Att samverka med E-hälsomyndigheten

I linje med E-hälsomyndighetens policy och riktlinje för intressentmedverkan ska vårt arbete präglas av nära samverkan och hög inkludering med berörda intressenter. Samverkan och dialog behöver finnas på olika nivåer och inom olika områden, samtidigt som vi måste säkerställa helheten. När du deltar i samverkan med E-hälsomyndigheten kan du förvänta dig följande:

  • Struktur - Samverkan på strategisk, taktisk och operativ nivå, i en struktur som säkerställer helheten. Frågor tas på rätt nivå och det finns tydliga eskaleringsvägar. 
  • Tidig dialog - Samverkan sker i ett tidigt skede vilket främjar proaktivitet och ger oss förutsättningar att arbeta behovsstyrt och möjlighet att påverka.
  • Tydligt syfte och förväntan - Samverkan ska vara behovsstyrd där syfte och mål tydligt framgår. Det skapar rätt förväntningar och bättre dialog.
  • Rätt kompetens - Samverkan ska bemannas med rätt kompetens utifrån syfte och mål för att möjliggöra bättre samarbete, smidigare dialog och förståelse för olika verksamheters utmaningar och möjligheter.
  • Transparens - Samverkan ska präglas av transparens, öppenhet och tydlighet vilket skapar förutsättning för delaktighet och engagemang.
  • Digital samverkansyta - Samverkan ska ha en digital plats för informationsdelning som möjliggör delaktighet och kontinuitet i arbetet, överblick och spårbarhet.