TA 22 – Dosering och administreringssätt


Denna tillämpningsanvisning beskriver hur dosering och administreringssätt hanteras i Nationella läkemedelslistan. Denna tillämpningsanvisning kompletterar samtliga tillämpningsanvisningar som hanterar förskrivningar och uttag. Den kan alltså inte existera fristående, utan "starten" är alltid en annan tillämpningsanvisning.1. Verksamhetsbeskrivning

Syftet med denna tillämpningsanvisning är att beskriva hur dosering och administreringssätt hanteras i Nationella läkemedelslistan. Denna tillämpningsanvisning kompletterar samtliga tillämpningsanvisningar som hanterar förskrivningar och uttag. Den kan alltså inte existera fristående, utan "starten" är alltid en annan tillämpningsanvisning.

I Nationella läkemedelslistan kan en dosering struktureras på olika sätt och med olika doseringstyper som är uppbyggda av olika parametrar. Dessa parametrar kan kombineras på många olika sätt och därför finns ett regelverk kring detta. Regelverket beskrivs i denna tillämpningsanvisning för att möjliggöra för anslutande system att implementera regelverket och kunna hantera förskrivningar i Nationella läkemedelslistan. En fördjupande informationstext om dosering finns här Dosering och doseringsanvisning.

När en förskrivning skickas in till Nationella läkemedelslistan ska informationen skickas in både i strukturerat format och som en patientanpassad doseringsanvisning, mer om doseringsanvisning finns i TA 21 – Doseringsanvisning och TA 55 - Generera doseringsanvisning.

Doseringstyper

Det finns fem olika doseringstyper:

 • Tillfällesdosering 
 • Frekvensdosering
 • Intervalldosering
 • Engångsdosering
 • Fritextdosering.

Doseringssteg och doseringsdelsteg

Det som styr hur länge en dosering ska pågå är doseringssteg (och för tillfällesdosering även doseringsdelsteg). En beskrivning av hur doseringssteg och doseringsdelsteg förhåller sig till varandra finns i texten om dosering Dosering och doseringsanvisning

Administreringssätt

Administreringssätt ska anges med koder från värdemängder som E-hälsomyndigheten tillhandahåller och detta beskrivs också i denna tillämpningsanvisning.

Det finns fem värdemängder för administreringssätt: 

 • Administreringsmetod 
 • Administreringsväg 
 • Precisering av administreringsställe 
 • Administreringsställe 
 • Medicinteknisk produkt vid läkemedelsadministrering.

För mer information om värdemängderna för administreringssätt se sidan Kodverk och kodrelationer och TA 34 – Hämta värdemängder och kodrelationer.

1.1. Behörighetsroller 

Följande behörighetsroller berörs av denna tillämpningsanvisning:

 • Förskrivare
 • Farmaceut på apotek
 • Icke-legitimerad apotekspersonal.

 En definition av behörighetsrollerna finns på sidan Roller.

1.2. Termer och definitioner

En beskrivning av samtliga termer som används i denna tillämpningsanvisning går att hitta på sidan Termer och begrepp i Handboken.

1.3. Resurser 

I tabell 1 nedan listas de informationsresurser, FHIR-resurser och FHIR-profiler som ska användas för denna tillämpningsanvisning.

Se Generell beskrivning av FHIR för en mer generell beskrivning av FHIR-resurser och FHIR-profiler i Nationella läkemedelslistan. 

Tabell 1 - Informationsresurser för TA 22 - Dosering och administreringssätt

Informationsresurs

FHIR-Resurs

FHIR-Profil

FörskrivningMedicationRequestNLLMedicationRequest
DoseringDosageNLLDosage


2. Delfunktion och varianter av tillämpningsanvisningen

KRAV Krav-ID 22:2:1: Skapa och tolka dosering och administreringssätt  - vård ((info) kan tillfälligt ersättas av 22:2:3 för vård)

System som ska skapa och ändra förskrivningar av läkemedel ska kunna skapa och tolka alla varianter i TA 22 (hela NLLDosage). 

Vid förskrivning av teknisk sprit ska systemet endast kunna skapa och tolka variant 1.5 Doseringstyp fritextdoseringvariant 2.1 Administreringssätt och variant 3.1 Underlag till doseringsanvisning

Vid förskrivning av handelsvaror ska systemet endast kunna skapa och tolka variant 1.5 Doseringstyp fritextdosering och variant 3.1 Underlag till doseringsanvisning (Administreringsinstruktion undantaget). Observera att variant 2.1 Administreringssätt inte är tillåten vid förskrivning av handelsvaror. 


KRAV Krav-ID 22:2:2: Tolka dosering och administreringssätt

Valfritt att implementera hela eller delar av TA 22 för verksamhetsflödena Läsåtkomst vård, Läsåtkomst apotek och E-handel privatperson, apotek. Vid läsning är det obligatoriskt att visa doseringsanvisning enligt presentationskrav 21:P.2 i TA 21 respektive 55:P.2 i TA 55. 


KRAV Krav-ID 22:2:3 Skapa och tolka dosering och administreringssätt ((info) tillfälligt krav för vård, utgår under andra halvåret 2028)

System som ska skapa förskrivningar av läkemedel ska kunna skapa och tolka variant 1.5 Doseringstyp fritextdosering, variant 2.1 Administreringssätt och variant 3.1 Underlag till doseringsanvisning

Vid förskrivning av teknisk sprit ska systemet endast kunna skapa och tolka variant 1.5 Doseringstyp fritextdoseringvariant 2.1 Administreringssätt och variant 3.1 Underlag till doseringsanvisning

Vid förskrivning av handelsvaror ska systemet endast kunna skapa och tolka variant 1.5 Doseringstyp fritextdosering och variant 3.1 Underlag till doseringsanvisning (Administreringsinstruktion undantaget). Observera att variant 2.1 Administreringssätt inte är tillåten vid förskrivning av handelsvaror. 


KRAV Krav-ID 22:2:4: Skapa och tolka dosering och administreringssätt - apotek ((info) nytt krav för apotek, kan tillfälligt ersättas av 22:2:5)

Vid registrering av pappers- och telefonrecept för läkemedel och teknisk sprit ska som minimum variant 1.5 Doseringstyp fritextdoseringvariant 2.1 Administreringssätt och variant 3.1 Underlag till doseringsanvisning  kunna skapas. Övriga doseringstyper är valfria. 

Vid uppdatering  eller ersättning av förskrivning samt när uttagsdosering skapas för läkemedel ska alla varianter i TA 22 (hela NLLDosage) kunna tolkas och skapas.

Vid uppdatering av förskrivning eller när uttagsdosering skapas för teknisk sprit ska systemet endast kunna skapa och tolka variant 1.5 Doseringstyp fritextdoseringvariant 2.1 Administreringssätt och variant 3.1 Underlag till doseringsanvisning

Vid uppdatering av förskrivning eller när uttagsdosering skapas för handelsvaror (exklusive teknisk sprit) ska systemet endast kunna skapa och tolka  variant 1.5 Doseringstyp fritextdosering och variant 3.1 Underlag till doseringsanvisning (Administreringsinstruktion undantaget). Observera att variant 2.1 Administreringssätt inte är tillåten vid förskrivning av handelsvaror. 


KRAV Krav-ID 22:2:5: Skapa och tolka dosering och administreringssätt på apotek  ((info) tillfälligt krav för apotek, utgår under andra halvåret 2028)

Vid registrering av pappers- och telefonrecept ska variant 1.5 Doseringstyp fritextdoseringvariant 2.1 Administreringssätt och variant 3.1 Underlag till doseringsanvisning kunna skapas. Övriga doseringstyper är valfria.

Vid uppdatering av dosering eller när uttagsdosering skapas för läkemedel ska variant 1.5 Doseringstyp fritextdosering, variant 1.1 Doseringstyp tillfällesdosering, variant 2.1 Administreringssätt och variant 3.1 Underlag till doseringsanvisning kunna tolkas och skapas. Observera att vid övrig uppdatering av förskrivning eller om attributet ”annan instruktion” eller attributen för administreringssätt ändras, ska doseringen bibehållas i befintlig struktur. Vid uppdatering av förskrivning, dosering eller ”annan instruktion” samt vid skapande av uttagsdosering ska administreringssättet bibehållas i befintlig struktur.

Vid ersätta förskrivning ska variant 1.5 Doseringstyp fritextdosering, variant 1.1 Doseringstyp tillfällesdosering, variant 2.1 Administreringssätt och variant 3.1 Underlag till doseringsanvisning kunna tolkas och skapas.

Vid förnya förskrivning ska doseringen bibehållas oförändrad.

Vid uppdatering av förskrivning eller när uttagsdosering skapas för teknisk sprit ska systemet endast kunna skapa och tolka variant 1.5 Doseringstyp fritextdoseringvariant 2.1 Administreringssätt och variant 3.1 Underlag till doseringsanvisning.

Vid uppdatering av förskrivning eller när uttagsdosering skapas för handelsvaror (exklusive teknisk sprit) ska systemet endast kunna skapa och tolka  variant 1.5 Doseringstyp fritextdosering och variant 3.1 Underlag till doseringsanvisning. (Administreringsinstruktion undantaget). Observera att variant 2.1 Administreringssätt inte är tillåten vid förskrivning av handelsvaror. 

2.1. Förkrav

Denna tillämpningsanvisning är en del av samtliga tillämpningsanvisningar som hanterar förskrivningar och uttag i en patients läkemedelslista. 

2.2. Delfunktion 1: Doseringstyper

Beskriver vilken information som ska anges för respektive doseringstyp. En dosering kan endast bestå av en doseringstyp.

Variant 1.1 Doseringstyp Tillfällesdosering

Beskrivning av tillämpning

En tillfällesdosering kan uttryckas som en dos vid ett klockslag (heltimme) eller vid en viss period på dygnet.

Exempel:

 • 1 tablett klockan 08, 1 tablett klockan 12, 1 tablett klockan 18
 • 1 tablett på morgonen, 1 tablett till lunch, 2 tabletter till kvällen, 1 tablett till natten.

Vid förskrivning av läkemedel som ska dosdispenseras måste doseringstypen tillfällesdosering (med klockslag) användas.

Hanterad information

Informationsresurs Förskrivning

(warning) Observera att det utöver doseringskontroller finns ytterligare regler i övriga tillämpningsanvisningar som rör nedanstående attribut i informationsresurs förskrivning.

Tabell 2 -  Informationsresurs Förskrivning vid tillfällesdosering

Term i termbeskrivningen

Villkor helförpackningVillkor dosdispenserad (om avviker från helförpackning)Kommentar
Första doseringsdag

Valfri för patient utan dossamtycke.

Obligatorisk för patient med dossamtycke.

Valideras i AFF.

Obligatorisk.

Valideras i AFF.

Första doseringsdag anges av förskrivaren i Annan instruktion om datumet är viktigt för patienten att veta om.
Sista doseringsdagValfri.
Sista doseringsdag anges av förskrivaren i Annan instruktion om datumet är viktigt för patienten att veta om.
Schemastartdag

Får inte anges.

Sätts automatiskt enligt VR112 om villkor för schemastartdag uppfylls enligt VR111.

Får inte anges.

Sätts automatiskt enligt VR112 om villkor för schemastartdag uppfylls enligt VR111.Informationsresurs Dosering

Tabell 3 - Informationsresurs Dosering vid tillfällesdosering

Term i termbeskrivningen

Villkor helförpackningVillkor dosdispenserad (om avviker från helförpackning)Kommentar
Administreringstillfällets varaktighetValfri.Får inte anges.
Antal administreringarFår inte anges.

Antal administreringar maxFår inte anges.

Antal upprepningarFår inte anges.

Dos

Obligatoriskt att ange något av följande:

 • Dos 
 • Dos max och Dos min
 • Doseringshastighet

Undantag till villkoret kan göras när det finns behov av att uttrycka en dos som inte är specificerad, t.ex. vid warfarinbehandling. Då anges klockslag eller period på dygnet samt dosenhet men dos utelämnas.

Obligatorisk.


Dos max

Obligatoriskt att ange något av följande:

 • Dos 
 • Dos max och Dos min
 • Doseringshastighet
Får inte anges.
Dos min

Obligatoriskt att ange något av följande:

 • Dos 
 • Dos max och Dos min
 • Doseringshastighet
Får inte anges.
Dosenhet

Obligatorisk* om Dos är angiven.

*Valfri vid förnya förskrivning under övergångsperioden

Obligatorisk*.


*Valfri vid förnya förskrivning under övergångsperioden


Dosenhet max

Obligatorisk* om Dos max är angiven.

*Valfri vid förnya förskrivning under övergångsperioden

Får inte anges
Dosenhet min

Obligatorisk* om Dos min är angiven.

*Valfri vid förnya förskrivning under övergångsperioden

Får inte anges
Doseringshastighet

Obligatoriskt att ange något av följande:

 • Dos 
 • Dos max och Dos min
 • Doseringshastighet
Får inte anges.
DoseringshastighetsenhetObligatorisk om Doseringshastighet är angivet.Får inte anges.
Doseringstyp

Ignoreras, autokompletteras enligt regler i VR085.Enhet för administreringstillfällets varaktighetObligatorisk om Administreringstillfällets varaktighet är angivet.Får inte anges.
FritextdoseringFår inte anges.

Klockslag

Obligatoriskt att ange något av följande:

 • Klockslag
 • Period på dygnet

Samma klockslag får endast förekomma en gång för doseringssteg/doseringsdelsteg med samma sekvensnummer. 

Obligatorisk.

Samma klockslag får endast förekomma en gång för doseringssteg/doseringsdelsteg med samma sekvensnummer. 

(warning) Det är möjligt att utelämna klockslag och period på dygnet om doseringen är vid behov.
Längd doseringsdelstegObligatorisk om Subsekvens är angiven.
(warning) Doseringsdelsteg ska endast användas om doseringen är repeterande och administreringstillfällena är olika från dag till dag. 
Längd doseringsstegValfri.

Längd doseringssteg maxObligatorisk om Längd doseringssteg min anges.Får inte anges.
Längd doseringssteg minObligatorisk om Längd doseringssteg max anges.Får inte anges.
Längdenhet doseringsdelstegObligatorisk om Subsekvens är angiven.
(warning) Längdenhet doseringsdelsteg ska endast användas om doseringen är repeterande och administreringstillfällena är olika från dag till dag.
Längdenhet doseringsstegObligatorisk om Längd doseringssteg är angivet.Får bara anges om Längd doseringssteg är angivet.
Längdenhet doseringssteg maxObligatorisk om Längd doseringssteg max är angivetFår inte anges
Längdenhet doseringssteg minObligatorisk om Längd doseringssteg min är angivetFår inte anges
MaxdosValfri.Får inte anges.
MaxdosenhetObligatorisk om Maxdos är angiven.Får inte anges.
MaxdosperiodObligatorisk om Maxdos är angiven.Får inte anges.

Maxdosperiodenhet

Obligatorisk om Maxdosperiod är angiven.

Får inte anges.
Obs. överstiger rekommenderad dosValfri.

PeriodFår inte anges.

Period maxFår inte anges.

Period på dygnet

Obligatoriskt att ange något av följande:

 • Klockslag
 • Period på dygnet

Samma period på dygnet får endast förekomma en gång för doseringssteg/doseringsdelsteg med samma sekvensnummer. 

Får inte anges.(warning) Det är möjligt att utelämna klockslag och period på dygnet om doseringen är vid behov.
PeriodenhetFår inte anges.

SekvensObligatorisk.

SubsekvensFår bara anges om Sekvens är angivet.
(warning) Subsekvens ska endast användas om doseringen är repeterande och administreringstillfällena är olika från dag till dag. 
VeckodagValfri.Får inte anges.
Vid behov

Obligatorisk.

Anges som true eller false.

Valideras i AFF.

Får inte anges.


Variant 1.2 Doseringstyp frekvensdosering

Beskrivning av tillämpning

En frekvensdosering uttrycker en dos med en viss frekvens per tidsenhet.

Exempel:

 • 1 tablett 3 gånger dagligen
 • 1 tablett 2 gånger per vecka.

(warning) Observera att frekvensdosering inte kan användas vid förskrivning av läkemedel som ska dosdispenseras.

Hanterad information

Informationsresurs Förskrivning

(warning) Observera att det utöver doseringskontroller finns ytterligare regler i övriga tillämpningsanvisningar som rör nedanstående attribut i informationsresurs förskrivning.

Tabell 4 - Informationsresurs Förskrivning vid frekvensdosering

Term

VillkorKommentar
Första doseringsdagValfri.Första doseringsdag anges av förskrivaren i Annan instruktion om datumet är viktigt för patienten att veta om.
Sista doseringsdagValfri.Sista doseringsdag anges av förskrivaren i Annan instruktion om datumet är viktigt för patienten att veta om.


Informationsresurs Dosering

Tabell 5  - Informationsresurs dosering vid frekvensdosering

Term

VillkorKommentar
Administreringstillfällets varaktighetValfri.
Antal administreringarObligatorisk.
Antal administreringar maxFår bara anges om Antal administreringar är angiven.
Antal upprepningarFår inte anges.
Dos

Obligatoriskt att ange något av följande:

 • Dos 
 • Dos max och Dos min
 • Doseringshastighet

Dos max

Obligatoriskt att ange något av följande:

 • Dos 
 • Dos max och Dos min
 • Doseringshastighet

Dos min

Obligatoriskt att ange något av följande:

 • Dos 
 • Dos max och Dos min
 • Doseringshastighet

Dosenhet

Obligatorisk* om Dos är angiven.

*Valfri vid förnya förskrivning under övergångsperioden


Dosenhet max

Obligatorisk* om Dos max är angiven.

*Valfri vid förnya förskrivning under övergångsperioden


Dosenhet min

Obligatorisk* om Dos min är angiven.

*Valfri vid förnya förskrivning under övergångsperioden


Doseringshastighet

Obligatoriskt att ange något av följande:

 • Dos 
 • Dos max och Dos min
 • Doseringshastighet

DoseringshastighetsenhetObligatorisk om Doseringshastighet är angiven.
Doseringstyp

Ignoreras, autokompletteras enligt regler i VR085.


Enhet för administreringstillfällets varaktighetObligatorisk om Administreringstillfällets varaktighet är angivet.
FritextdoseringFår inte anges.
KlockslagFår inte anges.
Längd doseringsdelstegFår inte anges.
Längd doseringsstegValfri.
Längd doseringssteg maxObligatorisk om Längd doseringssteg min anges.
Längd doseringssteg minObligatorisk om Längd doseringssteg max anges.
Längdenhet doseringsdelstegFår inte anges.
Längdenhet doseringsstegObligatorisk om Längd doseringssteg är angivet.
Längdenhet doseringssteg maxObligatorisk om Längd doseringssteg max är angivet.
Längdenhet doseringssteg minObligatorisk om Längd doseringssteg min är angivet.
MaxdosValfri.
MaxdosenhetObligatorisk om Maxdos är angiven.
MaxdosperiodObligatorisk om Maxdos är angiven.

Maxdosperiodenhet

Obligatorisk om Maxdosperiod är angiven.


Obs. överstiger rekommenderad dosValfri.
PeriodObligatorisk.
Period maxFår bara anges om Period är angiven.
Period på dygnetFår inte anges.
PeriodenhetObligatorisk.
SekvensObligatorisk.
SubsekvensFår inte anges.
VeckodagValfri.
Vid behov

Obligatorisk.

Anges som true eller false.

Valideras i AFF.Variant 1.3 Doseringstyp intervalldosering

Beskrivning av tillämpning

En intervalldosering uttrycker en dos som ges med ett visst numeriskt intervall mellan administreringstillfällen. Intervallet kan även uttryckas som ett intervall.

Exempel:

 • 1 tablett var 8:e timme
 • 1 tablett var 6–8:e timme.

(warning) Observera att intervalldosering inte kan användas vid förskrivning av läkemedel som ska dosdispenseras.


Hanterad information

Informationsresurs Förskrivning

(warning) Observera att det utöver doseringskontroller finns ytterligare regler i övriga tillämpningsanvisningar som rör nedanstående attribut i informationsresurs förskrivning.

Tabell 6 - Informationsresurs Förskrivning vid intervalldosering

Term i termbeskrivningen

VillkorKommentar
Första doseringsdagValfri.Första doseringsdag anges av förskrivaren i Annan instruktion om datumet är viktigt för patienten att veta om.
Sista doseringsdagValfri.Sista doseringsdag anges av förskrivaren i Annan instruktion om datumet är viktigt för patienten att veta om.


Informationsresurs Dosering

Tabell 7 - Informationsresurs Dosering vid intervalldosering

Term i termbeskrivningen

VillkorKommentar
Administreringstillfällets varaktighetValfri.
Antal administreringarSka vara 1.
Antal administreringar maxFår inte anges.
antal upprepningarFår inte anges.
Dos

Obligatoriskt att ange något av följande:

 • Dos 
 • Dos max och Dos min
 • Doseringshastighet

Dos max

Obligatoriskt att ange något av följande:

 • Dos 
 • Dos max och Dos min
 • Doseringshastighet

Dos min

Obligatoriskt att ange något av följande:

 • Dos 
 • Dos max och Dos min
 • Doseringshastighet

Dosenhet

Obligatorisk* om Dos är angiven.

*Valfri vid förnya förskrivning under övergångsperioden


Dosenhet max

Obligatorisk* om Dos max är angiven.

*Valfri vid förnya förskrivning under övergångsperioden


Dosenhet min

Obligatorisk* om Dos min är angiven.

*Valfri vid förnya förskrivning under övergångsperioden


Doseringshastighet

Obligatoriskt att ange något av följande:

 • Dos 
 • Dos max och Dos min
 • Doseringshastighet

DoseringshastighetsenhetObligatorisk om Doseringshastighet är angivet.
Doseringstyp

Ignoreras, autokompletteras enligt regler i VR085.


Enhet för administreringstillfällets varaktighetObligatorisk om Administreringstillfällets varaktighet är angivet.
FritextdoseringFår inte anges.
KlockslagFår inte anges.
Längd doseringsdelstegFår inte anges.
Längd doseringsstegValfri.
Längd doseringssteg maxObligatorisk om Längd doseringssteg min anges.
Längd doseringssteg minObligatorisk om Längd doseringssteg max anges.
Längdenhet doseringsdelstegFår inte anges.
Längdenhet doseringsstegObligatorisk om Längd doseringssteg är angivet.
Längdenhet doseringssteg maxObligatorisk om Längd doseringssteg max är angivet.
Längdenhet doseringssteg minObligatorisk om Längd doseringssteg min är angivet.
MaxdosValfri.
MaxdosenhetObligatorisk om Maxdos är angiven.
MaxdosperiodObligatorisk om Maxdos är angiven.

Maxdosperiodenhet

Obligatorisk om Maxdosperiod är angiven


Obs. överstiger rekommenderad dosValfri.
PeriodObligatorisk.
Period maxFår bara anges om Period är angiven.
Period på dygnetFår inte anges.
PeriodenhetObligatorisk.
SekvensObligatorisk.
SubsekvensFår inte anges.
VeckodagFår inte anges.
Vid behov

Obligatorisk.

Anges som true eller false.

Valideras i AFF.Variant 1.4 Doseringstyp engångsdosering

Beskrivning av tillämpning

Engångsdosering används när en dos ska administreras vid ett unikt tillfälle.

Exempel:

 • 1 vagitorium till kvällen som engångsdos
 • 3 tabletter på morgonen som engångsdos.

(warning) Observera att engångsdosering inte kan användas vid förskrivning av läkemedel som ska dosdispenseras.

Hanterad information 

Informationsresurs Förskrivning

(warning) Observera att det utöver doseringskontroller finns ytterligare regler i övriga tillämpningsanvisningar som rör nedanstående attribut i informationsresurs förskrivning.

Tabell 8  - Informationsresurs Förskrivning vid engångsdosering

Term i termbeskrivningen

VillkorKommentar
Första doseringsdagValfri.Första doseringsdag anges av förskrivaren i Annan instruktion om datumet är viktigt för patienten att veta om.
Sista doseringsdagValfri.Sista doseringsdag anges av förskrivaren i Annan instruktion om datumet är viktigt för patienten att veta om.


Informationsresurs Dosering

Tabell 9 - Informationsresurs Dosering vid engångsdosering 

Term i termbeskrivningen

VillkorKommentar
Administreringstillfällets varaktighetValfri.
Antal administreringarFår inte anges.
Antal administreringar maxFår inte anges.
Antal upprepningarSka vara 1.
Dos

Obligatoriskt att ange något av följande:

 • Dos 
 • Dos max och Dos min
 • Doseringshastighet

Dos max

Obligatoriskt att ange något av följande:

 • Dos 
 • Dos max och Dos min
 • Doseringshastighet

Dos min

Obligatoriskt att ange något av följande:

 • Dos 
 • Dos max och Dos min
 • Doseringshastighet

Dosenhet

Obligatorisk* om Dos är angiven.

*Valfri vid förnya förskrivning under övergångsperioden


Dosenhet max

Obligatorisk* om Dos max är angiven.

*Valfri vid förnya förskrivning under övergångsperioden


Dosenhet min

Obligatorisk* om Dos min är angiven.

*Valfri vid förnya förskrivning under övergångsperioden


Doseringshastighet

Obligatoriskt att ange något av följande:

 • Dos 
 • Dos max och Dos min
 • Doseringshastighet

DoseringshastighetsenhetObligatorisk om Doseringshastighet är angivet.
Doseringstyp

Ignoreras, autokompletteras enligt regler i VR085.


Enhet för administreringstillfällets varaktighetObligatorisk om Administreringstillfällets varaktighet är angivet.
FritextdoseringFår inte anges.
Klockslag

Obligatoriskt att ange något av följande:

 • Klockslag
 • Period på dygnet

Längd doseringsdelstegFår inte anges.
Längd doseringsstegFår inte anges.
Längd doseringssteg maxFår inte anges.
Längd doseringssteg minFår inte anges.
Längdenhet doseringsdelstegFår inte anges.
Längdenhet doseringsstegFår inte anges.
Längdenhet doseringssteg maxFår inte anges
Längdenhet doseringssteg minFår inte anges
MaxdosFår inte anges.
MaxdosenhetFår inte anges.
MaxdosperiodFår inte anges.

Maxdosperiodenhet

Får inte anges.


Obs. överstiger rekommenderad dosValfri.
PeriodFår inte anges.
Period maxFår inte anges.
Period på dygnet

Obligatoriskt att ange något av följande:

 • Klockslag
 • Period på dygnet

PeriodenhetFår inte anges.
SekvensObligatorisk.En engångsdosering kan endast ha ett doseringssteg.
SubsekvensFår inte anges.
VeckodagFår inte anges.
Vid behovFår inte anges.


Variant 1.5 Doseringstyp fritextdosering

Beskrivning av tillämpning

En fritextdosering uttrycker hela doseringen i fritext.

Exempel:

 • Enligt särskild ordination.

(warning) Observera att fritextdosering inte kan användas vid förskrivning av läkemedel som ska dosdispenseras.

Hanterad information

Informationsresurs Förskrivning

(warning) Observera att det utöver doseringskontroller finns ytterligare regler i övriga tillämpningsanvisningar som rör nedanstående attribut i informationsresurs förskrivning. 

Tabell 10 - Informationsresurs Förskrivning vid fritextdosering

Term i termbeskrivningen

VillkorKommentar - vårdKommentar - apotek
Första doseringsdagValfri.

Första doseringsdag anges av förskrivaren i Annan instruktion om datumet är viktigt för patienten att veta om.

(info) Detta attribut är endast obligatoriskt för system att implementera när strukturerad dosering eller funktionalitet för att uppdatera förskrivning implementeras. Blir obligatoriskt under andra halvåret 2028.

Första doseringsdag anges av förskrivaren i Annan instruktion om datumet är viktigt för patienten att veta om.

(info) Detta attribut är valfritt för system att implementera vid registrering av pappers- och telefonrecept samt vid skapande av uttagdosering.

Obligatoriskt vid uppdatering

Sista doseringsdagValfri.

Sista doseringsdag anges av förskrivaren i Annan instruktion om datumet är viktigt för patienten att veta om.

(info) Detta attribut är endast obligatoriskt för system att implementera när strukturerad dosering eller funktionalitet för att uppdatera förskrivning implementeras. Blir obligatoriskt under andra halvåret 2028.

Sista doseringsdag anges av förskrivaren i Annan instruktion om datumet är viktigt för patienten att veta om.

(info) Detta attribut är valfritt för system att implementera vid registrering av pappers- och telefonrecept samt vid skapande av uttagdosering.

Obligatoriskt vid uppdatering


Informationsresurs Dosering

Tabell 11 - Informationsresurs Dosering vid fritextdosering

Term i termbeskrivningen

VillkorKommentar - vårdKommentar - apotek
Administreringstillfällets varaktighetFår inte anges.

Antal administreringarFår inte anges.

Antal administreringar maxFår inte anges.

Antal upprepningarFår inte anges.

Dos

Får inte anges.Dos max

Får inte anges.Dos min

Får inte anges.DosenhetValfri.(info) Detta attribut är endast obligatoriskt för system att implementera när strukturerad dosering eller funktionalitet för att uppdatera förskrivning implementeras. Blir obligatoriskt under andra halvåret 2028.

(info) Detta attribut är valfritt för system att implementera vid registrering av pappers- och telefonrecept samt vid skapande av uttagdosering.

Obligatoriskt vid uppdatering

Doseringshastighet

Får inte anges.DoseringshastighetsenhetValfri.(info) Detta attribut är endast obligatoriskt för system att implementera när strukturerad dosering eller funktionalitet för att uppdatera förskrivning implementeras. Blir obligatoriskt under andra halvåret 2028.

(info) Detta attribut är valfritt för system att implementera vid registrering av pappers- och telefonrecept samt vid skapande av uttagdosering.

Obligatoriskt vid uppdatering

Doseringstyp

Ignoreras, autokompletteras enligt regler i VR085.Enhet för administreringstillfällets varaktighetFår inte anges.

Fritextdosering

Obligatorisk.

Tillåtna tecken kontrolleras enligt FK004.KlockslagFår inte anges.

Längd doseringsdelstegFår inte anges.

Längd doseringsstegValfri.(info) Detta attribut är endast obligatoriskt för system att implementera när strukturerad dosering eller funktionalitet för att uppdatera förskrivning implementeras. Blir obligatoriskt under andra halvåret 2028.

(info) Detta attribut är valfritt för system att implementera vid registrering av pappers- och telefonrecept samt vid skapande av uttagdosering.

Obligatoriskt vid uppdatering

Längd doseringssteg max

Valfri.

(info) Detta attribut är endast obligatoriskt för system att implementera när strukturerad dosering eller funktionalitet för att uppdatera förskrivning implementeras. Blir obligatoriskt under andra halvåret 2028.

(info) Detta attribut är valfritt för system att implementera vid registrering av pappers- och telefonrecept samt vid skapande av uttagdosering.

Obligatoriskt vid uppdatering

Längd doseringssteg minValfri.(info) Detta attribut är endast obligatoriskt för system att implementera när strukturerad dosering eller funktionalitet för att uppdatera förskrivning implementeras. Blir obligatoriskt under andra halvåret 2028.

(info) Detta attribut är valfritt för system att implementera vid registrering av pappers- och telefonrecept samt vid skapande av uttagdosering.

Obligatoriskt vid uppdatering

Längdenhet doseringsdelstegFår inte anges.

Längdenhet doseringsstegObligatorisk om Längd doseringssteg är angivet(info) Detta attribut är endast obligatoriskt för system att implementera när strukturerad dosering eller funktionalitet för att uppdatera förskrivning implementeras. Blir obligatoriskt under andra halvåret 2028.

(info) Detta attribut är valfritt för system att implementera vid registrering av pappers- och telefonrecept samt vid skapande av uttagdosering.

Obligatoriskt vid uppdatering

Längdenhet doseringssteg maxObligatorisk om doseringssteg max är angivet.(info) Detta attribut är endast obligatoriskt för system att implementera när strukturerad dosering eller funktionalitet för att uppdatera förskrivning implementeras. Blir obligatoriskt under andra halvåret 2028.

(info) Detta attribut är valfritt för system att implementera vid registrering av pappers- och telefonrecept samt vid skapande av uttagdosering.

Obligatoriskt vid uppdatering

Längdenhet doseringssteg minObligatorisk om Längd doseringssteg min är angivet.(info) Detta attribut är endast obligatoriskt för system att implementera när strukturerad dosering eller funktionalitet för att uppdatera förskrivning implementeras. Blir obligatoriskt under andra halvåret 2028.

(info) Detta attribut är valfritt för system att implementera vid registrering av pappers- och telefonrecept samt vid skapande av uttagdosering.

Obligatoriskt vid uppdatering

MaxdosValfri.(info) Detta attribut är endast obligatoriskt för system att implementera när strukturerad dosering eller funktionalitet för att uppdatera förskrivning implementeras. Blir obligatoriskt under andra halvåret 2028.

(info) Detta attribut är valfritt för system att implementera vid registrering av pappers- och telefonrecept samt vid skapande av uttagdosering.

Obligatoriskt vid uppdatering

MaxdosenhetObligatorisk om Maxdos är angiven.(info) Detta attribut är endast obligatoriskt för system att implementera när strukturerad dosering eller funktionalitet för att uppdatera förskrivning implementeras. Blir obligatoriskt under andra halvåret 2028.

(info) Detta attribut är valfritt för system att implementera vid registrering av pappers- och telefonrecept samt vid skapande av uttagdosering.

Obligatoriskt vid uppdatering

MaxdosperiodObligatorisk om Maxdos är angiven.(info) Detta attribut är endast obligatoriskt för system att implementera när strukturerad dosering eller funktionalitet för att uppdatera förskrivning implementeras. Blir obligatoriskt under andra halvåret 2028.

(info) Detta attribut är valfritt för system att implementera vid registrering av pappers- och telefonrecept samt vid skapande av uttagdosering.

Obligatoriskt vid uppdatering

Maxdosperiodenhet

Obligatorisk om Maxdosperiod är angiven.

(info) Detta attribut är endast obligatoriskt för system att implementera när strukturerad dosering eller funktionalitet för att uppdatera förskrivning implementeras. Blir obligatoriskt under andra halvåret 2028.

(info) Detta attribut är valfritt för system att implementera vid registrering av pappers- och telefonrecept samt vid skapande av uttagdosering.

Obligatoriskt vid uppdatering

Obs. överstiger rekommenderad dosValfri.(warning) Det är obligatoriskt att implementera attributet senast den 1 december 2025.(warning) Det är obligatoriskt att implementera attributet senast den 1 december 2025.
PeriodFår inte anges.

Period maxFår inte anges.

Period på dygnetFår inte anges.

PeriodenhetFår inte anges.

SekvensObligatorisk.

En fritextdosering kan endast ha ett doseringssteg.

(warning) Det är obligatoriskt att implementera attributet senast den 1 december 2025.

En fritextdosering kan endast ha ett doseringssteg.

(warning) Det är obligatoriskt att implementera attributet senast den 1 december 2025.

SubsekvensFår inte anges.

VeckodagFår inte anges.

Vid behov

Obligatorisk.

Anges som true eller false.

Valideras i AFF.

(warning) Det är obligatoriskt att implementera attributet senast den 1 december 2025.

(warning) Det är obligatoriskt att implementera attributet senast den 1 december 2025.

Behöver kunna ange värdet i attributet vid registrering av pappers- och telefonrecept, uppdatering och ersättning av förskrivning samt vid skapande av uttagsdosering.


2.3. Delfunktion 2: Administreringssätt

Beskriver vilken information om administreringssätt som ska anges på en förskrivning av läkemedel och teknisk sprit. 

(warning)Observera att denna delfunktion inte är tillåten att använda vid förskrivning av handelsvaror. 

Variant 2.1 Administreringssätt

KRAV Krav-ID: 22:2:2.1 Anslutande system måste implementera stöd för att kunna ange koder för alla nedanstående värdemängder: ((info) kan tillfälligt ersättas av 22:2:2.2 för vård och 22:2:2.3 för apotek)

 • Administreringsmetod
 • Administreringsväg
 • Precisering av administreringsställe
 • Administreringsställe
 • Medicinteknisk produkt vid läkemedelsadministrering.


KRAV Krav-ID: 22:2:2.2 Anslutande system måste implementera stöd för att kunna ange koder för alla nedanstående värdemängder: ((info) tillfälligt krav för vård, utgår under andra halvåret 2028)

 • Administreringsmetod
 • Administreringsväg
 • Precisering av administreringsställe
 • Administreringsställe
 • Medicinteknisk produkt vid läkemedelsadministrering.

Systemet får även använda ett mindre urval av koderna i kodverken i Nationella läkemedelslistan, dvs. det är tillåtet att mappa in de befintliga koder man har i sitt vårdinformationssystem och man behöver inte använda hela kodverken från Nationella läkemedelslistan vid skapande av förskrivning. Om man har fler koder än de som finns i Nationella läkemedelslistan får man använda OTH (Annan) och ange fritext, men administreringssättet ska hamna i rätt fält (administreringsväg, administreringsmetod osv.).

Fram till andra halvåret 2026 är det tillåtet att använda OTH (Annan) för respektive kodverk och ange fritext under en begränsad period tills att kodverken är implementerade. Det ska även under denna period vara tillåtet att mappa exempelvis ”i höger öga” eller ”intravenös injektion” till ett attribut. Detta ska i så fall göras i samråd med verksamhetskompetens.

(warning) Att kunna hantera kompletta kodverk för administreringssätt är ett krav när funktionen uppdatera förskrivning införs.


KRAV Krav-ID: 22:2:2.3 Anslutande system måste implementera stöd för att kunna ange koder för alla nedanstående värdemängder: ((info) tillfälligt krav för apotek, utgår under andra halvåret 2026)

Det är valfritt att implementera funktionalitet för att kunna ange andra administreringssätt än OTH (annan) tillsammans med fritext för respektive kodverk:

 • Administreringsmetod
 • Administreringsväg
 • Precisering av administreringsställe
 • Administreringsställe
 • Medicinteknisk produkt vid läkemedelsadministrering.

Beskrivning av tillämpning

Beskriver vilken information om administreringssätt som ska finnas på en förskrivning.

Hanterad information 

Informationsresurs Dosering

Tabell 12 - Informationsresurs Dosering med attribut för administreringssätt

Term i termbeskrivningen

Villkor

Kommentar

Administreringsmetod

Obligatoriskt* att på en förskrivning av läkemedel eller teknisk sprit minst ange en av värdemängderna administreringsmetod,  administreringsväg eller administreringsställe.

*Valfri vid förnya förskrivning under övergångsperioden

*Valfri vid registrering av förskrivning på apotek.


Valideras i AFF.


Beskrivning annan administreringsmetod

Obligatorisk om 'Annan' valts i värdemängden för administreringsmetod.

Tillåtna tecken kontrolleras enligt FK004.


Administreringsväg

Obligatoriskt* att på en förskrivning av läkemedel eller teknisk sprit minst ange en av värdemängderna administreringsmetod,  administreringsväg eller administreringsställe.

*Valfri vid förnya förskrivning under övergångsperioden

*Valfri vid registrering av förskrivning på apotek.

Valideras i AFF.


Beskrivning annan administreringsväg

Obligatorisk om 'Annan' valts i värdemängden för administreringsväg.

Tillåtna tecken kontrolleras enligt FK004.


Precisering av administreringsställeValfri.
Beskrivning annan precisering av administreringsställe

Obligatorisk om 'Annan' valts i värdemängden för precisering av administreringsställe.

Tillåtna tecken kontrolleras enligt FK004.


Administreringsställe

Obligatoriskt* att på en förskrivning av läkemedel eller teknisk sprit minst ange en av värdemängderna administreringsmetod,  administreringsväg eller administreringsställe.

*Valfri vid förnya förskrivning under övergångsperioden

*Valfri vid registrering av förskrivning på apotek.

Valideras i AFF.


Beskrivning annat administreringsställe

Obligatorisk om 'Annan' valts i värdemängden för administreringsställe.

Tillåtna tecken kontrolleras enligt FK004.


Medicinteknisk produkt vid läkemedelsadministreringValfri.
Beskrivning annan medicinteknisk produkt vid läkemedelsadministrering

Obligatorisk om 'Annan' valts i värdemängden för medicinteknisk produkt vid läkemedelsadministrering.

Tillåtna tecken kontrolleras enligt FK004.2.4. Delfunktion 3: Underlag till doseringsanvisning

Variant 3.1 Underlag till doseringsanvisning

Beskrivning av tillämpning

I detta avsnitt beskrivs den information som ingår i doseringsanvisningen, det vill säga den patientvänliga text som utgör texten på etiketten som sätts på läkemedelsförpackningen på apoteket. För information om doseringsanvisning, se TA 21 – Doseringsanvisning och TA 55 - Generera doseringsanvisning. Doseringsanvisningen innehåller tre attribut från informationsresursen Dosering (NLLDosage) och ett attribut från informationsresurs Förskrivning (NLLMedicationRequest). 

Hanterad information 

Informationsresurs Förskrivning

(warning) Observera att det finns regler i övriga tillämpningsanvisningar som rör nedanstående attribut i informationsresurs förskrivning. 

Tabell 13 - Från Informationsresurs Förskrivning ingår Behandlingsändamål i doseringsanvisningen

Term i termbeskrivningen

VillkorKommentar
Behandlingsändamål

Obligatoriskt att ange med vissa undantag, se respektive tillämpningsanvisning.

Tillåtna tecken kontrolleras enligt FK004.Informationsresurs Dosering

(warning) Observera att det finns regler i övriga tillämpningsanvisningar som rör nedanstående attribut i informationsresurs dosering.

Tabell 14 - Från Informationsresurs Dosering ingår Doseringsinstruktion, Administreringsinstruktion och Annan instruktion i doseringsanvisningen

Term i termbeskrivningen

Villkor

Kommentar

Doseringsinstruktion

Obligatorisk för läkemedel och teknisk sprit

Tillåtna tecken kontrolleras enligt FK004.


Administreringsinstruktion

Obligatorisk att ange med vissa undantag, se AFF G.132 och G.134.

Tillåtna tecken kontrolleras enligt FK004.


Annan instruktion

Valfri.

Tillåtna tecken kontrolleras enligt FK004.3. Regler och kontroller

3.1. Generella verksamhetsregler

Verksamhetsregler beskriver validering och verksamhetslogik som E-hälsomyndigheten ansvarar för. Generella verksamhetsregler är de som används i flera tillämpningsanvisningar. Alla dessa finns beskrivna i Generella verksamhetsregler.

I tabell 15 nedan listas de generella verksamhetsregler som används i den här tillämpningsanvisningen.

Tabell 15 - Generella verksamhetsregler som används i TA 22 - Dosering och administreringssätt

Regel-id

Regelnamn

VR085

Identifiering av doseringstyp
VR111Definition av villkor för när schemastartdag kan sättas
VR112Hantering av schemastartdag vid repeterande tillfällesdosering


3.2. Automatiska kompletteringar 

Inga automatiska kompletteringar finns för denna tillämpningsanvisning.

3.3. Specifika verksamhetsregler 

Inga specifika verksamhetsregler finns för denna tillämpningsanvisning.

3.4. AFF-kontroller och kontrollsamlingar

Automatiska format- och författningskontroller (AFF-kontroller) är valideringar som säkerställer kvaliteten på informationen i Nationella läkemedelslistan. AFF-kontrollerna och kontrollsamlingarna beskrivs detaljerat på sidan Automatiska format- och författningskontroller (AFF-kontroller).

Regler som kontrollerar att en dosering innehåller rätt attribut i rätt kombinationer finns på sidan Doseringskontroller

3.5. Formatkontroller

E-hälsomyndigheten gör formatkontroller på vissa attribut i Nationella läkemedelslistan. I tabell 16 nedan listas de formatkontroller som används i den här tillämpningsanvisningen. Formatkontrollerna beskrivs detaljerat på sidan Formatkontroller i Nationella läkemedelslistan.

Tabell 16 - Formatkontroller som ingår i TA 22 - Dosering och administreringssätt

Regel-id

Regelnamn

FK004Enkel textvalidator

4. Presentationskrav

KRAV Följande presentationskrav gäller vid visning av information som hämtas enligt denna tillämpningsanvisning.

Tabell 17 - Presentationskrav

Krav-IDBeskrivning av kravKrav gäller
22:P.1

Vid val av förekomst av Dosenhet på en förskrivning gäller följande: 

 - Om det vid användning av kodrelationer från Nationella läkemedelslistan finns flera dosenheter som förslag på vald läkemedelsform får systemet inte visa någon av dem som förvald. 

 - Om hela kodverket presenteras för användaren får inte någon dosenhet vara förvald.

vård

apotek

22:P.2För värdemängderna Administreringsväg, Administreringsmetod, Administreringsställe, Precisering av administreringsställe och Medicinteknisk produkt vid läkemedelsadministrering gäller följande:  Vid val av förekomst på en förskrivning måste termen (Term) visas för användaren.

vård

apotek

22:P.3

För värdemängderna Dosenhet och Doseringshastighetsenhet gäller följande: Vid val av förekomst på en förskrivning måste termen (Term) visas för användaren.

vård

apotek
Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster
1.12022-02-02Justering av formatering av rubrik.
1.22022-03-30

Förtydligande inlagt för attributen "klockslag" och "period på dygnet"

Behandlingsändamål - ändrat villkor för helförpackning  från "obligatorisk" till "obligatoriskt att ange med vissa undantag, se respektive tillämpningsanvisning".

Förtydligande om vilket krav i TA 21 som gäller vid läsning inlagt i krav 22:2:2.

Förtydligande i 22:P.1 att kravet gäller vid användning av kodrelationer. 

Förtydliganden i vissa villkor.

1.32022-05-25

Tabeller har namngivits

Ändrat i attributet Doseringstyp på alla doseringstyper från "Får inte anges. Beräknas enligt VR085." till "Ignoreras, autokompletteras enligt regler i VR085."

1.42022-06-30Förtydligande i 22:P.1 
1.52022-11-10
 • Förtydligande inlagt i kommentar på attributen Första doseringsdag och Sista doseringsdag. 
 • Förtydligande inlagt i kommentar på attributen Subsekvens, längd doseringsdelsteg samt längdenhet doseringsdelsteg (Doseringstyp tillfällesdosering)
 • Ändring i krav 22:P.3 efter önskemål som uppkommit i användartester och referensgrupp:

Krav var tidigare: För värdemängderna Dosenhet och Doseringshastighetsenhet gäller följande: Vid val av förekomst på en förskrivning är det inte tillåtet att endast visa förkortningen.

Ny kravformulering: För värdemängderna Dosenhet och Doseringshastighetsenhet gäller följande: Vid val av förekomst på en förskrivning måste termen (Term) visas för förskrivaren.

 • Lagt till förtydligande på attributet Vid behov: Obligatorisk. Anges som true eller false. Valideras i AFF.
1.62023-05-04

Lagt in "Valfri vid förnya förskrivning under övergångsperioden" på attributen Dosenhet, Administreringsmetod, Administreringsväg och Administreringsställe. 

Ändrat i attributet Administreringsinstruktion. Hänvisning till AFF G.132 och G.134 istället för hänvisning till "respektive tillämpningsanvisning".

1.72023-08-24

Lagt in "Längdenhet doseringssteg max" och "Längdenhet doseringssteg min" för att harmoniera med informationsspecifikation NLLDosage.

Lagt in  "Dosenhet max" och "dosenhet min" för att harmoniera med informationsspecifikation NLLDosage.

1.82023-11-09

Lagt in tillfälliga krav för vård: Krav-ID 22:2:3 och Krav-ID: 22:2:2.2

Lagt in ett nytt krav för apotek: Krav-ID 22:2:4. Kravet ersätter den tidigare formuleringen av krav 22:2:1 som numera enbart riktar sig till vård. Lagt in två tillfälliga krav för apotek: Krav-ID 22:2:5 och 22:2:2.3

Lagt in kommentarer på respektive valfria attribut för doseringstyp fritextdosering samt förtydligat att Obs. överstiger rekommenderad dos, Vid behov och Sekvens är obligatorisk för anslutande system att stödja. 

1.92023-12-18

Korrigerat Krav-ID 22:2:1 och tagit bort "och uttag"

1.102024-02-22

Lagt in kommentar i tabell 3 på attributen klockslag och period på dygnet att det är möjligt att utesluta klockslag/period på dygnet om doseringen är vid behov.

1.112024-05-06

Ändrat från "förskrivaren" till "användaren" i 22:P.2 och 22:P.3.