Samverkansyta gällande tjänsten för testbevis

Aktuell status

 • Vårdaktörer som planerar att ansluta bör säkerställa att er systemleverantör anpassar systemet i enlighet med kravkatalogen
 • Informationssäkerhetskrav 1.1 förtydligat
 • Presentation från genomförda dialog- och teknikmöten finns publicerade nedan
 • Frågor och svar uppdateras kontinuerligt: Frågor och svar
  •  frågor och svar avseende amerikanska (m.fl.) driftsleverantörer med drift inom EU/EES förtydligades den 11 augusti
 • Presentationen från dialogmötet den 4 februari är nu upplagd nedan
 • Information om utfärdande av tillfrisknandebevis för privata vårdgivare har mejlats ut. Samma information finns även längre ned i tabellen under Mötestider och mötesforum

Syfte och mål

E-hälsomyndigheten och myndigheten för digital förvaltning, DIGG, bjuder in vårdgivare som utför covid-19-test som reseintyg till samverkansmöten i syfte att: 

 • tillsammans skapa en teknisk lösning för bevis på negativt covid-19-test 
 • presentera förslag och få feedback på möjlig lösning (FHIR-API)
 • förstå vad detta innebär för anslutande aktörer vad gäller: 
  • Teknisk påverkan
  • Verksamhetsmässig påverkan
  • Godkännande och anslutning 
  • Avtal
  • Kommunikation
  • Övrigt

Deltagare

 • Vårdgivare som utför covid-19 PCR-test (NAAT) och/eller antigen-test (RAT) för reseintyg  
 • Vårdgivare tillsammans med sin systemleverantör som vill utveckla mot, ansluta till och använda API-lösningen 

Aktuell information

2021-06-04

API-beskrivning publiceras löpande här. Notera att det är ett pågående arbete där ändringar kan ske.

Mötestider och mötesform

OBS! Digitala möten

Datum

Agenda 

Presentationer

Dialogmöte
4 juni
11.00-12.00


 • Inledning
 • Syfte och mål
 • Presentation av lösning och genomförande
 • Vägen till färdig tjänst
 • Nästa steg

Möte angående anslutning

9 juni

15.00-16.00

 • Inledning och återkoppling från mötet 4 juni
 • Fördjupad dialog och feedback på planerat lösningsförslag
 • Fördjupad dialog och feedback på vägen till färdig tjänst
 • Process för samverkan och arbetet framåt 

Möte angående anslutning

2 juli 

13.00-14.30

 • Inledning och status i arbetet 
 • Genomgång av alla steg för processen Vägen till en färdig tjänst och det underlag som publiceras den 1 juli
 • Nästa steg

Möte - tekniska frågor

9 juli

11.00-12.00

 • Syfte med dialogmötet är att svara på frågor 

Möte - tekniska frågor

16 juli

11.00-12.00

 • Syftet med dialogmötet är att svara på frågor

Möte - tekniska frågor

23 juli

11.00-12.00

 • Syftet med dialogmötet är att svara på frågor

Möte - tekniska frågor

30 juli

11.00-12.00

 • Syftet med dialogmötet är att svara på frågor

Möte - tekniska frågor

6 augusti

11.00-12.00

 • Syftet med mötet är att svara på frågor

Möte - tekniska frågor

13 augusti

11.00-12.00

 • Syftet med mötet är att svara på frågor

Möte - tekniska frågor

20 augusti

11.00-12.00

 • Syftet med mötet är att svara på frågor

Dialogmöte
20 augusti
13.00-14.00

Mötet riktar sig främst till er som redan är anslutna till tjänsten för testbevis men även ni som är på väg att bli.


 • Syftet med mötet är att ge er ytterligare information och svara på eventuella frågor som rör vårt ömsesidiga avtal samt uppföljning av kvalitetsaspekter. Vi kommer också ge tips om hur ni som vårdgivare bör informera på webben om tjänsten Testbevis.
Presentation dialogmöte testbevis 20 augusti.pdf

Möte - tekniska frågor

3 september

11.00-12.00

 • Syftet med mötet är att svara på frågor

Möte - tekniska frågor

10 september

11.00-12.00

 • Syftet med mötet är att svara på frågor

Möte - Tekniska frågorDessa möten erbjuds inte längre. Frågor av teknisk karaktär hanteras individuellt genom ordinarie ärendehantering.

Dialogmöte
14 oktober
11.00-12.00

Mötet riktar sig till er som redan är anslutna till tjänsten för testbevis.


Syftet med mötet är att ge er mer information om vårt arbete med ärende- och incidenthantering och genomförda åtgärder samtidigt som det finns möjlighet att ställa frågor och framföra synpunkter. Vi kommer också informera om samverkan framöver.

Agenda:

 • Inledning och status i arbetet 
 • Incidenter och ärenden
 • Åtgärder
 • Support
 • Samverkan framåt
 • Frågor
Presentation dialogmöte testbevis 14 oktober.pdf

Dialogmöte
11 november
11.00-12.00

Mötet riktar sig till er som redan är anslutna till tjänsten för testbevis. Inbjudan skickas till alla utsedda kontaktpersoner via vår kontaktlista. Ingen anmälan krävs

Syftet med mötet är att informera om status för Covidbevis, incidenter och arbetet med kvalitetsgranskningen samtidigt som det finns möjlighet att ställa frågor och framföra synpunkter. Vi kommer också informera om samverkan framöver.

Agenda:

 • Inledning och status i arbetet 
 • Incidenter och ärenden
 • Support
 • Kvalitetsgranskning
 • Samverkan framåt
 • Frågor
Presentation dialogmöte testbevis 11 november.pdf

Dialogmöte
17 december
11.00-12.00

Mötet riktar sig till er som redan är anslutna till tjänsten för testbevis. Inbjudan skickas till alla utsedda kontaktpersoner via vår kontaktlista. Ingen anmälan krävs

Syftet med mötet är att informera om status för Covidbevis, incidenter och ärenden samt stämma av behov av tekniska justeringar samtidigt som det finns möjlighet att ställa frågor och framföra synpunkter. Vi kommer också informera om samverkan framöver.

Agenda:

 • Inledning och status i arbetet 
 • Incidenter och ärenden
 • Tekniska justeringar
 • Samverkan framåt
 • Frågor
Presentation Dialogmöte testbevis 17 december.pdf

Dialogmöte
4 februari 2022
11.05-12.00

Mötet riktar sig till er som redan är anslutna till tjänsten för testbevis. Inbjudan skickas till alla utsedda kontaktpersoner via vår kontaktlista. Ingen anmälan krävs

Syftet med mötet är att informera om status för Covidbevis, incidenter och ärenden samt stämma av behov av tekniska justeringar samtidigt som det finns möjlighet att ställa frågor och framföra synpunkter. Vi kommer också informera om samverkan framöver.

Agenda:

 • Inledning och status i arbetet 
 • Kvalitetsgranskning
 • Tillgänglighet, incidenter och ärenden
 • Teknisk systeminformation
 • Samverkan framåt
 • Summering
 • Frågor

Information via mejl - Tillfrisknandebevis

24 februari 2022

Privata vårdgivare kan begära tillfrisknandebevis på uppdrag från en patient i en separat webbtjänst som tillhandhålls av E-hälsomyndigheten. För att ha behörighet att begära tillfrisknandebevis krävs att medarbetaren har ett SITHS-kort och finns i HSA-katalogen med ett vårdmedarbetaruppdrag med syfte/ändamål vård och behandling.  Privata vårdgivare ansluter sitt företag till HSA och SITHS via ett privat HSA-ombud.

Det är viktigt att notera att regioner inte kan registrera tillfrisknandebevis baserat på tester som gjorts av privat vårdgivare och ska inte hänvisas dit. Regioner kan inte heller hjälpa privata vårdgivare med anslutning till HSA eller SITHS.

Läs mer om tillgängliga privata HSA-ombud: HSA Katalogtjänst - Inera

Läs mer om villkor och hur vårdgivare registrerar tillfrisknandebevis: Information till vårdgivare som förmedlar begäran om tillfrisknandebevis på uppdrag av patient • E-hälsomyndigheten (ehalsomyndigheten.se)

Samtliga covidbevis ska erbjudas utan kostnad, enligt EU-förordningen. Det betyder att om ett test visat positivt får ingen ytterligare kostnad påföras kunden för att administrera begäran av tillfrisknandebevis.

Vi undersöker andra möjligheter för privata vårdgivare att registrera tillfrisknandebevis. Vi återkommer till er med mer information om och när detta kan bli aktuellt.

FRÅGOR? Skicka till servicedesk@ehalsomyndigheten.se för snabbast hantering.


Information via mejl 

31 mars 2022

Status/aktuellt

 • Efterfrågan på vaccinations, test- och tillfrisknandebevis har stabiliserats på samma nivå som innan toppen under december - februari. Detta avspeglar sig även i ett minskat antal ärende till kundtjänst, både per mail och telefon. Aktuellt statistik:
  • Vaccinationsbevis:
   • v12: 15 258 st/dag
   • v11: 15 763 st/dag
   • 13,8 miljoner vaccinationsbevis totalt
  • Testbevis:
   • v12: 1210 st/dag
   • v11: 1319 st/dag
   • 551 154 testbevis totalt
  • Tillfrisknandebevis:
   • v12: 40 st/dag
   • v11: 40 st/dag
   • 9 509 tillfrisknandebevis totalt.
  • Antalet anslutna länder, utöver EU, ligger nu på 35 styck. Mer information gällande EU och vaccinationsbevis finns att läsa här: EU Digital COVID Certificate | European Commission (europa.eu).

Driftinformation

 • Driftstörningar: Februari hade inga större driftstörningar, ett kort stopp av covidbevis den 18/2 och ett par incidenter gällande problem med att utfärda testbevis den 22/2.
 • Servicefönster: Inga planerade.

Tillfrisknandebevis

 • En förändring i Vårdgränssnittet för tillfrisknandebevis lanserades den 24 mars. I korthet innebär förändringen att det nu krävs att villkoren godkänns före användning av Tjänsten samt att Villkoren förtydligats vad gäller åtgärder vid otillåten användning eller missbruk av Tjänsten. Ytterligare att läsa om villkoren finns här Villkor för användning av tjänsten Administrera covidbevis • E-hälsomyndigheten (ehalsomyndigheten.se)
 • E-hälsomyndigheten analyserar svaren som vi fått in ifrån enkät och intervjuer om intresset för att kunna utfärda Tillfrisknandebevis. Nästa steg är att utvärdera möjlig alternativ lösning och/eller komplement till vårdgränssnittet. Resultatet av analysen kommer återkopplas när det är klart. Stort tack för mycket bra gensvar och feedback!

Kvalitetsarbete

 • I slutet på februari skickade E-hälsomyndigheten ut information via e-post, ”Kvalitetsgranskning av tjänsten testbevis”. Som framkom i det utskicket genomförs stickprov för att säkerställa kvaliteten i tjänsten Testbevis. Om ert företag granskas får ni e-post med en länk till en enkät. I utskicket kommer också sista svarsdatum att framkomma.

Information via mejl - tillfrisknandebevis

20 april 2022

 • Tillfrisknandebevis kan nu utfärdas för personer med samordningsnummer. Detta gäller för personer från 16 år som själva gör en begäran, det gäller således inte för barn.
 • Tillfrisknandebevis kan nu utfärdas för personer som saknar folkbokföringsadress. Adressen anges då manuellt och beviset skickas sedan rekommenderat.
  • Om vårdnadshavare begär ett Tillfrisknandebevis för ett barn med personnummer, är det vårdnadshavarens adress som ska anges.


En bugg i lösningen upptäcktes tyvärr under gårdagen, men då nyttan trots allt överväger, har vi ändå valt att gå vidare med lanseringen. Felet uppstår för personer som har personnummer och digital brevlåda men saknar folkbokföringsadress, där får man ett felmeddelande ”Serverfel” och inget tillfrisknandebevis skapas. En lösning är framtagen och release av den är planerad till torsdagen den 5 maj.


Information via mejl - tillfrisknandebevis

20 juni 2022

Onsdagen den 22 juni lanseras en förändring som påverkar tillfrisknandebevis. Den innebär att man nu via vårdgränssnittet kan skapa bevis för samtliga personer som har fått ett test på ett reservnummer.


Mer information kommer Ni att hitta på externwebben https://www.ehalsomyndigheten.se/yrkesverksam/covidbevis/vardgivare-som-formedlar-tillfrisknandebevis/


Information via mejl - Tillfrisknandebevis

13 februari 2023

Hej,

Vi på E-hälsomyndigheten jobbar ständigt med att förbättra våra tjänster. Vi jobbar med att stärka tillgängligheten och funktionalitet i tjänsten Covidbevis för att alla medborgare, på ett smidigt och säkert sätt, ska kunna hämta sina covidbevis.

Nu är det möjligt att skapa tillfrisknandebevis via API-anslutning till en person som haft covid-19. I stället för att manuellt beställa tillfrisknandebevis via E-hälsomyndighetens e-tjänster kan ni koppla upp er via en systemlösning mot vårt API som automatisk kan generera tillfrisknandebevis. 

Anslutningstjänsten för tillfrisknandebevis är en påbyggnad av den redan befintliga API-anslutningen för testbevis. Anslutning och införande sker på motsvarande sätt som för testbevis.

Tillfrisknandebevis är ett covidbevis som visar att en person har testat positivt för covid-19 i ett NAAT-test (till exempel PCR) utfört av hälso- och sjukvårdspersonal eller annan behörig testpersonal.

Tillfrisknandebeviset baseras på EU-förordning 2021/953 om digitala covidbevis. Utöver tillfrisknandebevis finns två andra typer av covidbevis: vaccinationsbevis och testbevis.

Så här går ni till väga

All information om hur ni ansluter mot vårt API finns på E-hälsomyndighetens samarbetsyta, på sidan Vägen till anslutning som ni hittar här:  

https://samarbetsyta.ehalsomyndigheten.se/pages/viewpage.action?pageId=110790048

För att kunna börja använda tjänsten behöver ni skriva ett avtal med E-hälsomyndigheten. Det hittar ni också på vår samarbetsyta här: 

https://samarbetsyta.ehalsomyndigheten.se/pages/viewpage.action?pageId=102367592

Om ni har några frågor om tjänsten kan ni vända er till vår servicedesk. Mejla till servicedesk@ehalsomyndigheten.se