TA 10 – Skapa förskrivning – Vård


Denna tillämpningsanvisning beskriver hur en ny förskrivning skapas i Nationella läkemedelslistan.1. Verksamhetsbeskrivning

Syftet med denna tillämpningsanvisning är att beskriva hur en ny förskrivning skapas i Nationella läkemedelslistan.

Förskrivning kan ske till patient med:

 • personnummer
 • personnummer och dossamtycke (dospatient)
 • födelsedatum.

En förskrivning i Nationella läkemedelslistan kan avse läkemedel eller andra varor. Med andra varor avses:

 • förbrukningsartiklar (artiklar för stomiopererade, artiklar som behövs för att tillföra kroppen läkemedel och artiklar för egenkontroll av medicinering)
 • livsmedel till barn under 16 år
 • teknisk sprit.

Förskrivningen innehåller bland annat information om vilket läkemedel eller annan vara som avses, hur mycket patienten får hämta ut på apoteket, dosering och vem som har gjort förskrivningen.

Vid behov av en framtida förändring av en befintlig förskrivning kan en parallell förskrivning (se definition VR169) skapas i samma förskrivningskedja (Variant 1.3 och 1.4). Parallella förskrivningar kan vara expedierbara samtidigt. En ny förskrivning med en första doseringsdag som ligger framåt i tiden registreras i en befintlig förskrivningskedja där det redan finns en förskrivning med en pågående användning. Den befintliga förskrivningen i denna förskrivningskedja får en förkortad giltighetstid genom att sista doseringsdag sätts till dagen innan den nya förskrivningens första doseringsdag. I samband med att detta datum passeras sätts status på den befintliga förskrivningen automatiskt om till avslutad. Om den befintliga förskrivningen har ett förskrivet läkemedel med en sjuställig ATC-kod krävs det att den nya förskrivningen avser ett läkemedel med samma ATC-kod.

1.1. Behörighetsroller

Följande behörighetsroller berörs av denna tillämpningsanvisning:

 • Förskrivare.

En definition av behörighetsrollerna finns på sidan Roller.

1.2. Termer och definitioner

En beskrivning av samtliga termer som används i denna tillämpningsanvisning går att hitta på sidan Termer och begrepp i Handboken.

1.3. Resurser

I tabell 1 nedan listas de informationsresurser, FHIR-resurser och FHIR-profiler som ska användas när en förskrivare ska skapa en förskrivning.

Se Generell beskrivning av FHIR för en mer generell beskrivning av FHIR-resurser och FHIR-profiler i Nationella läkemedelslistan.

Tabell 1. Informationsresurser

Informationsresurs

FHIR-resurs

FHIR-profil

FörskrivningMedicationRequest

NLLMedicationRequest

PersonalPractitioner

NLLPractitioner

PatientPatientNLLPatient
HändelseProvenance

NLLProvenance

Specialiserad profil
NLLProvenanceMedicationRequestOther

DoseringDosageNLLDosage

2. Delfunktion och varianter av tillämpningsanvisningen

2.1. Förkrav

Innan en delfunktion kan tillämpas måste följande krav vara uppfyllda:

2.2. Delfunktion 1 – Skapa förskrivning för patient med personnummer

Förskrivaren har beslutat att en patient ska få tillgång till ett ordinerat läkemedel, alternativt en annan vara, och vill skapa en förskrivning i Nationella läkemedelslistan för att patienten ska kunna hämta ut läkemedlet eller varan på ett öppenvårdsapotek. 

2.2.1. Variant 1.1 Skapa förskrivning för patient utan aktivt dosunderlag

Krav-ID: 10:1:1.1

2.2.1.1. Beskrivning av tillämpning

Förskrivare skapar en förskrivning i Nationella läkemedelslistan för en patient utan aktivt dosunderlag.

Information som krävs för att skapa förskrivningen och kontroller som görs av informationen finns under avsnitt 2.5 Efterfrågad information samt 3. Regler och kontroller.

2.2.2. Variant 1.2 Skapa förskrivning för patient med aktivt dosunderlag (dospatient)

Krav-ID: 10:1:1.2

2.2.2.1. Beskrivning av tillämpning

Förskrivare skapar en förskrivning i Nationella läkemedelslistan för en patient med aktivt dosunderlag. Om förskrivningen ska dosdispenseras kan inte reservlösningen användas (se R009). 

Information som krävs för att skapa förskrivningen och kontroller som görs av informationen finns under avsnitt 2.5 Efterfrågad information samt 3. Regler och kontroller.

2.2.3. Variant 1.3 Skapa parallell förskrivning i befintlig förskrivningskedja, patient utan aktivt dosunderlag

Krav-ID: 10:1:1.3

2.2.3.1. Beskrivning av tillämpning

Förskrivare utgår från en befintlig förskrivning och skapar en ny förskrivning i Nationella läkemedelslistan. Den nya förskrivningen avser en framtida användning och ska ersätta en befintlig förskrivning i patientens Nationella läkemedelslista. Förskrivningsstatus på befintlig förskrivning förändras inte, men giltighetstiden anpassas till den nya förskrivningen genom att sista doseringsdag och sista giltighetsdag automatiskt sätts till dagen innan den nya förskrivningens första doseringsdag.

En förskrivning som ska registreras som en parallell förskrivning kan i vissa fall anges i en resurssamling tillsammans med tidigare förskrivning för att de ska hanteras i samma transaktion. Se Resurssamling - Bundle samt VR178 på sidan Generella verksamhetsregler för mer information om användning av resurssamling.

Parallella förskrivningar kan inte skapas när reservlösningen används. 

Information som krävs för att skapa förskrivningen och kontroller som görs av informationen finns under avsnitt 2.5 Efterfrågad information samt 3. Regler och kontroller.

2.2.4. Variant 1.4 Skapa parallell förskrivning i befintlig förskrivningskedja, patient med aktivt dosunderlag (dospatient)

Krav-ID: 10:1:1.4

2.2.4.1. Beskrivning av tillämpning

Förskrivare utgår från en befintlig förskrivning och skapar en ny förskrivning i Nationella läkemedelslistan för en patient med ett aktivt dosunderlag. Den nya förskrivningen avser en framtida användning och ska ersätta en befintlig förskrivning i patientens Nationella läkemedelslista. Förskrivningsstatus på befintlig förskrivning förändras inte, men giltighetstiden anpassas till den nya förskrivningen genom att sista doseringsdag och sista giltighetsdag automatiskt sätts till dagen innan den nya förskrivningens första doseringsdag.

En förskrivning som ska registreras som en parallell förskrivning kan i vissa fall anges i en resurssamling tillsammans med tidigare förskrivning för att de ska hanteras i samma transaktion. Se Resurssamling - Bundle samt VR178 på sidan Generella verksamhetsregler för mer information om användning av resurssamling.

Parallella förskrivningar kan inte skapas när reservlösningen används.

Information som krävs för att skapa förskrivningen och kontroller som görs av informationen finns under avsnitt 2.5 Efterfrågad information samt 3. Regler och kontroller.

2.3. Delfunktion 2 - Skapa förskrivning för patient med födelsedatum

2.3.1. Variant 2.1 Skapa förskrivning för patient med födelsedatum

Krav-ID: 10:2:2.1

2.3.1.1. Beskrivning av tillämpning

Förskrivare skapar en förskrivning i Nationella läkemedelslistan som utfärdas till en patient på dennes födelsedatum.

Information som krävs för att skapa förskrivningen och kontroller som görs av informationen finns under avsnitt 2.5 Efterfrågad information samt 3. Regler och kontroller.

2.4. Delfunktion 3 – Kontrollera förskrivning 

2.4.1. Variant 3.1 Kontrollera förskrivning

Krav-ID: 10:3:3.1

Beskrivning tillämpning

Information som krävs för registrering av en förskrivning anges enligt 2.5 Efterfrågad information. För att kontrollera om informationen är korrekt skickas den in tillsammans med FHIR-operation $verify. Förskrivningens information valideras enligt regler i AFF-kontrollsamling REG och ingen information kompletteras eller sparas. Användaren får möjlighet att bedöma och korrigera eventuella fel eller varningar innan registrering genomförs. 

2.5. Efterfrågad information 

2.5.1. FHIR-operation

FHIR-operationen kontrollera förskrivning, $verify ska användas vid funktion i Variant 3.1 Kontrollera.
Beskrivning av attribut och information om hur anrop utförs beskrivs i 
informationsspecifikation för Kontrollera uttag eller förskrivning - $verify.

Tabell 2. Attribut kontrollera förskrivning

Term

villkor

Förskrivning

Obligatoriskt indata
UttagN/A
Uttag pappersreceptN/A
ExpedieringN/A
AFF resultatReturneras alltid
AFF FelReturneras om AFF-fel förekommer vid ett lyckat anrop.

2.5.2. Meddelandehuvud

Information i meddelandehuvudet ska för denna tillämpningsanvisning anges enligt regler i tillämpningsmönster 2.3 Skapa eller uppdatera resurser som beskrivs i Informationsspecifikation – meddelandehuvud


Informationsresurs Förskrivning

Tabell 3. Informationsresurs Förskrivning

Term

Villkor helförpackningVillkor dosdispenserad (om avviker)

Kommentar

Förskrivnings-idSätts automatiskt enligt Auto01.

FörskrivningsversionSätts automatiskt enligt Auto19.

Referens till tidigare förskrivning

Valfri. Om angiven måste även Förskrivningskedje-id anges.

För tidigare förskrivning kontrolleras att:

 • förskrivningarna tillhör samma patient enligt R003
 • den har rätt förutsättningar för att skapa en parallell förskrivning enligt R004
 • samma Förskrivningskedje-id är angivet, enligt R005
 • rätt förskrivningsversion angivits enligt AFF-kontroll U.102

En parallell förskrivning skapas genom att ange en Referens till tidigare förskrivning och ett Förskrivningskedje-id.

(info) Detta attribut är endast obligatoriskt för system att implementera när funktionalitet för att skapa parallell förskrivning implementeras. 

Blir obligatoriskt under andra halvåret 2028.

Förskrivningskedje-id

Valfri. Om angiven måste även Referens till tidigare förskrivning anges.

Om värde saknas sätts det automatiskt enligt Auto05


En parallell förskrivning skapas genom att ange en Referens till tidigare förskrivning och ett Förskrivningskedje-id.

(info) Detta attribut är endast obligatoriskt för system att implementera när funktionalitet för att skapa parallell förskrivning implementeras.

Blir obligatoriskt under andra halvåret 2028.

OR-ordinations-id

Får inte anges.

Sätts automatisk enligt Auto08.


Kommer att fasas ut efter övergångsperioden

Referens till tidigare OR-ordinations-id

Får inte anges.

Sätts automatiskt enligt regel Auto22 om Referens till tidigare förskrivning är angiven.


Kommer att fasas ut efter övergångsperioden

NEF-id
Originalordinations-id

Sätts automatiskt enligt Auto20


Vid registrering av ny förskrivning ska detta id inte anges utan sätts automatiskt av Auto20.

Kommer att fasas ut efter övergångsperioden

ProduktradnummerFrån NEF-recept. Kommer att fasas ut efter övergångsperioden

RadnummerFrån NEF-recept. Kommer att fasas ut efter övergångsperioden

Kombinerat NEF-id

Angivet värde ignoreras.


Beräknat värde som är en kombination av Originalordinations-id, Radnummer och Produktradnummer.

FörskrivningsstatusObligatorisk. Måste anges till "Aktiv", valideras enligt VR104.

FörskrivningsstatusorsakAngivet värde ignoreras.

Utfärdandedatum

Obligatorisk. 

Valideras i AFF.


Utfärdandedatum är alltid innevarande dag, det är inte tillåtet att förskriva med utfärdandedatum bakåt eller framåt i tiden.

Typ av registreringsunderlag

Obligatorisk. Giltigt värde är "Elektroniskt".Aktuellt format

Obligatorisk. Giltigt värde är "Elektroniskt".

Valideras enligt VR115.Första doseringsdag

Obligatoriskt för vissa doseringstyper om dospatient (doseringskontroll V.114) samt om Referens till tidigare förskrivning är angiven. Valideras i AFF

Om Referens till tidigare förskrivning är angiven kontrolleras Första doseringsdag enligt R006.

Obligatorisk. Valideras i AFF

(info) Detta attribut är endast obligatoriskt för system att implementera när funktionalitet för följande införs:

 • skapa parallell förskrivning
 • förnya förskrivning
 • ersätta förskrivning
 • uppdatera förskrivning
 • tillfällesdosering

Blir obligatoriskt under andra halvåret 2028.

Sista doseringsdag

Valfri.

Valideras i AFF.


(info) Detta attribut är endast obligatoriskt för system att implementera när funktionalitet för följande införs:

 • skapa parallell förskrivning
 • förnya förskrivning
 • ersätta förskrivning
 • uppdatera förskrivning
 • tillfällesdosering

Blir obligatoriskt under andra halvåret 2028.

(warning) Observera att vid avsluta förskrivning är attributet obligatoriskt redan december 2025.

Notat förskrivare

Får inte anges.

Valideras i AFF.


Kommer att fasas ut efter övergångsperioden
SchemastartdagFår inte anges. Sätts automatiskt enligt VR112 om villkor för schemastartdag uppfylls enligt VR111

Patientreferens

Obligatorisk.


Vid förskrivning till patient med personnummer anges logiskt id för en patientresurs registrerad i Nationella läkemedelslistan.

Vid förskrivning till patient utan personnummer anges referens till en inbäddad resurs. Referens till en inbäddad resurs anges också vid användning av reservlösning, om logiskt id till registrerad patientresurs i Nationella läkemedelslistan saknas. Se Patient (inbäddad resurs).

Patient (inbäddad resurs)Obligatorisk att ange om patientreferens saknas.
Inbäddad resurs för patient som saknar personnummer eller när reservlösning tillämpas och logiskt id till patient saknas. Se Patient – NLLPatient

Personnummer

Obligatorisk om reservlösning anropas.


Får inte angesAnvänds endast för reservlösning och helförpackningsförskrivningar, ingen annan information för Patient ska anges samtidigt.

Födelsedatum

Obligatorisk. 

Giltigt födelsedatum valideras enligt FK002

Får inte anges

Förnamn

Obligatorisk. 

Tillåtna tecken valideras enligt FK003

Får inte angesVid förskrivning till patient med födelsedatum kan ett förnamn med högst 35 tecken anges 

Efternamn

Obligatorisk. 

Tillåtna tecken valideras enligt FK003

Får inte angesVid förskrivning till patient med födelsedatum kan högst 35 tecken anges

Kön

ObligatoriskFår inte anges
Utfärdande förskrivareObligatorisk. Se struktur informationsresurs Personal (Förskrivare).

Förskriven handelsvara


Varunummer

Obligatorisk för handelsvara. Får inte anges för läkemedel.

Varunummer får inte anges om parallell förskrivning skapas, dvs när Referens till tidigare förskrivning anges. Kontrolleras enligt R008.

Valideras i AFF.Förskrivet läkemedel


NPL-id

Obligatorisk för läkemedel. Får inte anges för handelsvara.

Valideras i AFF.


När parallell förskrivning skapas kontrolleras den nya förskrivningen mot befintlig förskrivning. Om befintlig förskrivning har ett förskrivet läkemedel med en sjuställig ATC-kod krävs det att den nya förskrivningen avser ett läkemedel med samma ATC-kod.

NPL-pack-id

Obligatorisk för läkemedel. Får inte anges för handelsvara.

Valideras i AFF.Beskrivning artikel

Får inte anges. 

Valideras i AFF.


Fritext, information om förskriven artikel i de fall en specificerad läkemedels- eller handelsvaruartikel saknas.


Dosering

Obligatorisk vid förskrivning av läkemedel och teknisk sprit. Se informationsresurs Dosering.

Valideras i AFF.


Vid förskrivning på födelsedatum får antal tecken i doseringsanvisningen inte överstiga 400 tecken (kontrolleras i AFF).
Behandlingsinformation


Senaste datum för uppföljning av behandling

Valfri. Får vara max 5 år efter utfärdandedatum. Får inte anges samtidigt som senaste datum för avslut av behandling. 

Valideras i AFF.Senaste datum för avslut av behandling

Valfri. Får vara max 5 år efter utfärdandedatum. Får inte anges samtidigt som senaste datum för uppföljning av behandling. 

Valideras i AFF.

Om Referens till tidigare förskrivning är angiven och tidigare förskrivning har ett värde för Senaste datum för avslut av behandling kontrolleras att samma värde finns angivet på den nya förskrivningen enligt R011.


REKOMMENDATION När en parallell förskrivning ska skapas (se definition i VR169) och det finns ett Senaste datum för avslut av behandling angivet på tidigare förskrivning bör användaren uppmärksammas på detta, för att aktivt kunna ta ställning till om det tidigare beslutet kvarstår. Om Senaste datum för avslut av behandling behöver ändras eller tas bort måste datumet först justeras på tidigare förskrivning.

Behandlingsändamål

Obligatorisk vid förskrivning av läkemedel eller teknisk sprit. Tillåtna tecken kontrolleras enligt FK004

Valideras i AFF.Behandlingsorsak - kod

Obligatorisk vid förskrivning av läkemedel eller teknisk sprit.

Valideras i AFF.Beskrivning annan behandlingsorsak - klartext

Obligatorisk att ange en beskrivning om behandlingsorsak "Annan" är angiven. Får inte anges vid övriga behandlingsorsaker. Tillåtna tecken kontrolleras enligt FK004

Valideras i AFF.Expedieringsdetaljer


Sista giltighetsdag

Om värde saknas sätts det automatiskt till ett år, enligt Auto03. 

Angivet värde valideras i AFF.Dosdispensering

Obligatorisk. Anges till false för förskrivning som avser helförpackning.

Obligatorisk. Anges till true för förskrivning som ska dosdispenseras.Reservlösning får inte användas för att skapa dosdispenserad förskrivning. Se regel R009

Kostnadsställe (arbetsplatskod)

Obligatorisk. 

Valideras i AFFSubstitution tillåten

Valfri. 

Valideras i AFF.Förskrivning enligt smittskyddslagen

Obligatorisk.

Patient förmånsberättigad

Obligatorisk.

Förmånsvillkor uppfyllda

Obligatorisk om förmånsbegränsning finns på artikeln.

Valideras i AFF.Apotekets kommentar

Får inte anges.

Valideras enligt VR086.Förskrivarens kommentar

Valfri.

Tillåtna tecken kontrolleras enligt FK004


REKOMMENDATION När en parallell förskrivning ska skapas (se definition i VR169) och Förskrivarens kommentar är angiven på tidigare förskrivning bör användaren uppmärksammas på detta, för att aktivt kunna ta ställning till om kommentaren ska läggas in även på den nya förskrivningen. Kommentaren kan innehålla information som är viktig för patientsäkerheten, till exempel att patienten inte själv får hämta ut läkemedlet.

Observera att för person med skyddade personuppgifter filtreras Förskrivarens kommentar enligt FIL017.

Leveransmeddelande

Får inte anges.


Kommer att fasas ut efter övergångsperioden
Expedieringsdetaljer – helförpackning
Expedieringsdetaljer för helförpackning får inte anges vid dosdispenserad förskrivning, enligt VR140

Expedieringsintervall

Valfri. Valideras i AFF.Får inte anges

Expedieringsintervallsenhet

Obligatoriskt om Expedieringsintervall angiven. Valideras enligt VR124.Får inte anges

Antal förpackningar per uttag

Obligatorisk. Måste vara större än 0. 

Valideras i AFF.

Får inte anges.

Startförpackning

Valfri. Valideras i AFFFår inte anges

Förskrivet antal uttag

Obligatorisk. Måste vara större än 0. 

Får inte anges

Första uttag före

Valfri. Valideras i AFF.Får inte anges

Förmånsrelaterad daglig mängd

Får inte anges, enligt VR086.Får inte anges

Förmånsrelaterad daglig mängd kan ej anges

Får inte anges, enligt VR086.

Förskriven mängd

Ignoreras. Beräknas enligt VR011.

Förskriven mängd per uttag

Ignoreras. Beräknas enligt VR012.

Nästa uttag inom förmån

Ignoreras. Beräknas enligt VR027.

Antal uttag kvar

Ignoreras. Beräknas enligt VR014.

Kvarvarande mängd

Får inte anges. Beräknas enligt VR013.Får inte anges

Beslut slutexpediering

Får inte anges.

Mottagande apotek

Obligatorisk vid förskrivning på födelsedatum. Får inte anges vid förskrivning på personnummer. 

Valideras i AFF.

Får inte angesGenom apotekslistan erhålls samtliga öppenvårdsapotek med tillståndstatus godkänt. 
Expedieringsdetaljer – dosdispenseradExpedieringsdetaljer för dosdispensering får inte anges vid helförpackningsförskrivning, enligt VR140

Bytes ej

Får inte anges

Får inte anges. Valideras enligt VR086


Akut förändring

Får inte anges.

Obligatorisk. Valideras enligt VR125.


AFF-varningFår inte anges.

Metadata om förskrivning


Testförskrivning

Valfri. Giltig kod är HTEST.

Kontrolleras i AFF.


Testförskrivning får endast skapas för testperson.
 

2.5.3. Informationsresurs Dosering

För läkemedel och teknisk sprit är dosering obligatoriskt och valideras genom AFF-kontroller. Se detaljerad information om doseringsparametrar och regler kring dosering TA 22 – Dosering och administreringssätt.

2.5.4. Informationsresurs Händelse

En händelse måste alltid innehålla information om den som utför händelsen. I de fall en händelse utförs på uppdrag av någon annan ska information om uppdragsgivare anges.

Informationen hanteras i profilen händelse och ska refereras i meddelandehuvud X-Provenance, se Informationsspecifikation – meddelandehuvud.

Tabell 4. Informationsresurs Händelse

Term

Villkor

Kommentar

Händelse-idSätts automatiskt enligt Auto33.

Händelsetidpunkt

Sätts automatiskt enligt Auto07.
HändelsetypObligatorisk. "Registrera förskrivning"
Händelseorsak

Om Referens till tidigare förskrivning är angiven: Händelseorsak är obligatorisk och samtliga värden i kodverk för ändringsorsak är giltiga.

Om Referens till tidigare förskrivning saknas: Händelseorsak är valfri att ange och giltigt värde är Annan orsak (OTH).


Beskrivning händelseorsakMåste anges om händelseorsak "OTH" är angiven. Tillåtna tecken kontrolleras enligt  FK004

Resursreferenser

Sätts automatiskt enligt VR105.


Utförare

Obligatorisk. Informationen för Utförare ska stämma överens med Utfärdande förskrivare på förskrivningen enligt VR108.

Se informationsresurs Personal (Förskrivare).
UppdragsgivareFår inte anges. Valideras enligt VR107.
 

2.5.5. Informationsresurs Personal

Referens till informationsresurs Personal finns både på Förskrivning och på Händelse, se respektive informationsresurs i tabell 4 och tabell 5. Här beskrivs reglerna för informationen på möjliga förekomster vid skapa förskrivning vård.

Tabell 5. Informationsresurs Personal

Term

Villkor förskrivning

Villkor händelse

Kommentar

PersonalUtfärdande förskrivare

Utförare (Förskrivare)

Information för Utfärdande förskrivare och Utförare ska stämma överens, enligt VR108.
Yrkeskod

Obligatoriskt att ange Yrkeskod eller Utökad yrkeskod. 

Valideras mot Utföraren enligt VR108

Obligatoriskt att ange Yrkeskod eller Utökad yrkeskod, enligt VR144.

Valideras mot säkerhetsintyget enligt VR034

Valideringar mot Legitimationsregistret sker i AFF-kontroll.


Utökad yrkeskod

Obligatoriskt att ange Yrkeskod eller Utökad yrkeskod.

Valideras mot Utföraren enligt VR108

Obligatoriskt att ange Yrkeskod eller Utökad yrkeskod, enligt VR144.

Valideras mot säkerhetsintyget enligt VR034

Valideringar mot Legitimationsregistret sker i AFF-kontroll.


Legitimationskod

Valideras mot Utföraren enligt VR108 om angiven.

Obligatoriskt för sjuksköterska som saknar individuell förskrivarkod, om ingen legitimationskod angivits kompletteras legitimationskoden enligt VR041.

Valideras mot säkerhetsintyget enligt VR034

Valideringar mot Legitimationsregistret sker i AFF-kontroller.


Individuell förskrivarkod

Obligatoriskt att ange antingen Individuell förskrivarkod eller Gruppförskrivarkod.

Valideras mot Utföraren enligt VR108

Obligatoriskt att ange antingen Individuell förskrivarkod eller Gruppförskrivarkod.

Valideras mot säkerhetsintyget enligt VR034

Valideringar mot Legitimationsregistret sker i AFF-kontroller.


Gruppförskrivarkod

Obligatoriskt att ange antingen Individuell förskrivarkod eller Gruppförskrivarkod.

Valideras mot Utföraren enligt VR108

Obligatoriskt att ange antingen Individuell förskrivarkod eller Gruppförskrivarkod.

Valideras mot säkerhetsintyget enligt VR034

Valideringar mot Legitimationsregistret sker i AFF-kontroll.


Användar-idFår inte anges.Får inte anges.
Förnamn

Obligatorisk. Tillåtna tecken valideras enligt FK003

Valideras mot Utföraren enligt VR108

Obligatorisk. 

Tillåtna tecken valideras enligt FK003


Efternamn

Obligatorisk. Tillåtna tecken valideras enligt FK003

Valideras mot Utföraren enligt VR108

Obligatorisk. 

Tillåtna tecken valideras enligt FK003


Telefon

Obligatoriskt att ange ett telefonnummer till förskrivares arbetsplats som är tillgängligt för patient enligt VR159. Telefonnummer till förskrivaren är valfritt att ange. 

Valideras mot Utföraren enligt VR108.

Obligatoriskt att ange ett telefonnummer till förskrivares arbetsplats som är tillgängligt för patient enligt VR159. Telefonnummer till förskrivaren är valfritt att ange.Max två telefonnummer kan anges enligt VR160, struktur upprepas då för varje telefonnummer.

Telefonnummer

Obligatorisk

Obligatorisk

Rangordning

ObligatoriskObligatorisk

Tillgänglig för patient

Obligatorisk

Obligatorisk

Telefonnummer tillhör

Obligatorisk.

P = Person – anger att telefonnummer tillhör individ.

W = Arbetsplats – anger att telefonnummer tillhör arbetsplats.

Obligatorisk

P = Person – anger att telefonnummer tillhör individ.

W = Arbetsplats – anger att telefonnummer tillhör arbetsplats.


Arbetsplats

Obligatoriskt att ange information om förskrivares arbetsplats.

Valideras mot Utföraren enligt VR108

Obligatoriskt att ange information om förskrivares arbetsplats.

Arbetsplatstyp

Obligatorisk. Giltigt värde är "Vårdenhet" eller "Enskild förskrivare", valideras enligt VR110.Obligatorisk. Giltigt värde är "Vårdenhet" eller "Enskild förskrivare", valideras enligt VR110.

Arbetsplats-id

Valfri. Vårdenhetens HSA-id eller ett organisationsnummer ska anges.

Valfri. Vårdenhetens HSA-id eller ett organisationsnummer ska anges.


Ett Arbetsplats-id ska alltid anges om det är möjligt. HSA-id anges för den som är HSA-ansluten, saknas HSA-id så anges istället ett organisationsnummer om sådant finns.

Arbetsplats id typ

Obligatorisk om Arbetsplats-id anges. Giltiga värden är "HSA-id" eller "Organisationsnummer".

Obligatorisk om Arbetsplats-id anges. Giltiga värden är "HSA-id" eller "Organisationsnummer".

Arbetsplatsnamn

ObligatoriskObligatorisk
Adressuppgift

Obligatoriskt att ange adressuppgift till förskrivarens arbetsplats. En besöksadress ska anges om möjligt, i andra hand kan en postadress anges.

Endast en adress av varje adresstyp kan anges enligt VR184.

Valideras mot Utföraren enligt VR108

Obligatoriskt att ange adressuppgift till förskrivarens arbetsplats. En besöksadress ska anges om möjligt, i andra hand kan en postadress anges.

Endast en adress av varje adresstyp kan anges enligt VR184.


Adresstyp

ObligatoriskObligatorisk

Adress

ObligatoriskObligatorisk

Postnummer

ObligatoriskObligatorisk

Postort

ObligatoriskObligatorisk

Landskod

Får inte anges.Får inte anges.

3. Regler och kontroller

3.1. Generella verksamhetsregler

Verksamhetsregler beskriver validering och verksamhetslogik som E-hälsomyndigheten ansvarar för. Generella verksamhetsregler är de som används i flera tillämpningsanvisningar. Alla dessa finns beskrivna i Generella verksamhetsregler.

Tabell 6. Generella verksamhetsregler för denna tillämpningsanvisning

Regel-id

Regelnamn

VR011

Beräkning av förskriven mängd

VR012

Beräkning av förskriven mängd per uttag

VR014

Beräkning av antal uttag kvar

VR027

Beräkning av datum för nästa uttag inom förmån

VR034

Validering av händelsens utförare mot intyget

VR041

Komplettera legitimationskod från Legitimationsregistret utifrån personnummer i intyget

VR079

Originalordinations-id, produktradnummer och radnummer måste vara angiven i en giltig kombination och vara unikt
VR085Identifiering av doseringstyp
VR086Attribut som aldrig får anges eller ändras av vården
VR099Förändring av dosunderlagets status och version
VR105Referens till de resurser som påverkats av händelsen
VR107Kontroll att uppdragsgivare är tillåtet att ange
VR108

Information om utfärdande förskrivare ska överensstämma med förskrivarinformation på händelsen

VR110Kontrollera arbetsplatstyp på arbetsplats

VR111

Definition av villkor för när schemastartdag kan sättas

VR112

Hantering av schemastartdag vid repeterande tillfällesdosering
VR115Kontroll av rätt angivet aktuellt format för angiven händelsetyp

VR124

Kontroll av expedieringsintervallsenhet

VR125

Hantering av akut flaggan
VR140Attribut som inte får anges vid helförpackning respektive dosdispenserad förskrivning

VR144

Yrkeskod eller utökad yrkeskod måste anges

VR159

Ett telefonnummer på förskrivarens arbetsplats måste anges

VR160

Antalet telefonnummer till en förskrivare begränsas

VR169Definition parallell förskrivning
VR178Kontroll av giltigt anrop vid användning av resurssamling
VR184Antalet adresser per adresstyp begränsas
 

3.2. Automatiska kompletteringar 

Automatisk komplettering innebär att E-hälsomyndigheten tillför information för vissa attribut vid vissa tillfällen. En detaljerad beskrivning av alla automatiska kompletteringar finns i Automatiska kompletteringar.

Tabell 7. Automatiska kompletteringar i denna tillämpningsanvisning

Regel-id

Regelnamn

Auto01

Förskrivnings-id kompletteras med unikt id

Auto02

Komplettering av lagringstidpunkt

Auto03

Komplettering av sista giltighetsdag om värde saknas

Auto05

Förskrivningskedje-id genereras vid skapande av en ny förskrivning

Auto06

Versionsnummer för patients läkemedelslista genereras

Auto07

Komplettering av tidpunkt för händelse

Auto08

Generera unikt OR-ordinations-id för ny version av en förskrivning

Auto19

Förskrivningsversion genereras

Auto20

Komplettering av originalordinations-id om värde saknas
Auto22

Komplettera ny förskrivning med Tidigare-OR-ordinations-id och Referens till tidigare förskrivning

Auto24Förskrivningsstatus och förskrivningsstatusorsak sätts på ny förskrivning
Auto25Aktuellt format sätts till elektroniskt
Auto33Händelsen kompletteras med ett händelse-id
 

3.3. Specifika verksamhetsregler 

Verksamhetsregler beskriver validering och verksamhetslogik som E-hälsomyndigheten ansvarar för.  

Tabell 8. Specifika verksamhetsregler i denna tillämpningsanvisning

Regel-id

Regelnamn

Beskrivning av regelFelkod och felmeddelande

R001

Högst två parallella förskrivningar i samma förskrivningskedja

Högst två parallella förskrivningar är tillåtna i en förskrivningskedja. Kontrollerar att det inte redan finns parallella förskrivningar i kedjan.

Angiven Referens till tidigare förskrivning ska vara den enda befintliga förskrivningen i förskrivningskedjan med förskrivningsstatus aktiv, parkerad eller slutexpedierad.

2-25-422 När en parallell förskrivning ska registreras får det endast finnas en befintlig förskrivning i angiven förskrivningskedja med någon av förskrivningsstatus aktiv, parkerad eller slutexpedierad.
R002Referens till tidigare förskrivning får endast anges vid förskrivning på personnummer

En parallell förskrivning kan bara registreras i en förskrivningskedja om patienten har personnummer.

Kontrollerar att förskrivningen avser patient med personnummer om en Referens till tidigare förskrivning anges.

2-25-424 En förskrivning kan bara registreras i en förskrivningskedja för patient med personnummer.
R003Tidigare och ny förskrivning måste tillhöra samma patientKontrollerar att en angiven Referens till tidigare förskrivning avser en förskrivning som tillhör samma patient som den nya förskrivningen.2-25-425 Tidigare förskrivning och ny förskrivning måste avse samma patient.
R004Förutsättningar på tidigare förskrivning för registrering av parallell förskrivning

Kontrollerar att förskrivningen i Referens till tidigare förskrivning uppfyller följande kriterier:

 • Förskrivningsstatus ska vara aktiv, slutexpedierad eller parkerad.
 • Aktuellt format ska vara elektroniskt.
 • Ska avse ett läkemedel.

2-25-421 Tidigare förskrivning måste ha status aktiv, slutexpedierad eller parkerad.

2-25-430 Tidigare förskrivning måste ha aktuellt format elektroniskt.

2-25-431 Tidigare förskrivning måste avse läkemedel.

R005

Tidigare och ny förskrivning måste tillhöra samma förskrivningskedja

Kontrollerar att förskrivningskedje-id på ny förskrivning är samma som angiven Referens till tidigare förskrivning tillhör.

2-25-429 Förskrivningskedje-id på ny förskrivning stämmer inte med tidigare förskrivning.

R006

Kontroll av giltigt värde för första doseringsdag på ny parallell förskrivning

Vid registrering av en ny förskrivning i en befintlig kedja sker en kontroll av att övergång i användning från tidigare förskrivning till ny förskrivning avser ett framtida datum och inte innebär ett uppehåll eller överlappning i användning.

Angivet datum för Första doseringsdag på ny förskrivning kontrolleras:

 • att datum är senare än dagen datum (ska avse framtida användning)
 • att datum inte är mer än en dag efter tidigare förskrivnings Sista giltighetsdag (inom tidigare förskrivnings giltighetstid + 1 dag)
 • att datum är senare än tidigare förskrivnings Första doseringsdag, om en Första doseringsdag finns på tidigare förskrivning (dosering får inte starta innan tidigare förskrivnings dosering startar).

2-25-423 Första doseringsdag ska vara senare än dagens datum.

2-25-432 Första doseringsdag får som mest vara en dag efter den tidigare förskrivningens sista giltighetsdag.

2-25-433 Första doseringsdag ska vara senare än den tidigare förskrivningens första doseringsdag.

R007


Automatisk uppdatering av information på tidigare förskrivning

På tidigare förskrivning sätts följande information automatiskt:

Attribut

Regel

FörskrivningsversionSätts enligt regel Auto19
OR-ordinations-idÖvergångslösning. Sätts automatiskt enligt regel Auto08
Sista doseringsdag

Sätts till dagen före Första doseringsdag på ny förskrivning

Sista giltighetsdag

Sätts till dagen före Första doseringsdag på ny förskrivning

N/A
R008Parallell förskrivning får inte avse handelsvara

En parallell förskrivning får inte avse handelsvara.

Om en Referens till tidigare förskrivning har angivits kontrolleras att ett Varunummer inte anges på förskrivningen som registreras.

2-25-434 En parallell förskrivning får inte avse handelsvara.

R009

Reservlösning får inte användas för att skapa dosdispenserad förskrivning.

Reservlösning får inte användas för att skapa dosdispenserad förskrivning.

Om anropande system använder reservlösning (anropstyp i meddelandehuvud har värdet "DELAYED" ) och förskrivningen ska dosdispenseras (dosdispensering = true) returneras ett felmeddelande.

2-26-98 Anrop till reservlösning är inte tillåtet för dosdispenserad förskrivning.
R010Referens till tidigare förskrivning får inte anges när reservlösning används

Reservlösning får inte användas för att skapa en förskrivning i befintlig förskrivningskedja.

Om anropande system använder reservlösning (anropstyp i meddelandehuvud har värdet "DELAYED" ) och förskrivningen har ett värde angivet i Referens till tidigare förskrivning returneras ett felmeddelande

2-26-355 Referens till tidigare förskrivning får inte anges när reservlösning används.
R011Kontroll av Senaste datum för avslut av behandling vid registrering av parallell förskrivningNär en parallell förskrivning ska registreras och angiven tidigare förskrivning har ett värde för Senaste datum för avslut av behandling kontrolleras att samma värde finns angivet på den nya förskrivningen.2-25-820 Förskrivningen som registreras måste ha samma Senaste datum för avslut av behandling som tidigare förskrivning.
 

3.4. AFF-kontroller och kontrollsamlingar

Automatiska format- och författningskontroller (AFF-kontroller) är valideringar som säkerställer kvaliteten på informationen i Nationella läkemedelslistan. AFF-kontrollerna och kontrollsamlingarna beskrivs detaljerat på sidan Automatiska format- och författningskontroller (AFF-kontroller).

Vid registrera förskrivning körs REG-kontrollerna.  

3.5. Formatkontroller

E-hälsomyndigheten gör formatkontroller på vissa attribut i Nationella läkemedelslistan. Nedan listas de formatkontroller som används i den här tillämpningsanvisningen. Formatkontrollerna beskrivs detaljerat på sidan Formatkontroller i Nationella läkemedelslistan.

Tabell 9. Formatkontroller

Regel-id

Regelnamn

FK002Formatkontroll födelsedatum
FK003Tillåtna tecken i namnfält
FK004Enkel textvalidator
 

4. Presentationskrav

Inga specifika presentationskrav finns för denna tillämpningsanvisning.
Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster
1.12022-02-02Attributet antal itereringar borttagen och regeln för attributet Förskrivet antal uttag justerad
1.22022-03-30

Kompletterat attributet "Arbetsplatstyp" på utförare med värdet "Enskild förskrivare"

Följande har ändrat från "får ej anges" till "ignoreras" då det är så det är implementerat: Förskriven mängd, Förskriven mängd per uttag, Nästa uttag inom förmån, Kvarvarande mängd, Antal uttag kvar, Beslut slutexpediering


1.32022-11-10


Ändringar införda för parallella förskrivningar:

 • Stycke tillagt under verksamhetsbeskrivning
 • Nya lokala regler R001, R002, R003, R004, R005, R006, R007, R008. Tidigare regel R001 bytt namn till R009.
 • Två nya varianter 1.3 och 1.4
 • Ny verksamhetsregel VR169, VR178
 • Justerad autoregel Auto22

Förändrade regler för attribut med anledning av parallella förskrivningar:

 • Händelseorsak
 • Referens till tidigare förskrivning (U.102 justerad)
 • Förskrivningskedje-id
 • Referens till tidigare OR-ordinations-id
 • Första doseringsdag
 • NPL-pack id (AFF G.007 justerad)
 • Varunummer
 • Rekommendation inlagt för attributet Senaste datum för avslut av behandling

Förbättringar dokumentation:

 • Lagt till referens till Auto08 som saknades för OR-ordinations-id
 • Förtydligat att förkravet endast gäller om förskrivningen avser patient med personnummer
 • Förtydligat att doseringsanvisning för födelsedatumpatienter är begränsad till 400 tecken
 • I kapitel 3.3 Specifika verksamhetsregler, lagt till kolumn för felkod och felmeddelande
 • I kapitel 2.5 Efterfrågad information uppdaterat information om FHIR-Operation

 • I avsnitt Meddelandehuvud ersatt regler med hänvisning till tillämpningsmönster i Informationsspecifikation meddelandehuvud samt tagit bort tabell.
1.42023-05-04

I variant 1.3, 1.4 tillagt information om registrering av parallell förskrivning via resurssamling.

Regel R010 tillagd som hindrar att reservlösning används när en ny förskrivning skapas i befintlig förskrivningskedja

1.52023-08-24
 • Ny regel R011 kontroll av Senaste datum för avslut av behandling på ny parallell förskrivning mot eventuellt datum på tidigare förskrivning. 
 • Referens till VR124 tillagd på Expedieringsintervallsenhet.
 • VR184 tillagd och refereras under avsnitt Informationsresurs Personal - Adressuppgift, begränsar adresser till en per adresstyp.
 • Kommentar för förtydligande av term Utfärdandedatum.
1.62023-11-09

Uppdaterat kommentar för följande attribut:

 • Referens till tidigare förskrivning
 • Förskrivningskedje-id
 • Första doseringsdag
 • Sista doseringsdag

Lagt till Kombinerat NEF-id under rubrik NEF-id.

1.72024-02-22
 • Förtydligat regler i tabell 5 Informationsresurs Personal
 • Senaste datum för avslut av behandling: förtydligat villkor och rekommendation vid registrering av parallell förskrivning
 • Förskrivarens kommentar: Rekommendation som avser registrering av parallell förskrivning tillagd.
 • Förskrivet antal uttag: Tagit bort "Valideras i AFF", kontroll sker i schemavalidering.
 • Akut förändring: tagit bort felaktigt "Valideras i AFF".
1.8 2024-04-16

Förändring i samband med extra release 21.8.2

 • Nytt attribut testförskrivning tillagt.
1.92024-05-06
 • NPL-id: Kommentar tillagd om kontroll av ATC-kod vid skapande av parallell förskrivning. Även förtydligat kontroll av ATC-kod under verksamhetsbeskrivning.