Test- och produktionsmiljöer hos E-hälsomyndigheten

E-hälsomyndigheten tillhandahåller både test- och produktionsmiljöer för anslutande system. Hur du ansluter till dem, använder dem och övrig information gällande våra miljöer kan du läsa mer om här.1.1. Vad är en EXT-miljö?

EXT-miljö är E‑hälsomyndighetens benämning på våra testmiljöer för externa parters utveckling, test och utbildning. Det finns två delar - en produktionslik extern testmiljö som vi benämner DB1/X1, DB för databas och X för applikationslager. Den andra delen är DB2/X2 och innehåller kommande release av våra tjänster, den förtida delen. Informationsbladet  visar aktuell uppsättning av miljöerna. Båda delarna i EXT-miljöerna används till test av ny eller förändrad funktionalitet. I den förtida delen tillgängliggörs nya releaser före vår produktionssättning för test av systemen och verifiering mot release för att säkerställa att inga ändringar påverkar systemen negativt. I den produktionslika delen kan du testa lösningar på aktuella produktionsfel.

1.2. Systemleverantörens utveckling och test av ny eller förändrad funktionalitet 

 • Aktuella testmiljöer som används av både aktörer och systemleverantörer är EXT5 - EXT12.
 • Ett testadministrationsverktyg, TestAdmin finns att tillgå för att se och skapa viss testdata i testmiljön. Här finns mer information om TestAdmin.
 • Man kan välja att gå mot produktionslik miljö eller framtida release via URL-adresser som används vid anrop till de olika miljöerna, DB1/X1 och DB2/X2. Bas-URL sätts ihop med relativa URI för respektive funktion, se exempel i Informationsbladet 

1.3. Systemleverantörens och E-hälsomyndighetens gemensamma godkännandeaktiviteter

I samband med att ett nytt eller förändrat anslutande system genomgår ett godkännandeärende behöver ibland tester genomföras som en av aktiviteterna i godkännandet, läs mer om Godkännande av anslutande system. 

 • EXT11 är miljön som används vid ett godkännandeärende. 
 • Vid ett godkännandeärende hänvisas du till rätt miljö. Beroende på ärendetyp lägger vi upp de tester ni behöver genomföra antingen i den produktionslika eller framtida delen.  

1.4. Aktörens och systemleverantörens felsökning av produktionsproblem 

 • Alla EXT-miljöer i DB1/X1 delen innehåller samma release som i produktion.

1.5. Aktörens utbildning av egen personal 

 • Aktörers och systemleverantörers EXT- miljöer kan användas vid utbildning av egen personal i sina egna system.

1.6. Arkitekturkrav för EXT-miljöerna

1.7. Tjänsteversioner i EXT-miljöerna

1.8. Beställa testdata

1.9. Åtkomst till extern testmiljö

1.10. Installationer i testmiljö

 • EXT-miljöerna installeras enligt releaseplanens planerade datum.
 • Oftast sker detta en vecka efter produktion för den delen som motsvarar produktion och för den förtida delen en vecka innan.
 • Releaseinformation innehåller en länk till den årliga releaseplanen för information om när en release släpps i respektive miljö.

1.11. Vad kommer att gälla när FHIR har driftsatts?

När vi driftsätter FHIR kommer vi att ha två parallella plattformar: STP för SOAP-tjänster och ECP för FHIR-profiler.

E-hälsomyndighetens nuvarande system och tjänster ligger på vår gamla plattform STP (Servicebolagets Tjänsteplattform). Nationella läkemedelslistans komponenter ligger på vår nya containerplattform ECP (E-hälsomyndighetens ContainerPlattform). Det innebär att alla E-hälsomyndighetens driftsmiljöer, inklusive externtestmiljöer och produktion, kommer ha en del i STP och en del i ECP.

Det innebär att ett anrop till:

 • en gammal tjänst i till exempel FOLK eller PRIS hanteras i STP
 • en tjänst i OR, PiRR eller LF hanteras av Nationella läkemedelslistans transformator i ECP
 • Nationella läkemedelslistans FHIR-server hanteras i ECP.

Vid övergång till användning av Nationella läkemedelslistans tjänstegränssnitt FHIR, och de komponenter som ligger på E-hälsomyndighetens Container Plattform (ECP), krävs anpassning till E-hälsomyndighetens säkerhetslösning.

Samtliga aktörer måste göra en ny beställning för åtkomst eftersom en ny brandväggsöppning krävs. Detta gäller för samtliga driftsmiljöer, det vill säga både för de externa test-, samt produktionsmiljöerna.


Beställning av åtkomst och brandväggsöppningar till E-hälsomyndighetens tjänster. 


1.12. Produktionsmiljön

E-hälsomyndighetens produktionsmiljö används för att komma åt de tjänster som vi tillhandahåller till de aktörer som är godkända för anslutning till oss.

För att beställa åtkomst till E-hälsomyndighetens produktionsmiljö behöver er organisation ha ett avtal tecknat med E-hälsomyndigheten.
Avtalet reglerar åtkomsten och nyttjandet av E-hälsomyndighetens tjänster och register. Vidare krävs ett antal steg, inklusive beställning av brandväggsöppning, att ta hänsyn till för den tekniska anslutningen. För information kring detta, vänligen se avsnittet Ansluta till E-hälsomyndighetens tjänster.

(warning) Produktionsmiljön får enbart innehålla produktionsdata och får under inga omständigheter anslutas mot aktörernas utvecklings-, test- eller utbildningsmiljöer. Refererar till krav 4.7.1 och 4.7.2 i Arkitekturkrav för aktör som ansluter system till E-hälsomyndighetens tjänster.
Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster
1.12022-02-14Kompletterat med information om att nya brandväggsöppning är nödvändig vid övergång till FHIR 
1.22022-05-09Kompletterat med information om TestAdmin