Händelser i Nationella läkemedelslistan

När information tillkommer eller förändras i en patients läkemedelslista registreras en händelse. På den här sidan beskrivs händelsetyper, händelseorsaker och de personer som hanterar händelser i Nationella läkemedelslistan. Utöver de händelser som beskriver vad som hänt i en patients läkemedelslista finns också spärrhändelser.

1. Händelse i patients nationella läkemedelslista

Varje gång information i en patients läkemedelslista tillkommer eller förändras registreras en händelse. Genom händelser kan samtliga med åtkomst till Nationella läkemedelslistan se vad som förändrats och varför. Hälso- och sjukvårdspersonal, apotekspersonal och patienten har alla behov av att ta del av händelser:

 • Förskrivare kan behöva tillgång till informationen om händelser för att göra en säker ordination. Exempelvis få information om av vem och varför ett läkemedel sattes ut.
 • Expedierande apotekspersonal kan ta del av informationen om händelser vid expediering för att kunna kontakta den person som gjort förändringen med frågor om vad som hänt.
 • Patienten har nytta av att kunna se vad som har hänt med sina förskrivningar för att kunna vara delaktig i sin behandling.

Informationen om en händelse omfattar:

 • Händelsetidpunkt – när händelsen inträffade
 • Händelsetyp – vad var det som skedde 
 • Händelseorsak – vad angavs som orsak till händelsen
 • Händelsehanterande person – vem utförde eller gav i uppdrag att utföra förändringen, var arbetar personen och vilka kontaktuppgifter finns
 • Referens till resurser – vilken eller vilka informationsresurser skapades eller förändrades vid händelsen.

1.1. Händelsetyp

Händelsetyp anges av anropande system och berättar vilken funktion som önskas utföras mot Nationella läkemedelslistan. Händelsetyper i Nationella läkemedelslistan kan delas in i tre grupper; förskrivningshändelser, uttagshändelser och dosunderlagshändelser. Förskrivningshändelser är händelsetyper där en ny eller förändrad förskrivningsresurs skickas in i anropet, på samma sätt så ingår i uttagshändelser händelsetyper där en uttagsresurs skickas in. Grupperingen dosunderlagshändelser omfattar, förutom dosunderlagsresursen, även dossamtyckesresursen. 

Förskrivningshändelser

Förskrivningshändelser omfattar händelsetyper som kan användas för att skapa eller förändra en förskrivningsresurs.  

Tabell 1 - Förskrivningshändelser

Händelsetyp

Beskrivning

Giltig behörighetsroll

Informationsresurs som skapas eller uppdateras

Tillämpningsanvisning som beskriver användningen

Aktivera förskrivning

Händelsen aktivera förskrivning innebär att en förskrivning byter status från avslutad till aktiv eller från parkerad till aktiv. En förskrivning som blir aktiverad blir expedierbar igen.

 • farmaceut på apotek
 • icke-legitimerad apotekspersonal


 • administratör E-hälsomyndigheten
 • förskrivning
 • läkemedelslista

Kan påverkas

 • dosunderlag
TA 13 – Aktivera förskrivning – Apotek
Avsluta förskrivning

Händelsen avsluta förskrivning innebär att förskrivningen byter status till avslutad och, om avslutet inte sker på patientens initiativ, så anges alltid en förkortad giltighetstid. Ytterligare datum kopplat till användningen kan anges. En förskrivning med status avslutad är inte möjlig att expediera.

 • förskrivare
 • farmaceut på apotek
 • icke-legitimerad apotekspersonal

Automatisk registervård i Nationella läkemedelslistan kan också avsluta en förskrivning, exempelvis då sista giltighetsdag passerats

 • förskrivning
 • läkemedelslista

Kan påverkas

 • dosunderlag

TA 30 – Avsluta förskrivning –Apotek

TA 31 – Avsluta förskrivning – Vård

Ersätta förskrivning

Händelsen ersätta förskrivning innebär att en befintlig förskrivning ersätts av en ny förskrivning i samma förskrivningskedja. Den tidigare förskrivningen avslutas om den inte redan är avslutad och den nya förskrivningen blir expedierbar.

 • förskrivare
 • farmaceut på apotek
 • icke-legitimerad apotekspersonal
 • förskrivning (ny, samt tidigare förskrivning)
 • läkemedelslista

Kan påverkas

 • dosunderlag


TA 26 – Ersätta förskrivning – Vård

TA 27 – Ersätta förskrivning – Apotek

Förnya förskrivning

Händelsen förnya innebär att en befintlig förskrivning med status aktiv eller slutexpedierad, ersätts av en ny förskrivning i samma förskrivningskedja. Den tidigare förskrivningen avslutas och den nya förskrivningen blir expedierbar.

 • förskrivare
 • farmaceut på apotek
 • icke-legitimerad apotekspersonal
 • förskrivning (ny, samt tidigare förskrivning)
 • läkemedelslista

Kan påverkas

 • dosunderlag

TA 24 – Förnya förskrivning – vård

TA 25 – Förnya förskrivning – Apotek

Makulera förskrivning

Händelsen makulera förskrivning innebär att förskrivningen byter status till makulerad. En förskrivning med status makulerad är inte möjlig att expediera eller göra några förändringar på.

 • förskrivare
 • farmaceut på apotek
 • icke-legitimerad apotekspersonal
 • förskrivning
 • läkemedelslista

Kan påverkas

 • dosunderlag

TA 32 – Makulera förskrivning – Vård

TA 33 – Makulera förskrivning – Apotek

Omvandla förskrivning till elektroniskt format

Händelsen omvandla förskrivning till elektroniskt format innebär att en förskrivning som i registret är markerad med aktuellt format papper byter aktuellt format till elektroniskt. Förskrivningen blir möjlig att expediera igen.

 • farmaceut på apotek
 • icke-legitimerad apotekspersonal
 • förskrivning
 • läkemedelslista

Kan påverkas

 • dosunderlag
TA 06 – Omvandla förskrivning från aktuellt format papper till elektroniskt format – Apotek

Parkera förskrivning

Händelsen parkera förskrivning är en intern funktion som används av E-hälsomyndigheten, som ändrar förskrivningens status till parkerad.

En parkerad förskrivning kan inte expedieras, men förskrivningen kan bli expedierbar genom att apotekspersonal aktiverar den (se händelsetyp Aktivera). 

E-hälsomyndigheten kan parkera förskrivningar vid misstanke om fel, som behöver granskas och eventuellt åtgärdas innan vidare hantering är möjlig.

 • administratör E-hälsomyndigheten
 • förskrivning
 • läkemedelslista
Intern funktion på E-hälsomyndigheten.
Registrera förskrivning

Händelsen registrera förskrivning innebär att en ny förskrivning sparas i registret. 

 • förskrivare
 • farmaceut på apotek
 • icke-legitimerad apotekspersonal
 • förskrivning (ny förskrivning)
 • läkemedelslista

Kan påverkas

 • dosunderlag
 • förskrivning (tidigare förskrivning)

TA 10 –Skapa förskrivning – Vård

TA 11 – Registrera förskrivning – Apotek

Skriv ut förskrivning

Händelsen skriv ut förskrivning innebär att ett pdf-dokument genereras för utskrift av receptblankett till patient. Förskrivningens aktuella format ändras till papper, och förskrivningen är då inte längre tillgänglig för expediering från det elektroniska underlaget.

 • farmaceut på apotek
 • icke-legitimerad apotekspersonal
 • förskrivning
 • läkemedelslista
TA 07 – Omvandla förskrivning till receptoriginal på papper – Apotek
Skriv ut förskrivning igen

Händelsen skriv ut förskrivning igen innebär att ett pdf-dokument genereras för utskrift av receptblankett till patient, för en förskrivning som har aktuellt format papper.

 • farmaceut på apotek
 • icke-legitimerad apotekspersonal
 • förskrivning
 • läkemedelslista
TA 07 – Omvandla förskrivning till receptoriginal på papper – Apotek
Uppdatera förskrivning

Händelsen uppdatera förskrivning innebär att något attribut på en befintlig förskrivning får ett förändrat värde.

 • förskrivare
 • farmaceut på apotek
 • icke-legitimerad apotekspersonal
 • förskrivning
 • läkemedelslista

Kan påverkas

 • dosunderlag

TA 39 – Uppdatera förskrivning – Vård

TA 40 – Uppdatera förskrivning – Apotek


Uttagshändelser 

Uttagshändelser omfattar händelsetyper som kan användas för att skapa eller förändra en uttagsresurs.  

Tabell 2 - Uttagshändelser

Händelsetyp

Beskrivning

Giltig behörighetsroll

Informationsresurs som skapas eller uppdateras

Tillämpningsanvisning som beskriver användningen

Expediera

Händelsen expediera innebär att ett eller flera uttag som ingår i samma expediering registreras.

Expediering från en förskrivning som är registrerad

Uttag registreras för en förskrivning som är registrerad i Nationella läkemedelslistan.

Ett helförpackningsuttag påverkar förskrivningens kvarvarande mängd och antal uttag kvar, och kan innebära att en aktiv förskrivning ändrar status till slutexpedierad. En dosdispenserad förskrivning har ingen uppgift om förskriven mängd eller antal uttag och påverkas därför inte av ett registrerat uttag.

Expediering från förskrivning på pappersrecept

Uttag registreras utifrån en receptblankett och saknar referens till en förskrivning i Nationella läkemedelslistan. Ett uttag pappersrecept avser alltid helförpackning. Farmaceut noterar på receptet (receptblanketten) att ett uttag är utfört. Uttag pappersrecept ändrar inte versionsnummer på läkemedelslistan.

 • farmaceut på apotek
 • icke-legitimerad apotekspersonal
 • uttag eller uttag pappersrecept
 • läkemedelslista (ej vid uttag pappersrecept)

Kan påverkas

 • förskrivning
 • dosunderlag

TA 46 – Registrera och kontrollera uttag – Apotek

TA 50 – Kontrollera och godkänn produktionsuttag – Apotek

TA 49 - Registrera och kontrollera uttag pappersrecept - Apotek

Efterregistrera uttag

Händelsen efterregistrera uttag innebär att ett redan expedierat uttag registreras in i efterhand, utifrån information på en receptblankett.

Uttaget kopplas till en förskrivning som är registrerad och avser alltid helförpackning. Uttaget påverkar förskrivningens kvarvarande mängd och antal uttag kvar, och kan innebära att en aktiv förskrivning ändrar status till slutexpedierad.

 • farmaceut på apotek
 • icke-legitimerad apotekspersonal
 • uttag
 • läkemedelslista

Kan påverkas

 • förskrivning
TA 51 – Efterregistrera uttag – Apotek
Backa uttag

Händelsen backa uttag innebär att en backningspost skapas kopplat till ett tidigare registrerat uttag. Används när artikeln som uttaget avsåg ännu inte är utlämnad och betald.

Backning av uttag på en förskrivning som är registrerad

Backning av uttag påverkar beräkning av kvarvarande mängd och antal uttag kvar på förskrivningen, vilket i sin tur kan innebära att en slutexpedierad förskrivning ändrar status till aktiv. Backning av dosdispenserat uttag påverkar inte förskrivningen.

Backning av uttag pappersrecept

Backning av ett uttag som skett från receptblankett saknar referens till en förskrivning i Nationella läkemedelslistan. Vid backning har uttaget ännu inte påförts receptblanketten och information om backning behöver därför inte noteras på receptet. Uttag pappersrecept ändrar inte versionsnummer på läkemedelslistan.

 • farmaceut på apotek
 • icke-legitimerad apotekspersonal
 • uttag eller uttag pappersrecept
 • läkemedelslista (ej vid uttag pappersrecept)

Kan påverkas

 • förskrivning
 • dosunderlag

TA 48 – Backa och kreditera uttag – Apotek

TA 52 - Backa eller kreditera uttag pappersrecept - Apotek

Kreditera

Händelsen kreditera innebär att en backningspost skapas kopplat till ett tidigare registrerat uttag. Denna typ av backning används när artikeln som uttaget avsåg redan är utlämnad och betald.

Kreditering av uttag på en förskrivning som är registrerad

Kreditering av uttag påverkar beräkning av kvarvarande mängd och antal uttag kvar på förskrivningen, vilket i sin tur kan innebära att en slutexpedierad förskrivning ändrar status till aktiv. Kreditering av dosdispenserat uttag påverkar inte förskrivningen.

Kreditering av uttag pappersrecept

Kreditering av ett uttag som skett från receptblankett saknar referens till en förskrivning i Nationella läkemedelslistan. Att uttaget krediterats påförs av farmaceuten på receptblanketten. Kreditering av uttag gjorda från receptblankett ändrar inte versionsnummer på läkemedelslistan.

 • farmaceut på apotek
 • icke-legitimerad apotekspersonal
 • uttag/uttag pappersrecept
 • läkemedelslista (ej vid uttag pappersrecept)

Kan påverkas

 • förskrivning
 • dosunderlag

TA 48 – Backa och kreditera uttag – Apotek

TA 52 - Backa eller kreditera uttag pappersrecept - Apotek

Uppdatera uttag

Händelsen uppdatera uttag innebär att en ny avräknad mängd anges för ett tidigare registrerat helförpackningsuttag.

Den nya avräknade mängden används vid beräkning av kvarvarande mängd och antal uttag kvar på förskrivningen. Det kan innebära att en slutexpedierad förskrivning ändrar status till aktiv, eller att en aktiv förskrivning blir slutexpedierad.

 • farmaceut på apotek
 • icke-legitimerad apotekspersonal
 • uttag
 • läkemedelslista

Kan påverkas

 • förskrivning
 • dosunderlag
TA 47 – Uppdatera uttag – Apotek


Dosunderlagshändelser

Dosunderlagshändelser omfattar händelsetyper som kan användas för att skapa eller förändra antingen en dosunderlagsresurs eller en dossamtyckesresurs. 

Tabell 3 - Dosunderlagshändelser

Händelsetyp

Beskrivning

Giltig behörighetsroll

Informationsresurs som skapas eller uppdateras

Tillämpningsanvisning som beskriver användningen

Registrera dosunderlag

Händelsen registrera dosunderlag innebär att ett nytt dosunderlag skapas kopplat till en patient i Nationella läkemedelslistan.

 • förskrivare
 • sjuksköterska utan förskrivningsrätt
 • farmaceut inom hälso- och sjukvård
 • farmaceut på apotek
 • dosunderlag
 • läkemedelslista

TA 16 – Registrera dospatient

Registrera dossamtyckeHändelsen registrera dossamtycke innebär att ett nytt dossamtycke registreras kopplat till en patient i Nationella läkemedelslistan.
 • förskrivare
 • sjuksköterska utan förskrivningsrätt
 • farmaceut inom hälso- och sjukvård
 • farmaceut på apotek
 • dossamtycke
 • läkemedelslista
TA 16 – Registrera dospatient
Godkänn dosunderlag

Händelsen godkänn dosunderlag innebär att dosunderlagsstatus på dosunderlaget sätts om till godkänt. Om det finns någon förskrivning som är markerad med akut förändring, så tas denna markering bort vid godkännandet av dosunderlaget.

 • farmaceut på apotek
 • dosunderlag
 • läkemedelslista

Kan påverkas

 • förskrivning
TA 18 – Godkänn dosunderlag – Apotek
Avregistrera dosunderlag

Händelsen avregistrera dosunderlag innebär att dosunderlagsstatus för dosunderlaget sätts om till avregistrerat.

 • förskrivare
 • sjuksköterska utan förskrivningsrätt
 • farmaceut inom hälso- och sjukvård
 • farmaceut på apotek
 • dosunderlag
 • läkemedelslista


TA 17 – Avregistrera dospatient
Avregistrera dossamtyckeHändelsen avregistrera dossamtycke innebär att dossamtycket får ett avslutningsdatum.
 • förskrivare
 • sjuksköterska utan förskrivningsrätt
 • farmaceut inom hälso- och sjukvård
 • farmaceut på apotek
 • dossamtycke
 • läkemedelslista


TA 17 – Avregistrera dospatient
Uppdatera dostillhörighet

Händelsen uppdatera dostillhörighet innebär att dosunderlaget uppdateras med nytt angivet värde för attributet dosproducent.

 • farmaceut på apotek
 • icke-legitimerad apotekspersonal
 • dosunderlag
 • läkemedelslista
TA 20 – Uppdatera dostillhörighet – Apotek

1.2. Händelseorsak

En händelseorsak anges av användaren eller anropande system och ska väljas ur ett av tre möjliga kodverk; kodverk för händelseorsak, kodverk för ändringsorsak eller kodverk för felregistreringsorsak. Kodverk för händelseorsak innehåller samtliga möjliga händelseorsaker, de andra två innehåller en anpassad delmängd att välja ur beroende på händelsetyp. Exempel på händelseorsaker är "bristande effekt" och "fel patient". Kodverken finns beskrivna på sidan Kodverk och kodrelationer.

Användaren kan också komplettera med en egen beskrivning av orsaken. Beroende på händelsetyp finns olika verksamhetsregler för när en händelseorsak måste anges eller inte får anges, samt vilket kodverk som kan användas. Se sammanställningarna i tabell 1 till 3 för hänvisning till relevanta tillämpningsanvisningar med mer detaljer om användning och regler för respektive händelsetyp.

1.3. Händelsehanterande person

För en händelse finns alltid information om den som utförde händelsen, utförare. I vissa fall finns också information om en person som utföraren agerar på uppdrag av, uppdragsgivare. Ett exempel på när både utförare och uppdragsgivare finns på en händelse är då en farmaceut uppdaterar information på en förskrivning efter kontakt med förskrivare.

Det finns även information om arbetsplats och kontaktuppgifter för utföraren och uppdragsgivaren, som ger möjlighet för den som undrar kring en händelse att kontakta rätt person eller verksamhet med frågor om det som skett.


2. Spärrhändelse

Spärrar är information som kan finnas kopplat till en patients nationella läkemedelslista och är en del i den mekanism som styr vem som har åtkomst till vilken information (tillsammans med fullmakter och samtycken). När en spärr skapas eller hävs registreras en spärrhändelse som håller information om vem som gjorde förändringen och när. En spärrhändelse påverkar inte själva innehållet i patientens nationella läkemedelslista, och läkemedelslistans versionsnummer räknas heller inte upp när en spärr skapas eller hävs. För mer information om spärrhändelser se tillämpningsanvisningar TA 36 - Skapa Spärr respektive TA 37 - Häva Spärr.


Versionshistorik

VersionDatumKommentar
1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster
1.12022-05-25Tabellnamn tillagt, samt språkliga justeringar