Resurssamling – Bundle


Beskrivning av resursen Bundle och dess tillämpning för resurssamling uttag - NLLDispatch och resurssamling förskrivning NLLPrescriptionBundle.

1. Inledning

Resurssamling - Bundle används när flera resurser behöver hanteras i en transaktion. 

2. Översikt

När en transaktion eller resultat av en transaktion har behov av att hantera flera poster av en resurs används en resurssamling. För att underlätta förståelsen av vilken information som anges eller returneras i anroplistan har två olika profiler tagits fram. De två profilerna är baserade på resursen bundle

Tabell 1 - Profiler för resurssamling

Profil för resurssamling

Berörd resurs

Kommentar

NLLPrescriptionBundle

Förskrivning

Resurssamling förskrivning används för att i ett anrop ange flera förskrivningsresurser som ska hanteras i samma transaktion. Mer information om användning finns under avsnitt 2.1.

NLLDispatchUttag

Resurssamling uttag används vid expediering, backning, kreditering eller efterregistrering av uttag om fler än ett uttag ska hanteras i en transaktion. Profilen tillämpas både för uttag och uttag pappersrecept

2.1. Användning av resurssamling förskrivning

Resurssamling möjliggör att upp till tre förskrivningsresurser kan anges i ett anrop för att hanteras i samma transaktion. För varje förskrivningsresurs i resurssamlingen anges vilken händelsetyp som ska utföras för respektive förskrivning. De hanteras i denna turordning: den först skapade av befintliga förskrivningar hanteras först och önskad händelse utförs för den förskrivningen enligt regler i aktuell tillämpningsanvisning. När hanteringen av den eller de befintliga förskrivningarna är klar hanteras eventuell förskrivning som ska skapas (Ersätta eller Registrera förskrivning).

Vilka kombinationer av händelsetyper som är tillåtna, och en beskrivning av syftet med dem finns i VR178 på sidan Generella verksamhetsregler.

När resurssamling ska användas vid hantering av förskrivningar:

  • Akut ersättning av dosdispenserad förskrivning. När en ny förskrivning skapas vid Ersätta förskrivning påverkas ytterligare en eller två andra förskrivningar (två förskrivningar påverkas när parallella förskrivningar ersätts). En eller två befintliga förskrivningar avslutas och en ny aktiv förskrivning skapas i samma förskrivningskedja för att ersätta tidigare förskrivningar. För att kunna markera avslut av en dosdispenserad förskrivning som en akut förändring måste avslut av tidigare förskrivningar ske innan ersättningen, samtliga påverkade förskrivningar ska då anges i en resurssamling för att detta ska ske i samma transaktion.
  • Hantering av parallella förskrivningar. När det finns behov av att hantera två parallella förskrivningar med olika händelsetyper, exempelvis att avsluta förskrivning A och makulera förskrivning B. Båda parallella förskrivningarna måste också anges i en resurssamling för vissa typer av uppdateringar, som att förändra datum för övergång mellan de två parallella förskrivningarna. Samtliga tillåtna kombinationer av händelsetyper och syftet med dessa finns beskrivna på sidan Generella verksamhetsregler, i regel VR178. Läs mer om parallella förskrivningar på sidan Historik i Nationella läkemedelslistan.

REKOMMENDATION Rekommendationen är att all hantering av parallella förskrivningar sker via resurssamling. När resurssamling inte används kan önskad händelsetyp endast anges för den första parallella förskrivningen (förskrivning A) och den efterföljande förskrivningen (förskrivning B) hanteras då automatiskt utifrån samma händelsetyp enligt regler i respektive tillämpningsanvisning.

Attribut

Tabell 1. Attribut resurssamling

Term

Termdefinition och anmärkning

FHIR


Kommentar FHIR

Typ av resurssamling

Anger om det är en resurssamling i ett anrop eller i ett svar.

Anmärkning 
Två standardtyper finns transaction eller transaction-respons

Bundle.type

ValueSet: dispatch-bundle-types (simplifier.net)

Post

Lista med resurser och metadata om varje resurs

Bundle.entry


Resurs

Resurs som ingår i listan.

Bundle.entry.resource


Anrop

Metadata för varje resurs i anropet (indata).Bundle.entry.request

URL

URI för resurs 

Anmärkning
Vid skapa resurs innehåller url resursnamnet t ex MedicationDispense.

Vid uppdatera resurs innehåller url resursnamn + id t ex MedicationDispense/2c7c33de-0b93-4bd7-890f-10f6bc49bd1f

Bundle.entry.request.url


HTTP-metod

Den HTTP-metod som ska exekveras.Bundle.entry.request.method

Händelse

Information om händelsen som ingår nllProvenanceDetails som ersätter motsvarande attribut som ingår i händelsen (X-Provenance) i meddelandehuvudet 

Bundle.entry.request.extension:nllProvenanceDetails

Händelse ingår enbart i profil för resurssamling förskrivning -NLLPrescriptionBundle

Händelsetyp

typ av händelse kopplat till förskrivning


Bundle.entry.request.extension:nllProvenanceDetails.extension:activity


I VR178 definieras vilka kombinationer av händelsetyper som är tillåtna

Valueset: provenance-activity-types


Händelseorsak

kod för orsak till händelseBundle.entry.request.extension:
nllProvenanceDetails.extension:reason.coding.code
Valueset: NLLReasonForProvenance

Beskrivning händelseorsak

fritextbeskrivning av orsak till händelse

Bundle.entry.request.extension:
nllProvenanceDetails.extension:reason.text


Svar

Metadata för varje resurs i svaret (utdata).Bundle.entry.response

HTTP-status

Returnerad HTTP-status per  post i en transaktion

Bundle.entry.response.status


Adress-id

Adress-id (om operationen returnerar en plats) för resursen i svaret.Bundle.entry.response.location

AFF-varning

Om det finns AFF-varningar på förskrivningsresurs som uppdateras i transaktionen returneras en AFF-kod för AFF-varningen.

Bundle.entry.response.outcomeIngår enbart i profil för resurssamling förskrivning -NLLPrescriptionBundle
Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster
1.12022-02-02Lagt till Bundle.entry.response.status och Bundle.entry.response.location
1.22023-05-04

Döpt om och sidan till resurssamling, samt strukturerat om sidan för att beskriva de profiler som ingår.

  • Profil för resurssamling förskrivning -NLLPrescriptionBundle har tillkommit.
  • Nya attribut om händelse som används av profilen NLLPrescriptionBundle har lagts till
  • Beskrivning av samtliga attribut har uppdaterats.

Nytt avsnitt 2.1 som beskriver användningen av resurssamling för resurs Förskrivning

1.32024-02-22

Förbättrad dokumentation

  • Förbättrat ingress på sidan
  • Förtydligat beskrivning i Tabell 1
  • Ändrat rubrik på avsnitt 2.1