Automatiska kompletteringar


Här beskrivs de automatiska kompletteringar som E-hälsomyndigheten gör för vissa attribut i Nationella läkemedelslistan.I varje tillämpningsanvisning finns en förteckning över de automatiska kompletteringar som sker vid den tillämpningen. I tabell 1 nedan beskrivs detaljerna för alla automatiska kompletteringar i Nationella läkemedelslistan.

Tabell 1. Automatiska kompletteringar i Nationella läkemedelslistan

Id

Namn

Regel

Beskrivning

Attribut som kompletteras 


Auto01

Förskrivnings-id kompletteras med unikt id

När en ny förskrivning skapas

 kompletteras Förskrivnings-id med ett unikt id.

Ett unikt id för en förskrivning genereras automatiskt när en förskrivning skapas i den Nationella läkemedelslistan Förskrivnings-id

Auto02

Komplettering av LagringstidpunktNär en ny förskrivning skapas
Då kompletteras Lagringstidpunkt med den tidpunkt då förskrivningen sparades i registret
Tidpunkt när förskrivningen lagras i Nationella läkemedelslistan genereras automatiskt när en förskrivning skapas.Lagringstidpunkt

Auto03

Komplettering av Sista giltighetsdag om ett värde saknas

Om typ av registreringsunderlag är telefon 
Då sätts datum för Sista giltighetsdag till två veckor från Utfärdandedatum,

Annars sätts datum för Sista giltighetsdag till Utfärdandedatum + 1 år (dvs. 366 dagar)

Sista giltighetsdag kompletteras när ny förskrivning skapas om ett datum inte är angivet av anropande system.

Exempel:
Om en förskrivning utfärdas 2022-02-10 så sätts Sista giltighetsdag till 2023-02-10

Sista giltighetsdag

Auto05

Förskrivningskedje-id genereras för ny förskrivningNär en ny förskrivning skapas som är den första i en förskrivningskedja
Då kompletteras Förskrivningskedje-id med ett unikt id

Ett unikt id för en förskrivningskedja genereras automatiskt när en ny förskrivning skapas och förskrivningen är den första i en förskrivningskedja. 

Förskrivningskedje-id

Auto06

Versionsnummer för patients läkemedelslista genereras

När en läkemedelslista skapas för en patient 
 sätts Läkemedelslisteversion till 1

När en händelse inträffar i en patients läkemedelslista 
Då räknas Läkemedelslisteversion upp med +1

När den första händelsen sker för en patient i Nationella läkemedelslistan skapas en läkemedelslista för patienten och versionsnumret på denna sätts till 1.

För varje händelse i patientens läkemedelslista som sedan inträffar räknas versionsnumret upp med 1.

Läkemedelslisteversion

Auto07

Komplettering av tidpunkt för händelse

När en ny Händelse skapas 
 sätts Händelsetidpunkt till tidpunkten då händelsen sparas

Tidpunkten för när händelsen skapades sätts automatiskt när en händelse sparas ner i Nationella läkemedelslistan.Händelsetidpunkt

Auto08

Generera unikt OR-ordinations-id för ny version av en förskrivningNär en ny version av en förskrivning skapas
Då kompletteras OR-ordinations-id med ett unikt id

Under övergångsperioden behöver ett unikt id finnas för varje förskrivningsversion. Varje gång förskrivningsversionen stegas upp ska därför ett nytt unikt OR-ordinations-id genereras för den nya förskrivningsversionen.

Anmärkning
OR-Ordinations-id kommer fasas ut efter övergångsperioden

OR-ordinations-id

Auto13


Generera unikt spärr-id för ny spärr

När en ny spärr skapas 
 kompletteras Spärr-id med ett unikt id.

Ett unikt id för en spärr genereras automatiskt när en spärr skapas i Nationella läkemedelslistan.

Spärr-id

Auto14


Generera unikt versionsnummer för spärrversion.

När en spärr skapas 
 sätts Spärrversion till 1

När information om en spärr hävs 
Då räknas Spärrversion upp med +1


När en spärr skapas sätts versionsnumret på denna till 1.

När en spärr hävs räknas versionsnumret upp med 1.

Versionsnumret kan max vara 2.

Spärrversion

Auto15


Komplettera spärrhändelse med beslutstyp

När en Spärr skapas eller hävs sätts en beslutstyp på spärrhändelsen beroende av vem som är Utförare och Uppdragsgivare enligt nedan:

Om Uppdragsgivare eller Utförare angivits som en referens till patient 
 sätts Beslutstyp alltid till "Begäran av patient" oavsett vem som är Utförare

Om Uppdragsgivare inte är referens till patient så sätts Beslutstyp utifrån vem som är Utförare enligt:

 • När Utförare är E-hälsomyndigheten
  sätts Beslutstyp till "Manuellt beslut"
 • När Utförare är vård eller apotek
  sätts Beslutstyp till "Automatiskt beslut"

På en spärrhändelse sätts en beslutstyp när en spärr skapas eller hävs i Nationella läkemedelslistan.


Beslutstyp 

Auto16


Ny spärr som skapas får status aktiv

När en ny Spärr skapas 
Då sätts Spärrstatus till Aktiv


Spärrstatus sätts automatiskt till Aktiv när en spärr skapas i Nationella läkemedelslistan.Spärrstatus 

Auto17


Hävd spärr får status inaktiv

När en Spärr hävs
Då sätts Spärrstatus till Inaktiv


Spärrstatus sätts automatiskt till Inaktiv när en spärr hävs i Nationella läkemedelslistan.Spärrstatus

Auto19

Förskrivningsversion genereras

När en ny förskrivning registreras i NLL 
Då sätts Förskrivningsversion = 1

När information förändras på en förskrivning 
 räknas Förskrivningsversion upp med +1

När en ny förskrivning registreras i den nationella läkemedelslistan sätts förskrivningsversion till 1 och sedan räknas versionen upp med 1 för varje förändring.Förskrivningsversion

Auto20

Komplettering av Originalordinations-id om värde saknas

När en ny förskrivning skapas och Originalordinations-id inte är angivet 
Då kompletteras Originalordinations-id med ett unikt id

Under övergångsperioden ska ett unikt Originalordinations-id finnas för varje förskrivning. Originalordinations-id kan anges av anropande system, men om det saknas genereras ett id automatiskt i Nationella läkemedelslistan.

Anmärkning
Originalordinations-id kommer fasas ut efter övergångsperioden

Originalordinations-id


Auto21

Justering av sista doseringsdag och sista giltighetsdag på tidigare förskrivning vid förnya och ersätt

När en förskrivning ska Ersättas eller Förnyas

Om tidigare förskrivning antingen:

 • har status Aktiv, Slutexpedierad eller Parkerad
 • eller har status Avslutad och Sista doseringsdag ännu ej infallit
 • eller har status Avslutad och Sista doseringsdag saknas och sista giltighetsdag ännu ej har infallit

Då sätts Sista doseringsdag och Sista giltighetsdag till dagens datum.

I annat fall sker ingen ändring.

Vid händelse Förnya förskrivning eller Ersätt förskrivning sätts eller justeras värdet i Sista doseringsdag, samt Sista giltighetsdag på den tidigare förskrivningen för att stämma med förkortad giltighet, samt för att dosering inte ska överlappa med den nya förskrivningen som skapas.Sista doseringsdag

Sista giltighetsdag

Auto22

Komplettera ny förskrivning med Tidigare-OR-ordinations-id och Referens till tidigare förskrivning

När en ny förskrivning ska skapas (Ersätta, Förnya, eller Registrera) och Referens till tidigare förskrivning finns angiven

 sätts värde för Tidigare OR-ordinations-id samt för Referens till tidigare förskrivning enligt:

 • Angiven Referens till tidigare förskrivning sparas.
 • Referens till tidigare OR-ordinations-id sätts till OR-ordinations-id för den senaste versionen av tidigare förskrivning.

Undantag: Om parallella förskrivningar Ersätts och förskrivning B blir automatiskt avslutad (pga att uttag finns).

 • Sätts Referens till tidigare förskrivning att referera till den senare parallella förskrivningen (förskrivning B).
 • Sätts Referens till tidigare OR-ordinations-id till OR-ordinations-id för den senaste versionen av den senare parallella förskrivningen (refererar till förskrivning B).

När en ny förskrivning skapas i en befintlig förskrivningskedja sätts värdet för Referens till tidigare OR-ordinations-id att referera till OR-ordinations-id för den senaste versionen av tidigare förskrivning. Den kommer då referera till OR-ordinations-id:et för den förskrivningsversion som just skapades vid händelsen.  

Referens till tidigare förskrivning har kvar angivet värde, med ett undantag. Undantaget är vid Ersätta om det är parallella förskrivningar som ska ersättas och den framtida parallella förskrivningen (B) blir avslutad, då sätts angiven Referens till tidigare förskrivning om så att den refererar till förskrivning B istället för det angivna (förskrivning A).

Anmärkning
OR-Ordinations-id kommer fasas ut efter övergångsperioden

Referens till tidigare förskrivning

Referens till tidigare OR-ordinations-id


Auto23


Förskrivningsstatus och förskrivningsstatusorsak sätts om på tidigare förskrivning vid förnya

När en förskrivning förnyas

Då sätts följande värden på tidigare förskrivning:

 • Förskrivningsstatus till "Avslutad"
 • Förskrivningsstatusorsak till "Förnyad"

När en förskrivning förnyas blir den tidigare förskrivningen avslutad med förskrivningsstatusorsak Förnyad. 

Förskrivningsstatus

Förskrivningsstatusorsak


Auto24

Förskrivningsstatus och förskrivningsstatusorsak sätts på ny förskrivning

När en ny förskrivning skapas vid händelsen Registrera förskrivning, Förnya förskrivning eller Ersätt förskrivning

Då sätts följande värden på den nya förskrivningen:

 • Förskrivningsstatus till Aktiv
 • Förskrivningsstatusorsak till null
En ny förskrivning som skapas vid händelsen registrera förskrivning, förnya förskrivning eller ersätt förskrivning får status Aktiv. Vid förskrivningsstatus Aktiv ska Förskrivningsstatusorsak inte ha något värde.

Förskrivningsstatus

Förskrivningsstatusorsak

Auto25


Aktuellt format sätts till elektroniskt

När en förskrivning skapas vid händelsetyp Registrera förskrivning, Förnya förskrivning, Ersätt förskrivning eller Omvandla förskrivning till elektroniskt format

Då sätts Aktuellt format till "Elektroniskt"

En ny förskrivning som registreras, förnyas, ersätts eller återregistreras får aktuellt format Elektroniskt.Aktuellt format

Auto26


Förskrivningsstatus sätts vid avslut av en förskrivning

När en förskrivning avslutas med händelsetyp Avsluta 
Då sätts Förskrivningsstatus till "Avslutad"

När en förskrivning avslutas ska förskrivningsstatus sättas till Avslutad.Förskrivningsstatus

Auto28

Förskrivningsstatus och förskrivningsstatusorsak sätts om på tidigare förskrivning vid ersätta förskrivning

När en förskrivning ersätts

Om Förskrivningsstatus inte redan är Avslutad 
Då sätts följande värden på tidigare förskrivning:

 • Förskrivningsstatus till "Avslutad"
 • Förskrivningsstatusorsak till "Ersatt"

När en förskrivning ersätts blir den tidigare förskrivningen avslutad med förskrivningsstatusorsak Ersatt.

Förskrivningsstatus

Förskrivningsstatusorsak


Auto29

Förskrivningsstatusorsak sätts vid avsluta förskrivning

När anrop kommer från apotek, uppdragsgivare saknas och Händelseorsak är på patientens initiativ
 sätts Förskrivningsstatusorsak till "Avslutad på uppdrag av patienten"

I övriga fall avgörs statusorsak enligt:

Om endast Sista giltighetsdag är dagens datum 
 tts Förskrivningsstatusorsak till "Giltighetstiden förkortad momentant"

Om Sista giltighetsdag och Sista doseringsdag är dagens datum eller tidigare datum 
 sätts Förskrivningsstatusorsak till "Dosering avslutad momentant"

Om Sista giltighetsdag och Senaste datum för avslut av behandling är dagens datu
 sätts Förskrivningsstatusorsak till "Behandling avslutad momentant"

Om Sista giltighetsdag, Sista doseringsdag och Senaste datum för avslut av behandling är dagens datu
 sätts statusorsak till "Behandling avslutad momentant"

En förskrivning som avslutas kompletteras med förskrivningsstatusorsak utifrån vilken typ av avslut som görs. En avslutad förskrivning får alltid en statusorsak.

Statusorsaken avgörs, med ett undantag, av vilka avsluts-datum som finns angivna på förskrivningen vid avslutet, och när de infaller. Datumen är Sista giltighetsdag, Sista doseringsdag och Senaste datum för avslut av behandling.

Undantaget är när förskrivningen avslutas på apotek på patientens begäran (utan uppdragsgivare), då  sätts statusorsak alltid till "Avslutad på uppdrag av patienten". Detta på grund av att datumen inte ska ändras på patientens begäran, och patienten har möjlighet att ångra sin begäran om avslut och få förskrivningen aktiverad igen.

Förskrivningsstatusorsak

Auto30

Markering för akut förändring tas bort

När en förskrivning som har Akut förändring "true" makuleras 
Då sätts Akut förändring till "false"

När man makulerar en förskrivning som har en akutflagga satt, ska flaggan släckas när makuleringen utförts.Akut förändring

Auto31

Aktuellt format sätts till papper

När angiven Händelsetyp är "Skriv ut förskrivning" och Aktuellt format på förskrivningen är "Elektroniskt" 
Då tts aktuellt format till "Papper"

När en förskrivning skrivs ut på en receptblankett ska aktuellt format sättas till papper.Aktuellt format

Auto32

Händelsetyp sätts till "skriv ut förskrivning igen"

När angiven Händelsetyp är "Skriv ut förskrivning" och Aktuellt format på förskrivningen är "Papper" 
Då sätts Händelsetyp till "Skriv ut förskrivning igen"

När en förskrivning har skrivits ut och fått aktuellt format papper men användaren vill skriva ut förskrivningen igen av någon anledning så ska händelsetypen "Skriv ut förskrivning igen" sättas.Händelsetyp

Auto33

Händelsen kompletteras med ett händelse-id

När en ny händelse skapas
Då kompletteras Händelse-id med ett unikt id.
Ett unikt id för en händelse genereras automatiskt när en förskrivning skapas i Nationella läkemedelslistan. Händelse-id

Auto35

Förskrivningsstatus och förskrivningsstatusorsak sätts vid aktivera förskrivning

När en förskrivning aktiveras vid händelsen Aktivera förskrivnin
Då sätts följande värden på förskrivningen:

 • Förskrivningsstatus till Aktiv
 • Förskrivningsstatusorsak till null
En förskrivning som aktiveras får status Aktiv. Vid förskrivningsstatus Aktiv ska Förskrivningsstatusorsak inte ha något värde.

Förskrivningsstatus

Förskrivningsstatusorsak


Auto36

Förskrivningsstatus och förskrivningsstatusorsak sätts vid makulera förskrivning

När en förskrivning makuleras vid händelsen Makulera förskrivning 
 sätts följande värden på förskrivningen:

 • Förskrivningsstatus till Makulerad
 • Förskrivningsstatusorsak till null
En förskrivning som makuleras får status Makulerad. Vid förskrivningsstatus Makulerad ska Förskrivningsstatusorsak inte ha något värde.

Förskrivningsstatus

Förskrivningsstatusorsak


Auto37

Förskrivningsstatus och förskrivningsstatusorsak sätts vid parkera förskrivning

När en förskrivning parkeras vid händelsen Parkera förskrivning 
 sätts följande värden på förskrivningen:

 • Förskrivningsstatus till Parkerad
 • Förskrivningsstatusorsak till null
En förskrivning som parkeras får status Parkerad. Vid förskrivningsstatus Parkerad ska Förskrivningsstatusorsak inte ha något värde.

Förskrivningsstatus

Förskrivningsstatusorsak


Auto42Händelsen kompletteras med händelse-id för uttag pappersrecept

När en händelse skapas vid uttag pappersrecept 
Då kompletteras Händelse-id med ett unikt id.

Varje pappersuttag och varje backning eller kreditering av pappersuttag har ett unikt id för en händelse.Händelse-id 
Auto46Komplettering av giltigt från och med vid skapande av förfrågan om åtkomstsamtycke

När en förfrågan om åtkomstsamtycke skapas

 sätts Förfrågan giltigt från och med till dagens datum och exakt tidpunkt


Förfrågan giltigt från och med
Auto47Komplettering av giltigt till och med vid skapande av förfrågan om åtkomstsamtycke

När en förfrågan om åtkomstsamtycke skapas

 sätts Förfrågan giltigt till och med till dagens datum + 7 dagar och exakt tidpunkt


Förfrågan giltigt till och med
Auto48Komplettering av giltigt till och med vid avvisande av förfrågan om samtycke

När en förfrågan om åtkomstsamtycke avvisas

 sätts Förfrågan giltigt till och med till dagens datum och exakt tidpunkt för avvisandet.


Förfrågan giltigt till och med
Auto49Komplettering av giltigt från och med vid accepterande av förfrågan om åtkomstsamtycke

När en förfrågan om åtkomstsamtycke accepteras

 sätts åtkomstsamtycke Giltigt från och med till dagens datum och exakt tidpunkt för när förfrågan accepterades.


Giltigt från och med
Auto51Komplettering av giltigt till och med vid avregistrering av åtkomstsamtycke

När ett åtkomstsamtycke avregistreras

 sätts åtkomstsamtycke Giltigt till och med till dagens datum och exakt tidpunkt för när samtycket avregistrerades.


Giltigt till och med
Auto52Komplettering av giltigt till och med vid accepterande av förfrågan om åtkomstsamtycke

När en förfrågan om åtkomstsamtycke accepteras

 sätts åtkomstsamtycke Giltigt till och med till dagens datum + 4 år framåt i tiden och exakt tidpunkt.


Giltigt till och med
Auto53Informationsklass flagga vid registrera förfrågan om åtkomstsamtycke

När en förfrågan om åtkomstsamtycke registreras

 ska flaggan för att visa spärrade uppgifter sättas till False.

Flaggan går inte att ändra, den har alltid värdet "False", vilket innebär att spärrade uppgifter, förskrivningar eller uttag inte visas.Registrerat åtkomstsamtycke
Auto54Generera unikt samtyckes-id för nytt åtkomstsamtycke eller ny förfrågan om åtkomstsamtyckeNär ett nytt åtkomstsamtycke eller en ny förfrågan om åtkomstsamtycke registreras
 kompletteras Samtyckes-id med ett unikt id.
Ett unikt id för ett åtkomstsamtycke genereras automatiskt när en förfrågan registreras i Nationella LäkemedelslistanSamtyckes-id
Auto55Generera unikt versionsnummer för samtyckesversion.

När ett åtkomstsamtycke eller en förfrågan om åtkomstsamtycke registreras
 sätts samtyckesversion till 1

När information om ett åtkomstsamtycke ändras
 räknas samtyckeversion upp med +1

En unik version för ett åtkomstsamtycke eller en förfrågan om åtkomstsamtycke genereras automatiskt när en sådan registreras eller ändras i den Nationella läkemedelslistan.Samtyckesversion
Auto58Komplettering av senaste förskrivningsversion 

När ett uttag backas, krediteras eller uppdateras och referens till förskrivning anges

 sätts Referens till förskrivningsversion på uttaget till senaste version av förskrivningen

Referens till förskrivningsversion består av logiskt-id till förskrivning samt version.Referens till förskrivningsversion


Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster. 
1.12022-03-30

Auto29 justerad

Auto42 tillagd

Ensning och språkliga förbättringar

1.22022-05-25

Auto29 tillägg för övergångsperioden

Nya regler för registrerat åtkomstsamtycke: Nya regler 
Auto46, Auto47, Auto48, Auto49, Auto51, Auto52, Auto53, Auto54, Auto55 

1.32022-11-10

Auto22 justerad för att ta höjd för parallella förskrivningar

Auto38 och Auto41 borttagna, reglerna är inte tillämpbara externt via FHIR

1.42023-05-04Beskrivningen av Auto22 förenklad.
1.52023-11-09Auto58 tillagd. Dokumentation av automatisk komplettering av "Referens till förskrivningsversion" saknades i tidigare versioner.
1.62024-02-22
 • Auto29: Statusorsaken som tidigare hette Manuellt avslutad momentant har ändrats till Avslutad på uppdrag av patienten.
 • Auto54, Auto55: Regler justerade för att omfatta både åtkomstsamtycke och förfrågan om åtkomstsamtycke