TA 05 – Hämta patientinformation

Denna tillämpningsanvisning beskriver hämtning av aktuell information om patienten.

1. Verksamhetsbeskrivning

Syftet med denna tillämpningsanvisning är att beskriva hämtning av aktuell information om patienten.

Den returnerade informationen används för att verifiera att det är rätt patient samt att det angivna personnumret motsvarar rätt uppgift i folkbokföringen. I den returnerade informationen finns även en markering som anger om personen har skyddade personuppgifter eller är avliden. Returnerad information innehåller en patientreferens som ska användas för all vidare hämtning och registrering av information.

Funktionen kan användas bland annat:

 • vid förskrivning
 • för hälso- och sjukvårdspersonalens ändamål för direktåtkomst
 • för apotekspersonalens ändamål för direktåtkomst
 • för patientens åtkomst till egna uppgifter, som också kan nyttjas av ombud med fullmakt och vårdnadshavare.

1.1. Behörighetsroller

Följande behörighetsroller berörs av denna tillämpningsanvisning:

 • Hälso- och sjukvårdspersonal
  • Förskrivare
  • Legitimerad vårdpersonal Sjuksköterska
  • Legitimerad vårdpersonal Farmaceut
  • Legitimerad vårdpersonal Dietist
 • Apotekspersonal
  • Farmaceut på apotek
  • Icke-legitimerad apotekspersonal 
 • Privatperson
  • Patient, vårdnadshavare eller fullmaktstagare.

En definition av behörighetsrollerna finns på sidan Roller.

1.2. Termer och definitioner

En beskrivning av samtliga termer som används i denna tillämpningsanvisning går att hitta på sidan Termer och begrepp i handboken.

1.3. Resurser

I tabell 1 nedan listas de informationsresurser, FHIR-resurser och FHIR-profiler som hämtas i denna tillämpningsanvisning.

Se Generell beskrivning av FHIR för en mer generell beskrivning av FHIR-resurser och FHIR-profiler i Nationella läkemedelslistan.

Tabell 1

Informationsresurs

FHIR-Resurs

FHIR-Profil

PatientPatientNLLPatient
 

2. Delfunktioner och varianter av tillämpningsanvisningen

2.1. Förkrav

Innan en delfunktion kan tillämpas måste följande krav vara uppfyllda:

2.2. Delfunktion 1: Hämta patientuppgifter  Vård 

För att uppfylla vårdens ändamål (förskriva läkemedel och andra varor, åstadkomma säker ordination, bereda vård och behandling eller för att komplettera journal) behöver Hälso- och sjukvårdspersonal hämta patientuppgifter. Detta i syfte att verifiera uppgifterna samt få en patientreferens som ska användas för all vidare åtkomst i Nationella läkemedelslistan.

Variant 1.1 Hämta patientuppgifter med personnummer

Krav-ID: 05:1:1.1

Beskrivning av tillämpning

Hälso- och sjukvårdspersonal hämtar en patients uppgifter med ett personnummer enligt angivna ändamål och åtkomsttyper under 3.1 Meddelandehuvud och sökvillkor under 3.2 Sökning och hämtning per resurs.

Berörd resurs: Patient

Returnerad resurs: Patient

Resurser som returneras beskrivs under 3.3 Hämtade informationsresurser.

Variant 1.2 Hämta patientuppgifter med patientreferens

Krav-ID: 05:1:1.2

Beskrivning av tillämpning

Hälso- och sjukvårdspersonal hämtar en patients uppgifter med en patientreferens enligt angivna ändamål och åtkomsttyper under 3.1 Meddelandehuvud och sökvillkor under 3.2 Sökning och hämtning per resurs.

Berörd resurs: Patient

Returnerad resurs: Patient

Resurser som returneras beskrivs under 3.3 Hämtade informationsresurser.

2.3. Delfunktion 2: Hämta patientuppgifter – Apotek

Apotekspersonal behöver för ändamålen expediering eller underlättande av patients läkemedelsanvändning verifiera att det är rätt patient, samt få tillgång till patientreferens för vidare åtkomst i Nationella läkemedelslistan.

Variant 2.1 Hämta patientuppgifter med personnummer

Krav-ID: 05:2:2.1

Beskrivning av tillämpning

Apotekspersonal hämtar en patients uppgifter med personnummer enligt angivna ändamål och åtkomsttyper under 3.1 Meddelandehuvud och sökvillkor under 3.2 Sökning och hämtning per resurs.

Berörd resurs: Patient

Returnerad resurs: Patient

Resurser som returneras beskrivs under 3.3 Hämtade informationsresurser.

Variant 2.2 Hämta patientuppgifter med patientreferens

Krav-ID: 05:2:2.2

Beskrivning av tillämpning

Apotekspersonal hämtar en patients uppgifter med en patientreferens enligt angivna ändamål och åtkomsttyper under 3.1 Meddelandehuvud och sökvillkor under 3.2 Sökning och hämtning per resurs.

Berörd resurs: Patient

Returnerad resurs: Patient

Resurser som returneras beskrivs under 3.3 Hämtade informationsresurser.

2.4. Delfunktion 3: Hämta patientuppgifter – Privatperson

I samband med åtkomst till Nationella läkemedelslistan hämtar behörig användare patientuppgifter. Behörig användare kan vara patienten själv eller dess ombud (vårdnadshavare eller fullmaktstagare).

Variant 3.1 Hämta patientuppgifter med personnummer

Krav-ID: 05:3:3.1

Beskrivning av tillämpning

Privatperson (patienten själv, vårdnadshavare eller ombud med fullmakt) hämtar en patients uppgifter med personnummer enligt angivna ändamål och åtkomsttyper under 3.1 Meddelandehuvud och sökvillkor under 3.2 Sökning och hämtning per resurs.

Berörd resurs: Patient

Returnerad resurs: Patient

Resurser som returneras beskrivs under 3.3 Hämtade informationsresurser.

Variant 3.2 Hämta patientuppgifter med patientreferens

Krav-ID: 05:3:3.2

Beskrivning av tillämpning

Privatperson (patienten själv, vårdnadshavare eller ombud med fullmakt) hämtar en patients uppgifter med en patientreferens enligt angivna ändamål och åtkomsttyper under 3.1 Meddelandehuvud och sökvillkor under 3.2 Sökning och hämtning per resurs.

Berörd resurs: Patient

Returnerad resurs: Patient

Resurser som returneras beskrivs under 3.3 Hämtade informationsresurser.

3. Hanterad information 

3.1. Meddelandehuvud

I meddelandehuvudet ska viss information anges i samband med resursanropet. För kompletta krav på information som ska anges, se Informationsspecifikation – meddelandehuvud.

I tabell 2 nedan listas den information i meddelandehuvud som är specifik för denna tillämpningsanvisning.

Tabell 2

Term 

Villkor

Kommentar

Ändamål

Obligatoriskt.

För giltiga värden se Ändamål, åtkomsttyper, resurser och behörigheter.


Åtkomsttyp

Obligatoriskt.

För giltiga värden se Ändamål, åtkomsttyper, resurser och behörigheter.


Patientreferens

Anges ej om sökning av patientresurs sker med personnummer som sökparameter.

Obligatoriskt om hämtning sker med Patientreferens.


 

3.2. Sökning och hämtning per resurs 

Patient

Tabell 3 - Sökning via personnummer

Term

Villkor

Kommentar

PersonnummerObligatoriskt.Används vid första sökning på patient för att erhålla ett logiskt id samt information om namn, folkbokföringsort mm.
   

Tabell 4 - Hämtning via logiskt id

Term

Villkor

Kommentar

Patientreferens

Obligatoriskt. Valideras enligt VR095

Logiskt id för patient som erhållits tidigare

 

3.3. Hämtade informationsresurser

Informationsresurs Patient

Beskrivning av resursen "Patient" finns i informationsspecifikationen Patient – NLLPatient.

Patientresursen returneras enligt R001.

Om personen har skyddad identitet maskas information som returneras enligt R002.

Attributet "Aktiv" sätts enligt R003.

Attributet "Folkbokförd" sätts enligt R004.

4. Regler och kontroller

4.1. Generella verksamhetsregler

Verksamhetsregler beskriver validering och verksamhetslogik som E-hälsomyndigheten ansvarar för. Generella verksamhetsregler är de som används i flera tillämpningsanvisningar. Alla dessa finns beskrivna i Generella verksamhetsregler.

I tabell 5 nedan listas de generella verksamhetsregler som används i den här tillämpningsanvisningen.

Tabell 5

Regel-id

Regelnamn

VR095

Validering av patient i meddelandehuvud mot patient i sökvillkor
 

4.2. Automatiska kompletteringar

Inga automatiska kompletteringar finns för denna tillämpningsanvisning. 

4.3. Specifika verksamhetsregler

Verksamhetsregler beskriver validering och verksamhetslogik som E-hälsomyndigheten ansvarar för. 

I tabell 6 nedan listas de specifika verksamhetsregler som bara används i denna tillämpningsanvisning. 

Tabell 6 

Id

Regelnamn

Beskrivning av regel

R001Kontroll att angiven patient finns i folkbokföringen

Om man söker på en patientreferens som inte finns så returneras ett "http response" 404 ihop med meddelande "Efterfrågad persons uppgifter ej tillgängliga i Nationella läkemedelslistan"

Om man söker på personnummer och uppgift saknas om personen i Nationella Läkemedelslistan eller i folkbokföringen returneras en tom lista.

R002Maskning av uppgifter vid skyddad identitetOm patient har skyddade personuppgifter i folkbokföringen returneras endast uppgift om logiskt id, personnummer, markering om skyddade personuppgifter samt eventuell markering om patienten är avliden, samt i redigerat namn anges "Personuppgift skyddad".
R003Status "Aktiv"

Är Aktiv satt till "true/sann" är uppgifterna aktuella för patienten och resursen används.

Är Aktiv satt till "false/falsk" är uppgifterna inaktuella och resursen används inte längre:

 • används för att markera om exempelvis en patient avlidit eller blivit avregistrerad från folkbokföringen av andra skäl. Det innebär att de resurser som är kopplade till patientresursen i Nationella läkemedelistan i allmänhet inte är åtkomliga och att det inte går att registrera nya uppgifter knutna till patientresursen.
 • ett undantag är att det är möjligt för Apotekspersonal för ändamålet "Expediering" att hämta uppgifter för en avliden patient 3 månader efter att dödsfallet blivit registrerad i folkbokföringen för att kunna backa eller kreditera en expedition. Se Valideringsregler för apoteksändamål (VAL010) under "Ändamål, åtkomsttyper, resurser och behörigheter"
R004Status "Folkbokförd"

Om "Folkbokförd" = "YES/Ja" har angivet personnummer bekräftats ha varit eller är folkbokförd i Sverige.

Om "Folkbokförd" = "NO/Nej" har angivet personnummer inte varit och är inte folkbokfört i Sverige. Denna status används för patientresurser som är testpersoner.

Om "Folkbokförd" = "UNKNOWN/Okänd" har det vid åtkomsttillfället inte varit möjlig att bekräfta personnumret som folkbokförd på grund av tekniska skäl.

 • Denna status används exempelvis för person med personnummer som inte tidigare har uppgift i Nationella läkemedelslistan och det samtidigt inte varit tekniskt möjligt att bekräfta personnumret i Folkbokföringen.
 • Syftet med denna status är att möjliggöra förskrivning till personer som saknar tidigare uppgifter i Nationella läkemedelslistan samtidigt som E-hälsomyndigheten inte fått kontakt med Folkbokföringen för att bekräfta folkbokföringsstatus. Resursen som returneras saknar namn och adressuppgifter men har status "Aktiv" = "TRUE/Sann"
 

4.4. AFF-kontroller och kontrollsamlingar

Automatiska format- och författningskontroller (AFF-kontroller) är valideringar som säkerställer kvaliteten på informationen i Nationella läkemedelslistan. AFF-kontrollerna och kontrollsamlingarna beskrivs detaljerat på sidan Automatiska format- och författningskontroller (AFF-kontroller).

Inga AFF-kontroller körs i denna tillämpningsanvisning. 

5. Presentationskrav

Följande presentationskrav gäller vid visning av information som hämtas enligt denna tillämpningsanvisning.

Tabell 7 - Presentationskrav 

KravBeskrivning av kravKrav gäller
05:P.1När patientresursen indikerar att resursen inte är bekräftad mot folkbokföringen (se attribut Folkbokförd) ska användaren uppmärksammas på detta.

Vård

Apotek


Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster
1.12022-02-02Lagt till två nya specifika verksamhetsregler R003 och R004 för attributen "Aktiv" respektive "Folkbokförd". Ändrat ordalydelse för R002.