Samtycke till att spara recept elektroniskt i RDD

För att recept ska sparas elektroniskt i Receptdepå djur så krävs ett samtycke från djurägaren. För professionell djurägare med organisationsnummer finns alltid samtycke, detta går inte att påverka.


Samtycke avseende  djurägare med personnummer

Samtycke till Receptdepå djur är ett samtycke till elektronisk hantering av recept i Receptdepå djur för djurägare med personnummer. Samtycket är ett tillsvidaresamtycke.​ Personer som saknar svenskt personnummer kan inte samtycka till att lagra sina recept i Receptdepå djur.

Samtycket omfattar

Samtycke krävs för att:

 • apotek, på djurägares begäran, ska kunna expediera elektroniskt lagrade recept
 • apotek, på djurägares begäran, ska kunna överföra pappersrecept till elektronisk lagring
 • en djurägare ska kunna läsa upp sina elektroniskt lagrade djurrecept genom att själv logga in på en e-handel eller en webbplats med direktuppkoppling mot E-hälsomyndigheten
 • en djurägare ska kunna få utskrift av "Mina Sparade Djurrecept" på lokalt apotek,  e-handel eller via E-hälsomyndighetens tjänst Läkemedelskollen.

Samtycke krävs inte för att:

 • veterinär ska kunna skicka elektroniska recept till Receptdepå djur
 • apotek, på djurägares begäran, ska kunna läsa upp elektroniska recept ur Receptdepå djur
 • apotek, på djurägarens begäran, ska kunna överföra elektroniska recept till pappersformat

Grundläggande information som ska presenteras och accepteras av djurägare

En förutsättning för registrering av samtycke till Receptdepå djur är att djurägaren fått tillräcklig information om samtyckets innebörd. Av informationen ska framgå att:

 • behandling av personuppgifter sker enligt Dataskyddsförordningen
 • de uppgifter som behandlas är själva det elektroniska receptet, samt ändringar och expeditioner som gjorts på receptet
 • ändamålet med behandlingen av uppgifterna är att apotek ska kunna expediera direkt på det elektroniska receptet
 • elektroniska recept är tillgängliga på alla apotek i Sverige
 • djurägaren har rätt till registerutdrag, gäller recept med personnummer
 • djurägaren har rätt till rättelse av felaktiga uppgifter
 • samtycket gäller tills vidare
 • djurägaren när som helst på valfritt apotek kan begära att ett eller flera av ens djurs elektroniska recept ska överföras till pappersformat
 • djurägaren när som helst kan dra tillbaka sitt samtycke 
 • det är E-hälsomyndigheten som är personuppgiftsansvarig
 • all personal som hanterar informationen lyder under tystnadsplikt

Se nedan för hur informationen ska delges djurägare i samband med att djurägaren ska lämna sitt samtycke via fysiskt apotek eller via en apoteksaktörs e-handelslösning.

Registrera ett samtycke

Samtycket kan inhämtas muntligt av apotekspersonal, vid personligt besök på apotek. Apotekspersonalen registrerar då samtycket direkt i E-hälsomyndighetens samtyckesregister.

Samtycket kan även lämnas elektroniskt, genom att djurägaren själv loggar in på en apoteksaktörs e-handelslösning.

Samtycke ändras via tjänsten UppdateraSamtyckeDjur

Samtycke inhämtas på fysiskt apotek

Den apotekspersonal som inhämtar en djurägares samtycke är skyldig att delge djurägaren innebörden av samtycket. Följande text eller motsvarande information ska därför kommuniceras till djurägaren i samband med att samtycket registreras:

Information som ska kommuniceras till kund på apoteket

"Samtycket innebär att E-hälsomyndigheten sparar och hanterar ditt djurs djurrecept elektroniskt i ett av E-hälsomyndighetens register. Uppgifterna är tillgängliga på samtliga apotek. Syftet med behandlingen av personuppgifter är att apoteket ska kunna hantera och expediera direkt på det elektroniska receptet och ge dig tillgång till ditt djurs lagrade elektroniska djurrecept på en webbplats. De uppgifter som lagras är personnummer, namn, adress, djurslag, eventuell karens, uppgifter om förskrivet läkemedel samt expeditioner på djurreceptet. Uppgifterna lagras i 15 månader efter att de blivit inaktuella. Djurägaren har rätt att få registerutdraget "Mina sparade djurrecept" utskrivet, samt rätt till rättelse av felaktiga uppgifter i Receptdepå djur. Samtycket registreras hos E-hälsomyndigheten som är personuppgiftsansvarig. Samtycket gäller på samtliga apotek tills du återkallar ditt djursamtycke. Personuppgiftsbehandlingen sker i enlighet med Dataskyddsförordningen."

Det ska också lämnas utförlig information om hur E-hälsomyndigheten behandlar personuppgifter skriftligt till djurägaren om detta efterfrågas. Detta kan göras antingen genom att lämna ut den broschyr som E-hälsomyndigheten tagit fram, eller de informationsblad som finns för respektive samtycke. Informationen kan man även hitta på vår webbplats: E-hälsomyndighetens behandling av personuppgifter

Samtycke inhämtas via apoteksaktörs e-handelslösning

För samtliga presentationskrav för e-handel läs på sidan Presentationskrav Djur.

Återkalla ett registrerat samtycke

Samtycket kan återkallas muntligt genom personligt besök på apotek. Innan ett samtycke kan avregistreras av behörig personal på apotek måste eventuella elektroniska djurrecept överföras till pappersformat.

Om djurägaren inte har några giltiga djurrecept elektroniskt lagrade så kan djurägaren själv återkalla samtycket via en apoteksaktörs e-handelslösning.

Samtycke ändras via tjänsten UppdateraSamtyckeDjur.

Samtyckets giltighetstid

Samtycket till Receptdepå djur gäller tillsvidare eller till dess att det återkallas.


Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster