Om Handboken för vård- och apotekstjänster

Här kan du läsa om vad handboken för vård- och apotekstjänster (hädanefter kallad handboken) är och vem den riktar sig till, hur du navigerar i handboken och vilka termer och begrepp som används. Handboken samlar den information som behövs för att E-hälsomyndighetens vård- och apotekstjänster ska kunna användas på ett säkert och korrekt sätt.1. Vad är handboken?

Handboken innehåller information om E-hälsomyndighetens Vårdtjänster, Apotekstjänster och andra produkter som tillhandahålls av E-hälsomyndigheten. Handboken innehåller de krav, rekommendationer och villkor som gäller för utveckling mot, anslutning till och nyttjande av dessa tjänster för att de ska kunna användas på ett säkert och korrekt sätt. Handboken beskriver hur man tekniskt utvecklar mot E-hälsomyndighetens tjänster och tjänsternas verksamhetsmässiga användningsområde. 

E-hälsomyndighetens tjänsteplattform används av IT-system som behöver kunna skapa, hantera, expediera och rapportera förskrivningar

I handboken för vård- och apotekstjänster finns information som krävs för utveckling mot, anslutning till och användning av dessa IT-system. Här framgår vilka krav som ställs för att få ansluta ett system till E-hälsomyndighetens tjänsteplattform och hur tjänsterna fungerar ur ett verksamhetsmässigt och tekniskt perspektiv.

I samband med att E-hälsomyndigheten produktionssätter nya versioner genom externa releaser kommer ny funktionalitet och nya krav att beskrivas i handboken. Du kan jämföra olika versioner av samma sida för att i detalj kunna se vilka ändringar som har gjorts på respektive sida. 

2. Vem riktar sig handboken till?

Handboken vänder sig till dig som utvecklar mot och använder E-hälsomyndighetens tjänsteplattform. Handboken vänder sig även till vårdaktörer med IT-system som nyttjar E-hälsomyndighetens tjänster samt systemleverantör som utvecklar eller förvaltar dessa IT-system. Handboken vänder sig även till apoteksaktörer (tillståndsinnehavare för ett eller flera öppenvårdsapotek) med IT-system som nyttjar E-hälsomyndighetens tjänster och systemleverantör som utvecklar eller förvaltar dessa IT-system. 

3. Handboken finns för olika versionspaket och i olika versioner

E-hälsomyndighetens tekniska tjänster förpackas i så kallade versionspaket. Alla tjänster och tjänsteversioner som används i ett system som ansluter till E-hälsomyndighetens tjänsteplattform ska alltid tillhöra ett och samma versionspaket. Denna handbok beskriver de produkter och tjänster som behövs för att ansluta till versionspaket 21.

Den här handbokens versioner speglar E-hälsomyndighetens releasetillfällen. Den senaste versionen innehåller den för tillfället aktuella informationen om versionspaket 21 och det är denna version som visas per automatik. Den som har behov av att veta hur informationen såg ut vid föregående release kan via scroll-listan välja att istället ta del av den tidigare handboksversionen. 


Om du utvecklar mot versionspaket 17.1 så hittar du istället den information du behöver här i Handbok för Kundsamverkan vård- och apotekstjänster. Har du inte tillgång till inloggningsuppgifter för att komma åt informationen gällande våra 17.1 tjänster mejlar du registrator@ehalsomyndigheten.se så hjälper de dig med det. 

4. Krav i lagar, förordningar och föreskrifter 

En rad lagar, förordningar och föreskrifter styr E-hälsomyndighetens verksamhet. Det åligger dig som vård- och apoteksaktör eller systemleverantör som utvecklar mot och använder E-hälsomyndighetens tjänster att följa de krav som finns reglerade i tillämpliga lagar, förordningar och föreskrifter för att våra produkter och tjänster ska kunna användas på ett säkert och korrekt sätt. Eventuella referenser till lagar och regelverk är endast informativa. För fullständiga lagar, förordningar och föreskrifter hänvisas till berörda myndigheters lagar, regelverk och föreskrifter.  På följande sida finns en förteckning över en del av de regelverk du behöver förhålla dig till.


4.1. Förteckning över lagar, förordningar och föreskrifter

Dessa beskrivs mer i detalj i berörda avsnitt i Handboken som du som vård- och apoteksaktör samt systemleverantör behöver beakta vid utveckling och användning av E-hälsomyndighetens produkter och tjänster.

Lag, förordning, föreskriftBeteckning
Lag om nationell läkemedelslista2018:1212

Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulations - GDPR)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) 

2016/679
Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (dataskyddslagen)2018:218
EU-direktivet om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer2016/2102
Offentlighets- och sekretesslag (OSL)2009:400
Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om medicintekniska produkter2021:600

Lag om tillgänglighet till digital offentlig service

2018:1937
Apoteksdatalag2009:367
Patientdatalag2008:355
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvårdenHSLF-FS 2016:40
Arkivlag 1990:782
Läkemedelslagen2015:315
Lag om handel med läkemedel 2009:366
Lag om läkemedelsförmåner m.m. 2002:160
Lag om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel 2016:526
Förordning om läkemedelsförmåner m.m. 2002:687
Läkemedelsverkets föreskrifter om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit HSLF-FS 2021:75
Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2021:75) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit

HSLF-FS 2020:35

Läkemedelsverkets föreskrifter om begränsningar av förordnande och utlämnande av vissa läkemedel HSLF-FS 2017:74
Förordning (EU) om medicintekniska produkter (MDR)EU 2017/745
Läkemedelsverkets föreskrifter om nationella medicinska informationssystem (NMI)HSLF-FS 2022:42
Läkemedelsverkets föreskrifter om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek LVFS 2009:8
Läkemedel för särskilda behov 2015/16:143
Läkemedelsverkets föreskrifter om licens HSLF-FS 2018:25

Läkemedelsverkets föreskrifter om förskrivning av vissa livsmedel 

LVFS 1997:13


5. Behandling av personuppgifter

E-hälsomyndigheten är personuppgiftsansvarig för den behandling som myndigheten utför i ett antal register som vård och apotek behöver ha tillgång till för att bland annat kunna förskriva och expediera förskrivningar. För detta ändamål registrerar E-hälsomyndigheten personuppgifter men uppgifterna används också för att ta fram statistik.  Vi behandlar den information som anförtrotts oss i enlighet med kraven i tillämplig dataskyddslagstiftning och på sådant sätt att den registrerades rättigheter skyddas.

Läs mer om vår behandling av personuppgifter (ehalsomyndigheten.se).

Anslutande aktör är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som aktören utför när personuppgifter lämnats ut från E-hälsomyndighetens register. 

I de fall aktören behandlar personuppgifter för E-hälsomyndighetens räkning regleras parternas rättigheter och skyldigheter i ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan parterna. 

6. Handboken ersätter tidigare villkor och avtal för anslutning

De villkor och krav som gäller för utveckling mot, anslutning till och nyttjande av E-hälsomyndighetens vård- och apotekstjänster framgår av handboken. 

Handboken ersätter eventuella tidigare tecknade avtal och villkor som reglerat anslutning och åtkomst till E-hälsomyndighetens vård- och apotekstjänster. 
Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster
1.12022-06-13Förtydligat vilka versioner som visas av Handboken 
1.22022-11-23

Ändrat i kapitel 6 - Handboken ersätter tidigare villkor och avtal.

Smärre språkliga justeringar i andra avsnitt. 

1.32023-01-16Uppdaterat lista med lagar, förordningar och föreskrifter