Händelse – NLLProvenance

Beskrivning av resursen Händelse.1. Inledning

Resursen Händelse  bifogas till resurs i Nationella Läkemedelslistan när ett dosunderlag, dossamtycke, förskrivning, uttag, uttag pappersrecept, spärr eller registrerat åtkomstsamtycke skapas(POST) eller uppdateras(PUT).

2. Översikt

När det sker en förändring i den Nationella Läkemedelslistan kopplas förändringen till en händelse. Händelsen innehåller alltid information om förändringen vem som gjorde förändringen och när. Övrig information som bifogas i händelseresursen varierar beroende på vilken typ av information som ska uppdateras. Händelser för en förskrivning skiljer sig till exempel från händelser för ett dossamtycke. Se sidan Händelser i Nationella läkemedelslistan för mer information om de olika händelsetyperna.

För att underlätta förståelsen av vilken information som ska bifogas i händelsen har därför olika händelseprofiler skapats. Dessa specialiserade profiler eller scenarion är alla baserade på basprofilen NLLProvenance vilket gör att samtliga typer av händelser kan tolkas både som en NLLProvenance och en av specialprofilerna.  Underlag för händelsen ska bifogas anropet i meddelandehuvdet i form av en händelseresurs. För mer information se NLLProvenance i Simplifier.

I tabell 1 nedan listas de händelseprofiler som finns, med länkar till Simplifier för respektive profil. 

Tabell 1 - Händelseprofiler

Händelseprofil

Berörd resurs

Kommentar

NLLProvenanceAlla resurser med stöd för händelserBasprofil som kan användas för att representera alla typer av händelser
NLLProvenanceBasicDataLockBasic av typen SpärrProfil som visar vilka element och värdemängder som är applicerbara för händelser som rör Spärrar. Se Spärrhändelse – NLLProvenanceBasicDatalock
NLLProvenanceConsentAccessConsent av typen ÅtkomstsamtyckeProfil som visar vilka element och värdemängder som är applicerbara för händelser som rör Registrerat åtkomstsamtycke. Se Registrerat åtkomstsamtyckeshändelse - NLLProvenanceConsentAccess
NLLProvenanceBasicMultiDoseDispensingBasisBasic av typen DosunderlagProfil som visar vilka element och värdemängder som är applicerbara för händelser som rör Dosunderlag
NLLProvenanceConsentMultiDoseConsent av typen DossamtyckeProfil som visar vilka element och värdemängder som är applicerbara för händelser som rör Dossamtycken
NLLProvenanceMedicationDispenseMedicationDispense alla typerProfil som visar vilka element och värdemängder som är applicerbara för händelser som rör Uttag inkl. pappersbaserade uttag
NLLProvenanceMedicationRequestCancelledMedicationRequest avseende makuleringProfil som visar vilka element och värdemängder som är applicerbara för händelser som rör makulera Förskrivningar
NLLProvenanceMedicationRequestStoppedMedicationRequest avseende avslutaProfil som visar vilka element och värdemängder som är applicerbara för händelser som rör avsluta Förskrivningar
NLLProvenanceMedicationRequestOtherMedicationRequest avseende övriga operationerProfil som visar vilka element och värdemängder som är applicerbara för händelser som rör skapa, förnya, ersätta och uppdatera Förskrivningar
 

Figur 1 - Tillämpning profil NLLProvenance

3. Attribut

Presentationskraven i tabell 2 nedan anger vad som ska visas för användaren i samband med att denna resurs hämtas och visas. Att ett attribut är obligatoriskt att visa innebär att det ska visas om information returneras. För kodade värden, se presentationskrav i TA 34 – Hämta värdemängder och kodrelationer (34:P.1 och 34:P.2).  

Tabell 2 - Attribut Händelse

Oops, it seems that you need to place a table or a macro generating a table within the Table Filter macro.

The table is being loaded. Please wait for a bit ...

Term

Termdefinition och anmärkning

FHIR

Kommentar FHIR

Presentationskrav apotek

Presentationskrav vård

Presentationskrav e-handel privatperson

Händelse-idunik identifierare för en händelseProvenance.id
valfrittvalfrittvalfritt

Händelsetidpunkt

tidpunkt när en händelse registreras i Nationella läkemedelslistanProvenance.recorded
obligatorisktobligatorisktobligatoriskt
Händelsetyp

typ av händelse kopplat till förskrivning, uttag dosunderlag, åtkomstsamtycke, eller spärr
   
Anmärkning

Se sidan Händelser i Nationella läkemedelslistan för mer information om händelsetyper.

Exempel på händelser kopplade till förskrivning:
   - Registrera förskrivning, Uppdatera förskrivning, Makulera förskrivning etc.
   
Exempel på händelser kopplade till expediering:
   - Expediera, Kreditera, Backa uttag, Uppdatera uttag etc.
   
Exempel på händelser kopplade till dosunderlag:
   - Registrera dosunderlag, Registrera dossamtycke, Godkänn dosunderlag etc.

Exempel på händelser kopplade till spärr:
   - Registrera, Avregistrera

Exempel på händelser kopplade till åtkomstsamtycke:
   - Registrera förfrågan, Avregistrera samtycke

Provenance.activity.coding.code

Metadata:

 • Provenance.activity.coding.system (valfri)
 • Provenance.activity.coding.version (valfri)

ValueSet: provenance-activity-types

Specialserade ValueSet för scenarios:


Det ska tydligt framgå vilken typ av händelse som skett.

Det ska tydligt framgå vilken typ av händelse som skett.
Det ska tydligt framgå vilken typ av händelse som skett.
Händelseorsakkod för orsak till händelse

Provenance.reason.coding.code

Metadata:

 • Provenance.reason.coding.system
 • Provenance.reason.coding.versionValueSet: nll-reason-for-provenance

Förekommer på förskrivningshändelser.  Se sidan Händelser i Nationella läkemedelslistan för mer information.

Provenance.reason.coding.system behöver anges för att peka ut vilket kodverk som händelseorsaken hämtas ifrån eller valideras emot. Kan anta värden ur följande värdemängder:

(info)  Till Release 21.9 införs en förbättring som innebär att  Provenance.reason.coding.system autokompletteras av EHM utifrån angiven Händelseorsak.

obligatoriskt

Klartexten för koden OTH behöver inte visas utan då är det tillräckligt om "Beskrivning händelseorsak" visas.

obligatoriskt

Klartexten för koden OTH behöver inte visas utan då är det tillräckligt om "Beskrivning händelseorsak" visas.

obligatoriskt

Klartexten för koden OTH behöver inte visas utan då är det tillräckligt om "Beskrivning händelseorsak" visas.

Beskrivning händelseorsakfritextbeskrivning av orsak till händelse

Provenance.reason.text


obligatorisktobligatorisktobligatoriskt
Resursreferens

hänvisning till version av en eller flera resurser som skapats vid händelsen.


Provenance.target

Read only, logiskt id till resurs och version av resursen. Notera att flera förekomster av samma typ av resurs kan förekomma.

Exempel:
Referens till flera uttag vid en expediering, eller vid händelserna Ersätta och Förnya då referens sparas till den nya förskrivningen och den befintliga som samtidigt avslutas.

valfrittvalfrittvalfritt
Utförare

person som utför en händelse

Anmärkning

En händelse har alltid en utförare med undantag för automatisk registervård där ingen utförare anges.

Provenance.agent.who

Provenance.agent.type.coding.code = enterer

Inbäddad resurs: Personal – NLLPractitioner

eller för spärrhändelse och åtkomstsamtyckeshändelse möjlighet att ange Patient – NLLPatient

ValueSet: provenance-participant-types (simplifier.net)

obligatoriskt

Se informationsspecifikation personal.


obligatoriskt

Se informationsspecifikation personal.


obligatoriskt

Se informationsspecifikation personal.


Uppdragsgivare

person, annan än utföraren, som är ansvarig för en händelse

Anmärkning

En händelse kan i vissa fall ha en uppdragsgivare. om personen (utföraren) utför händelsen efter kontakt med en behörig person.

Provenance.agent.who

Provenance.agent.type.coding.code = author

Inbäddad resurs: Personal – NLLPractitioner

eller för spärrhändelse möjlighet att ange Patient – NLLPatient

ValueSet: provenance-participant-types (simplifier.net)

obligatoriskt

Se informationsspecifikation personal.

obligatoriskt

Se informationsspecifikation personal.

obligatoriskt

Se informationsspecifikation personal.

Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster
1.12022-05-25Lagt till referens till NLLProvenanceConsentAccess
1.22023-05-04

Förbättrad dokumentation

 • Uppdaterat länkar för specialiserade profiler scenarion
 • Händelsetyp , uppdaterad definition samt lagt till Valuset för olika scenarion i kolumn för FHIR kommentera
 • Resursreferens, uppdaterad definition.
 • Flyttat informationsspecifikation för Åtkomstsamtyckeshändelse - NLLProvenanceConsentAccess och Spärrhändelse - NLLProvenanceDatalock som en undersida till denna sida.
 • Kompletterat med att patient kan anges som utförare för en åtkomstsamtyckeshändelse
1.32023-08 24

Förbättrad dokumentation

 • Länk inlagd för termen Händelsetyp för mer information om händelsetyper.

1.3.1

2023-09-22

Förbättrad dokumentation.

 • Händelseorsak, förtydligat hur Provenance.reason.coding.system ska hanteras.
   Provenance.reason.coding.system behöver anges för förskrivningshändelser men inte för uttagshändelser för uttagshändelser så autokompleteras det av EHM.

1.4

2023-11-09

Förbättrad dokumentation.

 • Under rubrik 3 Attribut. Tagit bort mening som hänvisade till att alla ändringsbara attribut ska visas , en händelse kan inte uppdateras så det är inte relevant för resursen Händelse – NLLProvenance.
 • Förtydligat anmärkning  i definition för utförare och uppdragsgivare.

1.5

2023-11-17

Förbättrad dokumentation

 • Under rubrik 1 - Inledning. Förtydligat att en händelse även ska bifogas  för spärr och registrerat åtkomstsamtycke.
 • Under rubrik 2 - Översikt. Förbättrat text för bättre läsbarhet. Samt förtydligat att händelseprofil NLLProvenanceMedicationRequestOther även omfattar ersätta och förnya förskrivning.

1.6

2024-02-21

Förbättrad dokumentation

 • Förtydligat hantering av händelseorsak samt hänvisat till kommande förbättring i release 21.9