Arkitekturkrav för system som ansluter till E-hälsomyndighetens tjänster

Denna sida beskriver arkitekturkrav på systemleverantörers system som ansluter till E‑hälsomyndighetens tjänster. Målgrupp för denna sida är systemleverantör som utvecklar eller förvaltar IT-system som nyttjar E‑hälsomyndighetens tjänster. För aktörers drifttagande av system finns motsvarande dokument (ref 3). Systemleverantörer rekommenderas att även läsa detta dokument. 1. Referenser


Dokument

Ver

Beskrivning

1Övergripande krav kring it- och informationssäkerhet
Detta dokument innehåller generella krav på säkerhet som anslutande system och anslutande aktörer behöver leva upp till
2Säkerhetskrav på extern part för enskild individs direktåtkomst till E‑hälsomyndighetens register
Detta dokument är en utökning av de generella säkerhetskraven och berör anslutande tillämpningar som ska användas av privatpersoner (till exempel apoteksaktörers e-handelslösningar)
3Arkitekturkrav för aktör som ansluter system till E-hälsomyndighetens tjänster
Detta dokument omfattar arkitekturkrav på aktör som vill ansluta ett godkänt system till E‑hälsomyndighetens produktionsmiljö 
4Kravuppfyllnad Arkitektur Systemleverantör8.0Detta dokument avser systemleverantörens deklaration av kravuppfyllnad av kraven på den här sidan.

2. Omfattning

Ofta talar man om till exempel expedieringssystem och journalsystem som ett system men i verkligheten kan de omfattas av flera system, till exempel en integrationsmotor tillsammans med en e-receptmodul, journalserver och journalklient. 

För att säkerställa att arkitekturen och säkerheten följer E‑hälsomyndighetens riktlinjer och krav är det viktigt att se helheten. Kraven omfattar därför inte enbart de system som har integration mot E‑hälsomyndigheten utan även de system som används av slutanvändaren (det som oftast kallas exempelvis expedieringssystemet, journalsystemet eller vårdinformationssystemet). Alltså ingår hela kedjan från slutanvändaren via eventuella integrationssystem till E‑hälsomyndigheten.

Därför är det viktigt att systemleverantören och aktören definierar vilka komponenter och system som ingår i en lösning, både till namn och också version. Det är även lämpligt att man väljer ett övergripande namn så att det finns något att referera till.

Kraven för systemleverantörer omfattar ett antal områden:

 • Integration
 • Komponentsamband
 • Processimplementation
 • Spårbarhet och loggning
 • Avbrottshantering
 • Distribution av mjukvara

3. Dokumentation

Systemleverantören ska tillhandahålla dokumentet Kravuppfyllnad Arkitektur Systemleverantör (ref 4) samt de bilagor som beskrivs i detta dokument.

4. Arkitektur- och säkerhetskrav

Säkerhetskraven i sin helhet finns specificerade i (ref 1) och (ref 2).

4.1. Integration

Syfte

 • Säkerställa att anslutning till tjänstegränssnitt sker på korrekt sätt.

Krav 4.1.1

Integrationen ska ske på följande sätt:

 • Integration mot E‑hälsomyndighetens tjänster sker via E-hälsomyndighetens säkerhetslösning (REST/webbservices, åtkomstintyg, SAML-biljett) 
 • Vissa tillämpningar använder sig av partneringångar som använder sig av webbservices för att kommunicera med E‑hälsomyndighetens tjänster.
 • Hämtning av VARA-fil sker genom sftp.

KRAV

Rekommendation

Om E‑hälsomyndighetens datamodell innehåller tillstånd, exempelvis nytt recept, påbörjad expediering, expedierat recept, makulerat recept, ska man inte lagra detta tillstånd lokalt. Om exempelvis en timeout sker, kan E‑hälsomyndighetens och aktörens system få olika tillstånd. Detta kan då resultera i att användaren fastnar i ett tillstånd som endast kan lösas om förvaltningen manuellt hanterar ärendet. Den information som ligger i E‑hälsomyndighetens system/databaser är alltid rätt (master) vid sådana tillfällen.

REKOMMENDATION

4.2. Komponentsamband

Med komponentsamband menas de ingående komponenter som systemet är uppbyggt av. Komponentsambandskartan ska visa hur systemets olika komponenter integrerar samt vilka komponenter som integrerats mot E‑hälsomyndigheten.

Syfte

 • Hitta eventuella svagheter i systemsambanden som kan äventyra obruten produktion.
 • Ge E‑hälsomyndigheten kunskap om hur systemen är uppbyggda och hur de kommunicerar med varandra. Detta kommer att underlätta vid felsökning.
 • Kartlägga var känsliga personuppgifter finns lagrade, framför allt information om personuppgifter kopplade till förskrivna läkemedel.
 • Komponentuppdelningen syftar också till att ge en uppdelning av systemet/systemen så att förändringar som systemleverantören gör enklare kan kategoriseras. Detta underlättar E‑hälsomyndighetens bedömning av förändringarnas påverkan på myndigheten och vilka godkännandeaktiviteter som behöver genomföras innan ett förnyat godkännande kan utfärdas för det förändrade systemet.
 • En förteckning över komponenterna som ingår i systemet samt versionsnummer för dessa komponenter.

Krav 4.2.1

Det ska finnas en komponentsambandskarta som beskriver det system och komponenter som ingår i den produkt som systemleverantören levererar. Vidare ska det tydligt visa vilka komponenter som integreras med E‑hälsomyndigheten. Den ska även visa var känsliga personuppgifter, i synnerhet tillsammans med läkemedelsuppgifter, lagras.

Exempel på en komponentsambandskarta för apoteksaktör ges nedan.

  

KRAV

Krav 4.2.2

Det ska finnas ett övergripande namn med versionsnummer för lösningen som systemleverantören vill ha godkänt samt en förteckning av ingående komponenter och deras version. Komponentuppdelningen beror lite på hur systemet är uppbyggt, det kan bestå av flera system som i sin tur består av flera komponenter som kan installeras och uppdateras oberoende av varandra.

Exempel

Expedieringssystem 1.2 sp2 (Övergripande namn och versionsnummer)

SystemKomponentVersionBeskrivning/kommentar
Kassaklient
1.2
Receptexpedierings-klient
2.0.3
Central server
2.0.2

Order
Uppdateras aldrig i separata versioner

Lager
Uppdateras aldrig i separata versioner

Kassa
Uppdateras aldrig i separata versioner

Receptexpediering
Uppdateras aldrig i separata versioner

Behörighetshantering
Uppdateras aldrig i separata versioner

Ekonomi
Uppdateras aldrig i separata versioner

Integrationslager
Uppdateras aldrig i separata versioner
Integrationsmotor
5.3.1

Varuförsörjning1.1

E‑hälsomyndigheten3.4

Kortbetalning1.2

Uppföljning3.4b
Huvudkontors-klient
1.2

KRAV

Krav 4.2.3

Systemleverantör ska ange vilket av E‑hälsomyndighetens versionspaket som systemet ska godkännas mot.

KRAV

4.3. Processimplementation

Syfte

 • Upptäcka felaktiga anropskedjor.
 • Upptäcka onödiga anrop. Detta för att kunna optimera och minska antalet anrop som görs mot E‑hälsomyndigheten.
 • Ge E‑hälsomyndigheten kunskap om hur systemen är uppbyggda och hur de kommunicerar med varandra. Detta kommer att underlätta vid felsökning.

Krav 4.3.1

Det ska finnas sekvensdiagram som visar anropsflödet mot E‑hälsomyndighetens tjänsteplattform för normalfallen. Detta krävs för att kunna bedöma om anrop görs i onödan som kan påverka E‑hälsomyndighetens tjänsteplattform.

Exempel på ett sekvensdiagram för orderberedning:

  

KRAV

Rekommendation

Följ i största mån den kedja av anrop (process) som E‑hälsomyndigheten beskriver i handboken. Undvik att göra onödiga anrop.

REKOMMENDATION

4.4. Spårbarhet och loggning

Syfte

 • Relevant information ska loggas, dels sådan information som ska loggas enligt gällande lagar och förordningar dels information som kan användas vid felsökning.
 • Säkerställa att känslig logginformation inte går att manipulera.

Rekommendation

Systemet ska logga relevant information som kan krävas vid felsökning.

REKOMMENDATION

4.5. Avbrottshantering

Syfte

 • Säkerställa att systemet kan hantera avbrott i E‑hälsomyndighetens miljö. Det kan gälla till exempel avbrott i Nationella läkemedelslistan, HKDB eller FOTA.

Rekommendation

Vid avbrott i expedieringssystem i samband med inrapportering till FOTA bör transaktionerna automatiskt läggas på kö i systemet så att dessa kan inrapporteras automatiskt då FOTA är i full drift igen.

REKOMMENDATION

4.6. Distribution av mjukvara

Syfte

 • Säkerställa att systemleverantörens system och aktören kan distribuera ny programvara, exempelvis akuträttningar, snabbt och effektivt.

Krav 4.6.1

Förutsatt att en akuträttning tagits fram så ska denna kunna produktionssättas på samtliga installerade system inom 24 timmar.

KRAV

Rekommendation

Skapa ett automatiskt sätt att kunna uppdatera system med ny programvara.

REKOMMENDATION

Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster
1.12021-12-07Dokument "Kravuppfyllnad Arkitektur Systemleverantör" tillagt