Byte av dosaktör vid massmigrering

Sortiments- och leveransinformation för dospatienter, SOL, innehåller information som krävs för att leverera dostjänsten. Här kan du som är apoteksaktör, vårdaktör eller systemleverantör läsa mer om hur dospatienter flyttas till annan dosaktör i SOL.


Det kan uppstå ett behov av att kunna flytta ett stort antal dospatienter mellan dosaktörer när ett nytt avtal mellan en region och en dosaktör har slutits. Med flytta menas att ändra dospatientens dostillhörighet i SOL samt i Nationella läkemedelslistan. 

Definitioner

Specifika begrepp som används i detta avsnitt:

​BegreppDefinition​

​Överlämnande dosaktör

​Den juridiska person som äger det dosapotek till vilket dospatienten är knuten till i SOL och Nationella läkemedelslistan innan flytten.

​Mottagande dosaktör​​Den juridiska person som äger det dosapotek till vilket dospatienten ska vara knuten i SOL och Nationella läkemedelslistan efter flytten.  

Behörighet

Personal hos mottagande dosaktör är behörig att flytta dospatient från ett dosapotek tillhörande en annan dosaktör, till ett dosapotek tillhörande den egna dosaktören. 

Detta gäller under förutsättning att dospatienten är folkbokförd i en region som mottagande dosaktör har avtal med eller att annan typ av avtal finns.

Allmänt

Sökning med urval "dosmottagare" kommer inte att fungera för flyttade beställningar då dessa inte kommer ha något värde för dosmottagar-Id efter uppdateringar i SOL.

När dospatienten flyttats i SOL, men mottagande dosaktör ännu inte hunnit koppla dospatienten till ny dosmottagare så kommer tjänsterna HamtaVardtagareinformation och HamtaVardtagareinformationDosaktor att leverera ett tomt svar i produktionsinformation och för dosmottagare då dessa inte kommer ha några värden efter uppdateringar i SOL.

Processbeskrivning 

Hämta patientlista

Avlämnande dosaktör ska inför en massmigrering kunna hämta en lista av dospatienter tillhörande en viss länskod. De ska sedan kunna överlämna en lista med de patienter som omfattas av migreringen till mottagande dosaktör. Tjänsten som används finns specificerad i Hämta patientlista (SOL:50).

Inhämta information om dospatient

Mottagande dosaktör inhämtar information om dospatientens produktionsinformation, dospatientens eventuella ordinationsansvariga enhet hos överlämnande dosaktör med mera. Pågående beställningar måste avslutas innan dospatienten flyttas.​
Informationen inhämtas genom att mottagande dosaktör anropar SOL-tjänsten ​HamtaVardtagareinformationDosaktor. Tjänsten finns specificerad i Hämta vårdtagareinformation, dosaktör (SOL:22).

Skapa poster för produktionsinformation med mera

Mottagande dosaktör kontrollerar om de redan har befintliga poster i SOL för den dosmottagare som dospatienten ska kopplas till. 
Detta gäller produktionsinformation och ordinationsansvarig enhet som dospatienten eventuellt ska kopplas till eller om nya poster behöver skapas.
Skapande av nya poster görs med följande tjänster: 

  • SOL-tjänsten SkapaDosmottagare
  • SOL-tjänsten SkapaProduktionsinformationDosaktor
  • SOL-tjänsten SkapaOrdinationsAnsvarigEnhetDosaktor

Flytta dospatient i SOL

​Mottagande dosaktör flyttar dospatienten i SOL och kopplar dospatienten till ny produktionsinformation med tjänsten ​Dosmigrering. Dostillhörigheten uppdateras automatiskt genom att SOL anropar tjänsten UppdateraDostillhorighet, det vill säga ett anrop genomför hela flytten av dospatient i SOL och Nationella läkemedelslistan. 
Tjänsten finns specificerad i Dosmigrering (SOL:51).

​Detaljerade processteg

Vad som händer i SOL när en dospatient flyttas

Följande uppdateringar genomförs i SOL när dosaktören utför flytten med tjänsten Dosmigrering. ​

Vårdtagarinformation:

dosapoteksid​​Sätts till det nya dosapotekets dosapoteksid baserat på vad som anges i anropet.

Dosmottagare:

dosmottagareid​​Sätts till den nya dosmottagarens dosmottagareid baserat på vad som anges i anropet.

Tillfällig adress:

dosmottagareid​​Sätts till den nya dosmottagaren som patientens tillfälliga adress ska kopplas till baserat på vad som anges i anropet.

Kontaktinformation:

​vardandeenhetid​Sätts till den nya ordinationsansvariga enhetens id baserat på vad som anges i anropet.

Meddelanden:

dosapotekid​

​Sätts till det nya dosapotekets dosapotekid

Fält med information om vilken användare, hos den tidigare dosaktören som sänt eller uppdaterat meddelandet, ligger kvar.

Beställningsrader:

​​dosapotekid​Sätts till det nya dosapotekets dosapotekid
dosmottagareid​​Tas bort

Fält med information om vilken användare hos den överlämnande dosaktören som sänt eller uppdaterat beställningen ligger kvar.

Parametern dosapotekid ingår inte som utdata i tjänsten HamtaBestallningarDosaktor men parametern används för att styra vilka beställningar som är synliga för respektive dosaktör.

Vad som behöver uppdateras efter att dospatienten flyttats

Överlämnande dosaktör ska ta bort eller dölja dosmottagare som inte längre ska vara sökbara för vården. Detta görs med  SOL-tjänsterna TaBortDosmottagare eller UppdateraDosmottagare.​ Tjänsterna finns specificerade i Ta bort dosmottagare (SOL:46) och Uppdatera dosmottagare (SOL:47).

Specifikt om datum för vilandestatus

Vid migrering av dospatienter från en dosaktör till en annan är det viktigt att all patientsäkerhetskritisk information kommer mottagande dosaktör till del. Mottagande dosaktör behöver få information om vilka dospatienter som är aktiva (har dosleverans) respektive vilande (inte har dosleverans). Denna information kan lagras i SOL. 


Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster
1.12022-05-25

Gjort språkliga anpassningar av texten.

Lagt till 4.1. Hämta patientlista. 

4.2. Skapa poster för produktionsinformation med mera, tagit bort tjänst som utgår. 5. Detaljerade processteg, tabellen Vårdtagarinformation, tagit bort parameter som utgår.
4.4 Flytta dospatient i Nationella läkemedelistan, tagit bort stycket. 

Uppdaterat 5. Detaljerade processsteg.