Patient – NLLPatient

Beskrivning av resursen Patient.1. Inledning

Resursen Patient beskriver person som erhåller eller är registrerad för att erhålla hälso- och sjukvård.

Patient (med eller utan person-id) är en person som

  • kan få en förskrivning
  • kan hämta ut läkemedel på apotek

2. Översikt

För patient med personnummer hämtas uppgifter från folkbokföringen. Patient kan antingen vara en egen resurs med ett logiskt id i Nationella läkemedelslistan eller en inbäddad resurs för patienter som saknar personnummer. Vid reservlösning kan kan det även vara en inbäddad patient med personnummer.

För presentationskrav av uppgifter om patient se Generella presentationskrav för anslutande aktörer och system, speciellt avsnitt 4.

NLLPatient i Simplifier.

Figur 1 - Tillämpning av profilen NLLPatient

3. Attribut

Tabell 1 - Attribut Patient

Term

Termdefinition och anmärkningFHIR

Kommentar FHIR

Patient-id

unik identifierare för en patientresurs

Anmärkning
Identifieraren kan vara ett logiskt id till en patientresurs registrerad i Nationella läkemedelslistan. Identifieraren kan alternativt vara en intern referens till en inbäddad patientresurs.

Patient.idPersonnummerunik identifierare för person som finns registrerad i folkbokföringen

Anmärkning
Skatteverket tilldelar personnummer.

Patient.identifier:pnr

Metadata:

Patient.identifier:pnr.system = http://electronichealth.se/identifier/personnummer

Används endast för patient med personnummer.

Fast värde för 'system' för att ange typ av identifierare. I detta fall personnummer

Aktiv

markering om resursen används aktivt

Anmärkning
Om markering är aktiv är uppgifterna aktuella för patienten och resursen används. Är den inaktiv är uppgifterna inaktuella och resursen används inte längre.

Används för att markera om exempelvis en patient avlidit eller blivit avregistrerad från folkbokföringen av andra skäl.

Patient.activeAnvänds endast för patient med personnummer.

Redigerat namn


persons mellannamn, efternamn och förnamn förkortade till 36 tecken

Anmärkning
Används om namnen tillsammans överskrider 36 tecken. Vid skyddade personuppgifter returneras ”Personuppgift skyddad”

Patient.name.text

Används endast för patient med personnummer.

Redigerat namn och fullständigt namn använder samma FHIR element.

Det rekommenderas att minst använda fältet Redigerat namn eller Fullständigt namn vid presentation av patientens namn eftersom det är det namn som förekommer på utskrifter från Nationella läkemedelslistan.

Fullständigt namn

persons för- och efternamn

Anmärkning
Övergångslösning för transformatorn.

Patient.name.text

Används endast för patient med personnummer för uttag pappersrecept skapade via versionspaket 17.1. Upp till 60 tecken kan förekomma.

Fullständigt namn och Redigerat namn använder samma FHIR element.

Det rekommenderas att minst använda fältet Redigerat namn eller Fullständigt namn vid presentation av patientens namn eftersom det är det namn som förekommer på utskrifter från Nationella läkemedelslistan.

Förnamn

persons individuella namn eller dopnamn

Patient.name.given

Endast ett förnamn anges för patient som saknar personnummer.

För patient med personnummer kommer uppgift från folkbokföringen.

Tilltalsnamnsmarkering

kod för att ange om förnamnet är ett tilltalsnamn

Patient.name.given.extension:nllNameQualifier

ValueSet: 

name-part-qualifier

För patient med personnummer kommer uppgift från folkbokföringen.

Tilltalsmarkering används inte för patient som saknar personnummer.

Efternamnnamn som anger släkt- eller familjetillhörighet

Patient.name.family

För patient med personnummer kommer uppgift från folkbokföringen. Om patient har mellannamn (se SKVs definition) presenteras det först i Efternamn: mellannamn + mellanslag + efternamn.

För patient som saknar personnummer är det angivet efternamn vid förskrivning eller expediering.

Könjuridiskt kön

Anmärkning
Anges endast för patienter utan personnummer.

Patient.gender

Används endast för patient som saknar personnummer.

Kön anges vid registrering av förskrivning till person som saknar personnummer. Vid uttag pappersrecept ignoreras kön.

ValueSet : administrative-gender

Födelsedatumdatum då patienten föddes

Anmärkning
Kan även vara ett tilldelat födelsedatum. Om ett födelsedatum är okänt ska det tilldelade datumet vara rimligt i förhållande till patientens ålder.

Patient.birthDate

Används endast för patient som saknar personnummer.
Kommunkod för kommun

Anmärkning
Anger vilken kommun en person är folkbokförd på.

Patient.address.extension:nllMunicipalityCode

Används endast för patient med personnummer. Uppgift kommer från folkbokföringen.

Länkod för län

Anmärkning
Anger i vilket län en person är folkbokförd.

Patient.address.extension:nllRegionCode

Används endast för patient med personnummer. Uppgift kommer från folkbokföringen.
Folkbokförd

anger om en person med personnummer har kunnat bekräftas som varit eller är folkbokförd i Sverige.

Anmärkning
Ett personnummer kan ha folkbokföringsstatus okänd i de fall E-hälsomyndigheten av tekniska skäl inte kunnat verifiera personnummer mot folkbokföringsregistret.

Patient.extension:nllPopulationRegistered

Används endast för patient med personnummer.

Value-set:

population-registered-status

KodvärdeDisplayBeskrivning
YESJaAngivet personnummer för person har bekräftas ha varit eller är folkbokförd i Sverige.
NONej

Angivet personnummer har inte varit och är inte folkbokfört i Sverige.

Anmärkning
Denna status används exempelvis då personnumret är ett testpersonnummer som inte finns i folkbokföringen.

UNKNOWNOkänd

Angivet personnummer har förnärvarande inte varit möjlig att bekräfta som folkbokförd på grund av tekniska skäl.

Anmärkning
Denna status används exempelvis för person med personnummer som inte tidigare har uppgift i Nationella läkemedelslistan och det samtidigt inte varit tekniskt möjligt att bekräfta personnumret i Folkbokföringen.

Avlidenmarkering från folkbokföringen som anger om personen är avliden

Patient.deceased[x]

Används endast för patient med personnummer. Uppgift kommer från folkbokföringen.
Metadata om patient

Patient.meta.security


Koder som används för att ange informationssäkerhetsklass för en resurs

Value-set: Säkerhetsklassning (security-labels)

skyddade personuppgifter

markering som anger om personen har skyddade personuppgifter

Anmärkning
Anger om personen har skyddade personuppgifter av typen Skyddad folkbokföring eller Sekretessmarkering hos Skatteverket.


Patient.meta.security.code = DEMO

metadata:
Patient.meta.security.version
Patient.meta.security.system

Kläs på patientresurs enligt FHIR standard för patient med Skyddade personuppgifter dvs patient med sekretessmarkering eller skyddad folkbokföring. 

Sekretessmarkering

markering som anger att personen har skyddade personuppgifter av typen Sekretessmarkering hos Skatteverket

Patient.meta.security.code = sekretessmarkering 

metadata:
Patient.meta.security.version
Patient.meta.security.system


Används endast för patient med personnummer. Uppgift kommer från folkbokföringen


Skyddad folkbokföring

markering som anger att personen har skyddade personuppgifter av typen skyddad folkbokföring hos skatteverket 

 Patient.meta.security.code =  skyddadFolkbokforing

metadata:
Patient.meta.security.version
Patient.meta.security.system

Används endast för patient med personnummer. Uppgift kommer från folkbokföringen
 

Testperson

markering som anger att personen är en testperson

Anmärkning
Testperson kan enbart skapas av E-hälsomyndigheten på testpersonnummer definierade av skatteverket

Patient.meta.security.code = HTEST

metadata:
Patient.meta.security.version
Patient.meta.security.system

Kläs på testperson vid hämtning

Delmängd

markering som indikerar att en delmängd av folkbokföringsinformation från källan hos skatteverket returneras. 

Anmärkning
exempelvis returneras inte adressuppgifter och kön.

Patient.meta.security.code = SUBSETTED

metadata:
Patient.meta.security.version
Patient.meta.security.system

Kläs på patientresurs enligt FHIR standard för resurs som inte innehåller fullständig information jämfört med källinformationen. Kläs på samtliga patienter med personnummer vid hämtning 

Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster 
1.12022-02-02

Ändra till Patient-id istf det logiska id till patientresursen.

Uppdaterat Anmärkning för termen Aktiv.

Uppdaterat beskrivning av term Folkbokförd samt lagt till förklaring av olika värden på Folkbokförd.

Lagt till koden PROTECTIDENT för att representera "Skyddade personuppgifter" i Kommentar FHIR.

Strukit tidigare text. Lagt till ValueSet för Tilltalsnamnsmarkering.

Förtydligat anmärkning för termen Födelsedatum.

Lagt till beskrivning hur mellannamn visas i attributet Efternamn.

1.22022-05-25

Ändrat länk till värdemängd för attributet Kön.

Förtydligat när fullständigt namn används

1.32022-11-10

Ändrad specifikation av termen Skyddade personuppgifter som från och med 21.4 kan innehålla uppgift om Skyddad folkbokföring eller Sekretessmarkering. Den tidigare aggregerade koden PROTECTIDENT för skyddade personuppgifter har tagits bort.

Förtydligat metadata som ska anges med personnummer.


1.42024-04-16

Lagt till avsnitt Metadata om patient som definierar hantering av personer med skyddade personuppgifter och testpersoner.

  • Lagt till hur testperson identifieras nytt till release 21.8.2
  • Förtydligat hur person med skyddad folkbokföring returneras
  • Förtydligat hur person med sekretessmarkering returneras
  • Förtydligat hur person med skyddade personuppgifter returneras
  • Förtydligat att metadata finns som markerar att en delmängd av information som finns i folkbokföringen returneras