Sortiments- och leveransinformation för dospatienter - SOL

Sortiments- och leveransinformation för dospatienter, SOL, innehåller information som krävs för att leverera dostjänsten. Här kan du som är vårdaktör, dosaktör eller systemleverantör läsa mer om SOL.


Innehållsförteckning


Syftet med denna sida är att beskriva SOL och de tjänster som används i vårdens och dosaktörernas stödprocesser vid hantering av information runt dospatienter.

1. Om SOL

SOL innehåller information om dospatienten, produktionsinformation och leveransinformation samt sortimentsinformation. I SOL finns även funktionalitet för att hantera beställningar och skicka meddelanden mellan vård och dosaktör. 


2. Avgränsningar och förutsättningar

Tjänsterna är delvis beskrivna inom verksamhetsområdet Förskrivning och verksamhetsområdet Receptexpediering. 

I de fall anropande system, vårdens eller dosaktörens, skickar med parametrar som är nyckelbegrepp i andra register, till exempel förskrivarkod eller arbetsplatskod, förutsätts dessa vara kvalitetssäkrade innan anrop sker mot SOL-tjänsterna. Viss validering av inskickade parametrar görs av SOL mot andra register, men ansvaret för att inskickade parametrar är korrekta ligger på anropande system.

KRAV

  • Anropande system ska kontrollera och styra behörighet och åtkomst för att säkerställa att rätt person får tillgång till den information som den är behörig att ta del av och uppdatera i SOL.
  • Anropande system ska kunna använda tjänsterna i sin helhet för att säkerställa att kvalitet och tillförlitlighet upprätthålls i SOL-informationen.
  • Anropande system ska säkerställa att information från tjänsterna visas i sin helhet för användaren, vilket innebär att systemet måste ta hänsyn till angivna fältlängder.


3. Funktionalitet

Genom SOL-tjänsterna får vård- och dosaktör möjlighet till en effektiv hantering av sortiment- och leveransinformation genom den nationella SOL-databasen. Det finns tjänster för vården för att hantera information och beställningar kring dospatienten samt tjänster för dosaktören för att möjliggöra dosproduktion och helförpackningsbeställningar.

Det är E-hälsomyndigheten som är personuppgiftsansvarig för informationen i SOL och ansvarar för informationen i registret. Informationen i SOL utgör allmän handling hos E-hälsomyndigheten. Det innebär att E-hälsomyndigheten kan komma att lämna ut information ur SOL enligt offentlighetsprincipen i tryckfrihetsförordningen (1949:105) och enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Det är vård- och apoteksaktörer som registrerar och uppdaterar informationen i SOL.

KRAV

Det finns SOL-tjänster som är avsedda för vården och tjänster som är avsedda för dosaktörer. Beroende på vilken funktionalitet som systemet ska stödja finns krav på tjänster som är obligatoriska eller valfria att implementera. Tjänsterna redovisas i tabell 1 och 2.

3.1. SOL-tjänster Vårdaktör

Tabell 1 - Krav på användning av tjänster för vårdaktörer

Process​

​Tjänstespecifikation

Förskrivning patient med dossamtycke (dospatient),
full dosfunktionalitet
Förskrivning patient med dossamtycke (dospatient),
endast funktionalitet för helförpackning
Läsåtkomst, vårdKommentar
​​Skapa ny dospatientSOL_01-Skapa ny vårdtagare för dosObligatoriskt--
Hantera dospatient​SOL_02-Hämta vårdtagarinformationObligatorisktValfritt*-*Om patienten har skyddad identitet är det inte tillåtet att använda tjänsten.  
​SOL_03-Uppdatera vårdtagareObligatoriskt--

SOL_04-Sök vårdande enhetObligatoriskt--

SOL 49-Hämta vårdtagarstatusValfritt--
​​Förskriva rätt dosdispenserbara läkemedel​SOL_05-Hämta lokalt produktsortimentObligatoriskt--
​​Skicka och besvara meddelanden​​​SOL_09-Skicka meddelanden till dosapotekObligatorisktValfritt*-*Ett system måste implementera samtliga tjänster för att skicka, hämta och uppdatera meddelanden.
SOL_10-Hämta meddelanden från dosapotekObligatorisktValfritt*-*Ett system måste implementera samtliga tjänster för att skicka, hämta och uppdatera meddelanden.
SOL_11-Uppdatera meddelandestatusObligatorisktValfritt*-*Ett system måste implementera samtliga tjänster för att skicka, hämta och uppdatera meddelanden.
​​Beställa helförpackningar hos dosaktör​​SOL_06-Beställ originalförpackningObligatorisktValfritt*-*Ett system måste implementera samtliga tjänster för att beställa och avbeställa originalförpackning och hämta beställningar.
​​SOL_07-Hämta beställningarObligatorisktValfritt*-*Ett system måste implementera samtliga tjänster för att beställa och avbeställa originalförpackning och hämta beställningar.
​​SOL_08-Avbeställ originalförpackningObligatorisktValfritt*-*Ett system måste implementera samtliga tjänster för att beställa och avbeställa originalförpackning och hämta beställningar.
Hantera dosmottagareSOL_12-Sök dosmottagareObligatoriskt--

3.2. SOL-tjänster Dosaktör

Tabell 2 - Krav på användning av tjänster för dosaktörer

​Process

​Tjänstespecifikation

Expediering av dispenserade förskrivningar och helförpackningar, patient med dossamtycke (dospatient)Läsåtkomst, apotek
​​Skapa ny dospatient​SOL_21 -Skapa ny vårdtagare för dos dosaktörObligatorisk-
​Hantera dospatient​​​SOL_22-Hämta vårdtagarinformation dosaktörObligatorisk-
​SOL_23-Uppdatera vårdtagare dosaktörObligatorisk-
SOL_41-Flytt av vårdtagare Obligatorisk-
Ange sortiment för dosdispenserbara läkemedel​​SOL_37-Leverera lokalt produktsortiment Obligatorisk-
Hantera stopp- och leveranstider​​SOL_38-Uppdatera produktionsinformationObligatorisk-
​​SOL_40-Skapa produktionsinformationObligatorisk-
Hantera leverans- och kontaktuppgifterSOL_14-Uppdatera ordinationsansvarig enhet dosaktörObligatorisk-
​SOL_24-Sök vårdande enhet/ordinationsansvarig enhet dosaktörObligatorisk-
​​SOL_16-Skapa ordinationsansvarig enhet dosaktörObligatorisk-
​​Skicka och besvara meddelandenSOL_29-Skicka meddelande till vårdenObligatorisk-
​​SOL_43-Hämta meddelandeidn dosaktör Obligatorisk-
​SOL_30-Hämta meddelanden dosaktörObligatorisk-
SOL_31-Uppdatera meddelandestatus dosaktörObligatorisk-
​​Beställa helförpackningar hos dosaktörSOL_42-Hämta beställningsidn dosaktörObligatorisk-
​​SOL_27-Hämta beställningar dosaktörObligatorisk-
​​SOL_36-Uppdatera beställningsstatus dosaktörObligatorisk-
​​SOL_26-Beställ originalförpackning dosaktörObligatorisk-
​Hantera dosmottagare​SOL_44-Skapa dosmottagareObligatorisk-
SOL_45-Sök dosmottagare​ vårdaktörObligatorisk-
​SOL_46-Ta bort dosmottagareObligatorisk-
​SOL_47-Uppdatera dosmottagareObligatorisk-
Byte av dosaktör vid massmigreringSOL 50-Hämta patientlistaObligatorisk-

SOL 51-DosmigreringObligatorisk-

4. Historisering

Historisering utförs varje natt. Om ett informationsobjekt ska historiseras eller inte styrs av vilken status informationsobjektet har, samt hur lång tid som gått sedan det fick denna status.

4.1. Historisering av vårdtagarinformation

​Vårdtagarstatus

Tid sedan statusuppdatering

​Avförd

​1 dygn

​Avliden

​14 dygn

Det som historieras är all unik information kopplad till vårdtagaren, inklusive meddelanden och beställningar.

4.2. Historisering av meddelanden

​Meddelandestatus

​Tid sedan statusuppdatering

​Oläst

​6 månader

​Läst

​6 månader

4.3. Historisering av beställningar

​Beställningsstatus

​Tid sedan statusuppdatering

​Mottagen

​6 månader

​Expedierad

​6 månader

​Avbeställd

​6 månader

​Avvisad

​6 månader


Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster
1.12022-05-253.2 SOL-tjänster Dosaktör, tagit bort tjänster som har utgått. 4.1 Historisering av vårdtagarinformation, uppdaterat tabell. Gjort språkliga förbättringar.
1.22023-08-243.1 SOL-tjänster Dosaktör och 3.2 SOL-tjänster Vårdaktör, lagt till information om vilka tjänster som ska användas för att stödja olika verksamhetsflöden.