Anropsexempel

Exempel som visar hur REST- och SOAP-anrop kan se ut, inklusive hur säkerhetsintyg och systeminformation anges.

Exempel Saml2:Assertion

Exempel på Saml2:Assertion som används för behörighetsroller för vård- eller apotekspersonal.

<saml2:Assertion xmlns:saml2="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" IssueInstant="..." Version="2.0" ID="...">

  <saml2:Issuer>https://idp.example.com/</saml2:Issuer>

  <ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
     <ds:SignedInfo>
       <ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/>
       <ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/>
       <ds:Reference URI="#_1ce9793a30d0341be4910c1c46f6bba2">
          <ds:Transforms>
            <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/>
            <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">
               <ec:InclusiveNamespaces PrefixList="xs" xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/>
            </ds:Transform>
          </ds:Transforms>
          <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
          <ds:DigestValue>...</ds:DigestValue>
       </ds:Reference>
     </ds:SignedInfo>
     <ds:SignatureValue>...</ds:SignatureValue>
     <ds:KeyInfo>
       <ds:KeyValue>
          <ds:RSAKeyValue>
            <ds:Modulus>...</ds:Modulus>
            <ds:Exponent>AQAB</ds:Exponent>
          </ds:RSAKeyValue>
       </ds:KeyValue>
       <ds:X509Data>
          <ds:X509Certificate>Base64 krypterat certifikat...</ds:X509Certificate>
       </ds:X509Data>
     </ds:KeyInfo>
  </ds:Signature>

  <saml2:Subject>
     <saml2:NameID Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:transient" NameQualifier="http://www.ehalsomyndigheten.se">...</saml2:NameID>
  </saml2:Subject>

  <saml2:Conditions NotBefore="2017-04-13T07:32:23.763Z" NotOnOrAfter="2017-04-13T08:22:23.763Z">
     <saml2:AudienceRestriction>
       <saml2:Audience>https://sp.example.se/</saml2:Audience>
     </saml2:AudienceRestriction>
  </saml2:Conditions>

  <saml2:AuthnStatement AuthnInstant="2017-04-13T07:37:23.764Z">
     <saml2:AuthnContext>
       <saml2:AuthnContextClassRef>http://id.sambi.se/loa/loa3</saml2:AuthnContextClassRef>
     </saml2:AuthnContext>
  </saml2:AuthnStatement>

  <saml2:AttributeStatement>
     <saml2:Attribute FriendlyName="professionalLicence" Name="http://sambi.se/attributes/1/professionalLicence" NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri">
       <saml2:AttributeValue xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="xs:string">LK</saml2:AttributeValue>
     </saml2:Attribute>
     <saml2:Attribute FriendlyName="personalPrescriptionCode" Name="http://sambi.se/attributes/1/personalPrescriptionCode" NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri">
       <saml2:AttributeValue xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="xs:string">1234567</saml2:AttributeValue>
     </saml2:Attribute>
  </saml2:AttributeStatement>

</saml2:Assertion>


Exempel Saml2:Response

Exempel på Saml2:Response som används för behörighetsroll Privatperson.

<saml2p:Response xmlns:saml2p="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:protocol"IssueInstant="..." Version="2.0" ID="..." >

  <saml2:Issuer xmlns:saml2="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion">https://idp.example.org/</saml2:Issuer>

  <saml2p:Status>
     <saml2p:StatusCode Value="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:status:Success"/>
  </saml2p:Status>

  <saml2:Assertion xmlns:saml2="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" IssueInstant="..." Version="2.0" ID="..." ;>

     <saml2:Issuer>https://idp.example.org/</saml2:Issuer>

     <ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
       <ds:SignedInfo>
          <ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/>
          <ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/>
          <ds:Reference URI="#_c9a5d647ef4493b4de5f0fd86f663397">
            <ds:Transforms>
               <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/>
               <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">
                 <ec:InclusiveNamespaces PrefixList="xs" xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/>
               </ds:Transform>
            </ds:Transforms>
            <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
            <ds:DigestValue>t+/NK1iUxm1ekSfiqltDgIzmlnk=</ds:DigestValue>
          </ds:Reference>
       </ds:SignedInfo>
       <ds:SignatureValue>...</ds:SignatureValue>
       <ds:KeyInfo>
          <ds:KeyValue>
            <ds:RSAKeyValue>
               <ds:Modulus>...</ds:Modulus>
               <ds:Exponent>AQAB</ds:Exponent>
            </ds:RSAKeyValue>
          </ds:KeyValue>
          <ds:X509Data>
            <ds:X509Certificate>Base64 krypterat certifikat...</ds:X509Certificate>
          </ds:X509Data>
       </ds:KeyInfo>
     </ds:Signature>

     <saml2:Subject>
       <saml2:NameID Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:transient">...</saml2:NameID>
       <saml2:SubjectConfirmation Method="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:cm:bearer">
          <saml2:SubjectConfirmationData NotOnOrAfter="2017-08-22T11:00:38.641Z"/>
       </saml2:SubjectConfirmation>
     </saml2:Subject>

     <saml2:Conditions NotBefore="2017-08-22T10:10:38.641Z" NotOnOrAfter="2017-08-22T11:00:38.641Z">
       <saml2:AudienceRestriction>
          <saml2:Audience>https://sp.example.se/</saml2:Audience>
       </saml2:AudienceRestriction>
     </saml2:Conditions>

     <saml2:AuthnStatement AuthnInstant="2017-08-22T10:15:38.730Z">
       <saml2:SubjectLocality/>
       <saml2:AuthnContext>
          <saml2:AuthnContextClassRef>urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:SoftwarePKI</saml2:AuthnContextClassRef>
       </saml2:AuthnContext>
     </saml2:AuthnStatement>
     <saml2:AttributeStatement>
       <saml2:Attribute Name="Attribut-1">
          <saml2:AttributeValue xsi:type="xs:string" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">XYZ</saml2:AttributeValue>
       </saml2:Attribute>
       <saml2:Attribute Name="Attribut-2">
          <saml2:AttributeValue xsi:type="xs:string" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">XYZ</saml2:AttributeValue>
       </saml2:Attribute>
       <saml2:Attribute Name="Attribut-n">
          <saml2:AttributeValue xsi:type="xs:string" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">XYZ</saml2:AttributeValue>
          </saml2:Attribute>
     </saml2:AttributeStatement>

  </saml2:Assertion>
</saml2p:Response>


Exempel Systeminformation

Exempel på systeminformation (som anges vid SOAP-anrop som en del av SOAP-Header).

<ehm:ehm xmlns:ehm="urn:riv:se.ehalsomyndigheten:core:systeminformation:4">
	<ehm:systemnamn>Systemet ABC</ehm:systemnamn>
	<ehm:systemversion>12.4</ehm:systemversion>
	<ehm:modulversion>11111</ehm:modulversion>
	<ehm:systeminformation>Aktörens systeminformation</ehm:systeminformation>
</ehm:ehm>


Anropsexempel Web Service för Vård- och apotekspersonal med SAML

Anropsexempel som visar SOAP-meddelande med dels en SOAP-Header innehållande:

 • security (wsse:Security), där SAML-intyg (Saml2-Assertion) ersatts med platshållare för ökad läsbarhet ([saml2_assertion]) och med
 • systeminformation, ersatt med platshållare förökad läsbarhet ([systeminformation]).

och dels en SOAP-Body med avsedd tjänst anges (i detta exempel VerifyRollPrivatResponder).

<?xml version="1.0"?>
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
   <soapenv:Header>
     <wsse:security xmlns:wsse=""http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"></span">
        [saml2_assertion]
     </wsse:Security>
 
     [systeminformation]
 
   </soapenv:Header>
 
   <soapenv:Body>
     <urn:VerifieraLOA3 xmlns:urn="urn:riv:se.apotekensservice:referens:VerifieraLOA3Responder:1">
        <urn:extension/>
     </urn:VerifieraLOA3>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>


Anropsexempel Web Service för Privatperson med SAML

Anropsexempel som visar SOAP-meddelande med dels en SOAP-Header innehållande:

 • security (wsse:Security), där SAML-intyg (Saml2-Resonse) ersatts med platshållare för ökad läsbarhet ([saml2_response]) och med
 • systeminformation, ersatt med platshållare förökad läsbarhet ([systeminformation]).

och dels en SOAP-Body med avsedd tjänst anges (i detta exempel VerifyRollPrivatResponder).

<?xml version="1.0"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
   <soapenv:Header>
     <wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"> 
        [saml2_response]
     </wsse:Security>
 
     [systeminformation]
 
   </soapenv:Header>
 
   <soapenv:Body>
     <urn:VerifieraRollPrivatperson xmlns:urn="urn:riv:se.apotekensservice:referens:VerifieraRollPrivatpersonResponder:1">
        <urn:extension/>
     </urn:VerifieraRollPrivatperson>
   </soapenv:Body>
 
</soapenv:Envelope>


Anropsexempel Web Service med OAuth-token

Anropsexempel som visar SOAP-anrop som inleds med HTTP-Headers där bland annat säkerhetsintyg anges

 • Authorization-parameter, där OAuth-token ersatts med platshållare för ökad läsbarhet ([access_token]).

och med ett SOAP-meddelande som i sig innehåller en SOAP-Header innehållande

 • systeminformation, ersatt med platshållare förökad läsbarhet ([systeminformation]).

och en SOAP-Body med avsedd tjänst anges (i detta exempel VerifyLOA3Responder).

POST [host]/apisp/VerifieraLOA3Responder/V1 HTTP/1.1
Accept-Encoding: gzip,deflate 
Content-Type: text/xml;charset=UTF-8
SOAPAction: "urn:riv:se.apotekensservice:referens:VerifieraLOA3Responder:1:VerifieraLOA3"
Authorization: Bearer [access_token]
Content-Length: 477
Host: 1.2.3.4:12380
Connection: Keep-Alive 
User-Agent: Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_152)
 
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soapenv:Header>
[systeminformation]
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
<urn:VerifieraLOA3 xmlns:urn="urn:riv:se.apotekensservice:referens:VerifieraLOA3Responder:1"/>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>


Anropsexempel REST med SAML-intyg eller OAuth-token

För REST-anrop anges SAML-intyg (Saml2-Assertion eller Saml2-Response) och OAuth-token på samma sätt. Intyg/token ersatt med plattshållare för ökad läsbarhet ([access_token]).

GET https://[base]/Medication?nplPackId=19590101100023
 
X-Purpose: VARD
X-Access: TILLFALLIGT_SAMTYCKE
X-Org-Info: ewogICAgIm9yZ2VuaGV0c09ydCIgOiAiS2FsbWFyIgp9
X-Request-ID: 6D1A63A7-1D67-4FE7-84EF-64CF37E6190A
X-User-Agent: eyAibmFtZSIgOiAiU3lzdGVtZXQgQUJDIiwgICJpbmZvIiA6ICJBa3TDtnJlbnMgc3lzdGVtaW5mb3JtYXRpb24iLCAgInZlcnNpb24iIDogIjEyLjQiLCAgIm1vZHVsZVZlcnNpb24iIDogIjExMTExIiB9
X-User-Details: ew0KCSJmb3JuYW1uIjoiU3RpbmEiLA0KCSJlZnRlcm5hbW4iOiJQZXR0ZXJzc29uIg0KfQ==
Authorization: Bearer [access_token]
User-Agent: HttpClient
Accept: application/fhir+json; fhirVersion=4.0
Host: [host]
Accept-Encoding: gzip, deflate, br
Connection: keep-alive

Versionshistorik

VersionDatumKommentar
1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster