Termer och begrepp i Handboken

Handbok för vård- och apotekstjänster innehåller termer och begrepp som du som aktör inom vård och apotek eller systemleverantör bör känna till och förstå innebörden av vid utveckling och anslutning till E-hälsomyndighetens tjänster. Här hittar du en beskrivning av de begrepp och termer som används i Handboken. 

TermDefinitionKälla
Access tokenÅtkomstintyg enligt OAuth 2.0RFC5749 https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6749#section-1.4
AdministreringsinstruktionPatientanpassad beskrivning av administreringssätt

Administreringsinstruktion är en del av doseringsanvisning.
Administreringsinstruktionen genereras utifrån de patientvänliga termerna  i kodverken för administreringssätt.
E-hälsomyndigheten
AdministreringsmetodDen metod som används för att tillföra läkemedel till kroppen, till exempel infusion eller injektion.E-hälsomyndigheten
Administreringsmetod anges som anmärkning till Administreringssätt i Socialstyrelsens termbank, versionsnummer 4.3.3
AdministreringssättTillförsel av läkemedel till kroppen enligt en administreringsmetod, ett administreringsställe, en administreringsväg, ett preciserat administreringsställe och/eller angivelse av medicinteknisk produkt för administreringen

Ett läkemedels administreringssätt, det vill säga hur läkemedlet ska administreras, kan beskrivas med olika uppgifter. Vilken information som är nödvändig skiljer sig från fall till fall. För en strukturerad beskrivning kan följande uppgifter kombineras:
Administreringsväg
Administreringsställe
Precisering av administreringsställe
Administreringsmetod
Medicinteknisk produkt vid läkemedelsadministrering
E-hälsomyndigheten
Socialstyrelsens termbank saknar definition för Administreringssätt, men anger anmärkning för begreppet, Socialstyrelsens termbank, versionsnummer 4.3.3
Administreringsställe

Den kroppsdel eller kroppsstruktur där ett läkemedel administreras, till exempel munhåla, skuldra, lår.

Ibland är administreringsstället detsamma som det målorgan som läkemedlet ska påverka, exempelvis ögat för ögondroppar.

E-hälsomyndigheten
Administreringsställe anges som anmärkning till Administreringssätt i Socialstyrelsens termbank: Socialstyrelsens termbank, versionsnummer 4.3.1
Administreringstillfällets varaktighetDen tid som administreringstillfället ska pågå.
Anges tillsammans med attributet Enhet för administreringstillfällets varaktighet
 • Infundera under 1 timme innebär Administreringstillfällets varaktighet = 1

E-hälsomyndigheten

Administrering av läkemedel = tillförsel av läkemedel till kroppen, Socialstyrelsens termbank, versionsnummer 4.3.1

AdministreringsvägDen väg in i kroppen som ett läkemedel tar för att nå ett målorgan. 
Ett läkemedel kan exempelvis komma in oralt (via munnen) eller intravenöst (i ven).
E-hälsomyndigheten
Administreringsväg anges som anmärkning till Administreringssätt i Socialstyrelsens termbank: Socialstyrelsens termbank, versionsnummer 4.3.1
AdressIcke koordinatbaserad lägesangivelse för bostad eller verksamhet
Kan vara gatu- eller boxadress
GIS-ordboken: terminologi för geografiska informationssystem och datorstödd kartframställning utarbetad av Allmänna standardiseringsgruppen, STG.
Adressrelaterad information (ADR)

IT-komponent som innehåller uppgifter om exempelvis giltiga kombinationer av läns- och kommunkoder och deras namn

E-hälsomyndigheten
AdresstypTyp av adressuppgift
Värden:
- Postadress
- Besöksadress
E-hälsomyndigheten
AdressuppgiftUppgift om adressE-hälsomyndigheten
AFF

Se Automatiska format- och författningskontroller (AFF-kontroller)

E-hälsomyndigheten
AktörJuridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso-, sjukvårds- eller apoteksverksamhet.
Se  Apoteksaktör, Vårdaktör
E-hälsomyndigheten
Aktörens expeditions-idUnikt id på en expediering, ett internt expeditions-id hos apoteksaktörE-hälsomyndigheten
Aktörens expeditionsradnummerUnikt nummer för uttaget inom en expedieringE-hälsomyndigheten
AktörsgruppEn gruppering av aktörer för administrativa syften. En aktör som ingår i en aktörsgrupp får behörighet i Expeditionsställeregistret att uppdatera alla expeditionsställen för alla aktörer i aktörsgruppen. E-hälsomyndigheten
Aktuellt formatFormat som förskrivning föreligger i vid nuvarande tidpunkt.
Anger om förskrivningen är elektronisk eller om patienten har förskrivningen på papper (som då måste uppvisas vid expediering).
E-hälsomyndigheten
Akut förändring

Markering som anger om förändring av dosdispenserad förskrivning har skett och som innebär att åtgärd krävs innan nästa planerade dosproduktion. De levererade doserna kan behöva kompletteras eller ersättas med en ny leverans på grund av insättning eller utsättning av läkemedel alternativt korrigering av redan insatt läkemedel.

E-hälsomyndigheten
Allvarlighetsgrad

Kod som anger hur allvarligt ett AFF-fel är. Kan vara varning eller avvisande.

E-hälsomyndigheten
Annan instruktionPatientvänlig instruktion för doseringsanvisning utöver behandlingsändamål, administreringsinstruktion, doseringsinstruktion.
Annan instruktion är en del av doseringsanvisning, och kan exempelvis vara text som
"Kom ihåg att förvara i kylskåp"
"Ta med ett halvt glas vatten"
E-hälsomyndigheten
Anrops-idUnik referens i form av ett UUID för varje enskilt anrop till Nationella läkemedelslistanE-hälsomyndigheten
Anropssekvens-idUnik referens i form av ett UUID för varje sekvens av anrop till Nationella läkemedelslistanE-hälsomyndigheten
Antal administreringarAntal upprepade administreringstillfällen för en definierad period.
Används alltid i kombination med period och uttrycks i antal gånger.

Exempel:
"3 gånger dagligen" innebär antal administreringar = 3
"2 gånger dagligen" innebär antal administreringar = 2

Vid intervall:
"1-3 gånger dagligen" innebär antal administreringar = 1
E-hälsomyndigheten
Antal administreringar maxMaximalt antal administreringstillfällen för en definierad period
'Antal administreringar' och 'Antal administreringar max' skapar ett intervall.

Exempel:
"1-3 gånger dagligen" innebär antal administreringar max = 3
E-hälsomyndigheten
Antal expedierade förpackningarAntal hela förpackningar som har expedierats. Anges i heltal och ska inkludera eventuell bruten förpackning.

Exempel:
2 hela förpackningar + 1 bruten förpackning har expedierats. 3 st ska anges som antal expedierade förpackningar.
E-hälsomyndigheten
Antal förpackningar per uttagUppgift om antal förpackningar av den förskrivna artikeln som är det är avsett att expedieras per uttagE-hälsomyndigheten
Antal klartext

Automatgenererad text som anger mängd i förpackning, uppdelad på eventuella inre förpackningar, samt tillhörande måttenhet.

Exempel:

6 x 10 x 5 milliliter
(betyder 60 ampuller, förpackade som 6 st enheter, med 10 ampuller i varje enhet, 5 ml per ampull)

 •  6 x 4 x 200 milliliter
 • 30 styck
 • 98 tabletter
E-hälsomyndigheten
Antal pillerAntal enheter av artikel som har expedierats vid dosdispenserat uttag utan befintlig referens till förskrivning.

Avser endast migrerade pappersrecept.
Anges antal piller som dosdispenserats. 

Exempel: 14 tabletter (ur en läkemedelsartikel med 50 tabletter).

Övergångslösning för transformatorn.

E-hälsomyndigheten

Övergångslösning för transformatorn

Antal upprepningarAntal upprepade administreringstillfällen för hela doseringen. Uttrycks i antal gånger.
Doseringen ska avslutas efter ett visst antal upprepningar.

Antal upprepningar används för att uttrycka engångsdosering
E-hälsomyndigheten
Antal uttag kvarKvarvarande antal gånger som förskrivningen är avsedd att expedierasE-hälsomyndigheten
Användar-idIdentifierare för användare av Nationella läkemedelslistan.

Kan till exempel vara förskrivarkod för förskrivare eller legitimationskod för farmaceut på apotek.

Används för att visa upp i exempelvis åtkomstloggar istället för för- och efternamn.
E-hälsomyndigheten
Användarorganisation

Juridisk person med användare som tecknat ett anslutningsavtal.

Anmärkning
Begreppen används för organisationer som ansluter till E-hälsomyndighetens tjänster.
Begreppet innefattar organisationer som ansluter direkt till Federationstjänsten och som ansluter via ett Sambiombud.

Sambi​
Apotek

Enhet för detaljhandel med läkemedel som har farmaceutisk bemanning.


I nuläget avses inte slutenvårdsapotek eller sjukhusapotek.

Socialstyrelsens termbank, versionsnummer 4.3.1

Apotekare

Skyddad yrkestitel efter att ha genomgått 5-årig högskoleutbildning. Legitimation utfärdas av Socialstyrelsen. Se även Farmaceut.

Lag (2009:366) om handel med läkemedel
Apotekens inköpspris (AIP)AIP avser apotekens inköpspris. AIP fastställt av Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV) för artiklar inom högkostnadsskyddet. 
För artiklar utanför förmånssystemet meddelar respektive företag AIP. Via produkt- och artikelregistret VARA förmedlar E-hälsomyndigheten enbart AIP som fastställts av TLV.
E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsens termbank, versionsnummer 4.3.1
Apotekens utförsäljningspris (AUP)AUP avser apotekens utförsäljningspris oavsett om priset är fastställt av TLV (inom förmånen) eller meddelats direkt av läkemedelsföretaget (utanför förmånen). E-hälsomyndigheten förmedlar enbart AUP som fastställts av TLV.E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsens termbank, versionsnummer 4.3.1
Apotekets kommentarTill förskrivningen kopplad information från expedierande apotekspersonal.
Mottagare av kommentaren är apotekspersonal och anges i syfte att underlätta vid nästa expediering.

Exempel: "Kunden vill ha burk istället för blister"
E-hälsomyndigheten
Apoteks-idUnik identifierare för ett apotek i form av ett GLN-nummer.
Global Location Number (GLN) är en internationell identifierare som kan användas av olika typer av organisationer och företag och köps från GS1.

GLN krävs för att apotek ska kunna nyttja E-hälsomyndighetens tjänster.
E-hälsomyndigheten
Apoteksaktör

Tillståndsinnehavare för ett eller flera öppenvårdsapotek
Identifieras med organisationsnummer och namn.

En apoteksaktör har ett eller flera expeditionsställen. En apoteksaktör tillåts bara uppdatera sina egna expeditionsställen i Expeditionsställeregistret.  

E-hälsomyndigheten

Apotekslistan djur  

Apotekslista för Förskrivning Djur.

Apotekslista_js_djur innehåller apotek som har tillstånd av Läkemedelsverket att bedriva apoteksverksamhet och är aktiva. Markering finns att apoteket kan hantera elektroniska djurrecept.

Listan exporteras från Expeditionsställeregistret och tillhandahålls av E-hälsomyndigheten.

E-hälsomyndigheten

Apotekslistan human

Apotekslista för Förskrivning Human.

Apotekslista_js innehåller apotek som har tillstånd av Läkemedelsverket att bedriva apoteksverksamhet och är aktiva.

Listan exporteras från Expeditionsställeregistret och tillhandahålls av E-hälsomyndigheten.

E-hälsomyndigheten
ApoteksombudUtlämningsställe, under apoteks tillsyn, för färdigställda läkemedelsvaror men utan krav på farmaceutisk bemanning.Socialstyrelsens termbank, versionsnummer 4.3.1
ApotekssystemDet system som används av apoteksaktören i en vidare mening än expedieringsstödet det vill säga även inkluderat exempelvis beställnings-, lagerhållning och kassafunktionalitet.E-hälsomyndigheten
ApoteksteknikerPersoner som utövar viss farmaceutisk verksamhet under inseende av en farmaceut.

Svensk Medical Subject Headings (MeSH)  Karolinska Institutet 

Apotekstillstånd

Med apotekstillstånd avses tillstånd från Läkemedelsverket att bedriva detaljhandel med läkemedel enligt lag (2009:366) om handel med läkemedel. och Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek.
Varje enskilt öppenvårdsapotek ska ha detta tillstånd  

Lag (2009:366) om handel med läkemedel

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek

ArbetsdagArbetsdag avser måndag till fredag från klockan 08.00 till 17.00, med undantag för allmänna helgdagar i enlighet med vad som anges i Lag (1989:253) om allmänna helgdagar.

E-hälsomyndigheten

Lag (1989:253) om allmänna helgdagar

ArbetsplatsPlats där en person utför sitt arbete.
Informationen som anges bör beskriva den aktuella personalens organisatoriska tillhörighet så specifikt som möjligt, ange till exempel vårdenhet istället för vårdgivare om den nivån finns.
E-hälsomyndigheten
Arbetsplats-idUnik identifierare för arbetsplatsenE-hälsomyndigheten
Arbetsplats-id typTyp av arbetsplats-id
Kan vara HSA-id, organisationsnummer, GLN-kod, arbetsplatskod
E-hälsomyndigheten
Arbetsplatskod

Kod för unik identifiering av förskrivarens organisatoriska tillhörighet vid förskrivningstillfället. En förskrivare kan tillhöra flera organisatoriska enheter och i olika roller använda olika arbetsplatskoder. Koden definieras och administreras av respektive region.

Primärt användningsområde avser ekonomisk uppföljning för regionerna, validering av inkomna förskrivingar, krav för att erhålla läkemedelsförmån.

Socialstyrelsens termbank, versionsnummer 4.3.1
Arbetsplatskodregister (ARKO)IT-komponent som innehåller aktuella och inaktuella arbetsplatskoder.
Arbetsplatskoderna administreras av regionernas abetsplatskodsadministratörer via Concise. 
E-Hälsomyndigheten
Arbetsplatsnamn

Namn på arbetsplats


Exempel:
Allergimottagningen, Södersjukhuset
Vårdcentralen Centrum
Apoteket Sundet

E-hälsomyndigheten
ArbetsplatstypE-hälsomyndighetens indelning av arbetsplats i någon av kategorierna vård, apotek eller E-hälsomyndighetenE-hälsomyndigheten
ArtikelVara av typen läkemedel eller handelsvara med viss förpackningsstorlek och av viss förpackningstypE-hälsomyndigheten
Modifierad från definition hos Rikstermbanken, Basord i våra fackspråk, 2012
Artikel för expediering av extemporeberedningVirtuell läkemedelsartikel för expediering av extemporeberedningar.
Extemporeberedningar förskrivs alltid med samma virtuella läkemedelsartikel - "Artikel för förskrivning av extemporeberedning", SB Pack Id = SB050901100143.

Har förpackningsstorlek "1 st" oavsett den egentliga storleken på förpackningen.
E-hälsomyndigheten
Artikel för expediering av licensläkemedel

Virtuell läkemedelsartikel för expediering av licensläkemedel som inte har hunnit registreras som ett licensläkemedel i NPL eller VARA.

Har förpackningsstorlek "1 st" oavsett den egentliga storleken på förpackningen.

Första gången Läkemedelsverket beviljar en licens för ett läkemedel så lägger de in det i NPL (Nationellt produktregister för läkemedel). Denna process kan ta lite tid, innan läkemedlet finns i NPL ska "Produkt för expediering av licensläkemedel" och "Artikel för expediering av licensläkemedel" användas vid expediering.

Har SB Pack Id = SB060301100001     

E-hälsomyndigheten
AttribututgivareFunktion hos en Användarorganisation som tillhandahåller attribut för en användare baserat på användarens elektroniska identitet.Sambi​
Automatisk format- och författningskontroll (AFF-kontroll)

Automatisk format- och författningskontroll som görs vid hantering av en förskrivning

Förkortningen AFF används synonymt med AFF-kontroll.

Används för att säkerställa kvalitén vid hantering av förskrivningar i Nationella läkemedelslistan samt för att i möjligaste mån tillse att lagstadgade krav på expeditioner uppfylls.

En AFF-kontroll ingår i en eller flera kontrollsamlingar.

För mer information se: Automatiska format- och författningskontroller (AFF-kontroller)

E-hälsomyndigheten
AvhämtningsställeDen lokal där en konsument eller dennes bud hämtar ut en beställd vara.Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:10) om distanshandel vid öppenvårdsapotek
AvlidenMarkering från folkbokföringen som anger om personen är avlidenE-hälsomyndigheten
Avräknad mängdMängd som ska avräknas mot förskrivningens kvarvarande mängd

Används när den expedierade mängden inte kan användas för att avräkna kvarvarande mängd på korrekt sätt. Exempelvis vid expediering av artikel med annan styrka eller enhet jämfört med förskriven artikel.
E-hälsomyndigheten
Avregistreringsdatum

Läkemedel: sista datum då läkemedelsartikeln får säljas i Sverige
Handelsvara: sista datum då handelsvaran ingår i läkemedelsförmånen

E-hälsomyndigheten
ArtikelbenämningSammansatt beskrivning av artikel.
Artikelbenämning för läkemedel innehåller produktnamn, läkemedelsform, styrkebeteckning och i vissa fall intressent. Förkortningar kan förekomma.

Artikelbenämning för handelsvara innehåller produktnamn och beskrivande information av handelsvaran.
Exempel på artikelbenämning för handelsvara:
 •  Accu-Chek Aviva testremsor
 •  Assura 1-dels, urostomipåse, tömbar häftpåse, Maxi klar hål 10-55 mm uppklippbar
 •  Glutenfri knäckemix, brödmix
E-hälsomyndigheten
ATC-klartext

Klartextbeskrivning av ATC-kod, se ATC-kod

E-hälsomyndigheten
ATC-klassifikation

Internationell klassifikationskod av läkemedel enligt ATC-systemet, se ATC-kod
Läkemedel delas in i grupper efter anatomisk , terapeutisk, farmakologisk och kemisk klassifikation. Detta är framförallt utvecklat för uppföljning av läkemedelsanvändning.

Klassifikationskod för gruppering av läkemedel i fem nivåer

E-hälsomyndigheten,  who.int/atc-classification
ATC-kod

Anatomical Therapeutic Chemical classification system, ett klassificeringssystem för läkemedel framtaget av World Health Organization (WHO).


ATC-koden kan vara 1-ställig till 7-ställig.
Exempel:
A
A10
A10B
A10B B
A10B B07
Socialstyrelsens termbank, versionsnummer 4.3.1, who.int/atc-classification
Begränsad subventionSe Förmånsbegränsning.E-hälsomyndigheten
Behandlingsorsak

ordinationsorsak som uttrycker skäl till att behandling ordineras

Anmärkning

Behandlingsorsak omfattas av begreppet "Ordinationsorsak", som även kan avse orsak till förändring av en behandling: "Ändringsorsak".

E-hälsomyndigheten 

Behandlingsändamål

(om läkemedel:) ändamål med behandlingen

I samband med en läkemedelsordination kan ordinatören ange ett eller flera behandlingsändamål.

Vid förskrivning av läkemedel ska behandlingsändamål anges i förskrivningen. Vid expediering på apotek skrivs informationen ut på etiketten som sätts på förpackningen.

Mottagare för ändamålstexten är patienten och uttrycks därför allmänspråkligt. Exempel på ändamålstexter:

mot bihåleinflammation,

mot smärta,

vätskedrivande,

förebygger karies.

Detta är en fritext som anges av förskrivaren. Förskrivaren kan dock i sitt vårdinformationssystem få upp ett förslag till text som baseras på texter hämtade ur socialstyrelsens källa för ordinationsorsak (NKOO). Om det finns flera behandlingsorsaker kan fältet Behandlingsändamål innehålla en sammanslagning av flera "behandlingsändamålsförslag". Behandlingsändamål är en del av Doseringsanvisning.

Anmärkning

I Nationella läkemedelslistan kan behandlingsändamål även anges vid förskrivning av handelsvaror. 

Socialstyrelsens termbank, versionsnummer 4.3.1
Beskrivning annan administreringsmetodFritextbeskrivning av administreringsmetod
Används i de fall ingen kod i kodverket för administreringsmetod passar.
E-hälsomyndigheten
Beskrivning annan administreringsvägFritextbeskrivning av administreringsväg
Används i de fall ingen kod i kodverket för administreringsväg passar.
E-hälsomyndigheten
Beskrivning annan behandlingsorsak

Fritextbeskrivning av behandlingsorsak

Används i de fall ingen kod i kodverket för behandlingsorsak passar.

E-hälsomyndigheten
Beskrivning annan medicinteknisk produkt vid läkemedelsadministreringFritextbeskrivning av medicinteknisk produkt vid läkemedelsadministrering
Används i de fall ingen kod i kodverket för medicinteknisk produkt vid läkemedelsadministrering passar.
E-hälsomyndigheten
BASUN

En tjänst för att söka information om företag, organisationer och myndigheter i Sverige och tillhandahålls av Statistiska centralbyrån (SCB).

Det allmänna företagsregistret kallades fram till 1995 BASUN-registret, därefter SCB:s Företagsregister men namnet BASUN används även fortfarande.

Statistiska centralbyrån
https://www.scb.se/vara-tjanster/bestall-data-och-statistik/foretagsregistret/
Beskrivning annan precisering av administreringsställeFritextbeskrivning av precisering av administreringsställe
Används i de fall ingen kod i kodverket för precisering av administreringsställe passar.
E-hälsomyndigheten
Beskrivning annat administreringsställe

Fritextbeskrivning av administreringsställe
Används i de fall ingen kod i kodverket för administreringsställe passar.

E-hälsomyndigheten
Beskrivning artikel

information om förskriven artikel 

Används för att ange information om förskriven artikel i de fall en specificerad läkemedels- eller handelsvaruartikel saknas. Ett exempel är att det vid förskrivning av en extemporeberedning ska anges information om innehållet i extemporeberedningen och total mängd läkemedel (antal tabletter, kapslar, milliliter etc.).

E-hälsomyndigheten    
Beskrivning händelseorsakFritextbeskrivning av orsak till händelseE-hälsomyndigheten
Beslut slutexpediering

Beslut att frångå automatiska regler och beräkningar för slutexpediering


Möjliga värden:
- Slutexpediera
- Slutexpediera inte

E-hälsomyndigheten
BeställningsstoppadArtikeln är beställningsstoppad i gällande prisperiod

Sätts till Ja första gången en artikel som varit periodens vara i en aktuell period slutar vara det. TLV beslutar om vilka artiklar som är periodens vara.
E-hälsomyndigheten
Bytes ejIndikation på att patient eller expedierande farmaceut motsatt sig utbyte av förskriven läkemedelsartikel.
 • Expedierande farmaceut kan motsäga sig utbyte av läkemedel med hänsyn till att det finns anledning att anta att ett utbyte skulle innebära betydande olägenhet för patienten.
 • Patienten kan välja att motsäga sig utbyte av läkemedel och får då stå för hela eller delar av kostnaden för läkemedlet.
 • Den som utfärdat förskrivningen kan på medicinska grunder motsäga sig ett utbyte (se attributet Substitution ej tillåten)

Lag (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2021:75) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit

Certifikatutfärdare/ Certificate Authority (CA)Certifikatutfärdare/ Certificate Authority
Myndighet, företag eller organisation som utfärdar, och vid behov, återkallar certifikat för publika krypteringsnycklar.
IT-ord.se
 Cfar-nummerEtt arbetsställes åttasiffriga identifikationsnummer för arbetsställen. CFAR-nummer tilldelas av Statistiska centralbyråns företagsregister Statistikmyndigheten SCB

Dagavstämning

De dagliga avstämningar som apoteksaktören ska göra för att kontrollera att inrapporterade subventionsbelopp som apoteksaktören har registrerat i E-hälsomyndighetens system för insamlande av data avseende försäljningstransaktioner är korrekta.E-hälsomyndigheten
DietistPerson med examen i nutrition och dietik som ger kostrådgivning till människor som på grund av sjukdom eller av profylaktiska skäl behöver förändra sin kosthållningDietisternas riksförbund
DirektåtkomstMöjlighet att på egen hand söka och ta del av uppgifter i register och databaser, som inte är allmänt tillgängliga, utan att kunna påverka innehållet. E-delegationen
DispensbeslutEtt tillstånd från Läkemedelsverket att förordna läkemedel med utlämnandebegränsning om man inte är behörig att skriva ut dessa på recept. Tillståndet gäller en förskrivare och en arbetsplats. Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2017:74) om begränsningar av förordnande och utlämnande av vissa läkemedel
DistributionAll hantering av läkemedel eller teknisk sprit som sker från det att varan utlämnas till det att en konsument eller dennes bud har mottagit varan t.ex. via postförsändelse eller på ett avhämtningsställe.Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:10) om distanshandel vid öppenvårdsapotek
Djur-id Identitet på
 • en eller flera individer

 • en grupp

 • en besättning

Individ är ett djur. Siffror eller namn. Exempel: Karo.

Grupp är mer än ett djur av samma djurslag med en gemensam "produktionsstatus” som exempelvis kalvar, valpkull eller slaktsvin i ett gemensam avgränsat utrymme. Exempel: Box1, Stall A.

Besättning är en grupp av djur av samma djurslag som tillhör samma produktionsplatsnummer. Exempel: Stall A.

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2021:75) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2019:32) om läkemedel och läkemedelsanvändning

Djurägare - privatpersonRecepten skickas på djurägarens personnummer eller födelsedatum. E-hälsomyndigheten
Djurägare - professionellFöretag: Recepten skickas på organisationsnummer.
Enskild firma: Recepten skickas på djurägarens personnummer.
E-hälsomyndigheten
Djurföreträdare

Den som är ansvarig för djuret utan att äga det.

Exempel: Polisen. 

E-hälsomyndigheten
DjurslagDjurslagen har av EU bestämda djurslagskoder, dessa finns på Jordbruksverkets webbsida.
Exempel på djurslag är hund och häst.
www.jordbruksverket.se,  Baslistor, övriga koder
DosMängd av ett visst läkemedel med en given styrka, som ska administreras
Dos till en enskild patient uttrycks med ett siffervärde och och en dosenhet. Det uttrycks som ett exakt värde.  till exempel 2 tabletter, 20 mg, eller ett intervall, till exempel 2-3 tabletter.
Socialstyrelsens termbank, versionsnummer 4.3.1
Dos maxMaximal dos
'Dos min' och 'Dos Max' skapar ett intervall.
E-hälsomyndigheten
Dos minMinsta dos
'Dos min' och 'Dos Max' skapar ett intervall.
E-hälsomyndigheten
Dosaktör

Tillståndsinnehavare för ett eller flera dosapotek

Se även Dosproducent

E-hälsomyndigheten
Dosapotek

Apotek med tillstånd från Läkemedelsverket för maskinell produktion av dosdispenserade läkemedel

E-hälsomyndigheten
Dosdispenserat uttagUttag som dosdispenseras
Att få sina läkemedel dosdispenserade innebär att läkemedlet tas ut från tillverkarens originalförpackning för att paketeras i dospåsar tillsammans med andra läkemedel som ska tas vid ett och samma doseringstillfälle.
E-hälsomyndigheten, Modifierad definition från Socialstyrelsens termbank, versionsnummer 4.3.1
DosdispenseringMarkering som anger om förskriven artikel ska dosdispenserasE-hälsomyndigheten
Dosenhet

Enhet för dos

En dosenhet, exempelvis kapsel eller ml, används tillsammans med ett siffervärde för att uttrycka en dos till en enskild patient, till exempel 1 kapsel eller 5 ml.

Dosenheten för ett läkemedel motsvaras exempelvis av:

 • en måttenhet, som ml, mg eller E,
 • en avdelad dos, som tablett, kapsel eller sprejning,
 • en mindre exakt mängd, som applicering.
Socialstyrelsens termbank, versionsnummer 4.3.1
Dosering

(Av läkemedelsprodukt:) uppgift om dos och periodicitet

Anmärkning

I Nationella läkemedelslistan kan dosering även anges vid förskrivning av handelsvaror. 

Socialstyrelsens termbank, versionsnummer 4.3.1
Doseringsanvisning(För läkemedelsprodukt:) beskrivning av dosering, användning och ändamål riktad till patient
Doseringsanvisningen är den text som patienten får på etiketten på läkemedelsförpackningen men den kan även visas digitalt.

Doseringsanvisning består av 4 delar:
-behandlingsändamål
-doseringsinstruktion
-administreringsinstruktion
-annan instruktion
Socialstyrelsens termbank, versionsnummer 4.3.1
DoseringsdelstegDoseringssteg uppdelade i repeterande doseringssteg. Används bara för tillfällesdosering.

Exempel:
1 tablett kl. 8 varannan dag

sekvens 1, subsekvens 1:
dos=1
dosenhet=tablett
klockslag=8
längd doseringsdelsteg inkl. enhet = 1 dag

sekvens 1, subsekvens 2:
dos=0
dosenhet=null
klockslag=null
längd doseringsdelsteg inkl. enhet = 1 dag
E-hälsomyndigheten
DoseringshastighetDos per tidsenhet
Används tillsammans med doseringshastighetsenhet.
E-hälsomyndigheten
DoseringshastighetsenhetEnhet för doseringshastighet
Används alltid tillsammans med doseringshastighet vid strukturerad dosering och kan användas vid fritextdosering.
E-hälsomyndigheten
Doseringsinstruktion

Patientvänlig instruktion för dosering
Är en del av doseringsanvisning. Denna text genereras utifrån den strukturerade doseringen eller fritextdoseringen.


För uttag pappersrecept anges den kompletta doseringsanvisningen, alltså den som ska skrivas ut på etiketten, i doseringsinstruktionen.

E-hälsomyndigheten
DoseringsstegDos och periodicitet under en avgränsad tidE-hälsomyndigheten
DoseringstypTyp av dosering. Anger om doseringen är av typen frekvensdosering, tillfällesdosering, intervalldosering, engångsdosering eller fritextdosering.E-hälsomyndigheten
DosmottagareLeveransadress för dosdispenserade läkemedel som finns knuten till en dosproducentE-hälsomyndigheten
Dospatient

Patient som gett samtycke till att få vissa av sina läkemedel dosdispenserade samt till att ge förskrivare och legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal tillgång till förskrivningsinformation som finns lagrad hos E-Hälsomyndigheten.


Att få läkemedel dosdispenserade innebär att läkemedlen tagits ut från tillverkarens originalförpackning och fördelats om i dospåsar vars innehåll ska tas vid ett och samma doseringstillfälle.

E-hälsomyndigheten
Modifierad från definition i Socialstyrelsens termbank som anger receptinformation: Socialstyrelsens termbank, versionsnummer 4.3.1
Dosproducent

Apotek som har fått Läkemedelsverkets tillstånd att bedriva maskinell dosdispensering

Dosapotek används synonymt med dosproducent.

Lag (2009:366) om handel med läkemedel
Dosrecept

Dosrecept var en receptblankett som var fastställd och godkänd av Läkemedelsverket och användes 2002–2016 vid förskrivning av dosdispenserade läkemedel. Numera lagras alla patientens recept elektroniskt hos E-hälsomyndigheten. Det finns därmed inga särskilda dosrecept.

Socialstyrelsens termbank, versionsnummer 4.3.1
DossamtyckeSamtycke till att få vissa förskrivna läkemedel dosdispenserade samt till att ge förskrivare och legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal tillgång till förskrivningsinformation som finns lagrad hos E-hälsomyndigheten

Dossamtycke inhämtas muntligt från patienten vid personligt besök.
Patient som gett dossamtycke kallas Dospatient.
E-hälsomyndigheten
DostillhörighetDen dosproducent till vilken den enskilde dospatienten är knuten och som producerar dennes dosdispenserade läkemedelE-hälsomyndigheten
Dosunderlag

Underlag för beslut i samband med produktion av dosdispenserade läkemedel för dospatient
Används av dosapotek för att kontrollera om det skett förändringar i patientens läkemedelslista som dosapoteket måste ta ställning till före produktion.

Jämför med Dosrecept

E-hälsomyndigheten
Dosunderlags-idUnik identifierare för ett dosunderlagE-hälsomyndigheten
DosunderlagsstatusStatus för dosunderlagetE-hälsomyndigheten
DosunderlagsversionVersionsnummer för ett dosunderlag
Stegas endast upp för förändringar som är relevanta för dosproduktion.
Anges som heltal.
E-hälsomyndigheten
E-receptEtt recept i elektronisk form som tillkommit antingen genom elektronisk förskrivning eller genom att uppgifter från en receptblankett har förts över till ett elektroniskt format.
Omfattar även förmånsberättigade förbrukningsartiklar och livsmedel för särskilda näringsändamål till barn under 16 år.

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2021:75) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit

samt E-hälsomyndigheten tillägg för barn under 16 år.

E-receptsamlingSamling av e-recept för en patient, utfärdade av en och samma förskrivare, som överförts vid ett och samma tillfälle.  
Se även Receptsamling
Socialstyrelsens termbank, versionsnummer 4.3.1
EfternamnNamn som anger släkt- eller familjetillhörighetSocialstyrelsens termbank, versionsnummer 4.3.1
Egenavgift

Egenavgift är den kostnad som patient själv betalar för sådant som ingår i  läkemedelsförmånerna.

Socialstyrelsens termbank, versionsnummer 4.3.1
Elektronisk identitetIdentitetshandling i elektronisk form, som vid elektronisk kommunikation används för legitimering, underskrift eller bådadera.Sambi​
Elektronisk identitetsutfärdareDen användarorganisation eller leverantör som utfärdar elektronisk identitet till en användareSambi​

Elektroniskt expertstöd (EES)

Farmaceutiskt beslutsstöd som vid receptexpediering kan uppmärksamma om potentiella läkemedelsrelaterade problem eller bidra med kompletterande information som stöd vid den farmakologiska delen av helhetskontrollen.

För mer information se: Elektroniskt expertstöd - EES

E-hälsomyndigheten
EngångsdoseringDosering vid ett enskilt administreringstillfälle
Intag eller applicering av läkemedel ska endast ske vid ett enda tillfälle.

Engångsdosering kan vara knutet till en tidpunkt eller händelse inom en viss period.
Anges vid dosering som exempelvis:
"1 vagitorium införes i slidan på kvällen"
"3 tabletter på morgonen som engångsdos"
"Ta en tablett på onsdag"
"1 tablett som engångsdos"
E-hälsomyndigheten. Modifierad från NOD vårdens doseringsmodell.
Enhet för administreringstillfällets varaktighetEnhet för administreringstillfällets varaktighet
Anges tillsammans med attributet Administreringstillfällets varaktighet.

-infundera under 1 timme innebär Enhet för administreringstillfällets varaktighet = timme
E-hälsomyndigheten
Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES)EES-avtalet är ett frihandelsavtal som gäller för, de vid aktuell tidpunkt anslutna länderna.

Recept, utfärdade av en behörig förskrivare inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet EES, får expedieras i Sverige med vissa begränsningar, till exempel är recept på narkotiska läkemedel samt recept till livsmedelsproducerande djur inte tillåtna.

E-hälsomyndigheten samt Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2021:75) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit
Expedierad artikelLäkemedelsartikel eller handelsvara som har expedieratsE-hälsomyndigheten
Expedierad mängdMängd av artikeln som har expedierats. Beräknat eller angivet värde.

Vid expediering av helförpackning beräknas expedierad mängd utifrån förpackningsstorlek.
Om helförpackningen bryts kan apoteksaktören ange hur stor mängd som har expedierats. Detta görs alltid vid expediering av dosdispenserade läkemedel.

Exempel:
Vid 30 tabletter (ur en läkemedelsartikel med 50 tabletter) är den expedierade mängden 30.
E-hälsomyndigheten
Expedierad startförpackningMarkering som anger om uttaget avser en startförpackning.
En startförpackning är den minsta förpackningsstorleken av en viss läkemedelsprodukt som en patient får för att prova ett läkemedel.

Anges endast vid helförpackningsexpediering.
Uttag av en startförpackning sker utöver den förskrivna totalmängden.
E-hälsomyndigheten
Expedierande apotekspersonal

Person som får utföra expediering på apotek.

Avser både rollerna Farmaceut på apotek och Icke-legitimerad apotekspersonal.

E-hälsomyndigheten
ExpedieringsdetaljerInformation som behövs för expediering av en förskrivning
Anges av förskrivaren eller apotekspersonal. Gäller både för dosdispenserade och helförpackade läkemedel samt handelsvaror.
E-hälsomyndigheten
Expedieringsdetaljer för dosdispenserad förskrivningInformation som behövs för expediering av ett dosdispenserat läkemedelE-hälsomyndigheten
Expedieringsdetaljer för helförpackningsförskrivningInformation som behövs för expediering av en helförpackning på en förskrivningE-hälsomyndigheten
ExpedieringsintervallDen tid som förskrivaren anger ska ha passerat innan ett itererat recept får expedieras på nyttLäkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2021:75) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit
Expedieringsintervallsenhetenhet för expedieringsintervall
Kan vara dag, vecka eller månad.
E-hälsomyndighetens definition för att kunna hantera strukturerad dosering
Expedition

Färdigställande och utlämnande av förskrivet läkemedel, förbrukningsartiklar, livsmedel eller teknisk sprit


Expediering används synonymt med expedition.

E-hälsomyndigheten
Expeditions-idUnik identifierare för  expediering på apotek
Kan bestå av flera uttag mot olika förskrivningar för samma person vid samma tillfälle.
E-hälsomyndigheten
ExpeditionsställeEnhet som har tillstånd att anropa E-hälsomyndighetens tjänster och visa information från myndighetens register. De flesta expeditionsställen är öppenvårdsapotek, men de kan också vara till exempel sjukhusapotek, apotekskedjors kundtjänster eller administrativa enheter. E-hälsomyndigheten
ExpeditionstidpunktTidpunkt när en expediering genomförs. Anges av apoteksaktör.
Avser den tidpunkt då expedieringen görs i verkligheten, inte när den registreras i Nationella läkemedelslistan.
(Tidpunkten för registrering i Nationella läkemedelslistan ges av registrera-händelsens tidpunkt)
E-hälsomyndigheten
ExpeditionstypTyp av expediering
Relaterar till händelse och sätts utifrån händelsetyp.
E-hälsomyndigheten
Expeditionsställeregistret (EXPO)

IT-komponenten Expeditionsställeregistret innehåller de apotek som har tillstånd av Läkemedelsverket att bedriva öppenvårdsapotek, samt information om dessa, som till exempel namn och adresser.

Informationen i Expeditionsställeregistret används för identifiering, validering och komplettering i många av E-Hälsomyndighetens tjänster. Informationen används bland annat vid förskrivning av e-recept, vid expediering av recept och som grunddata vid skapande av statistik och fakturering.

E-hälsomyndigheten
ExtemporeläkemedelLäkemedel med viss läkemedelsform och styrka som tillverkas på apotek eller verksamhet med särskilt tillstånd för ett visst tillfälle för viss patient, viss sjukvårdsavdelning, visst djur eller viss djurbesättning.Socialstyrelsens termbank, versionsnummer 4.3.1

Farmaceut

Person som är behörig att utöva yrke som apotekare eller receptarie.

Socialstyrelsens termbank, versionsnummer 4.3.1
Farmaceut inom hälso- och sjukvårdPerson inom vården som är behörig att utöva yrke som apotekare eller receptarieE-hälsomyndigheten, reviderad från Socialstyrelsens termbank, versionsnummer 4.3.1
Farmaceut på apotekPerson på apotek som är behörig att utöva yrke som apotekare eller receptarieE-hälsomyndigheten, reviderad från Socialstyrelsens termbank, versionsnummer 4.3.1
Farmakologisk kontrollDel av helhetskontroll som är ett krav enligt receptföreskrifterna, där farmaceuten vid receptexpediering ska göra en farmakologisk bedömning av kundens samtliga förskrivningar.  Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2021:75) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit
FederationEtt samarbete mellan användarorganisationer, tjänsteleverantörer och federationsoperatören avseende elektroniska identiteter och attribut i syfte att möjliggöra åtkomst till E-tjänster över organisationsgränser.Sambi​
Federationsoperatör

Federationsoperatören förvaltar de regler som gäller för federationen genom att tillämpa medlemsavtalet och dess bilagor.

Federationsoperatörens arbete omfattar områdena:

 • Medlemshantering
 • Metadatahantering
 • Teknisk drift
 • Tillit
 • Information
 • Incidenthantering

Internetstiftelsen är utsedd till Sambis federationsoperatör och sköter federationens löpande verksamhet.

Sambi​
FlervalsreceptSammanhållna förskrivningar avseende olika läkemedelsartiklar av samma läkemedelsprodukt
Till skillnad från receptsamling så avser flervalsrecept endast läkemedel, inte handelsvaror.

Förskrivningar inom flervalsrecept är utfärdade för samma läkemedelsprodukt, men med olika förpackningsstorlekar (olika läkemedelsartiklar). Förskrivningarna tillhör alltså samma npl-id, men har olika npl-pack-id.
 
Exempel på flervalsrecept:
Clarityn 10 mg, 28 tabletter + Clarityn 10 mg, 14 tabletter
 
Övergångslösning för transformatorn.

E-hälsomyndigheten

Övergångslösning för transformatorn

FrekvensdoseringDosering där periodiciteten uttrycks som antal administreringstillfällen under viss tidsperiod
Förutsätter att det alltid är samma dos som ska administreras.

Exempelvis:
"1 tablett 3 gånger dagligen"
"2 tabletter 1 gång var fjärde vecka"
"5 ml 3 gånger per vecka"
E-hälsomyndigheten. Modifierad från NOD vårdens doseringsmodell som säger 'mängd och periodicitet'.
FritextdoseringDosering endast uttryckt i fritext
Dosering som dokumenteras textuellt utan standardiserade kodverk, numerisk datatyp eller dylikt
E-hälsomyndigheten
Fritidsförskrivning Fritidsförskrivning innebär att en förskrivare utfärdar en eller flera förskrivningar till någon vid sidan av sina ordinarie uppgifter inom hälso- och sjukvården eller om förskrivaren saknar anställning inom vården, exempelvis efter pension. E-hälsomyndigheten
Frikort(för läkemedel och förbrukningsartiklar:) rätt att kostnadsfritt erhålla förskrivna läkemedelsprodukter och förbrukningsartiklar för stomi under resten av en tolvmånadersperiod räknat från första inköpstillfälletSocialstyrelsens termbank, versionsnummer 4.3.1
 FOLKBefolknings-, fullmakts- och samtyckesregister. IT-komponenten FOLK innehåller folkbokföringsinformation kompletterad av E-hälsomyndighetens specifika uppgifter exempelvis fullmakter och samtycken för lagring i Receptdepå djur. FOLK används bland annat vid mottagande av e-recept och e-makulering, samt i samband med expediering av recept. Folkbokföringsinformation tillhandahålls av Skatteverket (Navet).E-hälsomyndigheten
FORSLegitimationsregister FORS. IT-komponent innehållande legitimationskoder för legitimerad sjukvårdspersonal, dietister och farmaceuter. För legitimerad sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt för läkemedel finns även förskrivarkod. FORS innehåller också veterinärnummer för legitimerade veterinärer samt veterinärkandidater med tillfällig förskrivningsrätt.
Legitimationskoder för legitimerad sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt tillhandahålls av Socialstyrelsen. Även legitimationskoder för farmaceut och dietist tillhandahålls av Socialstyrelsen. Veterinärnummer för veterinärer tillhandahålls av Jordbruksverket.
FORS används vid kontroll av inkommande e-recept, vid expediering och makulering av e-recept samt för författningsmässig kontroll. Legitimationsregistret användas även för att verifiera förskrivares behörighet vid åtkomst till Läkemedelsförteckningen. De gruppförskrivarkoder för förskrivare som saknar individuell förskrivarkod hanteras i Microtabellen som ligger utanför FORS. 
E-hälsomyndigheten
FullmaktEn fullmakt är en rätt att företräda någon annan

Läs mer om hur begreppet används i definition fullmaktsregistret

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område
FullmaktsgivareEn fullmaktsgivare är den person som ger fullmakt till en annan person eller vårdenhet att företräda fullmaktsgivaren

Läs mer om hur begreppet används i definition fullmaktsregistret

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område
Fullmaktstagare/ombud

En fullmaktstagare är den person eller vårdenhet som fått en fullmakt från fullmaktsgivaren. Fullmaktstagare kan även vara vårdnadshavare för barn under 18 år.

Ombud används som term på externwebb och fullmaktsblankett. Fullmaktstagare används i databas och tjänster

Läs mer om hur begreppet används i definition fullmaktsregistret

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område
Fullständigt namnPersons för- och efternamn

Övergångslösning för transformatorn.

E-hälsomyndigheten

Övergångslösning för transformatorn

Fysisk personEn vanlig, levande person. Alla fysiska personer har rättskapacitet, men vissa (exempelvis omyndiga) saknar rättslig handlingsförmågaLagen.nu
FödelsedatumDatum då patienten föddes
Kan även vara ett tilldelat födelsedatum.
E-hälsomyndigheten
Föregående periods varaMarkering som anger om en artikel var periodens vara i föregående prisperiodE-hälsomyndigheten
Författningsmässig kontrollDel av helhetskontroll som är ett krav enligt receptföreskrifterna, där farmaceuten i slutskedet i en expediering ska göra en författningsmässig kontroll  som ska säkerställa att det läkemedel eller teknisk sprit som ska utlämnas motsvarar det som förordnats samt att alla övriga uppgifter som ska ingå i en expedierint fram till utlämnandet har utförts på rätt sätt.Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2021:75) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit
FörmånArtikeln ingår i läkemedelsförmånen
Ja = artikeln ingår i läkemedelsförmånen
Nej = artikeln ingår ej i läkemedelsförmånen

Läkemedelsförmån: förmån som innebär reducering av kostnad vid köp av vissa produkter via recept, hjälpmedelskort eller livsmedelsanvisning
E-hälsomyndigheten
FörmånsbegränsningArtikeln har förmånsbegränsning,  eventuell begränsning av förmånen beslutad av TLV

Ett läkemedel kan ingå i läkemedelsförmånerna endast för ett visst användningsområde eller en viss patientgrupp. Läkemedlet har då en så kallad begränsad subvention.
TLV
Förmånsberättigade förbrukningsartiklarArtiklar som enligt beslut av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, ingår i förmånen och som behövs antingen vid stomi, för att tillföra kroppen läkemedel eller för egenkontroll av medicinering. Lag (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
FörmånskodFörmånskoden avgör om aktuell vara får expedieras med förmån samt vilket regelverk som gäller för prissättning mot kund.  Används på apoteket och i E-hälsomyndighetens PRIS-tjänster, för att även inkludera artiklar som fria preventivmedel eller livsmedel förskrivet till barn. (Koderna F resp. L) Dessa koder förtydligar vilken sorts förmån som gäller på receptet. E-hälsomyndigheten
Förmånsrelaterad daglig mängdMängd som används för att räkna fram datum när nästa uttag inom läkemedelsförmånen får utföras
Patient ska ha förbrukat 2/3 av expedierad mängd innan nästa förmånsberättigade uttag kan utföras.

Anges av farmaceut innan första expedition.
E-hälsomyndigheten
Förmånsrelaterad daglig mängd kan ej angesMarkering som anger om förmånsrelaterad daglig mängd inte kan anges
Anges om förmånsrelaterad daglig mängd inte kan specificeras, exempelvis om läkemedelsform är en kräm eller örondroppar.
E-hälsomyndigheten
Förmånstyp

Anges vid rapportering av försäljning eller rekvisition och kan vara:

 • R = inom förmånen, rabatterat enligt högkostnadsskyddet
 • U =  utom förmån
 • S = förskrivet kostnadsfritt enligt smittskyddslagen
 • F = inom förmånen, helt kostnadsfritt
 • L = inom förmånen, livsmedel för barn
 • Z = inom förmånen, återbetalning av förmån
E-hälsomyndigheten
FörmånsvalFörmånstyp angiven för ett visst uttagE-hälsomyndigheten
Förmånsvillkor uppfyllda

Markering i förskrivning där förskrivaren anger om patienten uppfyller villkor för att få förskriven artikel inom läkemedelsförmånen.
Avser läkemedel som har begränsad subvention.

E-hälsomyndigheten
FörnamnPersons individuella namn eller dopnamnSocialstyrelsens termbank, versionsnummer 4.3.1
FörordnaAtt utfärda recept eller rekvisition avseende läkemedel eller teknisk sprit.
 
Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2021:75) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit
FörpackningsenhetMåttenhet som uttrycker förpackningsmängd

Anmärkning

Exempel:
milliliter
tabletter

E-hälsomyndigheten
Förpackningsinnehåll Fritextbeskrivning av innehåll i förpackning

Exempel:
Flaska, 10 ml  
Blister, 98 tabletter 
Ampull, 6 x 10 x 5 ml
Injektionsflaska, 10 st (10 x 1 g)
Blister, 224 kapslar och 5 inhalatorer (PD: Abacus Medicine A/S)
Förfylld spruta (endos) i injektionspenna, 1 st (0,3 mg)
E-hälsomyndigheten
Förpackningsmängd

Numeriskt uttryck som anger totalmängd i förpackning

Exempel:
För ett injektionsläkemedel med ampuller som innehåller 5 ml förpackade som 6 stycken enheter med 10 ampuller i varje enhet  blir förpackningsmängd = 300


För ett blister med 98 tabletter är förpackningsmängd = 98.

E-hälsomyndigheten
FörpackningstypLäkemedelsartikels eller handelsvaruartikels typ av förpackningE-hälsomyndigheten
Försäljningssätt

Beskrivning på vilket sätt artikeln expedierats och sålts.

Exempel: recept, livsmedelsanvisning, hjälpmedelskort, dos, egenvård, slutenvård eller öppenvård rekvisition

E-hälsomyndigheten
FörsäljningsstoppMarkering som anger om artikeln är tillfälligt försäljningsstoppadE-hälsomyndigheten
Försäljningstransaktionsdatabas (FOTA)Försäljningstransaktionsdatabas. IT-komponent innehållande samtliga försäljningstransaktioner som är rapporteringspliktiga till E-Hälsomyndigheten.

FOTA är underlag för nationell läkemedelsstatistik och distribution av läkemedelsförmån. 

E-hälsomyndigheten
Förskrivareden som är behörig att förordna läkemedel eller teknisk sprit, med undantag för den som får rekvirera läkemedel enligt 6 kap. 7 § i receptföreskrifternaLäkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2021:75) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit
Förskrivarens kommentarKommentar från förskrivaren till apotek kopplad till förskrivningen

Exempel: "Patienten behöver lättöppnad fp"
E-hälsomyndigheten
Förskrivarkod

Av Socialstyrelsen utfärdad kod som identifierar en förskrivare eller en grupp av förskrivare.

Socialstyrelsens termbank, versionsnummer 4.3.1
Förskriven mängdTotal mängd av förskriven artikel som är avsedd att expedieras
Beräknat värde utifrån antal förpackningar per uttag, antal uttag och förpackningsstorlek.

Eventuell startförpackning räknas inte in i förskriven mängd.
E-hälsomyndigheten
Förskriven mängd per uttagMängd av förskriven artikel som är avsedd att lämnas ut vid ett uttag
Beräknat värde utifrån antal förpackningar per uttag och förpackningsstorlek.
E-hälsomyndigheten
Förskrivet antal uttagAntal gånger som förskrivningen är avsedd att expedierasE-hälsomyndigheten
FörskrivningUtfärdande av recept, livsmedelsanvisning eller hjälpmedelskort av behörig hälso- och sjukvårdspersonal
Förskrivning är ett samlingsnamn som omfattar recept, livsmedelsanvisning och hjälpmedelskort.

Recept utfärdas när det gäller läkemedel, Livsmedelsanvisning avser livsmedel till barn under 16-år och Hjälpmedelskort avser förbrukningsartiklar (exempelvis stomipåsar, diabetesstickor och andra tillbehör)

Termen Förskrivning används även om processen att utfärda en förskrivning (recept, livsmedelsanvisning, hjälpmedelskort)
E-hälsomyndigheten
Socialstyrelsens termbank, versionsnummer 4.3.1
Förskrivning enligt smittskyddslagenMarkering som anger om förskrivningen är utfärdad enligt smittskyddslagen
En förskrivning som är utfärdad enligt smittskyddslagen innebär att behandlingen är kostnadsfri för patienten.
E-hälsomyndigheten
Förskrivnings-id Unik identifierare för en förskrivning. Skapas av E-hälsomyndigheten.E-hälsomyndigheten
FörskrivningskedjaOrdnad sekvens av förskrivningar som hör ihop i en patients behandling inom samma ATC-kod (om sådan finns).
En förskrivningskedja länkar ihop förskrivningar för att kunna följa historik över de förskrivningar som en förskrivare anser ersätter varandra inom samma behandling.

Exempelvis när en förskrivning ska förnyas eller behandlingen förändras så går det att se att dessa hänger ihop med hjälp av en förskrivningskedja.
E-hälsomyndigheten
Förskrivningskedje-idNationellt unik identifierare för en förskrivningskedjaE-hälsomyndigheten
Förskrivningsrätt

Yrkeskategori med behörighet att förskriva på recept.

För läkemedel innebär värdet ospecificerad i VARA att läkare och veterinärer har förskrivningsrätt.

E-hälsomyndigheten
Förskrivningsrätt kodKod för yrkeskategori med behörighet att förskriva på recept.
För läkemedel innebär värdet ospecificerad i VARA att läkare och veterinärer har förskrivningsrätt.
E-hälsomyndigheten
FörskrivningsstatusStatus på förskrivningen
Statusen styr till exempel om förskrivningen är expedierbar eller inte samt vad som får göras med förskrivningen.
E-hälsomyndigheten
FörskrivningsstatusorsakBeskrivning av orsak till varför  förskrivningsstatus sattes. Anges av E-hälsomyndigheten för vissa förskrivningsstatusar.E-hälsomyndigheten
FörskrivningsversionLöpnummer som anger version av förskrivningen.
Versionsnumret räknas upp varje gång en förskrivning förändras.
E-hälsomyndigheten
Första doseringsdagDatum för när patienten ska påbörja administrering av läkemedel enligt en förskrivnings dosering.
Första doseringsdag och sista doseringsdag skapar tillsammans en total längd för behandlingen kopplad till en specifik förskrivning.

Den av vården ordinerade läkemedelsbehandlingen kan ha pågått längre än den enskilda förskrivningens första doseringsdag, och kan fortsätta efter sista doseringsdag, antingen via en annan förskrivning eller via rekvisitionsläkemedel.
E-hälsomyndigheten
Första uttag föreDatum när första uttag från en förskrivning måste göras för att förskrivningen inte ska bli ogiltig för expedieringE-hälsomyndigheten
Generella Tjänster (GT)IT-komponent som publicerar generella valideringstjänster.E-hälsomyndigheten
Generikautbyte utförtMarkering som anger om generiskt utbyte är utfört.
Generiskt utbyte innebär att förskriven läkemedelsartikel har bytts ut till en likvärdig  artikel.
Regler för vad som får bytas ut inom generikautbyte sätts av Läkemedelsverket.
E-hälsomyndigheten
Generiskt läkemedelLäkemedel med samma aktiva substans som annat läkemedel och där läkemedlen kan anses likvärdiga. Socialstyrelsens termbank, versionsnummer 4.3.1l
GLN - Global Location Number 

Global Location Number är en internationell identifierare som kan användas av olika typer av organisationer eller företag. GLN används för att identifiera en leveransplats, fakturamottagare, funktioner m.m. inom ett företag.
E-hälsomyndigheten kräver GLN som unik identifierare för ett apotek.

Lag (2009:366) om handel med läkemedel

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek

GodkännandeEtt godkännande innebär att E-hälsomyndigheten bedömer att det anslutande systemet kan läsa och leverera information korrekt och säkert.E-hälsomyndigheten
GodkännandeprocessenDen process som anslutande system till E-hälsomyndighetens tjänster behöver genomgå för att bli godkända att ansluta sig.E-hälsomyndigheten
Godkänt läkemedelFör att ett läkemedel ska få säljas i Sverige måste det ha ett godkännande från Läkemedelsverket eller den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA. Vid godkännande från Läkemedelsverket får läkemedlet säljas i Sverige, vid godkännande från EMA får läkemedlet säljas i alla EU:s medlemsländer samt Island, Lichtenstein och Norge.Läkemedelsverket
Gruppförskrivarkod

Kod som anger förskrivningsrätt för hälso- och sjukvårdspersonal verksam i Sverige som saknar individuell förskrivarkod.

Anmärkning

Gruppförskrivarkod anges på förskrivningen då förskrivaren saknar individuell förskrivarkod och istället har erhållit förskrivningsrätt hos en vårdgivare.
Kan exempelvis vara en AT-läkare eller förskrivare med förordnande.

E-hälsomyndigheten
HandelsvaruartikelHandelsvara som kan förskrivas på recept, hjälpmedelskort eller livsmedelsanvisning.
Handelsvaruartiklar som kan förskrivas är exempelvis förbrukningsartiklar, gastjänster, livsmedel till barn under 16 år, teknisk sprit.
E-hälsomyndigheten
HandelsvaruproduktProdukt för handelsvaruartikel som kan förskrivasE-hälsomyndigheten
Helförpackning

Läkemedel som expedieras i originalförpackning. Detta till skillnad från dosdispenserat läkemedel. 

E-hälsomyndigheten
HelförpackningsuttagUttag som avser helförpackningE-hälsomyndigheten
Helhetskontroll

Kontroll i slutskedet i en expediering som ska säkerställa att det läkemedel eller den teknisk sprit som ska utlämnas motsvaras det som förordnats samt att alla övriga uppgifter som ska ingå i en expediering, fram till utlämnandet, har utförts på rätt sätt. 

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2021:75) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit
Hemsjukvård

Hälso- och sjukvård när den ges i patients bostad eller motsvarande och som är sammanhängande över tiden

Socialstyrelsens termbank, versionsnummer 4.3.1
Historiskt produktnamnTidigare produktnamn. Finns för produkt som erhållit nytt produktnamnE-hälsomyndigheten

Historiskt produktnamn giltighetsperiod

Tidsperiod under vilken produktnamnet är gällande

E-hälsomyndigheten
Historiskt produktnamn giltigt från och medDatum då produktnamnet börjar gällaE-hälsomyndigheten
Historiskt produktnamn giltigt till och medDatum då produktnamnet slutar gällaE-hälsomyndigheten
Historiskt varunummerTidigare varunummer för läkemedelsartikel eller virtuell läkemedelsartikel som erhållit nytt varunummerE-hälsomyndigheten
Hjälpmedelskort

Handling, utfärdad av förskrivare som innebär auktorisation för apotek att expediera en viss förbrukningsartikel. Hjälpmedelskortet är en blankett fastställd av Läkemedelsverket för förskrivning av förmånsberättigade förbrukningsartiklar.

Anmärkning

Nationella läkemedelslistan innehåller digitalt registrerade förskrivningar på förbrukningsartiklar.

Socialstyrelsens termbank, versionsnummer 4.3.1

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2007:8)  om fastställande av blankett avseende hjälpmedelskort 

HSA-id

HSA är en elektronisk katalog som förvaltas av Inera och innehåller kvalitetsgranskade uppgifter om personer, verksamheter, enheter, funktioner, uppdrag och organisationer inom svensk vård och omsorg.

HSA-id används idag på E-hälsomyndigheten för att identifiera vårdenheter.

Inera
Hälso- och sjukvårdens adressregister (HSA)Katalogtjänst HSA är en elektronisk katalog som innehåller kvalitetsgranskade uppgifter om organisationer och personer inom vård och omsorg i Sverige. Informationen i HSA används i många tjänster för att invånare och personal ska kunna söka efter kontaktuppgifter och hitta rätt vård på nätet. Uppgifterna i HSA är också en viktig källa för att ge behörighet när användare loggar in i tjänster och system.

Inera erbjuder tjänsten till regioner, kommuner och statliga myndigheter. Privata vårdgivare erbjuds tjänsten via ett HSA-ombud.
Inera
HändelseFörändring av patients läkemedelslista
Avser händelser kopplade till en patients
-förskrivning
-uttag
-dosunderlag
E-hälsomyndigheten
Händelse-idUnik identifierare för en händelseE-hälsomyndigheten
HändelseorsakKod för orsak till händelseE-hälsomyndigheten
HändelsetidpunktTidpunkt för förändring av spärr eller när en händelse registreras i Nationella läkemedelslistanE-hälsomyndigheten
Händelsetyp

Typ av händelse kopplat till förskrivning, uttag dosunderlag, åtkomstsamtycke, eller spärr.


Exempel på händelser kopplade till förskrivning:
- Registrera förskrivning, Uppdatera förskrivning, Makulera förskrivning etc.

Exempel på händelser kopplade till expediering:
- Expediera, Kreditera, Backa, Uppdatera uttag etc.

Exempel på händelser kopplade till dosunderlag:
- Registrera dosunderlag, Registrera dossamtycke, Godkänn dosunderlag etc.

Exempel på händelser kopplade till spärr:
    - Registrera, Avregistrera

Exempel på händelser kopplade till åtkomstsamtycke:
    - Registrera förfrågan, Avregistrera samtycke

E-hälsomyndigheten
HögkostnadsbevisHandling (utskrivet kvitto) som visar aktuell status i högkostnadsskyddet för kund.E-hälsomyndigheten
Högkostnadsdatabasen (HKDB)IT-komponenten HKDB innehåller aktuell status i högkostnadsskyddet för receptbelagda läkemedel för anslutna personer.E-hälsomyndigheten
Högkostnadsperiod

En högkostnadsperiod är en period på ett år och en dag från första förmånsgrundande köpet.

E-hälsomyndigheten
HögkostnadssaldoHögkostnadssaldot sammanfattar kundens sammanlagda egenavgift i innevarande högkostnadsperiod.E-hälsomyndigheten
Högkostnadsskydd

Reducering av kostnaden för inköp av förmånsberättigade varor.

Se Läkemedelsförmån.

Socialstyrelsens termbank, versionsnummer 4.3.1
Högkostnadstrappa

Högkostnadstrappan är en stegvis ökande rabatt baserad på hur mycket förmånsberättigade läkemedel enskild kund har köpt.

E-hälsomyndigheten
Icke-legitimerad apotekspersonalPerson som utför expeditionsrelaterade uppgifter på apotek.
Personen får utföra expediering av handelsvaror och förberedande arbete inför expediering av läkemedel.
Kan till exempel vara apotekstekniker, receptarieelev, apotekarelev.
Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2021:75) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit

Identitetsintyg

Av en Identitetsintygsutgivare utställt intyg i elektronisk form innehållande uppgifter om en användares elektroniska identitet och attribut.

Sambi​
Identitetsintygsutgivare/intygsutgivare (även IdP, Identy Provider)

Funktion hos en användarorganisation eller dess underleverantör som utfärdar identitetsintyg baserat på användares elektroniska identitet och attribut avsedda för tjänsteleverantörs E-tjänst.

Sambi​
IncidentAlla de händelser som inte är en del av en tjänsts ordinarie leverans och som skapar, eller kan skapa, ett avbrott eller minskning av tjänstens kvalitet.E-hälsomyndigheten
Individuell förskrivarkodAv Socialstyrelsen utfärdad kod som identifierar en förskrivare och dennes rätt att förskriva på receptE-hälsomyndigheten
InformationsklassInnehåller kod för registrerat åtkomstsamtycke som anger om integritetsspärrade uppgifter ska visas eller inte. E-hälsomyndigheten
Information läkemedelslistaAggregerad information om en patients läkemedelslista.
Består av läkemedelslisteversion och id för läkemedelslista samt information om listan innehåller förskrivning av särskilda läkemedel eller spärrade uppgifter.
E-hälsomyndigheten
Innehåller särskilt läkemedelMarkering som anger om patienten har särskilt läkemedel i sin läkemedelslista.
Ger information om det i en patients läkemedelslista finns särskilda läkemedel förskrivna som registrerats de senaste 24 månaderna.
E-hälsomyndigheten 
Innehåller spärrade uppgifterMarkering som anger om patienten har spärrade förskrivningar eller spärrade pappersrecept i sin läkemedelslistaE-hälsomyndigheten
InsättningPåbörjande av behandling med ett visst läkemedel, som beslutats av behörig hälso- och sjukvårdspersonal. Socialstyrelsens termbank, versionsnummer 4.3.1
Inskränkt förskrivningsrättBegränsning av förskrivningsrätten avseende narkotika, särskilda läkemedel, teknisk sprit eller alkoholhaltiga läkemedel. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
IntegritetsspärrSpärr begärd av patient av integritetsskäl.
Integritetsspärr kan sättas för specifika ändamål för direktåtkomst som berör hälso- och sjukvårdspersonal eller expedierande apotekspersonal.
Hälso- och sjukvårdspersonal  och expedierande apotekspersonal kan få tillfällig åtkomst till information antingen på grund av nödsituation eller om patienten samtycker till tillfällig åtkomst.
 
Integritetsspärr kan avse spärr av
- behandlingsorsak på en förskrivning (inklusive samtliga behandlingsorsaker för hela förskrivningskedjan) gentemot ändamålet expediering för direktåtkomst på apotek.

- förskrivning (inklusive samtliga förskrivningar och uttag kopplade till den, det vill säga hela förskrivningskedjan) gentemot ändamålet för direktåtkomst underlätta patients läkemedelsanvändning på apotek och för ändamålen säker ordination, vård eller behandling samt komplettering av journal för hälso- och sjukvården

- uttag (som saknar koppling till en förskrivning) gentemot ändamålet för direktåtkomst underlätta patients läkemedelsanvändning på apotek och för ändamålen säker ordination, vård eller behandling samt komplettering av journal för hälso- och sjukvården
  
E-hälsomyndigheten verkställer begärd integritetsspärr.
Begäran kan gälla både att spärra information och att häva befintlig spärrad information.
E-hälsomyndigheten
Internt idUnik identifierare för handelsvaruproduktE-hälsomyndigheten
IntervalldoseringDosering uttryckt som dos och periodicitet i form av den tid som ska flyta mellan varje administreringstillfälle.
Förutsätter att det alltid är samma mängd som ska administreras.
Exempelvis "2 tabletter var 8:e timme"
E-hälsomyndigheten. Modifierad från NOD vårdens doseringsmodell som säger 'mängd och periodicitet'.
IntressentnamnNamn på företag som ansvarar för artikel
Exempel: AstraZeneca AB
E-hälsomyndigheten
IT-baserad tjänst

Sådan tjänst som tillhandahålls av tjänsteleverantör, som baserat på identitetsintyg medger användare åtkomst till tjänsten

Sambi​
ItereringUppgift som visar om ett recept är giltigt för för flera expedieringarLäkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2021:75) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit
KanalIndikerar vilket tekniskt gränssnitt som användes när en förskrivning skapades via Transformatorn
Övergångslösning för transformatorn.

E-hälsomyndigheten

Övergångslösning för transformatorn

Karens

Den tiden i dygn innan livsmedelsproducerande djur får användas för livsmedelsproduktion. Det finns fyra karenstyper; honung, mjölk, slakt och ägg.Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2021:75) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit
Klockslag

Tidpunkt på dygnet när dosen ska administreras

Exempelvis

"1 tablett kl. 12:00" innebär klockslag = 12:00

"1 tablett kl. 12:00 och 1 tablett kl. 20:00" innebär klockslag = 12:00, 20:00

E-hälsomyndigheten
Kodverk för händelseorsak

Det kodverk som händelseorsaken hämtas ifrån eller valideras emot


Orsakstyp kan vara ett av två kodverk:
- Felregisteringsorsak (NLL-kodverk)
- Ändringsorsak (Socialstyrelsens kodverk) + kod för annan orsak

Beroende på händelsetyp är det ibland tillåtet att välja ur båda kodverken och ibland bara ur ett av dem.

E-hälsomyndigheten
Kombinerat NEF-idBeräknat värde som är en sammanslagning av Originalordinations-id, Radnummer och Produktradnummer.E-hälsomyndigheten
KommunKod för kommun. Anger vilken kommun en person är folkbokförd på.E-hälsomyndigheten, SCBs kodverk för kommuner
Kön

Juridiskt kön. Anges endast för patienter utan personnummer.

E-hälsomyndigheten
KontaktuppgiftUppgift som kan användas för att kontakta en person eller organisationE-hälsomyndigheten
KontaktvägUppgift om kontaktvägE-hälsomyndigheten
KontrollgruppGruppering av AFF-kontroller för särskilt syfte. Kontrollgrupp anges med bokstav.E-hälsomyndigheten
KontrollsamlingSamling av AFF-kontroller som utförs tillsammans vid samma kontrolltidpunktE-hälsomyndigheten
KontrolltidpunktTidpunkt för utförd kontrollsamlingE-hälsomyndigheten
KontrolltypSiffra som anger typ av kontrollsamlingE-hälsomyndigheten
Kostnadsställe (arbetsplatskod)Kod för unik identifiering av förskrivarens organisatoriska tillhörighet vid förskrivningstillfället. Används vid fördelning av regionernas kostnader för läkemedelsförmånerna. Arbetsplatskod används för kostnadsställe.
Ett kostnadsställe måste finnas på en förskrivning vid expediering inom förmånen för att E-hälsomyndighetens betalningsförmedling ska kunna debitera förmånskostnaden till rätt region.
E-hälsomyndigheten
Socialstyrelsens termbank, versionsnummer 4.3.1
Kvarvarande mängdÅterstående mängd att expediera på förskrivningen
Observera att en ny kvarvarande mängd kan även anges vid uppdatering av förskrivning.
E-hälsomyndigheten
Köp

Ett ingånget avtal angående förvärv, betalning eller bådadera vid utlämnande av förskrivna läkemedel hos apotek. Avser även sådant förvärv av läkemedel som sker med fullständig kostnadsreducering.

E-hälsomyndigheten
Lagerberedning

Ett läkemedel som framställs av ett apotek eller verksamhet med särskilt tillstånd till flera patienter eller beställningar på ett standardiserat sätt.

Jämför extemporeläkemedel

Socialstyrelsens termbank, versionsnummer 4.3.1
Lagringstidpunkt

Tidpunkt när en förskrivning eller ett ’uttag pappersrecept’ lagras i Nationella läkemedelslistan

E-hälsomyndigheten
Landskod

Kod för EES-land

Landskoden anges enligt SS-EN ISO 3166-1:2014. Anges där arbetsplatsen är belägen. Anges för apotek.

E-hälsomyndigheten
Landskod utförande Landskod för EES-land, inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där förskrivning är utfärdad
Landskoden anges enligt SS-EN ISO 3166-1:2014.
E-hälsomyndigheten
LegitimationskodKod som identifierar en farmaceut eller hälso- och sjukvårdspersonal som har en legitimation utfärdad av SocialstyrelsenE-hälsomyndigheten

Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Person eller personer som i sitt yrke utför hälso- och sjukvård och har legitimation utfärdad av Socialstyrelsen.

Socialstyrelsens termbank, versionsnummer 4.3.1
Legitimerat personnummerPersonnummer på person som lämnat in blankett och legitimerats av apotekspersonal eller farmaceut, alternativt personnummer på fullmaktsgivare som med e-legitimation själv registrerat fullmakten digitalt.E-hälsomyndigheten
LeveransmeddelandeInformation om förskrivningen avseende beställning eller leverans
Övergångslösning för transformatorn.
Det är fortsättningsvis  möjligt att använda när förskrivning skapas i system som ännu inte anslutits till det nya gränssnittet.

E-hälsomyndigheten

Övergångslösning för transformatorn

Leverantörernas information i VARA (LiiV)Ett delsystem för produkten LiiV och VARA, där E-hälsomyndigheten samlar in information om läkemedel från bland annat läkemedelsleverantörerna. Informationen i LiiV överförs till produkt- och artikelregistret VARA
E-hälsomyndigheten
LicensEtt tillstånd att sälja ett läkemedel som inte är godkänt för försäljning i Sverige.Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2018:25) om licens
LicensansökanEn ansökan från ett svenskt apotek om att få sälja ett läkemedel som inte är godkänt för försäljning i Sverige.Läkemedelsverket
LicensärendeEtt ärende om licensansökan. Licensärenden handläggs av Läkemedelsverket.Läkemedelsverket
LicensbeslutLäkemedelsverkets beslut i licensärende efter behovsprövning.Läkemedelsverket
LicensläkemedelLäkemedelsprodukt som inte godkänts för den svenska marknaden, men som behövs i särskilda fall och som säljs med särskilt tillstånd av Läkemedelsverket.Socialstyrelsens termbank, versionsnummer 4.3.1
LicensmotiveringEtt underlag till en licensansökan som styrker behovet av ett läkemedel. Licensmotiveringen fylls i av förskrivaren.Läkemedelsverket
Livsmedelsanvisning

Handling utfärdad av förskrivare som innebär auktorisation för apotek att expediera ett visst livsmedel.

Livsmedelsanvisningen är en fastställd blankett av Läkemedelsverket för förskrivning av livsmedel enligt Lag (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Anmärkning

Nationella läkemedelslistan innehåller digitalt registrerade förskrivningar på livsmedel. 

Socialstyrelsens termbank, versionsnummer 4.3.1

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa läkemedel​

LoggarDokumentation av åtkomstSocialstyrelsens föreskrifter HSLF-FS 2016:40
Logguppföljning /åtkomstkontrollSystematiska och återkommande kontroller av loggar för att kontrollera om någon obehörigen tar del av uppgifter i registretLag (2018:1212) om nationell läkemedelslista
Logiskt id för patientUnik identifierare för en patientE-hälsomyndigheten
Logiskt id för tidigare uttagIdentifierare som anger vilket uttag som  har uppdaterats, backats eller krediteratsE-hälsomyndigheten
Logiskt id för tidigare uttag pappersreceptIdentifierare som anger vilket uttag som  har backats eller krediteratsE-hälsomyndigheten
Logiskt id för uttagUnik identifierare för ett uttagE-hälsomyndigheten
Logiskt id för uttag pappersreceptUnik identifierare för ett uttag på pappersreceptE-hälsomyndigheten
Lokalt produktsortimentSortiment som ingår i en regions upphandling av dostjänstE-hälsomyndigheten
LäkemedelMarkering som anger om artikeln är ett läkemedelE-hälsomyndigheten
Läkemedel med utlämnandebegränsningEtt godkänt läkemedel med krav på särskild specialistbehörighet hos förskrivaren som förordnar läkemedlet. Förskrivare som saknar aktuell specialistbehörighet kan ansöka om dispens hos Läkemedelsverket.Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2017:74) om begränsningar av förordnande och utlämnande av vissa läkemedel
Läkemedelsartikel

En artikel bestående av en läkemedelsprodukt och dess förpackning. Samma läkemedelsprodukt kan tillhandahållas som olika läkemedelsartiklar.

Exempel:

 • Oral lösning A, styrka 24 mg/ml, tillhandahålls som tre läkemedelsartiklar: flaska 100 ml, flaska 200 ml, respektive flaska 1000 ml.
 • Tablett B, styrka 0,03 mg/3 mg, tillhandahålls som två läkemedelsartiklar:
  blister 13x28 tabletter, blister 3x28 tabletter.
Socialstyrelsens termbank, versionsnummer 4.3.1
Läkemedelsform

Form som läkemedel förekommer i.

Exempel: tablett, kapsel, suppositorium, kräm, depotplåster, granulat.
Läkemedelsformen i förpackningen kan skilja sig från läkemedelsformen vid administreringstillfället. Det gäller exempelvis brustabletter som är avsedda att lösas upp i vatten vid administreringen.

Socialstyrelsens termbank, versionsnummer 4.3.1
LäkemedelsförmånLäkemedelsförmånen är ett skydd för enskilda personer mot höga kostnader för läkemedel och varor som TLV har beslutat ska ingå i förmånen. Detta innebär att staten via regionerna betalar den subventionerade delen av kostnaden, enligt den så kallade högkostnadstrappan. E-hälsomyndigheten förmedlar dessa ersättningar från regioner till apoteksaktörer under namnet Betalningsförmedlingen. Lag (2002:160) om läkemedelsförmåner
Förordning (2002:687) om läkemedelsförmåner
LäkemedelsinteraktionEtt läkemedels påverkan på annat läkemedels effekt eller nedbrytning vid samtidigt intag, till exempel genom att öka eller minska varandras effekt.1177.se
Läkemedelsliste-idUnik identifierare för en patients läkemedelslistaE-hälsomyndigheten
LäkemedelslisteversionLöpnummer som anger version för patientens läkemedelslista
Versionen anges med ett nummer som kan användas för att avgöra om en förändring har skett i en patients läkemedelslista.
Vid skapandet av en patients läkemedelslista får läkemedelslisteversionen nummer 1 och vid varje efterföljande händelse räknas versionsnumret upp.
E-hälsomyndigheten
LäkemedelsproduktNamngivet läkemedel med viss styrka och läkemedelsform

Exempel: Alvedon filmdragerad tablett 500 mg
Socialstyrelsens termbank, versionsnummer 4.3.1
LänKod för län
Anger i vilket län en person är folkbokförd.

E-hälsomyndigheten

SCBs kodverk för län 

Längd doseringsdelsteg

Längd för doseringsdelsteg


Exempel: "2 dagar"  innebär Längd doseringsdelsteg = 2

E-hälsomyndigheten
Längd doseringssteglängd för ett doseringssteg

Exempel: "10 dagar" innebär längd doseringssteg = 10
E-hälsomyndigheten
Längd doseringssteg maxmaximal längd för doseringssteg
Längd doseringssteg min och Längd doseringssteg max skapar ett intervall.

Exempel: "10 - 12 dagar" innebär längd doseringssteg max = 12
E-hälsomyndigheten
Längd doseringssteg minMinsta längd för  doseringssteg

Längd doseringssteg min och Längd doseringssteg max skapar ett intervall.
Exempel: "10 - 12 dagar" innebär längd doseringssteg min = 10
E-hälsomyndigheten
Längdenhet doseringsdelsteg

Tidsenhet för doseringsdelstegets längd

Anges i dagar.
Exempel: "2 dagar"  innebär Längdenhet doseringsdelsteg = dag

E-hälsomyndigheten
Längdenhet doseringsstegTidsenhet för doseringsstegets längd

Exempel: "10 dagar" innebär längdenhet doseringssteg = dag
E-hälsomyndigheten
MarknadsförsMarkering som anger om artikeln marknadsförs på den svenska marknadenE-hälsomyndigheten
MaxdosMaximal dos för en viss tidsenhet
Anges tillsammans med maxdosenhet för att utgöra en komplett maxdos.

Exempel: "Max 20 ml per dygn" innebär maxdos = 20
E-hälsomyndigheten
MaxdosenhetEnhet för maxdos

Exempel: "Max 20 ml per dygn" innebär maxdosenhet = ml
E-hälsomyndigheten
MaxdosperiodTidsperiod för maxdos

Exempel: "Max 8 tabletter per dygn" innebär maxdosperiod = 1
E-hälsomyndigheten
MaxdosperiodenhetEnhet för maxdosperiod

Exempel: "Max 8 tabletter per dygn" innebär maxdosperiodenhet = dygn
E-hälsomyndigheten
Medicinteknisk produkt

Medicinteknisk produkt: instrument, apparat, anordning, programvara, implantat, reagens, material eller annan artikel som enligt tillverkaren är avsedd att, antingen separat eller i kombination, användas på människor för ett eller flera av följande medicinska ändamål, nämligen

 • diagnos, profylax, övervakning, prediktion, prognos, behandling eller lindring av sjukdom,
 • diagnos, övervakning, behandling, lindring av eller kompensation för en skada eller funktionsnedsättning,
 • undersökning, ersättning eller ändring av anatomin eller av en fysiologisk eller patologisk process eller ett fysiologiskt eller patologiskt tillstånd,
 • tillhandahållande av information genom undersökning in vitro av prover från människokroppen, inklusive donationer av organ, blod och vävnad,

och som inte uppnår sin huvudsakliga, avsedda verkan i eller på människokroppen med hjälp av farmakologiska, immunologiska eller metaboliska medel, men som kan understödjas i sin funktion av sådana medel

Förordning (EU 2017/745) om medicintekniska produkter. 

Medicinteknisk produkt vid läkemedelsadministreringMedicinteknisk produkt som läkemedel ska administreras med.
Anges vid behov för att vägleda den som ska administrera läkemedlet.
E-hälsomyndigheten
(Medicinteknisk produkt anges som anmärkning till Administreringssätt i Socialstyrelsens termbank, versionsnummer 4.3.1
MellannamnYtterligare efternamn som anges mellan förnamn och efternamn

Möjlighet att lägga till nya mellannamn upphörde 1 juli 2017. Personer som har mellannamn enligt gamla lagstiftningen behåller sitt mellannamn.

E-hälsomyndigheten

Lag (2016:1013) om personnamn

Min FörskrivningE-tjänst tillhandahållen av E-hälsomyndigheten där förskrivare och verksamhetschefer kan beställa rapporter över förskrivningsmönster för enskilda förskrivare eller arbetsplats. Tjänsten riktar sig till human vård.E-hälsomyndigheten
ModulversionVersionsnummer för komponent i ett system.
Används för uppföljning av systemgodkännande, spårbarhet samt uppföljning av förbehåll och felrättningar i det godkända systemet.
E-hälsomyndigheten
Mottagande apotekSpecificering av apotek vid direktadressering av förskrivningar
Anges vid förskrivningar till patienter med födelsedatum. Anges som GLN-kod.
E-hälsomyndigheten
Mutual TLS (mTLS)Mutual transport layer security. Förutom servercertifikat för att klienten ska kunna verifiera en server, så använder mutual TLS även ett klientcertifikat för att server ska kunna verifiera klienten.Transport Layer Security (TLS) RFC 5246
Narkotikaklass

Indelning av narkotiska ämnen utifrån den narkotikaförteckning de ingår i, enligt Läkemedelsverkets föreskrifter.

Narkotiska ämnen delas in i fem förteckningar, I-V
Ämnen i förteckning I har i regel ingen medicinsk användning, medan förteckning II-V innehåller ämnen som finns i läkemedel.   
Vilken förteckning ett narkotiskt läkemedel tillhör har viss betydelse vid förskrivning. Bestämmelser om hur narkotiska läkemedel får förskrivas hittas i receptföreskrifterna.

E-hälsomyndigheten

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

Narkotikaklass klartextKlartext för narkotikaklassE-hälsomyndigheten
Narkotikaklass kodKod för narkotikaklassE-hälsomyndigheten
Nationella medicinska informationssystem (NMI)

Nationella medicinska informationssystem definierad enligt Läkemedelsverkets föreskrifter om nationella medicinska informationssystem:
Informationssystem som är utvecklat för gemensam användning på rikstäckande, regional eller kommunal nivå eller för spridning på en annan motsvarande nivå i Sverige och

a) som hanterar medicinsk information av betydelse för enskilda patienters hälso- och sjukvård men som inte har någon inverkan på de uppgifter som matas in eller vars verkan är begränsad till lagring, kommunikation, arkivering, datakomprimering utan förlust eller enkel sökning, eller

b) som hanterar medicinsk information av betydelse för enskilda patienters hälso- och sjukvård och som är avsedda för direktåtkomst till och uppdatering av information i register hos en myndighet.

Nationella medicinska informationssystem innefattar även system som är avsedda att användas för expediering av recept på apotek.

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2022:42) om nationella medicinska informationssystem
Nationellt e-receptformat (NEF) 

Nationellt e-receptformat, NEF, är ett nationellt fastställt format för elektroniska djurrecept som innehåller verksamhetsregler för att säkerställa hanteringen och kvaliteten av e-recept.E-hälsomyndigheten
Nationellt produktregister för läkemedel (NPL)Nationellt produktregister för läkemedel, NPL, innehåller grundinformation om läkemedel (Läkemedelsverket).
NPL är en informationskälla till VARA
Läkemedelsverket
Notat förskrivareInformation om förskrivningen från förskrivaren riktad till vården för dospatienter
Övergångslösning för transformatorn.

E-hälsomyndigheten

Övergångslösning för transformatorn

NPL-id

Unik identifierare av läkemedelsprodukt enligt Nationellt produktregister för läkemedel.

Nationellt produktregister för läkemedel förvaltas av Läkemedelsverket och förkortas NPL.

Innefattar även SB-id som är en unik identifierare av virtuell läkemedelsprodukt.

SB-id genereras och tilldelas av E-hälsomyndigheten.

Exempel på NPL-id: 20100709000050

Exempel på SB-id: SB060301000001

Socialstyrelsens termbank, versionsnummer 4.3.1
NPL-pack-id

Unik identifierare av läkemedelsartikel enligt Nationellt produktregister för läkemedel.

Nationellt produktregister för läkemedel förvaltas av Läkemedelsverket och förkortas NPL.

Innefattar även SB-pack-id som är en unik identifierare av virtuell läkemedelsartikel.

SB-pack-id genereras och tilldelas av E-hälsomyndigheten.

Exempel på NPL-pack-id: 20130116100050

Exempel på SB-pack-id: SB060301100001

Socialstyrelsens termbank, versionsnummer 4.3.1
Nästa uttag inom förmånDatum för när nästa uttag inom läkemedelsförmånen tidigast kan göras
Beräknas utifrån förmånsrelaterad daglig mängd och tidigare uttag.
E-hälsomyndigheten
Nödåtkomst

I nödsituationer kan hälso- och sjukvårdspersonal begära nödåtkomst till en patients läkemedelslista. För nödåtkomst ska hälso- och sjukvårdspersonalen ha gjort följande bedömning:

 • Patienten är oförmögen att lämna samtycke, stadigvarande eller tillfälligt på grund av exempelvis medvetslöshet, förvirring eller chock.
 • Information från Nationella läkemedelslistan antas vara nödvändig för vård eller behandling.
 • Inhämtande av samtycke kan inte vänta.

Grunden för denna bedömning ska framgå av patientens journal.

Eventuell spärrad information visas vid nödåtkomst (5 kap. 5 § NLL).

Lag (2018:1212) om nationell läkemedelslista 5 kap. 5 § NLL
Obs. överstiger rekommenderad dosMarkering som anger om förskriven dos överstiger rekommenderad dos
Markerar att förskrivaren gör ett medvetet val där dosen överstiger vad som är rekommenderat för det förskrivna läkemedlet.
E-hälsomyndigheten
Open Authorization (OAuth)Open Authorization (OAuth) är en öppen standard för användning av inloggnings-information för en internetbaserad tjänst på andra internetbaserade tjänster utan att användarnamn och lösenord lämnas ut till den andra tjänsten.
NIST https://csrc.nist.gov/glossary/term/oauth
IDG https://it-ord.idg.se/ord/open-authorization/
OR-ordinations-idUnik identifierare för en version av en förskrivning
Motsvarar attributet ordinations-id i OR.
Övergångslösning för transformatorn.

E-hälsomyndigheten

Övergångslösning för transformatorn

OrdinationBeslut av behörig hälso- och sjukvårdspersonal som är avsett att påverka en patients hälsotillstånd genom en hälso- och sjukvårdsåtgärd.Socialstyrelsens termbank, versionsnummer 4.3.1
Ordinationsansvarig enhet

Begrepp som används i IT-komponenten SOL. Kan exempelvis vara en hälsocentral.

Synonym: Vårdande enhet

E-hälsomyndigheten
Ordinationsorsak

Indikation som en ordinatör anger som skäl till en viss ordination.

Vid läkemedelsordinationer kan två typer av ordinationsorsaker dokumenteras: behandlingsorsaker och ändringsorsaker.
En behandlingsorsak är skälet till den läkemedelsbehandling som ordineras. Exempel på behandlingsorsaker är olika hälsotillstånd, som huvudvärk, hjärtflimmer och blåsor i munnen.                     
En ändringsorsak är skälet till en ändring av läkemedelsbehandlingen. Exempel på ändringsorsaker är läkemedelsbiverkning och bristande effekt av ett läkemedel. Utsättning av läkemedelsbehandling betraktas som en form av ändring.

Se även Nationell källa för ordinationsorsak (NKOO) på Socialstyrelsens webbplats.

Socialstyrelsens termbank, versionsnummer 4.3.1
OrganisationSamling människor som beslutat sig för att verka tillsammans för att nå ett eller flera för dem kända mål

Anmärkning
En organisation inom vården är en vårdgivare. En organisation inom apotek är en apotekskedja. Kan också vara ett enskilt apotek.
Svenska akademins ordlista
Organisations-idIdentifierare för organisationE-hälsomyndigheten
Organisations-id typTyp av identifierare för organisationE-hälsomyndigheten
OrganisationsnamnNamn för organisationE-hälsomyndigheten
OrganisationsnummerIdentifikationsnummer som tilldelas juridiska personer

 Om ingen annan identifierare för arbetsplats finns som GLN eller HSA-id används arbetsplatsens organisationsnummer.
E-hälsomyndigheten. Modifierad från Bolagsverket: https://www.bolagsverket.se/ord/ordlista/ordlista-1.11128#s-15
Organisatorisk enhetOrganisatoriskt avgränsad del av en organisation vid vilken en eller flera anställningar är placerade.
Inom vården kan detta vara en vårdenhet, inom apotek är detta ett expedieringsställe.

Personal får åtkomst till Nationella läkemedelslistan via sin organisatoriska enhet.
Används för spårbarhet.
E-hälsomyndigheten
Organisatorisk enhets-idIdentifierare för organisatorisk enhet
Se GLN.
E-hälsomyndigheten
Organisatorisk enhets-id typTyp av id för organisatorisk enhet.
Se Organisationsnummer.
E-hälsomyndigheten
Organisatorisk enhetsnamnNamn för organisatorisk enhetE-hälsomyndigheten
Organisatorisk enhetsortOrt för organisatorisk enhetE-hälsomyndigheten
Originalordinations-idIdentifierare för ett unikt recept (via OR) eller en receptsamling (via NEF)

NEF: Originalordinations-id tillsammans med radnummer och produktradnummer kan identifiera en förskrivning unikt.
OR: Originalordinations-id är identifierare för ett unikt recept.
 
Övergångslösning för transformatorn.

E-hälsomyndigheten

Övergångslösning för transformatorn

OrsaksbeskrivningFritextförklaring av orsak till beslut om spärr vid icke-automatiserat beslut.
Fritextförklaring för bakgrund till beslut om spärr. Anges om E-hälsomyndigheten är beslutsfattare till att spärr ska sättas eller hävas.
Kan till exempel stå "Orosanmälan" + diarienummer för orosanmälan.
E-hälsomyndigheten
Over The Counter (OTC)Försäljning av läkemedel utan recept
Socialstyrelsens termbank, versionsnummer 4.3.1
PappersreceptRecept skrivet på fastställd receptblankett i pappersform.Socialstyrelsens termbank, versionsnummer 4.3.1
Parallelldistribuerat läkemedelLäkemedelsprodukt, godkänd av EU-kommissionen, som importerats till Sverige vid sidan av läkemedelstillverkarens avtalade import- eller försäljningskanaler.Socialstyrelsens termbank, versionsnummer 4.3.1
Parallellimporterat läkemedelLäkemedelsprodukt, godkänd av Läkemedelsverket, som importerats till Sverige vid sidan av läkemedelstillverkarens avtalade import- eller försäljningskanaler.Socialstyrelsens termbank, versionsnummer 4.3.1
Parallell förskrivning

En förskrivning i Nationella läkemedelslistan är parallell om den har Förskrivningsstatus aktiv, parkerad eller slutexpedierad och det finns ytterligare en förskrivning i samma förskrivningskedja med Förskrivningsstatus aktiv, parkerad eller slutexpedierad.

Anmärkning

Parallell-situationen existerar endast fram till att minst en av de två förskrivningarna avslutas eller makuleras och det därmed inte längre finns två förskrivningar i förskrivningskedjan med Förskrivningsstatus aktiv, parkerad eller slutexpedierad.

E-hälsomyndigheten
PatientPerson som erhåller eller är registrerad för att erhålla hälso- och sjukvård

Patient (med eller utan person-id) är en person som kan få en förskrivning och kan hämta ut läkemedel på apotek
Socialstyrelsens termbank, versionsnummer 4.3.1
Patient förmånsberättigadMarkering på en förskrivning där förskrivaren anger om patienten är förmånsberättigad enligt lagen om läkemedelsförmån m.m.
E-hälsomyndigheten
Patient med födelsedatumPerson som erhåller eller är registrerad för att erhålla hälso- och sjukvård och som saknar personnummer
Kan exempelvis vara nyfödda, utländska medborgare, asylsökande patienter.
E-hälsomyndigheten
Patient med personnummerPerson som erhåller eller är registrerad för att erhålla hälso- och sjukvård och som kan identifieras med personnummerE-hälsomyndigheten

Patientansvarig läkare (PAL)

Patientansvarig läkare, PAL, synonymt med fast vårdkontakt.Hälso- och sjukvårdslagen §29A
PatientreferensHänvisning till en patient.
Referens (logiskt id) till en patientresurs registrerad i Nationella läkemedelslistan. Referensen kan alternativt vara en intern referens till en inbäddad patientresurs.
E-hälsomyndigheten
PeriodTidsperiod

Används även som minsta värde vid ett intervall. 'Period' och  'Period max' skapar då ett intervall.

Frekvensdosering:
"3 gånger dagligen" innebär period = 1
"3 gånger varannan dag" innebär period = 2

Vid intervall:
"3 gånger var 8e till 10e timme" innebär period = 8 (och period max = 10)
För intervalldosering innebär period tidsintervall mellan administreringstillfällen:
"var 8e timme" innebär period = 8

Vid intervall:
"var 6e - var 8e timme" innebär period = 6 (och period max = 8)
E-hälsomyndigheten
Period maxMaximal tidsperiod

'Period' och 'Period max' skapar ett intervall.
För intervalldosering innebär period max det maximala tidsintervallet mellan administreringstillfällen:
"var 6e- var 8e timme" innebär period max = 8 (och period = 6 )
E-hälsomyndigheten
Period på dygnet

Del av dygnet när dosen ska administreras.

Exempel:
"1 tablett till natten" innebär period på dygnet = natt

"2 tabletter på morgonen" innebär period på dygnet = morgon

"2 tabletter på morgonen och 2 tabletter på kvällen" innebär period på dygnet = morgon, kväll

E-hälsomyndigheten
Periodenhet

Tidsenhet för period

Exempel:
Frekvensdosering
"3 gånger dagligen" innebär periodenhet = dag
"2 gånger dagligen" innebär periodenhet = dag

Intervalldosering
"var 8e timme" innebär periodenhet = timme

E-hälsomyndigheten
Periodens varaMarkering som anger om artikeln är periodens vara i gällande prisperiod.

Periodens vara är det generiskt utbytbara läkemedel med lägst pris i respektive förpackningsstorleksgrupp som TLV utsett att apoteken ska erbjuda sina kunder när de byter ut läkemedel.
E-hälsomyndigheten/ TLV
https://www.tlv.se/apotek/utbyte-av-lakemedel-pa-apotek/periodens-varor.html
PeriodstartPeriodstarten är datumet för första förmånsgrundande köpet i högkostnadsperioden. E-hälsomyndigheten
Person-idIdentitetsbeteckning för fysisk person.
Endast personnummer
E-hälsomyndigheten
Person-id typTyp av identifierareE-hälsomyndigheten
PersonadressUppgift om adress för fysisk personE-hälsomyndigheten
PersonalGrupp av anställda på en arbetsplatsSvenska akademiens ordlista
Personal E-hälsomyndighetenPerson som arbetar på E-hälsomyndighetenE-hälsomyndigheten
PersonkontoPersonkonto i Högkostnadsdatabasen som är knutet till en person via ett personnummer. Här summeras en persons inköp inom läkemedelsförmånen.E-hälsomyndigheten
PersonnummerUnik identifierare för person som finns registrerad i folkbokföringen.
Skatteverket tilldelar personnummer.
E-hälsomyndigheten
PersonuppgiftsansvarigDen organisation som bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen är ansvarig för hanteringen av personuppgifter och omnämns därför som personuppgiftsansvarig.Artikel 4 i dataskyddsförordningen (GDPR)
PersonuppgiftsbiträdeEn organisation som behandlar personuppgifter för en annan personuppgiftsansvarigs räkning är ett personuppgiftsbiträde.Artikel 4 i dataskyddsförordningen (GDPR) 
PersonuppgiftsbiträdesavtalSkriftligt avtal mellan den personuppgiftsansvarige och dess personuppgiftsbiträde. Avtalet ska reglera hur biträdet får använda och skydda personuppgifterna som denne har fått i uppdrag att behandla.Artikel 28.3 i dataskyddsförordningen (GDPR)
PersonuppgiftsincidentEn säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats.Artikel 4 i dataskyddsförordningen (GDPR) 
PostnummerNummer som ingår i postadressE-hälsomyndigheten
PostortOrt som ingår i postadressE-hälsomyndigheten
Precisering av administreringsställe

Information som förtydligar ett angivet administreringsställe

Informationen kan användas för att komplettera Administreringsställe om man ytterligare vill precisera stället där läkemedlet ska administreras.

E-hälsomyndigheten
Precisering av administreringsställe anges som anmärkning till Administreringssätt i Socialstyrelsens termbank, versionsnummer 4.3.1
PrisberäkningTjänst som E-hälsomyndigheten tillhandahåller som beräknar korrekta belopp (egenavgift, pristillägg, regionens kostnad, m.m. ) vid en receptexpediering eller kreditering av receptexpediering. Gäller alla receptorderrader inom en och samma receptexpediering.E-hälsomyndigheten
PrisperiodAvser period från och med första till och med sista dagen i aktuell kalendermånad.TLV (Tandvårds-och läkemedelsförmånsverket)
PristilläggSkillnaden mellan det pris som patient betalar för förskriven läkemedelsprodukt och priset för ett föreslaget utbytbart läkemedel när patienten inte accepterar bytet.TLV (Tandvårds-och läkemedelsförmånsverket)
Produkt

E-hälsomyndigheten tillhandahåller flera produkter. En produkt består av en eller flera it-och verksamhetskomponenter samt tillhörande dokumentation. Varje produkt används i ett speciellt syfte, det vill säga produkten har ett definierat avsett ändamål samt avsedda användare.

Beroende på produktens avsedda användning samt funktion kan ett antal regelverk bli tillämpliga såsom föreskrifter för nationella medicinska informationssystem.

EU 2017/745 Medical Device Regulations 

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2022:42) om nationella medicinska informationssystem

ProduktSamlingsnamn för virtuell läkemedelsprodukt, läkemedelsprodukt och handelsvaruproduktE-hälsomyndigheten
Produkt för expediering av extemporeberedningVirtuell läkemedelsprodukt som används vid expediering av extemporeberedningar.
En läkemedelsprodukt av denna typ skapas per ATC-kod.  
Se extemporeläkemedel
E-hälsomyndigheten
Produkt för expediering av licensläkemedelVirtuell läkemedelsprodukt för expediering av licensläkemedel som ej har hunnit registreras som ett licensläkemedel i NPL.
Det finns flera olika virtuella läkemedelsprodukter av denna typ.

Exempel: 
SB Id = SB740417000001 - Licens

Första gången Läkemedelsverket beviljar en licens för ett läkemedel så lägger de in det i NPL (Nationellt produktregister för läkemedel).
Denna process kan ta lite tid, så innan läkemedlet finns i NPL ska "Produkt för expediering av licensläkemedel" och "Artikel för expediering av licensläkemedel" användas vid expediering.
E-hälsomyndigheten
Produkt för förskrivning av extemporeberedningVirtuell läkemedelsprodukt för förskrivning av extemporeberedningar
Har SB Id = SB050901000001

Se extemporeläkemedel
E-hälsomyndigheten
Produkt för förskrivning av licensläkemedelVirtuell läkemedelsprodukt för förskrivning av licensläkemedel som ej har hunnit registreras som ett licensläkemedel i NPL.
Har SB Id = SB060301000001.

Första gången Läkemedelsverket beviljar en licens för ett läkemedel så lägger de in det i NPL (Nationellt produktregister för läkemedel).
Denna process kan ta lite tid, så innan läkemedlet finns i NPL ska "Produkt för expediering av licensläkemedel" och "Artikel för expediering av licensläkemedel" användas vid expediering.
E-hälsomyndigheten
ProduktionsinformationLeverans- och logistikinformation för att kunna leverera dosdispenserade läkemedel och originalförpackning till dospatient. Exempelvis stopptider för beställning och ordination, boendeinformation, dosmottagare.E-hälsomyndigheten
ProduktkodProduktkod representerar ett id-begrepp för en förpackning (GTIN/NTIN) och finns på förpackningar i form av 2D-kod eller EAN-kod/streckkodE-hälsomyndigheten
ProduktnamnLäkemedels- eller handelsvaruproduktens aktuella namnE-hälsomyndigheten
Produktradnummeridentifierare för förskrivning inom ett flervalsrecept. Är ett löpnummer: 1-9.
Produktradnummer tillsammans med original ordinations-id och radnummer kan identifiera en förskrivning unikt.
 
Övergångslösning för transformatorn.

E-hälsomyndigheten

Övergångslösning för transformatorn

ProdukttypTyp av läkemedels- eller handelsvaruproduktE-hälsomyndigheten
Produkttyp klartextKlartextbeskrivning för läkemedels- eller handelsvaruproduktE-hälsomyndigheten
Produkttyp kodKod för läkemedels- eller handelsvaruproduktE-hälsomyndigheten
RadnummerIdentifierare för förskrivning inom en receptsamling. Är ett sekvensnummer: 1-99.
Flera förskrivningar i receptsamlingen kan ha samma radnummer, om de ingår i ett flervalsrecept.
Radnummer tillsammans med original ordinations-id och produktradnummer kan identifiera en förskrivning unikt.
 
Övergångslösning för transformatorn.

E-hälsomyndigheten

Övergångslösning för transformatorn

Rang

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket utser tre periodens vara under en månad, dessa har rang 1, 2 och 3. Periodens vara är den med rang 1, rang 2 och 3 är reserver.TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket)
RangordningUppgiftslämnarens angivna ordning för användning av kontaktväg.
Anger om någon kontaktväg ska användas i första, andra, tredje hand etc.
1= högst
E-hälsomyndigheten
Recept

Underlag för expediering av läkemedel eller teknisk sprit till enskild användare eller djur.

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2021:75) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit.

ReceptarieSkyddad yrkestitel efter att ha genomgått 3-årig högskoleutbildning. Legitimation utfärdas av Socialstyrelsen. Se även Farmaceut.Lag (2009:366) om handel med läkemedel
Receptbelagt läkemedelLäkemedel som efter beslut av Läkemedelsverket endast får  lämnas ut från apotek mot recept eller rekvisition.Socialstyrelsens termbank, versionsnummer 4.3.1
Receptblankett

Blankett fastställd av Läkemedelsverket för förskrivning. 

Former för receptblanketter är recept för läkemedel och teknisk sprit, utskrift av elektronisk recept, telefonrecept, recept för djur. 
Se även
receptkopia.

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2021:75) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit med tillägg från E-hälsomyndigheten.
Receptdepå djur (RDD)
IT-komponent med lagrade elektroniska recept avseende läkemedel för djur samt förbrukningsartiklar. Utgör underlag för expediering.E-hälsomyndigheten
ReceptkopiaEn förskrivning som finns i Nationella läkemedelslistan kan omvandlas till pappersformat det vill säga skrivas ut på receptblankett på apotek. Om tekniska problem uppstår kan utskrift göras igen. Den receptblankett som då skrivs ut gäller som expedieringsunderlag och kallas för receptkopia vilket markeras på på utskriften med  "receptkopia".E-hälsomyndigheten
ReceptorderradGrund för beräkning av den avgift som apoteksaktörerna betalar till E-hälsomyndigheten för utnyttjandet av receptexpeditionsstöd. En receptorderrad skapas per expedierad artikel mot förskrivning  vid expedieringstillfället.E-hälsomyndigheten
ReceptradPå ett recept i Receptdepå djur innehåller en receptrad identitet och mängd på en artikel.E-hälsomyndigheten
ReceptsamlingSammanhållna förskrivningar som förskrivs vid ett och samma tillfälle.
Artiklar och produkter inom en receptsamling kan innefatta både läkemedel och handelsvaror.
En receptsamling innebär att flera förskrivningar skickas in tillsammans i ett och samma meddelande, enligt NEF-formatet.
Alla förskrivningar i receptsamlingen är utfärdade vid ett och samma tillfälle, av en och samma förskrivare, till en och samma patient.
 
Exempel på en receptsamling för läkemedel:
Alvedon 500 mg, 100 tabletter + Clarityn 10 mg, 28 tabletter
 
Övergångslösning för transformatorn.

E-hälsomyndigheten

Övergångslösning för transformatorn

Redigerat namnPersons mellannamn, efternamn och förnamn förkortade till 36 tecken.
Används om namnen tillsammans överskrider 36 tecken. Vid skyddad identitet sätt redigerat namn till ”Personuppgift skyddad”
Skatteverket
Referens till artikelHänvisning till en artikel.
Referens till artikel från annan resurs. Uttrycks som ett logiskt id.
E-hälsomyndigheten
Referens till dossamtyckeHänvisning till ett dossamtycke.
Referens till dossamtycke från annan resurs. Uttrycks som ett logiskt id.
E-hälsomyndigheten
Referens till dosunderlagHänvisning till ett ett dosunderlag.
Referens till dosunderlag från annan resurs. Uttrycks som ett logiskt id.
E-hälsomyndigheten
Referens till förskrivningHänvisning till en förskrivning.
Referens till förskrivning från annan resurs. Uttrycks som ett logiskt id.
E-hälsomyndigheten

Referens till förskrivningsversion

Hänvisning till en specifik version av en förskrivning

E-hälsomyndigheten
Referens till händelseHänvisning till en händelse.
Referens till händelse från annan resurs. Uttrycks som ett logiskt id.
E-hälsomyndigheten
Referens till ombud

Hänvisning till ett ombud.

Referens till ombud från annan resurs. Uttrycks som ett logiskt id. Avser vårdnadshavare eller fullmaktstagare.

E-hälsomyndigheten
Referens till spärrHänvisning till en spärr.
Referens till spärr från annan resurs. Uttrycks som ett logiskt id.
E-hälsomyndigheten
Referens till tidigare förskrivning

Hänvisning från en förskrivning till en tidigare förskrivning.
Avser en förskrivning som föregår en förskrivning i samma förskrivningskedja.

E-hälsomyndigheten
Referens till tidigare OR-ordinations-id

Hänvisning från en förskrivning till den närmast föregående förskrivningsversionen av en tidigare förskrivning.
Används när en förskrivning förnyas.
Motsvarar attributet "tidigare ordinationsid" i OR.
Övergångslösning för transformatorn.

E-hälsomyndigheten

Övergångslösning för transformatorn

Referens till tidigare uttagHänvisning från ett uttag till ett tidigare uttag.
Avser ett uttag som har backats, uppdaterats eller krediterats.
E-hälsomyndigheten
Refresh tokenIntyg enligt Oauth 2.0-standarden. Används för förlängning av giltighetstiden av intyget utan interaktion med användaren.OAuth2
RekvisitionBeställning av läkemedel eller teknisk sprit från öppenvårdsapotekLäkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2021:75) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit.
Resursreferenser

Hänvisning till en version av en eller flera resurser som skapats vid en händelse

E-hälsomyndigheten
Resurssamling

Samling av resurser som hanteras i en transaktion.

Anmärkning

Exempel på implementation av resurssamling är NLLPrescriptionBundle som används för hantering av flera förskrivningsresurser i en transaktion.

E-hälsomyndigheten
Roller-Rollbaserad åtkomstÅtkomstkontroll som utgår från i vilken eller vilka roller som en användare kan nyttja en E-tjänst.Sambi​
Samtycke

Frivillig, särskild och otvetydig viljeyttring genom vilken en person som tillfrågats om något, efter att ha fått information, godtar det frågan gäller.

Avser samtycke till

 • lagring av personuppgift i Nationella läkemedelslistan
 • att bli dospatient
 • att ge behörig personal läsrättighet till Nationella läkemedelslistan

Övriga samtycken:

 • Receptdepå djur samtycke till elektronisk hantering av recept
 • Fullmaktstagares samtycke för registrering och hantering av personuppgifter

För mer information se: Direktåtkomst, samtycken, spärrar och fullmakter i Nationella läkemedelslistan

E-hälsomyndigheten
Samtycke av den registrerade

Begreppet har olika innebörd beroende på i vilken situation det används.

 • När ett samtycke används som rättslig grund är samtycket avgörande för behandlingens laglighet 
 • När ett samtycke används som integritetshöjande åtgärd utgör samtycket en skyddsåtgärd genom vilken den enskildes inställning utgör ett skydd mot ett alltför ingripande integritetsintrång. 
Artikel 4.11, 7.1, 7.3 och skäl 43 i dataskyddsförordningen (GDPR) 
Samtyckes-idUnik identifierare för ett samtyckeE-hälsomyndigheten
SamtyckesförskrivareDen läkare till vilken patienten givit sitt samtycke att bli dospatient.E-hälsomyndigheten
Samtycke giltig från och medTidpunkt då åtkomstsamtycke börjar gällaE-hälsomyndigheten
Samtycke giltig till och med

Tidpunkt då åtkomstsamtycke slutar gälla.

Avser den tidpunkt som ett registrerat samtycke planeras gälla till och med.

Maximal giltighetstid är 4 år från tidpunkt då åtkomstsamtycke började gälla. 

E-hälsomyndigheten
Samtyckestagare

enskild hälso- och sjukvårdspersonal som medges åtkomst till patients uppgifter.

Avser legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

E-hälsomyndigheten
Samtyckestyp

Typ av samtycken.

Olika typer av samtycken kan vara

Åtkomstsamtycke
Dossamtycke

E-hälsomyndigheten
Samverkan för behörighet och identitet inom hälsa, vård och omsorg (Sambi)Sambi (Samverkan för behörighet och identitet inom hälsa, vård och omsorg) är en lösning för federativ samverkan, där olika Användarorganisationer, Sambiombud och Tjänsteleverantörer samlas i en gemensam nationell infrastrukturlösning för identiteter och behörighetsstyrande attribut för den svenska vård- och omsorgssektorn. Arbetet inom Sambi samordnas av Federationsoperatören.

Sambi​

SB-idUnik identifierare av virtuell läkemedelsprodukt.
Genereras och tilldelas av E-hälsomyndigheten
E-hälsomyndigheten
SB-pack-idUnik identifierare av virtuell läkemedelsartikel:
Genereras och tilldelas av E-hälsomyndigheten.
E-hälsomyndigheten
Schemastartdag Datum för när doseringsschemat startar.
Schemastartdag är en lösning för att hålla reda på var i det aktuella doseringsschemat som patienten befinner sig, då en förskrivning förnyas, och doseringen ska vara oförändrad.

Schemastartdag anger när patienten för allra första gången började dosera enligt det aktuella doseringsschemat, det vill säga doseringen har varit oförändrat sedan detta datum.
E-hälsomyndigheten
Security Assertion Markup Language (SAML)

Metod för att utbyta data för autentisering och auktorisering mellan olika parter.

OASIS
Svensk e-identitet
Sekretesspärr

Spärr för patient eller vårdnadshavare begärd av förskrivare av läkemedel av sekretesskäl.

Sekretessspärr sätts för patienten eller patientens vårdnadshavare och begärs efter att en sekretessbedömning enligt Offentlighets- och sekretesslagen (OSL 2009:400) har gjorts.
 
Sekretesspärr kan avse spärr av:
- förskrivning (inkl. samtliga förskrivningar och uttag kopplade till den, dvs hela förskrivningskedjan) gentemot vårdnadshavare

- behandlingsorsak på en förskrivning (inkl. samtliga behandlingsorsaker för hela förskrivningskedjan) gentemot patienten

- uttag (som saknar koppling till en förskrivning) gentemot vårdnadshavare
 
E-hälsomyndigheten beslutar och verkställer spärr begärd av förskrivare.
Begäran kan gälla både att spärra information och att häva befintlig spärrad information

E-hälsomyndigheten
Sekvens

nummer som beskriver doseringsstegets plats i förhållande till andra eventuella doseringssteg.
Beskriver om doseringsstegen är parallella (inom samma tidsram) eller sekventiella (sker eller kommer efter varandra) och doseringsstegens inbördes ordning. 
    
Exempel med parallella doseringssteg med samma sekvensnummer: 

1 tablett på morgonen och 2 tabletter på kvällen ger


sekvens 1:
dos=1
dosenhet=tablett
Period på dygnet =Morgon

längd doseringssteg=NULL

längdenhet doseringssteg = NULL

sekvens 1:
dos=2
dosenhet=tablett
Period på dygnet=Kväll

längd doseringssteg=NULL

längdenhet doseringssteg = NULL


Exempel med sekventiella doseringssteg med olika sekvensnummer: 
    
1 tablett på morgonen i 3 dagar, sedan 2 tabletter på morgonen i 4 dagar ger

sekvens 1:
dos=1
dosenhet=tablett
period på dygnet=Morgon
längd doseringssteg=3

längdenhet doseringssteg = dag

sekvens 2:
dos=2
dosenhet=tablett
period på dygnet=Morgon
längd doseringssteg=4

längdenhet doseringssteg = dagE-hälsomyndigheten
Senaste datum för avslut av behandlingenAv förskrivare angivet datum för när patienten senast ska avsluta behandlingenE-hälsomyndigheten
Senaste datum för uppföljning av behandlingDatum då ett nytt ställningstagande till behandlingen senast bör görasE-hälsomyndigheten
Senaste statusändringTidpunkt för när dosunderlagets status senast ändradesE-hälsomyndigheten
SignalUttryck i Elektroniskt expertstöd för att beskriva den information som genereras. Signalen beskriver ett potentiellt läkemedelsrelaterat problem och/eller bidrar med kompletterande information som stöd i den farmakologiska kontrollen.E-hälsomyndigheten
Sista doseringsdagSista dagen patienten ska använda läkemedlet enligt en förskrivnings dosering

Första doseringsdag och sista doseringsdag anger tillsammans det tidsintervall under vilket en patient ska använda läkemedlet enligt den specifika förskrivningen.

Den av vården ordinerade läkemedelsbehandlingen kan ha pågått längre än den enskilda förskrivningens första doseringsdag, och kan fortsätta efter sista doseringsdag, antingen via en annan förskrivning eller via rekvisitionsläkemedel.
E-hälsomyndigheten
Sista giltighetsdagSista dagen för när en förskrivning är giltig för expediering

En förskrivning kan vara giltig i högst ett år från utfärdandedatum. Förskrivaren kan ange kortare giltighetstid.
E-hälsomyndigheten

Sjukhusapotek (SA)

Den funktion eller de aktiviteter som tillgodoser läkemedelsförsörjningen till eller inom sjukhus.Lag (2009:366) om handel med läkemedel
Sjuksköterska utan förskrivningsrättSjuksköterska som saknar behörighet att förskrivaE-hälsomyndigheten
Skyddade personuppgifterMarkering som anger om personen har skyddade personuppgifter.
Anger om personen har skyddade personuppgifter av typen 'skyddad folkbokföring' eller 'sekretessmarkering' hos Skatteverket.
E-hälsomyndigheten
SlutenvårdHälso- och sjukvård när den ges till patient vars tillstånd kräver resurser som inte kan tillgodoses inom öppenvård eller hemsjukvård.Socialstyrelsens termbank, versionsnummer 4.3.1
SmittskyddssubventionApoteksaktörers rätt att erhålla ersättning från regioner för de läkemedel som apoteksaktörerna vid expediering av recept har lämnat ut enligt Smittskyddslagen och Smittskyddsförordningen.E-hälsomyndigheten
Smittskyddslagen (2004:168)
Smittskyddsförordningen (2004:255)
Sortiments-och leveransinformation för dospatienter (SOL)Sortiments-och leveransinformation för dospatienter. IT-komponent som innehåller information kring dossortiment samt dospatient för att möjliggöra beställning, produktion och leverans av dosdispenserade läkemedelE-hälsomyndigheten
Specialistkod

Kod för läkares och tandläkares vidareutbildning inom en yrkesroll.

Koderna finns i Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som tillhandahålls av Socialstyrelsen.
Specialistkoder hör alltid till en yrkesroll. Samma kod för specialistkod kan ha olika betydelse för olika yrkesroller.

E-hälsomyndigheten
Specialistkod klartextKod för läkares och tandläkares vidareutbildning inom en yrkesroll uttryckt i klartextE-hälsomyndigheten
Spärr

Funktion som medför att uppgifter i Nationella läkemedelslistan döljs för direktåtkomst för olika ändamål och åtkomsttyper.

En spärr begärd av förskrivare av läkemedel kallas sekretesspärr.

En spärr begärd av patient kallas integritetsspärr.

En begäran avser antingen att sätta en spärr eller att häva en spärr.

E-hälsomyndigheten
Spärr-idUnik identifierare för en spärrE-hälsomyndigheten
Spärrad uppgiftTyp av uppgift som är spärradE-hälsomyndigheten
SpärrhändelseEn specialisering av resursen Händelse för att registrera förändring på resursen Spärr.E-hälsomyndigheten
Spärrorsak

speglar rättslig grund för beslutet att sätta eller häva en spärr.

Den rättliga grunden kan antingen vara integritet (integritetshöjande åtgärd) eller gälla sekretess gentemot vårdnadshavare eller patient enlig lag (2018:1212) om nationell läkemedelslista.

Integritet hänvisar till den rättighet som patienten har att spärra uppgifter i Nationella läkemedelslistan (4 kap. 3 §)

Sekretess gentemot vårdnadshavare hänvisar till 4 kap. 4 § tredje stycket och sekretess gentemot patient till 4 kap. 4 § andra stycket.

Lag (2018:1212) om nationell läkemedelslista
SpärrstatusStatus på spärrE-hälsomyndigheten
SpärrversionAutomatiskt satt löpnummer på spärr

Spärrversion 1 = satt spärr
Spärrversion 2 = hävd spärr
E-hälsomyndigheten
StartförpackningMarkering som anger om startförpackning för läkemedel kan lämnas ut

En startförpackning är den minsta förpackningsstorleken av en viss läkemedelsprodukt som en patient får för att prova ett läkemedel.

Anges endast vid förskrivning av helförpackning.
Uttag av en startförpackning sker utöver den förskrivna totalmängden.
E-hälsomyndigheten
Strukturerad doseringDosering i ett strukturerat formatSocialstyrelsens termbank, versionsnummer 4.3.1
Styrka

(I läkemedel:) halt av en aktiv substans.

Anges endast för läkemedel med en aktiv substans. Kombinationsläkemedel innehåller flera aktiva substanser och har en styrka för var och en av dessa, men i detta fält kan endast ett numeriskt värde anges och det är därför tomt för kombinationsläkemedel.

Uppgiften om styrka som anges på läkemedelsförpackningen benämns styrkebeteckning.

Exempel:

 • 500
 • 25
Socialstyrelsens termbank, versionsnummer 4.3.1
Styrka enhet(I läkemedel:) enhet avseende halt av en aktiv substansE-hälsomyndigheten
Styrkebeteckning 

(inom läkemedelshantering) uppgift om styrka.

Är en del av identifikationen av en läkemedelsprodukt och används vid kommunikation om den.

Styrkebeteckning förekommer främst för läkemedel som innehåller upp till tre aktiva substanser.

Exempel:

 • 500 mg/30 mg
 • 1 g
 • 24 mg/ml
 • 0,5 mg/dos
 • 1000 IE FVIII/ 2400 IE VWF
 • 320 mikrogram/9 mikrogram/inhalation

Socialstyrelsens termbank, versionsnummer 4.3.1

 

Subsekvens

nummer som beskriver doseringsdelstegets plats i förhållande till andra eventuella doseringsdelsteg

Beskriver om doseringsdelstegen är parallella (inom samma tidsram) eller sekventiella (sker/kommer efter varandra) och doseringsdelstegens inbördes ordning. 

Exempel med parallella doseringsdelsteg som har samma subsekvensnummer:

1 tablett kl. 08 och 2 tabletter kl.20 ger 

sekvens 1, subsekvens 1:
dos=1
dosenhet=tablett
klockslag=08
Längd doseringsdelsteg=1
Längdenhet doseringsdelsteg = dag

sekvens 1, subsekvens 1:
dos=2
dosenhet=tablett
klockslag=20
Längd doseringsdelsteg=1
Längdenhet doseringsdelsteg = dag


Exempel med sekventiella doseringsdelsteg som har olika subsekvensnummer:

1 tablett kl. 08 varannan dag ger

sekvens 1, subsekvens 1:
dos=1
dosenhet=tablett
klockslag=08

Längd doseringsdelsteg=1
Längdenhet doseringsdelsteg = dag

sekvens 1, subsekvens 2:
dos=0
dosenhet=null
klockslag=null
Längd doseringsdelsteg=1
Längdenhet doseringsdelsteg = dag

E-hälsomyndigheten

Dosage.extension:nllSubSequence

Substansgrupp utbytbarhetSubstansnamn på utbytbarhetsgrupp

Exempel:
Paracetamol + kodein
Simvastatin
Amoxicillin + klavulansyra
Ombitasvir + paritaprevir + ritonavir
E-hälsomyndigheten 
Substitution ej tillåten

Markering som anger om förskrivaren motsatt sig generikautbyte


Enligt Lag (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m:
-Den som utfärdat receptet kan på medicinska grunder motsäga sig ett utbyte

-Expedierande farmaceut kan motsäga sig utbyte av läkemedel med hänsyn till att det finns anledning att anta att ett utbyte skulle innebära betydande olägenhet för patienten (se attributet Bytes ej).

-Patienten kan välja att motsäga sig utbyte av läkemedel och får då stå för hela eller delar av kostnaden för läkemedlet (se attributet Bytes ej).

I FHIR heter fältet "Substitution tillåten".

E-hälsomyndigheten
Substitution tillåtenMarkering som anger om förskrivaren tillåter generikautbyte

Enligt Lag (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m:
Den som utfärdat receptet kan på medicinska grunder motsäga sig ett utbyte
E-hälsomyndigheten
Svenska informationstjänster för läkemedel​ (SIL)Svenska informationstjänster för läkemedel​, Sil, inom Inera tillhandahåller bland annat VARA-information till hälso-och sjukvården.Inera
SystemAnslutande system som är godkänt av E-hälsomyndigheten för direktåtkomst till uppgifter hos E-hälsomyndigheten.
Med system avses exempelvis vårdinformationssystem, förskrivningssystem, receptexpedieringssystem, e-handelssystem.
E-hälsomyndigheten
SysteminformationInformation som kompletterar säkerhetsintyget med information om systemet varifrån anropet initieradesE-hälsomyndigheten
SystemleverantörAvser leverantör av system för receptexpediering till apotek eller förskrivning av e-recept till människa eller djur.
E-hälsomyndigheten
SystemnamnNamn på system.
Systemnamn används för uppföljning av systemgodkännande och spårbarhet.
E-hälsomyndigheten
SystemversionVersionsnummer på system.
Används för uppföljning av systemgodkännande, spårbarhet samt uppföljning av förbehåll och felrättningar i det godkända systemet.
E-hälsomyndigheten
Särskilt boendeIndividuellt inriktad insats i form av boende som ges med stöd av socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.Socialstyrelsens termbank, versionsnummer 4.3.1
Särskilt läkemedelMarkering som anger om läkemedlet är klassat som ett särskilt läkemedel enligt Läkemedelsverkets föreskrifter.
Särskilda läkemedel är en grupp läkemedel för vilka receptförfalskningsrisk föreligger.
Exempel på särskilda läkemedel är narkotika och anabola steroider
E-hälsomyndigheten

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, är en statlig myndighet som beslutar om vilka läkemedel och förbrukningsartiklar som ska ingå i läkemedelsförmånerna, som också kallas högkostnadsskyddet.TLV
TelefonnummerAbonnentnummer inklusive eventuellt riktnummerE-hälsomyndigheten
Testindikator

Siffra som anger vilken miljö en förskrivning tillhör. Med miljö avses produktionsmiljö eller testmiljö.

1 = Äkta (endast till produktionsmiljö)
2 = Testrecept (endast till testmiljö)
3 = Utbildning (till test eller produktionsmiljö)

I produktionsmiljö är testindikator 1 och 3 tillåtna för NEF-recept.
I testmiljö är indikator 2 och 3 tillåtna.

E-hälsomyndigheten
TillfällesdoseringDosering uttryckt som dos och periodicitet i form av ett eller flera enskilda administreringstillfällen som är knutna till tidpunkter eller händelser inom en viss period, vanligtvis ett dygn.
Stödjer doseringar där det inte alltid är samma mängd som ska administreras.

Exempel:
"1 tablett kl. 12:00 och 2 tabletter kl.22.00"
"1 tablett till lunch och 2 tabletter till natten"
E-hälsomyndigheten. Modifierad från NOD vårdens doseringsmodell som säger 'mängd och periodicitet'.
Tillgänglig för patientMarkering som anger om kontaktvägen är tillgänglig för patient.
Anges om kontaktvägen, utöver att vara tillgänglig för personal, även ska vara tillgänglig för patient.
E-hälsomyndigheten
Tillitsnivå (LOA)Skyddsklasser som svarar mot olika grader av säkerhet i utfärdandet av E-legitimationer.Sambi​
TillitsramverkDe gemensamma säkerhetskrav som ställs på Sambis medlemmar och Sambiombud, i syfte att tjänsteleverantörer ska kunna fästa tillit till identitetsintyg utställda av en användarorganisation och för att användarorganisationer ska kunna fästa tillit till tjänsteleverantörernas hantering av personuppgifter.Sambi​
TilltalsnamnsmarkeringKod för att ange om förnamnet är ett tilltalsnamnE-hälsomyndigheten
Tillämpningsområde

Samtyckets tillämpningsområde. Avser hantering av känsliga personuppgifter

E-hälsomyndigheten
TjänsteleverantörMedlem i identitetsfederation som tillhandahåller en eller flera E-tjänster.Sambi​
TjänsteplattformE-hälsomyndighetens IT-plattform som används för att tillhandahålla tjänster till aktörer.E-hälsomyndigheten
TransaktionsunderlagUnderlag för dagavstämning innehållande de förmånsbelopp som apoteksaktören har registrerat i Försäljningstransktionsdatabasen.E-hälsomyndigheten
TransformatorIT-komponent med syfte att underlätta övergången till Nationella läkemedelslistan och FHIR genom att motverka en omedelbar övergång till de nya tjänstegränssnitten. Dess uppgift är att transformera de tjänster som implementerats innan Nationella läkemedelslistan och uppvisa ett oförändrat beteende som inte ska påverka befintliga system eller slutanvändare. E-hälsomyndigheten
Typ av registreringsunderlag

Format för underlag som användes vid registrering av en förskrivning eller ett uttag pappersrecept

E-hälsomyndigheten
Uppdragsgivare

Person, annan än utföraren, som är ansvarig för en händelse

En händelse kan i vissa fall ha en uppdragsgivare. Om personen (utföraren) utför händelsen efter kontakt med en behörig person.

E-hälsomyndigheten
UrsprungSe Giltiga värden vid anrop till FOTA.E-hälsomyndigheten
UtbytbarMarkering som anger om artikeln är utbytbarE-hälsomyndigheten
UtfärdandedatumDatum då en förskrivare utfärdar en förskrivningE-hälsomyndigheten
UtfärdarkategoriFörskrivares kategori, till exempel LAK, VET, BMO. Se Giltiga värden vid anrop till FOTA.E-hälsomyndigheten
Utförare


Person som utför en händelse

En händelse har alltid en utförare med undantag för automatisk registervård där ingen utförare anges.

E-hälsomyndigheten
UtlämnandeNär läkemedel eller teknisk sprit lämnas ut av apotekspersonal från öppenvårdsapotekets lokaler för distribution till en mottagare.Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:10) om distanshandel vid öppenvårdsapotek
UtlämnandebegränsningLäkemedelsprodukten får endast lämnas ut från apotek om den har förskrivits av förskrivare med viss specialistkompetens, eller om förskrivare har dispens från Läkemedelsverket
Se även Läkemedel med utlämnandebegränsning
Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2017:74) om begränsningar av förordnande och utlämnande av vissa läkemedel
Utlämnandebegränsning klartextKlartextbeskrivning för utlämnandebegränsningE-hälsomyndigheten
Utlämnandebegränsning kodKod för utlämnandebegränsningE-hälsomyndigheten
Utökad yrkeskodKod för yrkesroll inom hälso- och sjukvård samt apotek.
Utökad yrkeskod används då yrkeskod (som är utfärdad av Socialstyrelsen) saknas.
Utfärdas av E-hälsomyndigheten.
E-hälsomyndigheten
UtsättningAvslutande av användning av en viss läkemedelsprodukt.Socialstyrelsens termbank, versionsnummer 4.3.1
UttagUttag mot en förskrivning som finns registrerad i Nationella läkemedelslistan och där expedieringsunderlaget är elektroniskt.
Det kan ingå flera uttag i en expediering.
E-hälsomyndigheten
Uttag pappersrecept

Uttag mot en förskrivning som inte finns registrerad i Nationella läkemedelslistan och där expedieringsunderlaget är pappersformat.

Historiskt har man kunnat göra uttag pappersrecept även på ett utskrivet receptoriginal från receptdepå Human. Vid expediering på det utskrivna receptoriginalet som underlag så har enbart det som hette Läkemedelsförteckningen uppdaterats.

E-hälsomyndigheten
Uttag pappersrecept borttagetIndikation på att ett registrerat uttag pappersrecept är backat eller krediterat.
Beräknat värde.
E-hälsomyndigheten
Uttags-idUnik identifierare för uttaget.
Receptdepå humans benämning för Uttags-id.
Övergångslösning för transformatorn.

E-hälsomyndigheten

Övergångslösning för transformatorn

Uttags-id pappersreceptUnik identifierare för uttag pappersrecept
Övergångslösning för transformatorn.

E-hälsomyndigheten

Övergångslösning för transformatorn

UttagsnoteringExpedierande apotekspersonals kommentar om uttaget

Exempel:
- Patienten ska på semester. Därför har två uttag expedierats.
- Patienten klarar inte av tryckförpackning. Därför har utbyte skett till burk.
E-hälsomyndigheten
UttagsversionLöpnummer som räknar upp version på uttaget om det backas, krediteras eller uppdaterasE-hälsomyndigheten
Uttagsversion för uttag pappersrecept

Löpnummer som räknar upp version på uttaget om det backas, eller krediteras

E-hälsomyndigheten
VARA, Nationellt produkt- och artikelregister

Nationellt produkt- och artikelregister VARA är ett av de två delsystemen som utgör produkten LiiV och VARA. IT-komponenten VARA innehåller grundinformation om läkemedel och handelsvaror (inom förmånen) som krävs vid förskrivning och receptexpedition. VARA används även som underlag för statistiska ändamål.


Information från VARA distribueras direkt till apoteksaktörer och veterinära vårdsystem samt till statistikintressenter m.fl. Sjukvårdens vårdaktörer får varuinformation från Inera AB genom SiL (Svensk Informationsdatabas för läkemedel).

E-hälsomyndigheten
Varunummer

Unik identifierare för handelsvaruartikel och icke-unik identifierare av läkemedelsartikel.

Varunumret är 6-siffrigt.

För handelsvaruartiklar (förbrukningsartiklar, teknisk sprit och livsmedel till barn under 16 år) är varunummer den unika identiteten och används därför som identifierare vid förskrivning.

För läkemedel är varunummer inte alltid unikt. Samma varunummer kan förekomma för flera olika läkemedelsartiklar, till exemple vid parallellimport. Varunumret kan även ändras över tid. Vid förskrivning av läkemedel används därför NPL-id och NPL-pack-id som identifierare i stället.

Varunummer används även för statistikändamål och har historiskt använts i ytterligare andra sammanhang.

Socialstyrelsens termbank, versionsnummer 4.3.1
Varutyp
 • RX = Receptbelagt läkemedel
 • EX = Receptfritt läkemedel
 • HA = Handelsvaror. Endast handelsvaror inom förmånen rapporteras till FOTA
 • OV = Övrigt
E-hälsomyndigheten
Veckodag

Dag i veckan då administrering ska utföras

Exempelvis "1 tablett 3 gånger dagligen måndag och onsdag" innebär veckodag = måndag och onsdag

E-hälsomyndigheten

Veterinärnummer

En veterinärs identitetsbeteckning i Legitimationsregistret. Veterinärnummer utfärdas av Statens Jordbruksverk. Alla legitimerade veterinärer i Sverige får ett veterinärnummer från Statens Jordbruksverk i samband med utfärdandet av svensk veterinärlegitimation. Veterinärnumret är i dagsläget inte en obligatorisk uppgift vid förskrivning av pappersrecept, men är obligatoriskt vid e-receptförskrivning.

E-hälsomyndigheten
Vid behovMarkering som anger om administrering av läkemedlet görs då ett specifikt behov uppstår.
Anger om läkemedlet kan tas vid behov.
E-hälsomyndigheten
Virtuell läkemedelsartikelLäkemedelsartikel som används för förskrivning och expediering av läkemedel när en specificerad läkemedelsartikel saknas.
Skapas av E-hälsomyndigheten. Identifieras med ett SB-pack-id.
E-hälsomyndigheten
Virtuell läkemedelsproduktLäkemedelsprodukt som används för förskrivning och expediering av läkemedel när en specificerad läkemedelsprodukt saknas.
Skapas av E-hälsomyndigheten. Identifieras av ett SB-id.
E-hälsomyndigheten
VårdaktörStatlig myndighet, region, kommun, annan juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhetE-hälsomyndigheten
Vårdande enhet

Begrepp som används i SOL. Kan exempelvis vara en hälsocentral.

Synonym: Ordinationsansvarig enhet

E-hälsomyndigheten
Vårdenhet

En organisatorisk enhet som tillhandahåller hälso- och sjukvård. En vårdenhet är en typ av ombud i fullmaktsregistret.

E-hälsomyndigheten
VårdenhetsregisterFörteckning över registrerade vårdenheter och dess anställda. Används för hantering av fullmakter.E-hälsomyndigheten
VårdgivareStatlig myndighet, region, kommun, annan juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhetSocialstyrelsens termbank, versionsnummer 4.3.1
VårdnadshavareFörälder eller av domstol särskilt utsedd person som har att utöva vårdnaden om ett barnSocialstyrelsens termbank, versionsnummer 4.3.1
VårdsystemIT-system som används inom hälso- och sjukvårdsverksamhet för människa och djur.E-hälsomyndigheten
Vårdtagare

I SOL-tjänsterna likställs vårdtagare med dospatient.

E-hälsomyndigheten
YrkeskodKod som anger en yrkesroll inom hälso- och sjukvård samt apotek. Utfärdas av SocialstyrelsenE-hälsomyndigheten
ÅtkomstTillgång till information under en viss tid med samma ändamål, patient och åtkomsttypE-hälsomyndigheten
ÅtkomsttypÅberopad rättighet att ta del av information i Nationella läkemedelslistan.
Kombination av åtkomsttyp, ändamål, behörighet och informationsresurs styr vilka villkor som gäller för åtkomsten till den information som efterfrågas.

Exempel:
Tillfälligt samtycke till åtkomst, åtkomst utan krav på samtycke, nödåtkomst
E-hälsomyndigheten
ÄndamålÅberopat skäl för direktåtkomst enligt lag (2018:1212) om Nationell läkemedelslista
Följande ändamål finns definierade:

Vård
Detta ändamål sammanfattar följande giltiga ändamål för direktåtkomst till nationella läkemedelslistan för hälso-och sjukvårdspersonal:
1. åstadkommande av en säker ordination av läkemedel och andra varor för en patient,
2. beredande av vård eller behandling av en patient, eller
3. komplettering av en patientjournal.
(NLL 3 kap. 4 §)

Ändamålet Vård kan även användas till att få åtkomst till egna förskrivningar genom ett automatiserat utlämnande.

Expediering
Detta ändamål avser direktåtkomst för expedierande apotekspersonal för expediering av läkemedel och andra varor som förskrivits.
(NLL 3 kap. 3 § punkt 1)

Underlättande av läkemedelsanvändning
Detta ändamål avser direktåtkomst för underlättande av en patients läkemedelsanvändning.
(NLL 3 kap. 3 § punkt 2)

Direktåtkomst till egna uppgifter
Detta ändamål avser då patienten får direktåtkomst till uppgifter om sig själv.  Direktåtkomsten kan även ges till ombud i form av fullmakt eller för vårdnadshavare.
(NLL 5 kap. 6 §)
Lag (2018:1212) om nationell läkemedelslista
ÄndringstidpunktTidpunkt för backning eller kreditering av uttag pappersrecept.
Anges även vid felregistrering.
E-hälsomyndigheten
ÖppenvårdHälso- och sjukvård när den ges till patient vars tillstånd medger att aktuell vårdinsats förväntas kunna avslutas inom ett begränsat antal timmar.Socialstyrelsens termbank, versionsnummer 4.3.1
ÖppenvårdsapotekInrättning för detaljhandel med läkemedel som bedrivs med tillstånd.
Lag (2009:366) om handel med läkemedel
ÖppethållandeÖppethållande är en eller flera uppgifter som beskriver vilka öppethållanden som apoteket har. Uppgifterna används för förskrivare om de exempelvis måste hänvisa en patient till ett specifikt apotek. Öppethållande visar både öppettider och om apoteket är tillfälligt stängt.E-hälsomyndigheten


Versionshistorik 

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster
1.12022-02-02

Uppdaterade definitioner enligt uppdateringar som gjorts i Socialstyrelsens termbank.

Uppdaterad anmärkning i doseringsinstruktion för uttag pappersrecept.

1.22022-03-30

Termen "Innehåller uttag pappersrecept" borttagen.

Termen Behandlingsorsak tillagd.

Uppdaterade enligt uppdateringar som gjorts i Socialstyrelsens termbank:

 • Dosrecept
 • Ordinationsorsak

Tydliggjort exemplen under anmärkning för termerna "sekvens" och "subsekvens" samt korrigerat under anmärkning på Maxdosperiodenhet.

1.32022-11-10

Termen "Dosordination" är borttagen. 

Termerna "Akut insättning" och "Akut utsättning" är borttagna och ensade under termen "Akut förändring".  

Uppdaterad definition av "Akut förändring".

Uppdaterat källor till aktuella regulatoriska regelverk.

Nya termer "Parallell förskrivning" och "Resurssamling"

1.42023-05-04

Uppdaterad definition av "Akut förändring"

Justering i definition av "Bytes ej" och "Substitution tillåten"

En anmärkning är inlagd för termerna "Behandlingsändamål" och "Dosering" för att förtydliga att attributen även kan användas vid förskrivning av handelsvaror.

1.52023-08-24

Omformulerat anmärkning för termen Gruppförskrivarkod för ökad läsbarhet

Korrigerat definitionen och lagt till en anmärkning för termen Livsmedelsanvisning

Lagt till en anmärkning för termen Hjälpmedelskort

1.62023-11-02

Lagt till  termen, Kombinerat NEF-id

Förtydligat definition för utförare och uppdragsgivare.