Strategiskt samverkansforum

Syfte och mål

 • Samverka och samordna gemensamma uppdrag och insatser ur ett strategiskt perspektiv för att öka möjligheter att nå övergripande ambitioner

Deltagare

 • Utsedda representanter från SKR, Inera, Läkemedelsverket, Sveriges Apoteksförening, Socialstyrelsen samt Regioner

Aktuell information

2023-02-03

I tabellen nedan finns presentationer och agendapunkter samt kort sammanfattning från genomförda möten. 

Ni hittar aktuella aktiviteter på följande sida: Aktivitetslista

Kontaktperson

Kontaktperson för strategiskt samarbetsforum är peter.alvinsson@ehalsomyndigheten.se 

Mötestider och mötesform

2024

Datum 2024AgendaPresentationer/sammanfattning

Beredningsmöte 

29 april

11.00-12.00

Plats: digitaltDialogmöte

6 maj

13.00-15.00

Plats: Stockholm Beredningsmöte 

13 sep

09.00-10.00

Plats: digitaltDialogmöte

23 september

13.00-15.00

Plats: TBDBeredningsmöte

29 november

13.00-14.00

Plats: digitaltDialogmöte

9 december

13.00-15.00

Plats: TBD2023

Datum 2023AgendaPresentationer/sammanfattning

Dialogmöte 

31 januari

9.00-11.00

 • Återkoppling från föregående möte
 • Säkerhetslösningen
 • Samverkan framåt
 • Implementeringsstöd - KPAS
 • Övrigt
 • Summering och avslut

Summering av mötet:

Aktivitetslistan: uppdaterad, se listan för detaljerade kommentarer.

Avtal: Återkoppling på mötet att det är positivt att avtalen slopas. Jurister i regionerna önskar återkomma om det finns utestående frågor kring avtalen, se aktivitetslistan.

Säkerhetslösningen: Inspel från taktisk nivå – kommunikation till organisationer viktig även om en lösning ännu inte är klar. Nytt möte 31/1 för att arbeta vidare i den operativa grupperingen.

Samverkansstrukturen: Förslag att öppna upp strategiska ytan vilket mottogs positivt på mötet. Beslut fattat att öppna upp strategiska samverkansytan på fredag (3 februari) samt maila ut information om detta till deltagare i forumet.

Önskemål lyftes om tydligare beredning och beslutsgång. Förlag att utvärdera arbetet med KPAS för att tydliggöra behovet, se aktivitetslistan.

Utvärdering: Förslag att genomföra utvärdering av Strategiska samverkansforumet mottogs väl. Resultatet presenteras vid mötet i april, se aktivitetslistan

Samverkan framåt: Önskemål om att hantera andra strategiska frågor än NLL. Strategisk nivå ska ha den samlade bilden men det kan behövas fler taktiska forum för att möta behov på operativ och strategisk nivå. Förslag på nya områden som lyftes på mötet:

 • Operativ grupp MDR/NMI, se aktivitetslistan
 • Vårdsök, se aktivitetslistan
 • Taktisk grupp för rättsliga frågor, se aktivitetslistan

Implementeringsstöd: Genomgång av arbetet som sker i fördjupad dialog vård. Synpunkter som lyftes kopplat till arbetet:

 • Arbetsgången vid beredning och beslut, exempelvis KPAS arbetet, se aktivitetslistan.
 • Utmaningar i beställarrollen då man anser att krav/specar inte är fastställda och att det finns allvarliga ”buggar”. EHMs uppfattning är att krav/specar är fastställda. Behov av komplett underlag över utomstående frågor, se aktivitetslistan.
 • Behov av helhetssyn, det finns önskemål om att framöver genomföra gemensamma konsekvensbedömningar och prioritering av funktionalitet, se aktivitetslistan

Dialogmöte 

27 april

14.00-16.00

 • Aktiviteter från föregående möte - status
 • Arbetsmöte MTP/NMI - återkoppling
 • Implementeringsstöd NLL - status översyn KPAS
 • Utvärdering strategiskt samverkansforum
 • Återrapportering AU säkerhetslösning

Strategiskt samarbetsforum 27 april 2023.pdf

Summering av mötet:

Aktivitetslistan: uppdaterad, se listan för detaljerade kommentarer.

MDR/NMI

Redogjorde för mötet den 21/3. Några regioner, Inera, SKR, LV och EHM deltog. Mycket bra första möte, konstruktiv dialog som handlade om hur vi ska samverka kring detta framgent. Aktion: Nästa steg är boka nytt möte i samma konstellation.

Implementeringsstöd NLL

Information om status, forum och syfte. Inga invändningar på förslaget av översyn läs från taktiska råden, uppdaterade krav är publicerade i handboken. Gäller ej apotek.

Översyn skriv - gäller bådevård och apotek. Målet är att översynen är klar under Q2 2023. Återkopplas till taktisk och strategisk nivå. Arbetet sker i operativa forum - fördjupade dialogen. Pia redogjorde för status just nu och vilken dialog som pågår med respektive kundgrupp och systemleverantör. Saknar återkoppling från VGR.

AU Säkerhetslösningen

Bilaga, konsekvensbedömning: Konsekvens- och riskbedömning, krav på inloggningsfederation, 2023-04-25, v. 1.01.pdf 

Bilaga, presentation konsekvensbedömning: 2023-04-27, Strategiskt samverkansforum - konsekvens- och riskbedömning.pdf 

Kort presentation av AU och dess uppdrag samt genomgång av regionernas konsekvens- och riskbedömning (se bilaga ovan) därefter diskussion. (Det som står inom parentes är det som har hänt efter mötet).

 • Bra och tydlig konsekvens- och riskbedömning 
 • Överenskommelse om att fortsätta arbetet kring den långsiktiga lösningen via Ena. Ansvariga för arbetet är Jakob A och Susanne B
 • Under mötet lämnades ett muntligt förslag på kortsiktig säkerhetslösning. Regionerna återkommer med en skriftlig beskrivning av det förslaget.

(Efter mötet har Jakob och Markus haft fortsatt dialog om detta)

 • EHM läser regionernas konsekvens- och riskbedömning

(Efter att ha läst igenom bedömningen:

  • Det är fortsatt arbete med en långsiktig lösning som är huvudmålet, helt i linje med diskussionerna på mötet
  • Regionerna har olika utmaningar med att implementera säkerhetslösningen i tid och vi behöver arbeta tillsammans kring dessa utmaningar
  • Arbete pågår redan i implementeringsstödet kring bland annat krav på anslutande system. EHM föreslår att fortsatt arbete kring säkerhetslösningen också sker inom ramen för implementeringsstödet, där regionernas tidplan som presenterades i konsekvens- och riskbedömningen är en del av det som vi behöver arbeta vidare utifrån. Dialog kommer att initieras utifrån implementeringsstödet.)

Dialogmöte 

4 september 

13.00-15.00

 • Återkoppling föregående möte
 • Implementeringsstöd NLL
 • Utvärdering strategiska
 • Samverkan framåt

Strategiskt samverkansforum 4 sept 2023.pdf

Summering av mötet

Aktivitetslistan: uppdaterad, se listan för detaljerade kommentarer.

NMI/MDR: EHM kommer att kalla till nytt möte i befintlig gruppering.

Implementeringsstöd NLL

KPAS (krav på anslutande system)

Återkoppling från taktisk nivå via Markus Bylund att arbetet kring läskraven flyter på bra men man undrar om översynen av skrivkraven verkligen är klar? Finns en uppfattning om att vi inte är klara, det behöver förtydligas. Medskick från regionerna är att processen för avstämning och beslut av kraven för anslutning till NLL bör initialt ske på övergripande/basal nivå för att därefter ske på detaljerad/verksamhetsnära nivå. Under hela processen behöver det finnas möjlighet till justeringar av kraven. Därefter kan kraven anses som klara och publicerbara. EHM kommentar:  EHM gör skriftligt utskick till taktisk nivå med förtydligande. (Efter det strategiska mötet har EHM haft avstämning med representanter för taktisk nivå. Vi kommer att göra ett gemensamt utskick till deltagarna på taktisk nivå).

Verksamhetspåverkan

Behovet av att arbeta med den verksamhetsmässiga påverkan av NLL har blivit tydlig och enligt medskick via Markus Bylund är det Johan Bratts gruppering som äger frågan. AP: EHM bokar möte med Johan Bratt och Karina Tellinger för att komma igång med dialogen kring arbetsprocesser för det verksamhetsnära stödet.

Anslutning och driftsättning

Dialog om att man ser utmaningar och behov kopplat till test och verifiering vid driftsättning. Regionerna efterlyser ett gemensamt arbete inför testning för att säkerställa att testmaterialet är fullständigt, av god kvalitet och tillgängligt i god tid, eftersom brister i testmaterial kan generera merarbete och förseningar. EHM kommentar: Arbetet med detta är en del av anslutning och driftsättning inom implementeringsstödet. Arbetet är igång med ett fåtal regioner. Viktigt att vi utökar arbetet med fler regioner så att vi kan kartlägga regionernas behov och stötta i detta. Notera att arbetet med testdata kopplat till systemleverantörernas utveckling har hanterats i det tekniska stödet (inom implementeringsstödet) samt inom godkännandeprocessen.

Säkerhetslösningen

Dokumentation som skickats till kundgrupperna tidigare på dagen är ännu inte analyserad. Diskussion om huruvida den fortsatta dialogen ska ske per kundgrupp eller centralt nationellt. Regionerna tycker att det är bra att samla regionernas önskemål bakom kundgrupperna men önskar högre grad av samordning och ökad transparens i dialogen för att få snabbare framdrift. Mikael Johansson presenterar det underlag som skickats in inför mötet och ger VGR & Skånes syn på läget kring den kortsiktiga säkerhetslösningen. EHM kommentar: arbetet fortsätter i befintliga pågående dialoger med kundgrupperna och återkoppling per kundgrupp individuellt förväntas.

Dialogmöte 

30 november

14.00-16.00

 • Status
  • Implementeringsstöd
  • Säkerhetslösning
 • Förslag beredningsprocess samt utveckling av strategiskt samverkansforum
 • Mötestider 2024
 • Övrigt
  • Utredning ”Fortsatt utveckling av registret Nationell läkemedelslista”
  • Substansnamn
  • Information SUSSA
  • MDR/NMI

Strategiskt samverkansforum 30 november 2023.pdf

Summering av mötet

Status implementeringsstöd och säkerhetslösning 

Genomgång av läget inom uppdraget med implementeringsstöd. När det gäller stödet till de privata vårdgivarna börjar det med de rikstäckande kedjorna Capio och Praktikertjänst. Dialoger är också igång med apotek och regioner om anslutning. På taktisk nivå vård lyfts att de flesta regionerna kommer att testa och ansluta samtidigt under hösten 2025. Poängteras också att det är viktigt med transparens kring prioritering och vad som är dokumenterat i backlog. 

Status för säkerhetslösningen. Sambi och Sweden Connect är alltjämnt det fortsatta föreslagna sättet att ansluta till NLL. Den kortsiktiga säkerhetslösning som är föreslagen för regionerna arbetas det vidare med och i region Stockholm sker pilotinförande. Region Skåne och region VGR har skrivit avsiktsförklaringar, samt att analys ska göras av läge efter att transformatorn har stängts av 1 december 2025. Sveriges Apoteksförening lyfter att man vill ha motsvarande möjlighet till kortsiktig säkerhetslösning som regionerna och en särskild dialog kommer att tas mellan Jakob A och Johan W.

Förslag beredningsprocess samt utveckling av strategiskt samverkansforum

En fungerande beredningsprocess på strategisk nivå innebär att det måste finnas förutsättningar för motsvarande även på övriga nivåer i samverkansstrukturen. Rapporteringen mellan olika nivåer måste fungera tillfredsställande för att helheten ska bli bra. Det betyder också att det behöver finnas viss beredningstid för frågorna mellan de olika nivåerna, ca 2 veckor.

För att det strategiska samverkansmötet ska få så bra förutsättningar som möjligt föreslås en mindre arbetsgrupp som bereder agendapunkterna som ska tas upp, samt att kallelse uppdateras ca 1 vecka före själva mötet.

Diskussion under mötet om bemanning och på vilket sätt utökning i t.ex. taktiskt forum för vård kan göras med representanter även för privata vårdgivare. En annan sak som lyftes var på vilket sätt andra regeringsuppdrag myndigheten arbetar kan hanteras för att bidra till en bättre samlad överblick. För att åstadkomma det med befintlig struktur kan det betyda att det behövs fler forum på taktisk nivå. Kan också betyda att det strategiska forumet behöver verka än mer övergripande och generellt.

Till nästa möte arbetas det vidare med beredningshanteringen och samverkansstrukturen så att det finns ett konkret förslag att diskutera. 

Mötestider 2024 

Förslag till mötestider för 2024 inklusive beredningstillfällen gicks igenom. I möjligaste mån kommer det att bli fysiska möten när vi ses.

Övrigt

 • Utredning ”Fortsatt utveckling av registret Nationell läkemedelslista” som leds av Sofia Wallström, GD för IVO föreslås komma till nästa möte
 • Substansnamn kommer det att bli ett möte om initierat av Johan Bratt. Mötet kommer att äga rum strax efter årsskiftet och blir på SKR tillsammans med NSG för läkemedel och medicintekniska produkter. Återkoppling på näst möte i strategiska samverkansforumet
 • Information från SUSSA om läget
 • MDR/NMI nästa steg. Finns starka behov av att komma igång med de möten som vi var på gång med. Starkt angeläget att det här prioriteras och att det flaggas för om det finns några hinder.

2022

Datum 2022

Agenda 

Presentationer/sammanfattning

Dialogmöte 

17 januari

9.00-10.00 1. Aktuellt läge NLL
 2. Status (Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, Apoteksföreningen, Läkarförbundet, SKR, Inera)
 3. Kommande möten

Dialogmöte 

8 mars

14.30-16.30

 • Inledning
 • Information från E-hälsomyndigheten
  • Status releaser och drift
  • Status implementeringsplanering
 • Laget runt – status och aktuellt just nu
 • Samverkan framöver
 • Övriga frågor
Presentation Strategiskt samarbetsforum 220308.pdf

Dialogmöte 

5 april

09.00-11.00

 • Inledning
 • Kort presentationsrunda
 • Information från E-hälsomyndigheten
  • Status releaser och drift
  • Status implementeringsplanering
 • Laget runt – status och aktuellt just nu
 • Samverkan framöver och beslut om mötesmatta 2022
 • Övriga frågor
Presentation strategiskt samarbetsforum 220405.pdf

Dialogmöte 

20 juni

13.00-15.00


 • Inledning
 • Implementeringsplanering
 • E-hälsomyndighetens säkerhetslösning
 • Transitionsprojektet
 • Övriga strategiska frågor och information
 • Samverkan framöver
Presentation strategiskt samarbetsforum 220620

Dialogmöte 

13 september

9.00-11.00

 • Inledning
 • NLL –vad säger lagen?
 • Säkerhetslösningen – fortsatt gemensamt arbete
 • Tidplan, stegvis anslutning etc. - status
 • Förskrivning på substansnamn – information
 • Övrigt
 • Summering och avslut
Strategiskt samarbetsforum 220913_pdf

Dialogmöte 

17 november

13.00-15.00 • Inledning
 • Ärenden från aktörsråd
 • AU säkerhetslösning
 • Implementeringsstöd NLL
 • Förslag AU fördjupad dialog vård NLL
 • Samverkansstrukturen
 • Avtal
 • Summering och avslut

Summering från mötet:

 • Stegvis anslutning: Fortsatt operativt arbete om hur man tar sig genom de två stegen (Läs och Skriv) på ett kontrollerat sätt sker inom Implementeringsstöd och fördjupad dialog vård NLL. Förankring av det operativa arbetet sker på taktisk nivå och vid behov även på strategisk nivå
 • Förslaget om ett AU för fördjupad dialog vård NLL: Markus Bylund tar med sig frågan till Johan Bratt gällande förslaget samt bemanning
 • Samverkansstrukturen: E-hälsomyndigheten kommer att uppdatera samverkansytan med beskrivning av hur samverkansstrukturen/organisationen hänger ihop samt eskaleringsvägar. Samarbete kring nya områden ska ske inom den befintliga strukturen, och företrädesvis i befintliga forum/råd. Vid behov av nya grupperingar skapas dessa inom strukturen
 • Förslaget om att ha gemensamt planeringsmöte inför Strategiska samverkansforumet: Helena Palm tar med sig frågan om bemanning
 • Avtal: E-hälsomyndigheten har informerat om att avtalen för anslutning tas bort. Extern information kommer att gå ut inom ett par veckor