Förskrivning med substansnamn

Syfte och mål

 • E-hälsomyndigheten har i uppdrag kring Nationella läkemedelslistan säkerställa att uppgift om substansnamn framgår för samtliga aktörer som har tillgång till registret samt förbereda för möjligheten att – när övriga förutsättningar är på plats – förskrivning ska kunna ske både handelsnamn och substansnamn inom lämpliga utbytesgrupper. 
 • Arbetet drivs i två parallella leveranser: 
  • tillgängliggöra substansinformation för samtliga aktörer 
  • förskrivning med substansnamn

Deltagare

 • Arbetet drivs i operativt samarbete med Läkemedelsverket och delvis även med TLV 
 • I uppdraget sker dialog med många aktörer, bland annat vård- och apoteksaktörer och deras systemleverantörer, patientföreträdare, SKR, Inera, Sveriges apoteksförening, Socialstyrelsen, ROAr och Läkarförbundet.

Aktuell information

2023-05-05

Pågående dialog med deltagare för information, förankring och kunskapsutbyte. Dialogen utgår från bifogade bilder.

Information

Den gemensamma problembilden är att olika namn på läkemedel i kedjan från förskrivare via apotek och till patient är en utmaning att hantera.

Målet med arbetet är ökad patientsäkerhet genom att patienten ska ha samma namn på en läkemedelsbehandling över tid oavsett om patienten

 • möter personal i vården eller på apotek
 • läser sin patientjournal på nätet
 • läser i Nationella läkemedelslistan
 • tittar på etiketten på förpackningen

Substansnamn till samtliga aktörer

 • Läkemedelsverket skapar ett nytt attribut med substansinformation avsett specifikt för detta syfte i NPL. E-hälsomyndigheten tillgängliggör informationen till aktörerna via VARA.
 • Prioriterar först följande gränssnitt som berör patienten
  • Apoteksetiketten
  • Läkemedelskollen
  • Utskriften ”Aktuella recept”
 • Aktiv dialog med vård och apotek avseende
  • Utskrifter från vårdinformationssystem
  • E-handel

Förskrivning med substansnamn

 • Att införa förskrivning med substansnamn kräver förändring i de olika system som ingår i informationsflödet.
 • Utvärdering av olika lösningsförslag pågår för att kunna fatta ett välgrundat beslut om val av lösning. Detta arbete sker i dialog med berörda aktörer.
 • En juridisk översyn är påbörjad
 • Arbetet utgår från inriktningsbeslutet att basera lösningen på Läkemedelsverkets utbytbarhetsgrupper.

Kontaktperson

Kontaktperson för samverkansforumet är ext.pia.venalainen@ehalsomyndigheten.se


Aktuella mötestider och mötesform

Datum Agenda Presentationer

Tidigare mötestider och mötesform

Datum 2019

Agenda 

Presentationer

Workshop

4 oktober


 • Inledning
 • Introduktion gruppdiskussion
 • Gruppdiskussion
 • Paus
 • Gruppdiskussion
 • Återkoppling från diskussionerna
 • Summering och avslut