Dosunderlagsstatusar i Nationella läkemedelslistan

På den här sidan beskrivs de statusar som som kan förekomma på en dospatients dosunderlag, samt vilka händelser i en patients läkemedelslista som kan påverka ett dosunderlags status. Dosunderlagsstatus

Tabell 1 - Möjliga dosunderlagsstatusar

Dosunderlagsstatus

Beskrivning

Ej godkänt

Om dosunderlaget har status ej godkänt är det inte möjligt att göra uttag för patientens förskrivningar på dosapotek.

Förändring har skett i patientens läkemedelslista som innebär att en farmaceut måste se över patientens samtliga förskrivningar och godkänna dosunderlaget.

Godkänt

Om dosunderlaget har status godkänt innebär det att det är möjligt att göra uttag för patientens förskrivningar på dosapotek.

Inga förändringar har skett i patientens läkemedelslista sedan en farmaceut senast såg över patientens samtliga förskrivningar och godkänt helheten.

Avregistrerat

Om dosunderlaget har status avregistrerat innebär det att det inte längre går att förskriva dosdispenserade förskrivningar för patienten.

Patienten har tidigare varit dospatient.


Tillståndsdiagram för dosunderlagsstatus

Tillståndsdiagrammet visar vilka typer av händelser som är tillåtna vid en viss dosunderlagsstatus och vilka statusövergångar som kan inträffa. 

På sidan Händelser i Nationella läkemedelslistan finns en sammanställning över samtliga händelsetyper, samt hänvisning till relevanta tillämpningsanvisningar för mer detaljer om användningen av respektive händelsetyp och villkor kopplade till den. 


Figur 1. Förskrivningsstatusar och möjliga statusövergångar utifrån förskrivningshändelser, uttagshändelser och dosunderlagshändelser

* gäller endast när helförpackning expedieras på ett öppenvårdsapotek

Regler för förändring av dosunderlagets status och version

Tabell 2 nedan visar verksamhetsreglerna för hur dosunderlagets status ska förändras utifrån den händelsetyp som inträffar och vilken status dosunderlaget har när händelsen inträffar. Det finns för vissa händelser även ytterligare villkor som måste uppfyllas för att statusförändringen ska ske, se kolumn Beskrivning. Dessa kontroller sker enligt verksamhetsregel VR099, se sidan Generella verksamhetsregler.

För samtliga händelser, utom "Expediera", räknas dosunderlagsversion upp även om status redan var Ej godkänd. Om ursprunglig status var Godkänd men villkoren inte uppfylls så förändras dock inte dosunderlagsversionen. När en händelse orsakar att ett dosunderlag ändrar status så sätts datumet för senast ändrad till tidpunkten för statusförändringen.

En händelse som orsakat ett förändrat dosunderlag ska referera till den nya dosunderlagsversionen, som händelsen resulterade i. 

Tabell 2 

ID

Händelsetyp

Ursprunglig dosunderlagsstatus

Ny dosunderlagsstatus

Beskrivning

1Registrera förskrivningGodkäntEj godkänt

När en förskrivning tillkommer genom händelsen registrera förskrivning ska dosunderlagets status sättas om till Ej godkänt.

2Uppdatera förskrivningGodkäntEj godkänt

När en förskrivning förändras genom händelsen uppdatera förskrivning ska dosunderlagets status sättas om till Ej godkänt.

3Makulera förskrivningGodkäntEj godkänt

När en förskrivning förändras genom händelsen makulera förskrivning ska dosunderlagets status sättas om till Ej godkänd om följande villkor uppfylls:

  • makuleringen utförs av en förskrivare
  • angiven händelseorsak är "Felaktiga uppgifter".
4Avsluta förskrivningGodkäntEj godkänt

När en dosdispenserad förskrivning förändras genom händelsen avsluta förskrivning ska dosunderlagets status sättas om till Ej godkänd om följande villkor uppfylls:

  • förskrivningen har markerats med akut förändring.

Anmärkning

Anledningen till att endast akut avslutning av en förskrivning ska sätta om dosunderlagets status är att dosapoteken annars får en för hög arbetsbelastning. Detta på grund av att de måste godkänna patientens dosunderlag på nytt vid varje avslutad förskrivning.

5Förnya förskrivningGodkäntEj godkänt

När en ny förskrivning tillkommer genom händelsen förnya förskrivning ska dosunderlagets status sättas om till Ej godkänt.

6Ersätta förskrivningGodkäntEj godkänt

När en ny förskrivning tillkommer genom händelsen ersätta förskrivning ska dosunderlagets status sättas om till Ej godkänt.

7Omvandla förskrivning till elektroniskt formatGodkäntEj godkänt

När en förskrivning förändras genom händelsen omvandla förskrivning till elektroniskt format ska dosunderlagets status sättas om till Ej godkänt.

Anmärkning

Detta kan inträffa om en patient har blivit dospatient efter att en förskrivning omvandlats till pappersformat.

8Aktivera förskrivningGodkäntEj godkänt

När en förskrivning förändras genom händelsen aktivera förskrivning ska dosunderlagets status sättas om till Ej godkänt.

Anmärkning

En förskrivning kan aktiveras när den har status Avslutad eller Parkerad. När detta sker behöver dosapotek ta ställning till förändringen eftersom en "ny" expedierbar förskrivning tillkommer i patientens läkemedelslista.

9Backa uttag/Kreditera /Uppdatera uttagGodkäntEj godkänt

När en förskrivning förändras genom händelsen Backa uttag, Kreditera eller Uppdatera uttag ska dosunderlagets status sättas om till Ej godkänd om följande villkor uppfylls:

  • förskrivningen avser helförpackning
  • uttaget medför att förskrivningen ändrar status till Aktiv.
10ExpedieraEj godkäntGodkänt

När ett uttag registreras vid händelsen Expediera ska dosunderlagets status sättas om till "Godkänt" om följande villkor uppfylls:

  • förskrivningen som uttaget registreras för avser helförpackning
  • dosunderlaget har tidigare haft status "Godkänt", dvs någon gång blivit godkänt av en farmaceut på dosapotek.
  • det får inte ha skett någon händelse enligt rad 1-9 som sätter om dosunderlaget till Ej godkänt på någon annan förskrivning än den som expedieras. Eller om det har skett en händelse enligt rad 1-9 på en annan förskrivning och den har expedierats samtidigt som, eller efter att händelsen inträffade (händelsetidpunkten <= expeditionstidpunkten).

Samtliga villkor måste uppfyllas för att dosunderlaget automatiskt ska sättas om till "Godkänt", i annat fall kvarstår status Ej godkänt och dosunderlaget måste godkännas av en farmaceut på dosapotek innan produktionsuttag för dosdispenserade förskrivningar kan ske. Versionsnummer på dosunderlaget räknas endast upp om villkoren är uppfyllda.

11Godkänn dosunderlagEj godkäntGodkäntNär ett dosapotek godkänner ett dosunderlag ändrar det status från Ej godkänt till Godkänt.
12Uppdatera dostillhörighetGodkäntEj godkänt

När dostillhörigheten uppdateras på ett dosunderlag som har status Godkänt ändras statusen till Ej godkänt. Patientens nya dosproducent måste därmed godkänna dosunderlaget innan de börjar producera dosrullar till patienten.

Anmärkning

Vid massmigrering till en viss dosproducent sker ingen statusuppdatering av dosunderlaget vid detta anrop.

13Avregistrera dosunderlagGodkänt/Ej godkäntAvregistreratNär ett dosunderlag avregistreras ändras statusen till Avregistrerat.

Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster
1.12022-03-30Uppdaterat rad 10 i tabellen enligt ändringar införda i 21.0.1 samt lagt till rad 11-13
1.22022-05-25Lagt till en anmärkning på rad 12 i tabell 2