Ändamål, åtkomsttyper, resurser och behörigheter

Denna och underliggande sidor beskriver giltiga ändamål och åtkomsttyper för olika roller, vilken information som återges alternativt filtreras bort samt eventuella valideringar av den informationen som angetts vid anropet.
1. Inledning

Lag (2018:1212) om nationell läkemedelslista reglerar vem som ska vara registrerad i registret. Lagen reglerar även vem som får ha direktåtkomst till Nationella läkemedelslistan och för vilka ändamål.

En patient kan inte motsätta sig att uppgifter registreras i Nationella läkemedelslistan, eftersom en behandling av personuppgifter får utföras även om den registrerade inte har lämnat sitt samtycke till behandlingen. Det har därför införts integritetshöjande åtgärder i Nationella läkemedelslistan, som samtycken och spärrar. Med Nationella läkemedelslistan får patienten alltså möjlighet att själv påverka vem som får tillgång till informationen, och vilken information som ska visas samt i vilken situation.

Samtycke avser här samtycke till direktåtkomst. En spärr av uppgift gäller för direktåtkomst för vissa ändamål. För mer information, se sidan Direktåtkomst, samtycken, spärrar och fullmakter i Nationella läkemedelslistan.

Vid åtkomst till Nationella läkemedelslistan intygar användaren vilket ändamål som gäller samt med en åtkomsttyp om samtycke inhämtats eller om patienten varit oförmögen att lämna samtycke. Beroende på vilket ändamål och vilken åtkomsttyp som intygas, vilken behörighetsroll användaren har och vilken resurs man begär åtkomst till, samt förekomst av spärrar returneras information enligt det regelverk som tillämpningen av lagen om nationell läkemedelslista ger. Kombinationen av ändamål, åtkomsttyp med mera styr alltså den information som görs tillgänglig för användaren beroende på vilken roll denne har. Information kan filtreras på både resurs- och attributnivå. Giltiga kombinationer av ändamål och åtkomsttyp för respektive behörighetsroll måste anges vid varje läsning av information i Nationella läkemedelslistan. För dessa kombinationer förekommer också validering av de uppgifter som angetts.

Ändamål och åtkomsttyp ska inte anges för registrering eller förändring av information i Nationella läkemedelslistan.

2. Dokumentation av åtkomster och åtkomstkontroll

Åtkomsttyp representerar i många fall det samtycke som användaren uppger att man inhämtat från patient. Det är därför av vikt att användaren förstår innebörden av den åtkomsttyp som användaren har använt. Se Generella presentationskrav för krav på information som ska presenteras för användarna i samband med åtkomst. Åtkomsterna, tillsammans med åtkomsttypen, dokumenteras enligt lagen om nationell läkemedelslista 8 kap. och utgör underlag för åtkomstkontroll. Vidare kommer en delmängd av uppgifterna kring åtkomsten, bland annat åtkomsttyp, yrke och organisatorisk enhet, göras tillgänglig för patienten själv via Läkemedelskollen eller registerutdrag.

3. Ändamål och åtkomsttyper

Här beskrivs kortfattad indelning av olika ändamål och åtkomsttyper som är giltiga att använda för åtkomst till Nationella läkemedelslistan.

3.1. Ändamål

Lag (2018:1212) om nationell läkemedelslista anger vilka ändamål som kan tillämpas för direktåtkomst till Nationella läkemedelslistan. Nedan beskrivs den kategorisering som E-hälsomyndigheten gjort av dessa ändamål för tillämpning i det externa gränssnitt (FHIR) som tillhandahålls för Nationella läkemedelslistan. Ändamålen anges i meddelandehuvud för anropet enligt Informationsspecifikation – meddelandehuvud.

3.1.1. Ändamål relaterade till hälso- och sjukvård

Utifrån lag (2018:1212) om nationell läkemedelslista 3 kap. 4 § är nedanstående giltiga ändamål för direktåtkomst till Nationella läkemedelslistan:

 • Vård. Representerar på aggregerad nivå ändamålen:
  • "åstadkommande av en säker ordination av läkemedel och andra varor för en patient"
  • "beredande av vård eller behandling"
  • "komplettering av en patientjournal"
 • Ger åtkomst till information under hela bevarandetiden, det vill säga 5 år.
 • Kräver som regel någon form av samtycke.

3.1.2. Ändamål relaterade till åtkomst från apotek

Utifrån lag (2018:1212) om nationell läkemedelslista 3 kap. 3 § är nedanstående giltiga ändamål vid åtkomst till Nationella läkemedelslistan:

 • Expediering. Ska användas vid åtkomst i samband med "expediering av läkemedel och andra varor som förskrivits".
  • Ger åtkomst till information som lagrats de senaste 24 månaderna.
  • Kräver, med undantag från behandlingsorsak, inte samtycke.
 • Underlättande av läkemedelsanvändning. Ska användas för att representera ändamålet "underlättande av patients läkemedelsanvändning" som inte sker i samband med en expediering.
  • Ger åtkomst till information under hela bevarandetiden.

  • Ger inte tillgång till behandlingsorsak.

  • Kräver den registrerades samtycke vid åtkomst.

3.1.3. Ändamål relaterade till åtkomst från privatperson (patient eller ombud)

I det fall en patient själv eller via ombud begär åtkomst till sina uppgifter i Nationella läkemedelslistan enligt lag (2018:1212) om nationell läkemedelslista 5 kap. 6 §, ska nedanstående ändamål anges:

 • Direktåtkomst till egna uppgifter. Ska användas när den registrerade själv begär åtkomst till sina egna uppgifter i Nationella läkemedelslistan via ett apotek som bedriver e-handel, via ombud eller via vårdnadshavare om barnet ännu inte fyllt 13 år. Den ska också användas då den registrerade själv begär ut information om sin läkemedelslista genom utskrift av farmaceut på ett fysiskt apotek.

3.2. Åtkomsttyper

Åtkomsttyper representerar den rätt en användare åberopar och intygar för respektive ändamål i samband med åtkomst till Nationella läkemedelslistan. Åtkomsttyp anges i meddelandehuvud för anropet enligt Informationsspecifikation – meddelandehuvud.

Nedanstående är giltiga åtkomsttyper vid åtkomst till Nationella läkemedelslistan:

 • Tillfälligt samtycke till åtkomst. Användaren har inhämtat samtycke till åtkomst till patients läkemedelslista från patienten. Samtycket gäller vid ett givet tillfälle till en specifik patients uppgifter i Nationella läkemedelslistan exempelvis vårdkontakt eller rådgivningstillfälle på apotek.
 • Tillfälligt samtycke till åtkomst av behandlingsorsak. Användaren har inhämtat samtycke till åtkomst till behandlingsorsak från patienten. Samtycket avser åtkomst till enskild förskrivnings behandlingsorsak.
 • Samtycke till tillfällig åtkomst till spärrad behandlingsorsak. Användaren har inhämtat samtycke från patienten till åtkomst till behandlingsorsak som har en integritetsspärr. 
 • Samtycke till tillfällig åtkomst till spärrade uppgifter. Användaren har inhämtat samtycke till åtkomst till patients läkemedelslista och patienten har därefter även gett ett ytterligare samtycke till att användaren vid åtkomsten får se integritetsspärrade uppgifter. Denna åtkomsttyp kan ej kombineras med förmodat samtycke. Samtycket omfattar förskrivningar, dess uttag och historik.
 • Åtkomst utan krav på samtycke. Användare begär åtkomst till uppgifter där samtycke ej är ett krav för åtkomst.

 • Förmodat samtycke. Används när patienten saknar stadigvarande förmåga att ge samtycke och patienten antas inte ha motsatt sig en åtkomst.
 • Nödåtkomst. Om det är nödvändigt för att en patient ska kunna få den vård eller behandling som han eller hon oundgängligen behöver och patienten inte kan lämna sitt samtycke, får hälso- och sjukvårdspersonal som har behörighet att förskriva läkemedel och sjuksköterska utan sådan behörighet ges direktåtkomst till uppgifter i Nationella läkemedelslistan. Läs mer om krav som måste uppfyllas vid nödåtkomst i avsnitt 5.4.1 på sidan .Spärrar och samtycken v21.3.
 • Åtkomst till dospatients uppgifter. Användaren begär åtkomst till dospatients uppgifter. 
 • Åtkomst till egna uppgifter. Kan användas av privatperson för åtkomst till egna uppgifter i Nationella läkemedelslistan samt av farmaceut när privatperson begär att få en utskrift på apotek.
 • Köpfullmakt. Används vid åtkomst där ombud åberopar fullmakt för apoteksärenden.
 • Vårdnadshavare. Används när vårdnadshavare begär åtkomst till sitt barns uppgifter och barnet är under 13 år.
 • Utan krav på samtycke barn. Kan användas för patient under 18 år då patienten anses oförmögen att förstå innebörden av samtycken och uppgiften i Nationella läkemedelslistan är nödvändig för patientens vård och behandling.
 • Åtkomst till behandlingsorsak utan krav på samtycke barn. Kan användas för patient under 18 år då patienten anses oförmögen att förstå innebörden av samtycken och uppgiften om behandlingsorsak i Nationella läkemedelslistan är nödvändig för en patientsäker expediering.
 • Registrerat åtkomstsamtycke för patient till personal. Ett registrerat åtkomstsamtycke är ett samtycke som är registrerat i Nationella läkemedelslistan och som medger direktåtkomst till patients uppgifter i läkemedelslistan för enskild hälso- och sjukvårdspersonal för en viss tidsperiod. 

För en utförlig beskrivning av hur och i vilken sammanhang åtkomsttyperna kan tillämpas, se Direktåtkomst, samtycken, spärrar och fullmakter i Nationella läkemedelslistan.

4. Mappningar av ändamål, åtkomsttyper, resurser och behörighetsroll

På följande sidor beskrivs giltiga kombinationer av ändamål och åtkomsttyp för respektive resurs och behörighetsroll med tillhörande filtreringsregler och valideringsregler i mappningstabeller:

beskrivs de giltiga kombinationer av ändamål och åtkomsttyp för respektive resurs och behörighetsroll med tillhörande filtreringsregler och valideringsregler i mappningstabeller.

Mappningstabellerna på dessa sidor innehåller nedanstående kolumner:

 • Ändamål, beskriver det ändamål en användare åberopar vid åtkomst till information i Nationella läkemedelslistan. De ändamål som är giltiga att ange är beskrivna på sidorna som listas ovan.
 • Åtkomsttyp, beskriver vilken rätt till åtkomst som en användare åberopar och intygar vid hämtning av information i Nationella läkemedelslistan.
 • Filtreringsreglerbeskriver regler för filtrering av viss information. Den information som returneras är beroende på angivet ändamål, åtkomsttyp och användarens behörighet. Filtreringsregler är beskrivna på sidan Filtreringsregler.
 • Valideringsregler, beskriver de valideringar som sker för att säkerställa behörig åtkomst utifrån angivet ändamål, åtkomsttyp och användarens behörighet. Valideringsregler är beskrivna på sidan Valideringsregler.
 • Resurs, representerar den typ av resurs som kan läsas om angiven kombination av ändamål och åtkomsttyp är giltig. Resurserna är beskrivna på sidan Informationsspecifikation – resurser.
 • Behörighetsroll, representerar vilken behörighetsroll som användaren måste ha för att kunna läsa resursen för angiven kombination av ändamål och åtkomsttyp.Versionshistorik

VersionDatumKommentar
1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster
1.12022-05-25Lagt till Registrerat åtkomstsamtycke
1.22023-11-09Språklig förbättring