Informationsblad


Aktuell installation i externa testmiljöer.

Informationsblad Externmiljöer DB2

Release 21.3 – 20220601

Generell miljöbeskrivning

Release 21.3 ska installeras i externmiljöernas sekundära del (DB2).

   

E-hälsomyndighetens säkerhetslösning

För anslutning till externmiljöer krävs användning av E-hälsomyndighetens säkerhetslösning. Denna beskrivs under Säkerhetslösning - Handbok för vård- och apotekstjänster (ehalsomyndigheten.se)

 

Brandväggsöppning

För åtkomst till en testmiljö krävs en brandväggsöppning.

För att beställa åtkomst behöver ni fylla i blanketten som finns att hitta på Beställning av åtkomst och brandväggsöppningar till E-hälsomyndighetens tjänster - Handbok för vård- och apotekstjänster (ehalsomyndigheten.se)

I blanketten anges också information för åtkomsten via E-hälsomyndighetens säkerhetslösning.

Blanketten används även vid förändringar av information för redan befintlig åtkomst, såsom förändrad IP-adress och förändringar kring informationen för säkerhetslösningen.

  

Certifikat

För anslutning till samtlig funktionalitet i versionspaket 21 kräver E-hälsomyndigheten klientcertifikat för tvåvägsautentisering (Mutual TLS). Endast utvalda certifikatutfärdare för Mutual TLS klientcertifikat är godkända att använda.

Mer information går att finna under Certifikatshantering vid anslutning till E-hälsomyndighetens tjänster - Handbok för vård- och apotekstjänster (ehalsomyndigheten.se)

 

Anropsinformation Nationella läkemedelslistan - FHIR

Anrop till testmiljöer sätts ihop på följande sätt:  

https://[underdomän].[huvuddomän]/[api-namn]/[api-version]/[tjänst]/[resurs]

 

Underdomän
api-extXX-ecpY.ext.ecp

* XX byts ut mot den siffra som motsvarar respektive externmiljö (t ex 12)

* Y byts ut mot den miljö som ska anropas:

  • 1 = Produktionslik konfiguration
  • 2 = Förtida installation


Huvuddomäner

Anslutning via Internet: ehalsomyndigheten.se
Anslutning via Sjunet: ehalsomyndigheten.sjunet.org


API-namn, version och tjänst

nationellalakemedelslistan/v1/fhir


Resurs i NLL FHIR

T ex Patient eller MedicationRequest. Se dokumentationen för NLL FHIR för mer information.


Exempel på fullständiga URL:er – FHIR

https://api-extX-ecp2.ext.ecp.ehalsomyndigheten.se/fhir/metadata

https://api-extX-ecp1.ext.ecp.ehalsomyndigheten.se/fhir/Patient=?identifier=

https://api-extX-ecp2.ext.ecp.ehalsomyndigheten.se/fhir/Patient=?identifier=


Anropsinformation övriga tjänster och register – WebService (SOAP)

Nedanstående URL-adresser är de som ska användas för anrop.

Bas-URL

Bas-URL via Sjunet: https://extXX.receptpartner.sjunet.org:yyyyy (*)

Bas-URL via Internet: https://extXX.receptpartner.se:yyyyy (*)

* XX byts ut mot den siffra som motsvarar respektive externmiljö, t.ex. 12 * yyyyy bestäms enligt tabellen: 

  

Sjunet

Internet

DB1

49007

49017

DB2

49008

49018


Bas-URL sätts ihop med nedan relativa URI för respektive funktion

Funktion

URI

Generella

/apisp/<tjänst>/<version>

PiRR

/apisp-pi-wsgeneric-1.3/wsgeneric

SOL

/apisp-sol/<tjänst>/<version>

Tjänst

URI

Licensansökan webbapp,

ansökan (för apotek)

/licensansokan/apoteksansansokan/?2&sid=<sessionsid>(**)

Licensansökan LV-tjänster

/licensarendeFormedling/<tjänst>/<version>/rivtabp20

EES webbapp

/durclientats/se.sb.dur.Durclientats/AtsLoginServlet?sessionid=<sessi onsid>(**)

(**) <sessionsid> byts ut mot sessions-id som fåtts från tjänsten GT.SkapaSessionId

 

Exempel på fullständig URL:er

Via Sjunet, testmiljö EXT12 DB1:  https://ext12.receptpartner.sjunet.org:49007/apisp/HamtaHkdbKonto/V2

Till PiRR via Internet, testmiljö EXT08 DB1:  https://ext08.receptpartner.se:49017/apisp-pi-wsgeneric-1.3/wsgeneric 


Teknisk information - Handbok för vård- och apotekstjänster


Versionshistorik

VersionDatumKommentar
1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster