Byte av dosaktör: Flytt av dospatienter

Sortiments- och leveransinformation för dospatienter, SOL, innehåller information som krävs för att leverera dostjänsten. Här kan du som är apoteksaktör, vårdaktör eller systemleverantör läsa mer om hur en dospatient byter dosaktör i SOL.


Det kan uppstå ett behov av att kunna flytta ett stort antal dospatienter mellan dosaktörer när ett nytt avtal mellan en region och en dosaktör har slutits, eller om en dospatient har flyttat till en region med annan avtalad dosaktör. Med flytta menas att ändra dospatientens dostillhörighet i SOL samt i Nationella läkemedelslistan. 

Definitioner

Specifika begrepp som används i detta avsnitt:

​BegreppDefinition​

​Överlämnande dosaktör

​Den juridiska person som äger det dosapotek till vilket dospatienten är knuten till i SOL och Nationella läkemedelslistan innan flytten.

​Mottagande dosaktör​​Den juridiska person som äger det dosapotek till vilket dospatienten ska vara knuten i SOL och Nationella läkemedelslistan efter flytten.  

Behörighet

Personal hos mottagande dosaktör är behörig att flytta dospatient från ett dosapotek tillhörande en annan dosaktör, till ett dosapotek tillhörande den egna dosaktören. 

Detta gäller under förutsättning att dospatienten är folkbokförd i en region som mottagande dosaktör har avtal med eller att annan typ av avtal finns.

Allmänt

Sökning med urval "dosmottagare" kommer inte att fungera för flyttade beställningar då dessa inte kommer ha något värde för dosmottagar-Id efter uppdateringar i SOL.

När dospatienten flyttats i SOL, men mottagande dosaktör ännu inte hunnit koppla dospatienten till ny dosmottagare så kommer tjänsterna HamtaVardtagareinformation och HamtaVardtagareinformationDosaktor att leverera ett tomt svar i produktionsinformation och för dosmottagare då dessa inte kommer ha några värden efter uppdateringar i SOL.

Processbeskrivning 

Inhämta information om produktionsinformation med mera

Mottagande dosaktör inhämtar information om dospatientens produktionsinformation, dospatientens eventuella särskilda boende samt dospatientens eventuella ordinationsansvariga enhet hos överlämnande dosaktör. Pågående beställningar måste avslutas innan dospatienten flyttas.​
Informationen inhämtas genom att mottagande dosaktör anropar SOL-tjänsten ​HamtaVardtagareinformationDosaktor. 

Skapa poster för produktionsinformation med mera

Mottagande dosaktör säkerställer om de redan har befintliga poster i SOL för den dosmottagare som dospatienten ska kopplas till. 

Detta gäller produktionsinformation, särskilt boende samt ordinationsansvarig enhet som dospatienten eventuellt ska kopplas till eller om nya poster behöver skapas.

Skapande av nya poster görs med följande tjänster: 

  • SOL-tjänsten SkapaDosmottagare
  • SOL-tjänsten SkapaProduktionsinformationDosaktor
  • SOL-tjänsten SkapaSarskiltBoende
  • SOL-tjänsten SkapaOrdinationsAnsvarigEnhetDosaktor

Flytta dospatient i SOL

​Mottagande dosaktör flyttar dospatienten i SOL och kopplar dospatienten till ny produktionsinformation med tjänsten ​FlyttaVardtagare. 
Det är ett krav från E-hälsomyndigheten att mottagande dosaktör bygger en lösning för automatiserad massmigrering. 

Flytta dospatient i Nationella läkemedelslistan

Mottagande dosaktör flyttar dospatienten i Nationella läkemedelslistan med tjänsten UppdateraDostillhorighetDet är ett krav från E-hälsomyndigheten att mottagande dosaktör bygger en lösning för automatiserad massmigrering. 

​Detaljerade processteg

Vad som händer i SOL när en dospatient flyttas

Följande uppdateringar genomförs i SOL när dosaktören utför flytten med tjänsten Flytta vårdtagare. ​

Vårdtagarinformation:

dosapoteksid​​Sätts till det nya dosapotekets dosapoteksid
​dosapoteknamn​​Sätts till det nya dosapotekets dosapoteknamn​
​boendeenhetid​Sätts till det nya särskilda boendets boendeenhetid

Ordinärt boendeinformation:

dosmottagareid​​Sätts till den nya dosmottagarens dosmottagareid

Tillfällig adress:

dosmottagareid​​Sätts till den nya dosmottagarens dosmottagareid

Kontaktinformation:

​vardandeenhetid​Sätts till den nya ordinationsansvariga enhetens id

Meddelanden:

dosapotekid​​Sätts till det nya dosapotekets dosapotekid
dosapoteknamn​​Sätts till det nya dosapotekets dosapoteknamn

Fält med information om vilken användare, hos den tidigare dosaktören, som sänt eller uppdaterat meddelandet, ligger kvar.

Beställningsrader:

​​dosapotekid​Sätts till det nya dosapotekets dosapotekid
dosmottagareid​​Tas bort

Fält med information om vilken användare hos den överlämnande dosaktören som sänt eller uppdaterat beställningen ligger kvar.

Parametern dosapotekid ingår inte som utdata i tjänsten HamtaBestallningarDosaktor men parametern används för att styra vilka beställningar som är synliga för respektive dosaktör.

Vad som behöver uppdateras efter att dospatienten flyttats

Överlämnande dosaktör ska ta bort dosmottagare som inte längre ska vara sökbara för vården. Detta görs med  SOL-tjänsten TaBortDosmottagare.​

Specifikt om datum för vilandestatus

Vid migrering av dospatienter från en dosaktör till en annan är det viktigt att all patientsäkerhetskritisk information kommer mottagande dosaktör till del. Mottagande dosaktör behöver få information om vilka dospatienter som är aktiva (har dosleverans) respektive vilande (inte har dosleverans). Denna information kan lagras i SOL. 


Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster