Samverkansområden

E-hälsomyndigheten samverkar inom många olika områden, några av dem kan du läsa om här. 

Utveckling och förvaltning av befintliga produkter och tjänster


E-hälsomyndigheten arbetar ständigt med förändringar, förbättringar och nyutveckling av de produkter och tjänster vi ansvarar för. Arbetet berör såväl verksamhetsfrågor, teknikfrågor och arkitektur där samverkan med externa aktörer är en viktig del. Även om myndigheten är ytterst ansvarig för utformningen av den slutgiltiga produkten eller tjänsten krävs det samverkan för att säkerställa att de blir meningsfulla och användbara. 

En viktig källa för information och en grund för samverkan vad gäller utveckling mot E-hälsomyndighetens vård- och apotekstjänster är E-hälsomyndighetens Handbok för vård- och apotekstjänster. Handboken samlar den information som behövs för att våra vård- och apotekstjänster ska kunna användas på ett säkert och korrekt sätt. Även E-hälsomyndighetens godkännandeprocess beskrivs i handboken och är en etablerad form av samverkan vid utveckling och godkännande av anslutande system. 


Utveckla system mot E-hälsomyndighetens tjänster

Regeringsuppdrag, samordningsuppdrag och utredningar

E-hälsomyndigheten ansvarar för eller deltar i flera regeringsuppdrag, exempelvis flera uppdrag som handlar om den digitala infrastrukturen för hälso- och sjukvården, där samverkan med andra myndigheten och aktörer är av stor betydelse. Vi har även i uppdrag att samordna regeringens satsningar på e-hälsa och att övergripande följa utvecklingen inom området. E-hälsomyndigheten ansvarar även för att fastställa vilka e-hälsospecifikationer som ska vara nationella och gemensamma samt tillgängliggöra information om dessa. I uppdraget ingår att samordna och stödja berörda aktörers arbete med att ta fram och använda sådana specifikationer.

Samordningsuppdraget innebär i huvudsak att arbeta med att skapa förutsättningar för, och öka kunskapen kring, e‑hälsa. Det gör vi till exempel genom att svara på regeringsuppdrag, ta fram beslutsunderlag till regeringen i form av fokusrapporter samt att stödja, inspirera och motivera aktörer inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten i sin digitalisering. Samordningsuppdraget innebär också att representera Sverige och E‑hälsomyndigheten i olika arbetsgrupper på EU-nivå samt att omvärldsbevaka utvecklingen inom e‑hälsa.

För att genomföra våra uppdrag samverkar vi på många plan, på såväl statlig, regional och lokal nivå samt med intresse- och branschorganisationer. Samverkan sker också med andra intressenter via dialogmöten och olika forum som initierats av myndigheten.

Sedan 2016 finns Vision e-hälsa 2025. Det är en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om att Sverige ska vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Som stöd i arbetet med visionen finns samordningskansliet som E-hälsomyndigheten tillsammans med SKR bemannar. Läs mer på ehalsomyndigheten.seVision e-hälsa 2025.

Andra samverkansområden 

Det finns även andra områden som kräver samverkan som exempelvis informationssäkerhet, test/validering och externa testmiljöer, driftsfrågor, releaser och servicefönster, incidenter och driftstörningar, kommunikation, juridiska frågor, användbarhet, statistik, processer.