Bedömningsprocessen för NGS

För att en specifikation ska få status som nationell gemensam e‑hälsospecifikation (NGS) behöver den genomgå en bedömning.
Som stöd för bedömningen finns en process som bygger på principer och kriterier.
Det finns möjlighet för alla intresserade att inkomma med synpunkter under remissrundan.

Bedömningsprocessen: steg för steg

 1. Utgivaren tar fram en e-hälsospecifikation och vill att den ska bli nationell och gemensam. Intresseanmälan skickas in till E-hälsomyndigheten
 2. Genomgång av intresseanmälan utifrån bedömningskriterierna i dialog med utgivaren. Avstämning med andra NGS:er sker.
 3. E-hälsospecifikationer skickas på öppen remissrunda och inkomna svar sammanställs.
 4. Bedömd som NGS eller inte. Beslut om status som NGS eller åter till utgivaren.
 5. Uppgifter om NGS:en tillgängliggörs i NGS-tjänsten.

Synpunkter hanteras genom öppen remiss

Remissförfarandet är öppet, vilket innebär att alla som är intresserade är välkomna att svara på remisser. Det kan till exempel vara regioner, kommuner, myndigheter, företag, professionsorganisationer och andra nationella aktörer. Även som privatperson kan du svara på remisser.

Remissvaren behandlas av E-hälsomyndigheten. Beslut om status nationell och gemensam e-hälsospecifikation beslutas av avdelningschef på E-hälsomyndigheten. Efter beslut finns all information om e-hälsospecifikationen och remissförfarandet tillgängligt i NGS-tjänsten.

Bedömningsprinciper och kriterier

Principerna är tänkta att underlätta acceptans av framtagna e-hälsospecifikationer och utgår från två viktiga aspekter som en specifikation bör ha för att nå acceptans: tillit och kvalitet. Kvalitetsprinciperna kommer från principerna för kvalitetsledningssystem i ISO-standarden ISO 9000 och tillitsprinciperna kommer från EU:s förordning för standardisering.

Kriterierna bygger på internationellt framtagna kriterier som E‑hälsomyndigheten, i samarbete med andra aktörer, har anpassat till svenska förhållanden. Kriterierna är indelade i olika områden som fångar olika aspekter av en e‑hälsospecifikations livscykel, från utveckling till avveckling.

Till varje kriterium finns nivåer som indikerar hur väl man uppfyller kriteriet. Den sammanvägda bedömningen, enligt kriterierna, är tänkt att ge en övergripande bild av en specifikations kvalitet, hållbarhet och mognad. De områden som bedöms är:

 • Utveckling
 • Mognadsgrad
 • Trovärdighet
 • Stöd och färdigheter
 • Interoperabilitet
 • Hållbarhet
 • Kostnad och arbetsinsats
 • Förvaltning.

Var med och påverka

Ge din syn på bedömningen av blivande NGS:er genom att svara på aktuella remisser.

Fördjupad information

Bedömningsprocess för status Nationell och gemensam e-hälsospecifikation (PDF)

Sammanfattning av bedömningskriterier (PDF)

Fördjupning om bedömningskriterierna (PDF)