Generella verksamhetsregler


Denna sida beskriver generella verksamhetsregler i Nationella läkemedelslistan.
Verksamhetsregler är valideringar och verksamhetslogik som E-hälsomyndigheten ansvarar för. I varje tillämpningsanvisning finns en förteckning över de generella verksamhetsregler som används för den tillämpningen. På denna sida beskrivs detaljerna för alla generella verksamhetsregler i Nationella läkemedelslistan.

Regel-id

Namn

Beskrivning av regel

Felkod och felmeddelande

VR011


Beräkning av förskriven mängd

Förskriven mängd beräknas enligt följande:

Förskriven mängd = Antal förpackningar per uttag x Förpackningsmängd x Förskrivet antal uttag

Beräkningen utförs med informationen från första versionen av en förskrivning.


Kommentar:

 • Beräknas inte på förskrivning som avser dosdispenserat läkemedel.

2-25-182 Artikel med id %s saknas i Produkt- och artikelregistret, kan ej beräkna förskriven mängd.

2-25-125 Första versionen av förskrivningen saknas

2-25-49 Antal förpackningar saknas, kan inte beräkna förskriven mängd.

2-25-50 Antal uttag saknas, kan inte beräkna förskriven mängd.

VR012

Beräkning av förskriven mängd per uttag

Förskriven mängd per uttag beräknas enligt följande:

Förskriven mängd per uttag = Antal förpackningar per uttag x Förpackningsmängd


Kommentar:

 • Beräknas inte på förskrivning som avser dosdispenserat läkemedel.
2-25-53 Artikel saknar förpackningsmängd

VR013

Beräkning av kvarvarande mängd

Kvarvarande mängd beräknas enligt följande:

Kvarvarande mängd = Förskriven mängd – alla uttag och korrigeringar som görs på förskrivningen


Vid beräkning av kvarvarande mängd på historisk post beräknas mängd kvar utifrån förskrivningsversion på händelsen i första hand och utifrån förskrivningsversion på uttaget i andra hand.

Kommentar:

 • Kvarvarande mängd är ett beräknat värde, dvs. det beräknas varje gång information om en förskrivning hämtas från Nationella läkemedelslistan
 • Ett uttag har alltid en referens till den version av förskrivningen som var underlag för expediering
 • Beräknas inte på förskrivning som avser dosdispenserat läkemedel.

2-25-51 Förskriven mängd saknas, kan inte beräkna kvarvarande mängd.

2-25-52 Endast Helförpackningsuttag får hanteras.

VR014

Beräkning av antal uttag kvar

Antal uttag kvar beräknas enligt följande:

Antal uttag kvar = Kvarvarande mängd/Förskriven mängd per uttag

Avrundningsregler:
Överstiger kvarvarande mängd i förhållande till förskriven mängd per uttag 12 % sker avrundning av antal uttag kvar uppåt. I annat fall avrundas antal uttag kvar nedåt. Gäller ej uttag som avser startförpackning.

Avrundningsexempel:

0.00 - 0.12 sätts 1 uttag kvar
0.13 - 1.12 sätts 1 uttag kvar
1.13 - 2.12 sätts2 uttag kvar
2.13 - 3.12 sätts 3 uttag kvar
osv.

Undantag:

 • om antal uttag kvar är < 0 , sätts antal uttag kvar till 0.
  • om antal uttag kvar är mellan 0.05 - 0.12 och status är Aktiv  eller Parkerad sätts antal uttag kvar till 1 uttag, 
 • om antal uttag kvar > förskrivet antal uttag , sätts antal uttag kvar till förskrivet antal uttag (kan förekomma på förskrivning där förskriven artikel är ändrad vid uppdatering av förskrivning)

Kommentar:

 • Antal uttag kvar är ett beräknat värde, dvs. det beräknas varje gång information om en förskrivning hämtas från Nationella läkemedelslistan
 • Beräknas inte på förskrivning som avser dosdispenserat läkemedel.

2-25-50 Antal uttag saknas, kan inte beräkna förskriven mängd.

2-25-52 Endast Helförpackningsuttag får hanteras

VR015

Definition dospatient

En dospatient har ett aktivt dosunderlag dvs. med status "Godkänt" eller "Ej godkänt".

N/A

VR016

Kontrollera om patient är avliden

Kontrollerar om patienten är markerad som avliden i FOLK (Folkbokförings- och fullmaktsregistret).

Patienten är avliden om den har status "avliden", eller om den har status "sekretesskyddad" och ett avlidendatum finns.

Kommentar:

Används för händelser där ingen AFF-svit körs. För övriga händelser kontrolleras detta i AFF.

2-25-233 Person finns inte i folkbokföringen med giltig status.

2-25-234 Patient med personnummer saknas på förskrivningen.

VR020

Definition helförpackning stående

En förskrivning kategoriseras som "Helförpackning stående" om den inte är markerad som "dosdispenserad" och har en dosering där doseringsstegen inte är markerade att tas ”vid behov”.

N/A

VR021

Definition helförpackning vid behov

En förskrivning kategoriseras som "Helförpackning vid behov" om den har en dosering där doseringsstegen är markerade att tas "vid behov".

N/A
VR024Definition Förskrivare av läkemedel

Förskrivare av läkemedel är förskrivare med

 • individuell förskrivarkod 

eller 

 • förskrivare med utökad yrkeskod "AL" eller "LF" (AT-läkare eller läkare med förordnande, som har förskrivningsrätt men saknar individuell förskrivarkod) och en gruppförskrivarkod.
N/A

VR025

Validering av anropande apotek mot Expeditionsställeregistret

Vid anrop från apotek kontrolleras Utförarens arbetsplats mot Expeditionsställeregistret (EXPO). Om en Uppdragsgivare är angiven vid efterregistrering av uttag och avser ett svenskt apotek kontrolleras också Uppdragsgivarens arbetsplats.

Om angiven GLN-kod saknas i EXPO eller om apoteket inte är aktivt avvisas anropet.

2-25-21 GLN-kod har ogiltig status eller saknas i EXPO.
VR026Datum för nästa uttag vid expedieringsintervall

Datum för nästa uttag vid expedieringsintervall beräknas när en helförpackningsförskrivning hämtas.

Beräknas enligt:
Datum för nästa uttag vid expedieringsintervall= expeditionstidpunkt för senaste uttaget+ (expedieringsintervall * expedieringsintervallsenhet)

Datumet ska beräknas från datum för senaste uttaget om följande villkor är uppfyllda:

  • expedieringsintervall finns på förskrivningen med periodenhet dag eller vecka, om periodenhet är månad utförs inte beräkningen.
  • det finns uttag registrerade eller efterregistrerade. Backade eller krediterade uttag ignoreras. 
  • det senaste uttaget var ett helt uttag d.v.s. lika med förskriven mängd per uttag (VR012) eller om senaste uttaget var ett deluttag och längre tid än intervallet har förflutit.
  • Senaste uttaget inte är större än förskriven mängd per uttag (VR012).
  • Kvarvarande mängd inte har uppdaterats på förskrivningen efter senaste uttaget via funktion för att uppdatera förskrivning.

Definition av deluttag och heluttag i detta sammanhang

  • ett deluttag definieras som ett uttag som är mindre (<) än förskriven mängd per uttag (VR012).
  • ett helt uttag definieras som ett uttag som är lika med (=) förskriven mängd per uttag (VR012).
  • för att avgöra om föregående uttag var ett heluttag eller ett deluttag så hämtas senaste versionen av uttaget, vilket innebär att hänsyn tas till om uttaget är uppdaterat. Om en avräknad mängd finns så används den istället för expedierad mängd för att avgöra om det är ett deluttag eller heluttag.

Kommentar:

 • Regeln tar inte hänsyn till 12% regeln eftersom en farmaceut behöver göra en bedömning om större mängd kan utlämnas om expedieringsintervall finns.
 • Datumet används i AFF H.021 och H.104

VR027


Beräkning av datum för nästa uttag inom förmån

Nästa uttag inom förmån får ske när patienten har använt 2/3 av tidigare uthämtad mängd inom förmån. Nästa uttag inom förmån är ett beräknat värde som beräknas enligt följande:

Nästa uttag inom förmån = Expeditionstidpunkt (datum) + dagar till nästa uttag

Dagar till nästa uttag = (Expedierad mängd/Förmånsrelaterad daglig mängd) x 2/3

Regler:

 • Om dagar till nästa uttag inte är ett jämnt heltal avrundas det alltid nedåt, exempel 45,67 dagar = 45 dagar
 • Beräkningen utförs baserat på tidigare uttag inom förmån (förmånsval R eller F)
 • Hänsyn tas till om ett uttag backas, krediteras eller uppdateras
 • Om "förmånsrelaterad daglig mängd kan ej anges" är angiven så sker ingen beräkning
 • Om avräknad mängd finns på uttaget används det värdet istället för expedierad mängd.

Kommentar:

 • En förmånsrelaterad daglig mängd anges av farmaceut innan första expediering. Kontrolleras och justeras vid behov i samband med kommande uttag.
 • Om nästa uttag inom förmån blir ett datum som ligger efter sista giltighetsdag så returneras en varning enligt AFF-kontroll H.008, som du kan läsa mer om på sidan Automatiska format- och författningskontroller
N/A

VR030


Expediering och händelsetyper

Vid en expediering måste samtliga uttagsrader som anges i ett anrop ha samma händelsetyp.

Om en transaktion består av flera rader (uttag) måste alla rader ha samma händelsetyp. Det är exempelvis inte tillåtet att ange en rad som avser expediering och en rad som avser efterregistrering av uttag i samma anrop.

2-25-185 Vid expediering får inte olika händelsetyper blandas

VR033

Validering av legitimation mot Legitimationsregistret 

Kontrollerar att en yrkesrolls legitimation är giltig. Kontrollen utförs mot FORS (Legitimationsregistret).

Beroende på vilken information som angivits om personen kontrolleras något av nedanstående:

Förskrivare

Kontrolleras att Individuell förskrivarkod eller Gruppförskrivarkod är markerad som giltig för angiven Yrkeskod eller utökad yrkeskod. En individuell förskrivarkod är giltig om det finns en yrkesroll med förskrivningsrätt i FORS för angiven förskrivarkoden i kombination med angiven yrkeskod.

Legitimerad apotekspersonal och legitimerad vårdpersonal utan förskrivningsrätt 

Kontrolleras att Legitimationskod finns med angiven Yrkeskod eller Utökad yrkeskod. Ingen kontroll sker för Farmaceut med förordnande (utökad yrkeskod RF eller AF).

Icke-legitimerad apotekspersonal

Om Individuell förskrivarkod, Legitimationskod och Gruppförskrivarkod saknas kontrolleras att Utökad yrkeskod angivits till TE, AE eller RE.

2-25-34 Förskrivarkod eller gruppförskrivarkod måste anges för förskrivare.
2-25-35 Legitimationskoden är ogiltig för angiven yrkeskod.
2-25-36 Legitimationskod eller förskrivarkod måste anges.

VR034

Validering av händelsens utförare mot säkerhetsintygetKontrollerar att information om utförare på en händelse stämmer överens med det som är angivet i säkerhetsintyget.

Beroende på vilken information som angivits om personen kontrolleras något av nedanstående:

Yrkeskod

Kontrolleras att en angiven Yrkeskod finns i listan av yrkeskoder i säkerhetsintyget.

Utökad yrkeskod

Kontrolleras att angiven Utökad yrkeskod finns i listan av yrkeskoder i säkerhetsintyget. 

Legitimationskod eller Förskrivarkod

För farmaceut på apotek och sjuksköterska med Gruppförskrivarkod är Legitimationskod obligatoriskt, om legitimationskod saknas  i anropet autokompletteras det enligt VR041 och sparas på händelsen. Detta gäller inte farmaceut med förordnande (utökad yrkeskod RF eller AF) som alltid saknar legitimationskod.

Gruppförskrivarkod

Kontrolleras att angiven Gruppförskrivarkod finns i listan av gruppförskrivarkoder i säkerhetsintyget.

2-25-30 Angiven yrkeskod saknas i intyget.

2-25-32 Angiven förskrivarkod eller legitimationskod saknas i intyget.

2-25-61 Legitimationskod måste anges

2-25-33 Angiven gruppförskrivarkod saknas i intyget.

VR035

Hantera expeditions-id och krediterande expeditions-id


Expeditions-id eller Krediterande expeditions-id  kan antingen anges eller autokompletteras av  eHM.

Vid händelsetyp Expediera och Efterregistrera uttag

 • Om Expeditions-id anges kontrolleras
  • att alla uttagsrader har samma expeditions-id
  • att expeditions-id är unikt kontrolleras i AFF (U.006)
 • Om Expeditions-id saknas i anropet autokompletteras Expeditions-id via tjänsten HamtaExpeditionsIdService av eHM vid händelsetyp expediera och efterregistrera uttag.

Vid händelsetyp Backa uttag och Kreditera

 • Vid kreditering är det obligatoriskt att ange ett Krediterande expeditions-id
 • Om Krediterande expeditions-id anges kontrolleras
 • Om Krediterande expeditions-id saknas i anropet autokompletteras Expeditions-id via tjänsten HamtaExpeditionsIdService av eHM vid händelsetyp backa uttag.

Kommentar:
Vid expediering så ska expeditions-id återanvändas vid rapportering till FOTA och HKDB
Vid kreditering används krediterande expeditions-id vid rapportering till FOTA och HKDB.
Tjänsten HamtaExpeditionsIdService används för att hämta expeditions-id eller krediterande Expeditions id.

2-25-22 Expeditions-id kunde inte genereras
2-25-40 Vid kreditering måste ett nytt krediterande expeditions-id skickas in

2-25-415
Krediterande expeditions-id ska vara samma för de uttag som ingår i en kreditering eller backning.

2-25-439
Expeditions-id ska vara samma för de uttag som ingår i en expediering.

VR036Giltiga värden i förmånsval

Kontrollerar att  Förmånsval finns angiven vid händelsetyp expediera och efterregistrera. Giltiga värden är:

U = Utan förmån
R = Med förmån
F = Kostnadsfritt
S = Smittskydd
L = Livsmedel

Undantag när ett uttag utfört utomlands efterregistreras då giltigt värde enbart är U = Utan förmån.

2-25-58 Ogiltigt värde i förmånsval vid expediering

2-25-59 Ogiltigt värde i förmånsval vid efterregistrering av uttag

2-25-60 Ogiltigt värde i förmånsval vid efterregistrering av uttag från utländskt apotek

VR037

Hantering av AFF-varningar vid expedition

En AFF-varning (allvarlighetsgrad 1) kan accepteras genom att ange AFF-felkod för det eller de fel som farmaceuten valt att acceptera vid expediering eller efterregistrering av uttag. AFF-kontrollen utförs inte för de fel som markerats som accepterade. Endast fel med allvarlighetsgrad 1 (varning) kan accepteras.

Accepterade varningar kan inte anges vid funktion för att kontrollera uttag ($Validate)

Kommentar:

Om ett fel med allvarlighetsgrad 2 (avvisande) angivits som accepterad ignoreras markeringen och AFF-kontrollen utförs ändå.

För mer information se sidorna Automatiska format- och författningskontroller och Krav på anropsresultat och felhantering.

2-25-1531 Accepterade varningar kan inte anges vid funktion för att kontrollera uttag
VR038Expedition till unik person

Kontrollerar att alla uttag avser samma person vid en expediering.

2-25-20 Om flera uttag görs inom en expedition så måste alla uttag tillhöra samma person

VR039

Validering av anropande apotek mot intyget

Vid anrop från apotek valideras att arbetsplats-id på händelsen är samma GLN-kod som den som anges i säkerhetsintyget.

2-25-31 Angiven GLN-kod överensstämmer inte med säkerhetsintyget.

VR040

Beräkning av avräknad mängd

Avräknad mängd används när Expedierad mängd (se VR043) inte kan användas för att avräkna mängd från förskrivningen vid en uttagshändelse, som du kan läsa om på sidan Händelser i Nationella läkemedelslistan. Ett exempel är när en artikel med annan styrka än den förskrivna expedieras.

Vid händelsetyp uppdatera uttag:

 • Angiven Avräknad mängd räknas av mot förskrivningen istället för tidigare angiven expedierad mängd eller avräknad mängd.

Vid händelsetyp uppdatera förskrivning:

 • När en ny Kvarvarande mängd anges skapas en korrigeringspost för mängdberäkningen.

Vid händelsetyp backa uttag eller kreditera:

 • Vid en backning eller kreditering nollställs alla mängder för uttaget.

Kommentar:
Om en Avräknad mängd anges när ett uttag registreras eller efterregistreras används värdet i Avräknad mängd istället för Expedierad mängd vid mängdberäkning enligt VR013.

2-25-49  Antal förpackningar saknas, kan inte beräkna förskriven mängd.

2-25-50  Antal uttag saknas, kan inte beräkna förskriven mängd.

2-25-51 Förskriven mängd saknas, kan ej beräkna mängd kvar.

2-25-52 Endast helförpackningsuttag kan hanteras.

2-25-53  Artikel saknar förpackningsmängd

2-25-125  Första versionen av förskrivningen saknas

2-25-127 Vid beräkning av förskriven mängd så skall beräkningen alltid utföras från första versionen av förskrivningen

2-25-182 Artikel med id %s saknas i Produkt- och artikelregistret, kan ej beräkna förskriven mängd.

VR041


Komplettera legitimationskod från Legitimationsregistret  utifrån personnummer i intyget

Händelsens utförare kompletteras med Legitimationskod från FORS (Legitimationsregistret) med hjälp av det personnummer som anges i säkerhetsintyget om följande är uppfyllt:

 • Varken Legitimationskod eller Förskrivarkod har angivits för Utförare i anropet
 • Utförarens yrkeskod är AP (Apotekare), RC (Receptarie) eller SJ (Sjuksköterska).

Kommentar:

En person som finns i FORS (Legitimationsregistret) har antingen en legitimationskod eller personlig förskrivarkod. Förskrivarkoden innehåller 7 siffror varav den sista är en checksiffra. Legitimationskoden innehåller 6 siffror. Om en förskrivarkod returneras tas checksiffran bort innan legitimationskoden sparas.

N/A
VR043Expedierad mängd

Regel vid expediera:

Om en Expedierad mängd inte angivits vid expediera för helförpackning beräknas värdet enligt följande:

Expedierad mängd = Antal expedierade förpackningar x Förpackningsmängd

Regel vid backa uttag:

Vid backning nollställs alla mängder på uttaget.

Kommentar:

 • Om helförpackning bryts ska expedierad mängd anges. Att den angivna mängden är rimlig i förhållande till antal förpackningar kontrolleras i AFF.
 • För dosdispenserade uttag anges alltid expedierad mängd.
2-25-53 Artikel saknar förpackningsmängd
VR051

Kontroll av expeditionstidpunkt eller krediteringstidpunkt

Kontroll av angiven expeditionstidpunkt sker på olika sätt beroende på händelsetyp. Följande regler gäller:

Expediera

Expeditionstidpunkt ska alltid vara samma för alla ingående uttag.

Efterregistrera uttag

Datum och tidpunkt tillåts variera mellan de olika uttag som efterregistreras. Om tidpunkt saknas sparas datum och 00:00:00.

Kreditera och backa uttag

Krediteringstidpunkt ska alltid vara samma för alla ingående uttag. Datum och tidpunkt ska anges.

Kommentar:
Expeditionstidpunkt får inte ändras vid kreditera och backa uttag.

2-25-48 Alla ingående uttag måste ha samma expeditionstidpunkt vid expediering, kreditering och backning av uttag.

VR079

Originalordinations-id, produktradnummer och radnummer måste vara angiven i en giltig kombination och vara unikt

När en ny förskrivning skapas måste kombinationen av angivet värde för originalordinations-id, produktradnummer och radnummer alltid vara unikt.

Originalordinations-id, radnummer och produktradnummer får ha ett värde ifyllt enligt följande kombinationer:

 1. Originalordinations-id = ifyllt, radnummer = NULL, produktradnummer = NULL
 2. Originalordinations-id = ifyllt, radnummer = ifyllt, produktradnummer = NULL
 3. Originalordinations-id = ifyllt, radnummer = ifyllt, produktradnummer = ifyllt

Gäller bara under övergångsperioden.

2-25-237 Kombinationen av originalordinations-id, radnummer och produktradnummer är inte giltig.

2-25-252 Förskrivning med samma id finns redan registrerat

VR085

Identifiering av doseringstyp

Vid registrering av ny förskrivning och vid uppdatering av en förskrivning eller ett uttag där dosering finns så avgörs doseringstyp baserat på följande kriterier:

 • Frekvensdosering: Om Periodenhet dag(d) är angiven
 • Tillfällesdosering:

  • Om Klockslag, Period på dygnet eller Dosmängd =0 (anges i doseringsdelsteg vid uppehåll) är angivet och Antal upprepningar saknar värde. 

  • Eller om Vid behov=true och följande attribut saknar värde: Klockslag, Period på dygnet, Fritextdosering, Periodenhet och Antal upprepningar.

 • Intervalldosering: Om Periodenhet innehåller timme(h) är angiven
 • Engångsdosering: Om Antal upprepningar är 1
 • Fritextdosering: Om fältet Fritextdosering är angivet

Samma beräkning görs vid hämtning av förskrivningar och uttag.

N/A

VR086


Attribut som aldrig får anges eller ändras av vården

Vid anrop från vården kontrolleras att följande information inte anges på ny förskrivning eller förändras på befintlig förskrivning:

 • Apotekets kommentar
 • Bytes ej
 • Förmånsrelaterad daglig mängd
 • Förmånsrelaterad daglig mängd kan ej anges

Beroende på händelsetyp så gäller följande:

Registrera, Förnya och Ersätta förskrivning – attributen måste lämnas tomma i anropet.

Uppdatera förskrivning – attributen får inte vara förändrade.

Vid Förnya förskrivning – eventuellt värde för Förmånsrelaterad daglig mängd, Förmånsrelaterad daglig mängd kan ej anges samt Bytes ej kopieras över från tidigare förskrivning till den nya förskrivningen.

2-25-1251 DagligMangdFormanKanEjAnges får ej anges från vård

2-25-1254 DagligMangdForman får ej anges från vård

2-25-1260 BytesEj får ej anges från vård

2-25-1258 ApoteketsKommentar får ej anges från vård

2-25-576 Fält apoteketsKommentar får ej uppdateras av VARD (" + scenario + ").

2-25-577 Fält bytesEj får ej uppdateras av VARD (" + scenario + ").

2-25-571 Fält dagligMangdForman får ej uppdateras av VARD (" + scenario + ").

2-25-570 Fält dagligMangdFormanKanEjAnges får ej uppdateras av VARD (" + scenario + ").

VR087

Attribut som aldrig får anges eller ändras av apotek

Vid anrop från apotek kontrolleras att följande information inte anges på ny förskrivning eller förändras på befintlig förskrivning:

 • Mottagande apotek
 • Behandlingsorsak
 • Beskrivning annan behandlingsorsak.

Beroende på händelsetyp så gäller följande:

Registrera, Förnya och Ersätta förskrivning:

 • Alla attribut ovan måste lämnas tomma.

Uppdatera förskrivning:

 • Mottagande apotek får inte vara förändrad.
 • Behandlingsorsak och Beskrivning annan behandlingsorsak måste lämnas tomma.

Vid Förnya och Uppdatera förskrivning följer eventuellt värde för Behandlingsorsak och Beskrivning annan behandlingsorsak automatiskt med från tidigare förskrivning eller föregående förskrivningsversion till ny förskrivningsversion.

2-25-514 Fält apoteksId får inte uppdateras av APOTEK vid (" + scenario + ")
2-25-572 Fält mottagandeApotek får inte uppdateras av APOTEK vid (" + scenario + ") 
2-25-524 Fält lakemedelsbehandlingsorsakList får inte uppdateras av APOTEK vid (" + scenario + ") 
2-25-525 Fält behandlingsorsak får inte uppdateras av APOTEK vid (" + scenario + ") 
2-25-526 Fält annanBehandlingsorsak får inte uppdateras av APOTEK vid (" + scenario + ") 

VR088

Attribut på ny förskrivning som inte får förändras jämfört med befintlig förskrivning vid händelsen Förnya förskrivning

Vid Händelsetyp Förnya förskrivning kontrolleras att den nya förskrivningen har samma värde som den befintliga förskrivningen för de attribut som listas nedan. Förändrat värde tillåts för vissa av dessa attribut, om ett värde anges på den nya förskrivningen och befintlig förskrivning saknar ett värde i motsvarande attribut.

Detta inträffar till exempel då den förskrivning som ska förnyas har skapats via tidigare gränssnitt där dessa värden inte är möjliga att ange. Attributen behandlingsorsak/annan behandlingsorsak saknar alltid ett värde när en förskrivning registrerats via apotek, som inte har behörighet att ange denna information.

Attribut som inte får förändras vid förnyelse:

 • Substitution tillåten
 • Förskrivning enligt smittskyddslagen
 • Patient förmånsberättigad
 • Expedieringsintervall, Expedieringsintervallsenhet
 • Antal förpackningar per uttag
 • Förskrivet antal uttag
 • Bytes ej
 • Behandlingsändamål (tillåts skilja om värde saknades innan, Om ett värde fanns innan så tillåts skillnader i versal/gemen, punkt och mellanslag)
 • Behandlingsorsak (tillåts skilja om värde saknades innan)
 • Beskrivning annan behandlingsorsak (tillåts skilja om värde saknades innan)
 • NPL-pack-id
 • NPL-id
 • Varunummer
 • Attribut som listas i Informationsspecifikation Dosering – NLLDosage får inte förändras, med följande undantag som tillåts skilja:
  • Dosenhet (tillåts skilja om värde saknades innan)
  • Doseringshastighetsenhet (tillåts skilja om värde saknades innan)
  • Vid behov (tillåts skilja om värde saknades innan)
  • Samtliga attribut som hör till Administreringssätt (tillåts skilja om värde saknades innan)
  • Doseringsinstruktion
  • Administreringsinstruktion (Om ett värde fanns innan så tillåts skillnader i versal/gemen, punkt och mellanslag). 
2-25-567 Fält enligtSmittskyddslagen får ej uppdateras av VARD (FORNYA).
2-25-568 Fält patientFormansberattigad får ej uppdateras av VARD (FORNYA).
2-25-525 Fält behandlingsorsak får ej uppdateras av VARD (FORNYA).
2-25-523 Fält behandlingsandamal får ej uppdateras av VARD (FORNYA).
2-25-524 Fält lakemedelsbehandlingsorsakList får ej uppdateras av VARD (FORNYA).
2-25-562 Fält substitutionEjTillaten får ej uppdateras av VARD (FORNYA).
2-25-565 Fält absolutExpeditionsintervall får ej uppdateras av VARD (FORNYA).
2-25-566 Fält absolutExpeditionsintervallEnhet får ej uppdateras av VARD (FORNYA).
2-25-577 Fält bytesEj får ej uppdateras av VARD (FORNYA).
2-25-556 Fält antalUttag får ej uppdateras av VARD (FORNYA).
2-25-525 Fält behandlingsorsak får ej uppdateras av VARD (FORNYA).
2-25-526 Fält annanBehandlingsorsak får ej uppdateras av VARD (FORNYA).
2-25-581 Fält nplPackId får ej uppdateras av VARD (FORNYA).
2-25-582 Fält nplId får ej uppdateras av VARD (FORNYA).
2-25-583 Fält varunr får ej uppdateras av VARD (FORNYA).
2-25-584 Fält beskrivning får ej uppdateras av VARD (FORNYA). 
2-25-616 Fält dosering får ej uppdateras av VARD (FORNYA).
2-25-530 Fält administreringssatt får ej uppdateras av VARD (FORNYA).
2-25-531 Fält administreringsinstruktion får ej uppdateras av VARD (FORNYA).
2-25-527 Fält enhet får ej uppdateras av VARD (FORNYA). 
2-25-545 Fält vidBehov får ej uppdateras av VARD (FORNYA).
2-25-549 Fält hastighetEnhet får ej uppdateras av VARD (FORNYA).
2-25-500 Fält medicintekniskProdukt får ej uppdateras av VARD (FORNYA).
2-25-501 Fält medicintekniskProduktBeskrivning får ej uppdateras av VARD (FORNYA).
2-25-502 Fält metod får ej uppdateras av VARD (FORNYA).
2-25-503 Fält metodBeskrivning får ej uppdateras av VARD (FORNYA).
2-25-504 Fält preciseratStalle får ej uppdateras av VARD (FORNYA).
2-25-505 Fält preciseratStalleBeskrivning får ej uppdateras av VARD (FORNYA).
2-25-506 Fält stalle får ej uppdateras av VARD (FORNYA).
2-25-507 Fält stalleBeskrivning får ej uppdateras av VARD (FORNYA).
2-25-508 Fält vag får ej uppdateras av VARD (FORNYA).
2-25-509 Fält vagBeskrivning får ej uppdateras av VARD (FORNYA).

VR095

Validering av patient i meddelandehuvud mot patient i sökvillkor

När referens till patient anges i meddelandehuvud och som sökvillkor i anropet valideras att referensen pekar på samma person i både meddelandehuvud och sökvillkor.

2-25-124 En eller flera efterfrågade resurser tillhör inte patient som är angiven i meddelandehuvudet.

VR096

Validering av att efterfrågad resurs tillhör patienten som angivits i meddelandehuvudet

När referens till patient anges i meddelandehuvud och en eller flera referenser till specifika resurser anges i anropet valideras att samtliga resurser som åtkomsten avser är kopplade till angiven patient i meddelandehuvud.


2-25-113 Patient måste anges i meddelandehuvud.

2-25-124 En eller flera efterfrågade resurser tillhör inte patient som är angiven i meddelandehuvudet.

VR099

Förändring av dosunderlagets status och version

Dosunderlagsstatus och dosunderlagsversion förändras enligt regelverk på denna sida: Dosunderlagsstatusar i Nationella läkemedelslistan.


N/A

VR100


Kontroll att patienten är en aktiv dospatient

Kontrollerar att patienten är en aktiv dospatient. En aktiv dospatient ska ha ett dosunderlag med status "Godkänt" eller "Ej godkänt".

2-25-239 Patienten är inte en aktiv dospatient.
2-25-240 Ej Aktiv Dospatient hanterar bara PatientMedPersonId.

VR101


Kontrollera att en uppdragsgivare finnsKontrollerar att en uppdragsgivande förskrivare finns angiven på händelsen.2-25-1300 Uppdragsgivare är obligatorisk

VR102


Kontroll av att dubblettanrop inte sker från anropande system

Teknisk kontroll av att dubblettanrop inte sker när nya poster av Förskrivning, Uttag och Uttag pappersrecept skapas. Kontrollen hindrar att anropande system skickar in samma anrop flera gånger. 

Kommentar:

För unika anrop måste Anrops-id skickas med och vara ett nytt unikt Id enligt Informationsspecifikation – meddelandehuvud och GK1 i Spårbarhetskrav. Anrop som görs med avsikten att vara ett nytt försök av ett tidigare anrop (omsändning) är inte unika och då måste Anrops-id från tidigare anropsförsök återanvändas. Anrops-id används dels för spårning/loggning och dels för dubbletthanteringen.

2-25-137 HTTP-headern X-Request-ID är inte unik för anropet, resurs: [resurs]

2-25-138 HTTP-headern X-Request-ID saknas, resurs: [resurs]

([resurs] kan vara Förskrivning, Uttag, Uttag pappersrecept)

VR103


Filtrering av behandlingsorsak och beskrivning annan behandlingsorsak när skapad eller förändrad förskrivningsresurs returneras till apotek

När en förskrivning registrerats eller ändrats vid anrop från apotek filtreras eventuellt värde i attributen Behandlingsorsak och Beskrivning annan behandlingsorsak bort i svaret.

Kommentar:

För att apotek ska få ta del av information om Behandlingsorsak krävs ett specifikt anrop med uppgift om att patienten lämnat ett tillfälligt samtycke. Apotek får därför heller aldrig ange eller ändra ett värde för dessa attribut. Vid Händelsetyp Förnya förskrivning följer befintligt värde automatiskt med till den nya förskrivningen, utan att visas för apoteket, enligt VR087. Vid samtliga tillfällen där hela förskrivningsresursen kan returneras filtreras därför informationen i dessa två attribut bort i svaret till apotek.

N/A

VR104


Kontroll av rätt angiven förskrivningsstatus för angiven händelsetyp

Kontrollerar att anropande system angivit en Förskrivningsstatus som överensstämmer med önskad förskrivningshändelse enligt:

Händelsetyp

Förskrivningsstatus

Registrera förskrivningAKTIV
Uppdatera förskrivningFår inte ändras
Makulera förskrivningMAKULERAD
Avsluta förskrivningAVSLUTAD
Förnya förskrivningAKTIV
Ersätta förskrivningAKTIV
Skriv ut förskrivningFår inte ändras
Skriv ut förskrivning igenFår inte ändras
Omvandla förskrivning till elektroniskt formatFår inte ändras
Aktivera förskrivningAKTIV
Parkera förskrivningPARKERAD


Kommentar:

Vid Uppdatera förskrivning får Förskrivningsstatus inte ändras av anropande system. Verksamhetslogik kopplat till Kvarvarande mängd (enligt VR013) avgör om Förskrivningsstatus ska förändras (exempelvis bli Slutexpedierad). Endast anrop från apotek kan orsaka en statusförändring vid Uppdatera förskrivning.

2-25-245 Status [status] är inte tillåten vid händelse [händelsetyp].

VR105

Referens till de resurser som påverkats av händelsen

Attributet "Resurser" på en händelse kompletteras med referenser till den version av samtliga resurser som påverkades av aktuell händelse.

Vilka resurser som kan påverkas vid en viss Händelsetyp beskrivs på sidan Händelser i Nationella läkemedelslistan.

N/A

VR106

Attribut inte tillåtet att ange eller förändraOm anropande system har angivit eller förändrat ett attribut som inte är tillåtet returneras ett felmeddelande med information om detta.2-25-102  Fält [attributnamn] får inte uppdateras av [VARD/APOTEK] vid ([SCENARIO])

VR107

Kontroll att uppdragsgivare är tillåtet att ange

Uppdragsgivare får anges i följande fall:

Kategori av händelseUtförareHändelsetyp och ev ytterligare villkor
FörskrivningshändelseApotek

När en förskrivningshändelse utförs från apotek kan en uppdragsgivare anges för dessa händelsetyper:

 • Ersätta förskrivning
 • Förnya förskrivning
 • Uppdatera förskrivning
 • Avsluta förskrivning
 • Makulera förskrivning
 • Registrera förskrivning, om en Referens till tidigare förskrivning anges
 • Återställa förskrivning
UttagshändelseApotek 
 • Efterregistrera uttag

Kommentar:
Vid Expediera anges inte uppdragsgivare, men för dosdispenserat produktionsuttag autokomplettas uppdragsgivaren enligt VR149.

Dosunderlagshändelse

Apotek 

Vård

 • Registrera dosunderlag
 • Registrera dossamtycke
 • Avregistrera dosunderlag
 • Avregistrera dossamtycke

Kategorisering av händelser som uttagshändelse, förskrivningshändelse och dosunderlagshändelse beskrivs på sidan Händelser i Nationella läkemedelslistan.

2-25-1420 En uppdragsgivare får inte anges när en händelse utförs av vården
2-25-1419 Uppdragsgivare får inte anges

VR108

Information om utfärdande förskrivare ska överensstämma med förskrivarinformation på händelsen

Vid händelserna Registrera, Förnya eller Ersätta förskrivning kontrolleras att informationen om den förskrivare som utfärdat förskrivningen innehåller samma information som angivits på händelsen.

Kontrollen gäller information om förskrivaren, dennes arbetsplats samt kontaktuppgifter.

Registrera, Förnya och Ersätta förskrivning när anrop sker från vården

När förskrivare är utförare:

 • Valideras förskrivningens information om förskrivaren mot uppgifter om Utförare på händelsen

Undantag - ingen jämförelse av attributet Legitimationskod sker om följande är angivet för förskrivaren på förskrivningen:

  • Legitimationskod saknas
  • Yrkeskod=SJ
  • Gruppförskrivarkod har ett värde

Förnya, ersätta eller registrera förskrivning, när anrop sker från apotek med uppdragsgivare

När expedierande apotekspersonal är Utförare på uppdrag av förskrivare (uppdragsgivare):

 • Valideras förskrivningens information om förskrivaren mot uppdragsgivaren på händelsen.
2-25-253 För utfärdande förskrivare och uppdragsgivande person måste samma uppgifter anges.
2-25-243 För utfärdande förskrivare och utförande person måste samma uppgifter anges.

VR109


Hantering av information om uppdragsgivares arbetsplats vid efterregistrera uttag

Angiven information om Arbetsplatsnamn och Arbetsplats-id för Uppdragsgivare vid Händelsetyp efterregistrera uttag kontrolleras och hanteras enligt:

Om uppdragsgivare är ett svenskt apotek:

 • Arbetsplats-id ska anges om det finns på etikettlingen, angivet värde kontrolleras enligt VR025. Om ett arbetsplats-id saknas på etikettlingen kan Arbetsplatsnamn anges istället.
 • Om både ett Arbetsplats-id och Arbetsplatsnamn anges ignoreras Arbetsplatsnamn och sparas inte

Om uppdragsgivare är ett utländskt apotek:

 • Valfritt att ange Arbetsplatsnamn
 • Eventuellt angivet Arbetsplats-id ignoreras och sparas inte.
2-25-54 Obligatoriskt att ange antingen arbetsplatsens namn eller ett arbetsplats-id

VR110


Kontrollera arbetsplatstyp på arbetsplats

Kontrollerar att rätt Arbetsplatstyp angivits för en arbetsplats.

Arbetsplatstyp förekommer på förskrivning (förskrivarens Arbetsplatstyp) och på händelse (utförarens och uppdragsgivarens Arbetsplatstyp) och kontrolleras enligt:

Utfärdande Förskrivare (vid ny förskrivning)

 • Om behörighet är Förskrivare utan vårdgivare ska "Enskild förskrivare" anges som Arbetsplatstyp.
 • Om behörighet är Förskrivare med vårdgivare eller Förskrivare ska "Vårdenhet" anges.

Utförare (på händelse)

 • Om behörighet är Förskrivare utan vårdgivare så ska "Enskild förskrivare" anges.
 • Om behörighet är Förskrivare, Förskrivare med vårdgivare, Legitimerad vårdpersonal Farmaceut eller Legitimerad vårdpersonal Sjuksköterska så ska "Vårdenhet" anges.
 • Om behörighet är Farmaceut på apotek eller Apotekspersonal ska "Apotek" anges.

Uppdragsgivare (på händelse)

 • För Uppdragsgivare vid en expediera-händelse ska "Apotek" anges.
 • För Uppdragsgivare vid en förskrivningshändelse eller en dosunderlagshändelse ska "Vårdenhet" anges.

Kommentar:
Arbetsplatstyp "Enskild förskrivare" anges bara när detta kan säkerställas genom att inloggad användare utvärderats till behörighetsrollen enskild förskrivare. I vissa fall, exempelvis registrering från receptblankett på apotek kommer därför Arbetsplatstyp anges till "Vårdenhet" även om förskrivaren agerar som enskild förskrivare.

2-25-164 Arbetsplatstyp för Utfärdande förskrivares arbetsplats ska vara VÅRDENHET 

2-25-191 När behörighet är Förskrivare utan vårdgivare ska Arbetsplatstyp för Utfärdande förskrivares arbetsplats vara ENSKILD FÖRSKRIVARE

2-25-165 Om behörighet är Förskrivare, Legitimerad vårdpersonal Farmaceut eller Legitimerad vårdpersonal Sjuksköterska så ska utförarens arbetsplatstyp vara VÅRDENHET

2-25-165 Om behörighet är Förskrivare, Legitimerad vårdpersonal Farmaceut eller Legitimerad vårdpersonal Sjuksköterska så ska utförarens arbetsplatstyp vara VÅRDENHET

2-25-192 Arbetsplatstyp vid behörighet Förskrivare utan vårdgivare ska vara ENSKILD FÖRSKRIVARE


2-25-166 Om behörighet är Farmaceut på apotek eller Apotekspersonal så ska utförarens arbetsplatstyp vara APOTEK
2-25-167 Om behörighet är administratör EHM så är utförarens arbetsplats EHALSOMYNDIGHETEN

2-25-178 Arbetsplatstyp för uppdragsgivarens arbetsplats ska vara VÅRDENHET

2-25-179 När en farmaceut anges som uppdragsgivare så ska uppdragsgivarens arbetsplats vara APOTEK

VR111


Definition av villkor för när schemastartdag kan sättas

Schemastartdag kan endast sättas på en förskrivning när doseringen är en tillfällesdosering som är repeterande, samt att alla doseringssteg ingår i samma sekvens (sekvens = 1). Detaljerade regler för hur Schemastartdag sätts finns beskrivet i VR112.

Schemastartdag kan komma att sättas då förskrivningen uppfyller följande:

 • Doseringstyp = Tillfällesdosering (enligt VR085)
 • Sekvens =1 för samtliga doseringssteg
 • Längd doseringssteg = null
 • Längd doseringssteg max = null
 • Längd doseringssteg min = null


Kommentar:

Schemastartdag säger när patienten började med den dosering som finns på förskrivningen, dvs. doseringen i samma förskrivningskedja har varit oförändrad sedan detta datum. Syftet är att kunna behålla doseringsschemat oförändrat vid en förnyelse (får ej ändras vid förnya) samtidigt som man vid varje givet datum vet exakt var i schemat man är.

Se VR112 för regler kring hur schemastartdag sätts.

N/A

VR112


Hantering av Schemastartdag vid repeterande tillfällesdosering
 • Om förskrivningen uppfyller villkoren enligt VR111 hanteras Schemastartdag enligt reglerna nedan utifrån händelsetyp.
 • Om förskrivningen efter förändring inte längre uppfyller villkoren i VR111, men har ett befintligt värde för Schemastartdag, så ska Schemastartdag sättas till null.

Registrera förskrivning eller Ersätta förskrivning
Om första doseringsdag har ett angivet värde, då sätts Schemastartdag till samma datum som första doseringsdag.

Kommentar:
Doseringen tolkas alltid som ny vid Registrera och Ersätta. Vid Ersätta sker ingen jämförelse mot tidigare förskrivning. Angiven Första doseringsdag avgör när doseringen startar och utifrån det sätts Schemastartdag.

Uppdatera förskrivning

Om antingen Första doseringsdag eller dosering (se VR113) har ändrats sätts schemastartdag enligt:

 • Om Första doseringsdag har ett värde, då sätts Schemastartdag till Första doseringsdag
 • Om Första doseringsdag saknar ett värde (null) då sätts Schemastartdag till null

Kommentar:
Ändrad dosering vid Uppdatera tolkas som ny dosering (precis som vid Registrera och Ersätta). Schemastartdag ska även vid Uppdatera sättas utifrån Första doseringsdag. Om Första doseringsdag saknas eller tas bort kan inte start för schemat avgöras och eventuell tidigare Schemastartdag tas bort.

Förnya förskrivning

Vid förnya kopieras Schemastartdag från tidigare förskrivning, med följande två undantag.

 • Om tidigare förskrivning har en Första doseringsdag som ännu ej infallit så ska Schemastartdag på ny förskrivning sättas till samma som Första doseringsdag på ny förskrivning
 • Om Första doseringsdag angetts på ny förskrivning, och Schemastartdag saknas på tidigare förskrivning då ska felmeddelande returneras

Kommentar:
Det är vid Förnya förskrivning som Schemastartdag ger nytta, doseringen förändras aldrig vid Förnya, och den ursprungliga dagen för schemastart kvarstår för att kunna räkna ut var i schemat man befinner sig.

2-25-153  Det är inte tillåtet att ange en första doseringsdag vid förnyelse av denna typ av tillfällesdosering om ingen schemastartsdag finns, dvs datum saknas för när den förnyade doseringen först startade

VR113


Definition förändrad dosering

En dosering räknas som förändrad om något attribut i doseringen är förändrat eller om första eller sista doseringsdag på förskrivningen är ändrad. 

Följande attribut på doseringen är undantagna och räknas inte som en uppdatering av en dosering:

 • Obs överstiger rekommenderas dos
 • Doseringstyp (beräknat värde)
 • Maxdos
 • Maxdosenhet
 • Maxdosperiod
 • Maxdosperiodenhet.

Kommentar:
När definitionen används som villkor vid kontroll av giltigt värde för första doseringsdag enligt AFF G.026/G.325 och endast första och/eller sista doseringsdag har ändrats så räknas det inte som en ändrad dosering.

N/A

VR115


Kontroll av rätt angivet aktuellt format för angiven händelsetyp

Kontrollerar att anropande system angivit aktuellt format som överensstämmer med angiven förskrivningshändelse enligt följande:

Händelsetyp

Aktuellt format

Registrera förskrivningElektroniskt
Uppdatera förskrivningFår inte ändras
Makulera förskrivningFår inte ändras
Avsluta förskrivningFår inte ändras
Förnya förskrivningFår inte ändras
Ersätta förskrivningFår inte ändras
Skriv ut förskrivningn/a – kan ej anges
Skriv ut förskrivning igenn/a – kan ej anges
Omvandla förskrivning till elektroniskt formatElektroniskt
Aktivera förskrivningFår inte ändras
Parkera förskrivningFår inte ändras

Vid Registrera förskrivning och Omvandla förskrivning till elektroniskt format
2-25-249 Aktuellt format %s är inte tillåten vid händelse %s.

Övriga händelsetyper

2-25-248 Aktuellt format får inte ändras vid händelse %s.

VR123

Uttagsversion

Uttagsversion stegas upp varje gång ett uttag expedieras, efterregistreras, uppdateras, backas eller krediteras.

2-25-64 Det är obligatoriskt att ange en referens till det uttag som ska backas, krediteras eller uppdateras

2-25-110 Version saknas på tidigare uttaget

VR124

Kontroll av expedieringsintervallsenhet

Kontrollerar att Expedieringsintervallsenhet anges om Expedieringsintervall anges. Värdet kan vara dag, vecka eller månad.

2-25-241 Expedieringsintervallenhet måste anges om expedieringsintervall anges.
2-25-242 Felaktigt värde angivet för expedieringsintervallenhet

2-25-250 Expedieringsintervall måste anges om expedieringsintervallenhet anges

VR125

Hantering av akutflaggan

Följande kontrolleras för attributet Akut förändring:

Om dosdispenserat läkemedel:

 • Obligatoriskt att ange ett värde (true/false).

Om helförpackning: 

 • Får inte anges (måste vara null).
N/A

VR128


Validering av uppdragsgivare i händelsen mot person i intyget

Om anrop görs från privatperson valideras att personen som är uppdragsgivare i händelsen är samma som personen i säkerhetsintyget.

2-25-168  Person i intyget är inte samma person som angivits som uppdragsgivare i händelsen.

VR132


Validering av anropande apotek mot Expeditionsställeregistret för uttag pappersrecept

Vid anrop (som avser pappersrecept) från apotek kontrolleras utförarens arbetsplats mot Expeditionsställeregistret (EXPO).

Om GLN-kod saknas i EXPO eller om apoteket inte är aktivt avvisas anropet.

2-25-21 GLN-kod har ogiltig status eller saknas i EXPO.
VR133

Hantera expeditions-id/krediterande expeditions-id för uttag pappersrecept


Expeditions-id eller Krediterande expeditions-id  kan antingen anges eller autokompletteras av  eHM när uttag pappersrecept hanteras.

Vid händelsetyp Expediera 

 • Om Expeditions-id anges kontrolleras
  • att alla uttagsrader har samma expeditions-id
  • att expeditions-id är unikt kontrolleras i VR189
 • Om Expeditions-id saknas i anropet autokompletteras Expeditions-id via tjänsten HamtaExpeditionsIdService av eHM vid händelsetyp expediera

Vid händelsetyp Backa uttag och Kreditera

 • Vid kreditering är det obligatoriskt att ange ett Krediterande expeditions-id
 • Om Krediterande expeditions-id anges kontrolleras
  • att alla uttagsrader har samma krediterande expeditions-id
  • att  Krediterande expeditions-id VR189
 • Om Krediterande expeditions-id saknas i anropet autokompletteras Expeditions-id via tjänsten HamtaExpeditionsIdService av eHM vid händelsetyp backa uttag.

Kommentar:
Vid expediering så ska expeditions-id återanvändas vid rapportering till FOTA.
Vid kreditering används krediterande expeditions-id vid rapportering till FOTA.
Tjänsten HamtaExpeditionsIdService används för att hämta expeditions-id eller krediterande Expeditions id.

2-25-22   Gick inte att reservera expeditionsid

2-25-414 Krediterande expeditions-id ska vara samma för de uttag som ingår i en kreditering eller backning.

2-25-821 Expeditions-id ska vara samma för de uttag som ingår i expediering.

VR135

Regler för automatisk slutexpediering samt attribut Beslut slutexpediering


För en förskrivning som avser helförpackning och som har status aktiv eller slutexpedierad kan förskrivningsstatus ändras mellan dessa statusar enligt vissa regler. Detta kan ske när förskrivningen uppdateras på apotek, eller vid en uttagshändelse.

Om en statusändring ska ske beror både på den kvarvarande mängd som blir resultatet av händelsen (se VR013), samt eventuellt angivet värde i attributet Beslut slutexpediering.

Om förskrivningsstatus är aktiv

 1. Om kvarvarande mängd är <= 0 ändras alltid förskrivningens status till slutexpedierad, statusorsak sätts till "Automatiskt". Eventuellt angivet värdet för Beslut slutexpediering ignoreras.

 2. Om kvarvarande mängd är > 0, men är <=12% av förskriven mängd per uttag
  1. Om Beslut slutexpediering = "Slutexpediera inte" bibehålls förskrivningsstatus aktiv, och statusorsak sätts till "Slutexpediera avmarkerat av farmaceut".
  2. Om attributet Beslut slutexpediering har värdet "Slutexpediera" ändras förskrivningsstatus till Slutexpedierad, och statusorsak sätts till "Slutexpedierad angivet av farmaceut".
  3. annars ändras status till slutexpedierad och statusorsak sätt till "Automatiskt".

 3. Om mängd är >12%
  1. och Beslut slutexpediering = "Slutexpediera inte" ignoreras värdet och ingen förändring sker.
  2. Om attributet Beslut slutexpediering har värdet "Slutexpediera" ändras förskrivningsstatus till Slutexpedierad, och statusorsak sätts till "Slutexpedierad angivet av farmaceut".

Om förskrivningsstatus är slutexpedierad

 1. Om kvarvarande mängd är <= 0 ändras aldrig status. Eventuellt angivet värdet för Beslut slutexpediera ignoreras.

 2. Om kvarvarande mängd är >12% av förskriven mängd per uttag;
  1. Om attributet Beslut slutexpediering har värdet "Slutexpediera" bibehålls status slutexpedierad men statusorsak sätts till "Slutexpedierad angivet av farmaceut".
  2. annars om attributet Beslut slutexpediering har värdet "Slutexpediera inte" ändras status till aktiv, statusorsak sätts till "Slutexpediera avmarkerat av farmaceut".
  3. annars ändras förskrivningsstatus till aktiv. Statusorsak sätts till "Automatiskt" om händelsetyp är Uppdatera förskrivning, annars om uttagshändelse sätts statusorsak till "Aktiverad vid backning eller uppdatering".
 3. Om mängd är >0, men är <=12%
  1. om Beslut slutexpediering = "Slutexpediera" ignoreras värdet och ingen förändring sker.
  2. annars om attributet Beslut slutexpediering har värdet "Slutexpediera inte" ändras status till aktiv, statusorsak sätts till "Slutexpediera avmarkerat av farmaceut".

Hantering när flera uttag registreras för samma förskrivning inom en expediering

Om flera uttag för samma förskrivning registreras inom en expediering är det det sista uttagets värde i Beslut slutexpediering som styr om förskrivningens status ska ändras.

Raderna i anropet sorteras i stigande radnummer ordning, d.v.s. 1.2.3

2-25-49 Antal förpackningar saknas, kan inte beräkna förskriven mängd.
2-25-50 Antal uttag saknas, kan inte beräkna förskriven mängd.

2-25-51 Förskriven mängd saknas, kan ej beräkna mängd kvar.

2-24-52 Endast Helförpackningsuttag kan hanteras.

2-25-53 Artikel saknar förpackningsmängd
2-25-125 Första versionen av förskrivningen saknas
2-25-127 Vid beräkning av förskriven mängd ska beräkningen utföras från första versionen av förskrivningen.

2-25-182 Artikel med id %s saknas i Produkt- och artikelregistret, kan ej beräkna förskriven mängd.

VR137Är expeditionsradnummer unikt för uttag pappersrecept inom expeditionen

Kontrollerar att Aktörens expeditionsradnummer är unikt inom expeditionen (alla uttag som har samma Expeditions-id).

Aktörens expeditionsradnummer och Expeditions-id ska tillsammans vara unikt för varje uttag.

2-25-118 Angiven receptexpeditionsidentitet finns redan registrerad

2-25-121 Angiven receptexpeditionsidentitet finns redan registrerad

VR138

Validering av yrkeskoder vid registrering av dossamtycke eller dosunderlag

Vid händelsetyp registrera dossamtycke och registrera dosunderlag kontrolleras att Yrkeskod eller Utökad yrkeskod är angiven för Utförare och Uppdragsgivare i någon av nedanstående kombinationer:

Yrkeskod Utförare

Yrkeskod Uppdragsgivare

LKUppdragsgivare får inte anges
AL, LFLK, AL, LF eller <uppdragsgivare saknas>
SJLK, AL, LF eller <uppdragsgivare saknas>
RC, AP, RF, AFLK, AL, LF, SJ

2-25-230 Angiven yrkesroll får inte inhämta samtycke på uppdrag av läkare.

2-25-231 Angiven yrkesroll får inte inhämta samtycke på uppdrag av AT-läkare eller läkare med förordnande.

2-25-232 Angiven yrkesroll får inte inhämta samtycke på uppdrag av sjuksköterska.

2-25-223 Angiven yrkesroll är inte behörig att registrera dospatient.

2-25-701 Angiven yrkesroll får ej registrera dospatient på uppdrag av någon annan.

VR139

Validering av yrkeskoder vid avregistrering av dossamtycke eller dosunderlag

Vid händelsetyp avregistrera dossamtycke och avregistrera dosunderlag kontrolleras att Yrkeskod eller Utökad yrkeskod är angiven för Utförare och Uppdragsgivare i någon av nedanstående kombinationer:

Yrkeskod Utförare

Yrkeskod Uppdragsgivare

LKUppdragsgivare får inte anges
AL, LFUppdragsgivare får inte anges
SJUppdragsgivare får inte anges
RC, AP, RF, AF

LK, SJ, AL, LF

eller <uppdragsgivare saknas>

2-25-229 Angiven yrkesroll är inte behörig att avregistrera dospatient.

2-25-228 Angiven yrkesroll får inte avregistrera dospatient på uppdrag av angiven yrkesroll.

VR140

Attribut som inte får anges vid helförpackning respektive dosdispenserad förskrivning

Kontrollerar att endast de attribut anges som är relevanta utifrån typ av förskrivning. 

Vid dosdispenserad förskrivning är följande attribut inte relevanta och får inte anges:

 • Expedieringsintervall
 • Expedieringsintervall enhet
 • Antal förpackningar per uttag
 • Startförpackning
 • Förskrivet antal uttag
 • Första uttag före
 • Mottagande apotek
 • Förmånsrelaterad daglig mängd
 • Förmånsrelaterad daglig mängd kan ej anges
 • Kvarvarande mängd.

Vid helförpackningsförskrivning är följande attribut inte relevanta och får inte anges:

 • Bytes ej
 • Akut förändring.

2-25-1354 AbsolutExpeditionsintervall kan ej anges för dosdispenserad förskrivning
2-25-1355 AbsolutExpeditionsintervallEnhet kan ej anges för dosdispenserad förskrivning

2-25-1356 AntalForpackningar kan ej anges för dosdispenserad förskrivning
2-25-1357 Startforpackning kan ej anges för dosdispenserad förskrivning
2-25-1358 AntalUttag kan ej anges för dosdispenserad förskriving
2-25-1359 ForstaUttagFore kan ej anges för dosdispenserad förskriving

2-25-1360 ForskrivenMangdPerUttag kan ej anges för dosdispenserad förskrivning

2-25-1361 MottagandeApotek kan ej anges för dosdispenserad förskrivning
2-25-1362 DagligMangdForman kan ej anges för dosdispenserad förskrivning
2-25-1363 DagligMangdFormanKanEjAnges kan ej anges för dosdispenserad förskriving

2-25-1364 MangdKvar kan ej anges för dosdispenserad förskrivning
2-25-1365 BytesEj kan ej anges för helförpacknings förskrivning.
2-25-1366 Akut kan ej anges för helförpackningsförskrivning.

VR141Nekad åtkomst till avliden patients uppgifter

Åtkomst nekas till samtliga resurser kopplade till en viss patient (förutom själva Patient-resursen) när patienten har status AVLIDEN eller status SEKRETESSKYDDAD samt ett avlidendatum i Folkbokförings- och fullmaktsregistret (FOLK).

Detta gäller för följande ändamål:

 • Åtkomst till egna uppgifter (privatperson)
 • Underlättande av läkemedelsanvändning (apotek)
 • Vård.
2-25-257 Åtkomst nekas. Patienten har markerats som avliden.
VR142Begränsad åtkomst till avliden patients uppgifter

Åtkomst nekas till samtliga resurser kopplade till en viss patient (förutom patient-resursen) 3 månader efter att patienten fått ett avlidendatum i Folkbokförings- och fullmaktsregistret (FOLK).

Detta gäller för följande ändamål:

 • Expediering.
2-25-257 Åtkomst nekas. Patienten har markerats som avliden.

VR143


Beräkning av expedierad mängd för uttag pappersreceptOm Expedierad mängd inte anges vid uttag av pappersrecept beräknas den enligt följande:
Expedierad mängd = Antal expedierade förpackningar x Förpackningsmängd.
N/A

VR144


Yrkeskod eller Utökad yrkeskod måste anges

Kontrollerar att en Yrkeskod eller Utökad yrkeskod är angiven.


2-25-172 Obligatorisk att ange Yrkeskod eller utökad yrkeskod
VR145Validering av legitimation mot Legitimationsregistret för apotekspersonal vid hantering av uttag pappersrecept

Om anrop sker i syfte att kontrollera ($Verify), kontrolleras att en yrkesrolls legitimation är giltig. Kontrollen utförs mot FORS (Förskrivar- och legitimationsregistret).

Legitimerad vård- eller apotekspersonal:

 • kontrollera att Legitimationskod finns med angiven Yrkeskod/Utökad yrkeskod. Undantag: Om utökad yrkeskod är angiven till AF eller RF.

Icke-legitimerad apotekspersonal:

 • om Individuell förskrivarkod, Legitimationskod och Gruppförskrivarkod saknas kontrolleras att Utökad yrkeskod angivits till Apotekstekniker (TE) , Apotekarelev (AE), eller Receptarieelev (RE).

2-25-35 Legitimationen är ogiltig för angiven yrkesroll.

2-25-36 Legitimationskod eller förskrivarkod måste anges.

VR146Validering av expedierande personal mot intyget vid uttag pappersrecept

Kontrollerar att information om expedierande personal stämmer överens med informationen i säkerhetsintyget. Personens Yrkeskod eller Utökade yrkeskod samt Legitimationskod

Yrkeskod
Kontrollera att en angiven yrkeskod finns i listan av yrkeskoder i säkerhetsintyget.

Utökad yrkeskod
Kontrollera att en angiven utökad yrkeskod finns i listan av yrkeskoder i säkerhetsintyget. 

Legitimationskod
Kontroll av att en angiven legitimationskod är samma som anges i säkerhetsintyget. 

För legitimerad apotekspersonal är legitimationskod obligatoriskt, om det saknas i anropet så autokompletteras det enligt VR162. Undantag för farmaceut med förordnande (utökad yrkeskod är angiven till AF eller RF).

2-25-30 Angiven yrkeskod saknas i intyget.

2-25-61 Legitimationskod måste anges

2-25-32 Angiven förskrivarkod eller legitimationskod saknas i intyget

VR148Kontrollera att användare på apotek har behörighet att hantera läkemedel och tekniskt sprit

Kontrollerar att endast legitimerad apotekspersonal hanterar läkemedel eller teknisk sprit. När anrop sker från apotek och förskrivningen avser läkemedel eller teknisk sprit kontrolleras att utförarens yrkeskod tillhör en farmaceut (AP eller RC) eller att utförarens utökade yrkeskod tillhör en farmaceut med förordnande (RF  eller AF).

Kommentar:
Denna verksamhetsregel motsvarar AFF kontrollen U.003 i de tillämpningar där inga AFF sviter körs och aktör är Apotek.

2-25-156 Användaren är ej behörig att administrera läkemedel eller teknisk sprit.
VR149Information om uppdragsgivare kompletteras när produktionsuttag godkänns

När Händelsetyp är expediera och uttag som ska registreras avser en förskrivning som ska dosdispenseras, då kompletteras uppgifter om Uppdragsgivare på Händelsen med information om den farmaceut på ett dosapotek som närmast i tid godkände patientens dosunderlag.

Informationen hämtas från Utföraren på den senaste Godkänn dosunderlag-händelsen. 

Följande information ska kompletteras på expediera-händelsen:

Uppdragsgivare:

 • Legitimationskod (kompletteras inte för farmaceut med förordnande)
 • Yrkeskod eller utökad yrkeskod
 • Förnamn
 • Efternamn
 • Användar-id

Uppdragsgivares arbetsplats:

 • Arbetsplatstyp
 • Arbetsplats-id
 • Arbetsplats-id typ
N/A
VR150Kontrollera att uttag som registreras sker till patient med personnummer

Kontrollerar att den förskrivning som expedierats är utställd till en person med personnummer.

Kommentar:
Elektroniska förskrivningar utställda till person med födelsedatum ska omvandlas till Aktuellt format papper (skrivas ut) och expedieras sedan som ett Uttag pappersrecept.

2-25-176 Expediering är inte tillåten till person med födelsedatum
VR151Kontrollera uttagsstatus

Kontrollerar att Uttagsstatus är angivet. Att rätt status anges kontrolleras baserat på angiven Händelsetyp enligt:

Händelsetyp

Uttagsstatus

ExpedieraExpedierat
Efterregistrera uttagExpedierat
Uppdatera uttagExpedierat

Backa uttag

Borttaget
KrediteraBorttaget
2-26-2401  Kombination av status %s och händelsetyp %s ej tillåten
VR152Validering mot Expeditionsställeregistret att apotek är ett godkänt dosapotek vid expedieringVid Händelsetyp Expediera och en Uppdragivare finns angiven kontrolleras att anropet kommer från ett godkänt dosapotek i Expeditionsställeregistret (EXPO).2-25-177 Enbart dosapotek får skapa uppdragsgivare vid händelsetyp expediera.
VR153Helförpackningsuttag och dosdispenserade uttag får inte blandas i en expediering som registreras

Kontrollerar att samtliga uttag i en expediering som registreras antingen avser helförpackningsuttag eller dosdispenserade uttag.

Kommentar:
Vid kontrollera uttag, som körs i förberedande syfte för att genomföra en kontroll inför en produktion på dosapotek, tillåts att helförpackningsuttag och dosdispenserade uttag blandas i en expediering.

2-25-68 Helförpackningsuttag och dosdispenserade uttag får inte blandas i en expediering.
VR155Är senaste version av uttag angivetNär ett uttag uppdateras, backas eller krediteras kontrolleras att senaste versionen av uttag anges.2-25-70 Felaktig version av uttag är angiven. Läs upp den senaste versionen av uttaget.
VR157Validering av patientreferens och ombud i meddelandehuvud

Vid anrop från apotek eller privatperson och Ändamål är angivet till "Direktåtkomst till egna uppgifter" valideras att:

 • Patientreferens är angivet i meddelandehuvud
 • Referens till ombud är angivet i meddelandehuvud om Åtkomsttyp är "Vårdnadshavare", "Köpfullmakt" eller "Köpfullmakt vårdenhet"
 • Referens till ombud inte är angivet om Åtkomsttyp är "Åtkomst till egna uppgifter"
 • Angiven Patientreferens och Referens till ombud i meddelandehuvud inte har samma värde.

2-25-113 Patient måste anges i meddelandehuvud

2-25-129 Ombud  måste anges för angiven åtkomsttyp

2-25-130 Patient och ombud kan inte vara samma person

2-25-413 Ombud får inte anges för angiven åtkomsttyp

VR158Validering av anropande apotek mot intyget för uttag pappersrecept

Kontrollerar att Arbetsplats-id (apoteks-id) är samma GLN-kod som anges i säkerhetsintyget.

2-25-139 Angiven GLN-kod saknas i intyget.
VR159Ett telefonnummer på förskrivarens arbetsplats måste anges

Kontrollerar att ett telefonnummer som är tillgängligt för patient anges till en förskrivares arbetsplats. Detta gäller:

 • Utfärdande förskrivare på en förskrivning
 • Förskrivare som förekommer på en förskrivningshändelse antingen som Utförare eller som Uppdragsgivare.

VR160Antalet telefonnummer till en förskrivare begränsas

Kontrollerar att förskrivaren och förskrivarens arbetsplats endast har ett telefonnummer var angivet. Det är möjligt att ange:

 • ett telefonnummer direkt till förskrivaren
 • ett telefonnummer till förskrivarens arbetsplats.

Detta gäller

 • Utfärdande förskrivare på en förskrivning
 • Förskrivare som förekommer på en förskrivningshändelse antingen som Utförare eller som Uppdragsgivare.

VR161Vårdpersonal kan inte hämta förskrivning utfärdad på födelsedatum

Om angivet ändamål är "Vård" vid hämtning av förskrivning kontrolleras att förskrivningen inte är utfärdad på födelsedatum.


VR162Komplettera legitimationskod från Legitimationsregistret  utifrån personnummer i intyget för uttag pappersrecept

Legitimationskod kompletteras från FORS (Legitimationsregistret) med hjälp av det personnummer som anges i säkerhetsintyget om följande är uppfyllt:

 • Legitimationskod saknas i anropet
 • Utförarens Yrkeskod är AP eller RC.
N/A
VR163Informationsfiltrering vid åtkomst från privatperson

Vid åtkomst till Nationella läkemedelslistan som utförs av privatperson filtreras viss information bort:

Förskrivningsinformation

KravtermFiltreringsregel
Notat förskrivareInformation filtreras bort
Förskrivarens kommentarInformation filtreras bort
Förmånsrelaterad daglig mängdInformation filtreras bort
Apotekets kommentarInformation filtreras bort
FörskrivarkodInformation filtreras bort för Utfärdande förskrivare
GruppförskrivarkodInformation filtreras bort för Utfärdande förskrivare
LegitimationskodInformation filtreras bort för Utfärdande förskrivare
Telefonnummer

Information filtreras bort om tillgänglig för patient = False

Gäller både telefonnummer till förskrivarens arbetsplats och direkt till förskrivaren

Uttag

KravtermFiltreringsregel
UttagsnoteringInformation filtreras bort

Uttag pappersrecept

KravtermFiltreringsregel
FörskrivarkodInformation filtreras bort för Utfärdande förskrivare
GruppförskrivarkodInformation filtreras bort för Utfärdande förskrivare

Händelse - utförare och uppdragsgivare

Filtreringen avser både Utförare och Uppdragsgivare på alla typer av händelser tillhörande förskrivning, uttag, dosunderlag, spärr, dossamtycken och registrerade samtycken. Ett undantag finns även för händelseorsak på händelse Parkera förskrivning.

KravtermFiltreringsregel Apotekspersonal
Användar-idInformation filtreras bort för apotekspersonal
EfternamnInformation filtreras bort för apotekspersonal och personal hos E-hälsomyndigheten
FörnamnInformation filtreras bort för apotekspersonal och personal hos E-hälsomyndigheten
LegitimationskodInformation filtreras bort för vård- och apotekspersonal
FörskrivarkodInformation filtreras bort för vårdpersonal
GruppförskrivarkodInformation filtreras bort för vårdpersonal
YrkeskodInformation filtreras bort för personal hos E-hälsomyndigheten
Telefonnummer

Information filtreras bort för vårdpersonal om tillgänglig för patient = False

Gäller både telefonnummer till förskrivarens arbetsplats och direkt till förskrivaren

Händelseorsak

Informationen filtreras bort endast för händelse Parkera förskrivning

Beskrivning händelseorsak

Informationen filtreras bort endast för händelse Parkera förskrivning

Orsaktyp

Informationen filtreras bort endast för händelse Parkera förskrivning

Registrerade åtkomstsamtycken

Följande information om den vårdpersonal som samtycket avser ska filtreras bort när privatperson hämtar samtycket.

KravtermFiltreringsregel
FörskrivarkodInformationen filtreras alltid bort
LegitimationskodInformationen filtreras alltid bort
N/A
VR164Kontroll av aktörens expeditions-idOm flera uttag ingår i en expediering kontrolleras att Aktörens expeditions-id är samma för alla ingående uttag. Regeln tillämpas för Händelsetyp expediera, backa uttag och kreditera.
VR165Kontroll av aktörens expeditions-id för uttag pappersrecept

Om flera uttag pappersrecept ingår i en expediering kontrolleras att Aktörens expeditions-id är samma för alla ingående Uttag pappersrecept. 

Regeln tillämpas för händelsetyp expediera, backa uttag och kreditera.


VR166Kontroll av expeditionstidpunkt eller krediteringstidpunkt för uttag pappersrecept

Kontrollerar att Expeditionstidpunkt är samma för alla ingående Uttag pappersrecept. Regeln tillämpas för Händelsetyp expediera.

Kontrollerar att Krediteringstidpunkt är samma för alla ingående Uttag pappersrecept. Regeln tillämpas för Händelsetyp backa uttag och kreditera.


VR167Validering vid sökning på födelsedatumVid sökning på födelsedatum kontrolleras att även Mottagande apotek anges.
VR168Dubblettkontroll uttagFör att förhindra att det skapas dubbletter av uttag sker en teknisk kontroll i databasen av att kombinationen Expeditions-id och Aktörens expeditionsradnummer är unikt vid Händelsetyp Expediera eller Efterregistrera uttag.
VR169Definition parallell förskrivning

En förskrivning är parallell om den har status aktiv, parkerad eller slutexpedierad och det finns ytterligare en förskrivning i samma förskrivningskedja med status aktiv, parkerad eller slutexpedierad.

Kommentar:
Parallell-situationen existerar endast från att en ny framtida förskrivning (Förskrivning B) skapas och fram till att den tidigare förskrivningen (Förskrivning A) avslutas när dess sista giltighetsdag passeras eller en användare väljer att avsluta eller makulera den ena eller båda förskrivningarna.

N/A
VR170Den först skapade förskrivningen av två parallella måste anges

När en förskrivning som är parallell enligt VR169 ska avslutas, makuleras eller ersättas och endast denna förskrivning angavs i anropet sker följande kontroller:

Avsluta förskrivning och Makulera förskrivning

 • kontroll att det är den tidigare av de två parallella förskrivningarna (Förskrivning A) som anges i anropet, och att det är den senaste versionen. Den framtida parallella förskrivningen hanteras sedan automatiskt enligt regler beskrivna i Tillämpningsanvisning för respektive händelsetyp.

Ersätta förskrivning

 • kontroll att Referens till tidigare förskrivning på den nya förskrivningen refererar till den första av de två parallella förskrivningarna (Förskrivning A), och till den senaste versionen av denna. Automatisk logik avgör sedan om angiven referens kvarstår eller ändras, beroende på om den framtida parallella förskrivningen avslutas eller makuleras, se reglerna i Auto22

2-25-705 Den först skapade förskrivningen av två parallella måste anges

2-25-710 Felaktig förskrivningsversion angiven

2-25-698 Felaktig förskrivningsversion angiven

2-25-586 Fält förskrivningsversion får inte uppdateras av VARD vid (AVSLUTA)

VR171Kontroll att dospatienten tillhör den apoteksaktör som hanterar dosdispenserad parallell förskrivning

Kontrollen utförs när förskrivning som är parallell enligt VR169 ska avslutas eller makuleras och endast den tidigare av de två parallella förskrivningarna (Förskrivning A) anges i anropet. 

Om den framtida parallella förskrivningen (Förskrivning B) är dosdispenserad kontrolleras att dospatienten tillhör den apoteksaktör som anropet kommer ifrån. 

Kommentar:
Kontrollen motsvarar AFF D.002 som kontrollerar förskrivningen som anges i anropet. När båda parallella förskrivningarna anges i samma anrop i en resurssamling sker kontroll av båda förskrivningarna i AFF D.002.

2-25-707 Förskrivning med framtida användning har inte rätt förutsättningar för makulering då dospatient tillhör annan apoteksaktör.

2-25-714 Förskrivning med framtida användning har inte rätt förutsättningar för avslut då dospatient tillhör annan apoteksaktör.

VR172Kontroll att utförande eller uppdragsgivande förskrivare har förskrivningsrätt för artikel 

Kontroll av att förskrivaren har en yrkeskod som ger förskrivningsrätt för aktuell artikel utförs:

 • vid händelsetyp Återställa förskrivning, samt
 • vid händelsetyp Avsluta eller Makulera om förskrivningen är parallell enligt VR169 och endast den tidigare av de två parallella förskrivningarna (Förskrivning A) anges i anropet. Kontroll sker då av förskrivningsrätt för artikeln på den framtida parallella förskrivningen.

Kommentar:
Kontrollen motsvarar AFF F.005 som kontrollerar förskrivningen som anges i anropet. När båda parallella förskrivningarna anges i samma anrop i en resurssamling sker kontroll av båda förskrivningarna i AFF F.005.

2-25-708 Förskrivning med framtida användning har inte rätt förutsättningar för makulering då angiven yrkeskod <yrkeskod> saknar förskrivningsrätt för förskriven artikel <artikel>.

2-25-715 Förskrivning med framtida användning har inte rätt förutsättningar för avslut då angiven yrkeskod <yrkeskod> saknar förskrivningsrätt för förskriven artikel <artikel>.

2-25-449 Förskrivningen har inte rätt förutsättningar för återställning då angiven yrkeskod <yrkeskod> saknar förskrivningsrätt för förskriven artikel <artikel>.

VR173Kontroll att förskrivning med framtida användning inte har några uttag vid makulera förskrivning

Kontrollen utförs när förskrivning som är parallell ska makuleras och endast den tidigare av de två parallella förskrivningarna (Förskrivning A) anges i anropet.

Kontroll av att den framtida parallella förskrivningen (Förskrivning B) inte har några uttag.

Kommentar:
Kontrollen motsvarar AFF G.015 som kontrollerar förskrivningen som anges i anropet. När båda parallella förskrivningarna anges i samma anrop i en resurssamling sker kontroll av båda förskrivningarna i AFF G.015.

2-25-709 Förskrivning med framtida användning har inte rätt förutsättningar för makulering då uttag finns.
VR174Kontroll av Första och Sista doseringsdag på parallella förskrivningar

Följande villkor för datum ska uppfyllas vid kontroll mellan två förskrivningar som ska vara parallella, Förskrivning A och Förskrivning B. Den först utfärdade av de två förskrivningarna benämns Förskrivning A och förskrivningen med framtida användning benämns Förskrivning B:

 • Första doseringsdag på Förskrivning B och Sista doseringsdag på Förskrivning A måste ha ett värde (datum för övergång måste finnas).
 • Första doseringsdag på Förskrivning B ska vara senare än dagens datum (ska avse framtida användning)
 • Första doseringsdag på Förskrivning B ska vara senare än Första doseringsdag på Förskrivning A, i de fall Förskrivning A har ett sådant datum angivet (dosering enligt framtida ändring får inte starta före tidigare förskrivning).
 • Första doseringsdag på Förskrivning B ska vara en dag efter Sista doseringsdag på Förskrivning A (inget glapp eller överlapp i användningen).


Kommentar:
Vid händelsetyp Återställa förskrivning sker kontroll enligt reglerna ovan, men felmeddelanden returneras enligt R003 i AF30 Återställa förskrivning.

 • 2-25-729 Första doseringsdag måste ha ett värde.
 • 2-25-730 Sista doseringsdag måste ha ett värde.
 • 2-25-726 Första doseringsdag på förskrivning med framtida användning ska vara senare än dagens datum.
 • 2-25-727 Första doseringsdag på förskrivning med framtida användning ska vara senare än den tidigare förskrivningens första doseringsdag.
 • 2-25-728 Första doseringsdag på förskrivning med framtida användning ska ligga en dag efter Sista doseringsdag på tidigare förskrivning.
VR175Definition av patient med skyddade personuppgifter

En patient har skyddade personuppgifter om patienten har markering om skyddad folkbokföring eller sekretessmarkering i folkbokföringsuppgifter från Skatteverket. 

N/A
VR176Maskning av information för patient med skyddade personuppgifter

Om patienten har skyddade personuppgifter enligt VR175 maskas följande information i samband med åtkomst:

Maskning görs genom att ersätta värdet för attributet med "-------". För attribut med ett fast antal tecken görs maskning med motsvarande antal "-".

Förskrivning

Attribut som maskasKommentar
Notat förskrivare
Kostnadsställe
Apotekets kommentar
Förskrivarens kommentar
Leverensmeddelande
Mottagande apotek - GLN-kod
Utfärdande förskrivare
Individuell förskrivarkod
Förnamn
Efternamn
Legitimationskod
Telefonnummer
Utfärdande förskrivares arbetsplats
Arbetsplats-idMaskas inte, sätts till NULL
Arbetsplats-id typMaskas inte, sätts till NULL
Arbetsplatsnamn
Adress
Postnummer
Postort
Telefonnummer

Uttag

Attribut som maskasKommentar
Uttagsnotering

Uttag pappersrecept

Attribut som maskasKommentar
Utfärdande förskrivare
Efternamn
Förnamn
Individuell förskrivarkod
Fullständigt namn
Utfärdande förskrivares arbetsplats
Adress
Arbetsplatskod
Namn
Postnummer
Postort

Händelse

Detta gäller alla typer av händelser; Förskrivnings-, Uttags-, Dosunderlags-, Dossamtycke-, Registrerat åtkomstsamtycke- och spärrhändelser.

Attribut som maskasKommentar
Utförare
Användar-id
Efternamn
Förnamn
Individuell förskrivarkod
Legitimationskod
Utförares arbetsplats
Arbetsplats-idMaskas inte, sätts till NULL
Arbetsplats-id typMaskas inte, sätts till NULL
Arbetsplatsnamn
Landskod
Adresssamtliga maskas
Postnummersamtliga maskas
Postortsamtliga maskas
Telefonsamtliga maskas
Uppdragsgivare
Användar-id
Efternamn
Förnamn
Individuell förskrivarkod
Legitimationskod
Uppdragsgivares arbetsplats
Arbetsplats-idMaskas inte, sätts till NULL
Arbetsplats-id typMaskas inte, sätts till NULL
Arbetsplatsnamn
Landskod
Adresssamtliga maskas
Postnummersamtliga maskas
Postortsamtliga maskas
Telefonsamtliga maskas
N/A
VR177Apotek som får backa uttag, kreditera  eller uppdatera uttag

Att backa uttag, kreditera eller uppdatera uttag får endast utföras från apotek som tillhör, eller historiskt tillhörde, samma apotek eller apoteksaktör som det apoteket som registrerade uttaget. Kontrolleras mot EXPO.

Utförande personals arbetsplats-id (GLN-Kod) kontrolleras mot EXPO och något av följande villkor behöver vara uppfyllda:

 • GLN-kod är samma som för det apoteket där uttaget registrerades
 • GLN-kod tillhör samma apotekskedja som det apoteket där uttaget registrerades
 • GLN-kod är kopplat via EXPO:s Länk-Id till det apotek där uttaget registrerades

Kommentar:
Kreditering, backning eller uppdatering av efterregistrerat uttag måste vara möjligt för att rätta felregistreringar.

2-25-37  <% Händelse%> får endast genomföras av apotek som tillhör eller historiskt tillhörde samma apotek eller apoteksaktör som det apotek som registrerade uttaget.
VR178

Kontroll av giltigt anrop vid användning av resurssamling

När resurssamling används kontrolleras att innehållet i resurssamlingen är korrekt enligt:

 1. Om minst en förskrivning är parallell enligt VR169 kontrolleras att båda parallella förskrivningar finns med i resurssamlingen.
 2. När en förskrivning anges i resurssamling med händelsetyp Registrera förskrivning eller Ersätta förskrivning så ska dess Referens till tidigare förskrivning avse en förskrivning som också finns i resurssamlingen. Tidigare förskrivning ska avse senaste versionen.
 3. Alla förskrivningar ska avse samma förskrivningskedja
 4. Händelsen för samtliga förskrivningar ska ha samma information för Utförare och Uppdragsgivare.
 5. Händelsetyperna för förskrivningarna ska vara en tillåten kombination enligt tabellen nedan.

Angivna förskrivningar sorteras på tidigare förskrivning i första hand och lagringstidpunkt i andra hand. Först skapad hanteras först, ännu ej skapad (C) hanteras sist. Dvs hanteras i ordningen A, B, C.

Tillåtna kombinationer vid hantering av förskrivningar som är parallella innan anropet:

 • Kontroll sker av att resurssamlingen innehåller en tillåten kombination av händelsetyper, samt att förskrivningarna (A och B) i resurssamlingen är parallella. 

Tidigare parallell förskrivning

"Förskrivning A"

Framtida parallell förskrivning

"Förskrivning B"

Ny förskrivning

"Förskrivning C"

Kommentar
AvslutaAvsluta-Möjliggör att ange markering för Akut förändring vid avslut även på den framtida parallella förskrivningen (B). 
AvslutaMakulera-Möjliggör att Makulera förskrivning B istället för att avsluta båda, om inga uttag ännu har skett.
AvslutaUppdatera-Möjliggör att ha kvar och tidigarelägga framtida förskrivning B när pågående användning avslutas.
MakuleraMakulera-
UppdateraUppdatera-Möjliggör att flytta datum för övergången mellan förskrivningarna.
UppdateraMakulera-Möjliggör att ta bort en felaktigt skapad framtida förskrivning (B) samtidigt som man återställer eller justerar förskrivning med pågående användning (A) genom att flytta dess Sista doseringsdag och Sista giltighetsdag.
UppdateraMakuleraRegistrera (ny parallell)Möjliggör att i samma transaktion ta bort en felaktigt skapad framtid och samtidigt skapa en förskrivning med ny framtida användning. 
AvslutaUppdateraRegistrera (ny parallell)Möjliggör att avsluta pågående användning (A), påbörja framtida användning(B) direkt och skapa en ny planerad framtida användning (C) i samma transaktion. Första doseringsdag på B kan flyttas för att starta användningen direkt.
AvslutaAvslutaErsätta (pekar på B)Möjliggör att markera avslutet av förskrivning A och B som akut.
AvslutaMakuleraErsätta (pekar på A)Möjliggör att markera avslutet av förskrivning A som akut.


Tillåtna kombinationer vid hantering av förskrivningar som inte är parallella innan anrop:

 • Kontroll sker att resurssamlingen innehåller en tillåten kombination av händelsetyper, samt att befintlig förskrivning A inte är parallell.

Befintlig förskrivning

"Förskrivning A"

Ny förskrivning

"Förskrivning B"

Kommentar
AvslutaErsätta

Möjliggör att markera avslutet som akut på den befintliga förskrivning som avslutas vid ersätta förskrivning

UppdateraRegistrera (en parallell)Möjliggör att justera pågående användning och registrera en förändring av användningen i samma transaktion. Efter anropet är förskrivning A och B parallella. 

1.

 • 2-25-717 Båda parallella förskrivningarna i förskrivningskedjan måste finnas i resurssamlingen.
 • 2-25-732 Tidigare förskrivning saknas i resurssamlingen 
 • 2-25-107 Fel referens eller version till förskrivning som skall ersättas (ResursRef tidigareForskrivning)
 • 2-25-817 Fel referens eller version till förskrivning som skall registreras (ResursRef tidigareForskrivning)

2. 

 • 2-25-718 Alla förskrivningar i resurssamlingen måste avse samma förskrivningskedja.

3.

 • 2-25-719 Informationen om uppdragsgivaren måste vara samma för alla händelser i resurssamlingen.
 • 2-25-720 Informationen om utföraren måste vara samma för alla händelser i resurssamlingen.

4.

 • 2-25-721 Ogiltig kombination av händelsetyper har angivits i resurssamlingen.
 • 2-25-734 Angiven kombination av händelsetyper i resurssamlingen är endast tillåten för icke parallella förskrivningar
 • 2-25-733 Angiven kombination av händelsetyper i resurssamlingen är endast tillåten för parallella förskrivningar
VR182Kontrollera att uttaget är av typ HelförpackningOm förskrivningen avser en helförpackning måste uttag eller efterregistrerat uttag avse ett helförpackningsuttag.2-25-109 Endast helförpacknings förskrivningar kan expedieras
2-25-136 Enbart helförpackningsuttag kan efterregistreras.
VR183Kontroll av referens till tidigare förskrivning

Vid förnya förskrivning och ersätta förskrivning kontrolleras att angiven Referens till tidigare förskrivning refererar till den senaste versionen av tidigare förskrivning.

2-25-106 Fel referens eller version till förskrivning som skall förnyas (ResursRef tidigareForskrivning)

2-25-107 Fel referens eller version till förskrivning som skall ersättas (ResursRef tidigareForskrivning)

VR184Antalet adresser per adresstyp begränsas

Endast en adress per adresstyp får anges för en arbetsplats.

Kontroll sker av angivna adressuppgifter för:

 • Utfärdande förskrivare på en förskrivning 
 • Utförare eller uppdragsgivare på en händelse, när de avser personal från vården 
2-25-1555 Endast en adress per adresstyp får anges för arbetsplatsen
VR185Kontroll beskrivning händelseorsak vid backning eller krediteringOm utförare är apotekspersonal är det obligatoriskt att ange en beskrivning händelseorsak när ett uttag krediteras. 2-25-46 Obligatoriskt att ange en beskrivning händelseorsak

VR186

Avräknad mängd får inte anges för uttag som expedieras med startförpackning

Avräknad mängd kan inte anges vid registrering eller uppdatering av uttag som expedierats med startförpackning.

Kommentar:
Avser helförpackningsuttag som expedieras, efterregistreras eller uppdateras.

2-25-186 Avräknad mängd får inte anges för uttag med startförpackning
VR187Definition av giltiga EU/EES länder

Giltiga EU/EES länder är:

BE= Belgien
BG= Bulgarien
CY= Cypern
DK= Danmark
EE= Estland
FI= Finland
FR= Frankrike
GR= Grekland
IE= Irland
IS= Island
IT= Italien
LV= Lettland
LI= Liechtenstein
LT= Litauen
LU= Luxemburg
MT= Malta
NL= Nederländerna
NO= Norge
PL= Polen
PT= Portugal
RO= Rumänien
SE= Sverige
SK= Slovakien
SI= Slovenien
ES= Spanien
CZ= Tjeckien
DE= Tyskland
HU= Ungern
HR = Kroatien
AT= Österrike

Kommentar:
Kontroll mot lista med giltiga länder ingår i  Verksamhetsregler och AFF-kontroller. VR187 syftar till att definiera giltiga länder på ett ställe.

N/A
VR189Kontrollera att Expeditions-id eller Krediterande expeditions-id är unikt för uttag  pappersrecept.

Om  Expeditions-id eller Krediterande Expeditions-id  är angivet för uttag pappersrecept.
Kontrolleras att Expeditions-id eller Krediterande Expeditions-id är unikt. 

2-25-39 Vid kreditering så krävs att ett unikt expeditions id skickas in.
Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster
1.12022-03-30

Substitution ej tillåten ändrad till Substitution tillåten i VR088

VR160, VR102 förtydligande

VR109 Förtydligat att arbetsplats-id ska anges i första hand.

VR133 Lagt till hänvisning till regel R008 i TA52

Nya regler: VR155, VR163, VR164, VR165, VR166, VR167, VR168

1.22022-05-25

Tillägg i VR037: Accepterade varningar kan inte anges vid funktion för att kontrollera uttag ($Validate)

Tillägg i VR163 för filtrering av registrerade åtkomstsamtycken.

1.32022-09-19

Ändringar i och med patch 21.3.6, 2022-09-14

VR112 justerad, ändring infört i hur schemastartdag sätts vid uppdatera förskrivning. 

1.4


2022-11-10

Nya regler kring parallella förskrivningar:

 • VR169, Definition parallell förskrivning
 • VR170, Den först skapade förskrivningen av två parallella måste anges
 • VR171, Kontroll att dospatienten tillhör den apoteksaktör som hanterar dosdispenserad parallell förskrivning
 • VR172.Kontroll att utförande eller uppdragsgivande förskrivare har förskrivningsrätt för artikel på förskrivning med framtida användning
 • VR173, Kontroll att förskrivning med framtida användning inte har några uttag vid makulera förskrivning
 • VR178, Kontroll av giltigt anrop vid användning av resurssamling

Nya regler för maskning av uppgifter för patient med skyddad identitet:

 • VR175, Definition av patient med skyddade personuppgifter
 • VR176, Maskning av information för patient med skyddade personuppgifter

Anpassning av regler:

 • VR177 , Apotek som får backa uttag, kreditera  eller uppdatera uttag.
  Ersätter lokal regel R010 i TA 48 - Backa kreditera uttag, samt införs även i TA47 - Uppdatera uttag
 • VR014, Beräkning av antal uttag kvar
  Anpassning av avrundningsregel så att kvarvarande antal uttag inte kan bli mer än förskrivet antal uttag vid byte av artikel
 • VR027, Beräkning av datum för nästa uttag inom förmån
   Anpassning så att beräkning utförs på alla förskrivningar  oavsett  förskrivningsstatus

Förbättringar dokumentation

 • Tagit bort VR156 som var en dubblett till VR148
 • Kolumn med felkod och felmeddelande tillagd
1.52023-01-02VR014 Beräkning av antal uttag kvar.
Uppdaterad avrundningsregler med undantag om antal uttag kvar > förskrivet antal uttag.
1.62023-05-04Lagt till Köpfullmakt vårdenhet i VR157.
VR088: Lättat upp kontrollen avseende gemener/versaler, punkt och mellanslag som tillåts skilja i attributen Administreringsinstruktion och Behandlingsändamål. Förtydligat vilka attribut kopplat till dosering som tillåts skilja vid förnyelse.
VR096: felmeddelande justerat.
Förtydligat hur första och sista doseringsdag påverkar definitionen av förändrad dosering i VR113.
VR107: Uppdragsgivare kan anges vid Registrera förskrivning om utförare är apotek och en förskrivning registreras i en befintlig förskrivningskedja (parallell förskrivning skapas).
VR183: Dokumentation av kontroll som sker av angiven Referens till tidigare förskrivning vid förnya och ersätta förskrivning.
VR178: Fler tillåtna kombinationer av händelsetyper tillåtna, för både parallella och ej parallella förskrivningar.
Justering av VR025: tillagt att uppdragsgivare kontrolleras om anrop kommer från svenskt apotek.
VR182: Ny regel, lokala regler i vissa TA:s har slagits ihop till en generell verksamhetsregel.
1.72023-08-24

VR014: Beräkning av antal uttag kvar. Kompletterat avrundningsregel så att negativt tal alltid avrundas till noll.

VR026: Datum för nästa uttag vid expeditionsintervall beräknas när en förskrivning hämtas, om villkor i regeln är uppfyllda.

Kommentar release:
Detta nya attribut införs på Förskrivningsresursen (MedicationRequest) till Release 21.7.  I Release 21.6 används datumet i berörda AFF kontroller AFF H.021 och H.104.

VR185: Kontroll beskrivning händelseorsak vid backning eller kreditering. En tidigare lokal regel, R011 i TA 48 - Backa och kreditera uttag - Apotek,  har lyfts ut till verksamhetsregel samt fått uppdaterat felmeddelande.
VR186: Avräknad mängd får inte anges om uttag expedieras med startförpackning. Ny regel som ska hindra att en felaktigt avräknad mängd visas på uttag med startförpackning.
VR187:Definition av giltiga EU/EES länder
Ny regel som syftar till att definiera giltiga EU/EES länder på ett ställe.

VR178: Vissa nya och justerade felmeddelanden.

VR184: Antalet adresser per adresstyp begränsas. Tillåts endast en adress per adresstyp.
1.82023-11-09

Ändringar:

 • VR035 Hantera expeditions-id på uttag
  Hantering av expeditions-id på uttag har förbättrats. Förbättringen innebär att att ett unikt Expeditions-id kan anges i anropet. Autokomplettering utförs enbart om inget expeditions-id anges.
 • VR133 Hantera expeditions-id på uttag pappersrecept
  Hantering av expeditions-id på uttag pappersrecept har förbättrats. Förbättringen innebär att att ett unikt Expeditions-id kan anges i anropet. Autokomplettering utförs enbart om ingen expeditions-id anges.
 • VR189 Kontrollera att Expeditions-id eller Krediterande expeditions-id är unikt för uttag  pappersrecept.
  • Ny kontroll vid expediera uttag pappersrecept
  • Ersätter kontroll R008 i TA52 Backa och kreditera uttag pappersrecept

Kravförbättringar:

 • VR036 Giltiga värden i förmånsval, förtydligat att vid efterregistrering av uttag utförda utomlands så är U = Utom förmån enda tillåtna värde.
 • VR177: Språkligt förtydligande
1.92023-11-23

Kravförbättringar

 • VR014 Antal uttag kvar
  Förtydligat avrundningsregel för förskrivning med status aktiv.
1.102024-02-22

Ändringar

 • VR014: Beräkning av antal uttag kvar
  Avrundningsregler för parkerad förskrivning ändrad
 • VR140: Förskriven mängd per uttag har tagits bort ur regeln då det beräknas automatiskt och ignoreras om angiven
 • VR085 Identifiering av doseringstyp tillfällesdosering justerad.

Kravförbättringar

 • VR034: Förtydliganden. Validering av händelsens utförare mot säkerhetsintyget
 • VR107: Förtydliganden. Kontroll att uppdragsgivare är tillåtet att ange
 • VR108: Kommentar om kommande förändring tillagd.
1.112024-05-06

Ändringar för farmaceut med förordnande:

 • VR033: Lagt till undantag för farmaceut med förordnande
 • VR034: Lagt till undantag för farmaceut med förordnande
 • VR138: Utökade yrkeskoder för farmaceut med förordnande tillagda
 • VR139: Utökade yrkeskoder för farmaceut med förordnande tillagda
 • VR145: Undantag för farmaceut med förordnande tillagt
 • VR146: Undantag för farmaceut med förordnande tillagt
 • VR148: Utökade yrkeskoder för farmaceut med förordnande tillagda
 • VR149: Undantag för farmaceut med förordnande tillagt

Ändringar för ny funktion återställ förskrivning:

 • VR107: Lagt till händelsetyp Återställa förskrivning
 • VR172: villkor ändrade för att kontroll även ska användas vid Återställa förskrivning.
 • VR174: Kontroll av datum vid återställning till parallella förskrivningar. Ersätter även logik som fanns i lokala regler i TA Uppdatera förskrivning, som nu refererar till denna regel.

Övrigt:

 • VR108: kontroll ska även utföras vid händelsetyp Registrera förskrivning om en uppdragsgivare anges på apotek.
 • VR163: Lagt till filtrering av händelseorsak för händelse Parkera förskrivning