Struktur för samverkan

I linje med E-hälsomyndighetens policy och riktlinje för intressentmedverkan ska vårat arbete präglas av nära samverkan och hög inkludering med berörda intressenter. Samverkan och dialog kring våra produkter och tjänster behöver finnas på olika nivåer och inom olika områden samtidigt som vi måste säkerställa helheten. Samverkansstrukturen utgör en viktig grund för att stödja arbetet och säkerställa att frågor tas på rätt nivå samt tydliggöra eskaleringsvägar. Samverkansstrukturen ger oss även förutsättningar för att justera grupper och forum vid behov. Strategisk nivå 

Samverkan på strategisk nivå sker i det Strategiska samverkansforumet med utsedda representanter från SKR, Inera, Läkemedelsverket, Sveriges Apoteksförening, Socialstyrelsen, regioner och E-hälsomyndigheten. Vi samverkar kring formella uppdrag och strategier som varje deltagande organisation har samt diskuterar specifika frågeställningar av gemensamt intresse och synkar våra insatser utifrån ett helhetsperspektiv. Representanter har mandat att företräda sin organisation och har ett ansvar att förmedla, förankra och bereda olika frågor i den egna organisationen. Representation kan behöva justeras beroende på fråga som ska behandlas. 

Taktisk nivå

Samverkan på taktiskt nivå sker i aktörsråd, referensgrupper och kunddialoger med utsedda representanter från medlems- och arbetsgivarorganisationer och grupper med gemensamma intressen och behov, t.ex. Sveriges apoteksförening, SKR, regioner, apoteksaktörer, kundgrupper och övrig vård. Vi samverkar i syfte att skapa rätt förutsättningar hos respektive aktör för att uppnå uppsatta mål och strategier. Eskalering av frågor sker till strategisk nivå. 

Operativ nivå

Samverkan på operativ nivå fokuserar på detaljerade frågeställningar, exempelvis verksamhets- och teknikfrågor. För den här typen av samverkan behövs representanter med särskild specialistkunskap för olika sakområden och funktioner. Operativ samverkan sätts upp efter behov och särskilda kriterier används för att säkerställa rätt representation. Representanter utses via våra strategiska och taktiska forum. Eskalering av frågor sker till relevant forum på taktisk nivå.