TA 31 – Avsluta förskrivning – Vård


Denna tillämpningsanvisning beskriver hur en förskrivare kan avsluta en förskrivning.1. Verksamhetsbeskrivning

Syftet med denna tillämpningsanvisning är att beskriva hur en förskrivare kan avsluta en förskrivning momentant. Vid ett momentant avslut sätts statusen på förskrivningen till avslutad och förskrivningen kan därefter inte expedieras.

Förskrivaren kan också lägga till en sista doseringsdag och/eller ett senaste datum för avslut av behandlingen som avser ett framtida datum. Att tillföra ett framtida datum beskrivs i tillämpningsanvisningen TA 39 Uppdatera förskrivning – Vård.

När en förskrivare avslutar en förskrivning är det inte längre möjligt att expediera förskrivningen på apotek. Att avsluta en förskrivning innebär att förskrivaren förkortar giltighetstiden på förskrivningen, vilket kan göras på olika sätt. Beroende på vilka olika datum som används för att avsluta en förskrivning signalerar det olika saker:

 • Sista giltighetsdag finns alltid på en förskrivning och är det som styr förskrivningens expedierbarhet. Om endast sista giltighetsdag är satt innebär det att patienten kan använda sin vara även efter det att förskrivningen har avslutats, men själva förskrivningen kan inte expedieras igen. Om något av de andra datumen (sista doseringsdag eller senaste datum för avslut av behandling) också har använts måste sista giltighetsdagen synkas med dem.
 • Sista doseringsdag används för att markera att patienten ska sluta använda varan enligt den aktuella förskrivningens angivna dosering. Det innebär både att förskrivningen blir avslutad och inte längre kan expedieras (sista giltighetsdag måste vara samma som sista doseringsdag) och att patienten inte längre ska använda varan enligt denna förskrivnings dosering.
 • Senaste datum för avslut av behandling används för att informera om att behandlingen ska upphöra. Det innebär att förskrivningen avslutas och inte längre kan expedieras samt att patienten ska sluta att använda varan enligt denna förskrivning.

För mer information kring datum i Nationella läkemedelslistan och scenarios för avslut se Datum i Nationella läkemedelslistan.

Om förskrivningen som ska avslutas är en parallell förskrivning så gäller särskilda regler för hantering, se variant  2.4 och 2.5. En förskrivning är parallell om den har någon av statusarna aktiv, parkerad eller slutexpedierad och är kopplad till en annan förskrivning i samma förskrivningskedja med någon av dessa statusar.

1.1. Användarroller 

Följande behörighetsroller berörs av denna tillämpningsanvisning:

 • Förskrivare.

Definition av behörighetsrollerna finns på sidan Roller.

1.2. Termer och definitioner

En beskrivning av samtliga termer som används i denna tillämpningsanvisning går att hitta på sidan Termer och begrepp i Handboken.

1.3. Resurser som används

I tabell 1 nedan listas de informationsresurser, FHIR-resurser och FHIR-profiler som ska användas för att en förskrivare ska kunna avsluta en förskrivning.

Se Generell beskrivning av FHIR för en mer generell beskrivning av FHIR-resurser och FHIR-profiler i Nationella läkemedelslistan.

Tabell 1. Informationsresurser

Informationsresurs

FHIR-Resurs

FHIR-Profil

FörskrivningMedicationRequest

NLLMedicationRequest

NLLPrescriptionBundle (resurssamling)

PersonalPractitioner

NLLPractitioner

PatientPatientNLLPatient
HändelseProvenance

NLLProvenance

Specialiserad profil
NLLProvenanceMedicationRequestStopped

DoseringDosageNLLDosage
 

2. Delfunktion och varianter av tillämpningsanvisningen

2.1. Förkrav

Innan delfunktionen (delfunktionerna) kan tillämpas måste följande krav vara uppfyllda:

2.2. Delfunktion 1: Avsluta förskrivning

Förskrivaren avslutar en förskrivning för att patienten inte ska göra fler uttag på den aktuella förskrivningen, den ska inte längre kunna expedieras på apotek.

2.2.1. Variant 1.1 – Avsluta förskrivning momentant

Krav-ID: 31:1:1.1

2.2.1.1. Beskrivning av tillämpning

Förskrivare har tagit beslut om att förskrivningen ska avslutas för att omedelbart sluta vara giltig för expediering. Momentant avslut sker genom att sätta "sista giltighetsdag" till dagens datum. Förskrivningen slutar vara giltig för expediering på apotek.

Information som krävs för att avsluta förskrivningen och kontroller som görs av informationen finns under avsnitt Efterfrågad information samt Regler och kontroller.

2.3. Delfunktion 2: Avsluta förskrivning, dosering och behandling

Förskrivaren avslutar en patients användning av ett läkemedel eller annan vara. Förskrivaren uppger att dosering och/eller behandling ska avslutas genom att sätta "sista doseringsdag" och/eller "senaste datum för avslut av behandling", samt "sista giltighetsdag". Doseringen/behandlingen avslutas momentant. Förskrivningen slutar vara giltig för expediering på apotek.

I varianter under denna delfunktion kan resurssamling i vissa fall användas för att hantera flera förskrivningar i samma transaktion. Se Resurssamling - Bundle samt VR178 på sidan Generella verksamhetsregler för mer information om användning av resurssamling.

REKOMMENDATION Vid hantering av parallella förskrivningar rekommenderas att resurssamling alltid används.

2.3.1. Variant 2.1 – Avsluta förskrivning och dosering momentant

Krav-ID: 31:2:2.1

2.3.1.1. Beskrivning av tillämpning

Förskrivare har tagit beslut om att förskrivningen ska avslutas för att patienten omedelbart ska sluta använda läkemedlet enligt förskrivningens dosering. Förskrivaren gör ett momentant avslut av doseringen och förskrivningen genom att sätta "sista doseringsdag" och "sista giltighetsdag" till dagens datum. Förskrivningen slutar vara giltig för expediering.

Information som krävs för att avsluta förskrivningen och kontroller som görs av informationen finns under avsnitt Efterfrågad information samt Regler och kontroller.

2.3.2. Variant 2.2 – Avsluta förskrivning och behandling momentant

Krav-ID: 31:2:2.2

2.3.2.1. Beskrivning av tillämpning

Förskrivare har tagit beslut om att förskrivningen ska avslutas för att patienten ska avsluta sin behandling och omedelbart sluta använda läkemedlet. Förskrivaren gör ett momentant avslut av behandlingen och förskrivningen genom att sätta "senaste datum för avslut av behandling" och "sista giltighetsdag" till dagens datum. Förskrivningen slutar vara giltig för expediering. 

Information som krävs för att avsluta förskrivningen och kontroller som görs av informationen finns under avsnitt Efterfrågad information samt Regler och kontroller.

2.3.3. Variant 2.3 – Avsluta förskrivning, dosering och behandling momentant 

Krav-ID: 31:2:2.3

2.3.3.1. Beskrivning av tillämpning

Förskrivare har tagit beslut om att förskrivningen ska avslutas för att patienten ska avsluta sin behandling och omedelbart sluta använda läkemedlet enligt förskrivningens dosering. Förskrivaren gör ett momentant avslut av både behandlingen, doseringen och förskrivningen genom att sätta "senaste datum för avslut av behandling", "sista doseringsdag" och "sista giltighetsdag" till dagens datum. Förskrivningen slutar vara giltig för expediering. 

Information som krävs för att avsluta förskrivningen och kontroller som görs av informationen finns under avsnitt Efterfrågad information samt Regler och kontroller.

2.3.4. Variant 2.4 – Avsluta förskrivning och dosering momentant för parallell förskrivning

Krav-ID: 31:2:2.4

2.3.4.1. Beskrivning av tillämpning

Förskrivare har tagit beslut om att en eller båda parallella förskrivningarna (se definition VR169) ska avslutas för att patienten omedelbart ska sluta använda läkemedlet enligt förskrivningens dosering. Förskrivaren gör ett momentant avslut av doseringen och förskrivningen genom att sätta "sista doseringsdag" och "sista giltighetsdag" till dagens datum. Förskrivningen slutar vara giltig för expediering.

Om endast den första parallella förskrivningen (Förskrivning A) anges i anropet så avslutas efterföljande förskrivning (Förskrivning B) automatiskt. Resurssamling måste användas vid avslut av parallella förskrivningar om någon av förskrivningarna avser dosdispensering, eftersom markering av akut förändring bara kan ske på den eller de förskrivningsresurser som anges i anropet. 

Information som krävs för att avsluta förskrivningen och kontroller som görs av informationen finns under avsnitt Efterfrågad information samt Regler och kontroller.

2.3.5. Variant 2.5 – Avsluta förskrivning, dosering och behandling momentant för parallell förskrivning

Krav-ID: 31:2:2.5

2.3.5.1. Beskrivning av tillämpning

Förskrivare har tagit beslut om att en eller båda parallella förskrivningarna (se definition VR169) ska avslutas för att patienten ska avsluta sin behandling och omedelbart sluta använda läkemedlet enligt förskrivningens dosering. Förskrivaren gör ett momentant avslut av både behandlingen, doseringen och förskrivningen genom att sätta "senaste datum för avslut av behandling", "sista doseringsdag" och "sista giltighetsdag" till dagens datum. Förskrivningen slutar vara giltig för expediering. 

Om endast den första parallella förskrivningen (Förskrivning A) anges i anropet så avslutas efterföljande förskrivning (Förskrivning B) automatiskt. Resurssamling måste användas vid avslut av parallella förskrivningar om någon av förskrivningarna avser dosdispensering, eftersom markering av akut förändring bara kan ske på den eller de förskrivningsresurser som anges i anropet.

Information som krävs för att avsluta förskrivningen och kontroller som görs av informationen finns under avsnitt Efterfrågad information samt Regler och kontroller.

2.4. Delfunktion 3 – Kontrollera

2.4.1. Variant 3.1 Kontrollera

Krav-ID: 31:3:3.1

2.4.1.1. Beskrivning tillämpning

Information som krävs för avslut av en förskrivning anges enligt Efterfrågad information tillsammans med FHIR-operation $verify för att kontrollera. Förskrivningens information valideras enligt regler i AFF-kontrollsamling UTS och ingen information kompletteras eller sparas. Användaren får möjlighet att bedöma och korrigera eventuella fel eller varningar innan avslutningen genomförs. 

2.5. Efterfrågad information

2.5.1. FHIR-operation

FHIR-operationen kontrollera förskrivning $verify ska användas vid funktion i Variant 3.1 Kontrollera.
Beskrivning av attribut och information om hur anrop utförs beskrivs i 
informationsspecifikation för Kontrollera uttag eller förskrivning - $verify.

Tabell 2. Attribut kontrollera förskrivning

Term

villkor

Förskrivning

Obligatoriskt indata
UttagN/A
Uttag pappersreceptN/A
ExpedieringN/A
AFF resultatReturneras alltid
AFF FelReturneras om Aff-fel förekommer vid ett lyckat anrop.
 

2.5.2. Meddelandehuvud

Information i meddelandehuvudet ska för denna tillämpningsanvisning anges enligt regler för tillämpningsmönster 2.3 Skapa eller uppdatera resurser som beskrivs i Informationsspecifikation – meddelandehuvud. 

2.5.3. Informationsresurs Förskrivning

Tabell 3. Informationsresurs Förskrivning

Term

Villkor helförpackningVillkor dosdispenserad (om avviker)

Kommentar

Förskrivnings-idFår inte ändras

Förskrivningsversion

Obligatorisk. Senaste version måste anges.

Räknas sedan upp automatiskt enligt Auto19Referens till tidigare förskrivningFår inte ändras

Förskrivningskedje-idFår inte ändras

OR-ordinations-idFår inte ändras

Kommer att fasas ut efter övergångsperioden

Referens till tidigare OR-ordinations-idFår inte ändras
Kommer att fasas ut efter övergångsperioden

NEF-id
Originalordinations-id

Får inte ändras


Kommer att fasas ut efter övergångsperioden

Produktradnummer

Får inte ändras
Från NEF-recept. Kommer att fasas ut efter övergångsperioden

Radnummer

Får inte ändras


Från NEF-recept. Kommer att fasas ut efter övergångsperioden

Kombinerat NEF-id

Angivet värde ignoreras.


Beräknat värde som är en kombination av Originalordinations-id, Radnummer och Produktradnummer.

FörskrivningsstatusIndata kontrolleras enligt VR104 och sätts enligt Auto26

FörskrivningsstatusorsakSätts automatiskt enligt Auto29.

UtfärdandedatumFår inte ändras

Typ av registreringsunderlagFår inte ändras

Aktuellt formatFår inte ändras

Första doseringsdagFår inte ändras

Sista doseringsdag

Obligatorisk om förskrivningen är parallell, enligt R003. Annars valfri.


Om doseringen ska avslutas anges dagens datum. Se Variant 2.1 och 2.3, 2.4, 2.5
Notat förskrivareFår inte ändras
Kommer att fasas ut efter övergångsperioden
SchemastartdagFår inte ändras

PatientreferensFår inte ändras

Vid förskrivning till patient med personnummer anges logiskt id för en patientresurs registrerad i Nationella läkemedelslistan.

Vid förskrivning till patient utan personnummer anges referens till en inbäddad resurs. 

Patient (inbäddad resurs)Får inte ändras.
Inbäddad resurs för patienter som saknar personnummer. Se Patient – NLLPatient

Personnummer

Får inte anges.
Används endast för reservlösning.

Födelsedatum

Får inte ändras.

Förnamn

Får inte ändras.

Efternamn

Får inte ändras.

Kön

Får inte ändras

Utfärdande förskrivareFår inte ändras.
Se informationsresurs Personal (Utfärdande förskrivare).
Förskriven handelsvara


Varunummer

Får inte ändras

Förskrivet läkemedel


NPL-id

Får inte ändras

NPL-pack-id

Får inte ändras

Beskrivning artikelFår inte anges

Dosering

Får inte ändras.Behandlingsinformation


Senaste datum för uppföljning av behandling

Får inte ändrasSenaste datum för avslut av behandling

Valfri. Om ändrad måste dagens datum anges eller värdet tas bort.

Kontrolleras i AFF.

Om resurssamling används för avslut av parallell förskrivning kontrolleras angivet värde enligt R006


Om behandlingen ska avslutas momentant anges dagens datum se Variant 2.2, 2.3 samt 2.5

Behandlingsändamål

Får inte ändras

Behandlingsorsak – kod

Får inte ändras

Beskrivning annan behandlingsorsak – klartext

Får inte ändras.

Expedieringsdetaljer


Sista giltighetsdag

Obligatorisk.

Valideras i AFF


Måste alltid sättas till dagens datum.

Dosdispensering

Får inte ändras

Kostnadsställe (arbetsplatskod)

Får inte ändras

Substitution tillåten

Får inte ändras

Förskrivning enligt smittskyddslagen

Får inte ändras

Patient förmånsberättigad

Får inte ändras

Förmånsvillkor uppfyllda

Får inte ändras

Apotekets kommentar

Får inte ändras

Förskrivarens kommentar

Får inte ändras

Leveransmeddelande

Får inte ändras


Kommer att fasas ut efter övergångsperioden
Expedieringsdetaljer – helförpackning
Expedieringsdetaljer för helförpackning får inte anges vid dosdispenserad förskrivning enligt VR140

Expedieringsintervall

Får inte ändrasFår inte anges

Expedieringsintervallsenhet

Får inte ändrasFår inte anges

Antal förpackningar per uttag

Får inte ändrasFår inte anges

Startförpackning

Får inte ändrasFår inte anges

Förskrivet antal uttag

Får inte ändrasFår inte anges

Första uttag före

Får inte ändrasFår inte anges

Förmånsrelaterad daglig mängd

Får inte ändrasFår inte anges

Förmånsrelaterad daglig mängd kan ej anges

Får inte ändrasFår inte anges

Förskriven mängd

Får inte ändras.Får inte anges

Förskriven mängd per uttag

Får inte ändras.Får inte anges

Nästa uttag inom förmån

Får inte ändras.Får inte anges

Antal uttag kvar

Får inte ändras.Får inte anges

Kvarvarande mängd

Får inte ändras.

Beslut slutexpediering

Får inte anges

Mottagande apotek

Får inte ändrasExpedieringsdetaljer – dosdispenseradExpedieringsdetaljer för dosdispensering får inte anges vid helförpackningsförskrivning enligt VR140

Bytes ej

Får inte angesFår inte ändras, enligt VR086

Akut förändring

Får inte anges.Obligatorisk. Valideras enligt VR125.
AFF-varningFår inte anges.

Metadata förskrivning


TestförskrivningIgnoreras
Värde ärvs från senaste version.

2.5.4. Informationsresurs Dosering

Doseringen får inte ändras vid Avsluta förskrivning.

För läkemedel och teknisk sprit är dosering obligatoriskt och valideras i AFF. Se detaljerad information om doseringsparametrar och regler kring dosering i TA 22 – Dosering och administreringssätt.

2.5.5. Informationsresurs Händelse

En händelse måste alltid innehålla information om den som utför händelsen. I de fall en händelse utförs på uppdrag av någon annan ska information om uppdragsgivare anges.

Informationen hanteras i profilen händelse och ska refereras i meddelandehuvud X-Provenance, se Informationsspecifikation – meddelandehuvud.

Tabell 4. Informationsresurs Händelse

Term

Villkor

Kommentar

Händelse-idFår inte anges. Sätts enligt Auto33.

Händelsetidpunkt

Sätts automatiskt till tidpunkten för när händelsen registrerades i NLL enligt Auto07.
HändelsetypObligatorisk. "Avsluta förskrivning"
Händelseorsak

Obligatorisk. Anges ur värdemängd Händelseorsak.

Valideras i AFF.

När funktionen för att avsluta förskrivning används på grund av att det inte är möjligt att makulera förskrivningen ska användaren ange en orsak ur värdemängd Felregistreringsorsak. Exempelvis när uttag har skett eller om systemet inte har funktionalitet för att makulera förskrivningar som utfärdats i ett annat system.
Beskrivning händelseorsakObligatorisk om händelseorsak 'OTH' är angiven. Tillåtna tecken kontrolleras enligt FK004

Resursreferenser

Får inte anges. Referenser sätts automatiskt enligt VR105.


Utförare

Obligatorisk.

Se informationsresurs Personal (Förskrivare).
UppdragsgivareFår inte anges. Valideras enligt VR107.
 

2.5.6. Informationsresurs Personal

Referens till informationsresurs Personal finns både på Förskrivning och på Händelse, se respektive informationsresurs ovan. Här beskrivs reglerna för informationen på möjliga förekomster vid avsluta förskrivning vård.

Tabell 5. Informationsresurs Personal

Term

Villkor förskrivning

Villkor händelse

Kommentar

PersonalUtfärdande förskrivare

Utförare

(Förskrivare)


Yrkeskod

Får inte ändras.

Obligatoriskt att ange Yrkeskod eller Utökad yrkeskod, enligt VR144.

Valideras mot säkerhetsintyget enligt VR034

Valideringar mot Legitimationsregistret sker i AFF-kontroll.


Utökad yrkeskod

Får inte ändras.

Obligatoriskt att ange Yrkeskod eller Utökad yrkeskod, enligt VR144.

Valideras mot säkerhetsintyget enligt VR034

Valideringar mot Legitimationsregistret sker i AFF-kontroll.


LegitimationskodFår inte ändras.

Obligatoriskt för sjuksköterska som saknar individuell förskrivarkod, om ingen legitimationskod angivits kompletteras legitimationskoden enligt VR041.

Valideras mot säkerhetsintyget enligt VR034

Valideringar mot Legitimationsregistret sker i AFF-kontroller.


Individuell förskrivarkod

Får inte ändras.Obligatoriskt att ange antingen Individuell förskrivarkod eller Gruppförskrivarkod.

Valideras mot säkerhetsintyget enligt VR034

Valideringar mot Legitimationsregistret sker i AFF-kontroller.


Gruppförskrivarkod

Får inte ändras.


Obligatoriskt att ange antingen Individuell förskrivarkod eller Gruppförskrivarkod.

Valideras mot säkerhetsintyget enligt VR034

Valideringar mot Legitimationsregistret sker i AFF-kontroll.


Användar-idFår inte ändras.Får inte anges.
FörnamnFår inte ändras.Obligatorisk. Tillåtna tecken valideras enligt FK003
EfternamnFår inte ändras.Obligatorisk. Tillåtna tecken valideras enligt FK003
TelefonFår inte ändras.Obligatoriskt att ange ett telefonnummer till förskrivarens arbetsplats som är tillgängligt för patient enligt VR159. Telefonnummer till förskrivaren är valfritt att ange. Högst två telefonnummer kan anges enligt VR160. Struktur upprepas för varje telefonnummer

Telefonnummer

Får inte ändras.

Obligatoriskt

Rangordning

Får inte ändras.Obligatoriskt

Tillgänglig för patient

Får inte ändras.

Obligatoriskt

Telefonnummer tillhör

Får inte ändras.


Obligatoriskt

Person – anger att telefonnummer tillhör individ.

Arbetsplats – anger att telefonnummer tillhör arbetsplats.


Arbetsplats

Får inte ändras.

Obligatoriskt att ange information om förskrivares arbetsplats. 

Arbetsplatstyp

Får inte ändras.Obligatorisk. "Vårdenhet" ska anges, valideras enligt VR110.

Arbetsplats-id

Får inte ändras.

Valfri. Vårdenhetens HSA-id eller ett organisationsnummer kan anges.


Arbetsplats id typ

Får inte ändras.

Obligatorisk om arbetsplats-id anges. Giltiga värden är "HSA-id" eller "Organisationsnummer".


Arbetsplatsnamn

Får inte ändras.Obligatorisk
Adressuppgift

Får inte ändras.

Obligatoriskt att ange adressuppgift till förskrivarens arbetsplats. En besöksadress ska anges om möjligt, i andra hand kan en postadress anges.

Endast en adress av varje adresstyp kan anges enligt VR184.


Adresstyp

Får inte ändras.Obligatorisk

Adress

Får inte ändras.Obligatorisk

Postnummer

Får inte ändras.Obligatorisk

Postort

Får inte ändras.Obligatorisk

Landskod

Får inte ändras.Får inte anges.
 

3. Regler och kontroller 

3.1. Generella verksamhetsregler

Verksamhetsregler beskriver validering och verksamhetslogik som E-hälsomyndigheten ansvarar för. Generella verksamhetsregler är de som används i flera tillämpningsanvisningar. Alla dessa finns beskrivna i Generella verksamhetsregler.

Tabell 6. Generella verksamhetsregler som används i denna tillämpningsanvisning

Regel-id

Regelnamn

VR034

Validering av händelsens utförare mot intyget

VR041

Komplettera legitimationskod från Legitimationsregistret utifrån personnummer i intyget

VR086

Attribut som aldrig får anges eller ändras av vården
VR104Kontroll av rätt angiven förskrivningsstatus för angiven händelsetyp
VR105Referens till de resurser som påverkats av händelsen
VR107

Kontroll att uppdragsgivare är tillåtet att ange

VR110

Kontrollera arbetsplatstyp på arbetsplats

VR125Hantering av akutflaggan
VR140Attribut som inte får anges vid helförpackning respektive dosdispenserad förskrivning

VR144

Yrkeskod eller Utökad yrkeskod måste anges

VR159

Ett telefonnummer på förskrivarens arbetsplats måste anges

VR160

Antalet telefonnummer till en förskrivare begränsas

VR169Definition parallell förskrivning
VR170Den först skapade förskrivningen av två parallella måste anges

VR172

Kontroll att utförande eller uppdragsgivande förskrivare har förskrivningsrätt för artikel på förskrivning med framtida användning
VR178Kontroll av giltigt anrop vid användning av resurssamling
VR184Antalet adresser per adresstyp begränsas
 

3.2. Automatiska kompletteringar 

Automatisk komplettering innebär att E-hälsomyndigheten tillför information för vissa attribut vid vissa tillfällen. En detaljerad beskrivning av alla automatiska kompletteringar finns i Automatiska kompletteringar.

Tabell 7. Automatiska kompletteringar som används i denna tillämpningsanvisning

Regel-id

Regelnamn

Auto06

Versionsnummer för patients läkemedelslista genereras.

Auto07

Komplettering av tidpunkt för händelse.

Auto08

Generera unikt OR-ordinations-id för ny version av en förskrivning

Auto19

Förskrivningsversion genereras.

Auto26

Förskrivningsstatus sätts vid avslut av en förskrivning

Auto29

Förskrivningsstatusorsak sätts vid avsluta förskrivning
Auto33Händelsen kompletteras med ett händelse-id
 

3.3. Specifika verksamhetsregler

Verksamhetsregler beskriver validering och verksamhetslogik som E-hälsomyndigheten ansvarar för.  

Tabell 8. Specifika verksamhetsregler som används i denna tillämpningsanvisning

Regel-idRegelnamnBeskrivning av regelFelkod och felmeddelande
R002Automatiskt avslut av framtida parallell förskrivning

När en förskrivning som är parallell enligt definition i VR169 avslutas och endast den tidigare av de två parallella förskrivningarna (Förskrivning A) anges så avslutas även förskrivning med framtida användning (Förskrivning B) automatiskt.

En ny version skapas av Förskrivning B där följande information uppdateras:

KravtermRegel - Förskrivning B
Förskrivningsversiontts automatiskt enligt regel Auto19
OR-ordinations-idÖvergångslösning. Sätts automatiskt enligt regel Auto08
FörskrivningsstatusSätts till Avslutad enligt Auto26
Förskrivningsstatusorsak

Sätts automatiskt enligt Auto29

Sista doseringsdag

Sätts till dagens datum

Sista giltighetsdagSätts till dagens datum
Senaste datum för avslut av behandling

Om Senaste datum för avslut av behandling på Förskrivning A är angiven till dagens datum sätts denna till dagens datum på förskrivning B.

Om Senaste datum för avslut av behandling på Förskrivning A är förändrad och har tagits bort, då ska värdet tas bort på förskrivning B. 

N/A
R003Sista doseringsdag obligatorisk vid avslut av parallell förskrivning

Om förskrivningen är parallell enligt VR169 måste ett värde anges för Sista doseringsdag.

Kommentar:
Måste anges till dagens datum, detta kontrolleras i AFF G.144

2-25-435 Sista doseringsdag måste anges.
R006Kontroll av Senaste datum för avslut av behandling vid Avslut via resurssamling

Då förskrivningen är parallell enligt VR169 och ingår i en resurssamling där även den andra parallella förskrivningen ingår och har händelsetyp Avsluta kontrolleras:

Om Senaste datum för avslut av behandling är angivet till dagens datum ska båda förskrivningarna ha samma datum.

2-25-725 När senaste datum för avslut av behandling är angivet till dagens datum vid avslut av en parallell förskrivning ska dagens datum finnas på båda förskrivningarna.

3.4. AFF-kontroller och kontrollsamlingar

Automatiska format- och författningskontroller (AFF-kontroller) är valideringar som säkerställer kvaliteten på informationen i Nationella läkemedelslistan. AFF-kontrollerna och kontrollsamlingarna beskrivs detaljerat på sidan Automatiska format- och författningskontroller (AFF-kontroller).

Vid avsluta förskrivning körs kontrollsamling UTS - kontroller.

3.5. Formatkontroller

E-hälsomyndigheten gör formatkontroller på vissa attribut i Nationella läkemedelslistan. I tabell 9 nedan listas de formatkontroller som används i den här tillämpningsanvisningen. Formatkontrollerna beskrivs detaljerat på sidan Formatkontroller i Nationella läkemedelslistan.

Tabell 9. Formatkontroller

Regel-id

Regelnamn

FK003Tillåtna tecken i namnfält
FK004Enkel textvalidator

4. Presentationskrav

Följande presentationskrav gäller vid förskrivning som avslutas enligt denna tillämpningsanvisning.

Tabell 10. Presentationskrav 

Krav-id

Beskrivning av krav

Kommentar

31:P.1 

Innan en parallell förskrivning avslutas ska det vara tydligt för användaren hur den andra parallella förskrivningen påverkas.

En parallell förskrivning kan inte hanteras enskilt.

Antingen anger anropande system via en Resurssamling hur respektive parallell förskrivning ska hanteras eller så avslutas även den framtida förskrivningen automatiskt enligt regler i denna tillämpningsanvisning.
Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster
1.12022-03-30Mindre språkliga justeringar
1.22022-11-10

Ändringar för parallella förskrivningar införda

 • Stycke under verksamhetsbeskrivning
 • Nya varianter: 2.4, 2.5
 • Nya lokala regler: R002, R003, R006
 • Nya generella verksamhetsregler VR169, VR170, VR172, VR178
 • Referens till nya regler på attribut Sista doseringsdag
 • NLLPrescriptionBundle (resurssamling) tillagd under rubriken Resurser som används.

Förbättringar dokumentation:

 • I kapitel 3.3 Specifika verksamhetsregler
  • Lagt till kolumn för felkod och felmeddelande
 • I kapitel 2.5 Efterfrågad information uppdaterat information om FHIR-Operation
 • I avsnitt meddelandehuvud ersatt regler med hänvisning till tillämpningsmönster i Informationsspecifikation meddelandehuvud.
1.32023-05-04
 • Länk till information om användning av resurssamling, samt rekommendation om dess användning vid parallella förskrivningar inlagt under Delfunktion 2.

 • Omformulering under variant 2.4 och 2.5 kopplat till att viss information lagts till under delfunktionen istället.

 • Förbättrat felmeddelande för R006.
1.42023-08-24
 • Nytt presentationskrav  31:P.1 för att tydliggöra hantering av parallella förskrivningar. Kravet var tidigare del av presentationskrav 15:P.5 i TA 15 – Hämta förskrivningar och uttag – Vård
 • VR184 är tillagt i listan medhändelseorsak  verksamhetsregler och referens är tillagd under avsnitt Informationsresurs Personal - Adressuppgift
1.52023-11-09
 • Språkliga justeringar i rubriker för 2.2 Delfunktion 1 och 2.3 Delfunktion 2. 
 • Lagt in kommentar på "Händelseorsak"
 • Lagt till Kombinerat NEF-id under rubrik NEF-id.
 • Justering av regel R002: vid avslut av parallell förskrivning med enskilt anrop tas Senaste datum för avslut av behandling bort på förskrivning B om den tagits bort på förskrivning A vid avslutet.
 • Senaste datum för avslut av behandling: förtydligat att datumet om det ändras vid avslutet bara kan anges till dagens datum eller tas bort.
1.62024-02-22
 • Ensat regler i tabell 5 Informationsresurs Personal och lagt in referens till formatkontroll FK003 för namnfälten.
1.7 2024-05-06
 • Nytt attribut testförskrivning tillagt.