TA 47 – Uppdatera uttag – Apotek


Denna tillämpningsanvisning beskriver hur expedierande apotekspersonal kan uppdatera ett uttag som är registrerat i Nationella läkemedelslistan. 


Se detaljerad information om doseringsparametrar och regler kring dosering i TA 22 – Dosering och administreringssätt.

1. Verksamhetsbeskrivning

-Syftet med denna tillämpningsanvisning är att beskriva hur expedierande apotekspersonal kan uppdatera ett uttag som är registrerat i Nationella läkemedelslistan. Det som kan ändras på ett uttag är avräknad mängd samt man kan ange beslut slutexpediering som styr om expedierad förskrivning ska bli slutexpedierad eller inte. Avräknad mängd ska anges vid expediering av artikel med annan styrka eller enhet jämfört med förskriven artikel. Detta för att kvarvarande mängd på förskrivning och beräkning av datum för nästa uttag inom förmån ska bli rätt.

Uppdatera uttag syftar till att rätta  avräknad mängd efter att uttaget utförts. Det är möjligt att uppdatera uttag som gjorts på helförpackningar med uttagsstatus expedierad. Funktion finns enbart tillgänglig för system anslutna till versionspaket 21.

1.1. Behörighetsroller

Följande behörighetsroller berörs av denna tillämpningsanvisning:

 • Farmaceut på apotek
 • Icke-legitimerad apotekspersonal

En definition av behörighetsrollerna finns på sidan Roller.

1.2. Termer och definitioner

En beskrivning av samtliga termer som används i denna tillämpningsanvisning går att hitta på sidan Termer och begrepp i Handboken.

1.3. Resurser 

I tabell 1 nedan listas informationsresurser, FHIR-Resurser och FHIR-Profiler som ska användas för denna tillämpningsanvisning.

Se Generell beskrivning av FHIR för en mer generell beskrivning av FHIR-Resurser och FHIR-Profiler i Nationella läkemedelslistan.

Tabell 1. Informationsresurser

Informationsresurs

FHIR-Resurs

FHIR-Profil

UttagMedicationDispense

NLLMedicationDispense

DoseringDosageNLLDosage
HändelseProvenance

NLLProvenance

Specialiserad profil
NLLProvenanceMedicationDispense

Personal

PractitionerNLLPractitioner

2. Delfunktion och varianter av tillämpningsanvisningen

2.1. Förkrav

Innan en delfunktion kan tillämpas måste följande krav vara uppfyllda:

2.2. Delfunktion 1 – Uppdatera helförpackningsuttag

Funktion för att ange mängd som ska avräknas mot förskrivningen istället för expedierad mängd eller avräknad mängd på en tidigare version av uttaget. Syftet är att beräkningar av kvarvarande mängd, antal uttag kvar samt nästa uttag inom förmån ska bli korrekta relativt den förskrivna artikeln. Behov uppstår exempelvis när utbyte skett till artikel med annan styrka eller förpackningsenhet jämfört med förskriven artikel. Genom att rätta avräknad mängd på uttaget istället för att korrigera kvarvarande mängd på förskrivningen blir beräkningar som baseras på det senaste uttaget korrekta. I samband med uppdateringen kan expedierande apotekspersonal också välja att frångå det automatiska regelverket för slutexpediering, se variant 1.2.

Variant 1.1 Korrigera mängd som ska avräknas kopplat till ett tidigare uttag

KRAV Krav-ID: 47:1:1.1

Beskrivning tillämpning

Expedierande apotekspersonal anger en alternativ mängd som ska räknas av mot förskrivningen istället för expedierad mängd eller en tidigare angiven avräknad mängd, för att beräkningar av kvarvarande mängd, antal uttag kvar samt nästa uttag inom förmån ska bli korrekta relativt den förskrivna artikeln. Uppdatera uttag kan enbart utföras på helförpackningsuttag.

Information som krävs för att uppdatera uttaget och de kontroller som görs av informationen finns under kapitel 2.3. Efterfrågad information och 3. Regler och kontroller

Variant 1.2 Beslut slutexpediering

KRAV Krav-ID: 47:1:1.2

Beskrivning tillämpning

Expedierande apotekspersonal har möjlighet att manuellt ändra förskrivningens status eller hindra att förskrivningens status automatiskt uppdateras genom att i uttagets attribut Beslut slutexpediering ange ”Slutexpediera” eller "Slutexpediera inte". 

Förskrivningen status uppdateras automatiskt enligt 12 %-regeln:

 • förskrivningen status ändras till slutexpedierad om mängd kvar efter uttaget är <=12 % av förskriven mängd per uttag och "Slutexpediera inte" inte är angivet.
 • förskrivningen har kvar status aktiv om mängd kvar efter uttaget är >12 % av förskriven mängd per uttag
 • förskrivningens status ändras till slutexpedierad om "Slutexpediera" anges
 • Status ändras alltid till slutexpedierad om kvarvarande mängd är mindre eller lika med 0, oavsett vad som finns angivet i "Beslut slutexpediering".

Regler kopplat till slutexpediering hanteras enligt VR135 och tar hänsyn till angivet värde på attributet Beslut slutexpediering. Om uppdatering av uttag leder till att förskrivningen ändrar status eller statusorsak skapas en ny version av förskrivningen enligt Auto19 och Auto08. Den nya versionen av förskrivningen är kopplad till samma händelse som uttaget.

2.3. Efterfrågad information   

Informationsresurs Meddelandehuvud

Information i meddelandehuvudet ska för denna tillämpningsanvisning anges enligt tillämpningsmönster 2.3 Skapa eller uppdatera resurser som beskrivs i Informationsspecifikation – meddelandehuvud.

Informationsresurs Uttag

Uttag anges enligt informationsspecifikation – Uttag – NLLMedicationDispense.

Tabell 2. Attribut informationsresurs Uttag

Term

Villkor

Kommentar

Logiskt id för uttagFår inte ändras


UttagsversionFår inte ändras.
Att senaste version anges kontrolleras enligt VR155
Ny version sätts automatiskt enligt VR123
Expeditions-idIgnoreras


Aktörens expeditions-id

Ignoreras

När ett uppdaterat uttag visas hämtas värde från när uttaget registrerades.

REKOMMENDATION

Utelämna eller använd samma id som finns på det uttag som ska uppdateras.

Aktörens expeditionsradnummer

valfritt

Används i VR135 om flera uttag mot samma förskrivning uppdateras samtidigt.

När ett uppdaterat uttag visas hämtas värde från när uttaget registrerades.

REKOMMENDATION

Utelämna eller använd samma radnummer som finns på det uttag som ska uppdateras.

Expeditionstidpunkt

Ignoreras

Tidpunkt för uppdateringen kan utläsas från händelsetidpunkten

När ett uppdaterat uttag visas hämtas värde från när uttaget registrerades.

Krediterande expeditions-idIgnorerasAnvänds enbart vid backning/kreditering av uttag
KrediteringstidpunktIgnorerasAnvänds enbart vid backning/kreditering av uttag
Handelsvara

Varunummer

Får inte ändras
Läkemedel

NPL-id

Får inte ändras

NPL-pack-id

Får inte ändras
Antal expedierade förpackningarFår inte ändras
Avräknad mängd

Obligatorisk.

Den mängd som ska räknas av mot förskrivningen istället för den tidigare expedierade mängden eller en tidigare avräknad mängd på det uttag som ska uppdateras.

Nya mängder beräknas enligt VR040.

Valideras att värde är >0 och max 10 siffror

Får inte anges om uttaget har expedieras med startförpackning kontrolleras enligt VR186.

Expedierad mängdFår inte ändras
UttagstypObligatoriskt att ange en uttagstyp, angivet värdet får inte ändras vid uppdatera uttag

Helförpackningsuttag

Får inte ändras.
Kodvärdet "SP" anges för helförpackningsuttag

Dosdispenserat uttag

Får inte angesUppdatering av uttag kan inte utföras på dosdispenserat uttag.

Startförpackning

Får inte ändras.
Kodvärde "TF" anges för uttag med Startförpackning

FörmånsvalFår inte ändras
Generikautbyte utförtFår inte ändras
Beslut slutexpediering

Valfri
"Slutexpediera" eller "Slutexpediera inte" kan anges.

Används när farmaceut vill ändra status eller förhindra att den automatiska 12% regeln slår till om mängd kvar efter transaktion är <=12% av förskriven mängd per uttag, för mer information se VR135.

Vid uppdatering av uttag kan status ändras från Aktiv till Slutexpedierad och från Slutexpedierad till Aktiv.

Uttagsstatus

Obligatorisk.

Giltigt värde "Expedierat" kontrolleras enligt VR151.

Vid uppdatering av uttag ändras inte Uttagsstatus.
UttagsnoteringFår inte ändrasNotering om uppdateringen kan istället anges på händelsen
Dosering

Ignoreras


Dosering ärvs från det registrerade uttaget, Inbäddad struktur, se informationsresurs Dosering.

Referens till förskrivning

Får inte ändras

Referens till den förskrivning som uttaget skett mot. Att förskrivningen har korrekt status kontrolleras enligt R003

Förskrivningsversion autokompleteras enligt Auto58

Accepterade varningar

Får inte anges

Inga AFF-kontroller utförs vid uppdatera uttag.

Informationsresurs Dosering

Vid uppdatering av uttag ignoreras uppgifter om dosering, dosering ärvs från det registrerade uttaget.

Se detaljerad information om doseringsparametrar och regler kring doseringTA 22 – Dosering och administreringssätt.

Informationsresurs Händelse

Händelsen anges enligt informationsspecifikation – Händelse – NLLProvenance och ska refereras i meddelandehuvud X-Provenance, se Informationsspecifikation – meddelandehuvud.

Tabell 3. Attribut Informationsresurs Händelse

Kravterm

Villkor

Kommentar

Händelse-idKompletteras enligt Auto33

Händelsetidpunkt

Kompletteras enligt Auto07
HändelsetypObligatorisk
Giltigt värde "Uppdatera uttag" 

Händelseorsak

Ignoreras


Beskrivning händelseorsak

Valfri format kontrolleras enligt FR004


ResursreferenserKompletteras automatiskt enligt VR105.
UtförareObligatorisk

Se informationsresurs Personal (Farmaceut eller Icke-legitimerad apotekspersonal)


Uppdragsgivare

Får inte anges, valideras enligt VR107


Informationsresurs Personal

Uppgifter om expedierande apotekspersonal samt arbetsplats, anges enligt informationsspecifikation Personal – NLLPractitioner.

Tabell 4. Attribut informationsresurs Personal

Term

Villkor

Kommentar

PersonalUtförare 
Farmaceut på apotek eller icke-legitimerad apotekspersonal

Yrkeskod

Obligatoriskt att ange Yrkeskod eller utökad yrkeskod enligt VR144

Valideras mot säkerhetsintyget enligt VR034 

Valideras mot  Legitimationsregistret (FORS) enligt VR033

Att användaren är behörig att hantera läkemedel och teknisksprit valideras enligt R004
Utökad yrkeskod

Obligatoriskt att ange Yrkeskod eller utökad yrkeskod enligt VR144

Valideras mot säkerhetsintyget enligt VR034 

Valideras mot  Legitimationsregistret (FORS) enligt VR033


Legitimationskod

Obligatorisk för Farmaceut på apotek enligt VR033, om ingen legitimationskod angivits kompletteras legitimationskoden enligt VR041

Valideras mot säkerhetsintyget enligt VR034

Valideras mot Legitimationsregistret(FORS) enligt VR033

Anges inte för icke-legitimerad apotekspersonal eller farmaceut med förordnande.
Individuell förskrivarkodFår inte anges
GruppförskrivarkodFår inte anges
Användar-idObligatorisk
EfternamnObligatorisk
FörnamnObligatorisk
TelefonInga kontaktuppgifter får anges för apotekspersonal. Telefonnummer till arbetsplatsen hämtas från Expeditionsställeregistret utifrån angiven GLN-kod för arbetsplatsen vid läsning.

Tillgänglig för patient

Får inte anges

Telefonnummer

Får inte anges

Telefonnummer tillhör

Får inte anges

Rangordning

Får inte anges
Arbetsplats

Obligatoriskt att ange information om apotekspersonals arbetsplats.

Med undantag för arbetsplatsnamn som hämtas från Expeditionsställeregistret utifrån angiven GLN-kod för arbetsplatsen vid läsning.


Arbetsplats-id

Obligatorisk, angiven GLN-kod valideras mot intyget enligt VR039 och mot Expeditionsställeregistret enligt VR025.


Arbetsplats-id typ

Obligatorisk
Giltigt värde är "GLN" 

Arbetsplatsnamn

Får inte anges.Hämtas från Expeditionsställeregistret vid läsning.

Arbetsplatstyp

Obligatorisk
Giltigt värde är "Apotek", valideras enligt VR110.

Adressuppgift

Får inte anges för apotekspersonal, med undantag för Landskod. 

Adressuppgifter hämtas från Expeditionsställeregistret utifrån angiven GLN-kod för arbetsplatsen vid läsning.


Adresstyp

Får inte anges

Adress

Får inte anges

Postort

Får inte anges

Postnummer

Får inte anges

Landskod

Valfritt, Giltigt värde "SE" 

3. Regler och kontroller 

3.1. Generella verksamhetsregler

Verksamhetsregler beskriver validering och verksamhetslogik som E-hälsomyndigheten ansvarar för. Generella verksamhetsregler är de som används i flera tillämpningsanvisningar. Reglerna finns beskrivna i Generella verksamhetsregler.

Tabell 5. Generella verksamhetsregler som används i denna tillämpningsanvisning

Regel-id

Regelnamn

VR025

Validering av anropande apotek mot Expeditionsställeregistret

VR030Expediering och händelsetyper
VR033Validering av legitimation mot Legitimationsregistret
VR034

Validering av händelsens utförare mot intyget

VR038Expedition till unik person
VR039Validering av anropande apotek mot intyget
VR040

Beräkning av avräknad mängd

VR041Komplettering av legitimationskod vid anrop med personnummer
VR099Förändring av dosunderlagets status och version
VR102Kontroll av att dubblettanrop inte sker från anropande system
VR105Referens till de resurser som påverkats av händelsen
VR107

Kontroll att uppdragsgivare är tillåtet att ange

VR110Är rätt arbetsplatstyp angiven på kontaktuppgift
VR123Uttagsversion
VR135

Automatisk aktivering/slutexpediering eller slutexpediera eller slutexpediera inte på farmaceuts begäran

VR144Yrkeskod eller utökad yrkeskod måste anges
VR148Kontrollera att användare på apotek har behörighet att hantera läkemedel och tekniskt sprit

VR151

Kontrollera uttagsstatus
VR155Är senaste version av uttag angivet
VR177Apotek som får backa uttag, kreditera eller uppdatera uttag
VR186Avräknad mängd får inte anges för uttag som expedierats med startförpackning

3.2. Automatiska kompletteringar 

Automatisk komplettering innebär att E-hälsomyndigheten tillför information för vissa attribut enligt specificerade regler. Reglerna finns beskrivna i Automatiska kompletteringar

Tabell 6. Automatiska kompletteringar som används i denna tillämpningsanvisning

Id

Beskrivning

Auto06

Versionsnummer för patients läkemedelslista genereras
Auto07Komplettering av tidpunkt för händelse

Auto08

Generera unikt OR-ordinations-id för ny version av en förskrivning
Auto19Förskrivningsversion genereras
Auto33Händelse kompletteras med unikt id
Auto58Komplettering av senaste förskrivningsversion 

3.3. Specifika verksamhetsregler 

Verksamhetsregler beskriver validering och verksamhetslogik som E-hälsomyndigheten ansvarar för. 

Tabell 7. Specifika verksamhetsregler

Regel-id

Regelnamn

Beskrivning av regel

Felkod och felmeddelande
R002Vilka uttagsposter kan uppdateras

Kontroll om uttaget kan uppdateras.

 • Registrerade eller uppdaterade uttag med uttagsstatus "completed" kan uppdateras.
 • Backade eller Krediterade uttag med uttagsstatus "cancelled" går inte att uppdatera.

Kommentar
Både uttag och efterregistrerade uttag kan uppdateras (båda har expeditionstyp registrera.) Uttag pappersrecept kan inte uppdateras.

2-25-64 Uttaget som ska backas/krediteras eller korrigeras kunde inte hittas.

2-25-108 Uppdatering av uttag kan inte utföras på backade uttag eller på en uppdateringspost, referens ska peka på det Registrerade uttaget (alltid version 1).

R003

Är status på förskrivning aktiv eller slutexpedierad

Kontroll att status på förskrivningen som har expedierats är aktiv eller slutexpedierad samt att aktuellt format är "Elektroniskt"

2-25-155 Uppdatering av uttag kan göras om aktuellt format är elektroniskt och förskrivningens status är aktiv eller slutexpedierad.
R005Är det ett helförpackningsuttag

Kontroll att uttag som ska uppdateras är ett helförpackningsuttag

2-25-171 Dosdispenserade uttag kan inte uppdateras

3.4. AFF-kontroller och kontrollsamlingar

Ingen kontrollsamling utförs vid uppdatera uttag. 

3.5. Formatkontroller

E-hälsomyndigheten gör formatkontroller på vissa attribut i Nationella läkemedelslistan. Formatkontrollerna beskrivs detaljerat på sidan Formatkontroller.

Tabell 8. Formatkontroller som används i denna tillämpningsanvisning

Id

Beskrivning

FK004Enkel textvalidator

4. Presentationskrav

Inga specifika presentationskrav finns för denna tillämpningsanvisning.

5. Rekommendationer

 REKOMMENDATION

 1. Om kvarvarande mängd efter uttag, backning, kreditering eller uppdatering av uttag eller uppdatering av förskrivning blir mer än 0 och mindre än 12 % av förskriven mängd per uttag, bör expedierande apotekspersonal uppmärksammas på detta för att kunna ta ställning till om förskrivningen ska slutexpedieras eller inte (se verksamhetsregel VR135 på sidan Generella verksamhetsregler).
 2. Om förskrivningen automatiskt blir slutexpedierad vid uppdatering av uttag bör detta presenteras för expedierande apotekspersonal så att patient kan upplysas.
Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster
1.12022-03-30
 • Stöd för att hantera flera uppdatering i en transaktion (bundle), saknas
  • Förtydliganden och språkliga förbättringar
1.22022-05-25
 • Under kapitel 4.1 Rekommendationer, lagt till en rekommendation om när funktion för att uppdatera uttag vs funktion för att uppdatera kvarvarande mängd på förskrivning ska användas
 • Språkliga förbättringar och ensat.
1.32022-11-10

Förändringar

 • VR177 , ny regel som reglerar vilka uttag ett apotek får uppdatera 

Förbättringar dokumentation

 • I kapitel 3.3 Specifika verksamhetsregler
  • Lagt till kolumn för felkod och felmeddelande
  • I R002 förtydligat att efterregistrerat uttag kan uppdateras och uttag pappersrecept inte kan uppdateras
 • I kapitel 2.3 Efterfrågad information uppdaterat information om meddelandehuvud
 • Förtydligat hänvisning kring dosering under rubrik om informationsresurs dosering

1.42023-05-04

Förbättringar dokumentation

 • Lagt till symboler för krav.
 • Flyttat stycke om rekommendationer i kapitel 4 till ny rubrik kapitel 5 rekommendationer.
 • Mindre språkliga förbättringar för bättre läsbarhet.
 • Lagt till att formatkontroll FK004 utförs på attributet beskrivning händelseorsak.
 • Lagt till kapitel 3.5 Formatkontroller
 • Lagt till rekommendation på attribut för Aktörens expeditionsradnummer och Aktörens expeditions-id
1.52023-08-24

Uppdateringar

 • Ny verksamhetsregel VR186 Avräknad mängd får inte anges för uttag som expedierats med startförpackning

Förbättringar dokumentation

 • Mindre språkliga förbättringar
 • Kapitel 2.3.5 Personal, Förbättrad ledtext för Telefon, Arbetsplats och Adressuppgift.
1.6 2023-11-09

Förbättringar dokumentation

 • Auto58 tillagd saknades i tidigare versioner.
 • Förtydligat att logiskt-id för uttag inte får ändras.
 • Krav-ID: 47:1:1.2 Benämning ändrad till Beslut slutexpediering
 • Förtydligat och förbättrat inledning och syfte med funktionen.
1.7 2024-02-22

 Förbättringar dokumentation

 • Under Informationsresurs personal, förtydligat hantering av legitimationskod, yrkeskod och utökad yrkeskod.
1.82024-05-06

Förändringar

 • Under Informationsresurs personal,  tillägg att legitimationskod inte anges för Farmaceut med förordnande.