Dosering - NLLDosage


Beskrivning av resursen Dosering.
1. Inledning

Resursen beskriver dosering i Nationella läkemedelslistan.

2. Översikt

Inbäddad struktur i Förskrivning och Uttag för att representera förskriven dosering eller uttagsdosering.

NLLDosage i Simplifier.

3. Attribut

Tabell 1 - Attribut Dosering

Term

Termdefinition och anmärkning

FHIR

Kommentar FHIR

Sekvens

nummer som beskriver doseringsstegets plats i förhållande till andra eventuella doseringssteg

Anmärkning
Beskriver om doseringsstegen är parallella (inom samma tidsram) eller sekventiella (sker/kommer efter varandra) och doseringsstegens inbördes ordning.
Exempel med parallella doseringssteg med samma sekvensnummer:

1 tablett på morgonen och 2 tabletter på kvällen ger

sekvens 1:
dos = 1
dosenhet = tablett
period på dygnet = Morgon
längd doseringssteg = NULL
längdenhet doseringssteg = NULL

sekvens 1:
dos = 2
dosenhet = tablett
period på dygnet = Kväll
längd doseringssteg = NULL
längdenhet doseringssteg = NULL

Exempel med sekventiella doseringssteg med olika sekvensnummer:


1 tablett på morgonen i 3 dagar, sedan 2 tabletter på morgonen i 4 dagar ger

sekvens 1:
dos = 1
dosenhet = tablett
period på dygnet = Morgon
längd doseringssteg = 3
längdenhet doseringssteg = dag

sekvens 2:
dos = 2
dosenhet = tablett
period på dygnet = Morgon
längd doseringssteg = 4
längdenhet doseringssteg = dag

Dosage.sequence


Längd doseringssteg

längd för ett doseringssteg
    
Anmärkning
Exempelvis "10 dagar" innebär längd doseringssteg = 10

Dosage.timing.repeat.bounds[x].boundsDuration.value


Längdenhet doseringssteg

tidsenhet för doseringsstegets längd
    
Anmärkning
Exempelvis "10 dagar" innebär längdenhet doseringssteg =   dag 

Dosage.timing.repeat.bounds[x].boundsDuration.code


ValueSet: sequence-length-units (simplifier.net)

Endast 'd' är ett giltigt värde.

Längd doseringssteg max


maximal längd för doseringssteg
    
Anmärkning
Längd doseringssteg min och Längd doseringssteg max skapar ett intervall.
    
Exempelvis "10 - 12 dagar" innebär längd doseringssteg max = 12


Dosage.timing.repeat.bounds[x].boundsRange.high.value


Längdenhet doseringssteg max

tidsenhet för doseringsstegets maximala längd

Anmärkning
Exempelvis "10 dagar" innebär längdenhet doseringssteg = dag

Dosage.timing.repeat.bounds[x].boundsRange.high.code


ValueSet: sequence-length-units (simplifier.net)

Endast 'd' är ett giltigt värde.

Längd doseringssteg min

minsta längd för  doseringssteg

Anmärkning
Längd doseringssteg min och Längd doseringssteg max skapar ett intervall.

Exempelvis "10 - 12 dagar" innebär längd doseringssteg min = 10

 Dosage.timing.repeat.bounds[x].boundsRange.low.value


Längdenhet doseringssteg min

tidsenhet för doseringsstegets minsta längd

Anmärkning
Exempelvis "10 dagar" innebär längdenhet doseringssteg = dag

Dosage.timing.repeat.bounds[x].boundsRange.low.code


ValueSet: sequence-length-units (simplifier.net)

Endast 'd' är ett giltigt värde.

Subsekvens

nummer som beskriver doseringsdelstegets plats i förhållande till andra eventuella doseringsdelsteg

Anmärkning
Beskriver om doseringsdelstegen är parallella (inom samma tidsram) eller sekventiella (sker/kommer efter varandra) och doseringsdelstegens inbördes ordning.

Exempel med parallella doseringsdelsteg som har samma subsekvensnummer:

1 tablett kl. 08 och 2 tabletter kl.20 ger

sekvens 1, subsekvens 1:
dos = 1
dosenhet = tablett
klockslag = 08
längd doseringsdelsteg = 1
längdenhet doseringsdelsteg = dag

sekvens 1, subsekvens 1:
dos = 2
dosenhet = tablett
klockslag = 20
längd doseringsdelsteg = 1
längdenhet doseringsdelsteg = dag

Exempel med sekventiella doseringsdelsteg som har olika subsekvensnummer:

1 tablett kl. 08 varannan dag ger

sekvens 1, subsekvens 1:
dos = 1
dosenhet = tablett
klockslag = 08
längd doseringsdelsteg = 1
längdenhet doseringsdelsteg = dag

sekvens 1, subsekvens 2:
dos = 0
dosenhet = null
klockslag = null
längd doseringsdelsteg = 1
längdenhet doseringsdelsteg = dag

Dosage.extension:nllSubSequence


Längd doseringsdelsteglängd för doseringsdelsteg

Anmärkning
Exempel:
"2 dagar"  innebär Längd doseringsdelsteg = 2

Dosage.timing.repeat.extension:nllSubSequenceDuration.value


Längdenhet doseringsdelsteg

tidsenhet för doseringsdelstegets längd

Anmärkning
Anges i dagar.

Exempel:
"2 dagar"  innebär Längdenhet doseringsdelsteg = dag

Dosage.timing.repeat.extension:nllSubSequenceDuration.code


ValueSet: sequence-length-units (simplifier.net)

Endast 'd' är ett giltigt värde.

Doseringstyptyp av dosering

Anmärkning
Anger om doseringen är av typen frekvensdosering, tillfällesdosering, intervalldosering, engångsdosering eller fritextdosering.

Dosage.extension:nllDosageType

ValueSet: dosage_types (simplifier.net)


Beräknas enligt verksamhetsregel VR085 vid hämtning.

Obs. överstiger rekommenderad dosmarkering som anger om förskriven dos överstiger rekommenderad dos

Anmärkning
Markerar att förskrivaren gör ett medvetet val där dosen överstiger vad som är rekommenderat för det förskrivna läkemedlet.

Dosage.extension:nllObservandumDose


Vid behovmarkering som anger om administrering av läkemedlet görs då ett specifikt behov uppstår

Anmärkning
Anger om läkemedlet kan tas vid behov.

Dosage.asNeeded[x]


Dos maxmaximal dos

Anmärkning
'Dos min' och 'Dos max' skapar ett intervall.

Dosage.doseAndRate.dose.DoseRange.high.value


Dosenhet maxdosenhet för Dos max

Dosage.doseAndRate.dose.DoseRange.high.code

ValueSet: nll-ucum-unit (simplifier.net)

Dos minminsta dos

Anmärkning
'Dos min' och 'Dos max' skapar ett intervall.

Dosage.doseAndRate.dose.DoseRange.low.valueDosenhet mindosenhet för Dos min

Dosage.doseAndRate.dose.DoseRange.low.code

ValueSet: nll-ucum-unit (simplifier.net)

Dosmängd av ett visst läkemedel med en given styrka, som ska administreras

Anmärkning
Anges då inget intervall för dos finns.

Dosage.doseAndRate.dose.DoseQuantity.value


Dosenhet

enhet för dos

Anmärkning
En dosenhet, t.ex. kapsel eller ml, används tillsammans med ett siffervärde för att uttrycka en dos till en enskild patient, t.ex. 1 kapsel eller 5 ml.


Dosenheten för ett läkemedel motsvaras exempelvis av:

 • en måttenhet, t.ex. ml, mg eller E,
 • en avdelad dos, t.ex. tablett, kapsel eller sprejning,
 • en mindre exakt mängd, t.ex. applicering.

Dosage.doseAndRate.dose.DoseQuantity.code

ValueSet: nll-ucum-unit (simplifier.net)

Doseringshastighetdos per tidsenhet

Anmärkning
Används tillsammans med doseringshastighetsenhet

Dosage.doseAndRate.rate[x].value

Metadata:
Dosage.doseAndRate.rate[x].system

Doseringshastighetsenhet

enhet för doseringshastighet

Anmärkning

Används alltid tillsammans med doseringshastighet vid strukturerad dosering och kan användas vid fritextdosering.

Dosage.doseAndRate.rate[x].code

Metadata:
Dosage.doseAndRate.rate[x].system
ValueSet: nll-ucum-rate-unit (simplifier.net)
Maxdosmaximal dos för en viss tidsenhet

Anmärkning
Anges tillsammans med maxdosenhet för att utgöra en komplett maxdos.

Exempelvis
"Max 20 ml per dygn" innebär maxdos = 20

Dosage.maxDosePerPeriod.numerator.value

Metadata:
Dosage.maxDosePerPeriod.numerator.system

Maxdosenhetenhet för maxdos

Anmärkning
Exempelvis "Max 20 ml per dygn" innebär maxdosenhet = ml

Dosage.maxDosePerPeriod.numerator.code

Metadata:
Dosage.maxDosePerPeriod.numerator.system


ValueSet: nll-ucum-unit (simplifier.net)

Maxdosperiod

tidsperiod för maxdos

Anmärkning
Exempelvis "Max 8 tabletter per dygn" innebär maxdosperiod = 1

Dosage.maxDosePerPeriod.denominator.value

Metadata:
Dosage.maxDosePerPeriod.denominator.system

 Fast värde '1'

Maxdosperiodenhet

enhet för maxdosperiod

Anmärkning
Exempelvis "Max 8 tabletter per dygn" innebär maxdosperiodenhet = dygn

Dosage.maxDosePerPeriod.denominator.code

Metadata:
Dosage.maxDosePerPeriod.denominator.system
Fast värde dygn.
Doseringsinstruktion

patientvänlig instruktion för dosering

Anmärkning
Är en del av doseringsanvisning.

Denna text genereras utifrån den strukturerade doseringen eller fritextdoseringen.

För uttag pappersrecept anges den kompletta doseringsanvisningen, den som ska skrivas ut på etiketten, i doseringsinstruktionen.

Dosage.patientInstruction


Administreringsinstruktionpatientanpassad beskrivning av administreringssätt

Anmärkning
Är en del av doseringsanvisning.

Denna text genereras utifrån de patientvänliga termerna  i kodverken för administreringssätt.

Dosage.extension:nllAdministeringInstruction


Annan instruktionpatientvänlig instruktion för doseringsanvisning utöver behandlingsändamål, administreringsinstruktion, doseringsinstruktion

Anmärkning
Är en del av doseringsanvisning.

Kan exempelvis vara text som
"Kom ihåg att förvara i kylskåp"
"Ta med ett halvt glas vatten"

Dosage.additionalInstruction.text


Medicinteknisk produkt vid läkemedelsadministreringmedicinteknisk produkt som läkemedel ska administreras med

Anmärkning
Anges vid behov för att vägleda den som ska administrera läkemedlet.

Dosage.extension:nllMedicalDevice

ValueSet: nll-snomed-medical-device (simplifier.net)

Beskrivning annan medicinteknisk produkt vid läkemedelsadministreringfritextbeskrivning av medicinteknisk produkt vid läkemedelsadministrering

Anmärkning
Används i de fall ingen kod i kodverket för medicinteknisk produkt vid läkemedelsadministrering passar.

Dosage.extension:nllMedicalDevice.value[x].text


Administreringsmetodmetod som används för att tillföra läkemedel till kroppen

Anmärkning
T ex. infusion eller injektion.

Dosage.method

ValueSet: nll-snomed-method (simplifier.net)
Beskrivning annan administreringsmetodfritextbeskrivning av administreringsmetod

Anmärkning
Används i de fall ingen kod i kodverket för administreringsmetod passar.

Dosage.method.text


Administreringsvägden väg in i kroppen som ett läkemedel tar för att nå ett målorgan

Anmärkning
Ett läkemedel kan exempelvis komma in oralt (via munnen) eller intravenöst (i ven).

Dosage.route

ValueSet: nll-snomed-route (simplifier.net)
Beskrivning annan administreringsvägfritextbeskrivning av administreringsväg

Anmärkning
Används i de fall ingen kod i kodverket för administreringsväg passar.

Dosage.route.text


Administreringsställekroppsdel eller kroppsstruktur där ett läkemedel administreras

Anmärkning
T ex. munhåla, skuldra, lår. Ibland är administreringsstället detsamma som det målorgan som läkemedlet ska påverka, t ex. ögat för ögondroppar.

Dosage.site

ValueSet: nll-snomed-site (simplifier.net)
Beskrivning annat administreringsställefritextbeskrivning av administreringsställe

Anmärkning
Används i de fall ingen kod i kodverket för administreringsställe passar.

Dosage.site.text


Precisering av administreringsställeinformation som förtydligar ett angivet administreringsställe

Anmärkning
Informationen kan användas för att komplettera Administreringsställe om man ytterligare vill precisera stället där läkemedlet ska administreras.

Dosage.extension:nllSiteQualifier.code

Metadata:

Dosage.extension:nllSiteQualifier.value[x].coding.system
Dosage.extension:nllSiteQualifier.value[x].coding.version

ValueSet: nll-snomed-qualifier (simplifier.net)

Beskrivning annan precisering av administreringsställe

fritextbeskrivning av precisering av administreringsställe


Anmärkning
Används i de fall ingen kod i kodverket för precisering av administreringsställe passar.

Dosage.extension:nllSiteQualifier.text


Fritextdoseringdosering endast uttryckt i fritext

Anmärkning
Dosering som dokumenteras textuellt utan standardiserade kodverk, numerisk datatyp eller dylikt

Dosage.text


Antal upprepningarantal upprepade administreringstillfällen för hela doseringen

Anmärkning
Uttrycks i antal gånger.

Doseringen ska avslutas efter ett visst antal upprepningar.

Antal upprepningar används för att uttrycka engångsdosering

Dosage.timing.repeat.count


Veckodagdag i veckan då administrering ska utföras

Anmärkning
Exempelvis "1 tablett 3 gånger dagligen måndag och onsdag" innebär veckodag = måndag och onsdag

Dosage.timing.repeat.dayOfWeek

ValueSet (hl7): http://hl7.org/fhir/days-of-week

Administreringstillfällets varaktighettid som administreringstillfället ska pågå

Anmärkning
Anges tillsammans med attributet Enhet för administreringstillfällets varaktighet

-infundera under 1 timme innebär Administreringstillfällets varaktighet = 1

Administrering av läkemedel = tillförsel av läkemedel till kroppen (se Socialstyrelsens termbank). 

Dosage.timing.repeat.duration


Enhet för administreringstillfällets varaktighetenhet för administreringstillfällets varaktighet

Anmärkning
Anges tillsammans med attributet Administreringstillfällets varaktighet.

-infundera under 1 timme innebär Enhet för administreringstillfällets varaktighet = timme

Dosage.timing.repeat.durationUnit

ValueSet: dose-duration-units (simplifier.net)
Antal administreringarantal upprepade administreringstillfällen för en definierad period

Anmärkning
Används alltid i kombination med period.

Uttrycks i antal gånger.

Exempelvis
"3 gånger dagligen" innebär antal administreringar = 3
"2 gånger dagligen" innebär antal administreringar = 2

Vid intervall:
"1-3 gånger dagligen" innebär antal administreringar = 1

Dosage.timing.repeat.frequency


Antal administreringar maxmaximalt antal administreringstillfällen för en definierad period

Anmärkning
'Antal administreringar' och 'Antal administreringar max' skapar ett intervall.

Exempelvis
"1-3 gånger dagligen" innebär antal administreringar max = 3

Dosage.timing.repeat.frequencyMax


Periodtidsperiod

Anmärkning
Används även som minsta värde vid ett intervall.
'Period' och  'Period max' skapar då ett intervall.

Frekvensdosering:
"3 gånger dagligen" innebär period = 1
"3 gånger varannan dag" innebär period = 2

Vid intervall:
"3 gånger var 8e till 10e timme" innebär period = 8 (och period max = 10)

För intervalldosering innebär period tidsintervall mellan administreringstillfällen:
"var 8e timme" innebär period = 8

Vid intervall:
"var 6e - var 8e timme" innebär period = 6 (och period max = 8)

Dosage.timing.repeat.period


Period maxmaximal tidsperiod

Anmärkning
'Period' och 'Period max' skapar ett intervall.

För intervalldosering innebär period max det maximala tidsintervallet mellan administreringstillfällen:
"var 6e- var 8e timme" innebär period max = 8 (och period = 6 )

Dosage.timing.repeat.periodMax


Periodenhettidsenhet för period

Anmärkning
Exempelvis
Frekvensdosering
"3 gånger dagligen" innebär periodenhet = dag
"2 gånger dagligen" innebär periodenhet = dag

Intervalldosering
"var 8e timme" innebär periodenhet = timme

Dosage.timing.repeat.periodUnit


ValueSet: dose-period-units (simplifier.net)
Klockslagtidpunkt på dygnet när dosen ska administreras

Anmärkning
Exempelvis
"1 tablett kl. 12:00" innebär klockslag = 12:00

Dosage.timing.repeat.timeOfDay


Period på dygnetdel av dygnet när dosen ska administreras

Anmärkning
Exempelvis
"1 tablett till natten" innebär period på dygnet = natt

"2 tabletter på morgonen" innebär period på dygnet = morgon

Dosage.timing.repeat.when

ValueSet: nll-event-timing (simplifier.net)

Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster
1.12022-02-02
 • Ändrad mappning av  Maxdosperiod till Dosage.maxDosePerPeriod.denominator.value
 • Ändrad mappning av Maxperiodenhet till Dosage.maxDosePerPeriod.denominator.code
 • Ändrad mappning av Maxdos till Dosage.maxDosePerPeriod.numerator.value och 
  Maxdosenhet till Dosage.maxDosePerPeriod.numerator.code
 • Metadata tillagd för: 

Doseringshastighet
Doseringshastighetsenhet
Maxdos
Maxdosenhet
Maxdosperiod
Maxdosperiodenhet
Precisering av administreringsställe

 • Justerad termdefinition och anmärkning för doseringsinstruktion och dosenhet.
1.22022-03-30
 • Tydliggjort exemplen under anmärkning på attributen "sekvens" och "subsekvens" samt korrigerat under anmärkning på Maxdosperiodenhet.
 • Justerat formatering samt justerat där beskrivning inleddes med en versal så att beskrivning inleds med en gemen.
 • Uppdaterat versionshistorik, version och datum
 • Rättat länk till Simplifier så att den pekar på Guide istället för direkt på profile
1.32022-05-25

Justerat attributen i kolumnen FHIR för:

 • Dos min
 • Dos max
 • Dosenhet min
 • Dosenhet max