TA 05 – Hämta patientinformation

Denna tillämpningsanvisning beskriver hämtning av aktuell information om patienten.

1. Verksamhetsbeskrivning

Syftet med denna tillämpningsanvisning är att beskriva hämtning av aktuell information om patienten.

Den returnerade informationen används för att verifiera att det är rätt patient samt att det angivna personnumret motsvarar rätt uppgift i folkbokföringen. I den returnerade informationen finns även en markering som anger om personen har någon typ av skyddade personuppgifter (skyddad folkbokföring eller sekretessmarkering) eller är avliden. Returnerad information innehåller en patientreferens som ska användas för all vidare hämtning och registrering av information.

Funktionen ska användas bland annat:

 • vid förskrivning
 • för ändamål direktåtkomst

1.1. Behörighetsroller

Följande behörighetsroller berörs av denna tillämpningsanvisning:

 • Hälso- och sjukvårdspersonal
  • Förskrivare
  • Sjuksköterska utan förskrivningsrätt
  • Farmaceut inom hälso- och sjukvård
  • Dietist
 • Apotekspersonal
  • Farmaceut på apotek
  • Icke-legitimerad apotekspersonal 
 • Privatperson
  • Patient, vårdnadshavare eller ombud.

En definition av behörighetsrollerna finns på sidan Roller.

1.2. Termer och definitioner

En beskrivning av samtliga termer som används i denna tillämpningsanvisning går att hitta på sidan Termer och begrepp i handboken.

1.3. Resurser

I tabell 1 nedan listas de informationsresurser, FHIR-resurser och FHIR-profiler som hämtas i denna tillämpningsanvisning.

Se Generell beskrivning av FHIR för en mer generell beskrivning av FHIR-resurser och FHIR-profiler i Nationella läkemedelslistan.

Tabell 1 - Informationsresurser

Informationsresurs

FHIR-Resurs

FHIR-Profil

PatientPatientNLLPatient
 

2. Delfunktioner och varianter av tillämpningsanvisningen

2.1. Förkrav

Innan en delfunktion kan tillämpas måste följande krav vara uppfyllda:

2.2. Delfunktion 1: Hämta patientuppgifter  Vård 

För att uppfylla vårdens ändamål behöver Hälso- och sjukvårdspersonal hämta patientuppgifter. Detta i syfte att verifiera uppgifterna samt få en patientreferens som ska användas för all vidare åtkomst i Nationella läkemedelslistan.

Variant 1.1 Hämta patientuppgifter med personnummer

Krav-ID: 05:1:1.1

Beskrivning av tillämpning

Hälso- och sjukvårdspersonal hämtar en patients uppgifter med ett personnummer enligt angivna ändamål och åtkomsttyper under 3.1 Meddelandehuvud och sökvillkor under 3.2 Sökning och hämtning per resurs.

Berörd resurs: Patient

Returnerad resurs: Patient

Resurser som returneras beskrivs under 3.3 Hämtade informationsresurser.

Variant 1.2 Hämta patientuppgifter med patientreferens

Krav-ID: 05:1:1.2

Beskrivning av tillämpning

Hälso- och sjukvårdspersonal hämtar en patients uppgifter med en patientreferens enligt angivna ändamål och åtkomsttyper under 3.1 Meddelandehuvud och sökvillkor under 3.2 Sökning och hämtning per resurs.

Berörd resurs: Patient

Returnerad resurs: Patient

Resurser som returneras beskrivs under 3.3 Hämtade informationsresurser.

2.3. Delfunktion 2: Hämta patientuppgifter – Apotek

För att uppfylla apotekens ändamål behöver Apotekspersonal hämta patientuppgifter. Detta i syfte att verifiera uppgifterna samt få en patientreferens som ska användas för all vidare åtkomst i Nationella läkemedelslistan.

Variant 2.1 Hämta patientuppgifter med personnummer

Krav-ID: 05:2:2.1

Beskrivning av tillämpning

Apotekspersonal hämtar en patients uppgifter med personnummer enligt angivna ändamål och åtkomsttyper under 3.1 Meddelandehuvud och sökvillkor under 3.2 Sökning och hämtning per resurs.

Berörd resurs: Patient

Returnerad resurs: Patient

Resurser som returneras beskrivs under 3.3 Hämtade informationsresurser.

Variant 2.2 Hämta patientuppgifter med patientreferens

Krav-ID: 05:2:2.2

Beskrivning av tillämpning

Apotekspersonal hämtar en patients uppgifter med en patientreferens enligt angivna ändamål och åtkomsttyper under 3.1 Meddelandehuvud och sökvillkor under 3.2 Sökning och hämtning per resurs.

Berörd resurs: Patient

Returnerad resurs: Patient

Resurser som returneras beskrivs under 3.3 Hämtade informationsresurser.

2.4. Delfunktion 3: Hämta patientuppgifter – Privatperson

I samband med åtkomst till Nationella läkemedelslistan hämtar behörig användare patientuppgifter. Behörig användare kan vara patienten själv eller dess ombud (vårdnadshavare eller via fullmakt).

Variant 3.1 Hämta patientuppgifter med personnummer

Krav-ID: 05:3:3.1

Beskrivning av tillämpning

Privatperson hämtar en patients uppgifter med personnummer enligt angivna ändamål och åtkomsttyper under 3.1 Meddelandehuvud och sökvillkor under 3.2 Sökning och hämtning per resurs.

Berörd resurs: Patient

Returnerad resurs: Patient

Resurser som returneras beskrivs under 3.3 Hämtade informationsresurser.

Variant 3.2 Hämta patientuppgifter med patientreferens

Krav-ID: 05:3:3.2

Beskrivning av tillämpning

Privatperson hämtar en patients uppgifter med en patientreferens enligt angivna ändamål och åtkomsttyper under 3.1 Meddelandehuvud och sökvillkor under 3.2 Sökning och hämtning per resurs.

Berörd resurs: Patient

Returnerad resurs: Patient

Resurser som returneras beskrivs under 3.3 Hämtade informationsresurser.

3. Hanterad information 

3.1. Meddelandehuvud

Information  i meddelandehuvudet ska för denna tillämpningsanvisning anges enligt regler i tillämpningsmönster 2.2.2. Hämta med säkerhetsintyg med åtkomsttyp och ändamål  Informationsspecifikation – meddelandehuvud. 

3.2. Sökning och hämtning per resurs 

Patient

Tabell 3 - Sökning via personnummer

Term

Villkor

Kommentar

PersonnummerObligatoriskt.Används vid första sökning på patient för att erhålla ett logiskt-id för patientreferensen  samt information om namn, folkbokföringsort mm.
   

Tabell 4 - Hämtning via logiskt id

Term

Villkor

Kommentar

Patientreferens

Obligatoriskt. Valideras enligt VR095

Logiskt id för patient som erhållits vid ett tidigare tillfälle

 

3.3. Hämtade informationsresurser

Informationsresurs Patient

Beskrivning av resursen "Patient" finns i informationsspecifikationen Patient – NLLPatient.

Patientresursen returneras enligt R001.

Om personen har skyddad identitet returneras information enligt R002.

Attributet "Aktiv" sätts enligt R003.

Attributet "Folkbokförd" sätts enligt R004.

4. Regler och kontroller

4.1. Generella verksamhetsregler

Verksamhetsregler beskriver validering och verksamhetslogik som E-hälsomyndigheten ansvarar för. Generella verksamhetsregler är de som används i flera tillämpningsanvisningar. Alla dessa finns beskrivna i Generella verksamhetsregler.

I tabell 5 nedan listas de generella verksamhetsregler som används i den här tillämpningsanvisningen.

Tabell 5 - Generella verksamhetsregler för denna tillämpningsanvisning

Regel-id

Regelnamn

VR095

Validering av patient i meddelandehuvud mot patient i sökvillkor
 

4.2. Automatiska kompletteringar

Inga automatiska kompletteringar finns för denna tillämpningsanvisning. 

4.3. Specifika verksamhetsregler

Verksamhetsregler beskriver validering och verksamhetslogik som E-hälsomyndigheten ansvarar för. 

I tabell 6 nedan listas de specifika verksamhetsregler som bara används i denna tillämpningsanvisning. 

Tabell 6 - Specifika verksamhetsregler i denna tillämpningsanvisning

Id

Regelnamn

Beskrivning av regel

R001Kontroll att angiven patient finns i folkbokföringen

Om man söker på en patientreferens som inte finns så returneras ett "http response" 404 ihop med meddelande "Efterfrågad persons uppgifter ej tillgängliga i Nationella läkemedelslistan"

Om man söker på personnummer och uppgift saknas om personen i Nationella Läkemedelslistan eller i folkbokföringen returneras en tom lista.

R002Maskning av uppgifter vid skyddade personuppgifterOm patient har skyddade personuppgifter i folkbokföringen returneras endast uppgift om logiskt id, personnummer, markering om skyddade personuppgifter (skyddad folkbokföring eller sekretessmarkering) samt eventuell markering om patienten är avliden, samt i redigerat namn anges "Personuppgift skyddad".
R003Status "Aktiv"

Beroende på om patientresursen är markerad som Aktiv (true/sann) eller Inaktiv (false/falsk) påverkar det om information i patientens läkemedelslista går att läsa, registrera eller uppdatera.

Markering Aktiv eller Inaktiv förändras beroende på information från folkbokföringen hos Skatteverket. 

Aktiv

Patientresurs är markerad som aktiv för patient som är folkbokförd eller utvandrad, patient med markering för skyddad folkbokföring eller sekretessmarkering, eller för patient som är overifierad i de fall verifiering inte kunnat ske mot Skatteverkets folkbokföringsregister av tekniska skäl (se även R004), samt om angiven patientreferens eller personnummer är en testperson.  

Inaktiv

Patientresurs är markerad som inaktiv om patient i folkbokföringen är rapporterad avliden, försvunnen, tekniskt avregistrerad, avregistrerad som falsk identitet eller avregistrerad på grund av gammalt personnummer vid personnummerbyte.

När patientresursen är markerad som inaktiv går det enbart att läsa patientens uppgifter i Nationella läkemedelslistan (se undantag för markerad avliden nedan). 

Är patienten markerad avliden returneras information som är kopplad till patientens läkemedelslista i tre månader endast för ändamålet Expediering med syfte att backa eller kreditera en expediering. För alla andra ändamål visas inga uppgifter i patientens läkemedelslista.  Se Valideringsregler för apoteksändamål (VAL010) under "Ändamål, åtkomsttyper, resurser och behörigheter"

R004Status "Folkbokförd"

Om "Folkbokförd" = "YES/Ja" har angivet personnummer bekräftats ha varit eller är folkbokförd i Sverige.

Om "Folkbokförd" = "NO/Nej" har angivet personnummer bekräftats inte ha varit och är inte folkbokförd i Sverige. Det gäller även patientresurser som används i testsyfte. 

Om "Folkbokförd" = "UNKNOWN/Okänd" kan personnumret inte bekräftas som folkbokförd på grund av tekniska skäl.

 • Status Folkbokförd" = "UNKNOWN/Okänd används exempelvis för person med personnummer som inte tidigare har uppgift i Nationella läkemedelslistan och det samtidigt inte varit tekniskt möjligt att bekräfta personnumret i Folkbokföringen. 
 • Syftet med status Folkbokförd" = "UNKNOWN/Okänd är att möjliggöra förskrivning till personer som saknar tidigare uppgifter i Nationella läkemedelslistan samtidigt som E-hälsomyndigheten inte fått kontakt med Folkbokföringen för att bekräfta folkbokföringsstatus. Resursen som returneras saknar namn och adressuppgifter men har status "Aktiv" = "TRUE/Sann"
 • Testpersoner har status UNKNOWN
 

4.4. AFF-kontroller och kontrollsamlingar

Automatiska format- och författningskontroller (AFF-kontroller) är valideringar som säkerställer kvaliteten på informationen i Nationella läkemedelslistan. AFF-kontrollerna och kontrollsamlingarna beskrivs detaljerat på sidan Automatiska format- och författningskontroller (AFF-kontroller).

Inga AFF-kontroller körs i denna tillämpningsanvisning. 

5. Presentationskrav

Följande presentationskrav gäller vid visning av information som hämtas enligt denna tillämpningsanvisning. Generella presentationskrav för patient finns i Generella presentationskrav för anslutande aktör och system

Tabell 7 - Presentationskrav 

KravBeskrivning av kravKrav gällerKommentar
05:P.1

När patientresursen indikerar att resursen inte är bekräftad mot folkbokföringen (se attribut Folkbokförd i resursen Patient – NLLPatient) ska användaren uppmärksammas på detta.

Vård

Apotek

Om status för Folkbokförd är "Okänd" rekommenderas att en kontroll görs att man angivit rätt personnummer innan en ny förskrivning registreras.

6. Rekommendationer

REKOMMENDATION

Om patient som hämtas är en testpatient rekommenderas att det tydligt visas i anslutande system. Hur testpatient identifieras framgår av informationsspecifikationen Patient – NLLPatient.


Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster
1.12022-02-02Lagt till två nya specifika verksamhetsregler R003 och R004 för attributen "Aktiv" respektive "Folkbokförd". Ändrat ordalydelse för R002.
1.22022-11-10

Ändrat beskrivning av R002 och i Verksamhetsbeskrivning med uppgift om att skyddade personuppgifter kan markeras med Skyddade personuppgifter eller Sekretessmarkering.

Lagt till en kommentar till presentationskrav 05:P.1.

I meddelandehuvud hänvisat till tillämpningsmönster för meddelandehuvud i informationsspecifikation meddelandehuvud.

1.32023-05-04Förtydligat R003 status Aktiv och Inaktiv
1.42024-04-16Kapitel 6. Rekommendationer tillagd med rekommendation avseende presentation av testpatient.
Under kapitel 5 lagt till hänvisning till generella presentationskrav