Förskrivning – NLLMedicationRequest

Beskrivning av resursen Förskrivning.Inledning

Resursen Förskrivning beskriver ett recept, livsmedelsanvisning eller hjälpmedelskort utfärdat av behörig hälso- och sjukvårdspersonal.

 • Recept utfärdas när det avser läkemedel
 • Livsmedelsanvisning avser livsmedel till barn under 16 år
 • Hjälpmedelskort avser förbrukningsartiklar (exempelvis stomipåsar, diabetesstickor och andra tillbehör).

Flera förskrivningsresurser kan i vissa fall anges i en resurssamling, NLLPrescriptionBundle, för att möjliggöra hantering av flera förskrivningar i samma transaktion. Mer information om användning av resurssamling för hantering av resurs Förskrivning finns under avsnitt 2.1 på sidan Resurssamling - Bundle.

Översikt

NLLMedicationRequest i Simplifier.


Figur 1 - Tillämpning av profilen NLLMedicationRequest

Attribut

Presentationskraven i tabell 1 nedan anger vad som ska visas för användaren i samband med att denna resurs hämtas och visas. Att ett attribut är obligatoriskt att visa innebär att det ska visas om information returneras i attributet i fråga. För kodade värden se Generella presentationskrav för anslutande aktör och system (P.30 och P.31).  När resursen skapas eller ändras ska alla ändringsbara attribut visas för användaren, vilket innebär att fler attribut än de som är obligatoriska i listan nedan kan behöva visas. Se rubriken "Efterfrågad information" i respektive tillämpningsanvisning för mer information om vilka attribut som går att ändra i just den tillämpningen. 

Tabell 1 - Attribut Förskrivning

Term

Termdefinition och anmärkningFHIRKommentar FHIRPresentationskrav apotekPresentationskrav vårdPresentationskrav e-handel privatperson
Förskrivnings-idunik identifierare för en förskrivning
    
Anmärkning
Skapas av E-hälsomyndigheten.

MedicationRequest.id


valfrittvalfrittvalfritt
Förskrivningsversionlöpnummer som anger version av förskrivningen 
   
Anmärkning
Versionsnumret räknas upp varje gång en förskrivning ändras.

MedicationRequest.meta.versionId


valfrittvalfrittvalfritt
Referens till tidigare förskrivninghänvisning till tidigare förskrivning

MedicationRequest.priorPrescription

Referens till tidigare förskrivning vid ersättning och förnyelse. Referens till resursen NLLMedicationRequest.

Vid ersättning och förnyelse av förskrivning måste versionen för den förnyade eller ersatta förskrivningen anges. Vid hämtning av förnyad eller ersatt förskrivning via referens kommer den inte vara versionsspecifik. Referensen pekar på den senaste versionen.

valfrittvalfrittvalfritt
Förskrivningskedje-idnationellt unik identifierare för en förskrivningskedja

MedicationRequest.extension:nllPrescriptionChain


valfrittvalfrittvalfritt

OR-ordinations-id

unik identifierare för en version av en förskrivning

Anmärkning
Motsvarar attributet ordinationsid i OR.

Kommer att fasas ut efter övergångsperioden

MedicationRequest.extension:nllOrdinationsId


valfrittvalfrittvalfritt

Referens till tidigare OR-ordinations-id

hänvisning från en förskrivning till den närmast föregående förskrivningsversionen av en tidigare förskrivning

Anmärkning
Används när en förskrivning förnyas.

Motsvarar attributet "tidigare ordinationsid" i OR.

Kommer att fasas ut efter övergångsperioden

MedicationRequest.extension:nllTidigareOrdinationsid


valfrittvalfrittvalfritt
NEF-id

Originalordinations-id

identifierare för receptsamling

Anmärkning
Samtliga förskrivningar som tillhör samma receptsamling får samma originalordinations-id.

Originalordinations-id tillsammans med radnummer och produktradnummer kan identifiera en förskrivning unikt.

Originalordinations-id skapas hos den aktör som skapat den elektroniska förskrivningen. Detta gäller inte för förskrivningar som skapats med FHIR och ska i dessa fall inte anges av anslutande system.

Kommer att fasas ut efter övergångsperioden

MedicationRequest.identifier:NEF.extension:NEFIdParts. extension:PrescriptionSetId
valfrittvalfrittvalfritt

Radnummer

identifierare för förskrivning inom en receptsamling


Anmärkning
Är ett sekvensnummer: 1-99.

Flera förskrivningar i receptsamlingen kan ha samma radnummer, om de ingår i ett flervalsrecept.

Radnummer tillsammans med original ordinations-id och produktradnummer kan identifiera en förskrivning unikt.

Kommer att fasas ut efter övergångsperioden 

MedicationRequest.identifier:NEF.extension:NEFIdParts. extension:RowId


valfrittvalfrittvalfritt

Produktradnummer

identifierare för förskrivning inom ett flervalsrecept


Anmärkning
Är ett löpnummer: 1-9

Produktradnummer tillsammans med original ordinations-id och radnummer kan identifiera en förskrivning unikt.
     
Kommer att fasas ut efter övergångsperioden

MedicationRequest.identifier:NEF.extension:NEFIdParts. extension:ProductRowId


valfrittvalfrittvalfritt

Kombinerat NEF-id

Beräknat värde som är en sammanslagning av Originalordinations-id, Radnummer och Produktradnummer.

MedicationRequest.identifier:NEF.value

Metadata:

MedicationRequest.identifier:NEF.system

Anges inte. Beräknas.valfrittvalfrittvalfrittFörskrivningsstatus

status på förskrivningen
   
Anmärkning
Statusen styr t ex. om förskrivningen är expedierbar eller inte samt vad  som kan göras med förskrivningen.

På sidan Förskrivningsstatusar i Nationella läkemedelslistan finns information om de förskrivningsstatusar och förskrivningsstatusorsaker som kan förekomma, samt möjliga statusövergångar.

MedicationRequest.status

ValueSet: medication_request_status

obligatorisktobligatorisktDet ska tydligt framgå för patienten om förskrivningen går att expediera eller inte. Det ska även tydligt framgå för användaren att förskrivningar med status "Parkerad" behöver åtgärdas av apotek innan den kan expedieras.
Förskrivningsstatusorsak

beskrivning av orsak till varför  förskrivningsstatus sattes
   
Anmärkning
Anges av E-hälsomyndigheten för vissa förskrivningsstatusar.

På sidan Förskrivningsstatusar i Nationella läkemedelslistan finns information om de förskrivningsstatusar och förskrivningsstatusorsaker som kan förekomma, samt möjliga statusövergångar.

MedicationRequest.statusReason

Metadata:

MedicationRequest.statusReason.coding.system

MedicationRequest.statusReason.coding.version

ValueSet: medication_request_status_reasons

obligatorisktobligatorisktValfritt att visa attributet Förskrivningsstatusorsak. Om attributet visas ska det presenteras med en förklarande text.
Utfärdandedatum

datum då en förskrivare utfärdar en förskrivning

Anmärkning

På sidan Datum i Nationella läkemedelslistan finns information om de datum som används i Nationella Läkemedelslistan. 

MedicationRequest.authoredOn


obligatorisktobligatorisktobligatoriskt
Typ av registreringsunderlagformat för underlag som används vid registrering av en förskrivningMedicationRequest.extension:nllRegistrationBasis

ValueSet: registration-basis

obligatorisktobligatorisktvalfritt
Aktuellt format

format som förskrivning föreligger i vid nuvarande tidpunkt

Anmärkning
Anger om förskrivningen är elektronisk eller om patienten har förskrivningen på papper (som då måste uppvisas vid expediering).

MedicationRequest.extension:nllPrescriptionFormat

ValueSet: prescription-formats

obligatorisktobligatorisktDet ska tydligt framgå för användaren att en förskrivning med Aktuellt format ”Papper” inte är möjlig att beställa via e-handel.

Första doseringsdag

datum för när patienten ska påbörja administrering av läkemedel enligt en förskrivnings dosering

Anmärkning
Första doseringsdag och sista doseringsdag skapar tillsammans en total längd för behandlingen kopplad till en specifik förskrivning.

Den av vården ordinerade läkemedelsbehandlingen kan ha pågått längre än den enskilda förskrivningens första doseringsdag, och kan fortsätta efter sista doseringsdag, antingen via en annan förskrivning eller via rekvisitionsläkemedel.

På sidan Datum i Nationella läkemedelslistan finns information om de datum som används i Nationella Läkemedelslistan. 

MedicationRequest.extension:nllUsageDates. extension:usageStartDate


obligatoriskt

På sidan Datum i Nationella läkemedelslistan finns rekommendationer för presentation av datum som är viktiga att beakta

obligatoriskt

På sidan Datum i Nationella läkemedelslistan finns rekommendationer för presentation av datum som är viktiga att beakta

obligatoriskt

På sidan Datum i Nationella läkemedelslistan finns rekommendationer för presentation av datum som är viktiga att beakta

Sista doseringsdag

sista dagen patienten ska använda läkemedlet enligt en förskrivnings dosering

Anmärkning
Första doseringsdag och sista doseringsdag anger tillsammans det tidsintervall under vilket en patient ska använda läkemedlet enligt den specifika förskrivningen. 

Den av vården ordinerade läkemedelsbehandlingen kan ha pågått längre än den enskilda förskrivningens första doseringsdag, och kan fortsätta efter sista doseringsdag, antingen via en annan förskrivning eller via rekvisitionsläkemedel.

På sidan Datum i Nationella läkemedelslistan finns information om de datum som används i Nationella Läkemedelslistan. 

MedicationRequest.extension:nllUsageDates. extension:usageEndDate


obligatoriskt

På sidan Datum i Nationella läkemedelslistan finns rekommendationer för presentation av datum som är viktiga att beakta

obligatoriskt

På sidan Datum i Nationella läkemedelslistan finns rekommendationer för presentation av datum som är viktiga att beakta

obligatoriskt

På sidan Datum i Nationella läkemedelslistan finns rekommendationer för presentation av datum som är viktiga att beakta

Notat förskrivare

information om förskrivningen från förskrivaren riktad till vården för dospatienter

Anmärkning
Kommer att fasas ut efter övergångsperioden

MedicationRequest.note:Annotation.extension: nllMedReqNoteType.value[x] = not

MedicationRequest.note:Annotation.text

ValueSet: medreq-note-types

får ej visas

Denna uppgift kommer att fasas ut efter övergångsperioden och är inte avsedd för apoteken.

obligatoriskt

N/A

Filtreras bort av E-hälsomyndigheten.

Schemastartdag

datum för när doseringsschemat startar
   
Anmärkning
Schemastartdag är en lösning för att hålla reda på var i det aktuella doseringsschemat som patienten befinner sig, då en förskrivning förnyas, och doseringen ska vara oförändrad.

Schemastartdag anger när patienten för allra första gången började dosera enligt det aktuella doseringsschemat, dvs doseringen har varit oförändrat sedan detta datum.

På sidan Datum i Nationella läkemedelslistan finns information om de datum som används i Nationella Läkemedelslistan. 

MedicationRequest.extension:nllUsageDates. extension:scheduleStartDate


får ej visas

Teknisk term som inte ska visas för användaren.

får ej visas

Teknisk term som inte ska visas för användaren.

får ej visas

Teknisk term som inte ska visas för användaren.

Patientreferens

hänvisning till en patient

MedicationRequest.subject

Referens (logiskt id) till en patientresurs registrerad i Nationella läkemedelslistan. Referensen kan alternativt vara en intern referens till en inbäddad patientresurs.


valfritt

Se generella presentationskrav P6 för krav kring visning av patientinformation.

valfritt

Se generella presentationskrav P6 för krav kring visning av patientinformation.

får ej visas

Se generella presentationskrav P6 för krav kring visning av patientinformation.

Utfärdande förskrivareperson med behörighet att utfärda förskrivningar

MedicationRequest.requester

Inbäddad resurs Personal – NLLPractitioner

obligatoriskt

Se informationsspecifikation personal.

obligatoriskt

Se informationsspecifikation personal.

obligatoriskt

Se informationsspecifikation personal.

Förskriven handelsvarahänvisning till artikel

obligatoriskt

Se generella presentationskrav P29.

obligatoriskt

Se generella presentationskrav P29.

obligatoriskt

Se generella presentationskrav P29.

Varunummer

unik identifierare för handelsvaruartikel och icke-unik identifierare av läkemedelsartikel

Anmärkning
Varunumret är 6-siffrigt.

För handelsvaruartiklar (förbrukningsartiklar, teknisk sprit och livsmedel till barn under 16 år) är varunummer den unika identiteten och används därför som identifierare vid förskrivning.

För läkemedel är varunummer inte alltid unikt. Samma varunummer kan förekomma för flera olika läkemedelsartiklar, t.ex. vid parallellimport. Varunumret kan även ändras över tid. Vid förskrivning av läkemedel används därför NPL-id och NPL-pack-id som identifierare i stället.

MedicationRequest.medication[x].coding.code

Metadata

MedicationRequest.medication[x].coding.system  = http://electronichealth.se/fhir/NamingSystem/varunr


Hanteras som ett kodverk.

obligatorisktobligatorisktobligatoriskt
Förskrivet läkemedel


obligatoriskt

Se generella presentationskrav P27.

obligatoriskt

Se generella presentationskrav P27.

obligatoriskt

Se generella presentationskrav P27.

NPL-id

unik identifierare av läkemedelsprodukt enligt Nationellt produktregister för läkemedel

Anmärkning
Nationellt produktregister för läkemedel förvaltas av Läkemedelsverket och förkortas NPL. Innefattar även SB-id som är en unik identifierare av virtuell läkemedelsprodukt. SB-id genereras och tilldelas av E-hälsomyndigheten.

Exempel på NPL-id: 20100709000050

Exempel på SB-id: SB060301000001

MedicationRequest.medication[x].coding.code

Metadata

MedicationRequest.medication[x].coding.system  = http://electronichealth.se/fhir/NamingSystem/nplid


Hanteras som ett kodverk med både NPL-pack-id och NPL-id

Används enbart som indata. Sparas inte.

valfrittvalfrittvalfritt

NPL-pack-id

unik identifierare av läkemedelsartikel enligt Nationellt produktregister för läkemedel

Anmärkning
Nationellt produktregister för läkemedel förvaltas av Läkemedelsverket och förkortas NPL. Innefattar även SB-pack-id som är en unik identifierare av virtuell läkemedelsartikel. SB-pack-id genereras och tilldelas av E-hälsomyndigheten.

Exempel på NPL-pack-id: 20130116100050

Exempel på SB-pack-id: SB060301100001

MedicationRequest.medication[x].coding.code

Metadata

MedicationRequest.medication[x].coding.system= http://electronichealth.se/fhir/NamingSystem/nplpackid


Hanteras som ett kodverk med både NPL-pack-id och NPL-id

valfrittvalfrittvalfritt

Beskrivning artikel

information om förskriven artikel 

Anmärkning
Används för att ange information om förskriven artikel i de fall en specificerad läkemedels- eller handelsvaruartikel saknas. Ett exempel är att det vid förskrivning av en extemporeberedning ska anges information om innehållet i extemporeberedningen och total mängd läkemedel (antal tabletter, kapslar, milliliter etc.).

MedicationRequest.medication[x].text

Framtida attribut som kan börja tillämpas efter framtida release när transformatorn är avvecklad. 

Anslutande system behöver vara förberedda att kunna hantera fältet när det aktiveras.

Fältet kommer att användas senare när transformatorn är avvecklad. Anslutande system behöver vara förberedda att kunna hantera fältet när det aktiveras.Fältet kommer att användas senare när transformatorn är avvecklad. Anslutande system behöver vara förberedda att kunna hantera fältet när det aktiveras.Fältet kommer att användas senare när transformatorn är avvecklad. Anslutande system behöver vara förberedda att kunna hantera fältet när det aktiveras.-

Syfte med förskrivningen är ett obligatoriskt värde enligt FHIR standarden. 

En förskrivning är en handling som är utfärdad av en förskrivare, som innebär auktorisation för apotek att expediera ett förskrivet läkemedel eller annan vara till en viss person.

MedicationRequest.intent

Giltigt värde ORDER.
Obligatorisk uppgift enligt FHIR-standard.


får ej visasfår ej visasfår ej visas
Dosering

(av läkemedelsprodukt:) uppgift om dos och periodicitet

Anmärkning

I Nationella läkemedelslistan kan dosering även anges vid förskrivning av handelsvaror. 

MedicationRequest.dosageInstruction

Förekommer som en struktur i Förskrivning. Dosering beskrivs i Dosering - NLLDosage.Obligatoriskt enligt krav i TA 21 och TA 22.Obligatoriskt enligt krav i TA 21 och TA 22.Obligatoriskt att visa doseringsanvisning enligt krav i TA 21.
Behandlingsinformation

Senaste datum för uppföljning av behandling

datum då ett nytt ställningstagande till   behandlingen senast bör göras

Anmärkning

På sidan Datum i Nationella läkemedelslistan finns information om de datum som används i Nationella Läkemedelslistan. 

MedicationRequest.extension:nllTreatmentdates. extension:treatmentReviewDate


obligatorisktobligatoriskt

valfritt


Senaste datum för avslut av behandling

av förskrivare angivet datum för när patienten senast ska avsluta behandlingen

Anmärkning

På sidan Datum i Nationella läkemedelslistan finns information om de datum som används i Nationella Läkemedelslistan. 

MedicationRequest.extension:nllTreatmentdates. extension:treatmentEndDate


obligatoriskt

På sidan Datum i Nationella läkemedelslistan finns rekommendationer för presentation av datum som är viktiga att beakta

obligatoriskt

På sidan Datum i Nationella läkemedelslistan finns rekommendationer för presentation av datum som är viktiga att beakta

valfritt

På sidan Datum i Nationella läkemedelslistan finns rekommendationer för presentation av datum som är viktiga att beakta

Behandlingsändamål

(om läkemedel:) ändamål med behandlingen

Anmärkning
I samband med en läkemedelsordination kan ordinatören ange ett eller flera behandlingsändamål.

Vid förskrivning av läkemedel ska behandlingsändamål anges i receptet. Vid expediering på apotek skrivs informationen ut på etiketten som sätts på förpackningen.

Ändamålstexten har patienten som mottagare och uttrycks därför allmänspråkligt. Exempel på ändamålstext: mot bihåleinflammation, mot smärta, vätskedrivande, förebygger karies.

Detta är en fritext som anges av förskrivaren. Förskrivaren kan dock i sitt vårdinformationssystem få upp ett förslag till text som baseras på texter hämtade ur socialstyrelsens källa för ordinationsorsak (NKOO). Om det finns flera Behandlingsorsaker kan fältet Behandlingsändamål innehålla en sammanslagning av flera "behandlingsändamålsförslag". Behandlingsändamål är en del av Doseringsanvisning. 

Anmärkning

I Nationella läkemedelslistan kan behandlingsändamål även anges vid förskrivning av handelsvaror. 

MedicationRequest.extension:nllPatientTreatmentReason


valfritt

Behöver ej visas som egen term eftersom den ingår i doseringsanvisning.

valfritt

Behöver ej visas som egen term eftersom den ingår i doseringsanvisning.

valfritt

Behöver ej visas som egen term eftersom den ingår i doseringsanvisning.

Behandlingsorsak

ordinationsorsak som uttrycker skäl till att behandling ordineras

Anmärkning
Behandlingsorsak omfattas av begreppet "Ordinationsorsak", som även kan avse orsak till förändring av en behandling: "Ändringsorsak".

MedicationRequest.reasonCode

Metadata:

MedicationRequest.reasonCode.coding.system

MedicationRequest.reasonCode.coding.version


ValueSet: nll-snomed-behandlingsorsak

obligatoriskt

Klartexten för koden OTH behöver inte visas utan då är det tillräckligt att "Beskrivning annan behandlingsorsak - klartext" visas.

obligatoriskt

Klartexten för koden OTH behöver inte visas utan då är det tillräckligt att "Beskrivning annan behandlingsorsak - klartext" visas.

valfritt

Klartexten för koden OTH behöver inte visas utan då är det tillräckligt att innehållet i "Beskrivning annan behandlingsorsak - klartext" visas

Beskrivning annan behandlingsorsak

fritextbeskrivning av behandlingsorsak

MedicationRequest.reasonCode.text

Om man anger annan behandlingsorsak.obligatorisktobligatorisktvalfritt
Expedieringsdetaljer

information som behövs för expediering av en förskrivning


Anmärkning
Anges av förskrivaren eller apotekspersonal. Gäller både för dosdispenserade och helförpackade läkemedel samt handelsvaror.


Sista giltighetsdag

sista dagen för när en förskrivning är giltig för expediering


Anmärkning
En förskrivning kan vara giltig i högst ett år från utfärdandedatum. Förskrivaren kan ange kortare giltighetstid. 

På sidan Datum i Nationella läkemedelslistan finns information om de datum som används i Nationella Läkemedelslistan. 

MedicationRequest.dispenseRequest.validityPeriod.end


obligatoriskt

På sidan Datum i Nationella läkemedelslistan finns rekommendationer för presentation av datum som är viktiga att beakta

obligatoriskt

På sidan Datum i Nationella läkemedelslistan finns rekommendationer för presentation av datum som är viktiga att beakta

obligatoriskt

På sidan Datum i Nationella läkemedelslistan finns rekommendationer för presentation av datum som är viktiga att beakta

Dosdispensering

markering som anger om förskriven artikel ska dosdispenseras

MedicationRequest.dispenseRequest.extension: nllDosePackaging


Det ska tydligt framgå för användaren om förskrivningen avser helförpackning eller dosdispenserat läkemedel.Det ska tydligt framgå för användaren om förskrivningen avser helförpackning eller dosdispenserat läkemedel.Det ska tydligt framgå för användaren att förskrivningar avsedda för dosdispensering inte är beställningsbara via e-handel

Kostnadsställe (arbetsplatskod)

kod för fördelning av regionernas kostnader för läkemedelsförmånerna

Anmärkning
Arbetsplatskod används för kostnadsställe. 

Ett kostnadsställe måste finnas på en förskrivning vid expediering inom förmånen för att E-hälsomyndighetens betalningsförmedling ska kunna debitera förmånskostnaden till rätt region.

Koden definieras och administreras av respektive region.

MedicationRequest.dispenseRequest.extension :nllPrescriberCostCenter


obligatorisktvalfritt

får ej visas

Substitution tillåten

markering som anger om förskrivaren tillåter generikautbyte

Anmärkning
Enligt Lag (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m:

-Den som utfärdat receptet kan på medicinska grunder motsäga sig ett utbyte.

MedicationRequest.substitution.allowed[x]


obligatoriskt

Både värdet true och utelämnat värde ska tolkas som att utbyte är tillåtet.

obligatoriskt

Både värdet true och utelämnat värde ska tolkas som att utbyte är tillåtet.

Om förskrivaren har motsatt sig byte ska detta framgå.

Både värdet true och utelämnat värde ska tolkas som att utbyte är tillåtet.

Förskrivning enligt smittskyddslagen

markering som anger om förskrivningen är utfärdad enligt smittskyddslagen

Anmärkning
En förskrivning som är utfärdad enligt smittskyddslagen innebär att behandlingen är kostnadsfri för patienten.

MedicationRequest.dispenseRequest.extension: nllPrescriptionCommunicableDiseasesAct


Det ska tydligt framgå för användaren när förskrivningen är utfärdad enligt smittskyddslagen.Det ska tydligt framgå för användaren när förskrivningen är utfärdad enligt smittskyddslagen.Det ska tydligt framgå för användaren när förskrivningen är utfärdad enligt smittskyddslagen och att det är kostnadsfritt.

Patient förmånsberättigad

markering på en förskrivning där förskrivaren anger om patienten är förmånsberättigad enligt lagen om läkemedelsförmåner m.m.

MedicationRequest.dispenseRequest.extension: nllPatientPharmaceuticalBenefitsAct


Det ska tydligt framgå om förskrivaren bedömer att patienten är förmånsberättigad eller inte.Det ska tydligt framgå om förskrivaren bedömer att patienten är förmånsberättigad eller inte.Det ska tydligt framgå om förskrivaren bedömer att patienten är förmånsberättigad eller inte.

Förmånsvillkor uppfyllda

markering på en förskrivning där förskrivaren anger om patienten uppfyller villkor för att få förskriven artikel inom läkemedelsförmånen.

Anmärkning
Avser läkemedel som har begränsad subvention.

MedicationRequest.dispenseRequest.extension: nllConditionsPharmaceuticalBenefitsAct


Det ska tydligt framgå huruvida patienten uppfyller förmånsvillkor eller inte.


Det ska tydligt framgå huruvida patienten uppfyller förmånsvillkor eller inte.


Det ska tydligt framgå huruvida patienten uppfyller förmånsvillkor eller inte.


Apotekets kommentar

till förskrivningen kopplad information från expedierande apotekspersonal

Anmärkning
Mottagare av kommentaren är apotekspersonal och anges i syfte att underlätta vid nästa expediering.

Exempel: "Kunden vill ha burk istället för blister".

MedicationRequest.note:Annotation.extension: nllMedReqNoteType.value[x] = pha

MedicationRequest.note:Annotation.text

ValueSet: medreq-note-types

obligatorisktobligatoriskt

N/A

Filtreras bort av E-hälsomyndigheten.

Förskrivarens kommentar

kommentar från förskrivaren till apotek kopplad till förskrivningen

Anmärkning
Exempel: "Patienten behöver lättöppnad fp"

MedicationRequest.note:Annotation.extension: nllMedReqNoteType.value[x] = pre

MedicationRequest.note:Annotation.text

ValueSet: medreq-note-types

obligatorisktobligatoriskt

N/A

Filtreras bort av E-hälsomyndigheten.

Leveransmeddelande

information om förskrivningen avseende beställning eller leverans

Anmärkning
Kommer att fasas ut efter övergångsperioden

MedicationRequest.note:Annotation.extension: nllMedReqNoteType.value[x] = dli

MedicationRequest.note:Annotation.text

ValueSet: medreq-note-types

obligatorisktobligatorisktfår ej visas
Expedieringsdetaljer - helförpackningAttribut avsedda för förskrivning som inte ska dosförpackas
Expedieringsintervall

det tidsintervall som förskrivaren anger ska ha passerat innan ett itererat recept får expedieras på nytt

MedicationRequest.dispenseRequest.dispenseInterval.value


obligatorisktobligatorisktobligatoriskt

Expedieringsintervallsenhet

enhet för expedieringsintervall

Anmärkning
Kan vara dag, vecka eller månad.

MedicationRequest.dispenseRequest.dispenseInterval.code

ValueSet: dispense-interval-units

obligatorisktobligatorisktobligatoriskt

Datum för nästa uttag vid expedieringsintervall

datum för när nästa uttag vid expedieringsintervall tidigast kan göras

Anmärkning

Värde saknas i de fall datumet inte är möjligt att beräkna automatiskt. Expedieringsintervallet behöver då kontrolleras av expedierande apotekspersonal.

På sidan Datum i Nationella läkemedelslistan finns information om de datum som används i Nationella Läkemedelslistan. 

MedicationRequest.dispenseRequest.extension:
nllNextDateDispenseInterval


Beräknas se Verksamhetsregel VR026.valfrivalfrivalfri

Antal förpackningar per uttag

uppgift om antal förpackningar av den förskrivna artikeln som är avsedda att expedieras per uttag

MedicationRequest.dispenseRequest.extension:nllNumberOfPackagesPrescribed


obligatorisktobligatorisktobligatoriskt

Startförpackning

markering som anger om startförpackning för läkemedel kan lämnas ut

Anmärkning
En startförpackning är den minsta förpackningsstorleken av en viss läkemedelsprodukt som en patient får för att prova ett läkemedel.

Anges endast vid förskrivning av helförpackning.

Uttag av en startförpackning sker utöver den förskrivna totalmängden.

MedicationRequest.dispenseRequest.initialFill

Metadata:

quantity.value = 1
quantity.code =  PackageDet ska tydligt framgå för användaren om startförpackning är förskriven.Det ska tydligt framgå för användaren om startförpackning är förskriven.Det ska tydligt framgå för användaren att startförpackning är förskriven om inget uttag ännu har gjorts.

Förskrivet antal uttag

antal gånger som förskrivningen är avsedd att expedieras

MedicationRequest.dispenseRequest.extension: nllNumberOfDispensesAllowed

och/eller

MedicationRequest.dispenseRequest.numberOfRepeatsAllowed

Förskrivet antal uttag = nllNumberOfDispensesAllowed

Förskrivet antal uttag = numberOfRepeatsAllowed + 1

(info)  En av nllNumberOfDispensesAllowed eller numberOfRepeatsAllowed måste anges. Om båda anges ska numberOfRepeatsAllowed alltid vara 1 mindre än nllNumberOfDispensesAllowed.

 Vid hämtning har alltid båda elementen ett värde.

obligatoriskt

Förskrivet antal uttag går att presentera tillsammans med Antal uttag kvar - ex. 3 av 4 uttag kvar.


obligatoriskt

Förskrivet antal uttag går att presentera tillsammans med Antal uttag kvar - ex. 3 av 4 uttag kvar.


obligatoriskt

Förskrivet antal uttag går att presentera tillsammans med Antal uttag kvar - ex. 3 av 4 uttag kvar.

Första uttag före

datum när första uttag från en förskrivning senast måste ske för att förskrivningen inte ska bli ogiltig för expediering

Anmärkning

På sidan Datum i Nationella läkemedelslistan finns information om de datum som används i Nationella Läkemedelslistan. 

MedicationRequest.dispenseRequest.validityPeriod.extension:nllFirstDispenseBefore


obligatorisktobligatorisktobligatoriskt

Förmånsrelaterad daglig mängd

mängd som används för att räkna fram när nästa uttag inom förmån får utföras

Anmärkning
Patient ska ha förbrukat 2/3 av expedierad mängd innan nästa förmånsberättigade uttag kan utföras.

Anges av farmaceut innan första expediering,

MedicationRequest.dispenseRequest.extension:nllBenefitDetails.extension:dailyBenefitQuantity


obligatoriskt

valfritt

Informationen är avsedd för apotek och rekommenderas inte att visas för vården eftersom den kan misstolkas.

N/A

Filtreras bort av E-hälsomyndigheten.

Förmånsrelaterad daglig mängd kan ej anges

markering som anger om förmånsrelaterad daglig mängd ej kan anges

Anmärkning
Anges om förmånsrelaterad daglig mängd inte kan specificeras. Exempelvis om läkemedelsform är en kräm.

MedicationRequest.dispenseRequest.extension:nllBenefitDetails.extension:dailyBenefitQuantityUnfeasible


obligatoriskt

valfritt

Informationen är avsedd för apotek och rekommenderas inte att visas för vården eftersom den kan misstolkas.

får ej visas

Ej relevant eftersom förmånsrelaterad daglig mängd aldrig visas.

Förskriven mängd

total mängd av förskriven artikel som är avsedd att expedieras 

Anmärkning
Beräknat värde utifrån antal förpackningar per uttag, antal uttag och förpackningsstorlek.

Eventuell startförpackning räknas ej in i förskriven mängd.

MedicationRequest.dispenseRequest.extension:nllTotalQuantity.extension:prescibed

Beräknas se Verksamhetsregel VR011.

valfritt

Om uppgift visas ska enhet  (se * nedan) anges.

valfritt

Om uppgift visas ska enhet  (se * nedan) anges.

valfritt

Om uppgift visas ska enhet  (se * nedan) anges.

Förskriven mängd per uttag

mängd av förskriven artikel som är avsedd att lämnas ut vid ett uttag


Anmärkning
Beräknat värde utifrån antal förpackningar per uttag och förpackningsstorlek.

MedicationRequest.dispenseRequest.quantity

Beräknas se Verksamhetsregel VR012.

valfritt

Om uppgift visas ska enhet (se * nedan) anges.

valfritt

Om uppgift visas ska enhet  (se * nedan) anges.

valfritt

Om uppgift visas ska enhet  (se * nedan) anges.

Nästa uttag inom förmån

datum för när nästa uttag inom förmån tidigast kan göras

Anmärkning
Beräknas utifrån förmånsrelaterad daglig mängd och tidigare uttag.

På sidan Datum i Nationella läkemedelslistan finns information om de datum som används i Nationella Läkemedelslistan. 

MedicationRequest.dispenseRequest.extension:nllBenefitDetails.extension:nextDispenseWithinBenefit

Beräknas se Verksamhetsregel VR027.obligatorisktvalfrittobligatorisk vid visning av förskrivning med status Aktiv och Parkerad

Antal uttag kvar

kvarvarande antal gånger som förskrivningen är avsedd att expedieras

MedicationRequest.dispenseRequest.extension:nllNumberOfFillsRemaining

Beräknas, se Verksamhetsregel VR014.

obligatoriskt

Går att presentera tillsammans med antal uttag - ex. 3 av 4 uttag kvar.

valfritt

Går att presentera tillsammans med antal uttag - ex. 3 av 4 uttag kvar.

obligatoriskt

Går att presentera tillsammans med antal uttag - ex. 3 av 4 uttag kvar.

Kvarvarande mängd

återstående mängd att expediera på förskrivningen

Anmärkning
Observera att en ny kvarvarande mängd även kan anges vid uppdatering av förskrivning.

MedicationRequest.dispenseRequest.extension:nllTotalQuantity.extension:remaining

Beräknas, se Verksamhetsregel VR013.

obligatoriskt

Ska visas i kombination med förpackningsenhet1)

obligatoriskt

Ska visas i kombination med förpackningsenhet1).

obligatoriskt

Ska visas i kombination med förpackningsenhet1)

Beslut slutexpediering

beslut att frångå automatiska regler för slutexpediering

Anmärkning
Möjliga värden:

- Slutexpediera

- Slutexpediera inte

MedicationRequest.extension:nllCompletePrescriptionChoice

ValueSet: complete-prescription-choices

N/AN/AN/A

Mottagande apotek

specificering av apotek vid direktadressering av förskrivningar

Anmärkning
Anges vid förskrivningar till patienter med födelsedatum.

Anges som GLN-kod.

MedicationRequest.dispenseRequest.extension:nllReceivingPharmacy

Referens till inbäddad resurs - Apotek – NLLPharmacyLocation

Valfritt

Det kan under övergångsperioden ha skapats förskrivningar på personnummer som har direktadresserats. 

valfrittfår ej visas
Expedieringsdetaljer - dosdispenseradattribut som endast gäller förskrivning som ska   dosdispenseras
Bytes ej

indikation på att patient eller farmaceut motsatt sig utbyte av förskriven dosdispenserbar läkemedelsartikel

Anmärkning
Enligt Lag (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m:

-Expedierande farmaceut kan motsäga sig utbyte av läkemedel med hänsyn till att det finns anledning att anta att ett utbyte skulle innebära betydande olägenhet för patienten.

 • Patienten kan välja att motsäga sig utbyte av läkemedel och får då stå för hela eller delar av kostnaden för läkemedlet.
 • Den som utfärdat receptet kan på medicinska grunder motsäga sig ett utbyte (se attributet Substitution tillåten).

MedicationRequest.dispenseRequest.extension:nllSubstitutionOpposed

ValueSet: substitution-opposition-types

Obligatoriskt för dosapotek, för övriga apotek valfritt. 

obligatorisktvalfritt

Akut förändring

markering som anger om förändring av dosdispenserad förskrivning har skett och som innebär att åtgärd krävs innan nästa planerade dosproduktion. De levererade doserna kan behöva kompletteras eller ersättas med en ny leverans på grund av insättning eller utsättning av läkemedel alternativt korrigering av redan insatt läkemedel.

Anmärkning

På sidan Hantering av patient med dossamtycke (dospatient) för vård finns rekommendationer för Akut förändring som är viktiga att beakta. 

MedicationRequest.priority

ValueSet: medication-request-priority

Obligatoriskt för dosapotek, för övriga apotek valfritt. 

Det ska tydligt framgå för användaren om akut förändring är markerad.

obligatoriskt

Det ska tydligt framgå för användaren om akut förändring är markerad.

får ej visasAFF-varning

negativt resultat av en AFF-kontroll där allvarlighetsgradens nivå är 'Varning'

Anmärkning
AFF-varningen används för att uppmärksamma farmaceut eller förskrivare att förskrivningen innehåller brister som kräver åtgärd för att kunna expediera förskrivningen, men inte så allvarliga att de utgör expedieringshinder.

MedicationRequest.detectedIssue

AFF-resultat med en eller flera AFF-varningar kan returneras vid hämtning.

Referens till inbäddad resurs AFF-fel och varningar - NLLDetectedIssue

Obligatoriskt, se Krav på anropsresultat och felhantering, krav TK5.Obligatoriskt, se Krav på anropsresultat och felhantering, krav TK5.

N/A

Filtreras bort av E-hälsomyndigheten.

MetadataTestförskrivning

markering som anger att det är en testförskrivning.

Anmärkning
Testförskrivning kan enbart skapas för testperson.

Patient.meta.security.code = HTEST

metadata:
Patient.meta.security.version
Patient.meta.security.system

Testdata markeras med kod HTEST från Value-set: Säkerhetsklassning (security-labels)

Valfritt

Valfritt

Valfritt

1) Se Förpackningsenhet i Artikel-NLLMedication eller motsvarande i VARA/SilVersionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster
1.12022-02-02
 • Ny term "Kombinerat NEF-id" som är en sammanslagning av Originalordinations-id, Radnummer och Produktradnummer
 • "Beskrivning annan behandlingsorsak - klartext" ändrad till "Beskrivning annan behandlingsorsak"
 • "Behandlingsorsak - kod" ändrad till "Behandlingsorsak"
 • Metadata tillagd för Behandlingsorsak och Förskrivningsstatusorsak
 • Justerad termdefinition/anmärkning för Behandlingsändamål och Varunummer. 
 • Rättat länk till Simplifier så att den pekar på Guide istället för direkt på profilen
1.22022-03-30

Referens till sidan Datum i nationella läkemedelslistan inlagt på Första- och sista doseringsdag, senaste datum för avslut av behandling och sista giltighetsdag.

Rättat versionshistorik, version och datum

1.32022-05-27

Tagit bort felaktig referens till presentationskrav i TA01 för attributet Aktuellt format för kolumn e-handel.

För Substitution tillåten har information tillkommit i kolumner för presentationskrav.

Förtydligat att en eller flera AFF-varningar kan returneras vid hämtning

1.42022-11-10

Lagt till information i inledningen om användning av resurssamling, NLLPrescriptionBundle.

Språkliga förbättringar för bättre läsbarhet

1.52022-11-24Förtydligat referens mellan enhet och förpackningsenhet som en not efter tabellen: * Se Förpackningsenhet i Artikel-NLLMedication eller motsvarande i VARA/Sil.
1.62022-11-29Förtydligat presentationskrav för e-handel privatperson för termen "Nästa uttag inom förmån". Uppgiften är endast obligatorisk vid visning av förskrivning med status Aktiv och Parkerad.
1.72023-05-04

Förbättrad dokumentation.

 • Förtydligat hur varunummer, NPL-Id och NPL Pack-Id hanteras i kolumn FHIR och Kommentar FHIR
 • Under stycket Inledning har referens tillkommit till avsnitt 2.1 på sidan Resurssamling - Bundle, där användning av resurssamling för resurs Förskrivning beskrivs.
 • En anmärkning är inlagd för termerna "Behandlingsändamål" och "Dosering" för att förtydliga att attributen även kan användas vid förskrivning av handelsvaror.
 • Förtydligande av definition och anmärkning för attributet akut förändring.
1.82023-08-24
 • Datum för nästa uttag vid expedieringsintervall. Är ett nytt beräknat attribut under expedieringsdetaljer.
 • Mottagande apotek, presentationskrav för apotek ändrat från obligatoriskt till valfritt.
 • Länk inlagd för mer information om förskrivningsstatusar och förskrivningsstatusorsaker.
 • Referens till sidan Datum i Nationella läkemedelslistan har lagts in på de datum som berörs
1.92023-11-09

Delvis lättat på presentations krav för bytes ej och akut förändring.

Förbättrad dokumentation.

 • Förbättrad definition på Kombinerat NEF-id
 • Uppdaterat information om metadata för startförpackning
1.102024-02-22

Förbättrad dokumentation.

 • Under rubrik 3 Attribut, ändrat hänvisning till presentationskrav
1.112024-04-16

Lagt till attribut testförskrivning

Rättat version från version 2.0 till 1.10 i versionshistorik,