Test- och produktionsmiljöer hos E-hälsomyndigheten

E-hälsomyndigheten tillhandahåller både test- och produktionsmiljöer för anslutande system. Hur du ansluter till dem, använder dem och övrig information gällande våra miljöer kan du läsa mer om här.1.1. Vad är en EXT-miljö?

EXT-miljö är E‑hälsomyndighetens benämning på våra testmiljöer för externa parters utveckling, test och utbildning. Det finns två delar - en produktionslik extern testmiljö som vi benämner DB1/X1, DB för databas och X för applikationslager. Den andra delen är DB2/X2 och innehåller kommande release av våra tjänster, den förtida delen. Informationsbladet  visar aktuell uppsättning av miljöerna. Båda delarna i EXT-miljöerna används till test av ny eller förändrad funktionalitet. I den förtida delen tillgängliggörs nya releaser före vår produktionssättning för test av systemen och verifiering mot release för att säkerställa att inga ändringar påverkar systemen negativt. I den produktionslika delen kan du testa lösningar på aktuella produktionsfel.

1.2. Systemleverantörens utveckling och test av ny eller förändrad funktionalitet 

 • Aktuella testmiljöer som används av både aktörer och systemleverantörer är EXT5 - EXT12.
 • Ett testadministrationsverktyg, TestAdmin finns att tillgå för att se och skapa viss testdata i testmiljön. Här finns mer information om TestAdmin.
 • Man kan välja att gå mot produktionslik miljö eller framtida release via URL-adresser som används vid anrop till de olika miljöerna, DB1/X1 och DB2/X2. Bas-URL sätts ihop med relativa URI för respektive funktion, se exempel i Informationsbladet 

1.3. Systemleverantörens och E-hälsomyndighetens gemensamma godkännandeaktiviteter

I samband med att ett nytt eller förändrat anslutande system genomgår ett godkännandeärende behöver ibland tester genomföras som en av aktiviteterna i godkännandet, läs mer om Godkännande av anslutande system. 

 • EXT11 är miljön som används vid ett godkännandeärende. 
 • Vid ett godkännandeärende hänvisas du till rätt miljö. Beroende på ärendetyp lägger vi upp de tester ni behöver genomföra antingen i den produktionslika eller framtida delen.  

1.4. Aktörens och systemleverantörens felsökning av produktionsproblem 

 • Alla EXT-miljöer i DB1/X1 delen innehåller samma release som i produktion.

1.5. Aktörens utbildning av egen personal 

 • Aktörers och systemleverantörers EXT- miljöer kan användas vid utbildning av egen personal i sina egna system.

1.6. Arkitekturkrav för EXT-miljöerna

1.7. Tjänsteversioner i EXT-miljöerna

1.8. Beställa testdata

1.9. Åtkomst till extern testmiljö

1.10. Installationer i testmiljö

 • EXT-miljöerna installeras enligt releaseplanens planerade datum.
 • Oftast sker detta en vecka efter produktion för den delen som motsvarar produktion och för den förtida delen en vecka innan.
 • Releaseinformation innehåller en länk till den årliga releaseplanen för information om när en release släpps i respektive miljö.

1.11. Vad kommer att gälla när FHIR har driftsatts?

När vi driftsätter FHIR kommer vi att ha två parallella plattformar: STP för SOAP-tjänster och ECP för FHIR-profiler.

E-hälsomyndighetens nuvarande system och tjänster ligger på vår gamla plattform STP (Servicebolagets Tjänsteplattform). Nationella läkemedelslistans komponenter ligger på vår nya containerplattform ECP (E-hälsomyndighetens ContainerPlattform). Det innebär att alla E-hälsomyndighetens driftsmiljöer, inklusive externtestmiljöer och produktion, kommer ha en del i STP och en del i ECP.

Det innebär att ett anrop till:

 • en gammal tjänst i till exempel FOLK eller PRIS hanteras i STP
 • en tjänst i OR, PiRR eller LF hanteras av Nationella läkemedelslistans transformator i ECP
 • Nationella läkemedelslistans FHIR-server hanteras i ECP.

Vid övergång till användning av Nationella läkemedelslistans tjänstegränssnitt FHIR, och de komponenter som ligger på E-hälsomyndighetens Container Plattform (ECP), krävs anpassning till E-hälsomyndighetens säkerhetslösning.

Samtliga aktörer måste göra en ny beställning för åtkomst eftersom en ny brandväggsöppning krävs. Detta gäller för samtliga driftsmiljöer, det vill säga både för de externa test-, samt produktionsmiljöerna.


Beställning av åtkomst och brandväggsöppningar till E-hälsomyndighetens tjänster. 


1.12. Produktionsmiljön

E-hälsomyndighetens produktionsmiljö används för att komma åt de tjänster som vi tillhandahåller till de aktörer som är godkända för anslutning till oss.

För den tekniska anslutningen vänligen se avsnittet Ansluta till E-hälsomyndighetens tjänster.

(warning) Produktionsmiljön får enbart innehålla produktionsdata och får under inga omständigheter anslutas mot aktörernas utvecklings-, test- eller utbildningsmiljöer. Refererar till krav 4.7.1 och 4.7.2 i Arkitekturkrav för aktör som ansluter system till E-hälsomyndighetens tjänster.
Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster
1.12022-02-14Kompletterat med information om att nya brandväggsöppning är nödvändig vid övergång till FHIR 
1.22022-05-09Kompletterat med information om TestAdmin 
1.32022-11-23Tagit bort information om avtal under avsnitt 1.12