Ansluta till E-hälsomyndighetens tjänster

Hur ni ansluter till våra tjänster beror på vilken typ av aktör ni är, vad det handlar om för slags lösning och typ av anslutning. Här kan ni läsa om vad ni behöver göra


Anslutning till de nya tjänstegränssnitten i Nationella läkemedelslistan (FHIR)

För användning av de nya tjänstegränssnitten i Nationella läkemedelslistan (FHIR)  krävs en ny beställning för brandväggsöppning.
Det gäller även de aktörer som sedan tidigare redan har en befintlig anslutning på plats.
Det gäller för samtliga testmiljöer samt för produktionsmiljön.  

1. Ansluta till E-hälsomyndighetens produktionsmiljö

1.1. Godkänt system

För att ansluta till E-hälsomyndighetens tjänster i produktionsmiljön måste systemet som ska användas vara godkänt av E-hälsomyndigheten.

Alla systemleverantörer måste få sina system godkända innan systemet kan anslutas. Information kring godkännandeprocessen, vad den innebär och vilka krav som ställs finns beskrivet under Godkännande av anslutande system

1.2. Villkor för anslutning 

För utveckling mot, anslutning till och nyttjande av E-hälsomyndighetens vård- och apotekstjänster gäller de villkor och krav som framgår av denna handbok.  

Anslutande aktör ansvarar för att kraven i handboken på anslutande system är uppfyllda och att användning av E‑hälsomyndighetens produkter och tjänster sker i enlighet med respektive produkts avsedda användning på ett säkert och korrekt sätt i enlighet med handboken och tillämpliga lagkrav.  

E-hälsomyndigheten kan besluta att stänga av eller begränsa en aktörs anslutning om systemet eller den anslutande aktören brister i kravuppfyllnad. Avstängning kan även ske om E-hälsomyndigheten finner att det anslutande system riskerar informationsflödet mellan vårdens och apotekens aktörer, om det finns en risk att anslutande system äventyrar patienters kliniska tillstånd eller säkerhet eller om anslutningen till E-hälsomyndigheten riskerar att påverka E-hälsomyndighetens produkters säkerhet eller prestanda på ett negativt sätt. Avstängning kan också ske om myndigheten finner att personuppgifter hanteras på ett sätt som innebär att E‑hälsomyndigheten inte kan uppfylla sitt personuppgiftsansvar eller om E‑hälsomyndigheten i övrigt finner att tillämplig lagstiftning inte kan efterföljas. 

E-hälsomyndigheten kan komma att göra förändringar i tjänsterna, till exempel till följd av ändrade lagkrav eller behov av förbättringar och vidareutveckling av produkterna. E-hälsomyndigheten kommer att informera om sådana förändringar så snart E-hälsomyndigheten får kännedom om dessa. E-hälsomyndighetens utgångspunkt är att alla förändringar och nya releaser som kräver anpassning av anslutande system ska föregås av samverkan med anslutande aktörer. 

Anslutande aktör ansvarar för att rapportera in fel och incidenter kopplade till användning av myndighetens produkter till E-hälsomyndighetens Servicedesk i enlighet med avsnittet Rapportering av fel och störningar

Vid upptäckt av otillåten, felaktig eller obehörig användning av myndighetens produkter som innebär att patientsäkerheten riskeras, eller att kombinationen av anslutande system och myndighetens produkter påverkas, ska anslutande aktör omedelbart underrätta E-hälsomyndighetens Servicedesk samt rapportera till Läkemedelsverket. Detta för att följa tillämpligt regelverk kring rapportering av tillbud (jmf 6 kap. Läkemedelsverkets föreskrifter, HFSL-FS 2022:42, om nationella medicinska informationssystem (NMI)).

1.3. Teknisk anslutning

För att kunna ansluta krävs en teknisk hantering. Det handlar om den åtkomstlösning myndigheten tillhandahåller, att utföra brandväggsöppningar för åtkomsten och certifikatshantering.

Information om detta finns beskrivet under Den tekniska anslutningen

2. Ansluta till E-hälsomyndighetens testmiljö

E-hälsomyndigheten har en testmiljö för externt användande, vilken främst används av systemleverantörer för utveckling till myndighetens tjänster samt i samband med godkännandeprocessen.

Även anslutningen till den externa testmiljön kräver en teknisk hantering. Det handlar, precis som för produktionsmiljön, om åtkomstlösning, brandväggsöppningar och certifikatshantering.

Information om detta finns beskrivet under Den tekniska anslutningen

Information om E-hälsomyndighetens externa testmiljöer finns beskrivet under Externa testmiljöer


VersionDatumKommentar
1.02021-11-27

Ny handbok vård- och apotekstjänster

1.12022-04-12Anslutning till de nya tjänstegränssnitten i Nationella läkemedelslistan (FHIR)
1.22022-11-23Uppdaterat avsnitt 1.2 
1.32023-01-24Uppdaterat avsnitt 1.2