Personal – NLLPractitioner


Beskrivning av resursen Personal.
1. Inledning

Resursen Personal beskriver personal inom hälso- och sjukvård, personal på apotek, samt administratörer på E-hälsomyndigheten.

2. Översikt

Länk till NLLPractitioner i Simplifier.

3. Attribut

Presentationskraven i tabell 1 nedan anger vad som ska visas för användaren i samband med att denna resurs hämtas och visas. Att ett attribut är obligatoriskt att visa innebär att det ska visas om information returneras i attributet i fråga. För kodade värden, se presentationskrav i TA 34 – Hämta värdemängder och kodrelationer (34:P.1 och 34:P.2).

Tabell 1 - Attribut Personal

Term

Termdefinition och anmärkning

FHIR

Kommentar FHIR

Presentationskrav apotek

Presentationskrav vård

Presentationskrav e-handel privatperson

Yrkeskod

kod som anger en yrkesroll inom hälso- och sjukvård samt apotek

Anmärkning
Utfärdas av Socialstyrelsen

Practitioner.qualification.code.coding:
healthcareProfessionalLicense

ValueSet: nll-hosp-yrkeskod (simplifier.net)

obligatoriskt

obligatoriskt om det avser vårdpersonal med arbetsplatstyp vårdenhet eller enskild förskrivare

valfritt om det avser apotekspersonal med arbetsplatstyp apotek

obligatoriskt
Utökad yrkeskod

kod för yrkesroll inom hälso- och sjukvård samt apotek

Anmärkning
Utökad yrkeskod används då yrkeskod (som är utfärdad av Socialstyrelsen) saknas.

Utfärdas av E-hälsomyndigheten.

Practitioner.qualification.code.coding:
occupationalCode

ValueSet: nll-utokad-yrkeskod (simplifier.net)

obligatoriskt

obligatoriskt om det avser vårdpersonal med arbetsplatstyp vårdenhet eller enskild förskrivare

valfritt om det avser apotekspersonal med arbetsplatstyp apotek

obligatoriskt
Legitimationskodkod som identifierar en farmaceut eller hälso- och sjukvårdspersonal som har en legitimation utfärdad av Socialstyrelsen

Practitioner.qualification.identifier:
healthcareProfessionalLicenseNumber


får ej visas

Används endast för kontroll som görs av E-hälsomyndigheten.

får ej visas

Används endast för kontroll som görs av E-hälsomyndigheten.

får ej visas

Används endast för kontroll som görs av E-hälsomyndigheten.

Individuell förskrivarkodav Socialstyrelsen utfärdad kod som identifierar en förskrivarePractitioner.qualification.identifier:
personalPrescriptionCode
Endast för förskrivare.obligatorisktfår ej visasfår ej visas
Gruppförskrivarkod

kod som anger förskrivningsrätt för hälso- och sjukvårdspersonal som saknar individuell förskrivarkod

Anmärkning
Gruppförskrivarkod anges på förskrivningen då förskrivaren saknar individuell förskrivarkod och istället har erhållit förskrivningsrätt hos en vårdgivare. 
Kan exempelvis vara en AT-läkare eller förskrivare med förordnande.

Practitioner.qualification.code.coding:
groupPrescriptionCode
Endast för förskrivare.obligatorisktfår ej visasfår ej visas
Användar-id

identifierare för användare av IT-system

Anmärkning
Används endast för användare hos apoteksaktör. Lokal identifierare för användare av apotekssystem som är anslutet till Nationella läkemedelslistan.

Practitioner.extension:userAcronym


valfritt


får ej visas

får ej visas
Efternamnnamn som anger släkt- eller familjetillhörighet

Practitioner.name.family


Obligatoriskt att visa vårdpersonalens efternamn. (warning)  Avser även  farmaceut inom hälso- och sjukvård som har arbetsplatstyp Vårdenhet.

Efternamn på apotekspersonal får inte visas.  Det vill säga om arbetsplatstyp är Apotek.

Kommentar:
Inget efternamn sparas för personal på E-hälsomyndigheten Det vill säga om arbetsplatstyp är  E-hälsomyndigheten.


Obligatoriskt att visa vårdpersonalens efternamn. (warning)  Avser även  farmaceut inom hälso- och sjukvård som har arbetsplatstyp Vårdenhet.

Efternamn på apotekspersonal får inte visas.  Det vill säga om arbetsplatstyp är Apotek.

Kommentar:
Inget efternamn sparas för personal på E-hälsomyndigheten Det vill säga om arbetsplatstyp är  E-hälsomyndigheten.

Obligatoriskt att visa vårdpersonalens efternamn. (warning)  Avser även  farmaceut inom hälso- och sjukvård som har arbetsplatstyp Vårdenhet.

Efternamn på apotekspersonal får inte visas.  Det vill säga om arbetsplatstyp är Apotek.

Kommentar:
Inget efternamn sparas för personal på E-hälsomyndigheten Det vill säga om arbetsplatstyp är  E-hälsomyndigheten.


Förnamnpersons individuella namn eller dopnamn

Practitioner.name.given

Lista med namn

Obligatoriskt att visa vårdpersonalens förnamn. (warning)  Avser även  farmaceut inom hälso- och sjukvård som har arbetsplatstyp Vårdenhet.

Förnamn på apotekspersonal får inte visas.  Det vill säga om arbetsplatstyp är Apotek.

Kommentar:
Inget förnamn sparas för personal på E-hälsomyndigheten Det vill säga om arbetsplatstyp är  E-hälsomyndigheten.

Obligatoriskt att visa vårdpersonalens förnamn. (warning)  Avser även  farmaceut inom hälso- och sjukvård som har arbetsplatstyp Vårdenhet.

Förnamn på apotekspersonal får inte visas.  Det vill säga om arbetsplatstyp är Apotek.

Kommentar:
Inget förnamn sparas för personal på E-hälsomyndigheten Det vill säga om arbetsplatstyp är  E-hälsomyndigheten.

Obligatoriskt att visa vårdpersonalens förnamn. (warning)  Avser även  farmaceut inom hälso- och sjukvård som har arbetsplatstyp Vårdenhet.

Förnamn på apotekspersonal får inte visas.  Det vill säga om arbetsplatstyp är Apotek.

Kommentar:
Inget förnamn sparas för personal på E-hälsomyndigheten Det vill säga om arbetsplatstyp är  E-hälsomyndigheten.

Fullständigt namn

persons för- och efternamn

Practitioner.name.text

Fullständigt namn för förskrivaren kan förekomma istället för förnamn och efternamn på uttag pappersrecept skapade före release 21.0 samt för uttag pappersrecept som skapas via 17.1-tjänster.

obligatorisktobligatorisktobligatoriskt
Telefonuppgift om telefonnummer

Practitioner.telecom

Kan itererasAlla telefonnummer ska visas.Alla telefonnummer ska visas.Alla telefonnummer som är tillgängliga för patient ska visas.

Tillgänglig för patient

markering som anger om kontaktvägen är tillgänglig för patient

Anmärkning
Anges om kontaktvägen, utöver att vara tillgänglig för personal, även ska vara tillgänglig för patient.

Practitioner.telecom.extension:nllAvailableToPatient


Det ska framgå om telefonnumret kan tillgängliggöras till patient.Det ska framgå om telefonnumret kan tillgängliggöras till patient.får ej visas

Telefonnummer

abonnentnummer inklusive eventuellt riktnummer

Practitioner.telecom.value


obligatorisktobligatorisktobligatoriskt

Telefonnummer tillhör

Anger om telefonnumret är till individen eller arbetsplatsenPractitioner.telecom.extension:nllContactPointType

ValueSet: contactpoint-types (simplifier.net)

Det ska framgå om telefonnumret är till arbetsplats eller individ.

För apotek är det alltid telefonnummer till arbetsplats.

Det ska framgå om telefonnumret är till arbetsplats eller individ.

För apotek är det alltid telefonnummer till arbetsplats.

Det ska framgå om telefonnumret är till arbetsplats eller individ.

För apotek är det alltid telefonnummer till arbetsplats.

Rangordning

uppgiftslämnarens angivna ordning för användning av kontaktväg

Anmärkning
Anger om någon kontaktväg ska användas i första, andra, tredje hand etc.
1= högst

Practitioner.telecom.rank


valfrittvalfrittvalfritt
Arbetsplats

plats där en person utför sitt arbete

Anmärkning
Informationen som anges bör beskriva den aktuella personalens organisatoriska tillhörighet så specifikt som möjligt. 
T ex. ange vårdenhet istället för vårdgivare om den nivån finns.

Practitioner.extension:nllApplicableWorkplace

Inbäddad struktur NLLWorkplaceSummary (simplifier.net)


Arbetsplats-id

unik identifierare för arbetsplatsenPractitioner.extension:
nllApplicableWorkplace.extension:workplaceIdentifiervalfrittvalfrittfår ej visas

Arbetsplats-id typ

typ av arbetsplats-id

Anmärkning
Kan vara HSA-id, organisationsnummer, GLN-kod, arbetsplatskod

Practitioner.extension:
nllApplicableWorkplace.extension:workplaceIdType

ValueSet: workplace-id-types (simplifier.net)

valfrittvalfrittvalfritt

Arbetsplatsnamn

namn på arbetsplats

Anmärkning
Exempelvis: Allergimottagningen, Södersjukhuset, Vårdcentralen Centrum, Apoteket Sundet

Practitioner.extension:
nllApplicableWorkplace.extension:workplaceName

obligatorisktobligatorisktobligatoriskt

Arbetsplatstyp

E-hälsomyndighetens indelning av arbetsplats i någon av kategorierna vård, apotek eller 
E-hälsomyndigheten
Practitioner.extension:
nllApplicableWorkplace.extension:workplaceType

ValueSet: workplace-types (simplifier.net)

valfrittvalfrittvalfritt
Adressuppgiftuppgift om adress

Practitioner.address


Obligatoriskt att visa minst en adress. Besöksadress och postadress kan förekomma. Om en besöksadress finns så ska den adressen visas.Obligatoriskt att visa minst en adress. Besöksadress och postadress kan förekomma. Om en besöksadress finns så ska den adressen visas.Obligatoriskt att visa minst en adress. Besöksadress och postadress kan förekomma. Om en besöksadress finns så ska den adressen visas.

Adresstyp

typ av adressuppgift

Anmärkning
Värden:
 - Postadress
 - Besöksadress

Practitioner.address.type

ValueSet: address-types (simplifier.net)

valfrittvalfrittvalfritt

Adress

icke koordinatbaserad lägesangivelse för bostad eller verksamhet

Anmärkning
Kan vara gatu- eller box-adress

Practitioner.address.line


obligatorisktobligatorisktobligatoriskt

Postort

ort som ingår i postadress

Practitioner.address.city


obligatorisktobligatorisktobligatoriskt

Postnummer

nummer som ingår i postadress

Practitioner.address.postalCode


valfrittvalfrittvalfritt

Landskod

kod för EES-land där arbetsplatsen är belägen

Anmärkning
Landskoden anges enligt SS-EN ISO 3166-1:2014. 

Anges vid

 • expediering på ett svenskt apotek, av en förskrivning som utfärdats i annat EU/EES-land. Landskod avser det land där förskrivning utfärdats. Uttaget registreras som Uttag pappersrecept med födelsedatum eller personnummer.
 • expediering på ett apotek i annat EU/EES land, av svensk förskrivning i Nationella läkemedelslistan. Landskod avser det utländska apoteket på utföraren. Det utländska uttaget kopplas till den svenska förskrivningen.  
 • efterregistrering av uttag som expedierades i ett annat EU/EES land. Landskod avser det utländska apoteket på uppdragsgivaren.  Uttaget registreras med händelsen "Efterregistrera uttag" och kopplas till en registrerad förskrivning.  

Practitioner.address.country


Obligatoriskt att visa landskod när landskod är skild från SE.

(warning)  Personuppgifter för utländsk/europeisk personal får inte visas. Obligatoriskt att visa landskod när landskod är skild från SE.

(warning)  Personuppgifter för utländsk/europeisk personal får inte visas.


.

Obligatoriskt att visa landskod när landskod är skild från SE.

(warning) Personuppgifter för utländsk/europeisk personal får inte visas.'


Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster
1.12022-03-30Rättat länk till Simplifier så att den pekar på Guide istället för direkt på profilen
1.22022-05-25

Presentationskrav för Landskod uppdaterat för utfärdande förskrivare på uttag pappersrecept

1.42022-11-10Förbättrat läsbarheten
1.52023-05-04

Förbättrad dokumentation 

 • Förtydligat anmärkning för attributet användar-id
 • Förtydligat presentationskrav för attribut adressuppgift. Om både besöksadress och postadress förekommer så besöksadress alltid 
 • Ändrat presentationskrav för attributet landskod till Obligatoriskt att visa landskod när landskod är skild från SE
 • Förtydligat anmärkning för landskod
1.62023-08-24

Förbättrad dokumentation

 • Förtydligat presentationskrav för attributen förnamn och efternamn.
 • Förbättrad ordning på attributen, arbetsplats flyttad så det kommer före adressuppgift.
 • Omformulerat anmärkning för attributet gruppförskrivarkod
1.72023-11-09

Lättat på presentationskrav.

 • Under rubrik 3 Attribut. Tagit bort mening som hänvisade till att ändringsbara attribut på andra resurser ska visas.
 • Lättat på krav för vård att visa yrkeskod eller utökad yrkeskod om det avser apotekspersonal
 • Förtydligat undantag i presentationskrav för landskod.
1.8 2024-02-22

Förbättrad dokumentation

 • Förtydligat definition och presentationskrav för attributet landskod.
1.9 2024-05-06

Förbättrad dokumentation

 • Förtydligat presentationskrav för Landskod 
  Personuppgifter om utländsk förskrivare ska inte visas. Prestationskravet låg tidigare på Utfärdare i resursen Uttag pappersrecept men har nu lagts in på Landskod i resursen Personal. 
 • Förtydligat presentationskrav för europeisk farmaceut.