TA 21 – Doseringsanvisning


Denna tillämpningsanvisning beskriver hur en doseringsanvisning ska genereras i anropande system. E-hälsomyndigheten tillhandahåller en funktion för att generera doseringsanvisning. Funktionen beskrivs i en separat tillämpningsanvisning Tillämpningsanvisning 55 - Generera doseringsanvisning

Denna tillämpningsanvisning är därför endast aktuell för:

 • system som utvecklar en egen funktion för att generera doseringsanvisning
 • system som ska visa upp doseringsanvisning i verksamhetsflöde Läsåtkomst vård, Läsåtkomst apotek och E-handel privatperson, apotek. Vid läsning är det obligatoriskt att visa doseringsanvisning enligt presentationskrav 21:P.2. 
 

1. Verksamhetsbeskrivning

Syftet med denna tillämpningsanvisning är att beskriva hur en doseringsanvisning ska genereras i anropande system. 

Denna tillämpningsanvisning är en del av de tillämpningsanvisningar som hanterar förskrivningar och uttag i en patients läkemedelslista. Den kan alltså inte existera fristående, utan "starten" är alltid en annan tillämpningsanvisning.

I Nationella läkemedelslistan är informationen som ingår i doseringsanvisningen strukturerad i hög grad. På en förskrivning som registreras i Nationella läkemedelslistan ska informationen skickas in både i strukturerat format och som en patientanpassad doseringsanvisning. Doseringsanvisningen skrivs ut på den etikett som sätts på patientens läkemedelsförpackning på apoteket. Doseringsanvisningen kan även visas upp digitalt.

Doseringsanvisning 

En doseringsanvisning i Nationella läkemedelslistan består av fyra block:

 • Behandlingsändamål
 • Doseringsinstruktion
 • Administreringsinstruktion
 • Annan instruktion.

Blocken doseringsinstruktion och administreringsinstruktion ska bestå av text som genereras utifrån den strukturerade informationen på en förskrivning. Se exempel i figur 1 nedan:


Figur 1. Schematisk beskrivning av hur en doseringsanvisning är sammansatt.

1.1. Behörighetsroller

Följande behörighetsroller berörs av denna tillämpningsanvisning:

 • Förskrivare
 • Farmaceut på apotek
 • Icke-legitimerad apotekspersonal
 • Privatperson.

En definition av behörighetsrollerna finns på sidan Roller.

1.2. Termer och definitioner

En beskrivning av samtliga termer som används i denna tillämpningsanvisning går att hitta på sidan Termer och begrepp i Handboken.

1.3. Resurser

I tabell 1 nedan listas de informationsresurser, FHIR-resurser och FHIR-profiler som ska användas för denna tillämpningsanvisning.

Se Generell beskrivning av FHIR för en mer generell beskrivning av FHIR-resurser och FHIR-profiler i Nationella läkemedelslistan.

Tabell 1 - Informationsresurser för TA 21 - Doseringsanvisning

Informationsresurs

FHIR-Resurs

FHIR-Profil
FörskrivningMedicationRequestNLLMedicationRequest

Dosering

DosageNLLDosage
 

2. Delfunktion och varianter av tillämpningsanvisningen

2.1. Förkrav

Denna tillämpningsanvisning är en del av de tillämpningsanvisningar som hanterar förskrivningar och uttag i en patients läkemedelslista.

2.2. Delfunktion 1 – Doseringsinstruktion

Ett vård- eller apotekssystem skapar text till Doseringsinstruktion i doseringsanvisningen utifrån den strukturerade doseringen på förskrivningen alternativt uttaget.

Variant 1.1 Doseringstyp tillfällesdosering

Beskrivning av tillämpning

Här beskrivs de attribut som ska ingå i doseringsinstruktionen vid en tillfällesdosering.

Efterfrågad information

Informationsresurs Dosering

Tabell 2 - Informationsresurs Dosering vid tillfällesdosering

Term

Villkor helförpackningVillkor dosdispenserad (om avviker från helförpackning)Kommentar
Administreringstillfällets varaktighet

Valfri.

Ska tas med i doseringsinstruktion om angivet.

Får inte anges, ska därmed inte tas med i doseringsinstruktion.

Exempel doseringsinstruktion:

1 dos inhaleras under 5 minuter morgon och kväll.

Administreringstillfällets varaktighet = 5

Antal administreringarFår inte anges, ska därmed inte tas med i doseringsinstruktion.

Antal administreringar maxFår inte anges, ska därmed inte tas med i doseringsinstruktion.

Antal upprepningarFår inte anges, ska därmed inte tas med i doseringsinstruktion.

DosObligatoriskt att ange något av följande:
 • Dos 
 • Dos max och Dos min
 • Doseringshastighet

Undantag till villkoret kan göras när det finns behov av att uttrycka en dos som inte är specificerad, t.ex. vid warfarinbehandling. Då anges klockslag eller period på dygnet samt dosenhet men dos utelämnas.

Ska tas med i doseringsinstruktion om angivet.

Obligatorisk.

Ska tas med i doseringsinstruktion.

Exempel doseringsinstruktion:

1 tablett på morgonen.

Dos = 1

Dos maxObligatoriskt att ange något av följande:
 • Dos 
 • Dos max och Dos min
 • Doseringshastighet

Ska tas med i doseringsinstruktion om angivet.

Får inte anges, ska därmed inte tas med i doseringsinstruktion.

Exempel doseringsinstruktion:

1–2 tabletter på morgonen.

Dos max = 2

Dos minObligatoriskt att ange något av följande:
 • Dos 
 • Dos max och Dos min
 • Doseringshastighet

Ska tas med i doseringsinstruktion om angivet.

Får inte anges, ska därmed inte tas med i doseringsinstruktion.

Exempel doseringsinstruktion:

1–2 tabletter på morgonen.

Dos min = 1

Dosenhet

Obligatorisk* om Dos är angiven.


Ska tas med i doseringsinstruktion om angivet.


*Valfri vid förnya förskrivning under övergångsperioden

Obligatorisk*.


Ska tas med i doseringsinstruktion om angivet.


*Valfri vid förnya förskrivning under övergångsperioden


Exempel doseringsinstruktion:

1 tablett på morgonen.

Dosenhet = tablett

Dosenhet max

Obligatorisk* om Dos max är angiven.

*Valfri vid förnya förskrivning under övergångsperioden

Ska tas med i doseringsinstruktion om angivet.

Får inte anges

Exempel doseringsinstruktion:

2-3 tabletter på morgonen.

Dosenhet max = tablett

Dosenhet min

Obligatorisk* om Dos min är angiven.

*Valfri vid förnya förskrivning under övergångsperioden

Ska tas med i doseringsinstruktion om angivet.

Får inte anges

Exempel doseringsinstruktion:

2-3 tabletter på morgonen.

Dosenhet min = tablett

DoseringshastighetObligatoriskt att ange något av följande:
 • Dos 
 • Dos max och Dos min
 • Doseringshastighet

Ska tas med i doseringsinstruktion om angivet.

Får inte anges, ska därmed inte tas med i doseringsinstruktion.

Exempel doseringsinstruktion:

2,5 mg/timme under 2 timmar kl. 8 och kl. 20

Doseringshastighet = 2,5

Doseringshastighetsenhet

Obligatorisk om Doseringshastighet är angiven.

Ska tas med i doseringsinstruktion om angivet.

Får inte anges, ska därmed inte tas med i doseringsinstruktion.

Exempel doseringsinstruktion:

2,5 mg/timme under 2 timmar kl. 8 och kl. 20

Doseringshastighetsenhet = mg/timme


Doseringstyp

Ignoreras, autokompletteras enligt regler i VR085.

Ska inte tas med i doseringsinstruktion.
Enhet för administreringstillfällets varaktighet

Obligatorisk om Administreringstillfällets varaktighet är angivet.

Ska tas med i doseringsinstruktion om angivet.

Får inte anges, ska därmed inte tas med i doseringsinstruktion.

Exempel doseringsinstruktion:

1 dos inhaleras under 5 minuter morgon och kväll.

Enhet för administreringstillfällets varaktighet = minut

FritextdoseringFår inte anges, ska därmed inte tas med i doseringsinstruktion.

Klockslag

Obligatoriskt att ange något av följande:

 • Klockslag
 • Period på dygnet

Ska tas med i doseringsinstruktion om angivet.

Obligatorisk.

Ska tas med i doseringsinstruktion.

Exempel doseringsinstruktion:

1 tablett kl. 08

Klockslag=8.00

Längd doseringsdelsteg

Obligatorisk om Subsekvens är angiven.

Ska tas med i doseringsinstruktion


Ska inte alltid tas med som ett attribut i doseringsinstruktionen men avgör hur den ska uttryckas.

Exempel doseringsinstruktion när längd doseringsdelsteg indirekt tas med: 

1 tablett på morgonen varannan dag.

Exempel doseringsinstruktion när längd doseringsdelsteg tas med: 

1 tablett kl. 08 i 5 dagar, sedan uppehåll i 2 dagar, sedan upprepa schema.

Längd doseringssteg

Valfri.

Ska tas med i doseringsinstruktion om angivet.


Exempel doseringsinstruktion:

1 tablett på morgonen i 10 dagar.

Längd doseringssteg = 10

Längd doseringssteg max

Obligatorisk om Längd doseringssteg min anges.

Ska tas med i doseringsinstruktion om angivet.

Får inte anges, ska därmed inte tas med i doseringsinstruktion.

Exempel doseringsinstruktion:

1 tablett på morgonen i 10–12 dagar.

Längd doseringssteg max = 12

Längd doseringssteg min

Obligatorisk om Längd doseringssteg max anges.

Ska tas med i doseringsinstruktion om angivet.

Får inte anges, ska därmed inte tas med i doseringsinstruktion.

Exempel doseringsinstruktion:

1 tablett på morgonen i 10–12 dagar.

Längd doseringssteg min = 10

Längdenhet doseringsdelsteg

Obligatorisk om Subsekvens är angiven.

Ska tas med i doseringsinstruktion.


Ska inte alltid tas med som ett attribut i doseringsinstruktionen men avgör hur den ska uttryckas.

Exempel doseringsinstruktion när längdenhet doseringsdelsteg indirekt tas med: 

1 tablett på morgonen varannan dag.

Exempel doseringsinstruktion när längdenhet doseringsdelsteg tas med: 

1 tablett kl. 08 i 5 dagar, sedan uppehåll i 2 dagar, sedan upprepa schema.

Längdenhet doseringssteg

Obligatorisk om Längd doseringssteg är angivet.

Ska tas med i doseringsinstruktion om angivet.

Får bara anges om Längd doseringssteg är angivet.

Ska tas med i doseringsinstruktion om angivet.

Exempel doseringsinstruktion:

1 tablett på morgonen i 10 dagar.

Doseringssteg längdenhet = dag

Längdenhet doseringssteg max

Obligatorisk om Längd doseringssteg max är angivet

Ska tas med i doseringsinstruktion om angivet.

Får inte anges, ska därmed inte tas med i doseringsinstruktion.
Längdenhet doseringssteg min

Obligatorisk om Längd doseringssteg min är angivet.

Ska tas med i doseringsinstruktion om angivet.

Får inte anges, ska därmed inte tas med i doseringsinstruktion.
Maxdos

Valfri.

Ska tas med i doseringsinstruktion om angivet.

Får inte anges, ska därmed inte tas med i doseringsinstruktion.

Exempel doseringsinstruktion:

1–2 tabletter morgon och kväll. Max 3 tabletter per dygn.

Maxdos = 3

Maxdosenhet

Obligatorisk om Maxdos är angiven.

Ska tas med i doseringsinstruktion om angivet.

Får inte anges, ska därmed inte tas med i doseringsinstruktion.

Exempel doseringsinstruktion:

1–2 tabletter morgon och kväll. Max 3 tabletter per dygn.

Maxdosenhet = tablett

Maxdosperiod

Obligatorisk om Maxdos är angiven.

Ska inte tas med i doseringsinstruktion.

Får inte anges, ska därmed inte tas med i doseringsinstruktion.

Exempel doseringsinstruktion:

1–2 tabletter morgon och kväll. Max 3 tabletter per dygn.

Maxdosperiod = 1

Maxdosperiodenhet


Obligatorisk om Maxdosperiod är angiven.

Ska tas med i doseringsinstruktion om angivet.

Får inte anges, ska därmed inte tas med i doseringsinstruktion.

Exempel doseringsinstruktion:

1–2 tabletter morgon och kväll. Max 3 tabletter per dygn.

Maxdosperiodenhet = dygn

Obs. överstiger rekommenderad dos

Valfri.


Ska inte tas med i doseringsinstruktion.PeriodFår inte anges, ska därmed inte tas med i doseringsinstruktion.

Period maxFår inte anges, ska därmed inte tas med i doseringsinstruktion.

Period på dygnet

Obligatoriskt att ange något av följande:

 • Klockslag
 • Period på dygnet

Ska tas med i doseringsinstruktion om angivet.

Får inte anges, ska därmed inte tas med i doseringsinstruktion.

Exempel doseringsinstruktion:

1 tablett på morgonen.

Period på dygnet=morgon

PeriodenhetFår inte anges, ska därmed inte tas med i doseringsinstruktion.

Sekvens

Obligatorisk.

Ska inte tas med i doseringsinstruktion.


Ska inte tas med som ett attribut i doseringsinstruktionen men avgör hur den ska uttryckas.

Parallella doseringssteg (samma sekvens):

1 tablett på morgonen och 2 tabletter på kvällen.

eller sekventiella doseringssteg (olika sekvens)

1 tablett på morgonen i 3 dagar, sedan 2 tabletter på morgonen i 3 dagar.

Subsekvens

Får bara anges om Sekvens är angivet.

Ska inte tas med i doseringsinstruktion.


Ska inte tas med som ett attribut i doseringsinstruktionen men avgör hur den ska uttryckas.

Exempel på dosering där subsekvens behöver användas:

1 tablett klockan 8 var tredje dag

Veckodag

Valfri.

Ska tas med i doseringsinstruktion om angivet.

Får inte anges, ska därmed inte tas med i doseringsinstruktion.

Exempel doseringsinstruktion:

1 tablett på morgonen måndag, onsdag, fredag.

Veckodag = måndag, onsdag, fredag

Vid behov

Obligatorisk.

Anges som true eller false.

Ska tas med i doseringsinstruktion om angivet som true.

Får inte anges, ska därmed inte tas med i doseringsinstruktion.

Exempel doseringsinstruktion:

1 tablett på kvällen vid behov.

Vid behov = true

 

Variant 1.2 Doseringstyp frekvensdosering

Beskrivning av tillämpning

Här beskrivs de attribut som ska ingå i doseringsinstruktionen vid en frekvensdosering.

(warning) Observera att frekvensdosering inte kan användas vid förskrivning av läkemedel som ska dosdispenseras.

Efterfrågad information 

Informationsresurs Dosering

Tabell 3 - Informationsresurs dosering vid frekvensdosering

Term

Villkor helförpackningKommentar
Administreringstillfällets varaktighet

Valfri.

Ska tas med i doseringsinstruktion om angivet.

Exempel doseringsinstruktion:

1 dos inhaleras under 5 minuter 3–4 gånger dagligen.

Administreringstillfällets varaktighet = 5

Antal administreringar

Obligatorisk.

Ska tas med i doseringsinstruktion.

Exempel doseringsinstruktion:

1 tablett 3 gånger dagligen

Antal administreringar = 3

Antal administreringar max

Får bara anges om Antal administreringar är angiven.

Ska tas med i doseringsinstruktion om angivet.

Exempel doseringsinstruktion:

1 tablett 3–4 gånger dagligen

Antal administreringar max = 4

Antal upprepningarFår inte anges, ska därmed inte tas med i doseringsinstruktion.
Dos

Obligatoriskt att ange något av följande:

 • Dos 
 • Dos max och Dos min
 • Doseringshastighet

Ska tas med i doseringsinstruktion om angivet.

Exempel doseringsinstruktion:

1 tablett 3 gånger dagligen

Dos = 1

Dos max

Obligatoriskt att ange något av följande:

 • Dos 
 • Dos max och Dos min
 • Doseringshastighet

Ska tas med i doseringsinstruktion om angivet.

Exempel doseringsinstruktion:

1–2 tabletter 3 gånger dagligen

Dos max = 2

Dos min

Obligatoriskt att ange något av följande:

 • Dos 
 • Dos max och Dos min
 • Doseringshastighet

Ska tas med i doseringsinstruktion om angivet.

Exempel doseringsinstruktion:

1–2 tabletter 3 gånger dagligen

Dos min = 1

Dosenhet

Obligatorisk om Dos är angiven.

Ska tas med i doseringsinstruktion om angivet.


Exempel doseringsinstruktion:

2 tabletter 3 gånger dagligen

Dosenhet  = tablett

Dosenhet max

Obligatorisk* om Dos max är angiven.

*Valfri vid förnya förskrivning under övergångsperioden

Ska tas med i doseringsinstruktion om angivet.

Exempel doseringsinstruktion:

1–2 tabletter 3 gånger dagligen

Dosenhet  max = tablett

Dosenhet min

Obligatorisk* om Dos min är angiven.

*Valfri vid förnya förskrivning under övergångsperioden

Ska tas med i doseringsinstruktion om angivet.

Exempel doseringsinstruktion:

1–2 tabletter 3 gånger dagligen

Dosenhet min = tablett

Doseringshastighet

Obligatoriskt att ange något av följande:

 • Dos 
 • Dos max och Dos min
 • Doseringshastighet

Ska tas med i doseringsinstruktion om angivet.

Exempel doseringsinstruktion:

2,5 mg/timme under 2 timmar 2 gånger dagligen

Doseringshastighet = 2,5


Doseringshastighetsenhet

Obligatorisk om Doseringshastighet är angiven.

Ska tas med i doseringsinstruktion om angivet.

Exempel doseringsinstruktion:

2,5 mg/timme under 2 timmar 2 gånger dagligen

Doseringshastighetsenhet = mg/timmeDoseringstyp

Ignoreras, autokompletteras enligt regler i VR085.

Ska inte tas med i doseringsinstruktion.


Enhet för administreringstillfällets varaktighet

Obligatorisk om Administreringstillfällets varaktighet är angivet.

Ska tas med i doseringsinstruktion om angivet.

Exempel doseringsinstruktion:

1 dos inhaleras under 5 minuter 3–4 gånger dagligen.

Enhet för administreringstillfällets varaktighet = minut

FritextdoseringFår inte anges, ska därmed inte tas med i doseringsinstruktion.
KlockslagFår inte anges, ska därmed inte tas med i doseringsinstruktion.
Längd doseringsdelstegFår inte anges, ska därmed inte tas med i doseringsinstruktion.
Längd doseringssteg

Valfri.

Ska tas med i doseringsinstruktion om angivet.

Exempel doseringsinstruktion:

1 tablett 3 gånger dagligen i 10 dagar

Längd doseringssteg = 10

Längd doseringssteg max

Obligatorisk om Längd doseringssteg min anges.

Ska tas med i doseringsinstruktion om angivet.

Exempel doseringsinstruktion:

1 tablett 3 gånger dagligen i 7–10 dagar

Längd doseringssteg max = 10

Längd doseringssteg min

Obligatorisk om Längd doseringssteg max anges.

Ska tas med i doseringsinstruktion om angivet.

Exempel doseringsinstruktion:

1 tablett 3 gånger dagligen i 7–10 dagar

Längd doseringssteg min = 7

Längdenhet doseringsdelstegFår inte anges, ska därmed inte tas med i doseringsinstruktion.
Längdenhet doseringssteg

Obligatorisk om Längd doseringssteg är angivet.

Ska tas med i doseringsinstruktion om angivet.

Exempel doseringsinstruktion:

1 tablett 3 gånger dagligen i 10 dagar

Doseringssteg längdenhet = dygn

Längdenhet doseringssteg max

Obligatorisk om Längd doseringssteg max är angivet

Ska tas med i doseringsinstruktion om angivet.


Längdenhet doseringssteg min

Obligatorisk om Längd doseringssteg min är angivet.

Ska tas med i doseringsinstruktion om angivet.


Maxdos

Valfri.

Ska tas med i doseringsinstruktion om angivet.

Exempel doseringsinstruktion:

1–2 tabletter vid behov. Max 6 tabletter per dygn.

Maxdos = 6

Maxdosenhet

Obligatorisk om Maxdos är angiven.

Ska tas med i doseringsinstruktion om angivet.

Exempel doseringsinstruktion:

1–2 tabletter vid behov. Max 6 tabletter per dygn.

Maxdosenhet = tabletter

Maxdosperiod

Obligatorisk om Maxdos är angiven.

Ska inte tas med i doseringsinstruktion.

Exempel doseringsinstruktion:

1–2 tabletter vid behov. Max 6 tabletter per dygn.

Maxdosperiod = 1

Maxdosperiodenhet


Obligatorisk om Maxdosperiod är angiven.

Ska tas med i doseringsinstruktion om angivet.

Exempel doseringsinstruktion:

1–2 tabletter vid behov. Max 6 tabletter per dygn.

Maxdosperiodenhet = dygn

Obs. överstiger rekommenderad dos

Valfri.

Ska inte tas med i doseringsinstruktion.


Period

Obligatorisk.

Ska inte tas med i doseringsinstruktion.

Ska inte tas med som ett attribut i doseringsinstruktionen men avgör hur den ska uttryckas.

Exempel:

1 tablett 3 gånger dagligen

Period = 1 (inte med i doseringsinstruktion)


1 tablett 2 gånger varannan dag

Period = 2 (inte med i doseringsinstruktion)

Period max

Får bara anges om Period är angiven.

Ska inte tas med i doseringsinstruktion.

Ska inte tas med som ett attribut i doseringsinstruktionen men avgör hur den ska uttryckas.

Exempel:

1 tablett 1 gång varannan till var tredje dag

Period = 2 (inte med i doseringsinstruktion)

Period max = 3 (inte med i doseringsinstruktion)

Period på dygnetFår inte anges, ska därmed inte tas med i doseringsinstruktion.
Periodenhet

Obligatorisk.

Ska tas med i doseringsinstruktion.

Exempel doseringsinstruktion:

1 tablett 3 gånger dagligen.

Periodenhet = dag (omformuleras till dagligen i doseringsinstruktion)

Sekvens

Obligatorisk.

Ska inte tas med i doseringsinstruktion.

Ska inte tas med som ett attribut i doseringsinstruktionen men avgör hur den ska uttryckas.

Parallella doseringssteg (samma sekvens):

N/A

eller sekventiella doseringssteg (olika sekvens)

1 tablett 2 gånger dagligen i 3 dagar, sedan 2 tabletter 2 gånger dagligen i 3 dagar.

SubsekvensFår inte anges, ska därmed inte tas med i doseringsinstruktion.
Veckodag

Valfri.

Ska tas med i doseringsinstruktion om angivet.

Exempel doseringsinstruktion:

1 tablett 3 gånger dagligen måndag och onsdag

Veckodag = måndag, onsdag

Vid behov

Obligatorisk.

Anges som true eller false.

Ska tas med i doseringsinstruktion om angivet som true.

Exempel doseringsinstruktion:

1 tablett 3 gånger dagligen vid behov.

Vid behov = true

 

Variant 1.3 Doseringstyp intervalldosering

Beskrivning av tillämpning

Här beskrivs de attribut som ska ingå i doseringsinstruktionen vid en intervalldosering.

(warning) Observera att intervalldosering inte kan användas vid förskrivning av läkemedel som ska dosdispenseras.

Efterfrågad information

Informationsresurs Dosering

Tabell 4 - Informationsresurs Dosering vid intervalldosering

Term

Villkor helförpackningKommentar
Administreringstillfällets varaktighet

Valfri.

Ska tas med i doseringsinstruktion om angivet.

Exempel doseringsinstruktion:

1 dos inhaleras under 5 minuter var 12:e timme.

Administreringstillfällets varaktighet = 5

Antal administreringar

Ska vara 1.

Ska inte tas med i doseringsinstruktion.


Antal administreringar maxFår inte anges, ska därmed inte tas med i doseringsinstruktion.
Antal upprepningarFår inte anges, ska därmed inte tas med i doseringsinstruktion.
Dos

Obligatoriskt att ange något av följande:

 • Dos 
 • Dos max och Dos min
 • Doseringshastighet

Ska tas med i doseringsinstruktion om angivet.

Exempel doseringsinstruktion:

1 tablett var 8:e timme.

Dos = 1

Dos max

Obligatoriskt att ange något av följande:

 • Dos 
 • Dos max och Dos min
 • Doseringshastighet

Ska tas med i doseringsinstruktion om angivet.

Exempel doseringsinstruktion:

1–2 tabletter var 8:e timme.

Dos max = 2

Dos min

Obligatoriskt att ange något av följande:

 • Dos 
 • Dos max och Dos min
 • Doseringshastighet

Ska tas med i doseringsinstruktion om angivet.

Exempel doseringsinstruktion:

1–2 tabletter var 8:e timme.

Dos min = 1

Dosenhet

Obligatorisk* om Dos är angiven.


Ska tas med i doseringsinstruktion om angivet.


*Valfri vid förnya förskrivning under övergångsperioden

Exempel doseringsinstruktion:

1 tablett var 8:e timme.

Dosenhet = tablett

Dosenhet max

Obligatorisk* om Dos max är angiven.

*Valfri vid förnya förskrivning under övergångsperioden

Ska tas med i doseringsinstruktion om angivet.

Exempel doseringsinstruktion:

2-3 tabletter var 8:e timme.

Dosenhet max = tablett

Dosenhet min

Obligatorisk* om Dos min är angiven.

*Valfri vid förnya förskrivning under övergångsperioden

Ska tas med i doseringsinstruktion om angivet.

Exempel doseringsinstruktion:

2-3 tabletter var 8:e timme.

Dosenhet min = tablett

Doseringshastighet

Obligatoriskt att ange något av följande:

 • Dos 
 • Dos max och Dos min
 • Doseringshastighet

Ska tas med i doseringsinstruktion om angivet.

Exempel doseringsinstruktion:

2,5 mg/timme under 2 timmar var 12:e timme

Doseringshastighet = 2,5


Doseringshastighetsenhet

Obligatorisk om Doseringshastighet är angiven.

Ska tas med i doseringsinstruktion om angivet.

Exempel doseringsinstruktion:

2,5 mg/timme under 2 timmar var 12:e timme

Doseringshastighetsenhet=timme

Doseringstyp

Ignoreras, autokompletteras enligt regler i VR085.

Ska inte tas med i doseringsinstruktion.


Enhet för administreringstillfällets varaktighet

Obligatorisk om Administreringstillfällets varaktighet är angivet.

Ska tas med i doseringsinstruktion om angivet.

Exempel doseringsinstruktion:

1 dos inhaleras under 5 minuter var 12:e timme.

Enhet för administreringstillfällets varaktighet = minut

FritextdoseringFår inte anges, ska därmed inte tas med i doseringsinstruktion.
KlockslagFår inte anges, ska därmed inte tas med i doseringsinstruktion.
Längd doseringsdelstegFår inte anges, ska därmed inte tas med i doseringsinstruktion.
Längd doseringssteg

Valfri.

Ska tas med i doseringsinstruktion om angivet.

Exempel doseringsinstruktion:

1 tablett var 8:e timme i 10 dagar.

Längd doseringssteg = 10

Längd doseringssteg max

Obligatorisk om Längd doseringssteg min anges.

Ska tas med i doseringsinstruktion om angivet.

Exempel doseringsinstruktion:

1 tablett var 8:e timme i 10–12 dagar.

Längd doseringssteg max = 12

Längd doseringssteg min

Obligatorisk om Längd doseringssteg max anges.

Ska tas med i doseringsinstruktion om angivet.

Exempel doseringsinstruktion:

1 tablett var 8:e timme i 10–12 dagar.

Längd doseringssteg min = 10

Längdenhet doseringsdelstegFår inte anges, ska därmed inte tas med i doseringsinstruktion.
Längdenhet doseringssteg

Obligatorisk om Längd doseringssteg är angivet.

Ska tas med i doseringsinstruktion om angivet.

Exempel doseringsinstruktion:

1 tablett var 8:e timme i 10 dagar.

Doseringssteg längdenhet=dag

Längdenhet doseringssteg max

Obligatorisk om Längd doseringssteg max är angivet

Ska tas med i doseringsinstruktion om angivet.


Längdenhet doseringssteg min

Obligatorisk om Längd doseringssteg min är angivet.

Ska tas med i doseringsinstruktion om angivet.


Maxdos

Valfri.

Ska tas med i doseringsinstruktion om angivet.

Exempel doseringsinstruktion:

2 tabletter var 4–6:e timme. Max 6 tabletter per dygn.

Maxdos=6

Maxdosenhet

Obligatorisk om Maxdos är angiven.

Ska tas med i doseringsinstruktion om angivet.

Exempel doseringsinstruktion:

2 tabletter var 4–6:e timme. Max 6 tabletter per dygn.

Maxdosenhet = tablett

Maxdosperiod

Obligatorisk om Maxdos är angiven.

Ska inte tas med i doseringsinstruktion.

Exempel doseringsinstruktion:

2 tabletter var 4–6:e timme. Max 6 tabletter per dygn.

Maxdosperiod = 1

Maxdosperiodenhet


Obligatoriskt om Maxdosperiod är angiven.

Ska tas med i doseringsinstruktion om angivet.

Exempel doseringsinstruktion:

2 tabletter var 4–6:e timme. Max 6 tabletter per dygn.

Maxdosperiodenhet = dygn

Obs. överstiger rekommenderad dos

Valfri.

Ska inte tas med i doseringsinstruktion.


Period

Obligatorisk.

Ska tas med i doseringsinstruktion.

Exempel doseringsinstruktion:

1 tablett var 8:e timme.

Period=8

2 tabletter var 4–6:e timme.

Period = 4

Period max

Får bara anges om Period är angiven.

Ska tas med i doseringsinstruktion om angivet.

Exempel doseringsinstruktion:

2 tabletter var 4–6:e timme.

Period max = 6

Period på dygnetFår inte anges, ska därmed inte tas med i doseringsinstruktion.
Periodenhet

Obligatorisk.

Ska tas med i doseringsinstruktion.

Exempel doseringsinstruktion:

1 tablett var 8:e timme.

Periodenhet = timme

Sekvens

Obligatorisk.

Ska inte tas med i doseringsinstruktion.

Ska inte tas med som ett attribut i doseringsinstruktionen men avgör hur den ska uttryckas.

Parallella doseringssteg (samma sekvens):

N/A

eller sekventiella doseringssteg (olika sekvens)

1 tablett var 8:e timme i 3 dagar, sedan 2 tabletter var 8:e timme i 3 dagar.

SubsekvensFår inte anges, ska därmed inte tas med i doseringsinstruktion.
VeckodagFår inte anges, ska därmed inte tas med i doseringsinstruktion.
Vid behov

Obligatorisk.

Anges som true eller false.

Ska tas med i doseringsinstruktion om angivet som true.

Exempel doseringsinstruktion:

2 tabletter var 4–6:e timme vid behov.

Vid behov = true

 

Variant 1.4 Doseringstyp engångsdosering

Beskrivning av tillämpning

Här beskrivs de attribut som ska ingå i doseringsinstruktionen vid en engångsdosering.

(warning) Observera att engångsdosering inte kan användas vid förskrivning av läkemedel som ska dosdispenseras.

Efterfrågad information

Informationsresurs Dosering

Tabell 5 - Informationsresurs Dosering vid engångsdosering 

Term

VillkorKommentar
Administreringstillfällets varaktighet

Valfri.

Ska tas med i doseringsinstruktion om angivet.

Exempel doseringsinstruktion:

1 dos inhaleras under 5 minuter som engångsdos

Administreringstillfällets varaktighet = 5

Antal administreringarFår inte anges, ska därmed inte tas med i doseringsinstruktion.
Antal administreringar maxFår inte anges, ska därmed inte tas med i doseringsinstruktion.
Antal upprepningar

Ska vara 1.

Ska inte tas med i doseringsinstruktion.

Ska inte tas med som ett attribut i doseringsinstruktionen men avgör hur den ska uttryckas.

Exempel:

1 kapsel på kvällen som engångsdos.

Dos

Obligatoriskt att ange något av följande:

 • Dos 
 • Dos max och Dos min
 • Doseringshastighet

Ska tas med i doseringsinstruktion om angivet.

Exempel doseringsinstruktion:

1 kapsel på kvällen som engångsdos.

Dos = 1

Dos max

Obligatoriskt att ange något av följande:

 • Dos 
 • Dos max och Dos min
 • Doseringshastighet

Ska tas med i doseringsinstruktion om angivet.

Exempel doseringsinstruktion:

1–2 tabletter på morgonen som engångsdos.

Dos max = 2

Dos min

Obligatoriskt att ange något av följande:

 • Dos 
 • Dos max och Dos min
 • Doseringshastighet

Ska tas med i doseringsinstruktion om angivet.

Exempel doseringsinstruktion:

1–2 tabletter på morgonen som engångsdos.

Dos min = 1

Dosenhet

Obligatorisk* om Dos är angiven.


Ska tas med i doseringsinstruktion om angivet.


*Valfri vid förnya förskrivning under övergångsperioden

Exempel doseringsinstruktion:

1 kapsel på kvällen som engångsdos.

Dosenhet = kapsel

Dosenhet max

Obligatorisk* om Dos max är angiven.

*Valfri vid förnya förskrivning under övergångsperioden

Ska tas med i doseringsinstruktion om angivet.

Exempel doseringsinstruktion:

2-3 kapslar på kvällen som engångsdos.

Dosenhet max = kapsel

Dosenhet min

Obligatorisk* om Dos min är angiven.

*Valfri vid förnya förskrivning under övergångsperioden

Ska tas med i doseringsinstruktion om angivet.

Exempel doseringsinstruktion:

2-3 kapslar på kvällen som engångsdos.

Dosenhet min = kapsel

Doseringshastighet

Obligatoriskt att ange något av följande:

 • Dos 
 • Dos max och Dos min
 • Doseringshastighet

Ska tas med i doseringsinstruktion om angivet.

Exempel doseringsinstruktion:

2,5 mg/timme under 2 timmar som engångsdos

Doseringshastighet = 2,5

Doseringshastighetsenhet

Obligatorisk om Doseringshastighet är angiven.

Ska tas med i doseringsinstruktion om angivet.

Exempel doseringsinstruktion:

2,5 mg/timme under 2 timmar som engångsdos

Doseringshastighetsenhet = mg/timme

Doseringstyp

Ignoreras, autokompletteras enligt regler i VR085.

Ska inte tas med i doseringsinstruktion.


Enhet för administreringstillfällets varaktighet

Obligatorisk om Administreringstillfällets varaktighet är angivet.

Ska tas med i doseringsinstruktion om angivet.

Exempel doseringsinstruktion:

1 dos inhaleras under 5 minuter som engångsdos

Enhet för administreringstillfällets varaktighet = minut

FritextdoseringFår inte anges, ska därmed inte tas med i doseringsinstruktion.
Klockslag

Obligatoriskt att ange något av följande:

 • Klockslag
 • Period på dygnet

Ska tas med i doseringsinstruktion om angivet.

Exempel doseringsinstruktion:

1 tablett kl. 08 som engångsdos.

Klockslag = 8

Längd doseringsdelstegFår inte anges, ska därmed inte tas med i doseringsinstruktion.
Längd doseringsstegFår inte anges, ska därmed inte tas med i doseringsinstruktion.
Längd doseringssteg maxFår inte anges, ska därmed inte tas med i doseringsinstruktion.
Längd doseringssteg minFår inte anges, ska därmed inte tas med i doseringsinstruktion.
Längdenhet doseringsdelstegFår inte anges, ska därmed inte tas med i doseringsinstruktion.
Längdenhet doseringssteg

Får inte anges, ska därmed inte tas med i doseringsinstruktion.


Längdenhet doseringssteg maxFår inte anges, ska därmed inte tas med i doseringsinstruktion.
Längdenhet doseringssteg minFår inte anges, ska därmed inte tas med i doseringsinstruktion.
MaxdosFår inte anges, ska därmed inte tas med i doseringsinstruktion.
MaxdosenhetFår inte anges, ska därmed inte tas med i doseringsinstruktion.
MaxdosperiodFår inte anges, ska därmed inte tas med i doseringsinstruktion.

Maxdosperiodenhet

Får inte anges, ska därmed inte tas med i doseringsinstruktion.


Obs. överstiger rekommenderad dosValfri.

Ska inte tas med i doseringsinstruktion.


PeriodFår inte anges, ska därmed inte tas med i doseringsinstruktion.
Period maxFår inte anges, ska därmed inte tas med i doseringsinstruktion.
Period på dygnet

Obligatoriskt att ange något av följande:

 • Klockslag
 • Period på dygnet

Ska tas med i doseringsinstruktion om angivet.

Exempel doseringsinstruktion:

1 kapsel på kvällen som engångsdos.

Period på dygnet=kväll

PeriodenhetFår inte anges, ska därmed inte tas med i doseringsinstruktion.
Sekvens

Obligatorisk.

Ska inte tas med i doseringsinstruktion.


SubsekvensFår inte anges, ska därmed inte tas med i doseringsinstruktion.
VeckodagFår inte anges, ska därmed inte tas med i doseringsinstruktion.
Vid behovFår inte anges, ska därmed inte tas med i doseringsinstruktion.

 

Variant 1.5 Doseringstyp fritextdosering

Beskrivning av tillämpning

Här beskrivs de attribut som ska ingå i doseringsinstruktionen vid en fritextdosering.

(warning) Observera att fritextdosering inte kan användas vid förskrivning av läkemedel som ska dosdispenseras.

Efterfrågad information

Informationsresurs Dosering

Tabell 6 - Informationsresurs Dosering vid fritextdosering

Term

Villkor helförpackningKommentar
Administreringstillfällets varaktighetFår inte anges, ska därmed inte tas med i doseringsinstruktion.
Antal administreringarFår inte anges, ska därmed inte tas med i doseringsinstruktion.
Antal administreringar maxFår inte anges, ska därmed inte tas med i doseringsinstruktion.
Antal upprepningarFår inte anges, ska därmed inte tas med i doseringsinstruktion.
Dos

Får inte anges, ska därmed inte tas med i doseringsinstruktion.


Dos max

Får inte anges, ska därmed inte tas med i doseringsinstruktion.


Dos min

Får inte anges, ska därmed inte tas med i doseringsinstruktion.


Dosenhet

Valfri.

Ska inte automatiskt tas med i doseringsinstruktion eftersom motsvarande information sannolikt finns i fritextdoseringen.

Dosenhet kan anges vid en fritextdosering eftersom det finns vissa system som behöver en dosenhet för andra ändamål. Denna information ska inte tas med i doseringsinstruktionen.
Doseringshastighet

Får inte anges, ska därmed inte tas med i doseringsinstruktion.


Doseringshastighetsenhet

Valfri.

Ska inte automatiskt tas med i doseringsinstruktion eftersom motsvarande information sannolikt finns i fritextdoseringen.

Doseringshastighetsenhet kan anges vid en fritextdosering eftersom det finns vissa system som behöver detta för andra ändamål. Denna information ska inte tas med i doseringsinstruktionen.
Doseringstyp

Ignoreras, autokompletteras enligt regler i VR085.

Ska inte tas med i doseringsinstruktion.


Enhet för administreringstillfällets varaktighetFår inte anges, ska därmed inte tas med i doseringsinstruktion.
Fritextdosering

Obligatorisk.

Ska tas med i doseringsinstruktion.

 

Tillåtna tecken kontrolleras enligt FK004 

Exempel doseringsinstruktion:

Enligt separat schema.

Fritextdosering=Enligt separat schema.

Exempel doseringsinstruktion=

1-2 tabletter vid behov. Max 8 tabletter per dygn.

Fritextdosering=1-2 tabletter vid behov. Max 8 tabletter per dygn.

 

KlockslagFår inte anges, ska därmed inte tas med i doseringsinstruktion.
Längd doseringsdelstegFår inte anges, ska därmed inte tas med i doseringsinstruktion.
Längd doseringssteg

Valfri.

Ska inte automatiskt tas med i doseringsinstruktion eftersom motsvarande information sannolikt finns i fritextdoseringen.


Längd doseringssteg max

Valfri.

Ska inte automatiskt tas med i doseringsinstruktion eftersom motsvarande information sannolikt finns i fritextdoseringen.


Längd doseringssteg min

Valfri.

Ska inte automatiskt tas med i doseringsinstruktion eftersom motsvarande information sannolikt finns i fritextdoseringen.


Längdenhet doseringsdelstegFår inte anges, ska därmed inte tas med i doseringsinstruktion.
Längdenhet doseringssteg

Obligatorisk om Längd doseringssteg är angivet.

Ska inte automatiskt tas med i doseringsinstruktion eftersom motsvarande information sannolikt finns i fritextdoseringen.


Längdenhet doseringssteg max

Obligatorisk om Längd doseringssteg max är angivet

Ska inte automatiskt tas med i doseringsinstruktion eftersom motsvarande information sannolikt finns i fritextdoseringen.


Längdenhet doseringssteg min

Obligatorisk om Längd doseringssteg min är angivet.

Ska inte automatiskt tas med i doseringsinstruktion eftersom motsvarande information sannolikt finns i fritextdoseringen.


Maxdos

Valfri.

Ska inte automatiskt tas med i doseringsinstruktion eftersom motsvarande information sannolikt finns i fritextdoseringen.

Exempel doseringsinstruktion:

Doseras enligt separat instruktion. Max 10 tabletter per dygn.

Maxdos=10

Maxdosenhet

Obligatorisk om Maxdos är angiven.

Ska inte automatiskt tas med i doseringsinstruktion eftersom motsvarande information sannolikt finns i fritextdoseringen.

Exempel doseringsinstruktion:

Doseras enligt separat instruktion. Max 10 tabletter per dygn.

Maxdosenhet=tabletter

Maxdosperiod

Obligatorisk om Maxdos är angiven.

Ska inte finnas med i doseringsinstruktion.

Exempel doseringsinstruktion:

Doseras enligt separat instruktion. Max 10 tabletter per dygn.

Maxdosperiod=1

Maxdosperiodenhet


Obligatorisk om Maxdosperiod är angiven.

Ska inte automatiskt tas med i doseringsinstruktion eftersom motsvarande information sannolikt finns i fritextdoseringen.

Exempel doseringsinstruktion:

Doseras enligt separat instruktion. Max 10 tabletter per dygn.

Maxdosperiodenhet=dygn

Obs. överstiger rekommenderad dosValfri.

Ska inte tas med i doseringsinstruktion.


PeriodFår inte anges, ska därmed inte tas med i doseringsinstruktion.
Period maxFår inte anges, ska därmed inte tas med i doseringsinstruktion.
Period på dygnetFår inte anges, ska därmed inte tas med i doseringsinstruktion.
PeriodenhetFår inte anges, ska därmed inte tas med i doseringsinstruktion.
Sekvens

Obligatorisk.

Ska inte tas med i doseringsinstruktion.

En fritextdosering kan endast ha ett doseringssteg.
SubsekvensFår inte anges, ska därmed inte tas med i doseringsinstruktion.
VeckodagFår inte anges, ska därmed inte tas med i doseringsinstruktion.
Vid behov

Obligatorisk.

Anges som true eller false.

Ska inte automatiskt tas med i doseringsinstruktion eftersom motsvarande information sannolikt finns i fritextdoseringen.


 

 Krav på doseringsinstruktion

Tabell 7 - Krav på doseringsinstruktion

Krav-ID

Beskrivning av krav

Kommentar

21:1:1Vid generering av doseringsinstruktion ska attribut inkluderas enligt tabellerna för respektive doseringstyp 1.1–1.5 ovan.
21:1:2

Beroende på angiven dos så ska singular- eller pluralformen från värdemängden för dosenhet användas.

(warning) Fritextdosering är undantaget kravet då dosenhet och doseringshastighetsenhet inte automatiskt ska tas med i doseringsinstruktion.

Exempel:

 • 1 tablett
 • 1,5 tablett
 • 2 tabletter
 • 2,5 tabletter
21:1:3

Vid generering av text till doseringsinstruktion ska de patientvänliga synonymerna från värdemängderna dosenhet och doseringshastighetsenhet användas.

(warning) Fritextdosering är undantaget kravet då dosenhet och doseringshastighetsenhet inte automatiskt ska tas med i doseringsinstruktion.Exempel:

Vald term för Dosenhet: milliliter

Patientvänlig synonym för milliliter är mL och det är denna term som ska användas i doseringsanvisningen.


REKOMMENDATION

I doseringsinstruktionen bör ”dag” vanligen uttryckas som dag eller dagligen (undantag Maxdos som bör uttryckas med dygn).

Exempel:

 • 1 tablett 2 gånger dagligen
 • 1–2 tabletter vid behov. Maxdos 8 tabletter per dygn

2.3. Delfunktion 2 – Administreringsinstruktion

Ett vård- eller apotekssystem skapar text till Administreringsinstruktion i doseringsanvisningen utifrån värdemängderna för administreringssätt på förskrivningen alternativt uttaget.

Variant 2.1 Administreringsinstruktion

Beskrivning av tillämpning

Här beskrivs de attribut som ska ingå i administreringsinstruktionen. Administreringsinstruktion är en text som genereras utifrån de patientnära synonymerna i värdemängderna för administreringssätt. Värdemängderna för administreringssätt är:

 • Administreringsmetod
 • Administreringsväg
 • Precisering av administreringsställe
 • Administreringsställe
 • Medicinteknisk produkt vid läkemedelsadministrering.

Efterfrågad information

Informationsresurs Dosering

Tabell 8 - Informationsresurs Dosering med attribut som ingår i administreringsinstruktion

Term 

Villkor

Kommentar

Administreringsmetod 

Ska tas med i administreringsinstruktion om angivet.

Beskrivning annan administreringsmetod 

Ska tas med i administreringsinstruktion om angivet.


Administreringsställe 

Ska tas med i administreringsinstruktion om angivet.

 

Beskrivning annat administreringsställe 

Ska tas med i administreringsinstruktion om angivet.


Administreringsväg Ska tas med i administreringsinstruktion om angivet.
Beskrivning annan administreringsväg Ska tas med i administreringsinstruktion om angivet.
Precisering av administreringsställe Ska tas med i administreringsinstruktion om angivet.
Beskrivning annan precisering av administreringsställe Ska tas med i administreringsinstruktion om angivet.
Medicinteknisk produkt vid läkemedelsadministreringSka tas med i administreringsinstruktion om angivet.
Beskrivning annan medicinteknisk produkt vid läkemedelsadministreringSka tas med i administreringsinstruktion om angivet.
 

Krav på administreringsinstruktion

Tabell 9 - Krav på administreringsinstruktion

Krav-ID

Beskrivning av krav

Kommentar

 21:2:1Om koden Annan (OTH) samt en fritext angivits är det fritexten som ska användas i administreringsinstruktionen.

Dessa fritextfält avses:

Beskrivning annan administreringsmetod

Beskrivning annan administreringsväg

Beskrivning annat administreringsställe 

Beskrivning annan precisering av administreringsställe 

Beskrivning annan medicinteknisk produkt vid läkemedelsadministrering

21:2:2

Vid generering av text till Administreringsinstruktion ska de patientvänliga synonymerna från värdemängderna användas.


Exempel:

Vald term för Administreringsväg: subkutant

Patientvänlig synonym för subkutant är ”i underhuden” och det är denna term som ska användas i doseringsanvisningen.


REKOMMENDATION

Vid generering av flera administreringssätt till administreringsinstruktion bör administreringssätten placeras i följande ordning:

 • Administreringsmetod
 • Administreringsväg
 • Precisering av administreringsställe
 • Administreringsställe
 • Medicinteknisk produkt vid läkemedelsadministrering

Exempel:

Administreringsinstruktion: Injiceras under huden höger lår

 • Administreringsmetod = injektion
 • Administreringsväg = subkutant
 • Precisering av administreringsställe = höger
 • Administreringsställe = lår

Administreringsinstruktion: För infusion, övre bröstkorgen, via subkutan venport. 

 • Administreringsmetod = infusion
 • Precisering av administreringsställe = bröstkorgen
 • Administreringsställe = övre
 • Medicinteknisk produkt vid läkemedelsadministrering = subkutan venport


För ytterligare exempel på administreringsinstruktion, se tabell 18 i Dosering och doseringsanvisning.

2.4. Delfunktion 3 – Annan instruktion

Annan instruktion är ett fritextfält där information om läkemedelsbehandlingen kan förmedlas till patienten. Exempel: Ta tillsammans med måltid. 

Variant 3.1 Annan instruktion

Krav-ID 21:3:3.1

Beskrivning av tillämpning

Här beskrivs de attribut som ska ingå i Annan instruktion.

Efterfrågad information

Informationsresurs Dosering

Tabell 10 - Informationsresurs Dosering med attribut som ingår i annan instruktion

Term

Villkor

Kommentar

Annan instruktionAnnan instruktion ska tas med i doseringsanvisningen om angiven.Första doseringsdag, Sista doseringsdag samt Senaste datum för avslut av behandling anges av förskrivaren i Annan instruktion om datumen är viktiga för patienten att veta om.

2.5. Delfunktion 4 – Doseringsanvisning

Ett vård- eller apotekssystem sätter ihop de olika delarna i doseringsanvisningen vid visning av doseringsanvisningen.

Variant 4.1 Doseringsanvisning

Beskrivning av tillämpning

Här beskrivs de attribut som ska ingå i doseringsanvisningen.

Efterfrågad information

Informationsresurs Förskrivning

Tabell 11 - Från Informationsresurs Förskrivning ingår Behandlingsändamål i doseringsanvisningen

Term

Villkor

Kommentar

BehandlingsändamålObligatoriskt att ange med vissa undantag, se respektive tillämpningsanvisning.Tillåtna tecken kontrolleras enligt FK004
 


Informationsresurs Dosering

Tabell 12 - Från Informationsresurs Dosering ingår Doseringsinstruktion, Administreringsinstruktion och Annan instruktion i doseringsanvisningen

Term

Villkor

Kommentar

Doseringsinstruktion

Obligatorisk.

Tillåtna tecken kontrolleras enligt FK004


Administreringsinstruktion

Obligatorisk att ange med vissa undantag, se respektive tillämpningsanvisning.

Tillåtna tecken kontrolleras enligt FK004


Annan instruktion

Valfri.

Tillåtna tecken kontrolleras enligt FK004


 

Krav på doseringsanvisning

Tabell 13 - Krav på doseringsanvisning

Krav-ID

Beskrivning av krav

Kommentar

21:4:4.1.1

En doseringsanvisning består av fyra block som ska presenteras i följande ordning:

 1. Behandlingsändamål
 2. Doseringsinstruktion
 3. Administreringsinstruktion
 4. Annan instruktion

Exempel:

Mot svår smärta. 1 depottablett 2 gånger dagligen. Sväljes. Använd tills smärtan efter operation upphör.

21:4:4.1.2

Antal tillåtna tecken är:

 • Behandlingsändamål – 256 tecken
 • Doseringsinstruktion, administreringsinstruktion och annan instruktion får tillsammans inte överskrida 486 tecken.

 (warning) Observera att anslutande system därför inte får sätta teckenbegränsningar för respektive fält utan ska ha en dynamisk hantering utifrån användarens behov av att uttrycka instruktioner till patienten. 

Användaren ska uppmärksammas om antal tecken överskrids

(warning) Observera att doseringsanvisningen på en förskrivning som utfärdas till en patient på dennes födelsedatum endast får innehålla 400 tecken, kontrolleras i AFF.

Kontrolleras i AFF.

21:4:4.1.3

Text som är genererad utifrån strukturerad information får inte ändras. Ändringar ska göras i den strukturerade informationen och en ny genererad text skapas. Det är tillåtet att lägga till ord för ökad läsbarhet vid generering av texten.

Det är inte tillåtet för användaren att manuellt lägga till text i doseringsinstruktion eller administreringsinstruktion.

Exempel på tillägg av ord för ökad läsbarhet administreringsinstruktion: 

Medicinteknisk produkt för läkemedelsadministrering = infusionspump

i administreringsinstruktion = via pump

 21:4:4.1.4

Strukturerad information och genererad text ska överensstämma om texten som genereras får plats inom givna teckenmängder (krav 21:4:4.1.2). 

Undantag kan exempelvis behöva göras vid komplicerade doseringar då texten till doseringsanvisningen anges av systemet som "Enligt schema" eller liknande medan den strukturerade doseringen beskriver det detaljerade doseringsschemat. 

Ett annat undantag är när ingen specificerad dos har angivits på ett klockslag. Detta kan anges i doseringsanvisningen som "Enligt ordination kl. XX"

Exempel doseringsinstruktion:

1 tablett kl. 08

1 kapsel kl. 10 en dag i veckan

1 tablett kl. 07 varje tisdag

Enligt ordination kl. 16.

(Se attributet dos i Variant 1.1 Doseringstyp tillfällesdosering i TA 22)


 21:4:4.1.5En doseringsanvisning är obligatorisk på förskrivningar som avser läkemedel och teknisk sprit.
21:4:4.1.6Inga rubriker ska tas med i doseringsanvisningen.De olika blocken i doseringsanvisningen ska inte inledas med någon rubrik eftersom det tar onödig plats.


REKOMMENDATION

För ökad läsbarhet bör varje block i doseringsanvisningen inleds med en versal och avslutas med avskiljare enligt nedan: 

 • Behandlingsändamål inleds med en versal och avslutas med punkt och ett mellanslag.
 • Doseringsinstruktion inleds med en versal och avslutas med en punkt och ett mellanslag.
 • Administreringsinstruktion inleds med en versal och avslutas med en punkt och ett mellanslag.

Ingen särskild hantering bör finnas för fältet Annan instruktion utan texten visas på det sätt förskrivaren skrivit den. 

3. Regler och kontroller

3.1. Generella verksamhetsregler

Inga generella verksamhetsregler används i denna tillämpningsanvisning.

3.2. Automatiska kompletteringar 

Inga automatiska kompletteringar finns för denna tillämpningsanvisning.

3.3. Specifika verksamhetsregler 

Inga specifika verksamhetsregler finns för denna tillämpningsanvisning.

3.4. AFF-kontroller och kontrollsamlingar

Automatiska format- och författningskontroller (AFF-kontroller) är valideringar som säkerställer kvaliteten på informationen i Nationella läkemedelslistan. AFF-kontrollerna och kontrollsamlingarna beskrivs detaljerat på sidan Automatiska format- och författningskontroller (AFF-kontroller).

Beroende på tillämpning sker olika kontroller, se respektive tillämpningsanvisning. 

3.5. Formatkontroller

E-hälsomyndigheten gör formatkontroller på vissa attribut i Nationella läkemedelslistan. I tabell 14 nedan listas de formatkontroller som används i den här tillämpningsanvisningen. Formatkontrollerna beskrivs detaljerat på sidan Formatkontroller i Nationella läkemedelslistan.

Tabell 14 - Formatkontroller som ingår i TA 21 - Doseringsanvisning

Regel-id

Regelnamn

FK004Enkel textvalidator
 

4. Presentationskrav

Följande presentationskrav gäller vid visning av information som hämtas enligt denna tillämpningsanvisning.

Tabell 15 - Presentationskrav 

Krav-IDBeskrivning av kravKrav gäller
21:P.1

Användaren som skapar eller ändrar innehållet i doseringsanvisningen måste kunna se texten i sin helhet, dvs. alla fyra block i rätt ordning, innan den skickas in till Nationella läkemedelslistan.

 1. Behandlingsändamål
 2. Doseringsinstruktion
 3. Administreringsinstruktion
 4. Annan instruktion

vård

apotek

21:P.2

Vid visning av doseringsanvisning ska informationen presenteras i följande ordning:

 1. Behandlingsändamål
 2. Doseringsinstruktion
 3. Administreringsinstruktion
 4. Annan instruktion

vård

apotek

e-handel till privatpersonVersionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster
1.12022-03-30Ändrat rekommendationen från 
 • Doseringsinstruktion avslutas med kommatecken och ett mellanslag.
 • Administreringsinstruktion avslutas med punkt och ett mellanslag.

till

 • Doseringsinstruktion inleds med en versal och avslutas med en punkt och ett mellanslag.
 • Administreringsinstruktion inleds med en versal och avslutas med en punkt och ett mellanslag.

Informationsruta om kommande funktion för doseringsanvisning har lagts till. 

Krav 21:4:4.1.2 har förtydligats.

Krav 21:4:4.1.4 har justerats med ett "kan" i texten "Detta kan anges i doseringsanvisningen som "Enligt ordination. Doseras i {dosenhet i plural}" kl. XX."

Attributet Doseringssteg längdenhet har ändrats till det rätta namnet - Längdenhet doseringssteg.

Längd doseringsdelsteg och Längdenhet doseringsdelsteg - villkor ändrat till att de ska tas med i doseringsinstruktion.

Förtydliganden i vissa villkor.

1.22022-05-02

Krav på att infoga datum i doseringsinstruktion har tagits bort för alla doseringstyper. Datum läggs in manuellt i annan instruktion när det är viktigt för patienten att veta om. Detta är inlagt som kommentar i tabell 10.

1.32022-05-25

21:4:4.1.4 - Förslag på hur ej specificerad dos kan anges i doseringsinstruktion är justerat till "Enligt ordination kl. XX".

Ändring i attributet Obs. överstiger rekommenderad dos för respektive doseringstyp: Tagit bort kommentar om hantering under övergångsperioden samt lagt in "Ska inte tas med i doseringsinstruktion." i kolumnen villkor. 

Ändrat i attributet Doseringstyp på alla doseringstyper från "Får inte anges, ska därmed inte tas med i doseringsinstruktion. Beräknas enligt VR085." till "Ignoreras, autokompletteras enligt regler i VR085. Ska inte tas med i doseringsinstruktion."

1.42022-11-10

Förtydligat i kolumn för villkor från "Får inte anges" till "Får inte anges, ska därmed inte tas med i doseringsinstruktion." på berörda attribut.

Förtydligat i kolumn för villkor från "Valfri" till "Annan instruktion ska tas med i doseringsanvisningen om angiven." på attributet Annan instruktion.

Krav 21:4:4.1.3 Förtydligat och flyttat text från kommentar till beskrivning krav  "Det är inte tillåtet för användaren att manuellt lägga till text i doseringsinstruktion eller administreringsinstruktion."

Justering i rekommendationen för ökad läsbarhet bör varje block i doseringsanvisningen inleds med en versal och avslutas med avskiljare förutom för "Annan instruktion" - Ingen särskild hantering bör finnas för fältet Annan instruktion utan texten visas på det sätt förskrivaren skrivit den. .

Lagt till förtydligande på attributet Vid behov: Obligatorisk. Anges som true eller false. Ska tas med i doseringsinstruktion om angivet som true.

1.52022-12-12Förtydligat i vissa exempel att Maxdos ska anges som "per dygn".
1.62023-08-24

 "Längdenhet doseringssteg max" och "Längdenhet doseringssteg min" är tillagt för att harmoniera med informationsspecifikation NLLDosage.

"Dosenhet max" och "Dosenhet min" tillagt för att harmoniera med informationsspecifikation NLLDosage.

Formulering ändrad i fritextdosering på attributet "Vid behov" från: Ska tas med i doseringsinstruktion om angivet som true till: Ska inte automatiskt tas med i doseringsinstruktion eftersom motsvarande information sannolikt finns i fritextdoseringen.

Formulering ändrad i fritextdosering på attributen "Maxdos", "Maxdosenhet" och "Maxdosperiodenhet" från: Ska tas med i doseringsinstruktion om angivet till: Ska inte automatiskt tas med i doseringsinstruktion eftersom motsvarande information sannolikt finns i fritextdoseringen.

Formulering ändrad  i fritextdosering på attributet "Maxdosperiod" från: Ska inte tas med i doseringsinstruktion om angivet till: Ska inte finnas med i doseringsinstruktion om angivet.

Formulering ändrad  i fritextdosering på attributen "Dosenhet"  och "Doseringshastighetsenhet" från: Ska inte tas med i doseringsinstruktion. till: Ska inte automatiskt tas med i doseringsinstruktion eftersom motsvarande information sannolikt finns i fritextdoseringen.

Förtydligande i krav-id 21:1:3 att fritextdosering är undantaget eftersom dosenhet och doseringshastighetsenhet inte automatiskt ska tas med i doseringsinstruktion.

1.72023-12-06

Förtydligat i krav-id 21:1:2 att fritextdosering är undantaget kravet då dosenhet och doseringshastighetsenhet inte automatiskt ska tas med i doseringsinstruktion.

1.82024-05-06

Förtydligat med exempel på administreringsinstruktion under tabell 9. 

Krav 21:4:4.1.3 även lagt in ett exempel på tilläggsord i administreringsinstruktion

Krav 21:4:4.1.2 Lagt in ett observandum "(warning) Observera att en förskrivning som utfärdas till en patient på dennes födelsedatum endast får innehålla 400 tecken, kontrolleras i AFF."