TA 47 – Uppdatera uttag – Apotek

Denna tillämpningsanvisning beskriver hur expedierande apotekspersonal kan uppdatera ett uttag som är registrerat i Nationella läkemedelslistan. 

1 Verksamhetsbeskrivning

Syftet med denna tillämpningsanvisning är att beskriva hur expedierande apotekspersonal kan uppdatera ett uttag som är registrerat i Nationella läkemedelslistan. Syftet med att uppdatera ett uttag är att ange en ny avräknad mängd som ska räknas av från förskrivningen i stället för expedierad mängd eller en tidigare angiven avräknad mängd. Om en avräknad mängd finns så används det värdet vid beräkning av kvarvarande mängd, antal uttag kvar samt datum för nästa uttag inom förmån.

Vid uppdatering av ett uttag kan status på förskrivningen förändras. Förändringen kan göras automatiskt eller manuellt av expedierande apotekspersonal.

Det är endast möjligt att uppdatera uttag som gjorts på helförpackningar.

1.1 Behörighetsroller

Följande behörighetsroller berörs av denna tillämpningsanvisning:

 • Farmaceut på apotek
 • Icke-legitimerad apotekspersonal

En definition av behörighetsrollerna finns på sidan Roller.

1.2 Termer och definitioner

En beskrivning av samtliga termer som används i denna tillämpningsanvisning går att hitta på sidan Termer och begrepp i Handboken.

1.3 Resurser 

I tabell 1 nedan listas de informationsresurser, FHIR-Resurser och FHIR-Profiler som ska användas för denna tillämpningsanvisning.

Se Generell beskrivning av FHIR för en mer generell beskrivning av FHIR-Resurser och FHIR-Profiler i Nationella läkemedelslistan.

Tabell 1 - Informationsresurser

Informationsresurs

FHIR-Resurs

FHIR-Profil

UttagMedicationDispense

NLLMedicationDispense

DoseringDosageNLLDosage
HändelseProvenance

NLLProvenance

Specialiserad profil
NLLProvenanceMedicationDispense

Personal

PractitionerNLLPractitioner
 

2 Delfunktion och varianter av tillämpningsanvisningen

2.1 Förkrav

Innan en delfunktion kan tillämpas måste följande krav vara uppfyllda:

2.2 Delfunktion 1 – Uppdatera helförpackningsuttag

Funktion för att ange en alternativ mängd som ska avräknas mot förskrivningen stället för den redan expedierade mängden eller den redan angivna avräknade mängden på ett tidigare utfört uttag. Syftet är att beräkningar av kvarvarande mängd, antal uttag kvar samt nästa uttag inom förmån ska bli korrekta relativt den förskrivna artikeln. Behov uppstår exempelvis då utbyte skett vid uttaget till annan styrka än på förskriven artikel. Genom att rätta avräknad mängd på uttaget istället för att korrigera kvarvarande mängd på förskrivningen så blir beräkningar som baseras på det senaste uttaget korrekta. I samband med uppdateringen kan expedierande apotekspersonal också välja att frångå det automatiska regelverket för slutexpediering, se variant 1.2.

Variant 1.1 Korrigera mängd som ska avräknas kopplat till ett tidigare uttag

Krav-ID: 47:1:1.1

Beskrivning tillämpning

Expedierande apotekspersonal anger en alternativ mängd som ska räknas av mot förskrivningen istället för expedierad mängd eller en tidigare angiven avräknad mängd, för att beräkningar av kvarvarande mängd, antal uttag kvar samt nästa uttag inom förmån ska bli korrekta relativt den förskrivna artikeln. Uppdatera uttag kan enbart utföras på helförpackningsuttag.

Information som krävs för att uppdatera uttaget och de kontroller som görs av informationen finns under kapitel 2.3. Efterfrågad information och 3. Regler och kontroller

Variant 1.2 Slutexpediera eller aktivera förskrivning vid uppdatering av uttag

Krav-ID: 47:1:1.2

Beskrivning tillämpning

Expedierande apotekspersonal har möjlighet att manuellt ändra förskrivningens status eller hindra att  förskrivningens status automatiskt uppdateras genom att i uttagets attribut Beslut slutexpediering ange ”Slutexpediera” eller "Slutexpediera inte". 

Förskrivningen status uppdateras automatiskt enligt 12 %-regeln:

 • förskrivningen status ändras till slutexpedierad om mängd kvar efter uttaget är <=12 % av förskriven mängd per uttag och "Slutexpediera inte" inte är angivet.
 • förskrivningen har kvar status aktiv om mängd kvar efter uttaget är >12 % av förskriven mängd per uttag
 • förskrivningens status ändras till slutexpedierad om "Slutexpediera" anges
 • Status ändras alltid till slutexpedierad om kvarvarande mängd är mindre eller lika med 0, oavsett vad som finns angivet i "Beslut slutexpediering".

Regler kopplat till slutexpediering hanteras enligt VR135 och tar hänsyn till angivet värde på attributet Beslut slutexpediering. Om uppdatering av uttag leder till att förskrivningen ändrad status eller statusorsak så skapas en ny version av förskrivningen Auto19 och Auto08 den nya versionen av förskrivningen är kopplat till samma händelse .

2.3 Efterfrågad information   

Informationsresurs Meddelandehuvud

I meddelandehuvudet ska viss information anges i samband med resursanropet. För kompletta krav på information som ska anges, se Informationsspecifikation – meddelandehuvudI tabell 2 nedan listas den information i Meddelandehuvud som är specifik för denna tillämpningsanvisning.

Tabell 2 - Informationsresurs Meddelandehuvud

Term 

Villkor

Kommentar

Händelse

Obligatorisk. 

Regler för informationen som anges finns under Informationsresurs händelse

 

Informationsresurs Uttag

Uttag anges enligt informationsspecifikation – Uttag – NLLMedicationDispense.   I tabell 3 nedan listas den information i Uttag som är specifik för denna tillämpningsanvisning.

Tabell 3 - Informationsresurs Uttag

Term

Villkor

Kommentar

Logiskt id för uttagObligatorisk

Logiskt-id för det uttag som ska uppdateras

UttagsversionFår inte ändras.
Att senaste version anges kontrolleras i VR155
Ny version sätts automatiskt enligt  VR123
Expeditions-idIgnoreras

När ett uppdaterat uttag visas så hämtas värde från när uttaget registrerades.

Aktörens expeditions-id

Ignoreras

När ett uppdaterat uttag visas så hämtas värde från när uttaget registrerades.

Aktörens expeditionsradnummer

valfritt

Används i VR135 om flera uttag mot samma förskrivning uppdateras samtidigt.

När ett uppdaterat uttag visas så hämtas värde från när uttaget registrerades.

Expeditionstidpunkt

Ignoreras

Tidpunkt för uppdateringen kan utläsas från händelsetidpunkten

När ett uppdaterat uttag visas så hämtas värde från när uttaget registrerades.

Krediterande expeditions-idIgnorerasAnvänds enbart vid backning/kreditering av uttag
KrediteringstidpunktIgnorerasAnvänds enbart vid backning/kreditering av uttag
Handelsvara

Varunummer

Får inte ändras
Läkemedel

NPL-id

Får inte ändras

NPL-pack-id

Får inte ändras   
Antal expedierade förpackningarFår inte ändras   
Avräknad mängd

Obligatorisk.

Den mängd som ska räknas av mot förskrivningen istället för den tidigare expedierade mängden eller en tidigare avräknad mängd på det uttag som ska uppdateras.

Nya mängder beräknas enligt VR040.

Valideras att värde är >0 och max 10 siffror

Expedierad mängdFår inte ändras
UttagstypObligatoriskt att ange en uttagstyp, angivet värdet får inte ändras vid uppdatera uttag

Helförpackningsuttag

Får inte ändras.
Kodvärdet "SP" anges för helförpackningsuttag

Dosdispenserat uttag

Får inte angesUppdatering av uttag kan inte utföras för dosdispenserade uttag

Startförpackning

Får inte ändras.
Kodvärde "TF" anges för uttag med startförpackning

FörmånsvalFår inte ändras
Generikautbyte utförtFår inte ändras
Beslut slutexpediering

Valfri
"Slutexpediera" eller "Slutexpediera inte" kan anges.

Används när farmaceut vill ändra status eller förhindra att den automatiska 12% regeln slår till om mängd kvar efter transaktion är <=12% av förskriven mängd per uttag, för mer information se VR135.

Vid uppdatering av uttag kan status ändras från aktiv till slutexpedierad och från slutexpedierad till aktiv.

Uttagsstatus

Obligatorisk.

Giltigt värde "Expedierat"  kontrolleras i VR151.

Vid uppdatering av uttag så ändras inte status.
UttagsnoteringFår inte ändrasNotering om uppdateringen kan istället anges på händelsen
Dosering

Ignoreras


Dosering ärvs från det registrerade uttaget, Inbäddad struktur, se informationsresurs Dosering.

Referens till förskrivning

Får inte ändras

Referens till den förskrivning som uttaget skett mot. Att förskrivningen har korrekt status kontrolleras i R003
Accepterade varningar

Får inte anges

Inga AFF-kontroller utförs vid uppdatera uttag.
 

Informationsresurs Dosering

Vid uppdatering av uttag så ignoreras uppgifter om dosering, dosering ärvs från det registrerade uttaget.

Uppgifter om dosering beskrivs i TA 22 – Dosering och administreringssättTA 21 – Doseringsanvisning samt Informationsspecifikation Dosering – NLLDosage.

Informationsresurs Händelse

Händelsen anges enligt informationsspecifikation – Händelse – NLLProvenance och ska refereras i meddelandehuvud X-Provenance, se Informationsspecifikation – meddelandehuvud.   I tabell 4 nedan listas den information i Händelse som är specifik för denna tillämpningsanvisning.

Tabell 4 - Informationsresurs Händelse

Kravterm

Villkor

Kommentar

Händelse-idKompletteras enligt Auto33

Händelsetidpunkt

Kompletteras enligt Auto07
HändelsetypObligatorisk
Giltigt värde "Uppdatera uttag" 

Händelseorsak

Ignoreras


Beskrivning händelseorsak

Valfri


ResursreferenserKompletteras automatiskt enligt VR105.
UtförareObligatorisk

Se informationsresurs Personal (Farmaceut eller Icke-legitimerad apotekspersonal)


Uppdragsgivare

Får inte anges, valideras i VR107


 

Informationsresurs Personal

Uppgifter om expedierande apotekspersonal samt arbetsplats, anges enligt informationsspecifikation Personal – NLLPractitioner.   I tabell 5 nedan listas den information i Personal som är specifik för denna tillämpningsanvisning.

Tabell 5 - Informationsresurs Personal

Term

Villkor

Kommentar

PersonalUtförare 
Farmaceut eller icke-legitimerad apotekspersonal

Yrkeskod

Yrkeskod eller utökad yrkeskod ska anges enligt VR144. Angivet värde valideras mot Legitimationsregistret VR033 och mot intyget VR034

Att användaren är behörig att hantera läkemedel och teknisksprit valideras i R004
Utökad yrkeskod

Yrkeskod eller utökad yrkeskod ska anges enligt VR144.   Angivet värde valideras mot Legitimationsregistret VR033 och mot intyget VR034


LegitimationskodOm ingen legitimationskod angivits kompletteras det enligt VR041 Angivet värde valideras mot Legitimationsregistret VR033 och mot intyget VR034
Individuell förskrivarkodFår inte anges
GruppförskrivarkodFår inte anges
Användar-idObligatorisk
EfternamnObligatorisk
FörnamnObligatorisk
KontaktuppgifterAlla uppgifter om adressuppgifter och kontaktuppgifter för apotek hämtas från Expeditionsställeregistret vid läsning utifrån angiven GLN-kod på arbetsplatsen, de får därför inte anges
TelefonFår inte anges

Tillgänglig för patient

Får inte anges

Telefonnummer

Får inte anges

Telefonnummer tillhör

Får inte anges

Rangordning

Får inte anges
AdressuppgiftAlla uppgifter om arbetsplatsen och dess kontaktuppgifter för apotek hämtas från Expeditionsställeregistret vid läsning utifrån angiven GLN-kod på arbetsplatsen, de får därför inte anges

Adresstyp

Får inte anges

Adress

Får inte anges

Postort

Får inte anges

Postnummer

Får inte anges

Landskod

Valfritt, Giltigt värde "Se" 
Arbetsplats

Arbetsplats-id

Obligatorisk, angiven GLN-kod valideras mot intyget VR039 och mot Expeditionsställeregistret VR025.


Arbetsplats-id typ

Obligatorisk
Giltigt värde är "GLN" 

Arbetsplatsnamn

Får inte anges.Namn hämtas från Expeditionsställeregistret och kläs på vid läsning

Arbetsplatstyp

Obligatorisk
Giltigt värde är "Apotek", valideras enligt VR110.

3 Regler och kontroller 

3.1 Generella verksamhetsregler

Verksamhetsregler beskriver validering och verksamhetslogik som E-hälsomyndigheten ansvarar för. Generella verksamhetsregler är de som används i flera tillämpningsanvisningar. Alla dessa finns beskrivna i Generella verksamhetsregler. I tabell 6 nedan listas de generella verksamhetsregler som används i den här tillämpningsanvisningen.

Tabell 6 - Generella verksamhetsregler

Regel-id

Regelnamn

VR025

Validering av anropande apotek mot Expeditionsställeregistret

VR030Expediering och händelsetyper
VR033Validering av legitimation mot Legitimationsregistret
VR034

Validering av händelsens utförare mot intyget

VR038Expedition till unik person
VR039Validering av anropande apotek mot intyget
VR040

Beräkning av avräknad mängd

VR041Komplettering av legitimationskod vid anrop med personnummer
VR099Förändring av dosunderlagets status och version
VR102Kontroll av att dubblettanrop inte sker från anropande system
VR105Referens till de resurser som påverkats av händelsen
VR107

Kontroll att uppdragsgivare är tillåtet att ange

VR110Är rätt arbetsplatstyp angiven på kontaktuppgift
VR123Uttagsversion
VR135

Automatisk aktivering/slutexpediering eller slutexpediera eller slutexpediera inte på farmaceut begäran

VR144Yrkeskod eller utökad yrkeskod måste anges
VR148Kontrollera att användare på apotek har behörighet att hantera läkemedel och tekniskt sprit

VR151

Kontrollera uttagsstatus
VR155Är senaste version av uttag angivet

3.2 Automatiska kompletteringar 

Automatisk komplettering innebär att E-hälsomyndigheten tillför information för vissa attribut vid vissa tillfällen. I tabell 7 nedan listas de automatiska kompletteringar som görs i den här tillämpningsanvisningen. En detaljerad beskrivning av alla automatiska kompletteringar finns i Automatiska kompletteringar.

Tabell 7 - Automatiska kompletteringar

Id

Beskrivning

Auto06

Versionsnummer för patients läkemedelslista genereras
Auto07Komplettering av tidpunkt för händelse

Auto08

Generera unikt OR-ordinations-id för ny version av en förskrivning
Auto19Förskrivningsversion genereras
Auto33Händelse kompletteras med unikt id

3.3 Specifika verksamhetsregler 

Verksamhetsregler beskriver validering och verksamhetslogik som E-hälsomyndigheten ansvarar för.  I tabell 8 nedan listas de specifika verksamhetsregler som bara används i denna tillämpningsanvisning. 

Tabell 8 - Specifika verksamhetsregler

Regel-id

Regelnamn

Beskrivning av regel

R002Vilka uttagsposter kan uppdateras

Kontroll om uttaget kan uppdateras.

 • Registrerade eller uppdaterade uttagmed uttagsstatus "completed" kan uppdateras.
 • Backade eller Krediterade uttag med uttagsstatus" cancelled" går inte att uppdatera.

R003

Är status på förskrivning aktiv eller slutexpedierad

Kontroll att status på förskrivningen som har expedierats är aktiv eller slutexpedierad samt att aktuellt format är "Elektroniskt"

R005Är det ett helförpackningsuttag

Kontroll att uttag som ska uppdateras är ett helförpackningsuttag

3.4 AFF-kontroller och kontrollsamlingar

Ingen kontrollsamling utförs vid uppdatera uttag. 

4 Presentationskrav

Inga specifika presentationskrav finns för denna tillämpningsanvisning.

4.1 Rekommendationer

 REKOMMENDATION

 • Om kvarvarande mängd efter uttag, backning, kreditering eller uppdatering av uttag eller uppdatering av förskrivning blir mer än 0 och mindre än 12 % av förskriven mängd per uttag, bör expedierande apotekspersonal uppmärksammas på detta för att kunna ta ställning till om förskrivningen ska slutexpedieras eller inte (se verksamhetsregel VR135 på sidan Generella verksamhetsregler).
 • Om förskrivningen automatiskt blir slutexpedierad bör detta presenteras för expedierande apotekspersonal så att patient kan upplysas.
 • Om en annan mängd än expedierad mängd ska avräknas från förskrivning så bör rättning göras på uttaget, genom att uppdatera uttaget. Detta för att beräkning av datum för nästa uttag inom förmån ska bli korrekt. Att istället uppdatera förskrivning och ange en ny kvarvarande mängd ska användas när man byter artikel på förskrivningen och behöver anpassa kvarvarande mängd enligt den nya artikelns mängder och ev. tidigare utförda uttag. Funktion för att uppdatera uttag finns tillgänglig vid anslutning till versionspaket 21. Det innebär att alla mängdkorrigeringar från apotek anslutna via versionspaket 17 kommer att ske genom att ange en ny kvarvarande mängd på förskrivningen.

Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster
1.12022-03-30
 • Stöd för att hantera flera uppdatering i en transaktion (bundle), saknas
  • Förtydliganden och språkliga förbättringar
1.22022-05-25
 • Under kapitel 4.1 Rekommendationer, lagt till en rekommendation om när funktion för att uppdatera uttag vs funktion för att uppdatera kvarvarande mängd på förskrivning ska användas
 • Språkliga förbättringar och ensat.