Fullmaktsregistret - FOLK

Fullmaktsregistret används för att spara fullmakter elektroniskt och möjliggöra kontroll av behörighet när ombud vill göra apoteksärenden åt fullmaktsgivare. Här kan du som är apoteksaktör eller systemleverantör läsa mer om fullmakter.


1. Om Fullmaktsregistret

Fullmaktsregistret innehåller fullmakter mellan enskilda privatpersoner samt mellan privatperson och vård- och omsorgsenhet. Fullmakterna i fullmaktsregistret regleras av lagen om nationell läkemedelslista.  Samtycke till personuppgiftshanteringen krävs både från fullmaktsgivare och ombud. Fullmaktens giltighetstid är som längst fyra år. 

Det finns fyra olika varianter av fullmakter:

  • mellan två privatpersoner
  • mellan minderårigt barn och privatperson (vårdnadshavare lämnar fullmakt)
  • mellan privatperson och vård- och omsorgsenhet
  • mellan minderårigt barn och vård- och omsorgsenhet (vårdnadshavare lämnar fullmakt).

Fullmakt mellan privatpersoner ger ombudet en begränsad direktåtkomst i Nationella läkemedelslistan. Fullmakt till vård- och omsorgsenhet ger inte ombudet direktåtkomst.  

Syftet med fullmakten är att ge annan person rätt att företräda fullmaktsgivaren på apotek. För veterinärrecept finns ingen fullmaktshantering. 

Fullmakten är begränsad att gälla för hämtning och beställning av receptförskrivna varor, utskrift av "Aktuella recept" samt ta del av aktuellt saldo och startdatum i högkostnadsdatabasen. Ombud är en privatperson eller en anställd på en vård- och omsorgsenhet. När ombudet är en privatperson ska en kontroll av ombudets samtycke till personuppgiftsbehandlingen också göras. Saknas samtycke ska det inhämtas och registreras, därefter kan fullmakten användas. Vårdnadshavare behöver ingen skriftlig fullmakt för att sköta sina minderåriga barns apoteksärenden. Information om vem som är vårdnadshavare hämtas från folkbokföringen. Vårdnadshavare kan ge fullmakt till annan privatperson eller vård- och omsorgsenhet att företräda det minderåriga barnet. Fullmakten sparas i fullmaktsregistret.

En fullmaktskontroll ska göras när ett ombud ska:

  • hämta ut eller beställa fullmaktsgivares receptförskrivna läkemedel eller varor
  • få tillgång till fullmaktsgivares utskrift av  "Aktuella recept"
  • få ta del av fullmaktsgivares aktuella saldo och startdatum i högkostnadsdatabasen.

2. Om Vårdenhetsregistret

Vårdenhetsregistret är ett stödregister till Fullmaktsregistret. Personuppgiftshanteringen lyder under EU:s dataskyddsförordning och rättslig grund är intresse och rättslig förpliktelse som är fastställd i förordningen (2013:1031) med instruktion för E-hälsomyndigheten. Registret innehåller information om vård- och omsorgsenheter och vilka anställda som har behörighet att använda aktuell enhets fullmakt. Innan en vård- och omsorgsenhet kan bli ombud behöver den registreras i vårdenhetsregistret. För att enheten ska kunna registreras måste den verksamhetsansvariga på enheten fylla i blanketten "Vård- och omsorgsenhet - Behörighet för apoteksärenden (ehalsomyndigheten.se)" och lämna in på ett apotek för registrering. Verksamhetsansvarig är skyldig att hålla uppgifterna och personallistorna uppdaterade. De är också ansvariga för att informera de anställda om att deras personuppgifter finns registrerade hos E-hälsomyndigheten. 


Läs mer om tjänsteanropen för apotek och e-handel i fullmakter i receptexpediering och Administrera fullmakt privatperson

I kravspecifikation behörighetsstyrning finns en behörighetsmatris. Den beskriver vilka tjänster som olika roller kan anropa.

Läs mer om generella presentationskrav för apotek och e-handel. 


  • Definitioner fullmaktsregistretFullmaktsregistret är en förteckning över registrerade fullmakter mellan privatpersoner eller mellan privatperson och vård- och omsorgsenhet. Registret används för att hantera fullmakter. Här hittar du definitioner till viktigaste begreppen i Fullmaktsregistret.
  • Definitioner vårdenhetsregistretVårdenhetsregistret är en förteckning över registrerade vård- och omsorgsenheter och deras anställda. Registret används för att hantera behörighet till vård- och omsorgsenheternas fullmakter. Så här definierar vi "vård- och omsorgsenhet" och "anställd".


Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster
1.12023-08-24Länk till generella presentationskrav tillagd