Information kring villkor

Här finns information som gäller myndighetens allmänna villkor för anslutning till, och utveckling för, produkterna Apotekstjänster och Vårdtjänster.


1. Vad gäller för anslutning till våra tjänster?

Enligt lagen om nationell läkemedelslista ska både apoteksaktörer och vårdgivare, som bedriver verksamhet innefattande ordination och förskrivning av läkemedel och andra varor, ansluta ett elektroniskt system till E-hälsomyndigheten. Uppdraget att ansvara för de register och it-funktioner som öppenvårdsapotek och vårdgivare behöver ha tillgång till är reglerat i myndighetens instruktion. Det är således fråga om obligatorisk verksamhet enligt lag och inte en ömsesidig avtalsrelation.

Av den anledningen tecknar myndigheten inte längre avtal med anslutande aktörer för anslutning till våra tjänster. Eventuella befintliga avtal för vård- och apotekstjänsterna som tecknats med myndigheten innan maj 2019 är baserade på gammal lagstiftning som upphört att gälla.

2. Vilka krav ställer myndigheten?

Myndigheten tillämpar villkor, krav och instruktioner som gäller för utveckling mot, och anslutning till, myndighetens tjänster. Dessa villkor och krav utgår från tillämpliga lagar och förordningar samt myndighetens uppdrag och roll som personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i den nationella läkemedelslistan.

För att ta del av de villkor, krav och instruktioner som gäller hänvisas till att ta del av information som finns i denna handbok.  

3. Personuppgiftsbiträdesavtal

Aktörer som behandlar personuppgifter för myndighetens räkning behöver teckna ett personuppgiftsbiträdesavtal.

I dagsläget gäller det för apotek som:

  • Förmedlar direktåtkomst till personuppgifter ur registret Nationella läkemedelslistan åt enskilda personer som begär att få åtkomst till personuppgifter om sig själva (e-handel).VersionDatumKommentar
1.02021-11-27

Ny handbok vård- och apotekstjänster

1.12022-12-01Omarbetad sida utifrån nytt ställningstagande