Informationsspecifikation – meddelandehuvud

I samband med resurs-anrop eller vid operationer anges information i anropets meddelandehuvud.


I avsnitt 1 beskrivs termer i Meddelandehuvud för anrop/HTTP Request header and Authorization och dess användning.

I avsnitt 2 beskrivs hur ett tillämpningsmönster av termer i Meddelandehuvudet ska användas i olika situationer. I varje tillämpningsanvisning (TA) anges vilka tillämpningsmönster som gäller för meddelandehuvudet i respektive tillämpning.

I avsnitt 3 beskrivs termer i Meddelandehuvud för anropsvar/HTTP Response header och dess användning.

1. Termer i Meddelandehuvud för anrop/HTTP Request Header and Authorization

I Nationella läkemedelslistan registreras och läses information via resurser som beskrivs under Informationsspecifikation – resurser. Här beskrivs information som anges i meddelandehuvudet i samband med resursanropet. Nedan listas de parametrar som kan anges.

En parameter kan avse antingen ett enskilt fält, flera fält eller en hel resurs.

För teknisk information avseende meddelandehuvud se HTTPHeaderandAuthorization (simplifier.net)

Tabell 1- Termer - Meddelandehuvud/HTTP Request header (anrop)

Term

Definition och anmärkning

 Header-parameter

FHIR Kommentar

Ändamål

Åberopat skäl för direktåtkomst enligt lag (2018:1212) om Nationella läkemedelslistan

Anmärkning
Följande ändamål finns definierade:

 • Vård
  Detta ändamål sammanfattar följande giltiga ändamål för direktåtkomst till Nationella läkemedelslistan för hälso- och sjukvårdspersonal:
  1. åstadkommande av en säker ordination av läkemedel och andra varor för en patient,
  2. beredande av vård eller behandling av en patient, eller
  3. komplettering av en patientjournal.
  (NLL 3 kap. 4 §)

  Ändamålet Vård kan även användas till att få åtkomst till egna förskrivningar genom ett automatiserat utlämnande.

 • Expediering
  Detta ändamål avser direktåtkomst för expedierande apotekspersonal för expediering av läkemedel och andra varor som förskrivits.
  (NLL 3 kap. 3 § punkt 1)

 • Underlättande av läkemedelsanvändning
  Detta ändamål avser direktåtkomst för underlättande av en patients läkemedelsanvändning.
  (NLL 3 kap. 3 § punkt 2)

 • Direktåtkomst till egna uppgifter
  Detta ändamål avser då patienten får direktåtkomst till uppgifter om sig själv. Direktåtkomsten kan även ges till ombud i form av fullmakt eller för vårdnadshavare.
  (NLL 5 kap. 6 §)
X-Purpose

Valueset: purpose-types

Åtkomsttyp

Åberopad rättighet att ta del av information i Nationella läkemedelslistan

Anmärkning
Kombination av åtkomsttyp, ändamål, behörighet och informationsresurs styr vilka villkor som gäller för åtkomsten till den information som efterfrågas.

Exempel:
Tillfälligt samtycke till åtkomst, åtkomst utan krav på samtycke, nödåtkomst

X-AccessValueset: access-types
Händelse

En händelse kan syfta till att förändra en patients läkemedelslista eller förändra uppgift om spärr.

Anmärkning
Händelser som påverkar en patients läkemedelslista kan beröra:

 • förskrivning
 • uttag
 • dosunderlag
X-Provenance
Patientreferens

hänvisning till en patient

Anmärkning
Referens till patient från annan resurs. Uttrycks som ett logiskt id.

X-PatientRef
Referens till ombud

hänvisning till ett ombud

Anmärkning
Referens till ombud från annan resurs. Uttrycks som ett logiskt id. Avser vårdnadshavare eller fullmaktstagare.

X-ProxyRef
Organisationsinformation

Organisationsinformation är en parameter som skickas i meddelandehuvud som ska innehålla information som kompletterar säkerhetsintyget vad gäller information om arbetsplats. 

X-Org-Info
Styrparameter för önskad omfattning av resultatParameter som styr hur mycket information som ska returneras efter genomfört anropPrefer

Anrops-id

Unik referens i form av ett UUID för varje enskilt anrop till Nationella läkemedelslistan

X-Request-ID

Anropssekvens-id

Unik referens i form av ett UUID för varje sekvens av anrop till Nationella läkemedelslistan
X-Context-ID
Anropstyp

Anger anropstyp (NORMAL eller DELAYED). Default NORMAL om parameter saknas.

Anmärkning
Behöver enbart anges vid anrop via reservlösning och parameter ska då anges med värde DELAYED.

X-Call-Type
Systeminformation

Information som kompletterar säkerhetsintyget med information om systemet varifrån anropet initierades

X-User-Agent
FormatStandardparameter i HTTP som används vid FHIR-kommunikation för att ange om informationen i HTTP-body är i JSON-format eller XML-format.Accept
SäkerhetsintygSäkerhetsintyg i SAML- eller OAUTH2-format.Authorization

2. Tillämpningsmönster för Meddelandehuvud

Detta dokument beskriver olika mönster för användning av attribut i Meddelandehuvudet.

Generellt gäller att endast uppgifter som är obligatoriska eller relevanta ska anges.

2.1. Hämta utan säkerhetsintyg

Tillämpning av attribut i Meddelandehuvud då uppgifter hämtas utan krav på säkerhetsintyg.

Tabell 2 Hämta utan säkerhetsintyg

Term meddelandehuvud

Header

Villkor
Ändamål

X-Purpose

Ignoreras, Ej relevant
Åtkomsttyp

X-Access

Ignoreras, Ej relevant
HändelseX-ProvenanceIgnoreras, Ej relevant
PatientreferensX-PatientRefIgnoreras, Ej relevant
Referens till ombudX-ProxyRefIgnoreras, Ej relevant
Organisationsinformation

X-Org-Info

Ignoreras, Ej relevant
Styrparameter för önskad omfattning av resultatPreferIgnoreras, Ej relevant
Systeminformation

X-User-Agent

Obligatorisk se GK6 i Spårbarhetskrav

Anrops-id

X-Request-ID

Obligatorisk se GK1 i Spårbarhetskrav.

Anropssekvens-idX-Context-IDValfri, rekommenderas se GK2 i Spårbarhetskrav
AnropstypX-Call-TypeValfri, NORMAL förvalt
FormatAcceptValfri, JSON förvalt
Säkerhetsintyg

Authorization

Ignoreras, Ej relevant

2.2. Hämta med säkerhetsintyg

Tillämpning av attribut i Meddelandehuvud då uppgifter hämtas med krav på eller användning av säkerhetsintyg.

2.2.1. Hämta med säkerhetsintyg utan åtkomsttyp och ändamål

Hämtning av resurser eller användning av utökade operationer där det inte finns krav på angivande av åtkomststyp och ändamål.

Tabell 3 Hämta med säkerhetsintyg utan åtkomsttyp och ändamål

Term i meddelandehuvud

Header

Villkor
Ändamål

X-Purpose

Ignoreras, Ej relevant
Åtkomsttyp

X-Access

Ignoreras, Ej relevant
HändelseX-ProvenanceIgnoreras, Ej relevant
PatientreferensX-PatientRefIgnoreras, Ej relevant
Referens till ombudX-ProxyRefIgnoreras, Ej relevant
Organisationsinformation

X-Org-Info

Obligatorisk för Vård se GK4 i Spårbarhetskrav

Obligatorisk för vid förmedling av direktåtkomst till Nationella läkemedelslistan för privatperson, se GK5 i Spårbarhetskrav för komplettering av organisationsinformation för förmedlande aktör (uppgift saknas i privatpersonens säkerhetsintyg).

Anges ej för Apotekens egen åtkomst (apoteks-id fås via säkerhetsintyg och organisationsinformation kompletteras från Expo).

Styrparameter för önskad omfattning av resultatPreferIgnoreras, Ej relevant
Systeminformation

X-User-Agent

Obligatorisk, se GK6 i Spårbarhetskrav.
Anrops-id

X-Request-ID

Obligatorisk, se GK1 i Spårbarhetskrav.
Anropssekvens-idX-Context-IDValfri, rekommenderas, se GK2 i Spårbarhetskrav
AnropstypX-Call-TypeValfri, NORMAL förvalt
FormatAcceptValfri, JSON förvalt
Säkerhetsintyg

Authorization

Obligatorisk, se Säkerhetslösning samt GK 3 i Spårbarhetskrav.

2.2.2. Hämta med säkerhetsintyg med åtkomsttyp och ändamål

Hämtning av resurser eller användning av operationer där det finns krav på angivande av åtkomststyp och ändamål.

Tabell 4 Hämta med säkerhetsintyg med åtkomsttyp och ändamål

Term i meddelandehuvud

Header

Villkor
Ändamål

X-Purpose

Obligatorisk, se Ändamål, åtkomsttyper, resurser och behörigheter

Åtkomsttyp

X-Access

Obligatorisk, se Ändamål, åtkomsttyper, resurser och behörigheter

HändelseX-ProvenanceIgnoreras, Ej relevant
Patientreferens

X-PatientRef

Obligatorisk, valideras enligt Generella verksamhetsregler VR095 eller VR096.

Undantag anges inte för:

 • TA 05 - Hämta patientinformation - vid sökning med personnummer.
 • TA 08 - Kontrollera vårdnadshavare
 • TA 14 - Hämta förskrivningar och uttag - apotek variant 1.6 Hämta direktadresserade förskrivningar för förskrivningar med födelsedatum
 • TA 19 - Hämta ej godkända dosunderlag - Apotek
Referens till ombudX-ProxyRef

Obligatorisk om ändamål är "Direktåtkomst till egna uppgifter" och Åtkomsttyp är "Vårdnadshavare" eller "Köpfullmakt"

Organisationsinformation

X-Org-Info

Obligatorisk för Vård se GK4 i Spårbarhetskrav

Obligatorisk för vid förmedling av direktåtkomst till Nationella läkemedelslistan för privatperson, se GK5 i Spårbarhetskrav för komplettering av organisationsinformation för förmedlande aktör (uppgift saknas i privatpersonens säkerhetsintyg).

Anges ej för Apotekens egen åtkomst för ändamålen - "Expediering" och "Underlättande av patients läkemedelsanvändning" (apoteks-id fås via säkerhetsintyg och organisationsinformation kompletteras från Expo).

Styrparameter för önskad omfattning av resultatPreferIgnoreras, Ej relevant
Systeminformation

X-User-Agent

Obligatorisk, se GK6 i Spårbarhetskrav.

Anrops-id

X-Request-ID

Obligatorisk, se GK1 i Spårbarhetskrav.

Anropssekvens-idX-Context-IDValfri, rekommenderas se GK2 i Spårbarhetskrav
AnropstypX-Call-TypeValfri, NORMAL förvalt
FormatAcceptValfri, JSON förvalt
Säkerhetsintyg

Authorization

Obligatorisk, se Säkerhetslösning samt GK 3 i Spårbarhetskrav.

2.3. Skapa eller uppdatera resurs

Tabell 5 Skapa eller uppdatera resurser

Term i Meddelandehuvud

Header

Villkor
Ändamål

X-Purpose

Ignoreras, Ej relevant

Åtkomsttyp

X-Access

Ignoreras, Ej relevant

Händelse

X-Provenance

Obligatorisk

Patientreferens

X-PatientRef

Ignoreras, Ej relevant - anges i resurs som skapas eller uppdateras.

Referens till ombud

X-ProxyRef

Ignoreras, Ej relevant

Organisationsinformation

X-Org-Info

Obligatorisk för Vård se GK4 i Spårbarhetskrav

Obligatorisk då uppgift registreras av privatperson i nationella läkemedelslistan (exempelvis samtycke eller spärr). Se GK5 i Spårbarhetskrav för komplettering av organisationsinformation för förmedlande aktör (uppgift om detta saknas i privatpersonens säkerhetsintyg).

Anges ej för Apoteks anrop (apoteks-id fås via säkerhetsintyg och organisationsinformation kompletteras från Expo).

Styrparameter för önskad omfattning av resultat

Prefer

Obligatorisk, för Förskrivning. Se Krav på anropsresultat och felhantering

Systeminformation

X-User-Agent

Obligatorisk, se GK6 i Spårbarhetskrav.

Anrops-id

X-Request-ID

Obligatorisk, se GK1 i Spårbarhetskrav.

Anropssekvens-idX-Context-IDValfri, rekommenderas se GK2 i Spårbarhetskrav
AnropstypX-Call-Type

Valfri, NORMAL förvalt.

Anropstyp ska användas i TA10 Skapa förskrivning - Vård med värdet "DELAYED" för tillämpning av reservlösningen.

FormatAcceptValfri, JSON förvalt
Säkerhetsintyg

Authorization

Obligatorisk, se Säkerhetslösning samt GK 3 i Spårbarhetskrav.

3. Termer i Meddelandehuvud för anropssvar/HTTP Response header

Här beskrivs information som returneras i meddelandehuvudet i ett anropssvar/HTTP Response header.

För teknisk information avseende meddelandehuvud i ett anropssvar se HTTPHeaderandAuthorization (simplifier.net)

Tabell 6 - Termer - Meddelandehuvud för anropssvar/HTTP Response header (anropssvar)

Term i meddelandehuvud - anropssvarResponse headerDefinition och anmärkning
Direkt sökvägcontent-location

Direkta webbadressen till resursen, utan vidare omdirigering.

Etagetag

Visar version på uppdaterad resurs. Kan användas för att identifiera om resursen blev uppdaterad.

Exempel: Om ett anrop att uppdatera förskrivning sker utan att något på förskrivningen har ändrats så skapas varken en ny förskrivningsversion eller en händelse. Anropssvar med HTTP status 200 returneras och för att veta om användaren behöver uppmärksammas på att ingen ändring skett kan inskickad version jämföras med den version som returneras i Etag.

Senast uppdateradlast-modified

Tidpunkt då resurs senast uppdaterades. Tillhandahålls endast då resurs uppdateras.

Händelsetidpunkt returneras för den version av resursen som skapades vid uppdateringen.

Senast uppdaterad returneras aldrig för resursen Uttag.

SökväglocationSökväg till webbadressen där omdirigering till resursen utförs.
NMI-idnmi-id

Unik identifierare för Nationella Medicinska Informationssystem (NMI) för identifiering och spårbarhet.

Exempel:
nmi-id: EHM-AT21-v6,EHM-VT21-v6

Anropssekvens-idx-context-id

Samma Anropssekvens-id som i anropet om en sådan angavs.

For definition se kapitel 1 Termer i Meddelandehuvud för anrop/HTTP Request Header and Authorization.

Anrops-idx-request-id

Samma anrops-id som angavs i anropet

För definition se kapitel 1 Termer i Meddelandehuvud för anrop/HTTP Request Header and Authorization.

Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård-och apotekstjänster
1.12022-04-05Förtydligat anmärkningar för bättre läsbarhet
1.22022-11-10

Förtydligat krav vid användning av operationer med hänvisning till spårbarhetskrav.

Ändrat det tekniska namnet för Anropssekvens-id från X-Correlation-ID till X-Context-ID

Lagt till kapitel om "Tillämpningsmönster för meddelandehuvud" samt redigerat tabell 1 och tagit bort kolumn om "Regler för användning" som flyttats till det nya kapitlet.

1.32023-05-04

Lagt till kapitel 3 som beskriv termer i Meddelandehuvud för anropsvar/HTTP Response header och dess användning. Rättning i kapitel 2.3 till att Händelse är obligatorisk.

Lagt till attributet NMI-id som returneras i HTTP response header

1.42023-08-24I kapitel 2.2.2 Patientreferens förtydligat att undantag i TA05 avser sökning med personnummer.
1.52023-11-09

Förtydliganden i dokumentation i Tabell 6 - Termer - Meddelandehuvud för anropssvar/HTTP Response header (anropssvar)

 • Senast uppdaterad,  förtydligats avseende vilken tidpunkt som returneras i olika fall.
 • Etag, förtydligat att Etag kan användas för att identifiera att en resurs inte har uppdaterats.
1.62024-05-05

Förbättrad dokumentation.