Vägledande principer

Externa aktörer delaktighet är en vital del i E‑hälsomyndighetens arbete för att skapa värde, såväl i inledande produkt- och tjänsteframtagning som i förvaltning och utredningsarbete. All samverkan följer den gemensamma statliga värdegrunden och de styrande principer som återfinns i myndighetsförordningen, regleringsbrev och regeringsuppdrag.


Vidare styrs samverkan av myndighetens policy och riktlinje för intressentmedverkan. I policyn för intressentmedverkan gäller följande principer:

  • Medarbetare på myndigheten ska ha god kännedom om hur användarna påverkas av myndighetens arbete och i metoder för användarcentrerad utveckling
  • E-hälsomyndigheten ska sträva efter kontinuerligt samråd och dialog med intressenter och användare. Dialogen ska syfta till att skapa en ömsesidig förståelse och kunskap för olika perspektiv, förutsättningar och behov
  • Myndigheten bör erbjuda information om E-hälsomyndighetens uppdrag och verksamhetsområden för att skapa förutsättningar för representanter att medverka i E-hälsomyndighetens arbete
  • Medverkan bör ske i ett tidigt skede när arbetet med en förstudie, utveckling av en produkt eller tjänst eller uppdrag inleds och syftar till att säkerställa att rätt problem löses och fånga upp specifika behov hos användare och intressenter
  • Medverkan ska ske utifrån syftet med policyn. Ur patient-/brukarperspektiv kan det innebära att den som medverkar är representant för en patientorganisation eller nätverk, men det kan också förekomma att det är en enskild som representerar sig själv, närstående och/eller närståenderepresentant som medverkar.