Roller

På den här sidan beskrivs de roller som en användare kan ha i Nationella läkemedelslistan och vilka regelverk som styr rättigheter att kunna läsa eller förändra informationen i registret. 


1. Inledning

Lagen om nationell läkemedelslista identifierar de olika typer av användare som får tillgång till och kan agera i Nationella läkemedelslistan och under vilka förutsättningar det kan ske. Genom tillämpningsanvisningarna kan man se vilka behörighetsroller som är aktuella och tillåtna i respektive fall. En användare knyts till en behörighetsroll i samband med att denne autentiserar sig mot Nationella läkemedelslistan genom säkerhetslösningen. Utöver krav på behörighetsroll kopplat till önskad funktion kan det finnas mer detaljerade krav på användaren inom en viss behörighetsroll, dessa krav beskrivs som regler i respektive tillämpningsanvisning. Ett exempel på detta är att det vid registrering av förskrivning sker en kontroll av att en användare med behörighetsroll förskrivare också har förskrivningsrätt som gäller för just den artikel som ska förskrivas.

2. Beskrivning av roller

Tabell 1 nedan beskriver de identifierade roller som en användare kan ha i Nationella läkemedelslistan. De olika behörighetsrollerna och hur en användare utvärderas till respektive behörighetsroll finns beskrivet i dokumentet Behörighetsstyrning.

Tabell 1 - Användarroller i Nationella läkemedelslistan

KategoriBehörighetsrollBeskrivning
Hälso- och sjukvårdspersonal

Förskrivare

Innefattar personer som har förskrivningsrätt

Förskrivare av läkemedel och handelsvaror

  • Förskrivare med individuell förskrivarkod
  • Förskrivare med utökad yrkeskod och gruppförskrivarkod. Exempelvis AT-läkare eller läkare med förordnande som har förskrivningsrätt men saknar individuell förskrivarkod

Förskrivare av handelsvaror

  • Förskrivare med yrkeskod och gruppförskrivarkod. Exempelvis sjuksköterskor med förskrivningsrätt men som saknar individuell förskrivarkod
Sjuksköterska utan förskrivningsrätt

Innefattar sjuksköterskor med legitimationskod som arbetar inom hälso- och sjukvård

Farmaceut inom hälso- och sjukvård

Innefattar receptarier eller apotekare med legitimationskod som arbetar inom hälso- och sjukvård

Dietist

Innefattar dietister med legitimationskod som arbetar inom hälso- och sjukvård

Expedierande apotekspersonalFarmaceut på apotek

Innefattar receptarie eller apotekare som arbetar på apotek.

Antingen med legitimationskod.

Yrkeskod: AP (apotekare) eller RC (receptarie)

Eller som saknar legitimationskod men har ett förordnande att arbeta på ett svenskt apotek.

Utökad yrkeskod: AF (apotekare med förordnande) eller RF (receptarie med förordnande)


Icke-legitimerad apotekspersonal

Innefattar apotekspersonal som saknar legitimationskod.

Anmärkning
Icke-legitimerad apotekspersonal kan få utföra expediering av handelsvaror och förberedande arbete inför expediering av läkemedel.

PrivatpersonPrivatperson

Innefattar personer som identifieras med personnummer och agerar som privatperson

Anmärkning
En privatperson kan i Nationella läkemedelslistan agera i egenskap av patient som tar del av sina egna uppgifter, som vårdnadshavare, fullmaktsgivare eller fullmaktstagare.

SystemMaskin-till-maskin

Innefattar anrop där kommunikationen inte behöver initieras av en person.

Anmärkning
Används för funktioner som saknar krav på säkerhetsintyg, exempelvis konnektivitetstest eller hämtning av värdemängder.

E-HälsomyndighetenAdministratör på E-hälsomyndighetenInnefattar interna användare på E-hälsomyndigheten
 

2.1. Förskrivare med och utan vårdgivare

En förskrivare kan utöva sitt yrke som en del i en yrkesmässig hälso- och sjukvård organiserad av en vårdgivare. Med vårdgivare avses i Patiensäkerhetslagen en statlig myndighet, region eller kommun som bedriver hälso- och sjukvård samt annan juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvård. En vårdgivare är alltså inte den som ger vård, utan den organisation som organiserar och ansvarar för hälso- och sjukvård.

En förskrivare som saknar individuell förskrivarkod har endast förskrivningsrätt som en del i en anställning hos en vårdgivare som ansvarar för att ge ett sådant förordnande. En förskrivare som har individuell förskrivarkod och är läkare, tandläkare, tandhygienist, sjuksköterska eller barnmorska har även förskrivningsrätt utanför anställningen hos en vårdgivare (se HSLF-FS 2019:32, 2 kap.).

En förskrivare med individuell förskrivarkod kan förskriva läkemedel på sin fritid samtidigt som förskrivaren är anställd hos eller anlitad av en vårdgivare eller i de fall en förskrivare inte är i aktiv tjänst (exempelvis på grund av övergång till annat yrke eller pension). En vårdgivare kan anvisa sina anställda att även förskrivning på förskrivarens fritid ska göras i vårdgivarens läkemedelsmodul och att journalföring ska ske i vårdgivarens system. I de fallen ligger ansvaret hos vårdgivaren att följa det regelverk som gäller för en vårdgivare enligt Patientdatalagen och annan lagsstiftning som gäller en vårdgivares verksamhet.

För att få åtkomst till en patients nationella läkemedelslista vid förskrivning som sker på fritiden utanför en vårdgivares vårdsystem, måste det finnas ett registrerat samtycke som patienten har lämnat till förskrivaren. Det finns därför två specialiseringar av behörighetsrollen förskrivare som skiljer på när förskrivaren förskriver inom ramen för en vårdgivares verksamhet och kontroll och när en förskrivare förskriver utanför en vårdgivarens system och kontroll: förskrivare med vårdgivare respektive förskrivare utan vårdgivare. Observera att en och samma förskrivare kan i en situation tilldelas rollen förskrivare med vårdgivare och i en annan situation förskrivare utan vårdgivare. När det krävs att denna aspekt beaktas så tilldelas en användare som uppfyller behörighetsrollen förskrivare (enligt tabell 1 ovan) i stället en av de två specialiserade behörighetsrollerna nedan.

Tabell 2 - Specialiseringar av användarroll Förskrivare

KategoriBehörighetsrollBeskrivning
Hälso- och sjukvårdspersonalFörskrivare med vårdgivare

Innefattar personer som har förskrivningsrätt enligt behörighetsroll Förskrivare och även uppfyller följande kriterier:

  • Agerar på uppdrag av vårdgivare och/eller via vårdgivarens vårdsystem och behörighetsstyrning
Förskrivare utan vårdgivare

Innefattar personer som har förskrivningsrätt enligt behörighetsroll Förskrivare och även uppfyller följande kriterier:

  • Använder individuell förskrivarkod
  • Agerar utanför vårdgivares ansvar

3. Vad en användare får göra i Nationella läkemedelslistan

Användarens behörighetsroll är grunden för vad en användare har rättighet att göra i Nationella läkemedelslistan. Nedanstående beskriver de moment som måste vara giltiga för att användaren ska kunna läsa eller göra förändringar i Nationella läkemedelslistan.

3.1. Regelverk som styr rättigheter kring vad en användare får läsa

För att kunna läsa information i Nationella läkemedelslistan måste användaren

3.2. Regelverk som styr rättigheter kring vad en användare kan skapa eller uppdatera

För att kunna skapa eller uppdatera uppgifter i Nationella läkemedelslistan måste användaren

  • ha en behörighetsroll som står omnämnd i respektive tillämpningsanvisning. Se även Händelser i Nationella läkemedelslistan för behörighetsroller utifrån de händelser som kan förekomma.

  • ha behörighet enligt verksamhetsregler och AFF-kontroller i respektive tillämpningsanvisning. 

Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster
1.12021-05-25Tabellnamn tillagt
1.22022-11-10Utökning under 2.1 av vilka yrkesroller som har förskrivningsrätt utanför anställningen hos vårdgivare enligt regler i HSLF-FS 2019:32, 2 kap. Anmärkning borttagen under beskrivningen för förskrivare utan vårdgivare.
1.32024-05-06Uppdaterat definitionen för Farmaceut på apotek så att även farmaceuter med förordnande inkluderas.