Strategiskt samverkansforum

Syfte och mål

 • Samverka och samordna gemensamma uppdrag och insatser ur ett strategiskt perspektiv för att öka möjligheter att nå övergripande ambitioner

Deltagare

 • Utsedda representanter från SKR, Inera, Läkemedelsverket, Sveriges Apoteksförening, Socialstyrelsen samt Regioner

Aktuell information

2023-02-03

I tabellen nedan finns presentationer och agendapunkter samt kort sammanfattning från genomförda möten. 

Ni hittar aktuella aktiviteter på följande sida: Aktivitetslista

Kontaktperson

Kontaktperson för strategiskt samarbetsforum är peter.alvinsson@ehalsomyndigheten.se Länk

Mötestider och mötesform

Digitala möten

2023

Datum 2023AgendaPresentationer/sammanfattning

Dialogmöte 

31 januari

9.00-11.00

 • Återkoppling från föregående möte
 • Säkerhetslösningen
 • Samverkan framåt
 • Implementeringsstöd - KPAS
 • Övrigt
 • Summering och avslut

Summering av mötet:

Aktivitetslistan: uppdaterad, se listan för detaljerade kommentarer.

Avtal: Återkoppling på mötet att det är positivt att avtalen slopas. Jurister i regionerna önskar återkomma om det finns utestående frågor kring avtalen, se aktivitetslistan.

Säkerhetslösningen: Inspel från taktisk nivå – kommunikation till organisationer viktig även om en lösning ännu inte är klar. Nytt möte 31/1 för att arbeta vidare i den operativa grupperingen.

Samverkansstrukturen: Förslag att öppna upp strategiska ytan vilket mottogs positivt på mötet. Beslut fattat att öppna upp strategiska samverkansytan på fredag (3 februari) samt maila ut information om detta till deltagare i forumet.

Önskemål lyftes om tydligare beredning och beslutsgång. Förlag att utvärdera arbetet med KPAS för att tydliggöra behovet, se aktivitetslistan.

Utvärdering: Förslag att genomföra utvärdering av Strategiska samverkansforumet mottogs väl. Resultatet presenteras vid mötet i april, se aktivitetslistan

Samverkan framåt: Önskemål om att hantera andra strategiska frågor än NLL. Strategisk nivå ska ha den samlade bilden men det kan behövas fler taktiska forum för att möta behov på operativ och strategisk nivå. Förslag på nya områden som lyftes på mötet:

 • Operativ grupp MDR/NMI, se aktivitetslistan
 • Vårdsök, se aktivitetslistan
 • Taktisk grupp för rättsliga frågor, se aktivitetslistan

Implementeringsstöd: Genomgång av arbetet som sker i fördjupad dialog vård. Synpunkter som lyftes kopplat till arbetet:

 • Arbetsgången vid beredning och beslut, exempelvis KPAS arbetet, se aktivitetslistan.
 • Utmaningar i beställarrollen då man anser att krav/specar inte är fastställda och att det finns allvarliga ”buggar”. EHMs uppfattning är att krav/specar är fastställda. Behov av komplett underlag över utomstående frågor, se aktivitetslistan.
 • Behov av helhetssyn, det finns önskemål om att framöver genomföra gemensamma konsekvensbedömningar och prioritering av funktionalitet, se aktivitetslistan

Dialogmöte 

27 april

14.00-16.00

 • Aktiviteter från föregående möte - status
 • Arbetsmöte MTP/NMI - återkoppling
 • Implementeringsstöd NLL - status översyn KPAS
 • Utvärdering strategiskt samverkansforum
 • Återrapportering AU säkerhetslösning

Strategiskt samarbetsforum 27 april 2023.pdf

Summering av mötet:

Aktivitetslistan: uppdaterad, se listan för detaljerade kommentarer.

MDR/NMI

Redogjorde för mötet den 21/3. Några regioner, Inera, SKR, LV och EHM deltog. Mycket bra första möte, konstruktiv dialog som handlade om hur vi ska samverka kring detta framgent. Aktion: Nästa steg är boka nytt möte i samma konstellation.

Implementeringsstöd NLL

Information om status, forum och syfte. Inga invändningar på förslaget av översyn läs från taktiska råden, uppdaterade krav är publicerade i handboken. Gäller ej apotek.

Översyn skriv - gäller bådevård och apotek. Målet är att översynen är klar under Q2 2023. Återkopplas till taktisk och strategisk nivå. Arbetet sker i operativa forum - fördjupade dialogen. Pia redogjorde för status just nu och vilken dialog som pågår med respektive kundgrupp och systemleverantör. Saknar återkoppling från VGR.

AU Säkerhetslösningen

Bilaga, konsekvensbedömning: Konsekvens- och riskbedömning, krav på inloggningsfederation, 2023-04-25, v. 1.01.pdf 

Bilaga, presentation konsekvensbedömning: 2023-04-27, Strategiskt samverkansforum - konsekvens- och riskbedömning.pdf 

Kort presentation av AU och dess uppdrag samt genomgång av regionernas konsekvens- och riskbedömning (se bilaga ovan) därefter diskussion. (Det som står inom parentes är det som har hänt efter mötet).

 • Bra och tydlig konsekvens- och riskbedömning 
 • Överenskommelse om att fortsätta arbetet kring den långsiktiga lösningen via Ena. Ansvariga för arbetet är Jakob A och Susanne B
 • Under mötet lämnades ett muntligt förslag på kortsiktig säkerhetslösning. Regionerna återkommer med en skriftlig beskrivning av det förslaget.

(Efter mötet har Jakob och Markus haft fortsatt dialog om detta)

 • EHM läser regionernas konsekvens- och riskbedömning

(Efter att ha läst igenom bedömningen:

  • Det är fortsatt arbete med en långsiktig lösning som är huvudmålet, helt i linje med diskussionerna på mötet
  • Regionerna har olika utmaningar med att implementera säkerhetslösningen i tid och vi behöver arbeta tillsammans kring dessa utmaningar
  • Arbete pågår redan i implementeringsstödet kring bland annat krav på anslutande system. EHM föreslår att fortsatt arbete kring säkerhetslösningen också sker inom ramen för implementeringsstödet, där regionernas tidplan som presenterades i konsekvens- och riskbedömningen är en del av det som vi behöver arbeta vidare utifrån. Dialog kommer att initieras utifrån implementeringsstödet.)

Dialogmöte 

4 september 

13.00-15.00

 • Återkoppling föregående möte
 • Implementeringsstöd NLL
 • Utvärdering strategiska
 • Samverkan framåt

Strategiskt samverkansforum 4 sept 2023.pdf

Summering av mötet

Aktivitetslistan: uppdaterad, se listan för detaljerade kommentarer.

NMI/MDR: EHM kommer att kalla till nytt möte i befintlig gruppering.

Implementeringsstöd NLL

KPAS (krav på anslutande system)

Återkoppling från taktisk nivå via Markus Bylund att arbetet kring läskraven flyter på bra men man undrar om översynen av skrivkraven verkligen är klar? Finns en uppfattning om att vi inte är klara, det behöver förtydligas. Medskick från regionerna är att processen för avstämning och beslut av kraven för anslutning till NLL bör initialt ske på övergripande/basal nivå för att därefter ske på detaljerad/verksamhetsnära nivå. Under hela processen behöver det finnas möjlighet till justeringar av kraven. Därefter kan kraven anses som klara och publicerbara. EHM kommentar:  EHM gör skriftligt utskick till taktisk nivå med förtydligande. (Efter det strategiska mötet har EHM haft avstämning med representanter för taktisk nivå. Vi kommer att göra ett gemensamt utskick till deltagarna på taktisk nivå).

Verksamhetspåverkan

Behovet av att arbeta med den verksamhetsmässiga påverkan av NLL har blivit tydlig och enligt medskick via Markus Bylund är det Johan Bratts gruppering som äger frågan. AP: EHM bokar möte med Johan Bratt och Katarina Tellinger för att komma igång med dialogen kring arbetsprocesser för det verksamhetsnära stödet.

Anslutning och driftsättning

Dialog om att man ser utmaningar och behov kopplat till test och verifiering vid driftsättning. Regionerna efterlyser ett gemensamt arbete inför testning för att säkerställa att testmaterialet är fullständigt, av god kvalitet och tillgängligt i god tid, eftersom brister i testmaterial kan generera merarbete och förseningar. EHM kommentar: Arbetet med detta är en del av anslutning och driftsättning inom implementeringsstödet. Arbetet är igång med ett fåtal regioner. Viktigt att vi utökar arbetet med fler regioner så att vi kan kartlägga regionernas behov och stötta i detta. Notera att arbetet med testdata kopplat till systemleverantörernas utveckling har hanterats i det tekniska stödet (inom implementeringsstödet) samt inom godkännandeprocessen.

Säkerhetslösningen

Dokumentation som skickats till kundgrupperna tidigare på dagen är ännu inte analyserad. Diskussion om huruvida den fortsatta dialogen ska ske per kundgrupp eller centralt nationellt. Regionerna tycker att det är bra att samla regionernas önskemål bakom kundgrupperna men önskar högre grad av samordning och ökad transparens i dialogen för att få snabbare framdrift. Mikael Johansson presenterar det underlag som skickats in inför mötet och ger VGR & Skånes syn på läget kring den kortsiktiga säkerhetslösningen. EHM kommentar: arbetet fortsätter i befintliga pågående dialoger med kundgrupperna och återkoppling per kundgrupp individuellt förväntas.

Dialogmöte 

30 november

14.00-16.002022

Datum 2022

Agenda 

Presentationer/sammanfattning

Dialogmöte 

17 januari

9.00-10.00 1. Aktuellt läge NLL
 2. Status (Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, Apoteksföreningen, Läkarförbundet, SKR, Inera)
 3. Kommande möten

Dialogmöte 

8 mars

14.30-16.30

 • Inledning
 • Information från E-hälsomyndigheten
  • Status releaser och drift
  • Status implementeringsplanering
 • Laget runt – status och aktuellt just nu
 • Samverkan framöver
 • Övriga frågor
Presentation Strategiskt samarbetsforum 220308.pdf

Dialogmöte 

5 april

09.00-11.00

 • Inledning
 • Kort presentationsrunda
 • Information från E-hälsomyndigheten
  • Status releaser och drift
  • Status implementeringsplanering
 • Laget runt – status och aktuellt just nu
 • Samverkan framöver och beslut om mötesmatta 2022
 • Övriga frågor
Presentation strategiskt samarbetsforum 220405.pdf

Dialogmöte 

20 juni

13.00-15.00


 • Inledning
 • Implementeringsplanering
 • E-hälsomyndighetens säkerhetslösning
 • Transitionsprojektet
 • Övriga strategiska frågor och information
 • Samverkan framöver
Presentation strategiskt samarbetsforum 220620

Dialogmöte 

13 september

9.00-11.00

 • Inledning
 • NLL –vad säger lagen?
 • Säkerhetslösningen – fortsatt gemensamt arbete
 • Tidplan, stegvis anslutning etc. - status
 • Förskrivning på substansnamn – information
 • Övrigt
 • Summering och avslut
Strategiskt samarbetsforum 220913_pdf

Dialogmöte 

17 november

13.00-15.00 • Inledning
 • Ärenden från aktörsråd
 • AU säkerhetslösning
 • Implementeringsstöd NLL
 • Förslag AU fördjupad dialog vård NLL
 • Samverkansstrukturen
 • Avtal
 • Summering och avslut

Summering från mötet:

 • Stegvis anslutning: Fortsatt operativt arbete om hur man tar sig genom de två stegen (Läs och Skriv) på ett kontrollerat sätt sker inom Implementeringsstöd och fördjupad dialog vård NLL. Förankring av det operativa arbetet sker på taktisk nivå och vid behov även på strategisk nivå
 • Förslaget om ett AU för fördjupad dialog vård NLL: Markus Bylund tar med sig frågan till Johan Bratt gällande förslaget samt bemanning
 • Samverkansstrukturen: E-hälsomyndigheten kommer att uppdatera samverkansytan med beskrivning av hur samverkansstrukturen/organisationen hänger ihop samt eskaleringsvägar. Samarbete kring nya områden ska ske inom den befintliga strukturen, och företrädesvis i befintliga forum/råd. Vid behov av nya grupperingar skapas dessa inom strukturen
 • Förslaget om att ha gemensamt planeringsmöte inför Strategiska samverkansforumet: Helena Palm tar med sig frågan om bemanning
 • Avtal: E-hälsomyndigheten har informerat om att avtalen för anslutning tas bort. Extern information kommer att gå ut inom ett par veckor