Övergripande leveransplan Nationella Läkemedelslistan 2022

Här kan du ta del av Nationella Läkemedelslistans övergripande leveransplan samt den övergripande beskrivningen av kommande funktionalitet i Nationella Läkemedelslistan 2022. Övergripande leveransplan Nationella Läkemedelslistan 2022

Tabell 1. Övergripande leveransplan Nationella Läkemedelslistan 2022.

Release 21.1 (2022-02-16)Release 21.2 (2022-04-20) Release 21.3 (2022-06-08) Release 21.4 (2022-12-07) 
Registrerat samtycke individ Förskrivningskollen FHIR produktionssättsRegistrerat samtycke individ FHIR Doseringsanvisning FHIR 
FHIR i EXT testmiljö

Parallella förskrivningar FHIR
Säkerhetslösning Sweden Connect
 Övergripande beskrivning av kommande funktionalitet i Nationella Läkemedelslistan under 2022

Registrerat samtycke individ 

Registrerade samtycken innebär att användare i ett vårdinformationssystem ska kunna skapa en förfrågan om registrerat samtycke till en patient.

Samtycket kan upprättas mellan en enskild hälso- och sjukvårdspersonal och en enskild patient över 18 år. Patienten kan godkänna eller avvisa förfrågan via Läkemedelskollen. I Läkemedelskollen kan patienten också avregistrera ett aktivt samtycke och få en överblick över samtliga aktiva samtycken. När patienten godkänt samtycket kan det nyttjas för åtkomst till Läkemedelslistan för den vårdpersonal som samtycket gäller. Även om det finns ett samtycke ska varje åtkomst även uppfylla något av de ändamål som krävs för att få åtkomst.

Ett registrerat samtycke är giltigt i fyra år eller till den tidpunkt då patienten väljer att avsluta samtycket.

Utförligare beskrivning av Registrerade samtycken, den samverkan som pågår kopplat till detta samt senaste status och resultat i arbetet hittar du på samverkansytan (öppnas i ny flik) -  Registrerade samtycken i Nationella läkemedelslistan


Doseringsanvisning

I Nationella läkemedelslistan är informationen som ingår i doseringsanvisningen strukturerad i hög grad. På en förskrivning som skickas in till Nationella läkemedelslistan ska informationen skickas in både i strukturerat format och som patientanpassad doseringsanvisning. Doseringsanvisningen skrivs sedan ut på den etikett som sätts på patientens läkemedelsförpackning på apoteket. Doseringsanvisningen måste även kunna visas upp digitalt i exempelvis en e-handel.

En doseringsanvisning i Nationella läkemedelslistan består av fyra block:

  • behandlingsändamål
  • doseringsinstruktion
  • administreringsinstruktion
  • annan instruktion.

Den nya tjänsten för doseringsanvisning genererar den patientanpassade texten till två av blocken i doseringsanvisningen - doseringsinstruktion och administreringsinstruktion. Behandlingsändamål och annan instruktion innehåller fritextinformation och behöver därför inte bearbetas innan de inkluderas i doseringsanvisningen. Den nya tjänsten kan användas av både vård- och apotekssystem och är frivillig att använda. 

Utförligare beskrivning av doseringsanvisning, den samverkan som pågår kopplat till detta samt senaste status och resultat i arbetet hittar du på samverkansytan (öppnas i ny flik) - Doseringsanvisning i Nationella läkemedelslistan


Parallella förskrivningar

I Nationella läkemedelslistan kommer det vara möjligt att registrera en förskrivning i samma förskrivningskedja som en annan förskrivning. Syftet med förskrivningskedjor är att öka patientsäkerheten genom att hålla ihop förskrivningar som avser samma enskilda läkemedelsbehandling.

När användaren väljer att förnya eller ersätta en förskrivning skapas inte bara en ny förskrivning, utan den tidigare förskrivningen avslutas samtidigt. Det innebär att tidigare förskrivning momentant "rensas bort" från patientens aktuella förskrivningar och inte längre går att expediera. Det finns dock tillfällen när en ny förskrivning behöver utfärdas utan att tidigare förskrivning samtidigt momentant avslutas. Möjligheten till detta kan erhållas genom funktionen Parallella förskrivningar i en förskrivningskedja. Parallella förskrivningar betyder att det kan finnas två (och endast två) förskrivningar som vid samma tidpunkt har en status som innebär att de är potentiellt expedierbara. Så länge förskrivningarna är parallella ska de visas och hanteras som en enhet och det finns därför särskilda regler kopplat till detta.

Behov av funktionen för parallell förskrivning finns exempelvis vid övergång mellan helförpackning och dosdispenserad förskrivning, eller vid byte av dosering eller styrka.

Utförligare beskrivning av parallella förskrivningar, den samverkan som pågår kopplat till detta samt senaste status och resultat i arbetet hittar du på samverkansytan (öppnas i ny flik) - Parallella förskrivningar i Nationella läkemedelslistan


Versionshistorik

VersionDatumKommentar
1.02021-12-21Ny sida
1.12022-03-30Lagt till avsnitt 2 om övergripande beskrivning av kommande funktionalitet i Nationella Läkemedelslistan 2022 
1.22022-05-25Förtydligat avsnittet om doseringsanvisning