Automatiska format- och författningskontroller (AFF-kontroller)


På denna sida beskrivs alla automatiska format- och författningskontroller (AFF-kontroller) som används i Nationella läkemedelslistan.1. Inledning

Automatiska format- och författningskontroller (AFF-Kontroller) består av ett flertal olika kontrollpunkter som var och en kontrollerar innehållet i en förskrivning eller uttag i en expediering. Syftet med AFF-kontrollerna är att säkerställa kvaliteten på de förskrivningar som sparas i Nationella läkemedelslistan, samt att i möjligaste mån tillse att lagstadgade krav på expedieringar uppfylls. En AFF-kontroll ingår i en eller flera kontrollsamlingar och varje AFF-kontroll har en unik felkod samt ett felmeddelande.

2. Kontrollsamlingar och händelsetyper

En kontrollsamling är en samling av AFF-kontroller som utförs tillsammans vid samma kontrolltidpunkt. I tabell 1 nedan finns en sammanställning över vilken kontrollsamling som utförs utifrån angiven händelsetyp, läs mer på sidan Händelser i Nationella läkemedelslistan

Tabell 1. Kontrollsamling och händelsetyper

Händelsetyp

Kontrollsamling

 • Registrera förskrivning
 • Förnya förskrivning
 • Ersätta förskrivning
REG
 • Uppdatera förskrivning
KORR
 • Avsluta förskrivning
UTS
 • Makulera förskrivning
MAK
 • Expediera

Vilken kontrollsamling som utförs vid händelsetyp Expediera styrs av vilken resurs som anges i anropet. EXP utförs om resursen är uttag och KEX om resursen är uttag pappersrecept där en referens till förskrivning saknas. 

EXP
KEX

 • Efterregistrera
ERU

n/a – ingen egen händelsetyp .
Kontrollsamling utförs när en förskrivning hämtas. Varningar returneras som en del av förskrivningsresursen, se mer i berörda  tillämpningsanvisningar:

LÄS

AFF kontroller utförs inte på följande förskrivnings och uttagshändelser

 • Skriv ut förskrivning
 • Skriv ut förskrivning igen
 • Omvandla förskrivning till elektroniskt format
 • Aktivera förskrivning
 • Parkera förskrivning
 • Backa uttag
 • Kreditera
 • Uppdatera uttag
n/a

Det finns inga AFF kontroller för 

 • Dosunderlagshändelser
 • Spärrhändelser
 • Registrerat åtkomstsamtyckeshändelser
n/a

3. Doseringskontroller

AFF-kontroll G.118 omfattar alla kontroller som utförs för dosering. Alla dessa kontroller finns beskrivna på sidan Doseringskontroller.

4. AFF-Kontroller

Tabellen visar de AFF-kontroller som används i Nationella läkemedelslistan. För varje kontroll specificeras i vilken eller vilka kontrollsamlingar de körs, samt allvarlighetsgraden på felet. 

1 = Varning

2 = Avvisad

Om flera AFF-fel uppstår i ett anrop styr det fel med den högsta allvarlighetsgraden vilken AFF-status som returneras och om anropet avvisas eller inte. För mer information om felhantering, se Krav på anropsresultat och felhantering.

Tabell 2. AFF Kontroller

Oops, it seems that you need to place a table or a macro generating a table within the Table Filter macro.

The table is being loaded. Please wait for a bit ...

AFF-felkod

Rubrik + Beskrivning

Villkor för att köra kontrollen

Felmeddelande

LÄS

REG

KORR

UTS

MAK

KEX

EXP

ERU

D.001

 

Tillåter patient och farmaceut generikautbyte?

Om generikautbyte är utfört vid expediering av en dosdispenserad förskrivning kontrolleras det att farmaceut eller patient inte motsatt sig utbyte av förskriven artikel. Kontrollerar att fältet "bytes ej" inte har ett värde (patient eller apotek).

Kommentar:
I G.014 kontrolleras det att substitution är tillåten av förskrivare.

 • Z.026 Generikautbyte utfört
 • Z.041 Förskrivning avser dosdispensering 
 • Z.023 Läkemedelsartikel
Farmaceut eller patient motsätter sig byte.

1

D.002

 

Tillhör dospatienten anropande apoteksaktör?

Om förskrivningen avser dosdispensering kontrolleras det att utföraren tillhör samma apoteksaktör som den dosproducent som patienten tillhör.

Angiven GLN-kod i utförarens arbetsplats-id måste tillhöra samma apoteksaktör som  den dosproducent som finns på patientens dosunderlag.

 • Z.029  Farmaceut på apotek eller icke-legitimerad apotekspersonal
 • Z.041 Förskrivning avser dosdispensering
Dospatient tillhör annan apoteksaktör.
2222
2

D.003

Är Sista doseringsdag eller Senaste datum för avslut av behandling angiven vid avslut av dosdispenserad förskrivning

Minst ett av datumen Sista doseringsdag eller Senaste datum för avslut av behandling måste anges vid avslut av en dosdispenserad förskrivning 

Kommentar:

 • Både sista doseringsdag och senaste datum för avslut av behandling kan anges. Att datumet är giltiga kontrolleras i G.144
 • Sista doseringsdag är obligatoriskt att ange för parallell förskrivning, kontrolleras i schemat.
 • Z.041 Förskrivning avser dosdispensering

 • Z.094 Anrop via versionspaket 21 eller senare

Sista doseringsdag eller senaste datum för avslut av behandling måste anges.   


2F.001

 

Är förskrivarkod eller gruppförskrivarkod giltig i Legitimationsregistret (FORS)

Kontrollerar att det finns en  förskrivarkod  med korrekt format på förskrivningen. Och att angiven förskrivarkod finns i Legitimationsregistret (FORS) med giltig status för angiven yrkeskod. Den angivna förskrivarkoden kan vara en individuell förskrivarkod eller gruppförskrivarkod.

Utökad kontroll när en individuell förskrivarkod anges:

 • Kontrollerar att angiven individuell förskrivarkod och angiven yrkeskod för förskrivaren finns i Legitimationsregistret.
 • Kontrollerar att förskrivaren har  förskrivningsrätt i Legitimationsregistret (Förskrivningsrätt = true).
 • Om förskrivaren är deslegitimerad kontrolleras datum för deslegitimationen för att avgöra om förskrivning kan hanteras eller expedieras. (Förskrivningsrätt = false, begränsningskod = 001)

  • Om anropet går via REG och KEX och EXP måste deslegitimationen ha inträffat senare än förskrivningens ufärdandedatum.
  • Om anropet går via KORR, UTS, MAK måste deslegitimationen ha inträffat senare än händelsens kontrolltidpunkt.

När en förskrivning skapas, ersätts eller förnyas (AFF-REG)

 • Om förskrivningen skapas av en förskrivare kontrolleras utföraren på händelsen.
 • Om förskrivningen skapas av en farmaceut eller icke-legitimerad apotekspersonal, kontrolleras uppdragsgivaren (förändrande förskrivare) på händelsen.
 • Kontrollen avser vad som gällde vid förskrivningens utfärdandedatum.

När en förskrivning förändras (AFF-KORR, AFF-MAK eller AFF-UTS)

 • Om förändringen görs av en förskrivare kontrolleras utföraren på händelsen.
 • Om förändringen görs av en farmaceut på apotek eller icke-legitimerad apotekspersonal, kontrolleras uppdragsgivaren (förändrande förskrivare) på händelsen.
 • Kontrollen avser vad som gällde vid förändringstidpunkten.

När en förskrivning expedieras  (AFF-EXP eller AFF KEX

 • Kontrolleras utfärdande förskrivare på förskrivningen eller på uttag pappersrecept
 • Kontrollen avser vad som gällde vid förskrivningens utfärdandedatum

Kommentar:

 • Förskrivarkod består av 7 siffror. De första sex utgörs av legitimationskoden, om checksiffra finns bildar legitimationskod tillsammans med checksiffra en 7-siffrig förskrivarkod i Legitimationsregistret ( FORS).
 • För handelsvara som registreras av apotek kan förskrivarkod anges med 0000000. För läkemedel och teknisk sprit stoppas det i F.008. 

Villkor i REG, KORR, UTS, och MAK

För apotek

 • Z.029 Farmaceut på apotek eller icke-legitimerad apotekspersonal

För vård

 • Z.092 Förskrivare
 • Z.094 Anrop via versionspaket 21 eller senare

Villkor i AFF-EXP

 • Z.029 Farmaceut på apotek eller icke-legitimerad apotekspersonal 

Villkor i AFF-KEX

 • Z.029 Farmaceut på apotek eller icke-legitimerad apotekspersonal
 • Z.017 Förskrivning utfärdad i Sverige


Giltig förskrivarkod saknas.
22222

2F.002

 

Finns angiven yrkeskod för förskrivaren i Legitimationsregistret (FORS) samt är legitimationskod för sjuksköterska giltig?

Kontrollerar att angiven yrkeskod finns för förskrivaren i Legitimationsregistret (FORS). Om det är sjuksköterska som förskriver med gruppförskrivarkod, kontrolleras även om sjuksköterskans legitimationskod är giltig.

Att rätt kombination av gruppförskrivarkod och yrkeskod eller utökad yrkeskod är angiven kontrolleras enligt  tabell i Kapitel 9.11 Gruppförskrivarkoder  i Tjänster och behöriga roller

När en förskrivning skapas, ersätts eller förnyas (AFF-REG)

 • Om förskrivningen skapas av en förskrivare kontrolleras utföraren på händelsen.
 • Om förskrivningen skapas av en farmaceut eller icke-legitimerad apotekspersonal, kontrolleras uppdragsgivaren (förändrande förskrivare) på händelsen.

När en förskrivning förändras (AFF-KORR, AFF-MAK eller AFF-UTS)

 • Om förändringen görs av en förskrivare kontrolleras utföraren på händelsen.
 • Om förändringen görs av en farmaceut på apotek eller icke-legitimerad apotekspersonal, kontrolleras uppdragsgivaren (förändrande förskrivare) på händelsen.

När en förskrivning expedieras  AFF KEX

 • Kontrolleras utfärdande förskrivare på uttag pappersrecept
 • ZF.001 Giltig förskrivarkod eller gruppförskrivarkod

 

Inskickad yrkeskod stämmer inte med yrkeskoden i Legitimationsregistret.
2222

2F.003

 

Har förskrivaren begränsad förskrivningsrätt ?

Kontrollerar mot Legitimationsregistret (FORS) att förskrivaren inte har en markering för inskränkt förskrivningsrätt kopplat till sin förskrivarkod för den yrkeskod som angivits.

När en förskrivning skapas, ersätts eller förnyas (AFF-REG)

 • Om förskrivningen skapas av en förskrivare kontrolleras utföraren på händelsen.
 • Om förskrivningen skapas av en farmaceut eller icke-legitimerad apotekspersonal, kontrolleras uppdragsgivaren (förändrande förskrivare) på händelsen.

När en förskrivning uppdateras (AFF-KORR)

 • Om förändringen görs av en förskrivare kontrolleras utföraren på händelsen.
 • Om förändringen görs av en farmaceut på apotek eller icke-legitimerad apotekspersonal, kontrolleras uppdragsgivaren (förändrande förskrivare) på händelsen.

När en förskrivning expedieras (AFF-EXP eller AFF KEX

 • Kontrolleras utfärdande förskrivare på förskrivningen eller på uttag pappersrecept

Om inskränkning finns kontrolleras om inskränkningen avser hanterad artikel. Förskriven artikel kontrolleras i AFF-REG och AFF-KORR. Expedierad artikel kontrolleras i AFF-EXP och AFF-KEX

  • Om kod för inskränkning i FORS är Narkotiska läkemedel kontrolleras om hanterad artikel är narkotikaklassad i VARA. (F.301)
  • Om kod för inskränkning i FORS är Andra särskilda läkemedel kontrolleras om hanterad artikel har flagga för särskilt läkemedel men inte är narkotikaklassad i VARA (F.301)
  • Om kod för inskränkning i FORS är Alkoholhaltigt läkemedel, Teknisk sprit eller Övrigt utförs ingen kontroll mot VARA . En varning enligt F.003 returneras alltid om en sådan inskränkning finns. 
 • Z.029 Farmaceut på apotek eller icke-legitimerad apotekspersonal

Ytterligare villkor i AFF-KEX

 • Z.017 Förskrivning utfärdad i Sverige


Förskrivaren har begränsad förskrivningsrätt. Kontrollera om begränsningen gäller förskriven vara.111

11

F.004

 

Är arbetsplatskod (kostnadsställe) på förskrivningen giltigt?

Kontrollerar att den arbetsplatskod som angivits som kostnadsställe var giltig i ARKO vid förskrivningens ufärdandedatum.

För att vara giltig ska arbetsplatskoden vara inom giltighetsperiod för arbetsplats i ARKO enligt nedan:

Ufärdandedatum >= Startdatum giltighetsperiod arbetsplats eller Ufärdandedatum <= Slutdatum giltighetsperiod arbetsplats.

Apotek kan registrera ett pappersrecept utan arbetsplatskod. Om anropet kommer från apotek och arbetsplatskod (kostnadsställe) består av 3–13 nollor kommer kontrollen inte att utföras.

Kommentar:
I schemat kontrolleras att minst tre tecken är angivet.

 • Z.094 Anrop via versionspaket 21 eller senare

En ogiltig arbetsplatskod har angivits som kostnadsställe.2

F.005

Har förskrivaren förskrivningsrätt för vald artikel?

Produkt och artikelregistret (VARA) innehåller information om vilken yrkesroll som krävs för att få förskriva en artikel. När förskrivaren har en annan yrkeskod än läkare (LK) kontrolleras att "Förskrivningsrätt kod" har ett värde som matchar förskrivarens yrkeskod.  

Kod med klartext-beskrivning enligt lexikon för förskrivningsrätter i VARA:
- = Ospecificerad
1 = Läkare     
2 = Tandläkare     
4 = Tandhygienist
5 = Barnmorska
6 = Sjuksköterska
101 = Sjuksköterska utsedd av verksamhetschef

(info)  Förskrivningsrätt kod finns bara angiven för artikeln om det är något ytterligare yrke än läkare som får förskriva. Det innebär att kontroll inte utförs för Läkare eller Tandläkare med specialistkod 04 eller 0490.

Ytterligare kontroll för Sjuksköterska: Om förskrivaren har yrkeskod SJ (sjuksköterska) och Gruppförskrivarkod =  9610007 eller 9600008 (diabetes- eller stomisjuksköterska), kontrolleras

 • att varan inte är ett läkemedel, med undantag av läkemedel med ATC-kod = V03AB15 (Naloxon)
 • att Förskrivningsrätt kod på artikeln avser sjuksköterska (6) eller Sjuksköterska utsedd av verksamhetschef (101). 

(info)  Artikel med förskrivningsrätt 101 avser alltid en handelsvara. Handelsvaror tilldelas alltid 101 i VARA av E-hälsomyndigheten.  

När en förskrivning skapas, ersätts eller förnyas (AFF-REG)

 • Om förskrivningen skapas av en förskrivare kontrolleras utföraren på händelsen.
 • Om förskrivning skapas av farmaceut på apotek eller icke-legitimerad apotekspersonal, kontrolleras uppdragsgivaren (förändrande förskrivare) på händelsen.

När en förskrivning förändras (AFF-KORR, AFF-MAK eller AFF-UTS)

 • Om förändringen görs av en förskrivare kontrolleras utföraren på händelsen.
 • Om förändringen görs av en farmaceut på apotek eller icke-legitimerad apotekspersonal, kontrolleras uppdragsgivaren (förändrande förskrivare) på händelsen.

När en förskrivning expedieras  (AFF-EXP eller AFF KEX

 • Kontrolleras utfärdande förskrivare på förskrivningen eller på uttag pappersrecept
 • Z.019 Har förskrivare en annan yrkeskod än läkare

Ytterligare villkor i AFF_KEX

 • Z.017 Förskrivning utfärdad i Sverige

 
Ogiltig kombination av yrkeskod <Yrkeskod> och förskriven artikel <artikel>.
222222

F.007

 

Är arbetsplatskod (kostnadsställe) giltigt för expediering inom förmån?

Kontrollerar att den arbetsplatskod som angivits som kostnadsställe var giltigt i ARKO vid förskrivningens ufärdandedatum.

För att vara giltigt ska arbetsplatskod vara inom giltighetsperiod för arbetsplats i ARKO enligt nedan:

Ufärdandedatum >= Startdatum giltighetsperiod arbetsplats

eller

Ufärdandedatum <= Slutdatum giltighetsperiod arbetsplats

 • Z.094 Anrop via versionspaket 21 eller senare

Ytterligare villkor i AFF-EXP och KEX

 • Z.046 Förmånsval rabatterat eller fritt


Ogiltig arbetsplatskod har angivits som kostnadsställe. Förskrivning kan endast expedieras utan förmån.22

F.008

 

Finns förskrivarkod eller gruppförskrivarkod angiven på förskrivning med läkemedel eller teknisk sprit?

Kontrollerar att värde finns angivet i fältet förskrivarkod eller gruppförskrivarkod på en förskrivning eller händelse som hanteras på apotek. Kontrollerar att det finns en förskrivarkod eller gruppförskrivarkod angiven som är skild från 0000000, blank och null.

När en förskrivning skapas, ersätts eller förnyas (AFF-REG)

 • Om förskrivningen skapas av en förskrivare kontrolleras utföraren på händelsen.
 • Om förskrivning skapas av farmaceut på apotek eller icke-legitimerad apotekspersonal, kontrolleras uppdragsgivaren (förändrande förskrivare) på händelsen.

När en förskrivning förändras (AFF-KORR, AFF-MAK eller AFF-UTS)

 • Om förändringen görs av en förskrivare kontrolleras utföraren på händelsen.
 • Om förändringen görs av en farmaceut på apotek eller icke-legitimerad apotekspersonal, kontrolleras uppdragsgivaren (förändrande förskrivare) på händelsen.

När ett uttag pappersrecept expedieras  (AFF KEX)

 • Kontrolleras utfärdande förskrivare på uttag pappersrecept

Kommentar:

 • Kontrollen körs bara för läkemedel och teknisk sprit. Det är tillåtet att registrera pappersrecept med bara nollor i förskrivarkod när det gäller förskrivning av handelsvara till exempel en livsmedelsanvisning eller hjälpmedelskort.
 • Att förskrivarkod är giltig kontrolleras mot FORS i F.001.
 • Z.017 Förskrivning utfärdad i Sverige
 • Z.022 Läkemedel eller teknisk sprit
 • Z.029 Farmaceut på apotek eller icke-legitimerad apotekspersonal
Förskrivarkod eller gruppförskrivarkod måste anges.
22222F.301

Har förskrivaren begränsad förskrivningsrätt ?

Se F.003

 • Z.094 Anrop via versionspaket 21 eller senare
 • Z.029 Farmaceut på apotek eller icke-legitimerad apotekspersonal

Ytterligare villkor i AFF-KEX

 • Z.017 Förskrivning utfärdad i Sverige
Förskrivaren har begränsad förskrivningsrätt för vald artikel.
22

22

G.001

Finns mottagande apotek angivet på förskrivning till patient med födelsedatum?

För recept som förskrivs till person med födelsedatum ska förskrivning direktadresseras till ett specifikt apotek. Kontrollerar att ett mottagande apotek finns angivet, och att det inte avser receptbrevlådan för e-recept (Prod) eller 7350045511119. (Test) 7350045514448.

 • Z.092 Förskrivare
 • inte Z.009 Patient med personnummer
Specifikt apotek måste anges vid förskrivning med enbart födelsedatum.
2

G.002

Är angivet mottagande apotek giltigt?

För förskrivningar som direktadresseras (mottagagande apotek) kontrolleras att förskrivaren har angivit ett apotek som vid registreringstillfället finns i EXPO och att apoteket har tillstånd från Läkemedelsverket att bedriva apoteksverksamhet.
 
Inträffar något av följande alternativ avvisas receptet:

 1. Om GLN-kod saknas i EXPO avvisas receptet med <Apoteksnamn, Ort> satt till <Namn okänt> i felmeddelandet.
 2. Om GLN-kod finns i EXPO men inget av de apotek med samma ExpoLankId som angivet apotek är godkända. D.v.s. om alla har tillståndsstatus <> Godkänt , avvisas receptet med <Apoteksnamn, Ort>i felmeddelandet.
 3. Om GLN-kod finns i EXPO men alla apotek med samma ExpoLankId är stängda (enligt Startdatum verksamhet och Slutdatum verksamhet i EXPO) avvisas receptet med <Apoteksnamn, Ort>i felmeddelandet.
 • Z.092 Förskrivare
Angivet apotek <Apoteksnamn, Ort> är ogiltigt eller ej driftsatt
2

G.003


Finns angiven artikel i VARA?

Kontrollerar att angiven artikel finns i artikelregistret VARA. ID kan vara ett varunummer eller ett NPL Pack-idArtikel med id <varunummer/NPL Pack-id eller SB Pack-id> saknas i Produkt- och artikelregistret. 
2


2


2

G.004

Stämmer angiven kombination av NPL-id och NPL Pack-id?

Kontrollerar mot VARA att angivet NPL-id och NPL Pack-id hör ihop.

Unika regler per kontrollsamling:

 • REG, KORR kontrollerar angiven artikel på förskrivning
 • KEX, EXP, ERU kontrollerar angiven artikel på uttaget

Kommentar:

 • NPL Pack-id identifierar artikel
 • NPL-id identifierar den produkt artikeln hör till
 • Z.023 Läkemedelsartikel
Fel i lokalt Produkt- och artikelregister. Ogiltig kombination av produkt och artikelidentiteter
22

222

G.006


Har NPL Pack-id och NPL-id angivits vid förskrivning eller uttag av läkemedel?

För läkemedel kontrolleras att NPL Pack-id/SB Pack-id är angivet på receptet eller på uttaget, samt att det även finns ett NPL-id angivet.

 • Z.023 Läkemedelsartikel


Obligatoriskt att ange NPL Pack-id/SB Pack-Id och NPL-id för läkemedel.


2


2


2


2


2

G.007

 

Har angiven artikel en tillåten ATC-kod?

Vid uppdatera eller expediera

Om förskrivningen har en 7-ställig ATC-kod på substansnivå ska samma 7-ställiga ATC-kod finnas på uppdaterad eller expedierad artikel.

Vid AFF-REG

Om den tidigare förskrivningen har en 7-ställig ATC-kod på substansnivå ska samma 7-ställiga ATC-kod finnas på den nya förskrivningen.

Undantag i AFF-EXP
Om expedierat varunummer avser gruppvarunummer 698800 ”Läkemedel uthämtat utomlands” eller 690000 "Dispens beviljad av regeringen (läkemedel inom förmån)", sker inte kontrollen.

 • Z.023 Läkemedelsartikel

Ytterligare villkor i AFF-REG

 • Z.099 Referens till tidigare förskrivning finnsAnnan ATC-kod än förskriven artikel
22


1

G.008

 

Finns det en doseringsinstruktion

För läkemedel och teknisk sprit är det obligatoriskt att ange en doseringsinstruktion

 • Z.022 Läkemedel eller teknisk sprit
 • Z.094 Anrop via versionspaket 21 eller senare

Ytterligare villkor i AFF-EXP och ERU

 • Z.097 Dosering finns

Det är obligatoriskt att ange en doseringsinstruktion för läkemedel och teknisk sprit.


22

222

G.009

Finns behandlingsändamål angiven på förskrivning med läkemedel eller teknisk sprit?

Vid förskrivning av läkemedel och teknisk sprit är det obligatoriskt att ange ett ändamål för behandlingen riktat till patienten.

Vård – Om anrop från vården

 • Om händelsetyp är Registrera, Ersätta eller Förnya förskrivning är det obligatoriskt att ange ett värde
 • Om händelsetypen är Uppdatera förskrivning är det obligatoriskt att ange ett värde om den förskrivning som uppdateras har ett värde. D.v.s. ett befintligt värde kan ändras men inte tas bort

Apotek – Om anrop från apotek

 • Om händelsetyp är Registrera, Ersätta eller Förnya är det inte obligatoriskt att ange ett värde.
 • Om händelsetypen är Uppdatera förskrivning är det obligatoriskt att ange ett värde om den förskrivning som uppdateras har ett värde. D.v.s. ett befintligt värde kan ändras men inte tas bort

Kommentar:

 • Vid Förnya kontrolleras angivet värde mot tidigare förskrivning, enligt VR088. Detta gäller både för apotek och vård.
 • Via transformatorn kan en förskrivning skapas utan behandlingsändamål via PIRR/NEF.
 • Z.022 Läkemedel eller teknisk sprit
 • Z.094 Anrop via versionspaket 21 eller senare


Behandlingsändamål saknas vilket är obligatoriskt för läkemedel och teknisk sprit.

2

2


G.010

Är expedierad artikel förmånsberättigad?

Kontroll att expedierad artikel är förmånsberättigad när expediering ska ske inom förmån. Kontrolleras att artikeln är markerad med Förmån (Y) i VARA.

Kommentar:
Motsvarande kontroll finns som en varning för förskriven artikel, se G.321

Villkor i AFF-EXP och KEX

 • Z.046 Förmånsval rabatterat eller fritt

Ytterligare villkor i AFF-KEX

 • Z.017 Förskrivning utfärdad i Sverige
Förmån angiven, men <Artikelbenämning> med id <varunummer/ NPL Pack-id eller SB Pack-id > omfattas inte av förmånen.
2

2

G.011

Är patienten berättigad till livsmedel med förmån?

Vid Expediering (AFF EXP och AFF KEX)

För patienter under 16 år ingår livsmedel i förmånen, förmånsval Livsmedel får bara anges om:

  • Patienten är yngre än 16 år (G.011)
  • Artikeln är ett Livsmedel (G.318)

Vid Skapa och uppdatera förskrivning (AFF-REG, AFF-KORR

Om förskriven artikel är ett livsmedel kontrolleras att patienten är yngre än 16 år (G.011).

Villkor i REG och KORR

 • Z.094 Anrop via versionspaket 21 eller senare

Villkor i AFF-EXP och KEX

 • Z.087 Förmånsval livsmedel

Ytterligare villkor i AFF-KEX

 • Z.017 Förskrivning utfärdad i Sverige

Livsmedel kan inte expedieras med förmån till patient äldre än 16 år.21

22

G.012

 

Är förskrivning som ska expedieras med förmån utfärdad i Sverige?

För uttag som ska ske inom förmånen kontrolleras att förskrivning är utfärdad i Sverige.

Kontrolleras att landskod = null eller SE

 • Z.066 Förmånsval Rabatterat, Fritt, eller Livsmedel
Endast recept förskrivna i Sverige får
expedieras med förmån.

2

G.013

 

Är markering för generikautbyte angiven vid expediering?

Kontrollerar att det vid expediering har angivits om utbyte av förskriven artikel har skett eller inte.

Kontrollerar att flagga för "Generikautbyte utfört" <> null

 • Z.046 Förmånsval rabatterat eller fritt

 

Markering om generikabyte måste anges på uttaget.


222

G.014

Tillåter förskrivaren generikautbyte?

Vid substitution kontrolleras att förskrivaren tillåter generikautbyte. Kontrollerar att flaggan för Substitution tillåten = true.

 • Z.026 Generikautbyte utfört

Ytterligare villkor i AFF-ERU

 • Z.094 Anrop via versionspaket 21 eller senare
Förskrivare motsätter sig byte till generika.
111

G.015

 

Har förskrivningen rätt förutsättningar för makulering?

En förskrivning får makuleras om förskrivningen har status Aktiv eller Parkerad, inga uttag är utförda samt aktuellt format är "Elektroniskt".

Om alla uttag är backade räknas det som om inget uttag är utfört.

N/A

Förskrivningen kan inte makuleras på grund av felaktig status, aktuellt format är papper eller det finns utförda uttag.

2
G.017


Är ett giltigt utfärdandedatum angivet på förskrivningen?

Kontrollerar att utfärdandedatum som angivits är giltigt: att utfärdandedatum inte är äldre än ett år och inte är ett datum som ligger i framtiden.

Kontrollerar att Utfärdandedatum:
<= dagens datum
> dagens datum – 1 år

N/AOgiltigt utfärdandedatum.
2


1

G.018

 

Är expeditionstidpunkten giltig?

Vid expediering kontrolleras att datumet för expeditionstidpunkten uppfyller nedanstående:
<= dagens datum
>= utfärdande datum
<= Sista giltighetsdag +3 dagar

Vid efterregistrering (AFF-ERU) kontrolleras att datumet för expeditionstidpunkten uppfyller nedanstående:
<= dagens datum
>= utfärdande datum

Kommentar:

 • Kontroll utförs på datum inte på tidpunkt
 • Expediering är möjlig tre dagar efter sista giltighetsdag om förskrivningen har aktiverats inom de tre dygnen. Det innebär att en förskriven vara som har beställts när förskrivningen var aktiv kan expedieras upp till tre dagar efter förskrivningens sista giltighetsdag.

Villkor i AFF-ERU

 • Z.094 Anrop via versionspaket 21 eller senare

Ogiltigt expeditionsdatum.21

G.022

 

Är expeditionstidpunkten giltig för uttag pappersrecept?

Vid uttag pappersrecept sker kontroll mot utfärdande datum.

Om underlag är "Papper"(G.022)

Pappersrecept har en giltighetstid på max 1 år

Kontrollerar att datumet för expeditionstidpunkten uppfyller nedanstående:
expeditionstidpunkt >= utfärdande datum + 1 år + 3 dagar.

Om underlag är "Telefon" (G.022)

Telefonrecept har en giltighetstid på max 14 dagar.

Kontrollerar att datumet för expeditionstidpunkten uppfyller nedanstående:
expeditionstidpunkt >= utfärdande datum + 14 dagar

Kontroll att expeditionstidpunkten inte är i framtiden (G.322)

Kontrollerar att datumet för expeditionstidpunkten är <= dagens datum.

Kommentar:

 • Telefonrecept får bara ha ett uttag, kontrolleras i H.102
 • För utländska e-recept utförs ingen kontroll mot sista giltighetsdag. Däremot ges en varning enligt G.017 om den utländska förskrivningen är äldre än ett år jämfört med dagens datum.

N/A

Sista giltighetsdag har passerat, receptet kan inte expedieras.


2

G.023

Är värde för dosdispensering utelämnat för patient utan dosunderlag?

För patienter utan dosunderlag får enbart helförpackningar förskrivas . Kontrollerar att flaggan för Dosdispensering = false

 • Z.036 Patient utan dosunderlag

Dosdispenserad förskrivning får inte anges till patient utan dosunderlag.


2

G.024

Saknas mottagande apotek på förskrivning till patient med personnummer?

Kontrollerar att mottagande apotek inte är angivet vid förskrivning till patient med personnummer


 • Z.009 Patient med personnummer
 • Z.094 Anrop via versionspaket 21 eller senare

Mottagande apotek får inte anges för patient med personnummer.


2

G.026

Är första doseringsdag korrekt angivet?

Om en första doseringsdag är angiven kontrolleras att det är ett giltigt värde i relation till andra datum på förskrivningen.

För alla händelsetyper (G.026)

Kontrollerar att första doseringsdag
>= Utfärdandedatum
<= Första uttag före (kontrolleras om angivet)
<= Sista giltighetsdag

Händelsetyp är Förnya förskrivning (G.305)

Kontrollerar att första doseringsdag på ny förskrivning är dagens datum.

Händelsetyp är Ersätta förskrivning

 • Om tidigare förskrivning inte är Avslutad och dess första doseringsdag har infallit - kontrollerar att första doseringsdag på ny förskrivning är dagens datum. (G.305)
 • Om första doseringsdag på tidigare förskrivning ännu ej infallit eller saknas, kontrolleras att första doseringsdag på ny förskrivning inte är ett passerat datum. (G.306)
 • Om tidigare förskrivning har status Avslutad - kontrolleras att första doseringsdag på ny förskrivning inte är ett passerat datum. (G.306)

Händelsetyp är Uppdatera förskrivning

 • Kontrolleras att första doseringsdag inte ändrats till ett passerat datum. (G.307)
 • Om förskrivningen avser tillfällesdosering enligt VR111 och doseringen är ändrad enligt VR113 kontrolleras att första doseringsdag inte är ett passerat datum. Gäller oavsett om Första doseringsdag är ändrad eller inte. (G.325) 

Villkor i AFF KORR

 • inte Z.112 Förskrivningsstatus Avslutad


Ogiltigt datum har angivits som första doseringsdag.


22
G.030

 

Har förskrivningen tillåten status och aktuellt format för att få uppdateras?

Kontrollerar om förskrivningen får uppdateras.

Vid händelsetyp Uppdatera förskrivning, kontrolleras att förskrivningens status är någon av (G.030):

 • avslutad
 • aktiv
 • parkerad
 • Slutexpedierad

samt att aktuellt format är "Elektroniskt" (G.301)

N/A

Uppdatera förskrivning kan inte utföras på grund av felaktig status, aktuell status är </%status%>

Fler felmeddelanden:

se G.301
2
G.031

 

Har förskrivningen tillåten status och aktuellt format för att få expedieras?

Om händelsetypen är Expediera (G.031) ska förskrivningens status vara aktiv eller avslutad med statusorsak utgången, samt att aktuellt format ska vara "Elektroniskt".

Om händelsetypen är Efterregistrera uttag (G.304) kan förskrivningens status vara:

 • aktiv
 • slutexpedierad
 • avslutad
 • parkerad

samt att aktuellt format ska vara "Elektroniskt"

Kommentar:
En förskrivning kan expedieras tre dagar efter sista giltighetsdag om förskrivningen är aktiv, detta kontrolleras i G.018. 

N/A

Expediering kan inte utföras när förskrivningen har felaktig status eller när format är papper.
2

G.032


Har förskrivningen tillåten status och aktuellt format för att få avslutas?

Vid avslutning av en förskrivning kontrolleras att förskrivningen har en status som tillåter detta. Giltiga statusar för att avsluta en förskrivning är:

 • Aktiv
 • Parkerad
 • Slutexpedierad

Samt att aktuellt format ska vara "Elektroniskt"

N/A

Förskrivning kan inte avslutas på
grund av felaktig status eller när format är papper.
2G.033

 

Är sista giltighetsdag korrekt angiven?

Kontrollerar att förskrivningen inte är giltig mer än ett år + en dag för förskrivning som inkommer som e-recept, respektive 14 dagar när underlaget är "Telefon".

Om typ av registreringsunderlag är "Elektroniskt" eller "Papper"

Om förskrivningen har status Aktiv, Parkerad eller Slutexpedierad

   • Om det är en ny förskrivning som skapas (REG) kontrolleras att:
     • Sista giltighetsdag <= Utfärdandedatum + 1 år
     • Sista giltighetsdag >= dagens
   • Om det är en ny förskrivningsversion som skapas (KORR,UTS) utförs kontroll av sista giltighetsdag om sista giltighetsdag har ändrats.

Om förskrivningen har status Avslutad

Kontrolleras att
Sista giltighetsdag <= Utfärdandedatum + 1 år

Om typ av registreringsunderlag är "Telefon"

Om förskrivningen har status Aktiv, Parkerad eller Slutexpedierad

   • Sista giltighetsdag <= Utfärdandedatum + 14 dagar
   • Sista giltighetsdag >= dagens datum

Om förskrivningen har status Avslutad

Kontrolleras att Sista giltighetsdag <= Utfärdandedatum + 14 dagar

Kommentar:
Sista giltighetsdag kan senast sättas till samma datum om ett år från utfärdande. Exempel: Utfärdande datum = 2020-01-01 då kan sista giltighetsdag senast vara 2021-01-01

Status makulerad kan inte förekomma eftersom inga förändringar kan ske på en makulerad förskrivning.

 • Z.094 Anrop via versionspaket 21 eller senare
Ogiltig sista giltighetsdag är angiven.

2


2


2G.034

Används gruppvarunummer för utländsk artikel enbart vid expediering från utländskt Apotek eller vid efterregistrering av uttag?

Utländsk artikel i Produkt och Artikelregistret(VARA) används vid expediering av svenskt e-recept utomlands och kan användas vid efterregistering av uttag utfört utomlands.

Utländsk artikel

 • Benämning: Läkemedel uthämtat utomlands, ospecificerad  
 • Gruppvarunummer: 698800 
 • NPL Pack-id/SB-Pack-id:  SB230302100001
 • NPL-id: SB230302000001

När förskrivning skapas, förnyas, ersätts eller uppdateras (AFF-REG och AFF-KORR) 

 • Kontrolleras att utländsk artikel inte anges.

Vid expediering (AFF- KEX) och EXP

 • Kontrolleras att gruppvarunummer för utländsk artikel inte expedieras som ett uttag pappersrecept

Vid expediering  (AFF- EXP)

 • Om uttaget utförs i Sverige (utförarens landskod är Sverige (SE)) kontrolleras att utländsk artikel inte expedieras.
 • Om uttaget utförs utomlands (utförarens landskod är skilt från Sverige (SE)) kontrolleras att utländsk artikel expedieras.

Vid efterregistering av uttag  (AFF- ERU)

 • Om det är ett svenskt uttag som efterregistreras kontrolleras att utländsk artikel inte anges,
 • Om ett utländskt uttag efterregistreras på ett svenskt apotek kan antingen en svensk- eller  utländsk artikel anges.

Villkor i EXP och ERU

 • Z.094 Anrop via versionspaket 21 eller senare
Gruppvarunummer 698800 får enbart användas för expediering gjord utomlands.

2

22

2

2

G.035


Är läkemedlet tillåten att försäljas?

Kontrollerar att läkemedlet inte är stoppad för försäljning. Kontrolleras att artikeln saknar markering som försäljningsstoppad i VARA.

 • Z.023 Läkemedelsartikel
 • ZG.006 NPL/SB Pack-id på förskrivning eller uttag
<Artikelbenämning> med id <varunummer/NPL Pack-id eller SB Pack-id> är försäljningsstoppad.1

1


2G.036 


Är Läkemedelsartikel avregistrerad ?

Om ett datum för när artikeln ska avregistreras finns i VARA kontrolleras att datumet inte är passerat.

Exempel: om Avregistreringsdatum i VARA är 2021-05-21 slår kontrollen till från dagen efter d.v.s. 2021-05-22

Allvarlighetsgrad vid REG och KORR

 • Om anrop från vården är kontrollen avvisande (2), G.324.
 • Om anrop från apotek ger kontrollen en varning (1), G.036.

Kommentar:
E-hälsomyndigheten och Läkemedelsverket har tidigare tolkat datumets innebörd olika men i och med införandet av NLL  ensas detta genom kontroll utförs mot avregistreringsdatum + 1 dag.

 • Z.023 Läkemedelsartikel
 • ZG.006 NPL/SB Pack-id på förskrivning eller uttag


 
 <Artikelbenämning> med id <varunummer/NPL Pack-id eller SB Pack-id> är avregistrerad.1

1


1

2


2G.037

 

Saknar artikeln utlämnandebegränsning som kräver utökad behörighet hos förskrivaren?

Kontrollerar i VARA om värdet för utlämnandebegränsning är D01, D02 eller D03 för vald artikel

 • Z.054 Utlämnandebegränsning finns
Artikeln på uttaget är ett läkemedel som kräver att förskrivaren har specialistkompetens eller har beviljats dispens av Läkemedelsverket. Detta måste kontrolleras.
11

G.101

Finns en behandlingsorsak angiven för läkemedel eller teknisk sprit?

Vid förskrivning av läkemedel eller teknisk sprit ska förskrivare ange minst ett kodvärde för behandlingsorsak.

Vid anrop från vården gäller följande:

Händelsetyp är Registrera eller Ersätta förskrivning

 • obligatoriskt att ange minst ett värde i behandlingsorsak.

Händelsetyp är uppdatera förskrivning

 • obligatoriskt att ange ett värde om den förskrivning som ska uppdateras har ett värde. Det innebär att ett befintligt värde kan ändras men inte tas bort.

Händelsetyp Förnya förskrivning

 • Valfritt att ange ett värde i behandlingsorsak.

Kommentar:

 • Om förskrivningen som ska förnyas har ett värde angivet, så kontrolleras att samma värde finns angivet på den nya förskrivningen. Se VR088.
 • Kontroller för apotek se VR087. Apotek får inte ange detta värde. Befintligt värde ärvs när apotek förnyar eller uppdaterar en förskrivning.
 • Under övergångsperioden skickar transformatorn in värdet från den förskrivning som uppdateras eller förnyas av vården
 • Efter övergångsperioden blir det vid anrop från vården obligatoriskt att ange ett värde i behandlingsorsak även vid förnyelse.
 • Z.022 Läkemedel eller teknisk sprit
 • Z.094 Anrop via versionspaket 21 eller senare
 • Z.092 Förskrivare

Behandlingsorsak är obligatoriskt att ange för läkemedel och teknisk sprit.


22
G.102

 

Är angivna kodvärden för behandlingsorsak giltiga?

Händelsetyp är Registrera, Ersätta eller Förnya förskrivning

 • Om kodvärde/kodvärden finns angivet för behandlingsorsak kontrolleras att angivna kodvärden är giltiga.

Händelsetyp är Uppdatera förskrivning

 • För de värden som har förändrats kontrolleras att angivna kodvärden är giltiga.

Kommentar:

 • Kontrollen sker av att valt kodvärde finns i gällande version av värdemängden. Det innebär att koder som tidigare funnits men som har inaktiverats inte kommer att räknas som giltiga.
 • Förskrivningar med koder som inaktiverats kan inte förnyas. Förskrivningen behöver då antingen uppdateras med en giltig kod innan förnyelsen, eller välja funktionen ersätta och där ange en ny, giltig kod.
 • Z.092 Förskrivare

Behandlingsorsak är angivet med ogiltigt
kodvärde, <%kod>.


22
G.104

Är senaste datum för avslut av behandling efter eller samma som sista giltighetsdag?

Om Senaste datum för avslut av behandling finns angivet kontrolleras att detta datum infaller samtidigt eller senare än Sista giltighetsdag.

Kontrolleras att
Senaste datum för avslut >= Sista giltighetsdag

 • Z.094 Anrop via versionspaket 21 eller senare

Senaste datum för avslut av behandling får inte vara tidigare än sista giltighetsdag.


2

2G.105

Är senaste datum för avslut av behandling efter eller samma som sista doseringsdag?

Om både Senaste datum för avslut av behandling och Sista doseringsdag finns angivna kontrolleras att Senaste datum för avslut av behandling infaller samtidigt eller senare än Sista doseringsdag.

Kontrolleras att Senaste datum för avslut >= Sista doseringsdag

 • Z.094 Anrop via versionspaket 21 eller senare

Senaste datum för avslut av behandling

får inte vara tidigare än sista doseringsdag.


2

2G.107

Är sista doseringsdag samma som sista giltighetsdag?

Om en Sista doseringsdag finns angiven på en förskrivning måste den vara samma dag som Sista giltighetsdag.


Kontrolleras att Sista doseringsdag = Sista giltighetsdag

 • Z.094 Anrop via versionspaket 21 eller senare


Sista doseringsdag måste vara samma dag som sista giltighetsdag.
22
G.108

 

Marknadsförs artikeln i Sverige?

Vid förskrivning kontrolleras om handelsvaran eller läkemedlet marknadsförs i Sverige. Kontrolleras om artikeln är markerad med Tillhandahålls = ”Y” enligt VARA

 • Z.092 Förskrivare

Ytterligare villkor i AFF LÄS och KORR

 • Z.094 Anrop via versionspaket 21 eller senare

Ytterligare villkor i AFF-REG

 • Z.094 Anrop via versionspaket 21 eller senare eller Z.116 Förskrivning skapad via NEF/PIRR

<Varunamn> med varunummer/NPL Pack-id <varunummer/ NPL Pack-id > marknadsförs inte i Sverige.

1

1

1


G.111

Finns det en dosering angiven för läkemedel och teknisk sprit?

För läkemedel och teknisk sprit kontrolleras att det finns en dosering angiven på förskrivningen.

 • Z.022 Läkemedel eller teknisk sprit
Dosering ska anges för läkemedel och teknisk sprit
22
G.116

 

Är datum för expediering före eller samma dag som första uttag före?

Vid första uttaget kontrolleras att:
expeditionsdatum <= Första uttag före

Kommentar:
Observera att första uttag före hanteras som ett till och med datum, trots namnet.

 • Z.059 Första uttaget på förskrivningen

Ytterligare villkor i AFF-ERU

 • Z.094 Anrop via versionspaket 21 eller senare
Första uttag skulle ha skett senast den <%första uttag före%>, förskrivning är inte längre expedierbar.
211

G.117

Är totalt antal tecken för doserings-, administrerings- och annan instruktion tillåtet?

Kontrollerar sammanlagda längden för fälten doseringsinstruktion, administreringsinstruktion och annan instruktion.

 • Om händelsetyp är skapa, ersätt, förnya eller uppdatera förskrivning tillåts max 486 tecken. (AFF-REG eller AFF-KORR)
 • Om händelsetyp är expediera eller efterregistrera uttag tillåts max 512 tecken (AFF-EXP och AFF-ERU)

Kommentar felmeddelande:

{0} tecken, innebär att ett variabelt värde returneras efter aktuellt felscenario 486 eller 512 returneras.

 • Z.097 Dosering finns
 • Z.094 Anrop via versionspaket 21 eller senare

Totala antalet tecken i doseringsanvisning
(doseringsinstruktion, administreringsinstruktion och annan instruktion) överstiger {0} tecken.


22


22

G.118

 

Doseringskontroller

Anropar regelmotor för doseringskontroller, alla typer av dosering kontrolleras för läkemedel och teknisk sprit samt för handelsvaror om en dosering finns angiven.

Kommentar:
För regler se sidan Doseringskontroller

 • Z.097 Dosering finns


Är en samlingskontroll, flera olika varianter av felmeddelande i V-serien enligt Doseringskontroller


22


22

G.119

Är sista doseringsdag senare eller samma som första doseringsdag?

Om både första och sista doseringsdag finns angivna kontrolleras att Sista doseringsdag inte ligger före Första doseringsdag.

Kontrollerar att Sista doseringsdag >= Första doseringsdag, eller att Första doseringsdag saknas.

Villkor i AFF KORR

 • inte Z.112 Förskrivningsstatus Avslutad

Sista doseringsdag får inte vara tidigare än första doseringsdag.

22
G.128

Är ett giltigt kodvärde för händelseorsak angivet

Om en händelseorsak är angiven kontrolleras att kodvärdet finns och är giltigt i kodverk för händelseorsak som kan vara ändringsorsak eller Felregistreringsorsak.
Händelseorsak är angivet med ogiltigt
kodvärde, <%kodvärde>.
2222


G.130


Är ett giltigt kodvärde för dosenhet, doseringshastighetsenhet eller maxdosenhet angivet?

Kontroll av kodvärden för dosenhet (G130), doseringshastighetsenhet (G.309) och maxdosenhet (G.320).

Om händelsetyp är Registrera, Ersätta eller Förnya förskrivning

 • Om dosenhet, doseringshastighetsenhet eller maxdosenhet finns angivet kontrolleras att kodvärdet är giltigt.

Om händelsetyp är Uppdatera förskrivning

 • Om dosenhet, doseringshastighetsenhet eller maxdosenhet har förändrats kontrolleras att kodvärdet är giltigt.

Om händelsetypen är Expediera

 • Om dosenhet, doseringshastighetsenhet eller maxdosenhet finns angivet kontrolleras att kodvärdet är giltigt. Kontroll sker på den dosering som används för uttaget, antingen förskriven dosering eller uttagsdosering.

Kommentar:

 • Kontrollen sker av att valt kodvärde finns i gällande version av värdemängden. Det innebär att koder som tidigare funnits men nu inte är aktiva längre inte kommer att räknas som giltiga.
 • Förskrivningar med koder som inaktiverats inte kan förnyas. Förskrivningen behöver då antingen uppdateras med en giltig kod innan förnyelsen, eller välja funktionen Ersätta och där ange en ny, giltig kod.
 • Z.094 Anrop via versionspaket 21 eller senare


 

Ogiltigt värde, <%kodvärde%>, för dosenhet.


22


1

G.131

Finns en enhet för angiven dos?

Händelsetyp är Registrera eller Ersätta

 • Om det finns en dos måste en dosenhet också anges. 

Händelsetyp är Uppdatera förskrivning

 • Om dosenhet har ett värde på den förskrivning som uppdateras är det obligatoriskt att ange ett värde. Det innebär att värdet kan uppdateras, men inte tas bort. Om förskrivningen som ska uppdateras saknar värde är det valfritt att ange.

Händelsetyp är Expediera förskrivning

 • Om en uttagsdosering skapas i samband med expediering och förskrivningens dosering har en dosenhet med ett värde är det obligatoriskt att ange ett värde i uttagsdoseringens dosenhet.
 • Om den expedierade förskrivningens dosering saknar ett värde i dosenhet är det valfritt att ange ett värde i uttagsdoseringens dosenhet.

Kommentar:

 • Vid förnyelse av en förskrivning krävs inget tillägg av en dosenhet men efter övergångsperioden blir det även vid förnyelse obligatoriskt att ange ett värde i dosenhet om det finns ett värde i dos.
 • Om förskrivningen som ska förnyas har värde angivet i dosenhet kontrolleras att samma värde finns angivet på den nya förskrivningen. Se VR088.
 • Z.094 Anrop via versionspaket 21 eller senare

Dosenhet måste anges


22


2

G.132

Är administreringsväg, administreringsmetod eller administreringsställe angivet?

Vid förskrivning av läkemedel ska minst en av dessa tre värdemängder finnas angiven: administreringsväg, administreringsmetod eller administreringsställe

Vård - Om anropet kommer från vården

Händelsetyp är Registrera eller Ersätta förskrivning

obligatoriskt att ange minst ett av värdena

Händelsetyp är Uppdatera förskrivning:

 • om den förskrivning som ska uppdateras har ett värde angivet är det obligatoriskt att ange minst ett värde. Det innebär att värde kan uppdateras, men något av fälten ska ha ett värde angivet.
 • Om förskrivningen som ska uppdateras inte har ett värde angivet är det valfritt att ange ett värde.

ndelsetyp är Förnya förskrivning:

valfritt att ange ett värde

Apotek - Om anropet kommer från apotek

Händelsetyp är Ersätta förskrivning:

obligatoriskt att ange något av värdena

Händelsetyp är Uppdatera förskrivning

 • Om den förskrivning som ska uppdateras har ett värde angivet är det obligatoriskt att ange minst ett värde. Det innebär att värdet kan uppdateras men något av fälten ska ha ett värde angivet.
 • Om förskrivningen som ska uppdateras saknar värde är det valfritt att ange

Händelsetyp är Förnya förskrivning:

valfritt att ange ett värde

Händelsetyp är Registrera förskrivning:

valfritt, eftersom uppgift om administreringssätt kan saknas på pappersrecept.

Kommentar:

 • Om förskrivningen som ska förnyas har värde angivet, så kontrolleras att samma värde finns angivet på den nya förskrivningen. Se VR088.
 • Efter övergångsperioden blir det obligatoriskt att ange minst ett av dessa attribut även vid förnyelse.
 • Z.022 Läkemedel eller teknisk sprit
 • Z.094 Anrop via versionspaket 21 eller senare
För läkemedel så måste kodvärde för antingen administreringsväg, administreringsmetod eller administreringsställe anges.
22
G.134

Är en administreringsinstruktion angiven?

Vård - Om anropet kommer från vården

Händelsetyp är Registrera, Ersätta eller Förnya förskrivning

Obligatoriskt att ange en administreringsinstruktion om administreringsmetod, administreringsväg, eller administreringsställe är angivet.

Händelsetyp är Uppdatera förskrivning

 • Om den förskrivning som ska uppdateras har en administreringsinstruktion är det obligatoriskt att ange ett värde. Det innebär att värdet kan ändras men inte tas bort.
 • Om förskrivningen som ska uppdateras inte har ett värde angivet är det valfritt att ange ett värde.

Apotek - Om anropet kommer från apotek

Händelsetyp är Registrera, Ersätta eller Förnya förskrivning:

Obligatoriskt att ange en administreringsinstruktion om administreringsmetod, administreringsväg, eller administreringsställe är angivet.

Händelsetyp är Uppdatera förskrivning

 • Om den förskrivning som ska uppdateras har en administreringsinstruktion är det obligatoriskt att ange ett värde. Det innebär att värdet kan ändras men inte tas bort.
 • Om förskrivningen som ska uppdateras inte har ett värde angivet är det valfritt att ange ett värde.

Händelsetyp Expediera

Obligatoriskt om uttagsdosering är strukturerad.

Kommentar:

Administreringsinstruktion används inte vid förskrivning av handelsvaror med undantag för teknisk sprit. 

 • Z.094 Anrop via versionspaket 21 eller senare

Ytterligare villkor i AFF EXP

 • Z.097 Dosering finns

 Det är obligatoriskt att ange en administrerings-instruktion
22


2
G.137

Är notat förskrivare utelämnat eller oförändrat?

Händelsetyp är Registrera, Ersätta eller Förnya förskrivning

 • Notat förskrivare får inte anges

Händelsetyp är Uppdatera förskrivning

 • Notat förskrivare får inte ändras
 • Z.094 Anrop via versionspaket 21 eller senare
Notat kan inte anges eller ändras, då det är ett utgående attribut i NLL.
2

G.138

Är leveransmeddelande utelämnat eller oförändrat?

Händelsetyp är Registrera, Ersätta eller Förnya förskrivning

 • Leveransmeddelande får inte anges

Händelsetyp är Uppdatera förskrivning

 • Leveransmeddelande får inte ändras
 • Z.094 Anrop via versionspaket 21 eller senare
Leveransmeddelande kan inte anges eller ändras, då det är ett utgående attribut i NLL.
2

G.140

Har förskrivningen tillåten status och aktuellt format för att få förnyas?

Kontrollerar att den tidigare förskrivning som ska förnyas har status Aktiv eller Slutexpedierad och att aktuellt format är "Elektroniskt"


 • Z.106 Händelsetyp Förnya förskrivning
 • Z.094 Anrop via versionspaket 21 eller senare
Förskrivning kan inte förnyas p.g.a. felaktig status eller att aktuellt format är papper. Aktuellt format är </% Aktuellt format %>, status är <% status %>
2

G.141

Har förskrivningen tillåten status och aktuellt format för att få ersättas?

Kontrollerar att den tidigare förskrivning som ska ersättas har någon av följande status (G.141):

 • Aktiv
 • Slutexpedierad
 • Parkerad
 • Avslutad

samt att aktuellt format är "Elektroniskt" (G.319)

 • Z.107 Händelsetyp Ersätta förskrivning
 • Z.094 Anrop via versionspaket 21 eller senare

Förskrivning kan inte ersättas p.g.a. felaktig status, statusen är <% status %>


2

G.142

Är landskod angivet för landet där uttag utfördes?

Vid efterregistrering av uttag skall landskod anges för det land där uttaget utfördes.

Kontrollerar att landskod finns angivet på händelsen för uppdragsgivarens arbetsplats (d.v.s. för utländskt apotek)

 • Z.094 Anrop via versionspaket 21 eller senare

Landskod för apotek där uttaget utfördes behöver anges
2
G.143

Tillhör apotekets landskod ett EES-land?

Giltiga EU/EES länder definieras i VR187

Om händelsetyp är expediera (AFF-EXP)
Kontrolleras att utförarens arbetsplats har en giltig landskod

Om händelsetyp är efterregistrera uttag   (AFF-ERU)

 • Kontrolleras att  uppdragsgivarens arbetsplats har en giltig landskod för ett EU/EES Land.
 • Z.094 Anrop via versionspaket 21 eller senare

% är en ogiltig Landskod.2
G.144

Är datum vid avsluta förskrivning korrekt angivna?

Vid händelsetyp avsluta förskrivning kontrolleras att datumen sista giltighetsdag, sista doseringsdag och senaste datum för avslut av behandling är korrekta

För vård, samt apotek om uppdragsgivare angivits (avslut på uppdrag av förskrivare)

 • Sista giltighetsdag måste vara dagens datum. (G.144)
 • Sista doseringsdag måste vara dagens datum eller inte vara angivet. Kontrolleras oavsett om sista doseringsdag är ändrad eller ej. (G.311)
 • Om senaste datum för avslut av behandling är ändrat, måste det vara dagens datum eller inte angivet (G.312)


För apotek, om uppdragsgivare saknas (avslut sker på patientens initiativ)

 • Sista giltighetsdag (G313), sista doseringsdag (G.314) eller senaste datum för avslut av behandling (G.315) får inte ändras

Kommentar

 • Om en sista doseringsdag finns ska den vara synkad med sista giltighetsdag eller tas bort, därför kontrolleras sista doseringsdag oavsett om den är ändrad eller ej. Se även regel i G.107 som kontrollerar detta vid registrering och uppdatering.
 • Vid avslut av dosdispenserad förskrivning måste sista doseringsdag eller senaste datum för avslut av behandling vara angivet, se D.003.
 • Z.094 Anrop via versionspaket 21 eller senare


När en förskrivning avslutas kan sista giltighetsdag endast ändras till dagens datum
2G.145

Är kodvärde för händelseorsak giltigt för händelsetypen

Kontroll att kodvärde för Händelseorsak får anges för händelsetypen

Händelsetyp

Valideras mot kodverk för

Makulera förskrivning

Felregistreringsorsak

Avsluta förskrivning

Ändringsorsak och Felregistreringsorsak

Ersätt förskrivning

Ändringsorsak

Uppdatera förskrivning

Ändringsorsak

Aktivera förskrivning

Ändringsorsak

Parkera förskrivning

Ändringsorsak

Förnya förskrivningÄndringsorsak
Registrera förskrivningÄndringsorsak


Kommentar:

 • Validering av att valt kodvärde för Händelseorsak återfinns i detta kodverk sker i G.128.
 • Vid Parkera och Aktivera körs inte några AFF-kontroller, reglerna för dessa händelsetyper finns ändå med i denna regel för att ge helhetsbilden av vad som gäller.

Ogiltigt kodvärde för händelseorsak för händelsetyp <%händelsetyp%>
2222


G.146

Är ett giltigt kodvärde angivet för period på dygnet?

Kontrollerar att period på dygnet har ett giltigt värde.

Händelsetyp är Registrera, Ersätta eller Förnya förskrivning

 • Om period på dygnet anges kontrolleras att kodvärdet är giltigt

Händelsetyp är Uppdatera förskrivning

 • Om period på dygnet har förändrats kontrolleras att kodvärdet är giltigt. Ingen kontroll sker om värdet är oförändrat.

Händelsetyp är Expediera

 • Angivet värde för period på dygnet kontrolleras att det är giltigt. Kontroll sker på den dosering som används för uttaget, antingen förskriven dosering eller uttagsdosering.

Kommentar:

 • Kontrollen sker av att valt kodvärde finns i gällande version av värdemängden. Det innebär att koder som tidigare funnits men som har inaktiverats inte kommer att räknas som giltiga.
 • Förskrivningar med koder som inaktiverats kan inte  förnyas. Förskrivningen behöver då antingen uppdateras med en giltig kod innan förnyelsen eller så väljer förskrivaren funktionen Ersätta där en ny giltig kod anges.
 • Z.094 Anrop via versionspaket 21 eller senare
Ogiltigt värde, <%kodvärde>, för period på dygnet
22


1

G.147


Är giltiga kodvärden för administreringssätt angivna?

Regel som beskriver hantering av samtliga kodvärden som beskriver administreringssätt. Varje kodvärde har en motsvarande kontroll med unik felkod och felmeddelande.

Händelsetyp Registrera, Ersätta eller Förnya förskrivning

För de värden som finns angivna kontrolleras att kodvärdet är giltigt

 • Administreringsväg (G.147)
 • Administreringsmetod (G.148)
 • Administreringsställe (G.149)
 • Precisering av administreringsställe (G.150)
 • Medicinteknisk produkt vid läkemedelsadministrering (G.151)

Händelsetyp är Uppdatera förskrivning

 • För de värden som är förändrade kontrolleras att kodvärdet är giltigt

Händelsetyp är Expediera

 • För de värden som finns angivna kontrolleras att kodvärdet är giltigt. Kontroll sker på den dosering som används för uttaget, antingen förskriven dosering eller uttagsdosering.

Kommentar:

 • Kontrollen sker av att valt kodvärde finns i gällande version av värdemängden. Det innebär att koder som tidigare funnits men som har inaktiverats inte kommer att räknas som giltiga.
 • Förskrivningar med koder som inaktiverats kan inte förnyas. Förskrivningen behöver då antingen uppdateras med en giltig kod innan förnyelsen, eller välja funktionen Ersätta och där ange en ny, giltig kod.
 • Om kodvärde "OTH" (other) är angivet ska en fritextbeskrivning anges i fält avsett för detta (ex. beskrivning annan administreringsmetod). Fritextbeskrivning får inte anges vid andra kodvärden. Detta sker som indatakontroller.
 • Z.094 Anrop via versionspaket 21 eller senare


Ogiltigt värde, <%kodvärde%, för administreringsväg.

22
1
G.148

Är giltiga kodvärden för administreringssätt angivna?

Se administreringsmetod i G.147

Se G.147

Ogiltigt värde, <%kodvärde%>, för administreringsmetod.


22


1
G.149

Är giltiga kodvärden för administreringssätt angivna?

Se administreringsställe i G.147

Se G.147

Ogiltigt värde, <%kodvärde%>, för administreringsställe.


22


1

G.150

Är giltiga kodvärden för administreringssätt angivna?

Se precisering av administreringsställe i G.147

Se G.147

Ogiltigt värde, <%kodvärde%>, för precisering av administreringsställe.


22


1
G.151

Är giltiga kodvärden för administreringssätt angivna?

Se medicinteknisk produkt vid läkemedelsadministrering i G.147

Se G.147

Ogiltigt värde, <%kodvärde%>, för medicinteknisk produkt vid läkemedelsadministrering.


22


1
G.152

Har sista giltighetsdag och sista doseringsdag giltiga värden vid uppdatering av avslutad förskrivning?

För helförpackning kontrolleras att (G.152)

 • Befintligt datum för Sista giltighetsdag inte har passerats, samt att angivet nytt datum är dagens datum
 • Befintligt datum för Sista doseringsdag inte har passerats, samt att angivet nytt datum är dagens datum

För dosdispenserad förskrivning kontrolleras att (G.302)

 • Datum för Sista doseringsdag eller Sista giltighetsdag inte är ändrad
 • Z.112 Förskrivningsstatus Avslutad

När förskrivningen är avslutad får sista doseringsdag och sista giltighetsdag inte ändras när befintligt datum redan har passerat, och endast ändras till dagens datum.
2
G.153

Får dosering uppdateras på en avslutad förskrivning?

Dosdispenserad förskrivning 

 • Dosering får inte ändras på en dosdispenserad förskrivning som är avslutad (G.153)

Helförpackning

 • förskrivningen måste vara den senaste i kedjan. Senare förskrivningar med status Makulerad undantas. (G.326)
 • Dosering får inte ändras om något datum för avslut finns som är passerat. Om dosering är ändrad, och en Sista doseringsdag eller Senaste datum för avslut av behandling finns kontrolleras att datum inte har passerat. (G.303)
 • Z.112 Förskrivningsstatus Avslutad

Dosering får inte ändras på en dosdispenserad förskrivning som är avslutad

 2
G.154

Är angiven artikel av samma typ (handelsvara eller läkemedel)?

Det är inte tillåtet att byta ett läkemedel mot en handelsvara eller en handelsvara mot ett läkemedel vid expediering, uppdatering eller när en förskrivning ersätts.

 • Om förskriven artikel är ett läkemedel, kontrolleras att angiven artikel också är ett läkemedel (G.154)
 • Om förskriven artikel är en handelsvara, kontrolleras att angiven artikel också är en handelsvara (G.317)

Jämförelse sker enligt:

 • EXP - Kontroll sker mellan förskriven artikel och artikel på uttag.
 • KORR - Kontroll sker mellan förskriven artikel och önskad uppdatering av förskriven artikel.
 • REG, händelsetyp ersätta förskrivning - Kontroll sker mellan artikel på befintlig förskrivning och artikel på ny förskrivning.
 • Z.094 Anrop via versionspaket 21 eller senare

Ytterligare villkor i AFF KORR

 • Z.029 Farmaceut på apotek eller icke-legitimerad apotekspersonal

Ytterligare villkor i AFF REG

 • Z.107 Händelsetyp Ersätta förskrivning

Ytterligare villkor i AFF EXP

 • Z.029 Farmaceut på apotek eller icke-legitimerad apotekspersonal

Förskrivet läkemedel får inte bytas till en handelsvara22


2
G.155

Kontrollerar antal tecken i doseringsanvisning vid förskrivning till patient med födelsedatum

Kontrollerar att antal tecken som används i doseringsanvisning är max 400 tecken.
Alla fyra fält ska räknas med: Behandlingsändamål, Doseringsinstruktion, Administreringsinstruktion och Annan instruktion.

 • inte Z.009 Patient med personnummer
Vid förskrivning till patient med födelsedatum får doseringsanvisningen maximalt innehålla 400 tecken. 
2

G.156

Har förskrivningen tillåten dosering för att kunna förnyas?

Följande kontroller sker för att avgöra om förskrivningen får förnyas:

 1. En förskrivning som har en dosering med flera doseringssteg (något steg har sekvens >1) får inte förnyas. Kontrolleras enligt:
  • Något doseringssteg har Sekvens >1 

2. Förskrivning med schemastartdag som ligger senare än Första doseringsdag kan inte förnyas. Kontrolleras enligt:

  • Om förskrivningen har en schemastartdag och en Första doseringsdag kontrolleras att Schemastartdag är ett datum som infaller tidigare eller på samma datum som Första doseringsdag. Tidpunkt ska ignoreras.

Kommentar:
Exempel för flera doseringssteg. En patient får en förskrivning där doseringen ska trappas upp. Förskrivningen får två doseringssteg. I det första steget ska patienten ta 1 tablett på morgonen i en vecka. I det andra steget ska patienten ta 1 tablett på morgonen och 1 tablett på kvällen under resten av förskrivningens giltighetstid. 

Skulle denna förskrivning förnyas så börjar doseringen om igen med 1 tablett på morgonen i en vecka.

 • Z.106 Händelsetyp Förnya förskrivning

Förskrivning har en dosering som inte kan förnyas. Förskrivningen måste ersättas.


2

G.157

Administreringssätt ska inte anges vid förskrivning av handelsvaror.

Vid förskrivning av handelsvaror, undantaget teknisk sprit, kontrolleras att inte något av följande administreringssätt angivits:

 • administreringsväg 
 • administreringsmetod
 • administreringsställe 
 • precisering av administreringsställe 
 • medicinteknisk produkt vid läkemedelsadministrering

Det innebär att inte heller administreringsinstruktion ska användas vid förskrivning av handelsvaror. 

Administreringssätt är endast tillåtet att anges för läkemedel och teknisk sprit. 

 • Z.094 Anrop via versionspaket 21 eller senare
Förskrivningar av handelsvaror får inte innehålla administreringsmetod, administreringsväg, administreringsställe, precisering av administreringsställe eller medicinteknisk produkt vid läkemedelsadministrering. 
22


22
G.158

Får fältet Beskrivning artikel användas för förskriven artikel?

Fältet Beskrivning artikel får bara användas för följande artiklar: 

Läkemedel

 • Artiklar med produkttyp-kod BER (Extempore (enskilda extemporeberedningar, ej lagerberedningar och rikslicenser))
 • Artiklar med produkttyp-kod LIC (Licensläkemedel)
 • Centralt godkänt läkemedel utan svensk märkning (utan förmån) - SB pack id SB160111100002
 • Dispens beviljad av regeringen (läkemedel inom förmån) - SB pack id SB201103180000

Handelsvaror

 • Teknisk sprit e-förskrivning - varunummer 640000
 • Regionsubventionerad spolvätska - varunummer 630000

Validering av förskriven artikels produkttyp sker mot VARA. 

Fältet Beskrivning artikel får användas vid händelsetyp registrera, uppdatera och ersätta förskrivning.

Kommentar:
Fältet finns i FHIR från början med krav på presentation men det kommer att börja användas vid en framtida release.

 • Z.094 Anrop via versionspaket 21 eller senare.
Beskrivning artikel får inte anges för vald artikel. 
22
G.159

Expedieras telefonrecept av det apotek som registrerat förskrivningen?

Vid expediering av telefonrecept kontrolleras att utförarens arbetsplats-id (GLN-kod) ) är samma som utförarens arbetsplats-id (GLN-kod) på det registrerade telefonreceptet

 • Z.056 Typ av registreringsunderlag Telefon
 • Z.094 Anrop via versionspaket 21 eller senare.
Det här receptet har tagits emot av ett annat apotek. Telefonrecept får endast expedieras av det apotek som tog emot telefonreceptet.

1
G.301

Har förskrivningen tillåten status och aktuellt format för att få uppdateras?

Se G.030

Se G.030

Förskrivning kan inte uppdateras när förskrivningen är utskriven till format papper.

2
G.302

Har sista giltighetsdag och sista doseringsdag giltiga värden vid uppdatering av avslutad förskrivning?

Se G.152

Se G.152Sista doseringsdag och Sista giltighetsdag får inte ändras på en dosdispenserad förskrivning som är avslutad.

2
G.303

Får dosering uppdateras på en avslutad förskrivning

Se G.153

Se G.153Dosering får inte ändras på en avslutad förskrivning om sista doseringsdag eller senaste datum för avslut av behandling har passerat.

2
G.304

Har förskrivningen tillåten status och aktuellt format för att få expedieras?

Se G.031

Se G.031

Efterregistrering av uttag kan inte utföras på grund av att förskrivningen har felaktig status eller att aktuellt format är papper.
2
G.305

Är första doseringsdag korrekt angivet?

Se G.026

Se G.026

Första doseringsdag ska vara dagens datum när en förskrivning som inte är avslutad ersätts eller förnyas.


2

G.306

Är första doseringsdag korrekt angivet?

Se G.026

Se G.026

Första doseringsdag får inte anges till ett passerat datum när en förskrivning ersätts.


2

G.307

Är första doseringsdag korrekt angivet?

Se G.026

Se G.026Första doseringsdag får inte ändras till ett passerat datum.

2
G.309

Är ett giltigt kodvärde för dosenhet, doseringshastighetsenhet eller maxdosenhet angivet?

Se G.130

Se G.130

Ogiltigt värde, <%kodvärde%>, för doseringshastighetenhet.
22


1
G.311

Är datum vid avsluta förskrivning korrekt angivna?

Se G.144

Se G.144

Om en sista doseringsdag finns vid avslut av förskrivning måste den vara dagens datum
2G.312

Är datum vid avsluta förskrivning korrekt angivna?

Se G.144

Se G.144

När en förskrivning avslutas kan senaste datum för avslut av behandling endast ändras till dagens datum eller inte anges.
2G.313

Är datum vid avsluta förskrivning korrekt angivna?

Se G.144

Se G.144Sista giltighetsdag får inte ändras vid avslut på patients initiativ.


2G.314

Är datum vid avsluta förskrivning korrekt angivna?

Se G.144

Se G.144Sista doseringsdag får inte ändras vid avslut på patients initiativ.


2G.315

Är datum vid avsluta förskrivning korrekt angivna?

Se G.144

Se G.144Senaste datum för avslut av behandling får inte ändras vid avslut på patients initiativ.


2G.317

Är angiven artikel av samma typ (handelsvara eller läkemedel)?

Se G.154

Kommentar:
G.317 gäller när förskriven artikel är en handelsvara.
G.154 gäller när förskriven artikel är ett läkemedel.

Se G.154

Förskriven handelsvara får inte bytas till ett läkemedel.


22


2
G.318

Är patienten berättigad till livsmedel med förmån?

Se G.011

Se G.011Artikeln är inte ett livsmedel och kan inte expedieras med förmånsval livsmedel.
22
G.319

Har förskrivningen tillåten status och aktuellt format för att få ersättas?

Se G.141.

Se G.141

Förskrivning kan inte ersättas p.g.a. att aktuellt format är papper.


2

G.320

Är ett giltigt kodvärde för dosenhet, doseringshastighetsenhet eller maxdosenhet angivet?

Se G.130

Se G.130Ogiltigt värde, <%kodvärde%>, för maxdosenhet.
22


1
G.321

Är förskriven artikel förmånsberättigad?

Kontroll att förskriven artikel är förmånsberättigad, Kontrollerar att artikeln är markerad med Förmån (Y) i VARA

Kommentar:
Motsvarar kontroll G.010 för expedierad artikel


 • Z.094 Anrop via versionspaket 21 eller senare
<Artikelbenämning> med id <varunummer/ NPL Pack-id eller SB Pack-id > omfattas inte av förmånen. Om varan inte är utbytbar kan expedition endast ske utan förmån.
11
G.322

Är expeditionstidpunkten giltig för uttag pappersrecept?

Se G.022

Se G.022Ogiltig expeditionstidpunkt.
2

G.323

Förskriven artikel saknas i VARA

Se G.003

Kommentar:
Om förskriven artikel saknas i i produkt och artikelregistret (VARA) slår kontrollen till i syfte att informera.

Se G.003Förskriven artikel saknas med id <% varunummer/ NPL Pack-id eller SB Pack-id %> saknas i Produkt- och artikelregistret, artikeln kan inte expedieras.1


G.324

Är Läkemedelsartikel avregistrerad ?

Se G.036

Se G.036Se G.036
22
G.325Är första doseringsdag korrekt angivet?
Se G.026
 • inte Z.112 Förskrivningsstatus Avslutad
 • Z.094 Anrop via versionspaket 21 eller senare
Första doseringsdag måste anges till antingen dagens datum eller ett framtida datum

2
G.326

Får dosering uppdateras på en avslutad förskrivning?

Se G.153

Se G.153Dosering får endast uppdateras på förskrivning som är den senaste i kedjan.

2
G.327

Attributet Vid behov måste ha ett värde

Regel som kontrollerar att attributet Vid behov är satt till "true" eller "false" på en läkemedelsförskrivning.

Vård - om anrop från vården

 • Ska alltid anges av vården

Apotek - om anrop från apotek 

 • Ska alltid anges av apotek för dospatient.
 • För icke dospatient är det
  • Valfritt att ange om en förskrivning skapas 
  • Obligatoriskt att ange om värde finns på den förskrivning som uppdateras, förnyas eller ersätts.
  • Obligatoriskt att ange om värde finns på den förskrivning som expedieras eller när uttag efterregistreras.
 •  Z.094 Är anropande system anslutet till versionspaket senare än 17.1
 • Z.023 Läkemedelsartikel

Ytterligare villkor i AFF-EXP

 • inte Z.121 Europeisk farmaceut

En förskrivning måste vara antingen vid behov eller stående.


22


22

H.001

 

Avser EES-recept inte särskilt läkemedel eller teknisk sprit?

Kontrolleras mot VARA att förskriven artikeln inte avser teknisk sprit eller särskilt läkemedel.

Kommentar:
Vad som är teknisk sprit och särskilda läkemedel definieras i villkor Z.024

 • Z.051 Förskrivning utfärdad utomlands
 • Z.039 Förskrivning avser helförpackning
Teknisk sprit eller särskilt läkemedel får inte expedieras på EES-recept.
2

H.003

 

Har förskrivning som avser teknisk sprit endast ett uttag?

Vid förskrivning av teknisk sprit kontrolleras att inte mer än ett uttag är angivet på förskrivningen (antal uttag = 1).

Vid expediering kontrolleras att inget tidigare uttag registrerats, men om ett tidigare uttag är backat eller krediterat kan ett uttag ändå registreras.

 • Z.025 Teknisk sprit
 • Z.039 Förskrivning avser helförpackning

Ytterligare villkor i AFF EXP

 • Z.094 Anrop via versionspaket 21 eller senare

Fler än ett uttag har angivits för teknisk sprit


2


1


H.005

 

Avser telefonrecept ej narkotikaklassat läkemedel?

Kontrolleras om artikeln är klassad som Narkotika klass I, II, III, IV eller V.

Kommentar:
Narkotikaklassningens numrering skiljer sig från koderna i VARA, mappning är enligt följande:

 • klass I = kod 6 i VARA
 • klass II = kod 1 i VARA
 • klass III = kod 3 i VARA
 • klass IV = kod 4 i VARA
 • klass V = kod 5 i VARA
 • Z.056 Typ av registreringsunderlag Telefon
 • Z.039 Förskrivning avser helförpackning

Högst 5 avdelade doser får expedieras på telefonrecept med narkotiska läkemedel enligt förteckning II eller III. Högst 30 avdelade doser får expedieras på telefonrecept med narkotiska läkemedel enligt förteckning IV eller V.

Narkotiskt läkemedel enligt förteckning I får varken förskrivas eller expedieras på telefonrecept.


11

H.007

 

Saknas startförpackning på förskrivning/uttag med särskilt läkemedel eller teknisk sprit?

Teknisk sprit och särskilda läkemedel får inte förskrivas eller expedieras med startförpackning. Kontrollerar att markering för startförpackning saknas på förskrivning eller uttag (startförpackning <> true)

Unika regler per kontrollsamling:

 • När ny förskrivning skapas (REG), vid uppdatering av förskrivning (KORR) kontrolleras startförpackning på förskrivningen.
 • Vid kontrollera uttag (KEX) och expedition (EXP) samt efterregistrera uttag (ERU) kontrolleras startförpackning på uttaget.
 • Z.039 Förskrivning avser helförpackning
 • Z.024 Särskilt läkemedel eller teknisk sprit
Startförpackning har felaktigt angivits för särskilda läkemedel eller teknisk sprit.

2


2
2


2


2

H.008

 

Är expediering tillåten inom förmånen enligt datum för nästa uttag inom förmån?

Kontrollerar att expediering inte sker innan datum för nästa uttag inom förmån.

Expeditionsdatum >= nästa uttag inom förmån

Kommentar:
Nästa uttag inom förmån är ett beräknat värde på expedieringsdetaljer, beräknas enligt VR027.

 • Z.039 Förskrivning avser helförpackning

 • Z.046 Förmånsval rabatterat eller fritt
 • Z.062 Värde angivet för Förmånsrelaterad daglig mängd
 • Z.114 Förskrivet antal uttag är mer än ett
Expeditionsdatum är innan datum för nästa uttag inom förmån.

1

H.010

 

Är värde i förmånsrelaterad daglig mängd rimligt samt finns ett värde vid expediering?

Kontroll att värde i förmånsrelaterad daglig mängd är rimligt, samt vid expediering att ett värde finns.

Händelsetyp är Registrera, Ersätta, Förnya eller Uppdatera förskrivning (H.010)

 • Om värde finns i förmånsrelaterad daglig mängd kontrolleras att förmånsrelaterad daglig mängd <= förskriven mängd per uttag.

Händelsetyp är Expediera (H.303- AFF EXP)

 • Kontrollerar att en förmånsrelaterad daglig mängd finns angiven.

Kommentar:
Förmånsrelaterad daglig mängd och förmånsrelaterad daglig mängd kan ej anges, kan endast anges av apotek.

 • Z.029 Farmaceut på apotek eller icke-legitimerad apotekspersonal
 • Z.039 Förskrivning avser helförpackning
 • Z.023 Läkemedelsartikel
 • Z.061 Värde saknas för Förmånsrelaterad daglig mängd kan ej anges
 • Z.114 Förskrivet antal uttag är mer än ett

Ytterligare villkor i AFF EXP

 • Z.046 Förmånsval rabatterat eller fritt
 • Z.094 Anrop via versionspaket 21 eller senare

Ogiltigt värde i förmånsrelaterad daglig mängd.22


2

H.012

 

Får startförpackning expedieras?

Kontroll att det inte finns några tidigare uttag på förskrivningen, samt att startförpackning är angivet på förskrivningen (startförpackning = true).

Om backning eller kreditering är utförd för första uttaget med en startförpackning ska en ny startförpackning vara möjlig att expedieras vid nästa uttag.

 • Z.039 Förskrivning avser helförpackning
 • Z.057 Expedierad startförpackning
 • Z.094 Anrop via versionspaket 21 eller senare

Startförpackning får enbart expedieras vid första uttaget samt om startförpackning har angetts på förskrivning.2

H.013

 

Ligger angivet expedieringsintervall inom förskrivningens giltighetstid?

Om ett expedieringsintervall är angivet kontrolleras att det inte är längre än förskrivningens giltighet (från utfärdandedatum till sista giltighetsdag (H.013).

Samt att absolutexpedieringsintervall är större än 0. (H.301) • Z.039 Förskrivning avser helförpackning
 • Z.022 Läkemedel eller teknisk sprit

Ytterligare villkor i AFF LÄS

 • Z.108 Förskrivningsstatus Aktiv

Ytterligare villkor i AFF KORR

 • inte Z.112 Förskrivningsstatus Avslutad

Expedieringsintervall får inte vara längre än förskrivningens giltighetstid.
22


H.016

 

 

Är "första uttag före" inom förskrivningens giltighetstid?

Kontroll att datum för när ett första uttag senast måste göras, är rimligt i förhållande till förskrivningens giltighetstid.

Om datum för första uttag före finns angivet kontrolleras att datum är:
<= Sista giltighetsdag
>= Utfärdande datum

Kommentar:
Första uttag före kan inte anges för dosdispenserad förskrivning.

 • Z.039 Förskrivning avser helförpackning

Ytterligare villkor i AFF KORR

 • inte Z.112 Förskrivningsstatus Avslutad


Första uttag före har ett ogiltigt datum.
22
H.018

 

Är expedierad mängd rimlig i förhållande till expedierat antal förpackningar och förpackningsmängd?

Kontrollen syftar till att kontrollera att expedierad mängd är rimlig i förhållande till antalet expedierade förpackningar och förpackningens storlek.

Om en förpackning bryts ska även den brutna förpackningen ingå i angivet antal expedierade förpackningar.

Exempel:
Antal expedierade förpackningar = 3
Förpackningsmängd = 100
Expedierad mängd kan då anges till ett värde mellan 201 och 300

Formel:
(expedierat antal förpackningar - 1) * förpackningsmängd < Expedierad mängd <= expedierat antal förpackningar * förpackningsmängd

 • Z.039 Förskrivning avser helförpackning
 • Z.094 Anrop via versionspaket 21 eller senare

Ytterligare villkor i AFF-ERU

 • Z.122 Annan artikel än gruppvarunummer för utländsk artikel 

Felaktigt angiven expedierad mängd


2
2

H.020

 

Är expedierad mängd tillåten?

Kontrolleras att expedierad mängd är tillåten

> 0
<= mängd kvar * 1.12

Kommentar:
Vid expediering med startförpackning utförs även H.302

 • Z.039 Förskrivning avser helförpackning

Expedierad mängd har överskridit resterande totalmängd1

H.021

 

Finns ett expedieringsintervall som ska kontrolleras av farmaceut?

Om expedieringsintervall finns så ska varning returneras om följande är uppfyllt

 • det finns ett tidigare uttag
 • om datum för nästa uttag vid expedieringsintervall saknas

Kommentar:
Datum för nästa uttag vid expedieringsintervall beräknas enligt VR026.

 • Z.039 Förskrivning avser helförpackning


Kontrollera att uttaget sker på tillåten tidpunkt, receptet är förskrivet med expedieringsintervall .1

H.101

Får startförpackning uppdateras?

Om startförpackning uppdateras på förskrivningen kontrolleras att inga tidigare uttag är utförda. Backade eller Krediterade uttag räknas inte som uttag i detta scenario.

 • Z.039 Förskrivning avser helförpackning
 • Z.094 Anrop via versionspaket 21 eller senare
Startförpackning får inte förändras när
uttag är gjorda.


2
H.102

 

 

Har telefonrecept endast ett uttag?

Om förskrivningen avser en helförpackning och typ av registreringsunderlag är "Telefon" ska antal uttag vara = 1

 • Z.039 Förskrivning avser helförpackning
Telefonrecept som avser helförpackning får bara anges med ett uttag.


2

H.103

Är expedierad mängd tillåten för uttag på förskrivning med expedieringsintervall?
Kontrolleras att expedierad mängd inte är större än förskriven mängd per uttag

Kommentar:
Om en avräknad mängd är angiven sker kontroll mot avräknad mängd istället för expedierad mängd

 • Z.039 Förskrivning avser helförpackning
 • Z.119 Expedieringsintervall finns
 • Z.094 Anrop via versionspaket 21 eller senare
Expedierad mängd överskrider förskriven mängd per uttag på förskrivning med expedieringsintervall, kontrollera om uttag får genomföras.

1
H.104

Kan uttag utföras om det finns ett expedieringsintervall?
Kontrollerar att dagens datum är samma dag eller efter "Datum för nästa uttag vid expedieringsintervall".

Kommentar:
Datum för nästa uttag vid expedieringsintervall beräknas enligt VR026.


 • Z.039 Förskrivning avser helförpackning
 • Z.119 Expedieringsintervall finns
 • inte Z.059 Första uttaget på förskrivningen
 • Z.102 Datum för nästa uttag vid expedieringsintervall finns
 • Z.094 Anrop via versionspaket 21 eller senare
Datum för nästa uttag vid expedieringsintervall har inte infallit, kontrollera om uttag får genomföras.

1
H.301

Ligger angivet absolut expedieringsintervall inom förskrivningens giltighetstid?

Se H.013

Se H.013

Expedieringsintervall behöver anges med ett värde större än 0.


22
H.302

Är expedierad mängd tillåten vid startförpackning

Om expedition med startförpackning kontrolleras att expedierad mängd är <= förskriven mängde per uttag *1.12 


Se H.020Vid expediering med startförpackning så får minsta förpackningen expedieras om den har en mängd som motsvarar max 30 dagars förbrukning

1

H.303


Är värde i förmånsrelaterad daglig mängd rimligt samt finns ett värde vid expediering?

Se H.010

Se H.010

Förmånsrelaterad daglig mängd eller förmånsrelaterad daglig mängd kan ej anges ska vara angivet vid expediering med förmån
2

P.001

Finns patient i folkbokföringen med giltig status?

Kontroll att patient finns i folkbokföringen med status aktiv enligt R003 i TA 05 - Hämta patientinformation

 • Z.009 Patient med personnummer
Personnummer finns ej i folkbokföringen med giltig status.

2

2
2

2

2

P.003

Är födelsedatum rimligt?

Kontroll att patients födelsedatum är rimligt, inte ett framtida datum eller äldre än 130 år.

Kontrollerar att födelsedatum <= dagens datum och födelsedatum > dagens datum minus 130 år. 

 •  inte Z.009 Patient med personnummer
Patientens födelsedatum är orimligt.

2
2P.102


Är patient förmånsberättigad?

Kontroll om patient har rätt till förmån, kontrollerar att flagga för "patient förmånsberättigad" = true. • Z.066 Förmånsval Rabatterat, Fritt, eller Livsmedel
 • ZG.010 Artikel förmånsberättigad
 •  Z.094 Anrop via versionspaket 21 eller senare
Patient saknar rätt till förmån.

1

P.103

Är förmånsvillkor uppfyllda för artikel med begränsad subvention?

Om artikeln har begränsad subvention kontrolleras att förskrivaren har angett att patient uppfyller förmånsvillkoren. Kontrollerar att flagga för förmånsvillkor uppfyllda är = true. • Z.066 Förmånsval Rabatterat, Fritt, eller Livsmedel
 • ZG.010 Artikel förmånsberättigad
 • Z.083 Artikel med begränsad subvention
 • Z.094 Anrop via versionspaket 21 eller senare

Patient uppfyller inte villkor för förmån.

1

P.105

Har förskrivaren angett om villkoren är uppfyllda eller ej för artikel med begränsad subvention?

För artikel med begränsad subvention skall förskrivare ta ställning till om villkor för förmån är uppfyllda för patienten.

Händelsetyp uppdatera förskrivning

 • Valfritt att ange, om värde saknas på förskrivning som uppdateras. Flaggan får ändras om värde finns angivet, men inte tas bort (true → false, eller false →true, inte till NULL)

Händelsetyp Förnya, Ersätta eller Registrera förskrivning

 • Obligatoriskt att ange. Kontrollerar att värdet för Förmånsvillkor uppfyllda är true eller false.

Kommentar:
Vid uppdatering via Transformatorn kvarstår befintligt värde från den version som uppdateras. Inte vid Förnya, eftersom nya villkor kan gälla.

 • ZP.102 Patient med rätt till förmån
 • ZG.010 Artikel förmånsberättigad
 • Z.083 Artikel med begränsad subvention
 • Z.094 Anrop via versionspaket 21 eller senare
 • inte Z.077 Förskrivning enligt smittskyddslagen


Vid förskrivning av artikel med förmånsbegränsning måste information anges om patient uppfyller villkor för förmån eller inte.


22
P.106

Saknar patienten avliden-markering i folkbokföringen?

För patient med personnummer kontrolleras om patienten är markerad som avliden i folkbokföringen. En person som är markerad som avliden har ett avliden-datum.

 • Z.029 Farmaceut på apotek eller icke-legitimerad apotekspersonal
 • Z.094 Anrop via versionspaket 21 eller senare

Patienten är markerad som avliden i folkbokföringen.
22


U.003

 

Har användaren behörighet att hantera läkemedel eller teknisk sprit?

Normalfall

Endast legitimerad apotekspersonal får hantera läkemedel eller teknisk sprit. Kontrollerar att utförarens yrkeskod tillhör en farmaceut med yrkeskod AP-Apotekare, RC-Receptarie eller att utförarens  utökade yrkeskod är AF-Apotekare med förordnande eller RF-Receptarie med förordnande .

Scenarion vid händelsetyp Expediera (EXP och KEX)

  1. Uttag Dosdispenserade
   Kontroll utförs inte eftersom kontroll utförs i samband med godkännandet av dosunderlaget på dosapotek.

  2. Helförpackningsuttag på ett dosapotek
   Om en uppdragivare finns angiven kontrolleras yrkeskod på uppdragsgivaren istället för utföraren.

  3. Helförpackningsuttag övriga apotek
   Kontroll enligt Normalfall

  4. Helförpackningsuttag som gör i syftet att kontrollera
   Om Expediera anropas i syfte att endast kontrollera uttagen har även icke-legitimerad apotekspersonal, med utökad yrkeskod AE - Apotekarelev eller RE - Receptarielev behörighet att hantera läkemedel och  teknisk sprit. Samt om uppdragsgivare finns, även TE - Apotekstekniker.

 • Z.029 Farmaceut på apotek eller icke-legitimerad apotekspersonal 
 • Z.022 Läkemedel eller teknisk sprit

Ytterligare villkor i AFF-EXP

 • Z.039 Förskrivning avser helförpackning

Användaren är ej behörig att hantera läkemedel eller teknisk sprit.


2222222

U.004

 

Har förskrivaren en yrkeskod som är giltig vid förskrivning till människa?

Kontroll att förskrivaren har en yrkeskod som får användas vid förskrivning av humanrecept (inklusive livsmedel och handelsvaror inom förmån). Giltiga yrkeskoder vid förskrivning till människa (humanrecept) är:

LK = Läkare
TL = Tandläkare
BM = Barnmorska
SJ = Sjuksköterska
TH = Tandhygienist
AL = AT-läkare
LF = Läkare med förordnande

 • Z.029 Farmaceut på apotek eller icke-legitimerad apotekspersonal
 • Z.017 Förskrivning utfärdad i Sverige
Ogiltig yrkeskod har angivits för receptet/uttaget.
2

U.005

Testdata får enbart skapas för testpatient ?

 • Markering för testdata ska anges på förskrivning som skapas för patient som är en testperson enligt befolkningsregistret (FOLK).
 • Markering för testdata får inte anges på förskrivning som skapas för patient som inte är en testperson enligt befolkningsregistret (FOLK)

Anmärkning:
Testdata anges som metadata på resursen i attributet meta.security.

 • Z.094 Anrop via versionspaket 21 eller senare
 • Z.009 Finns personnummer
Ogiltig kombination av testrecept och testperson.
2

U.006

Är unikt Expeditions-id angivet?

Kontrolleras att angivet Expeditions-id inte finns på något annat registrerat uttag i NLL

Kommentar
Kontroll utförs om ett expeditions-id är angivet. 
Om expeditionen har flera uttag så ska samma expeditions-id användas för de uttag som ingår i expeditionen.

 


Angivet expeditions-id finns redan registrerat.

22

U.007

 

Är unikt expeditionsradnummer inom expeditionen angivet?

Kontrollerar att alla angivna expeditionsradnummer som ingår i samma expedition (expeditions-id) är unika.

Villkor i AFF ERU

 •  Z.094 Anrop via versionspaket 21 eller senare
Expeditionsradnummer är inte unikt inom expeditionen.

22

U.009

 

Tillhör landskoden ett EES-land?

Kontrollerar att angiven landskod på förskrivningen är från ett giltigt EU/EES-land.

Giltiga landskoder för EU/EES-länder definieras i VR187.

 • Z.051 Förskrivning utfärdad utomlands
<%landskod%> är en ogiltig landskod.
2

U.012

 

Är senaste versionen av patientens dosunderlag godkänt vid expediering till dospatient från ett dosapotek

När dosapotek expedierar patientens dosdispenserade- och helförpacknings förskrivningar måste patientens dosunderlag ha en giltig status.

Giltig status kontrolleras genom att senaste versionen av patientens dosunderlag har status = ”Godkänt”. 

Kommentar:
Dosapotek behöver alltid manuellt godkänna dosunderlaget innan expediering till dospatient, gäller både för dosdispenserade- och helförpackningsuttag. För öppenvårdsapotek godkänns dosunderlaget automatiskt enligt Dosunderlagsstatusar i Nationella läkemedelslistan, för helförpackningsuttag


 • Z.009 Patient med personnummer

 • Z.115 Dosapotek

 • Z.094 Anrop via versionspaket 21 eller senare

Den senaste versionen av patientens dosunderlag är inte godkänd.


 2

U.101

 

Är senaste version av förskrivningen angiven vid expediering?

Kontroll att angivet versionsnummer för förskrivningen som uttaget ska göras på är den senaste versionen av förskrivningen.

Villkor i AFF EXP

 • Z.094 Anrop via versionspaket 21 eller senare

Felaktig version av förskrivningen är
angiven. Hämta senaste version av förskrivningen.22

U.102


Är rätt tidigare förskrivning och version angiven?

Vid ersätta, förnya eller registrering av förskrivning kontrolleras "Referens till tidigare förskrivning" (innehåller även version):

 • att angiven förskrivning är den senaste i kedjan som inte är makulerad
 • att angiven förskrivningsversion är den senaste versionen av förskrivningen.

Om den senaste förskrivningen i kedjan är makulerad ska den närmast föregående förskrivningen som inte är makulerad anges.

Kommentar:

 • Vid förnya och vid registrering av förskrivning kommer angiven tidigare förskrivning aldrig vara makulerad, detta hindras av andra regler.
 • Om förskrivningen är parallell körs inte U.102 (undantag Z.117), kontroll av Referens till tidigare förskrivning sker då istället i verksamhetsregel VR170.
 • Z.099 Referens till tidigare förskrivning finns
 • inte Z.117 Parallell förskrivning

Vid <% händelsetyp %> måste senaste version i förskrivningskedjan användas, såvida denna inte är makulerad.


2


4.1. Beskrivning av villkor

Villkor beskriver krav som ska vara uppfyllda för att AFF-kontroll ska utföras

AFF som även används som villkor (predikat)

För AFF-kontroller som även används som predikat anges Z[X.NNN)]

Tabell 3 - Predikat

ID

Villkor

Beskrivning

(Hänvisning till AFF Kolumn Rubrik + beskrivning)

ZG.006

NPL/SB Pack-id på förskrivning eller uttag

Se beskrivning G.006

ZG.010

Artikel förmånsberättigad

Se beskrivning G.010

ZF.001

Giltig förskrivarkod eller gruppförskrivarkod

Se beskrivning F.001

ZP.102

Patient med rätt till förmån

Se beskrivning P.102

 

Villkor

Tabell 4 -Villkor

ID

Villkor

Beskrivning

Z.009

Patient med personnummer

Kontrollerar att förskrivningen har en referens till patient med personnummer. Om referens saknas är det en förskrivning utfärdad till patient på dennes födelsedatum.

Z.017

Förskrivning utfärdad i Sverige

Landskod = se eller null

Kommentar:
Används för att undanta kontroller i AFF-KEX när en utländsk förskrivning expedieras i Sverige

Z.019

Har förskrivaren en annan yrkeskod än läkareKontrollerar om yrkeskod är TL, TH, BM eller SJ

Z.022

Läkemedel eller teknisk sprit

Läkemedel = Y, enligt VARA, Som teknisk sprit räknas alla artiklar där Produkttyp = ALK enligt VARA, inklusive varunummer 640000 (gruppvarunummer för teknisk sprit)

Z.023

LäkemedelsartikelLäkemedel = Y, enligt VARA

Z.024

Särskilt läkemedel eller teknisk sprit

Kontrolleras i VARA

Teknisk sprit 
Som teknisk sprit räknas alla artiklar där Produkttyp = ALK enligt VARA, inklusive varunummer 640000 ( gruppvarunummer för teknisk sprit)

Särskilt läkemedel 
Kontrollerar i VARA Online att det är en
SARSKILD_LAKEMEDELSPRODUKT

Z.025

Teknisk sprit

Som teknisk sprit räknas alla artiklar där Produkttyp = ALK enligt VARA (inklusive gruppvarunummer 640000) .

Z.026

Generikautbyte utfört

Generikautbyte utfört = true

Z.029


Farmaceut på apotek eller icke-legitimerad apotekspersonalBehörighet = Farmaceut på apotek eller icke-legitimerad Apotekspersonal
Kontrolleras även mot säkerhetsbiljetten.

Z.036


Patient utan dosunderlag

Patienten saknar dosunderlag eller senaste dosunderlag har dosunderlagsstatus = avregistrerat

Z.039

Förskrivning avser helförpackning

Kontrollerra att flagga för dosdispenserat = false

Z.041

Förskrivning avser dosdispensering

Kontrollerar att flaggan för dosdispenserat = true

Z.046

 

Förmånsval rabatterat eller fritt

Är förmånsval rabatterat eller fritt

Kodvärden
R = Rabatterat
F = Fritt

Z.051

Förskrivning utfärdad utomlands

Är landskoden skild från null eller SE?

Z.054

Utlämnandebegränsning finns

Finns värde i utlämnandebegränsning i VARA.

Z.056

Typ av registreringsunderlag Telefon

Typ av registreringsunderlag = Telefon

Z.057

Expedierad startförpackningKontrollerar om flagga för startförpackning är markerad på uttaget

Z.059

Första uttaget på förskrivningen

Kontrollerar att det inte finns tidigare uttag på förskrivning

Z.061

Värde saknas för Förmånsrelaterad daglig mängd kan ej anges

Kontrollerar att markering för att Daglig mängd kan ej anges saknas, d.v.s. är NULL eller false.

Z.062


Värde angivet för Förmånsrelaterad daglig mängd

Ett värde för Förmånsrelaterad mängd inom förmån ska finnas för att Nästa uttag inom förmån ska kunna beräknas.

Z.066


Förmånsval Rabatterat, Fritt, eller Livsmedel

Är förmånsval Rabatterat, Fritt, eller Livsmedel

Kodvärden
R = Rabatterat
F = Fritt
L = Livsmedel

Z.077

Förskrivning enligt smittskyddslagenÄr förskrivning enligt smittskyddslagen = true
Kodvärde
S = Smittskydd
Z.083Artikel med begränsad subvention

Artikel med begränsad subvention i VARA

Z.087Förmånsval livsmedel

Är förmånsval livsmedel

Kodvärde
L = Livsmedel

Z.092Förskrivare

Kontrollerar att behörighet är förskrivare, kontrolleras mot biljetten.

Z.094

Anrop via versionspaket 21 eller senare

Ingen releaseversion anges i HttpHeader vid anrop från system som är anslutna till versionspaket från 21 eller senare (dvs. senare än 17.1)

Används i nekande form i de fall kontroll enbart ska utföras om anropet kommer från transformatorn.

Z.097Dosering finns

Kontroll görs av att ett doseringsobjekt finns

 • AFF REG och KORR
  Kontrollerar att det finns ett doseringsobjekt på förskrivningen
  vid KORR ska doseringsobjektet ha en ny version för att vara förändrad
 • AFF EXP och ERU
  Kontrollerar att det finns ett doseringsobjekt på uttaget.
Z.099

Referens till tidigare förskrivning finns

Referens till tidigare förskrivning finns angiven på den nya förskrivningen.

Z.102Datum för nästa uttag vid absolut expedieringsintervall finnsKontrollerar att ett datum för nästa uttag vid expedieringsintervall finns.
Datum beräknas enligt regler i VR026. Om datum inte kan beräknas returneras inget datum när förskrivning hämtas.
Z.106Händelsetyp Förnya förskrivningHändelsetyp = Förnya förskrivning
Z.107Händelsetyp Ersätta förskrivning
Händelsetyp = Ersätta förskrivning
Z.122Annan artikel än gruppvarunummer för utländsk artikelKontrollera att NPL Pack-id/SB-Pack-id är skilt från SB230302100001


Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster.
1.1


2022-03-30
F.001 - Är förskrivarkod eller gruppförskrivarkod giltigt i legitimationsregistret (FORS).

 • Tagit bort del i kontroll som kontrollerar att Gruppförskrivarkod och utökad yrkeskod matchar, den delen görs i F.002.
 • Tagit bort kontroll i AFF-EXP.

F.002 - Har förskrivaren en korrekt angiven yrkeskod?

 • Tagit bort kontroll i AFF-EXP.
 • Lagt till i krav att den kontrollerar att Gruppförskrivarkod och utökad yrkeskod matcha.
 • För AFF-KEX har kontrollen anpassats till inte kontrollerar att Gruppförskrivarkod och utökad yrkeskod matchar när uttag pappersrecept kontrolleras.

F.007 -Är arbetsplatskod (kostnadsställe) giltigt för expedition inom förmån?
Villkor (Z.081) om smittskyddtas bort från kontrollen.

G.018 - Är expeditionstidpunkten giltig?
Anpassat kontroll att <= Sista giltighetsdag +3 dagar, istället för +2 dagar.

G.022 - Är expeditionstidpunkten giltig för uttag pappersrecept?
Anpassas att expediering är tillåten från sista giltighetsdag +3 dagar, istället för + 2 dagar.

G.308 - Är första doseringsdag korrekt angivet?,

 • AFF G.308 utgår eftersom Farmaceuten inte kunnat ändra insättningsdatum/första doseringsdag till ett framtida datum när ursprungligt datum har passerat.
 • Uppdaterat krav G.026 som hänvisade till G.308.

G.031 Har förskrivningen tillåten status och aktuellt format för att få expedieras?
Kontroll anpassad att en avslutad förskrivning inte kan expedieras.

G.036 Saknar läkemedelsartikeln ett passerat avregistreringsdatum? 

Anpassa G.036 att den ger en varning i REG och KORR om anropet kommer från en vårdaktör.
För apotek ska kontrollen vara oförändrad, de behöver kunna registrera den artikel som är förskriven på receptblanketten.

G.033 -Är sista giltighetsdag korrekt angiven? (Införs till 21.3)
Kontrollen anpassad i AFF-KORR att dagens datum inte kontrolleras mot sista giltighetsdag. Detta för att en aktiv förskrivning med ett passerad sista giltighetsdag ska kunna uppdateras. 

G.108 Marknadsförs artikeln i Sverige?
Anpassat kontrollmotsvarande kontroll i NEF körs vid REG (AFF-NEF 02017 ), samt från Versionspaket 21.1 för anrop från vården.

G.136 - Är uttagsdosering utelämnat vid efterregistrering av uttag?
AFF kontroll avvecklas eftersom uttagsdosering från etikettlingen behöver kunna anges vid efterregistrering av uttag.

H.008 - Är expediering tillåten inom förmånen enligt datum för nästa uttag inom förmån?

Villkor 'Z.114 Är förskrivet antal uttag > 1' har lagts till i kontrollen för att lösa problem att kontrollen slår till vid ett andra uttag om det första uttag var ett deluttag.

H.010 - Är värde i förmånsrelaterad daglig mängd rimligt samt finns ett värde vid expediering?

 • Anpassning att kontroll inte körs i REG eller KORR om förskrivet antal uttag är 1 (vi
 • Ändra i EXP att det enbart sker en kontroll att värde finns på förskrivning vid expediering, var fel i krav.
 • Kompletterat i kravet med en kommentar hur kontrollen fungerar i Transformatorn vid Expediering. Logiken skiljer sig vid kontrollera uttag och registrera vid anrop från Versionspaket 17.1.

H.302 - Är expedierad mängd tillåten?

 • Rättning att hänsyn till 12% regeln görs vid uttag med startförpackning. (H.302).
 • Uppdaterat krav i H.020 som hänvisar till H.302.

P.001 - Finns personen i folkbokföringen och har giltig status?
Förtydligat krav samt lagt till i kontrollen att avliden datum behöver kontrolleras för personer med sekretess.

U.010 Är giltigt värde för typ av registreringsunderlag angivet?
Anpassning för att tillåta registreringsunderlag "Elektroniskt" vid händelsetyp "Registrera förskrivning" från Apotek.

Språkliga förbättringar och ändringar för ökad läsbarhet.
1.22022-05-25
G.033 Är sista giltighetsdag korrekt angiven?

Anpassning så att uppdatering av en aktiv förskrivning där sista giltighetsdag har passerat är möjlig inom sista giltighetsdag + 3 dagar är nu införd. 

Ny kontroll: G.156 Har förskrivningen tillåten dosering för att kunna förnyas?

Övrigt

 • Rättat länk i F002 som visar giltiga kombinationer  av gruppförskrivarkod och yrkeskod eller utökad yrkeskod.
 • Språkliga förbättringar och ändringar för ökad läsbarhet.

G.036 Saknar läkemedelsartikeln ett passerat avregistreringsdatum?
Variant av G.036 som är avvisande införs vid anrop från vården ( G.324), information tillagt om att anpassningen införs till 21.4

1.32022-09-19

Ändringar i och med patch 21.3.6 , 2022-09-14

 • G.026 Är första doseringsdag korrekt angivet?
  Nytt felmeddelande samt uppdaterad beskrivning
 • G.325 Är första doseringsdag korrekt angivet?
  Ny kontroll tillagd för att tvinga att första doseringsdag flyttas om doseringen ändras för viss typ av tillfällesdosering.
 • G.156 Har förskrivningen tillåten dosering för att kunna förnyas?
  Inte tillåta förnyelse om schemastartdag ligger senare än första doseringsdag samt uppdaterat felmeddelande.
1.42022-10-06

U.003 Har användaren behörighet att hantera läkemedel eller teknisk sprit?

Tagit bort kommentar i fältet beskrivning då den enbart är tillämpbar för system som ansluter via releaseversion 17.1.

1.5
2022-11-10Ändringar för parallella förskrivningar då en förskrivning även kan registreras i en befintlig förskrivningskedja. Justeringar i regler för att ta höjd för att referens till tidigare förskrivning kan anges även vid registrera förskrivning:

G.007 Har angiven artikel en tillåten ATC-kod

  • Lydelsen för villkor Z.099 är ändrad till "Är referens till tidigare förskrivning angiven" istället för att titta på händelsetyp

U.102  Är rätt tidigare förskrivning och version angiven?

  • Lydelsen för villkor Z.099 är ändrad till "Är referens till tidigare förskrivning angiven" istället för att titta på händelsetyp
  • Villkor att den inte ska köras för en förskrivning som är parallell enligt definitionen i Z.117.  Det innebär att U.102 undantas om förskrivningen är parallell vid ersättning, och kontroll enligt VR170  hanterar detta istället.

G.036  och G.324  Saknar läkemedelsartikeln ett passerat avregistreringsdatum?

Anpassa kontrollen så att olika allvarlighetsgrad returneras i REG och KORR beroende på vart anropet kommer ifrån, ändringen annonserad till 21.3 är införd till 21.4

 • G.036 returneras vid anrop från Apotek ger en varning
 • Ny felkod G.324 returneras vid anrop från vården, G.324 är avvisande

G.008 Finns det en doseringsinstruktion

 • Bytt namn på kontrollen, uppdaterat felmeddelande 
 • Lagt till som avvisande kontroll i REG, KORR och EXP  
 • Lagt till som avvisande kontroll i ERU 
P.106 Saknar patienten avliden-markering i folkbokföringen?
  • Anpassning så att kontroll utförs som avvisande vid avslut och makulering (UTS och MAK)
  • Kontroll borttagen i AFF-LÄS eftersom någon av de avvisande verksamhetsregel VR141 eller VR142 slår till innan .

G.117 Är totalt antal tecken för doserings-, administrerings- och annan instruktion tillåtet?

 • Förtydligat att kraven avser samtliga händelsetyper som kan förekomma i AFF-REG (skapa, ersätta eller förnya) samt uppdatera i AFF-KORR
 • Kontroll läggs till i för uttagsdosering dvs i AFF-EXP och AFF-ERU
1.6


2023-05-04
Kravförbättringar

I kapitel 2 Kontrollsamlingar och händelsetyper, förtydligat hur AFF LÄS tillämpas

I kapitel 4.1 Beskrivning av villkor tagit bort villkor som inte används.

  • Z.027 Är behörighet icke-legitimerad Apotekspersonal
  • Z.081 Är förmånsval smittskydd på uttag till patient med födelsedata
  • Z.113 Är behörighet apotekstekniker
G.154/G.317  Är förskriven och expedierad eller uppdaterad artikel av samma typ (handelsvara eller läkemedel)?

Regeln utökad att gälla vid AFF-REG, vid händelsetyp ersätta förskrivning (villkor Z.107). Rubriken justerad och regeln förtydligad.

G.157 Administreringssätt ska inte anges vid förskrivning av handelsvaror.
Ny avvisande kontroll som säkerställer att förskrivningar av handelsvaror inte har administreringssätt angivet.

G.018 Är expeditions tidpunkten giltig
Kontroll ändrad i AFF-ERU så att kontroll mot sista giltighetsdag inte utförs då en efterregistrering ska kunna utföras även om förskrivningen inte är aktiv.

G.158 Har förskrivningen rätt artikel för att få använda "Beskrivning artikel?
Ny avvisade kontroll i AFF-REG och AFF-KORR

G.159 Är mottagande apotek samma som expedierande apotek
Ny varning i AFF EXP
P.103 Är förmånsvillkor uppfyllda för artikel med begränsad subvention?
Kontroll ändras så att en varningen returneras istället för en avvisning

G.101Finns en behandlingsorsak angiven för läkemedel eller teknisk sprit?

Anpassning för att lätta på obligat under övergångsperioden; valfritt att ange en behandlingsorsak vid Förnya förskrivning. 

G.131 Finns en enhet för angiven dos?
Anpassning för att lätta på obligat under övergångsperioden; valfritt att ange en dosenhet vid Förnya förskrivning

G.132 Är administreringsväg, administreringsmetod eller administreringsställe angivet?

Anpassning för att lätta på obligat under övergångsperioden; valfritt att ange administreringsväg, administreringsmetod eller administreringsställe vid Förnya förskrivning.

G.134 Är en administreringsinstruktion angiven?
Förtydligat beskrivning

G.036 Saknar läkemedelsartikeln ett passerat avregistreringsdatum?
Förtydligat beskrivning

U.102 Är rätt tidigare förskrivning och version angiven?
Förtydligat i kommentar att VR170 tillämpas istället för U.102 vid parallell förskrivning.

G.015 Har förskrivningen rätt förutsättningar för makulering?
Ändrat felmeddelande.

U.009 Tillhör landskoden ett EES-land? och G.143 Tillhör apotekets landskod ett EES-land?
Tagit bort Storbritannien som giltig landskod för EU/EES land

Alla villkor omformulerade för bättre läsbarhet. 

P.001 Finns patient i folkbokföringen med giltig status?
Uppdaterad titel och beskrivning av kontrollen.
1.622

Nya och förbättrade kontroller för förskrivning med expedieringsintervall

 • H.021 Finns ett expedieringsintervall som ska kontrolleras av farmaceut, (Uppdaterad)
 • H.103 Är expedierad mängd tillåten för uttag på förskrivning med  expedieringsintervall (Ny)
 • H.104 Kan uttag utföras om det finns ett absolut expedieringsintervall (Ny)

F.003/F.301 Har förskrivaren oinskränkt förskrivningsrätt?
Förbättrade kontroller om hanterat recept omfattas av inskränkningen.

Små språkliga förbättringar.
1.7
D.003 Är Sista doseringsdag eller Senaste datum för avslut av behandling angiven vid avslut av dosdispenserad förskrivning
Ny kontroll i AFF-UTS

G.144 Är datum vid avsluta förskrivning korrekt angivna?

 • Anmärkning med referens till ny regel D.003 inlagd. Beskrivningen av regeln förenklad.
 • Regeln justerad så att Senaste datum för avslut av behandling tillåts tas bort vid avslut av förskrivning. 

G.312 Är datum vid avsluta förskrivning korrekt angivna?

 • Lättat på kontroll G.312 till att om senaste datum för avslut av behandling är ändrad, måste den vara dagens datum eller inte angivet.
 • Felmeddelande ändrat 

G.153 Får dosering uppdateras på en avslutad förskrivning?

Förtydligat beskrivning

U.006  Är unikt Expeditions-id angivet?

Ny AFF tillagd eftersom expeditions-id kan nu även kan anges.

1.82024-02-22

H.018 Är expedierad mängd rimlig i förhållande till expedierat antal förpackningar och förpackningsmängd?

Undantag i kontroll vid efterregistrering av uttag med utländsk artikel.

G.143 Tillhör landskoden ett EES-land?

Kontrolleras att landskod är SE (Sverige) eller NULL för utförare och giltigt EU/EES-land för uppdragsgivare vid efterregistrering. 

Felmeddelande uppdaterat.

G.034  Används gruppvarunummer för utländsk artikel enbart vid expediering från utländskt Apotek eller vid efterregistrering av uttag.

Ny kontroll med anledning av att utländsk artikel läggs till i Produkt och artikelregistret (VARA)

U.009 Tillhör landskoden ett EES-land?

Felmeddelande uppdaterat.

G.011 Är patienten berättigad till livsmedel med förmån?

 • Villkor ZP102 Patient med rätt till förmån är borttaget 
 • Ändrad till avvisning i AFF-REG
 • G.011 och G.321 borttagen från AFF-LÄS 

G.153/G326 Får dosering uppdateras på en avslutad förskrivning?

Ny AFF G.326 returneras om dosering uppdateras på en avslutad förskrivning som inte är den senaste i kedjan.

U.010 Är giltigt värde för typ av registreringsunderlag angivet?

Kontroll utgår och ersätts av schemavalidering

G.327 Attributet vid  behov måste ha ett värde
Ny AFF som ersätter doseringskontroll V.121

F.001 Är förskrivarkod eller gruppförskrivarkod giltigt i legitimationsregistret (FORS)

 • Kontrollen återinförs i AFF-EXP för Farmaceut på apotek, icke-legitimerad apotekspersonal.

H.013  Ligger angivet expedieringsintervall inom förskrivningens giltighetstid?

Kontroll borttagen i AFF-LÄS.

Förbättringar:

 • G.022 Förtydligat varför sista giltighetsdag inte kontrolleras för utländska e-recept.
 • Förtydligat förskrivarkontrollerna F.001.F002, F.003, F.005 och F.008. Avseende om kontroll utförs mot förskrivarinformation på förskrivningen, händelsens utförare eller uppdragsgivaren(förändrande förskrivare)  beroende behörighetsroll  och vilken kontrollsamling som utförs. Förtydligat kommentar kring hur apotek kan hanterar handelsvara där förskrivarkod saknas.
 • Ändrat benämning på F.002 till "Finns angiven yrkeskod för förskrivaren i Legitimationsregistret (FORS) samt är legitimationskod för sjuksköterska giltig?
 • Ändrat benämning på F.003/F.301 till  "Har förskrivaren begränsad förskrivningsrätt ?"
 • Ändrat benämning på G.036/G.324 till Är Läkemedelsartikel avregistrerad ?
 • G.007 ändrat gruppvarunummer för utländsk artikel till 698800
 • Tabell 1. Kontrollsamling och händelsetyper, förtydligat för vilka händelser inga AFF-kontroller utförs
 • Samt språkliga förbättringar och förtydliganden
1.92024-04-16

Ny kontroll U.005 Testrecept får bara skapas för testpatient, kontroll infördes till extra release 21.8.2 den 16 april

1.102024-05-06

Uppdaterat U.003 med utökade yrkeskoder för farmaceuter med förordnande.

Tagit bort villkor ZP.102 patient rätt till förmån i  I AFF G.321 och G.011 i REG och KORR.

H.007 Saknas startförpackning på förskrivning/uttag med särskilt läkemedel eller teknisk sprit?
Varning borttagen i AFF-LÄS.

H.003  Har förskrivning som avser teknisk sprit endast ett uttag?
Varning borttagen i AFF-LÄS