Automatisk format- och författnings­kontroll - DJUR


Automatisk format- och författningskontroll består av ett antal kontrollpunkter som var och en utför en specifik kontroll av ett djurrecepts innehåll. Varje enskild kontrollpunkt resulterar i antingen en acceptans, en acceptans med varning eller en avvisning. Brister i ett recept som bedöms som ringa och som kan rättas manuellt av farmaceut klassificeras som accepterad med varning medan övriga brister klassificeras som avvisningar.

Djurrecept som blivit accepterade eller accepterade med varning kategoriseras som expedierbara. Avvisade djurrecept kategoriseras som ej expedierbara. Syftet med automatisk format- och författningskontroll är att säkerställa djurreceptens kvalitet innan de sparas i Receptdepå djur.För djurrecept finns det fem olika kontrollsamlingar:

AFF-NEF: Kontrollen genomförs på e-recept som inkommer i Receptdepå djur via ett vårdsystem.

AFF-MAK: Kontrollen genomförs på en makuleringsbegäran som inkommer till Receptdepå djur via ett vårdsystem.

AFF-REG: Kontrollen genomförs på djurrecept som registreras manuellt i Receptdepå djur via apoteksaktörs expeditionssystem.

AFF-KORR : Kontrollen genomförs då farmaceut korrigerat ett djurrecept.

AFF-EXP : Kontrollen genomförs under receptexpediering på både djurrecept i Receptdepå djur och för djurrecept som expedieras från receptoriginal på papper.

1. Beskrivning av kontrollsamlingarna

Vid inkommande e-recept från vårdsystemen kontrolleras receptsamlingen enligt AFF-NEF. Kontrollen kan resultera i accepterat, accepterat med varning eller avvisning.

Receptsamling som accepteras sparas i Receptdepå djur och kategoriseras som expedierbara.

Receptsamling som accepteras med varning sparas i Receptdepå djur tillsammans med en AFF-fellista per recept. Recept som accepteras med varning kategoriseras som expedierbara. Motiveringen till att varningar accepteras är att bristerna ej anses utgöra absolut expedieringshinder. Dessutom kan det vara en säkerhetsfråga ur djurskyddssynpunkt om lång tid förflyter från förskrivning till dess att kund får tillgång till receptet, då det kan vara svårt att nå veterinär för ett nytt recept.

Recept innehållande brister som utgör absolut expeditionshinder och som inte kan bli expedierbara genom korrigering av farmaceut, avvisas till vårdaktör för rättning. Recepten sparas dock i Receptdepå djur för information.

Vid makulering av ett e-recept i Receptdepå djur via ett vårdsystem kontrolleras makuleringen enligt AFF-MAK. En makulering som registreras i Receptdepå djur kan få två olika värden: accepterat eller avvisat.

Resultatet av en accepterad eller avvisad makulering returneras i en makuleringskvittens.

Då en makulering sparas i Receptdepå djur ska dess originalinnehåll registreras för att visa makuleringens ursprungliga innehåll. Då makuleringsmeddelandet innehåller grava fel är det ej möjligt att spara makuleringen i Receptdepå djur, makuleringsbegäran kommer då att avvisas.

Vid registrering av nytt recept i Receptdepå djur från ett receptoriginal på papper kontrolleras receptet enligt AFF-REG. Ett pappersrecept som registreras i Receptdepå djur kan enbart resultera i accepterat eller accepterat med varning. Registrering av recept som innehåller grava fel är ej möjligt och receptet kommer därför avvisas.

Då ett pappersrecept sparas i Receptdepå djur ska dess originalinnehåll registreras för att visa receptets ursprungliga innehåll.

Vid korrigering av recept i Receptdepå djur kontrolleras receptet mot AFF-KORR. Kontrollen kan enbart resultera i att hela korrigeringen blir antingen accepterad eller avvisad. Det är valfritt i anropet att välja att korrigera en eller flera termer.

Vid accepterad korrigering uppdateras receptets AFF-fellista. Korrigeras enbart en delmängd av varningarna från receptets AFF-fellista kvarstår resterande varningar i AFF-fellistan.

Svaret till expedierande system innehåller alltid information om korrigeringen accepterades, AFF-status, felkodslista och feltextlista.

Kontrollen säkerställer att korrigeringen är korrekt. En korrigering av ett recept som skulle leda till att nya avvisningar tillkommer avvisas i sin helhet.

Under en receptexpedition ska de ingående recepten kontrolleras enligt AFF-EXP som säkerställer att recepten uppfyller de författningsmässiga kraven. Kontrollen görs med den receptinformation som är underlag för expeditionen vilken kan skilja sig från informationen på receptet i Receptdepå djur. Till exempel kan den expedierade varan skilja sig från den som finns på djurreceptet. Är det ett Receptdepå djur-recept som kontrolleras sänds förutom receptinformation även receptets identitet i Receptdepå djur i anropsdatat.

AFF-EXP sparar ingen avvisning på receptet i Receptdepå djur utan returnerar dem enbart till expedierande system. Det är valfritt om Receptdepå djur-receptet ska korrigeras eller om endast den lokala expeditionsinformationen ska ändras.

Är det ett Receptdepå djur recept som kontrolleras så kontrolleras även om det finns avvisning eller varningar i djurreceptets AFF-fellista. Dessa returneras i så fall till expedierande system. 

I samband med att en expedition kontrolleras ska expedierande system anropa AFF-EXP oberoende om djurreceptet finns i Receptdepå djur eller inte. Resultatet från kontrollen är en lista med avvisande fel eller varningar. För uttag med varningar sparas AFF-resultat och AFF-fellista i Receptdepå djur. Uttag med varningar kan expedieras om farmaceuten accepterar varningarna från kontrollen. Expedierande farmaceut har möjlighet att ange en kommentar till expeditionen.

Kravet på en obligatorisk AFF-EXP syftar till att säkerställa kvaliteten på den efterföljande rapporteringstransaktionen till Försäljning öppenvård förskrivning.

2. Kontrolluppbyggnad

AFF-strukturen är utförd så att den består av ett antal separata kontroller som var och en utför en bestämd kontroll. Tillsammans bildar dessa kontroller en AFF-samling.

Vissa kontroller utförs endast under förutsättning att en annan kontroll har gått bra. Till exempel kan det vara så att en kontroll säkerställer att en receptterm har ett innehåll (det vill säga att termen inte är tom). Finns ett innehåll utförs en annan kontroll som verifierar att termens innehåll är korrekt.

Alla ingående kontroller i en AFF-samling, som inte är beroende av annan kontroll, ska alltid utföras. Kontrollen avbryts alltså inte då ett fel påträffas. De fel som hittas samlas i en lista som sparas med receptet och i vissa fall returneras till anropande system.

Hittas avvisningar eller varningar sätts AFF-status, kommentarer och rekommenderade åtgärder för det kontrollerade receptet.

Se Appendix - Kontrollstruktur för mer information.

Figur 1. AFF:s struktur. Kontroll 3 och 4 utförs endast om kontroll 2 utförts utan fel.

3. Definitioner

3.1. Läkemedel och hjälpmedel

  • Som läkemedel räknas alla artiklar där LAKEMEDEL = "Y" enligt VARA.
  • Som hjälpmedel räknas alla artiklar där Produkttyp = "FOR" eller "TJA" enligt VARA.
  • Som teknisk sprit räknas gruppvarunummer 640000 och alla artiklar där Produkttyp = ALK enligt VARA.

3.2. Särskilt läkemedel

Som särskilt läkemedel räknas artiklar som är markerade i VARA med följande värden i fältet: KOD_SARSKILDA_LAKEMEDEL. 2, 3 eller 4

3.3. Tillåtna tecken i förskrivarens namn

Med giltiga tecken i förskrivarens namn (AFF 03036) avses att fältet endast innehåller bokstäver och skiljetecken enligt UTF8. Tillåtna tecken specificeras i dokumentet Tillåtna tecken i element och attributdata.

3.4. Giltighetstid

På ett recept kan veterinär sätta ett sista giltighetsdatum.
Det finns olika giltighetstider som är förutbestämda beroende på receptformat eller läkemedel.


Bestämd giltighetstid som inte går att ändra:

Antimikrobiella läkemedel: Giltigt 5 dagar från och med dagen för förskrivning oavsett receptformat (fax-, telefon-, pappersrecept och e-recept)


Maximal giltighetstid för recept där inte ett sista giltighetsdatum angivits:

Pappersrecept och e-recept: förskrivningsdatum + 1år

Faxrecept: förskrivningsdatum + 1 månad

Telefonrecept: förskrivningsdatum + 2 veckor

4. Regelverk

Samtliga kontroller i regelverket nedan ska genomföras och samtliga upptäckta fel ska rapporteras till anropande system.

Kan kontroll för AFF-NEF eller AFF-MAK inte genomföras i sin helhet, till exempel om ett nödvändigt register inte är tillgängligt, skall det rapporteras till anropande system som då får hantera det enligt sina riktlinjer. De kontroller som inte kan genomföras ska anses vara accepterade. En utebliven kontroll får alltså inte hindra ett recept från att läggas in i Receptdepå djur eller makuleras.

Kan kontroll för AFF-REG, AFF-KORR och AFF-EXP inte genomföras i sin helhet (till exempel om ett nödvändigt register inte är tillgängligt) ska det rapporteras till expedierande system som då får avvakta eller kontakta supporten beroende på typ av fel. AFF-kontrollen avbryts, ingen information lagras.

4.1. Förklaring av tabell och koder

AFF-statusKommentar
0Accepterat utan upptäckta fel
1Accepterat med varningar
2Avvisat, kan ej hanteras av mottagaren.

4.1.1. AFF Felkod

Varje AFF-kontroll kan generera en felkod som namnsätts enligt Prefix "nn".

'nn' är ett löpnummer för en specifik AFF-kontroll.

4.1.2. Förtydliganden avseende regeltabellen

4.1.2.1. Dynamiska felmeddelanden

Där felmeddelanden innehåller fält omslutna av <> så skall fälten vid författnings- och beställningskontroll ersättas av aktuella värden från det recept som kontrolleras.

4.1.2.2. Gil​tigt textvärde

Med giltigt textvärde menas här att textens längd > 0 efter trunkering av inledande och avslutande blanktecken.

5. Regeltabeller

Följande felkoder har 030 som prefix. Kontrollerna används i samtliga AFF-samlingar.

AFF-NEF

AFF-REG

AFF-KORR

AFF-EXP

AFF-MAK

AFF-Felkod
030nn

Beskrivning

Villkor

Felmeddelande

Kommentar

2

2

2

2

-

02

Varunummer/NPL Pack-id måste finnas i VARA.

Obligatoriskt för alla varunummer eller NPL Pack-id'n.

Kontrollerar om varunummer eller NPL Pack-id är ett giltigt textvärde och om varan är registrerad i VARA

En ogiltig vara med varunummer/NPL Pack-id <varunummer/NPL Pack-id> har använts för något recept.

Tillägg felmeddelande för AFF-NEF:
Receptsamlingen är avvisad

Generisk substitution gäller ej djurrecept

1

1

2

-

03

Om varan är ett läkemedel får varan inte vara avregistrerad ur sortimentet.

Kontrolleras om varan är ett läkemedel och är markerad som avregistrerad i VARA

<Varunamn> med varunummer/NPL Pack-id <varunummer/NPL Pack-id> är avregistrerad.

Tillägg felmeddelande för AFF-NEF:
Receptet är avvisat

Generisk substitution gäller ej djurrecept

2

2

2

2

2

05

Utfärdarnamn måste vara ifyllt före expediering/makulering.

Obligatoriskt.

Utfärdarnamn ska ha ett giltigt textvärde.

Förskrivarens fullständiga namn finns inte angivet.

Tillägg felmeddelande för AFF-NEF:
Receptsamlingen är avvisad

Tillägg felmeddelande för AFF-MAK:
Makuleringsbegäran är avvisad


1

2

1

-

-

06

Angivet expeditionsintervall får max vara ett år.

Obligatoriskt.

Både intervall och enhet måste vara ifyllt. Gränsvärden gäller för respektive enhet.
Dagar med värde ≤ 365
Veckor med värde ≤ 52
Månader med värde ≤ 12

Orimliga värden för expeditionsintervall har
angivits.

Tillägg felmeddelande för AFF-NEF:
Receptet är mottaget men kan endast expedieras en gång.


2

-

-

-

-

08

Förskrivning av flerval är ej tillåtet för djurrecept

Kontrolleras om ingående receptrader i en receptsamling utgörs av flervalsrecept

Förskrivningen innehåller flervalsrecept (flera förpackningsstorlekar).

Receptsamlingen är avvisad


2

2

2

2

-

09

Doseringsanvisning krävs för vissa varor.

Kontrolleras om artikeln finns i VARA, är ett läkemedel eller teknisk sprit.

Kontrollerar om fält för dostext är ett giltigt textvärde.

Doseringsanvisning saknas, vilket är obligatoriskt för läkemedel eller teknisk sprit.

Tillägg felmeddelande för AFF-NEF:
Receptsamlingen är avvisad

Se definition av teknisk sprit.

1

1

1

1

-

11

För särskilda läkemedel bör kundinformation vara angivet.

Kontrolleras om artikeln finns i VARA och är ett särskilt läkemedel.

Kontrollerar om personnr/födelsedatum, gatuadress, postnr och ort giltiga.

Särskilda läkemedel har förskrivits utan fullständiga kunduppgifter (personnummer/ födelsedatum, gatuadress, postnummer och ort)

Tillägg felmeddelande för AFF-NEF:
Receptet är mottaget för vidare hantering.


1

2

1

2

-

13

Max ett uttag tillåtet för teknisk sprit.

Kontrollerar om varan är markerad som teknisk sprit i VARA och antal uttag är > 1.

AFF-EXP gäller endast Receptdepå djur-recept

Fler än ett uttag har angivits för teknisk sprit.

Tillägg felmeddelande för AFF-NEF:
Receptet är mottaget men kan endast expedieras en gång.

Se definition av teknisk sprit.

2

2

-

2

2

16

Finns förskrivarkoden i förskrivarregistret

Kontrolleras om förskrivarkoden finns i FORS.

För AFF-REG görs kontrollen endast då förskrivarkod är angiven.

För AFF-EXP görs kontrollen endast då förskrivarkod är angiven/tillgänglig.

Giltig förskrivarkod saknas.

Tillägg felmeddelande för AFF-NEF:
Receptsamlingen är avvisad

Tillägg felmeddelande för AFF-MAK:
Makuleringsbegäran är avvisad

Förskrivarkoden får aldrig förändras.

Förskrivarkod = Veterinärnummer

1

-

-

-

-

17

Marknadsförs/tillhandahålls varan i Sverige

Kontrolleras om varan är markerad med Tillhandahålls = "Y" enligt VARA

<Varunamn> med varunummer/NPL Pack-id <varunummer/ NPL Pack-id > marknadsförs inte av någon leverantör i Sverige.
Receptet är mottaget för vidare hantering.


2

-

-

-

2

18

Är personnummer korrekt formaterat med korrekt checksiffra

Kontrolleras om personnummer är giltigt.

Obligatorisk kontroll att personnummer är giltigt med avseende på längd, värde för år, månad, dag och checksiffra. Här kontrolleras om checksiffran är fel.

Djurägarens personnummer är felaktigt.

Tillägg felmeddelande för AFF-NEF:
Receptsamlingen är avvisad av

Tillägg felmeddelande för AFF-MAK:
Makuleringsbegäran är avvisad

Personnummer får inte ändras (korrigeras)

2

-

-

-

-

19

Om födelsedatum används måste receptet direktadresseras till ett lokalt apotek.

Kontrolleras att personnummer saknas och att GLN-kod finns i EXPO.

Receptbrevlådan får inte anges, vilket exkluderar 2 st. GLN-koder från Apotekslistan som giltigt värde i DesignatedMessagerReciver

Angiven mottagare <apoteksnamn> får inte användas då endast födelsedatum anges som identitet på kund.

Receptsamlingen är avvisad

Följande GLN-koder, som tillhör Receptbrevlådan i olika miljöer, är ogiltiga:

7350045514448 (TestRR)
7350045511119 (RR)

2

2

-

2

2

21

Finns förskrivarkod

Obligatorisk.

Fältet förskrivarkod skall vara ett giltigt textvärde och skilt från '0000'.

Förskrivarkod saknas.

Tillägg felmeddelande för AFF-NEF:
Receptsamlingen är avvisad

Tillägg felmeddelande för AFF-MAK:
Makuleringsbegäran är avvisad

Förskrivarkoden får aldrig förändras.

Förskrivarkoden i receptet tillåts vara upp till 4 tecken.

​Förskrivarkod = Veterinärnummer

På recept förskrivna från och med 28/1-2022 görs även kontrollerna AFF-REG och AFF-EXP.

Förvillkor för AFF-EXP: Är landskod = null eller SE?

2

-

-

-

2

22

Meddelandets sändare skall alltid vara samma person som är förskrivare eller makulerande förskrivare.

Jämförelse av veterinärnummer i biljetten, sändarens veterinärnummer och förskrivningens alternativt makuleringsbegärans veterinärnummer.

Meddelandets sändare och förskrivare är inte identiska.

Tillägg felmeddelande för AFF-NEF: 
Receptsamlingen är avvisad

Tillägg felmeddelande för AFF-MAK: 
Makuleringsbegäran är avvisad

Kodvärde för intygshavare och sändande veterinär valideras mot kodvärde för förskrivande alternativt makulerande veterinär. 

1

1

-

1

-

24

Angivet konto måste ha rätt format.

Obligatorisk om arvode är angivet.

För kontotyp BGI och PGI utförs checksiffrakontroll för konto.

Ogiltigt kontonummer har angivits för arvode. Arvode kan inte tas ut.

Tillägg felmeddelande för AFF-NEF:
Receptsamlingen är mottagen

Även kontroll av kontotyp ingår.

Arvode skall ej tas av kund.

2

-

-

2

2

25

Födelsedatum måste vara ett giltigt datum.

Orimligt värde =om datum (8 första tecknen) i PNR eller FDA är > dagens datum eller < än dagens datum minus 130 år. Om något villkor uppfylls, avvisas e-receptsamlingen.

AFF-EXP gäller endast icke
Receptdepå djur recept

Födelsedatum måste vara ett giltigt datum.

Tillägg felmeddelande för AFF-NEF:
Receptsamlingen är avvisad

Tillägg felmeddelande för AFF-MAK:
Makuleringsbegäran är avvisad


2

-

-

-

-

26

Giltigt apotek måste vara angivet

Inträffar något av följande alternativ avvisas receptet:

1. Om GLN-kod saknas i EXPO avvisas receptet med <Apoteksnamn och Ort> satt till <Namn okänt>

2. Om GLN-kod finns i EXPO och om samtliga apotek som hålls samman i ett ExpoLankId har tillståndsstatus = Indraget, Saknas eller Ej tillämpbart avvisas receptet med <Apoteksnamn> och <Ort>

3. Om GLN-kod finns i EXPO och om alla apotek som hålls samman i ett ExpoLankId är stängda (enligt Startdatum verksamhet och Slutdatum verksamhet i EXPO) avvisas receptet med <Apoteksnamn> och <Ort>

Angivet apotek <Apoteksnamn, Ort> är ogiltigt eller ej driftsatt.

Receptsamlingen är avvisad

Kontrollen genomförs vid all specifik adressering i fältet designated message reciever

2

2

-

-

2

27

UUID måste följa standard.

Värdet är angivet enligt standard RFC 4122

Syntaxkontroll: streck på rätt ställe, att det är hexadecimala tecken, samt rätt antal tecken (36).

Något av receptsamlingens Recept-ID (UUID) följer inte standard eller innehåller syntaxfel.

Tillägg felmeddelande för AFF-NEF:
Receptsamlingen är avvisad

Tillägg felmeddelande för AFF-MAK:
Makuleringsbegäran är avvisad

UUID-fältet i e-receptet är max 41 tkn.

Kontroll sker på följande fält:

PrescriptionSetId, IdOfMessageBySender och InterchangeRef.

2

2

-

-

-

28

Kontroll av dubbletter

Kontrollerar att värdet i PrescriptionSetId, inte har använts som en identitet på en godkänd receptsamling. Om värdet redan finns, avvisas receptsamlingen.

Datum och klockslag för uppdateringen läses för att ingå i aperakens felmeddelande.

För AFF-NEF:

Denna varning är orsakad av ett dubblettkontrollfel eller ett omsändningsförsök. En receptsamling med samma recept ID (UUID)

är redan mottagen <dat. kl.>, för vidare hantering.

För AFF-REG:

Dubblettkontrollfel. Angiven recept identitet (exempelvis från 2D-kod) finns redan registrerad i receptregistret


2

1

1

1

2

30

Kontrollerar om förskrivarens legitimation är giltig

Finns inte någon angiven förskrivarkod på receptet utgår denna kontroll (gäller REG/KORR/EXP).

Kontrollera om datum finns avseende deslegitimering.

Datum för deslegitimering < = utfärdardatum

Alternativt

Datum för deslegitimering < = datum för makulering

Angiven förskrivarkod är ogiltig.

Tillägg felmeddelande för AFF-NEF:
Receptsamlingen är avvisad

Tillägg felmeddelande för AFF-MAK:
Förskrivarens legitimation är indragen innan begärd makulering.
Makuleringsbegäran är avvisad

Trots ogiltig behörighet ska recept registreras enligt original (HSLF-FS 2019:32).

​Förskrivarkod = Veterinärnummer

Förvillkor för AFF-EXP: Är landskod = null eller SE?

-

-

-

-

2

31

Är ingående receptidentiteter (UUID och radnr) unika

Kontrolleras att makuleringsbegärans ingående "Cancellation Id" är unika.

Makuleringen innehåller inte unika recept.
Makuleringsbegäran är avvisad

Gäller recept inom en makuleringsbegäran. Ingen slagning mot Receptdepå djur.

-

-

-

-

2

32

Angivna receptidentiteter (UUID och radnr) måste vara registrerad på angiven kunds personnr, organisationsnr eller födelsedatum.

Kontrolleras att personnr, organisationsnr eller födelsedatum stämmer med utpekad receptpost i Receptdepå djur.

Recepttillhörigheten stämmer inte överens med angiven kund.
Makuleringsbegäran är avvisad


2

2

-

1

-

33

Finns personnummer med giltig status i folkbokföringen

Kontrollera att personnummer finns i FOLK och har giltig status.

Giltiga statusar:
0 = Person finns i FOLK
1 = Person finns ej i FOLK, underliggande system ej tillgängligt
3 = Person sekretesskyddad
5 = Träffkod okänd
6 = Testperson

Personnumret finns inte registrerat med giltig status i folkbokföringen

Tillägg felmeddelande för AFF-NEF:
Receptsamlingen är avvisad

Ogiltig status kan exempelvis vara Avliden

2

2

2

2

-

34

Identifierar varunummer, NPL-id och NPL Pack-id samma artikel

Angivna värden för varunummer, NPL-id och NPL Pack-id kontrolleras mot VARA.

Ogiltig kombination av varunummer /NPL-id/NPL Pack-id.

Tillägg felmeddelande för AFF-NEF:
Receptsamlingen är avvisad

Indata kan bestå av:

- varunummer

-varunummer och NPL-packID

-NPL-ID och NPL-Pack- ID

-varunummer, NPL-id och NPL-Pack-id

2

2

-

-

2

36

Innehåller förskrivarens namn otillåtna tecken

Följande fält valideras:

--- HealthcarePerson /

---- Name

Om angivet namn innehåller otillåtna tecken avvisas receptet eller makuleringsbegäran.

Förskrivarens namn innehåller otillåtna tecken.

Tillägg felmeddelande för AFF-NEF
Recept­samlingen är avvisad

Tillägg felmeddelande för AFF-MAK:
Makuleringsbegäran är avvisad


2

-

-

-

-

37

Avviker förskrivnings­datumet från mottagningsdatumet

Följande fält valideras: PrescriptionSetIssueTime och IssueDateAndTimeOfMessage.

Mottagningsdatum får inte vara > än PrescriptionSetIssueTime plus 4 dygn.

eller

Mottagningsdatum får inte vara > IssueDateAndTimeOfMessage

plus 4 dygn

och

Mottagningsdatum får inte vara < PrescriptionSetIssueTime

eller

Mottagningsdatum får inte vara < än IssueDateAndTimeOfMessage

Förskrivningsdatumet avviker från mottagningsdatumet.

Recept­samlingen är avvisad

En recept­samling får inte vara äldre än 4 dagar från det att det skapats till dess att det tagits emot i Receptdepå djur

4 dagar pga driftavbrott vid till exempel långa helger.

En recept­samling kan inte skapas på ett framtida datum.

2

-

-

-

-

38

Är angivet begränsnings­datum för det första uttaget rimligt?

Validering av datumfältet ska ske enligt följande:

LatestRequestedTimeForDispensing får inte vara < än mottagningsdatum

eller

LatestRequestedTimeForDispensing får inte vara = mottagningsdatum

Ett ogiltigt datum har angivits för det första uttaget

Recept­samlingen är avvisad

En recept­samling kan inte ha en alltför kort giltighetstid. Patienten måste ha en möjlighet att hinna till apoteket för att hämta ut förskriv­ningen.

​   1​   1​   1​   2​   -​   41​Om varan är ett läkemedel får varan ej vara markerad som försäljningsstoppad.​Kontrolleras om varan är ett läkemedel och är markerad som  i försäljningsstoppad VARA​Varunamn> med varunummer/NPL Pack-id <varunummer/NPL Pack-id> är försäljningsstoppad.

Tillägg felmeddelande för AFF-NEF:
Receptet är mottaget för vidare hantering
​   2​   2​   2​   2​   -​  42​Om varan är ett läkemedel måste NPL Pack id och NPL-id vara angivet eller SB Pack-id och SB-id vara angivet.​Kontrolleras om varan är ett läkemedel enligt VARA​Obligatoriskt att ange NPL Pack-id och NPL-id för läkemedel.

Tillägg felmeddelande för AFF-NEF:
Receptsamlingen är avvisad.


Följande felkoder har 040 som prefix. Kontrollerna används i samtliga AFF-samlingar.

AFF-NEF

AFF-REG

AFF-KORR

AFF-EXP

AFF-MAK

AFF-
Felkod
040nn

Beskrivning

Villkor

Felmeddelande

Kommentar

2

2

-

-

2

01

Är organisationsnummer korrekt formaterat med korrekt checksiffra?

Kontroll om organisationsnummer är giltigt.

Obligatorisk kontroll att organisationsnummer är giltigt med avseende på checksiffra..

Kundens organisationsnummer är felaktigt.

Tillägg felmeddelande för AFF-NEF:
Receptsamlingen är avvisad

Tillägg felmeddelande för AFF-MAK:
Makuleringsbegäran är avvisad

Organisationsnummer får inte ändras (korrigeras)

På recept förskrivna från och med 28/1-2022 görs även kontrollen AFF-EXP.

På recept förskrivna innan dess görs kontrollerna AFF-NEF, AFF-REG, AFF-MAK

2

2

-

2

-

02

Finns förnamn för privatperson?

Kontroll att förnamn är angivet för privatperson (PNR/FDA)

AFF-EXP gäller endast Receptdepå djur-recept

Kunden saknar förnamn.

Tillägg felmeddelande för AFF-NEF:
Receptsamlingen är avvisad

Förnamn är inte obligatoriskt i XML-formatet för djur då detta fält inte fylls i för professionell djurägare. (företagsnamn fylls i fältet för kundens efternamn)

1

1

1

1

-

03

Finns apoteksid för licensläkemedel?

Kontroll, om GLN-kod är angivet skall denna finnas i EXPO.

AFF-EXP gäller endast Receptdepå djur-recept

Vård: Gäller endast för:

Licensläkemedel e-förskrivning Varunummer: 670000
NPL id: SB060301000001
NPL pack id:SB060301100001

Apotek: Gäller endast för:

Licens vet Varunummer: 641951 NPL id: SB110310000003 NPL pack id: SB061102100002

Licens vet kontroll vara Varunummer: 641969 NPL id: SB110310000002 NPL pack id: SB061102100003

Giltigt licensapotek saknas för förskrivet licensläkemedel.

Tillägg felmeddelande för AFF-NEF:
Receptsamlingen är mottagen


2

2

2

2

-

04

Finns preparatnamn för licensläkemedel?

Kontroll att preparatnamn alltid finns för licensläkemedel och endast för licensläkemedel

Vård: Gäller endast för

Licensläkemedel e-förskrivning Varunummer: 670000
NPL id: SB060301000001
NPL pack id:SB060301100001

Apotek: Gäller endast för

Licens vet Varunummer: 641951 NPL id: SB110310000003 NPL pack id: SB061102100002

Licens vet kontroll vara Varunummer: 641969 NPL id: SB110310000002 NPL pack id: SB061102100003

Preparatnamn skall anges för licensläkemedel .

Tillägg felmeddelande för AFF-NEF:
Receptsamlingen är avvisad

Tillägg felmeddelande för AFF-REG, AFF-KORR:       Preparatnamn får endast anges för licensläkemedel


2

2

2

2

-

05

Finns antal i förpackning för licensläkemedel?

Kontroll att antal i förpackning alltid finns för licensläkemedel och endast för licensläkemedel

Vård: Gäller endast för

Licensläkemedel e-förskrivning Varunummer: 670000
NPL id: SB060301000001
NPL pack id: SB060301100001

Apotek: Gäller endast för

Licens vet Varunummer: 641951 NPL id: SB110310000003 NPL pack id: SB061102100002

Licens vet kontroll vara Varunummer: 641969 NPL id: SB110310000002 NPL pack id: SB061102100003

"Antal i förpackning" skall anges för licensläkemedel .

Tillägg felmeddelande för AFF-NEF:
Receptsamlingen är avvisad

Antal förpackningar är obligatoriskt i XML-formatet.

2

2

2

2

-

06

Finns läkemedelsform för licensläkemedel?

Kontroll att läkemedelsform alltid finns för licensläkemedel och endast för licensläkemedel

Vård: Gäller endast för

Licensläkemedel e-förskrivning Varunummer: 670000
NPL id: SB060301000001
NPL pack id:SB060301100001

Apotek: Gäller endast för

Licens vet Varunummer: 641951 NPL id: SB110310000003 NPL pack id: SB061102100002

Licens vet kontroll vara Varunummer: 641969 NPL id: SB110310000002 NPL pack id: SB061102100003

Läkemedelsform skall anges för licensläkemedel.

Tillägg felmeddelande för AFF-NEF:
Receptsamlingen är avvisad


2

2

2

2

-

07

Finns styrka för licensläkemedel?

Kontroll att styrka alltid finns för licensläkemedel och endast för licensläkemedel

Vård: Gäller endast för

Licensläkemedel e-förskrivning Varunummer: 670000
NPL id: SB060301000001
NPL pack id:SB060301100001

Apotek: Gäller endast för

Licens vet Varunummer: 641951 NPL id: SB110310000003 NPL pack id: SB061102100002

Licens vet kontroll vara Varunummer: 641969 NPL id: SB110310000002 NPL pack id: SB061102100003

Styrka skall anges för licensläkemedel.

Tillägg felmeddelande för AFF-NEF:
Receptsamlingen är avvisad


2

2

2

2

-

08

Finns mängd för licensläkemedel?

Kontroll att mängd alltid finns för licensläkemedel och endast för licensläkemedel

Vård: Gäller endast för

Licensläkemedel e-förskrivning Varunummer: 670000
NPL id: SB060301000001
NPL pack id:SB060301100001

Apotek: Gäller endast för

Licens vet Varunummer: 641951 NPL id: SB110310000003 NPL pack id: SB061102100002

Licens vet kontroll vara Varunummer: 641969 NPL id: SB110310000002 NPL pack id: SB061102100003

Mängd skall anges för licensläkemedel.

Tillägg felmeddelande för AFF-NEF:
Receptsamlingen är avvisad


2

2

2

2

-

09

Finns korrekt enhet mängd för licensläkemedel?

Kontroll att korrekt enhet mängd alltid finns för licensläkemedel och endast för licensläkemedel

Vård: Gäller endast för

Licensläkemedel e-förskrivning Varunummer: 670000
NPL id: SB060301000001
NPL pack id:SB060301100001

Apotek: Gäller endast för

Licens vet Varunummer: 641951 NPL id: SB110310000003 NPL pack id: SB061102100002

Licens vet kontroll vara Varunummer: 641969 NPL id: SB110310000002 NPL pack id: SB061102100003

Korrekt enhet mängd skall anges för licensläkemedel.

Tillägg felmeddelande för AFF-NEF:
Receptsamlingen är avvisad

Korrekt enhet mängd:

st=Styck,    gr=Gram, kg=Kilogram, ml=Milliliter,    lt=Liter

2

-

1

1

-

10

Finns leveransadress och kundens telefonnummer vid "Beställning vid förskrivning" och leveranstyp = ADR?

Kontroll att leveransadress och kundens telefonnummer finns vid "Beställning vid förskrivning" och leveranstyp = ADR. (paket skickas till av kunden angiven leveransadress)

AFF-EXP gäller endast Receptdepå djur-recept

Leveransadress eller kundens telefonnummer saknas för aktuell beställning vid förskrivning.

Tillägg felmeddelande för AFF-NEF:
Receptsamlingen är avvisad


2

-

1

1

-

11

Finns utlämnande apotek och kundens telefonnummer vid "Beställning vid förskrivning" och leveranstyp = APO?

Kontroll att utlämnande apotek och kundens telefonnummer finns vid "Beställning vid förskrivning" och leveranstyp = APO. (paket skickas till apotek för utlämning)

AFF-EXP gäller endast Receptdepå djur-recept

Utlämnande apotek eller kundens telefonnummer saknas för aktuell beställning vid förskrivning.

Tillägg felmeddelande för AFF-NEF:
Receptsamlingen är avvisad

Finns = giltigt värde

2

2

2

2

-

12

Finns djurslag i SJV:s lista över giltiga djurslag vid förskrivning?

Kontroll att djurslag finns i Statens jordbruksverks lista över giltiga djurslag vid förskrivning.

Angivet djurslag finns ej med i Statens jordbruksverks lista över giltiga djurslag vid förskrivning.

Tillägg felmeddelande för AFF-NEF:
Receptsamlingen är avvisad


2

2

-

13

Finns karens angiven i samband med djurslagskod innehållande livsmedelsproduktion?

Gäller endast läkemedel

Kontroll att karens finns angiven om djurslagskoden är kopplad till livsmedelsproduktion.

Gäller endast läkemedel

Karens saknas för djurslag för livsmedelsproduktion.

Tillägg felmeddelande för AFF-NEF:
Receptsamlingen är mottagen för vidare hantering.

Karens kan vara 0 dagar.

Följande djurslagskoder är kopplade till livsmedelsproduktion:

11-18, 20-28, 29, 41,60, 61, 68 och 80.

2

1

-

1

2

14

Kontrollerar om förskrivaren är avliden

Finns inte någon angiven förskrivarkod på receptet utgår denna kontroll (gäller REG/EXP).

Kontrollera om datum finns avseende avliden förskrivare.

Förskrivaren är markerad som avliden.

Tillägg felmeddelande för AFF-NEF:
Receptsamlingen är avvisad

Tillägg felmeddelande för AFF-MAK:
Makuleringsbegäran är avvisad

​Förskrivarkod = Veterinärnummer

Förvillkor för AFF-EXP: Är landskod = null eller SE?

2

1

-

1

2

15

Kontrollerar om veterinärkandidats förskrivningsrätt är utgången

Kontrollerar om datum finns avseende tillfällig förskrivningsrätt för veterinärkandidat.

Datum för tillfällig förskrivningsrätt < utfärdardatum

Alternativt

Datum för tillfällig förskrivningsrätt < datum för makulering

Veterinärkandidats tillfälliga förskrivningsrätt har upphört innan receptets utfärdardatum.

Tillägg felmeddelande för AFF-NEF:
Receptsamlingen är avvisad

Tillägg felmeddelande för AFF-MAK:
Veterinärkandidats tillfälliga förskrivningsrätt har upphört innan begärd makulering.
Makuleringsbegäran är avvisad

Finns inte någon angiven förskrivarkod på receptet utgår denna kontroll (gäller REG/EXP).

Trots ogiltig behörighet ska recept registreras enligt original (HSLF-FS 2019:32).

​Förskrivarkod = Veterinärnummer


Förvillkor för AFF-EXP: Är landskod = null eller SE?

2

2

2

2

2

16

Har förskrivaren inskränkt förskrivningsrätt avseende förskriven artikel

Kontrollerar om datum finns avseende inskränkt förskrivningsrätt för teknisk sprit eller narkotika (klass 1-6)

Kontrollerar om förskriven artikel är berörd av inskränkt förskrivningsrätt

Förskrivaren har begränsad förskrivningsrätt avseende förskriven artikel.

Tillägg felmeddelande för AFF-NEF:
Receptsamlingen är avvisad.

Tillägg felmeddelande för AFF-MAK:              Makuleringsbegäran är avvisad.

Finns inte någon angiven förskrivarkod på receptet utgår denna kontroll (gäller REG/KORR/EXP/MAK)

​Förskrivarkod = Veterinärnummer​

Förvillkor för AFF-EXP: Är landskod = null eller SE?

2

2

2

2

-

17

Särskilda läkemedel får ej förskrivas mot organisationsnummer.

Kontrollerar om varunummer finns i VARA och är ett särskilt läkemedel.

Kontrollerar att recept ej gäller organisationsnummer 

Särskilda läkemedel har förskrivits mot organisationsnummer.

Tillägg felmeddelande för AFF-NEF:
Receptsamlingen är avvisad

Avser professionell djurägare

-

-

1

-

-

18

Byte av läkemedelsprodukt ej tillåtet

Kontrollerar om utbyte av läkemedelsprodukt görs i receptet

Byte av läkemedelsprodukt ej tillåtet.

Byte av förpackningsstorlek är tillåtet.
​   2​   2​   2​   2​   -​   19​Finns djuridentitet​Kontrollerar att receptet innehåller djuridentitet

​Djuridentitet saknas


Tillägg felmeddelande för AFF-NEF:
Receptsamlingen är avvisad.

​Finns = giltigt värde

2

2

-

2

-

20

Finns organisationsnummer med giltigt status i bolagsregistret?

Kontrollera att organisationsnummer är giltigt och aktivt.

Organisationsnumret finns inte registrerat med giltigt status i bolagsregistret.

Tillägg felmeddelande för AFF-NEF:
Receptsamlingen är avvisad.


Denna AFF gäller för recept förskrivna från och med 28/1-2022. På recept förskrivna innan detta datum görs inte denna kontroll


2

2

-

-

-

21

Finns företagsnamn?

Kontrollera så att receptet innehåller företagsnamn

Företagsnamn saknas.

Tillägg felmeddelande för AFF-NEF:
Receptsamlingen är avvisad.


Finns = giltigt värde

Denna AFF gäller för recept förskrivna från och med 28/1-2022. På recept förskrivna innan detta datum görs inte denna kontroll

2

2

2

2

-

22

Är giltigt värde för typ av djuridentitet angivet?

Kontroll så giltigt värde för typ av djuridentitet finns angivet på receptet

Giltiga värden:
IND=Individ
GRP=Grupp
BES=Besättning

Giltig typ av djuridentitet är inte angivet.

Tillägg felmeddelande för AFF-NEF:
Receptsamlingen är avvisad.


Denna AFF gäller för recept förskrivna från och med 28/1-2022. På recept förskrivna innan detta datum görs inte denna kontroll

2

2

-

2

-

23

Är giltighetstid korrekt angivet för antimikrobiellt läkemedel?


För antimikrobiellt läkemedel 5 dagar från och med förskrivningsdatumet


Giltighetstid felaktigt angiven för antimikrobiellt läkemedel. Giltigt 5 dagar.

Tillägg felmeddelande för AFF-NEF:
Receptsamlingen är avvisad.


Denna AFF gäller för recept förskrivna från och med 28/1-2022. På recept förskrivna innan detta datum görs inte denna kontroll

1

1

-

1

-

24

Giltighetstid saknas för antimikrobiella läkemedel

För antimikrobiella läkemedel måste giltighetstid vara angett.

Giltigt 5 dagar från och med förskrivningsdatumet

Giltighetstid är inte angivet.
Antimikrobiella läkemedel är giltiga i 5 dagar.

Tillägg felmeddelande för AFF-NEF:
Receptsamlingen är mottagen.

Denna AFF gäller för recept förskrivna från och med 28/1-2022. På recept förskrivna innan detta datum görs inte denna kontroll

2

2

2

2

-

25

Adress ska vara angivet

Kontrollerar om gatuadress, postnummer och postort är angivna
Adressuppgifter saknas (gatuadress, postnummer och postort).

Tillägg felmeddelande för AFF-NEF:
Receptsamlingen är avvisad.

Denna kontroll gäller för recept förskrivna från och med 28/1-2022

2

2

-

2

-

26

Behandlingsändamål saknas för antimikrobiella läkemedel

Kontrollerar för antimikrobiella läkemedel att ett giltigt behandlingsändamål är angivet.


Giltiga värden:
 1 = Terapi
 2 = Profylax
 3 = Metafylax

Behandlingsändamål för antimikrobiellt läkemedel är felaktigt angiven.
 
Tillägg felmeddelande för AFF-NEF:
Receptsamlingen är avvisad.

Denna kontroll gäller för recept förskrivna från och med 28/1-2022

2

2

-

2

-

27

Är giltighetstid korrekt angivet?

Maximalt 1 år från och med förskrivningsdatumet för e-recept samt pappersrecept som registreras in i receptdepån för djur (förutom antimikrobiella läkemedel som är giltiga maximalt 5 dagar)

Maximalt 1 månad för faxrecept (förutom antimikrobiella läkemedel som är giltiga maximalt 5 dagar)

Maximalt 2 veckor för telefonrecept (förutom antimikrobiella läkemedel som är giltiga maximalt 5 dagar)


Giltighetstid felaktigt angiven.

Tillägg felmeddelande för AFF-NEF:
Receptsamlingen är avvisad.1

1

1

1

-

28

Telefonnummer till djurägare ska vara angivet

Kontrollera om telefonnummer till djurägare är angivet

Telefonnummer saknas till djurägare.

Tillägg felmeddelande för AFF-NEF:
Receptet är mottaget för vidare hantering.


2

2

2

2

-

29

Valt läkemedel får inte förskrivas till djur

Kontroller mot VARA att valt läkemedel får förskrivas till djur

Valt läkemedel får inte förskrivas till djur.

Tillägg felmeddelande för AFF-NEF:
Receptsamlingen är avvisad.-

-

-

2

-

30

Är landskoden ett giltigt EES-land?

Kontrollera att landskoden inte är angiven eller att landskoden motsvarar ett giltigt EES-land

Ogiltig landskod är angiven

Ej angivet värde räknas som SE= Sverige och accepteras


Följande felkoder har 910 som prefix. Kontrollerna används av AFF REG-KORR-EXP.

AFF-REG

AFF-
KORR

AFF-EXP

AFF-Felkod
910nn

Beskrivning

Villkor

Felmeddelande

Kommentar

2

2

2

03

Finns samtycke till lagring av recept i Recepdepå Djur?

Kontroll av samtycke till lagring av e-recept för djur finns i Receptdepå Djur.

AFF-EXP gäller endast Receptdepå djur-recept

Receptdepå djursamtycke saknas för djurrecept

Endast djurägare med personnummer kan ge samtycke till Receptdepå djur för djurrecept​

1

-

-

04

Finns utfärdarens telefonnummer

Kontrollera att utfärdares telefonnummer finns

Utfärdares telefonnummer saknas


2

-

1

05

Är giltigt förskrivningsdatum eller expeditionsdatum angivet

AFF-REG:
<= dagens datum.
> dagens datum - 1 år.

AFF-EXP:
<= expeditionsdatum.
> expeditionsdatum - 1 år.

Förskrivningsdatum eller expeditionsdatum är ogiltigt


2

2

-

07

Senaste datum för första uttag

<= giltighetsdatum.
>= förskrivningsdatum.

Kontrolleras ej vid korrigering från receptstatus 207 och 210.

Första uttag har ogiltigt datum

Vid korrigering från receptstatus 207 och 210 gäller innevarande dygn + 2 dygn.

2

-

2

12

Kontroll att angivet expeditionsdatum är giltigt

<= dagens datum.

<= sista giltighetsdatum + 2 dygn

Saknas tidigare uttag kontrolleras att expeditionsdatum är:

<= Första uttag före datum.

Ogiltigt expeditionsdatum


-

-

1

13

Tillåten expedierad mängd

>= 0.
<= resterande totalmängd * 1.12.

AFF-EXP gäller endast Receptdepå djur recept

Expedierad mängd överskridit resterande totalmängd


1

-

1

14

Angiven expedierad mängd

> (expedierat antal förpackningar - 1) * expedierad förpackningsmängd

<= expedierat antal förpackningar * expedierad förpackningsmängd

Felaktig angiven expedierad mängd

Gäller vid bruten förpackning

-

1

1

18

Finns förpackningsenhet angiven på förskriven artikel skall denna stämma med förpackningsenhet vid utbyte

Gäller enbart om förpackningsenhet finns angiven på förskriven artikel.

Kontrolleras om förskriven förpackningsenhet stämmer med vald förpackningsenhet.

AFF-EXP gäller endast Receptdepå djurrecept

Förpackningsenhet avviker från receptets förpackningsenhet


​     -

     ​-

​    1

​                20

​Finns absolut expeditionsintervall angivet?


​Kontrolleras om värde finns angivet för absolut expeditionsintervall 


​Kontrollera att uttaget sker på tillåten tidpunkt, receptet är förskrivet med absolut  expeditionsintervall​ 

2

2

2

21

Är användaren Apotekspersonal med rätt behörighet?

Kontroll: Finns angiven artikel i VARA?
Villkor: Är behörighet = Apotekspersonal
Kontrolleras att varan inte är markerad som läkemedel eller teknisk sprit i VARA

Användaren är ej behörig att administrera förskriven artikel.


6. Felinformation

Följande information ska loggas i AFF-fellistan då fel upptäckts, för uppföljning av E-hälsomyndigheten.

Term

Beskrivning

Tidpunkt för kontroll

ccyy-mm-ddThh:mm

Receptid

PrescriptionsetId

Huvudstatus på meddelandet.

(AFF-status)

(0 = Accepterat utan upptäckta fel)

1 = Accepterat med varningar

2 = Avvisat, kan ej hanteras av mottagaren.

(Förtydligande: får viktat värde från AFF-status på förskrivnings­original. Termen tilldelas viktat värde från kolumn forskrorig.fmkstatus eller om någon av recept­raderna har ett "värre" fel som då förskrivningsoriginalet får ärva.
Viktade värden 0, 1 och 2:
MessageStatus=0 , det finns inga fel på förskrivningsoriginal eller recept­raderna.
MessageStatus=1 , något fel på förskrivningsoriginal eller receptrad har maximalt nivå 1.
MessageStatus=2 , något fel på förskrivningsoriginal eller receptrad har maximalt nivå 2

Viktade värden används externt då AFF-status pga historiska skäl internt i etcRR har motsvarande värden 1, 0 och 2.)

XML-NEF: MessageStatus

Statuskod

Valideringsfel XML-schema: 010nn

Validering av verksamhetsregler: 030nn eller 040nn

XML-NEF: StatusCode

Beskrivning

Beskrivning av fel.

XML-NEF: Description

Feltyp

'nn', Feltyp enligt Schema.

KundID

Personnummer, födelsedatum eller organisationsnummer. För att kunna göra sökning i fellogg på fråga från kund på apotek.

Förskrivarkod

För att kunna göra sökningar i fellogg på fråga från vårdaktör


Följande information skall loggas i AFF-fellistan då fel upptäckts, för uppföljning.

Term

Beskrivning

Tidpunkt för kontroll

ccyy-mm-ddThh:mm

Receptid

PrescriptionsetId

Huvudstatus på meddelandet.

(AFF-status)

(0 = Accepterat utan upptäckta fel)

1 = Accepterat med varningar

2 = Avvisat, kan ej hanteras av mottagaren.

Felkod

Validering av verksamhetsregler: 030nn, 040nn eller 910nn

Beskrivning

Beskrivning av fel.

Feltyp

'nn', Feltyp enligt Schema.

7. Kontrollstruktur

Information om hur AFF är strukturerat hittas på denna sida.

Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster