Uppdaterade sidor NLL i version 21.4 av Handbok för vård- och apotekstjänster

Här kan du ta del av en sammanställning av de sidor som uppdaterats under ingången NLL i version 21.4 av Handbok för vård- och apotekstjänster. 

Sida i Handboken Kommentar 
Information NLL

En patients nationella läkemedelslista

Språkliga förbättringar

Händelser i Nationella läkemedelslistan

Uppdaterad med information om parallell förskrivning under Registrera förskrivning och Ersätta förskrivning.

Historik i Nationella läkemedelslistan – förskrivningsversioner och förskrivningskedjor

Justeringar och tillägg under avsnitt 2, 2.1, 4 samt nytt stycke 4.3 med anledning av att möjlighet till registrering av parallell förskrivning införts. 

Historik - exempel på presentation

Ny sida 
Förskrivningsstatusar i Nationella läkemedelslistan Rättat figurnamn som var missvisande
Direktåtkomst, samtycken, spärrar och fullmakter i Nationella läkemedelslistanFörbättringar dokumentation och nytt avsnitt 5.10 Hantering av skyddade personuppgifter i Nationella läkemedelslistan

Kodverk och kodrelationer

PDF med kopplingar från läkemedelsform till dosenhet tillagd under punkt 3.6

Licens- och extemporeläkemedel samt andra specialartiklar

Avsnitt 2.1.2 Expediering på apotek, lagt till information om uttagsnotering i exempel 1 och 2. 
Uppdaterat länkar och gjort språkliga anpassningar av texten.
Avsnitt 3. Handelsvaror samt 3.2, 3.2.1 och 3.2.2, ändrat landstingssubventionerad spolvätska till regionssubventionerad spolvätska.

Handelsvaror i Nationella läkemedelslistan

Avsnitt 1. Handelsvara, lagt till hänvisning och länk till sidan Licens- och extemporeläkemedel samt andra specialartiklar. Ändrat landstingssubventionerad spolvätska till regionssubventionerad spolvätska.

Dosering och doseringsanvisning

Mindre korrigeringar och förtydliganden.

Länk till TA 55 är inlagda.

Tabell med olika kombinationer av administreringssätt tillagd. 

Utskrifter och läsanvisningar

Förbättringar dokumentation

Datum i Nationella läkemedelslistan

Justering av text under 3.1, 3.2.1 och 4.2 för att omfatta även registrering av parallell förskrivning

Riktlinjer för användning av fritextfält

Lagt in en hänvisning till resurserna förskrivning och uttag för information om fältlängder på respektive attribut. 
Krav på anslutande system NLL 

Sammanställning av krav

Nya och uppdaterade krav

Övergripande krav

Krav OK13 förtydligat avseende punkt 2

Krav på anropsresultat och felhantering

I variant 1.2 Styra vilken information som ska returneras vid skapad eller förändrad resurs

Lagt till kapitel om Hantering av patient med skyddade personuppgifter.

KonnektivitetstestLagt till referens till tillämpningsmönster för meddelandehuvud för variant 1.1 och 1.2.

Spårbarhetskrav

Ändrat det tekniska namnet för Anropssekvens-id från X-Correlation-ID till X-Context-ID.

Tagit bort undantag för olika operationer och resurser, redigering för ökad läsbarhet samt språkliga förtydliganden.

Stöd vid implementation 

Automatiska format- och författningskontroller (AFF-kontroller)

Ändringar för parallella förskrivningar då en förskrivning även kan registreras i en befintlig förskrivningskedja. Justeringar i regler för att ta höjd för att referens till tidigare förskrivning kan anges även vid registrera förskrivning:

G.007 Har angiven artikel en tillåten ATC-kod

  • Lydelsen för villkor Z.099 är ändrad till "Är referens till tidigare förskrivning angiven" istället för att titta på händelsetyp

U.102  Är rätt tidigare förskrivning och version angiven?

  • Lydelsen för villkor Z.099 är ändrad till "Är referens till tidigare förskrivning angiven" istället för att titta på händelsetyp
  • Villkor att den inte ska köras för en förskrivning som är parallell enligt definitionen i Z.117.  Det innebär att U.102 undantas om förskrivningen är parallell vid ersättning, och kontroll enligt VR170  hanterar detta istället.


G.036  och G.324  Saknar läkemedelsartikeln ett passerat avregistreringsdatum?

Anpassa kontrollen så att olika allvarlighetsgrad returneras i REG och KORR beroende på vart anropet kommer ifrån, ändringen annonserad till 21.3 är införd till 21.4

 • G.036 returneras vid anrop från Apotek ger en varning
 • Ny felkod G.324 returneras vid anrop från vården, G.324 är avvisande


G.008 Finns det en doseringsinstruktion

 • Bytt namn på kontrollen, uppdaterat felmeddelande 
 • Lagt till som avvisande kontroll i REG, KORR och EXP  
 • Lagt till som avvisande kontroll i ERU 


P.106 Saknar patienten avliden-markering i folkbokföringen?

  • Anpassning så att kontroll utförs som avvisande vid avslut och makulering (UTS och MAK)
  • Kontroll borttagen i AFF-LÄS eftersom någon av de avvisande verksamhetsregel VR141 eller VR142 slår till innan 


G.117 Är totalt antal tecken för doserings-, administrerings- och annan instruktion tillåtet?

 • Förtydligat att kraven avser samtliga händelsetyper som kan förekomma i AFF-REG (skapa, ersätta eller förnya) samt uppdatera i AFF-KORR
 • Kontroll läggs till i för uttagsdosering dvs i AFF-EXP och AFF-ERU
Automatiska kompletteringar

Auto22 justerad för att ta höjd för parallella förskrivningar

Auto38 och Auto41 borttagna, reglerna är inte tillämpbara externt via FHIR

Doseringskontroller

Ny kolumn tillagd i tabell 1: Kontroll i TA 55 - Generera doseringsanvisning. I kolumnen anges om kontrollen körs vid generering av doseringsanvisning. 

Justerat tabellerna så att felkoderna presenteras i stigande skala.

Generella verksamhetsregler

Nya regler kring parallella förskrivningar

Nya regler för maskning av uppgifter för patient med skyddad identitet

Anpassning av regler

Förbättringar dokumentation

Informationsspecifikationer

Lagt till stycke i inledning om FHIR-operationer

Informationsspecifikation – meddelandehuvud

Förtydligat krav vid användning av operationer med hänvisning till spårbarhetskrav.

Ändrat det tekniska namnet för Anropssekvens-id från X-Correlation-ID till X-Context-ID

Lagt till avsnitt om "Tillämpningsmönster för meddelandehuvud" samt redigerat tabell 1 och tagit bort kolumn om "Regler för användning" som flyttats till det nya avsnittet.

AFF-fel och varningar – NLLDetectedIssue

Tagit bort anmärkning  om felkälla i aktörens expeditionsradnummer

Artikel – NLLMedication

Lagt till Artikel-id för att representera logiskt id på artikelresurs

Förskrivning – NLLMedicationRequest

Lagt till information i inledningen om användning av resurssamling, NLLPrescriptionBundle.

Språkliga förbättringar för bättre läsbarhet

Information läkemedelslista – NLLMedicationListInfo

Uppdaterat Termdefinition och anmärkning i termen Innehåller spärrade uppgifter

Patient – NLLPatient

Ändrad specifikation av termen Skyddade personuppgifter som från och med 21.4 kan innehålla uppgift om Skyddad folkbokföring eller Sekretessmarkering. Den tidigare aggregerade koden PROTECTIDENT för skyddade personuppgifter har tagits bort.

Personal – NLLPractitioner

Språkliga förbättringar för bättre läsbarhet

Uttag – NLLMedicationDispense

Språkliga förbättringar för bättre läsbarhet

Uttag pappersrecept – NLLDispensePaperPrescription

Språkliga förbättringar för bättre läsbarhet

Information specifikation FHIR-OperationerNy sida 
Generera doseringsanvisning - $patient-dosage-directionsNy sida
Kontrollera uttag eller förskrivning - $verifyNy sida
Hämta ej godkända dosunderlag- $getAllInvalidNy sida
Ping - $pingNy sida
Makulera eller avsluta förskrivning - $cancel-prescriptionNy sida
Skriv ut receptblankett - $printNy sida
Skapa utdrag uthämtade läkemedel - $print-dispensesNy sida
Skapa utdrag förteckning recept - $print-dose-prescription.Ny sida
Skapa utdrag aktuella recept - $print-prescriptionsNy sida

Skriv ut recepthistorik - $print-prescription-history 

Ny sida

Filtreringsregler Lagt till FIL017
Giltiga kombinationer vårdrelaterade ändamål

Tagit bort referenser till VAL012 då den regeln har utgått.

Lagt till referenser till FIL017.

Valideringsregler Tagit bort VAL012
RollerUtökning under 2.1 av vilka yrkesroller som har förskrivningsrätt utanför anställningen hos vårdgivare enligt regler i HSLF-FS 2019:32, 2 kap. Anmärkning borttagen under beskrivningen för förskrivare utan vårdgivare.
Apoteksspecifika tillämpningsanvisningar
TA 01 - Hämta patients förskrivningar och uthämtade läkemedel - privat

Förbättringar dokumentation

TA 06 – Omvandla förskrivning från aktuellt format papper till elektroniskt format – Apotek

Förbättringar dokumentation

TA 07 – Omvandla förskrivning till receptoriginal på papper – Apotek

Lagt till ändringar rörande parallella förskrivningar 

Nytt stycke om 2D-kod tillagt

Förbättringar dokumentation

TA 11 – Registrera förskrivning – Apotek

Lagt till ändringar rörande parallella förskrivningar 

Förbättringar dokumentation

TA 13 – Aktivera förskrivning – Apotek

Förbättringar dokumentation

TA 14 – Hämta förskrivningar och uttag – Apotek

Förbättringar dokumentation

TA 18 – Godkänn dosunderlag – Apotek

Förbättringar dokumentation

TA 19 - Hämta ej godkända dosunderlag - Apotek

Tagit bort hänvisning till VR134

Förbättringar dokumentation

TA20 - Uppdatera dostillhörighet - apotek

Förbättringar dokumentation

TA 25 – Förnya förskrivning – Apotek

Lagt till ändringar rörande parallella förskrivningar 

Förbättringar dokumentation

TA 27 – Ersätta förskrivning – Apotek

Lagt till ändringar rörande parallella förskrivningar 

Förbättringar dokumentation

TA 30 – Avsluta förskrivning – Apotek

Lagt till ändringar rörande parallella förskrivningar 

Kompletterat med vilka statusorsaker som kan sättas av Auto29

Förbättringar dokumentation

TA 33 – Makulera förskrivning – Apotek

Lagt till ändringar rörande parallella förskrivningar 

Förbättringar dokumentation

TA 40 – Uppdatera förskrivning – Apotek

Lagt till ändringar rörande parallella förskrivningar 

Förbättringar dokumentation

TA 43 - Skapa utdrag - Förskrivningshistorik-Apotek

Uppdaterat med följande uppgifter:

 • Regel P008 uppdaterat
 • Regel P010 och P011 tillagda
 • Regel R004 uppdaterat
 • Regel R005 och R006 tillagda
 • VR040 tillagd

Förbättringar dokumentation

TA 46 – Registrera och kontrollera uttag – Apotek

Förbättringar dokumentation

TA 47 – Uppdatera uttag – Apotek

VR177 , ny regel som reglerar vilka uttag ett apotek får uppdatera 

Förbättringar dokumentation

TA 48 – Backa och kreditera uttag – Apotek

Lokal regel R010 gjorts om till verksamhetsregel VR177 - Apotek som får utföra backning, kreditering eller uppdatering av uttag. 

Felkoder på lokala regler tillagda

Förbättringar dokumentation

TA 49 – Registrera och kontrollera uttag pappersrecept – Apotek

Förbättringar dokumentation

TA 50 – Kontrollera och godkänn produktionsuttag – Apotek

Felkoder för lokala regler tillagda

Förbättringar dokumentation

TA 51 – Efterregistrera uttag – Apotek

Förbättringar dokumentation


TA 52 – Backa eller kreditera uttag pappersrecept – Apotek

Förbättringar dokumentation

Gemensamma tillämpningsanvisningar 

TA 03 – Skapa utdrag – Aktuella recept

Förbättring dokumentation

TA 04 - Skapa utdrag - förteckning förskrivningar för dospatient

Förbättring dokumentation

TA 05 - Hämta patientinformation

Förtydligat regler

Mindre språkliga justeringar

TA 08 - Kontrollera Vårdnadshavare

Förbättring dokumentation

TA 12 Hämta information om patients läkemedelslista 

Förbättring av dokumentation

TA 16 - Registrera dospatient

Förbättringar dokumentation

TA 17 - Avregistrera dospatient

Förbättringar dokumentation

TA21 - Doseringsanvisning 

Mindre korrigeringar och förtydliganden har gjorts på sidan

Länkar till TA 55 är inlagda

TA22 - Dosering och administreringssätt 

Mindre korrigeringar och förtydliganden har gjorts på sidan

Länkar till TA 55 är inlagda

TA 23 - Hämta dossamtyckeFörbättringar dokumentation
TA 34 - Hämta värdemängder och kodrelationer Förbättringar dokumentation
TA 35 - Hämta dosunderlagFörbättringar dokumentation

TA 36 - Skapa Spärr

Förbättringar dokumentation

TA 38 - Hämta Spärr

Förbättringar dokumentation
TA 42 - Skapa utdrag - Uthämtade läkemedelFörbättringar dokumentation
TA 45 – Hämta artikelinformationFörbättringar dokumentation
TA 53 - Hantera åtkomstsamtycke till Nationella Läkemedelslistan

Förbättringar dokumentation

TA 54 - Hämta registrerade åtkomstsamtyckenFörbättringar dokumentation
TA55 - Generera doseringsanvisning Ny sida 
Vårdspecifika tillämpningsanvisningar 

TA 10 - Skapa förskrivning - Vård

Lagt till ändringar rörande parallella förskrivningar 

Förbättringar dokumentation

TA 15 - Hämta förskrivningar och uttag - VårdFörbättringar dokumentation

TA 24 - Förnya förskrivning - Vård

Lagt till ändringar rörande parallella förskrivningar 

Förbättringar dokumentation

TA 26 - Ersätt förskrivning - Vård

Lagt till ändringar rörande parallella förskrivningar 

Förbättringar dokumentation

TA 31 - Avsluta förskrivning - Vård

Lagt till ändringar rörande parallella förskrivningar 

Förbättringar dokumentation

TA 32 - Makulera förskrivning - Vård

Lagt till ändringar rörande parallella förskrivningar 

Förbättringar dokumentation

TA 37 - Häva Spärr - Vård

Förbättringar dokumentation

Lagt till ändringar rörande parallella förskrivningar 

Ny regel R001, vid uppdatering av förskrivning för patient med skyddade personuppgifter

Förbättringar dokumentation


Versionshistorik

VersionDatumKommentar
1.02022-11-14Ny sida handbok vård- och apotekstjänster