Förskrivning till djur

Syftet med denna sida är att ge en beskrivning av hur intressenter ska nyttja E-hälsomyndighetens meddelandetjänster för förskrivning av e-recept för djur och makulering av e-recept för djur.1. Bakgrund

Denna sida beskriver tjänster för förskrivning av e-recept för djur och makulering av e-recept för djur. Förskrivning till djur sker alltid via nationellt e-receptformat (NEF).

Nationellt e-receptformat bygger på en europeisk hälso- och sjukvårdsstandard (ENV 13607), med tillhörande verksamhetsregler för att säkerställa hanteringen och kvalitén av e-recept i Sverige.

Format och verksamhetsreglerna styr vad som är tillåtet att skicka med i e-receptet och kontrollerna säkerställer att informationen som lagras i Receptdepå djur är korrekt.

Tjänsterna för e-recept och makulering av e-recept samt dess tillhörande dokumentation har tagits fram av en nationell samverkansgruppering och förvaltas av E-hälsomyndigheten.​


2. Övergripande verksamhetsbeskrivning

Detta kapitel ska övergripande beskriva de verksamhetsprocesser som är kopplade till E-hälsomyndighetens tjänster för förskrivning av djurrecept. 

Reglering av förskrivning och utlämning av förskrivna varor är komplex och omfattande, detta regelverk reglerar hela processen från förskrivning till utlämning och statistik.

Då denna sida enbart beskriver djurrecept kommer begreppet ”djur” fortsättningsvis att utelämnas om det inte fyller ett specifikt syfte. Förskrivare är alltid veterinär. Kund är alltid djurägare eller djurföreträdare. Kund kan även vara professionell djurägare, denne identifieras via organisationsnummer eller för enskild firma med personnummer.

Verksamhetsprocesserna syftar till att ge ett sammanhang och en förståelse för när och hur tjänsterna skall användas i en vård- eller apoteksverksamhet samt att beskriva det regelverk som gäller för nyttjande av E-hälsomyndighetens tjänster.

Den översiktliga verksamhetsbeskrivningen i detta kapitel innehåller en processmodell som knyter samman verksamhetsprocesser med en översikt av tjänster som används och de tjänstelager/informationsresurser som används av en apoteksaktör vid expedition av ett recept.

Ett recept är en auktorisation av en förskrivare inom djursjukvården till ett valfritt apotek att lämna ut ett visst läkemedel. För kunden innebär det en rättighet att köpa den förskrivna varan på ett apotek.

Denna process är en samverkan mellan olika verksamheter. Ena sidan djurvårdens möte med en kund (djurägare) vars djur har ett hälsorelaterat problem som kan leda till en medicinsk behandling och ett recept. Den andra sidan apoteksverksamheten, där djurägaren (kunden) med ett recept väljer ett levererande apotek.

Denna samverkan illustreras i Figur 1 nedan. 

Figur 1. Samverkan mellan vården och apoteksverksamheten – förskrivning och receptexpedition

Denna figur är gemensam med human för att påvisa samverkan mellan vård och apoteksverksamhet, inom djursidan motsvaras patienten/kunden av en djurägare vars djur har någon form av hälsoproblem.

Receptet är det dokument som reglerar transaktionerna på apoteksmarknaden avseende förskrivna varor.

Receptexpediering är en samverkansprocess med djurvården som har som ändamål en säker och effektiv läkemedelsanvändning för en kunds djur.

3. Avgränsningar och förutsättningar

Elektroniskt djurrecept benämns fortsättningsvis "e-recept" i detta dokument.

Handboken innehåller endast de krav som E-hälsomyndigheten ställer på vårdaktörerna för att dessa ska kunna nyttja meddelandetjänsterna och informationsresurserna på ett korrekt och säkert sätt.

Generella krav för förskrivning av djurrecept beskrivs inte. 

Referenser till lagar och regelverk är endast informativa.

Detta dokument kan komma att ändras vid till exempel lagförändringar, tillkomst av nya lagar och regelverk vilket kan leda till ändringar i specifikationer och i utformningen av de tekniska tjänsterna.

3.1. Läkemedelsverket

De uppgifter som återfinns på ett elektroniskt recept ska följa de regler och bestämmelser som gäller för ett ”pappersrecept”. Läkemedelsverket ansvarar för godkännande och kontroll av läkemedel, naturläkemedel och medicintekniska produkter.

Grunden för den svenska läkemedelslagstiftningen finns i läkemedelslagen (1992:859). Lagen är en ramlag med principer för hur läkemedelsområdet skall regleras. I läkemedelslagen finns regler om hur tillsyn och kontroll ska bedrivas och även straffbestämmelser. Regeringen har i Läkemedelsförordningen (1992:1752) utvecklat principerna från läkemedelslagen och gett Läkemedelsverket rätt att meddela föreskrifter för att detaljreglera området. Läkemedelsverkets föreskrifter publiceras i Läkemedelsverkets författningssamling (LVFS/HSLF-FS). 

3.2. Jordbruksverket

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedels­politiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Landets distriktsveterinärer utgör en betydande del av organisationen.

Jordbruksverket har centralt ansvar för tillsynen över veterinärerna, medan den regionala tillsynen sköts av länsstyrelserna (länsveterinärerna).​

4. Meddelandetyper

Det finns olika XML-meddelandetyper för hantering av elektronisk förskrivning och makulering av e-recept:

 • E-receptmeddelande

 • E-recept Makulering (Makuleringsbegäran)

 • Applikationskvittens (Aperaker för e-recept samt makulering)

Dessa defineras i XML-scheman (XSD-filer) och beskrivs i XML-specifikationer. Dessa finns närmare beskrivna i NEF - Implementationsguide.


Figur 2. Nyttjande av XML-scheman vid förskrivning och makulering av e-recept.

5. Fördjupning av vissa verksamhetsrelaterade områden för e-recept för djur.

Här beskrivs delar avseende e-recept som är relevanta att beskriva ytterligare. 

5.1. Kundtyper

Ett e-recept förskrivs alltid till en djurägare ellerdjurföreträdare, dessa kan vara av tre olika kundtyper:

 1. Kundtyp 1 - PNR (Personnummer):
  Detta gäller privata djurägare med giltigt personnummer.
  Detta gäller även professionella djurägare med enskild firma där organisationsnummer är identiskt med djurägarens personnummer. 
 2. Kundtyp 2 - FDA (Födelsedatum):
  Detta gäller privata djurägare utan giltigt personnummer. Här sker förskrivning mot djurägarens födelsedatum. Denna typ av recept måste direktadresseras till ett specifikt apotek.
  Vid expedition av e-recept måste receptet först skrivas ut för att sedan expedieras i pappersform.
 3. Kundtyp 3 - ORG (Organisationsnummer):
  Detta gäller professionella djurägare (ej enskild firma) med korrekt organisationsnummer.
  Med korrekt organisationsnummer avses dels att detta har en korrekt struktur enligt regelverket för organisationsnummer, samt att det är registrerat som aktivt hos Bolagsverket.

5.2. Djuridentitet

Djuridentitet i ett e-recept anges i form av id-typ och namn. Typen av djurid avser individ, grupp eller besättning.
Namnet anges i fritextform. Avser förskrivningen flera individer, grupper eller besättningar särskiljs dessa med kommatecken.
För ytterligare information om djuridentitet hänvisas till E-hälsomyndighetens Begreppskatalog.

5.3. Karens

Karens i ett e-recept anges i form av karenstyp och karenstid i antal dygn.

Karenstyperna är Honung, Mjölk, Slakt och Ägg. Upp till två olika karenstyper kan anges i ett e-recept.

Karenstid anges i antal dygn från senaste behandling och kan maximalt vara 365 dygn. 

Livstids karens anges som fritext i e-receptets doseringsanvisning, samt att det i karensfältet ska anges 365 dygn.

5.4. Förskrivning av licens- och extemporepreparat

Den informationen hittas här.

5.5. Beställning vid förskrivning direktadresseras till ett specifikt apotek

Djurägare och apoteksaktör kan etablera en affärsrelation för att kunna nyttja ett e-recepts specifika beställningsinformation. Ett e-recepts beställningsinformation är alltid angiven av veterinär på uppdrag av djurägaren, dock gäller detta endast djurägare med giltigt personnummer alternativt korrekt organisationsnummer. Denna typ av recept måste alltid direktadresseras till ett specifikt apotek med vilket djurägaren säger sig ha en aktuell affärsrelation.

Beställningsinformationen består i praktiken av att en leveransadress till djurägaren alternativt ett utlämnande apotek är angivet i e-receptet.

Det specifika apoteket som veterinären direktadresserat e-receptet till expedierar och skickar paketet med varor till djurägaren alternativt skickas paketet till utlämnande apotek.

Djurägaren måste i dessa fall känna till vilket specifikt apotek som ska ta emot e-receptet samt vilket apotek som varorna ska utlämnas från. Detta är information som djurägaren erhållit i samband med att en affärsrelation etablerats med en apoteksaktör.

Ett e-recept som innehåller beställningsinformation kan sökas upp i Receptdepå djur av det direktadresserade apoteket. Detta apotek genomför åtgärder enligt avtal med aktuell djurägare, exempelvis expedition, hemskickning samt fakturering.

Beställning vid förskrivning ger apoteksaktörer möjligheten att erbjuda sina kunder extra tjänster i samband med expedition av e-recept om man så vill.

5.6. Veterinärregister

E-hälsomyndigheten inhämtar dygnsvis uppgifter från Statens Jordbruksverk (SJV) som utgör underlag för E-hälsomyndighetens legitimationsregister över behöriga veterinärer. All information avseende behöriga veterinärer som E-hälsomyndigheten erhåller från Statens Jordbruksverk hanteras konfidentiellt enligt gällande regelverk.

Följande information finns i E-hälsomyndighetens legitimationsregister över behöriga veterinärer:

  • Yrkeskod
   Är alltid veterinär

  • Förskrivarkod (gäller även veterinärkandidat)
   För närvarande upp till 4-ställigt löpnummer som ägs och hanteras av Jordbruksverket.

  • Namn på veterinär
   Adress och telefonnummer till veterinärs arbetsplats är inte med då dessa uppgifter inte finns i SJV:s veterinärregister, dessa uppgifter är dock obligatoriska i ett e-recept.

  • Personnummer veterinär

  • Datum för tillfällig förskrivningsrätt (gäller endast veterinärkandidat)
   Veterinärkandidat finns kvar i legitimationsregistret även efter det att tillfällig förskrivningsrätt gått ut och inte ersatts av normal förskrivningsrätt.

  • Datum för deslegitimering

  • Datum för avliden veterinär

  • Datum inskränkt förskrivningsrätt teknisk sprit. Finns datum angivet så gäller inskränkning

  • Datum inskränkt förskrivningsrätt narkotika. Finns datum angivet så gäller inskränkning

Alla e-recept genomgår kontroller i Automatisk Format- och författningskontroll (AFF-kontroll) för att via angiven förskrivarkod säkerställa förskrivande veterinärs behörighet

6. Automatisk format- och författningskontroll (AFF)

Syftet med Automatisk format- och författningskontroll (AFF) är primärt att säkerställa ett meddelandes kvalitet innan det hanteras i Receptdepå djur.  Automatisk format- och författningskontroll består av ett antal kontrollpunkter som var och en utgör en specifik kontroll av ett XML-meddelandes innehåll. Varje enskild kontrollpunkt resulterar i antingen en acceptans, en acceptans med varning eller en avvisning. 

Brister i ett e-recept som bedöms som ringa och som kan korrigeras av farmaceut klassificeras som ”accepterad med varning” medan övriga brister klassificeras som avvisning.

E-recept som blivit accepterade eller accepterade med varning kategoriseras som expedierbara. Avvisade recept kategoriseras som ej expedierbara. Kontrollsamling avseende förskrivning av e-recept benämns AFF-NEF. Kontrollsamling avseende makulering av e-recept benämns AFF-MAK.

Samtliga kontroller beskrivs här.

För ytterligare information hänvisas till NEF - Riktlinjer kvittenshantering.

7. Anslutning till tjänsterna

Anrop av webbtjänster beskrivs i NEF - PIRR anrop av webbtjänster. Dokumentet ger en beskrivning av hur webbtjänster ska anropas i E-hälsomyndighetens system Partneringångar för Receptregistret (PIRR). PIRR består av en webbtjänst (web service) som exponerar tjänster för e-recept.

8. Informations- och IT-säkerhet

E-hälsomyndighetens krav avseende informations- och IT-säkerhet finns beskrivet i Säkerhetskrav på extern part som ansluter till E-hälsomyndighetens tjänster.

9. Register som ska nyttjas vid förskrivning av e-recept

Detta kapitel beskriver register som E-hälsomyndigheten tillhandahåller och som ska nyttjas i samband med förskrivning av e-recept.

9.1. Apotekslistan DJUR

Vid förskrivning behöver förskrivare i vissa sammanhang kunna adressera ett e-recept till ett angivet apotek, till exempel då en djurägare inte har ett fullständigt personnummer. Vid mottagningen av e-receptet sker en validering mot E-hälsomyndighetens Expeditionsställeregister (EXPO) att apoteket (GLN-koden) som receptet adresseras till finns i EXPO samt är godkänt och aktivt. Ingen kontroll görs om apoteket kan hantera e-djurrecept. Att e-recept adresseras till ett apotek som kan hantera e-djurrecept ansvarar respektive vårdssystem för.

För att veterinärer ska kunna adressera e-receptet direkt till ett apotek krävs att veterinären i sitt vårdsystem har tillgång till de apotek som har tillstånd av Läkemedelsverket att bedriva apoteksverksamhet kan hantera e-recept för djur och är aktiva.

apotekslista_js_djur, (Fullständigt namn: apotekslista_js_djur_YYYY_MM_DD_TT_MM_SS.txt, där YYYY=år, MM=månad, DD=dag, TT=timmar, MM=minuter, SS=sekunder då listan skrevs ut.), exporteras från EXPO och tillhandahålls till vårdsystem via en sftp-plats. Det är väldigt viktigt att de apotek som kan hantera e-djurrecept särskiljs i respektive vårdsystem. Markering om ett specifikt apotek kan hantera e-djurrecept finns i apotekslista_js_djur. För att få tillgång till apotekslista_js_djur beställer vårdgivaren ett sftp-abonnemang via en blankett från E-hälsomyndigheten webbplats.

En ny apotekslista_js_djur publiceras dagligen på sftp-ytan.

Apotekslistan finns beskriven i bilaga Postbeskrivning apotekslista_js_djur.

Följande termer exporteras till apotekslista_js_djur:

 • GLN-kod
 • Namn
 • Kortnamn
 • Postadress
 • Besöksadress
 • Postnr
 • Postort
 • Länskod
 • Kommunkod
 • Allmänhetens telefonnr
 • Recepturtelefonnr
 • Huvudverksamhet för apoteket
 • Markering om apoteket hanterar e-recept djur
 • Normala öppethållandetider (inklusive tillfälligt stängt/orsak)

9.2. Stödprocess Produkt och artikelregistret – VARA

Stödprocessen inklusive regelverk beskrivs i VARA.


Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster
1.12022-11-23Tagit bort avsnitt 9 avtal