Datum i Nationella läkemedelslistan

På den här sidan beskrivs de datum som används i Nationella läkemedelslistan. Du kan också läsa om hur de specifika datumen ska användas samt hur datumen förhåller sig till varandra.
1.  Inledning

För samtliga datum i Nationella läkemedelslistan finns det kontroller som säkerställer att angivet datum är rimligt i förhållande till andra datum och att ett värde finns angivet när det krävs. Fördjupad information om vilka kontroller som är aktuella för respektive datumattribut finns beskrivet i Automatiska format- och författningskontroller (AFF-kontroller) samt i respektive Tillämpningsanvisning. Figur 1 ger en översikt över datum i Nationella läkemedelslistan. Utöver datumen i översiktsbilden innehåller Nationella läkemedelslistan Schemastartdag, som du kan läsa om i avsnittet Schemastartdag nedan.   


Figur 1 – Översiktsbild över datum i Nationella läkemedelslistan.


2. Obligatoriska datum

2.1. Utfärdandedatum

Utfärdandedatum är det datum en förskrivare utfärdar en förskrivning. Alla förskrivningar har ett utfärdandedatum och giltighetstiden för en förskrivning startar vid detta datum.

Regler

Utfärdandedatum är alltid innevarande dag, det är inte tillåtet att förskriva med utfärdandedatum bakåt eller framåt i tiden och detta datum kan aldrig förändras när förskrivningen väl är skapad. När apotekspersonal registrerar en förskrivning ska det datum som förskrivaren har angivit på förskrivningsunderlaget registreras som Utfärdandedatum.

Datumet är obligatoriskt vid förskrivning och skickas alltid in av det anslutande systemet.

Tolkning

Utfärdandedatum är den dag förskrivningen skapades av förskrivaren och den första dagen när förskrivningen är möjlig att expediera.

Jämförelse gamla tjänstegränssnittet (transformatorn)

Motsvarande datum finns i det gamla tjänstegränssnittet och hanteras på samma sätt.

2.2.  Sista giltighetsdag

Sista giltighetsdag är den sista dagen som en förskrivning är giltig för expediering. 

Enligt Läkemedelsverkets föreskrifter får en förskrivning som längst vara giltig i ett år från utfärdandedatum men förskrivaren kan välja att ange en kortare giltighetstid antingen vid förskrivningstillfället eller vid en senare uppdatering av befintlig förskrivning.

Regler

Sista giltighetsdag måste alltid finnas på en förskrivning. Datumet kan anges av förskrivaren, men saknas ett angivet datum sätts sista giltighetsdag automatiskt till ett (1) år från utfärdandedatum (366 dagar). Exempel: om en förskrivning utfärdas 2022-02-10 så sätts sista giltighetsdag till 2023-02-10.

Sista giltighetsdag markerar den bortre gränsen för förskrivningens giltighet för expediering och de flesta andra datum behöver förhålla sig till förskrivningens giltighetstid. Undantaget är senaste datum för uppföljning av behandling.

Om en förskrivning avslutas genom att inte bara ange sista giltighetsdag, utan även sista doseringsdag och/eller senaste datum för avslut av behandling kan sista giltighetsdag behöva ensas med dessa datum. Läs mer om detta under avsnittet Datum som kan användas för att avsluta en förskrivning.

Tolkning

Sista giltighetsdag är det sista datum då förskrivningen är giltig för expediering. Om det inte finns något annat avslutande datum på förskrivningen kan patienten fortsätta att använda läkemedlet trots att sista giltighetsdag infallit.

Observera att det kan finnas situationer när förskrivningen inte är expedierbar av andra orsaker än att sista giltighetsdag har passerat, till exempel om förskrivningen är slutexpedierad. 

Jämförelse gamla tjänstegränssnittet (transformatorn)

Sista giltighetsdag finns även i det gamla tjänstegränssnittet men där kan datumet skilja från sista doseringsdag (Utsättningsdatum). Vid förskrivning via Nationellt e-receptformat (NEF) finns idag ingen möjlighet att ange en förkortad giltighetstid.

3. Valfria datum

3.1. Första doseringsdag

Första doseringsdag är det datum som ska användas om förskrivarens avsikt är att patienten ska börja använda läkemedlet från den specifika förskrivningen på en viss dag.

Det är viktigt att tänka på att första doseringsdag endast ska användas om det är viktigt att patienten påbörjar användningen på en specifik dag.

Det finns fall när datumet måste anges. Vid förskrivning av dosdispenserade läkemedel krävs en första doseringsdag för att möjliggöra packning i dospåsar. En annan situation när detta datum behövs är när patienten har ett doseringsschema (med doseringstyp tillfällesdosering) som varierar mellan olika dagar, till exempel att patienten ska ta läkemedlet varannan dag. Genom att ange första doseringsdag i dessa fall säkerställs att doseringsschemat blir korrekt även när förskrivningen senare förnyas, se även schemastartdag.

När en ny parallell förskrivning registreras i en befintlig förskrivningskedja måste övergången i användning mellan tidigare och ny förskrivning specificeras genom att ange första doseringsdag för den nya förskrivningen.

Regler

Första doseringsdag kan användas för alla patienter och typer av förskrivningar. Datumet kan anges när en ny förskrivning skapas eller när en befintlig förskrivning uppdateras.

 • Obligatoriskt att ange för förskrivningar av läkemedel som ska dosdispenseras, samt för doseringsscheman med doseringstypen tillfällesdosering till patienter med dossamtycke. 
 • Valfri att ange för övriga patienter och förskrivningar
 • Första doseringsdag måste ligga inom förskrivningens giltighetstid

Tolkning

Första doseringsdag är datum för när patienten ska påbörja administrering av läkemedel enligt en förskrivnings dosering. Datumet ska endast användas när det är viktigt att patienten påbörjar användningen just detta datum. 

Jämförelse gamla tjänstegränssnittet (transformatorn)

I det gamla tjänstegränssnittet finns ett motsvarande datumfält, insättningsdatum som endast används för patienter med dossamtycke. I Nationella läkemedelslistan är det möjligt att ange första doseringsdag på förskrivningar till alla patienter oavsett om patienten har dossamtycke eller inte.  

Under övergångsperioden, när vissa system är anslutna via FHIR och andra system är anslutna via det gamla tjänstegränssnittet, mappas första doseringsdag till fältet insättningsdatum och är därmed möjligt att visa för de system som fortfarande använder de gamla tjänsterna.

3.2. Sista doseringsdag

Sista doseringsdag är det datum som ska användas om förskrivarens avsikt är att patienten ska sluta använda läkemedlet enligt den specifika förskrivningens dosering. En sista doseringsdag ska inte anges om behandlingen är planerad att fortgå med samma dosering. Sista doseringsdag kan användas antingen för att avsluta en förskrivning momentant eller vid ett framtida datum.

När en ny förskrivning skapas i en befintlig förskrivningskedja sätts Sista doseringsdag automatiskt på den tidigare förskrivningen oavsett om doseringen ändrats eller inte.

Regler

En Sista doseringsdag är valfri att ange och kan användas för alla patienter. Sista doseringsdag kan anges när en ny förskrivning skapas, eller när en befintlig förskrivning uppdateras eller avslutas.

 • När en sista doseringsdag anges måste sista giltighetsdag alltid sättas till samma datum. Om en sista doseringsdag anges vid uppdatering förkortas därför giltighetstiden för att överensstämma med angiven sista doseringsdag.
 • När en förskrivning avslutas momentant med sista doseringsdag kan endast innevarande dags datum anges för sista doseringsdag och sista giltighetsdag.  
 • När en ny förskrivning skapas i en befintlig förskrivningskedja sätts sista doseringsdag automatiskt på den tidigare förskrivningen om den inte redan är avslutad. När en förskrivning förnyas eller ersätts sätts sista doseringsdag på tidigare förskrivning till dagens datum och förskrivningen avslutas momentant. När en parallell förskrivning registreras sätts sista doseringsdag på tidigare förskrivning till dagen innan första doseringsdag på den nya förskrivningen och kommer att avslutas när detta, framtida, datum infaller.

Tolkning

Sista doseringsdag är sista dagen patienten ska använda läkemedlet enligt en förskrivnings dosering. Detta datum används för att markera att det finns ett beslut om att patienten ska sluta att använda läkemedlet från den aktuella förskrivningen ett visst datum. 

Innan funktionalitet för att uppdatera förskrivning är implementerad och Sista doseringsdag behöver läggas till eller ändras kan användaren avsluta befintlig förskrivning och skapa en ny förskrivning med önskat datum. 

Jämförelse gamla tjänstegränssnittet (transformatorn)

I det gamla tjänstegränssnittet finns ett motsvarande datumfält, utsättningsdatum, som endast används för patienter med dossamtycke. I Nationella läkemedelslistan är det möjligt att ange sista doseringsdag på förskrivningar till alla patienter oavsett om patienten har dossamtycke eller inte.  

Under övergångsperioden, när vissa system är anslutna via FHIR och andra system är anslutna via det gamla tjänstegränssnittet, mappas sista doseringsdag till fältet utsättningsdatum och är därmed möjligt att visa för de system som fortfarande använder de gamla tjänsterna. 

I det gamla tjänstegränssnittet används samma tjänst för både momentant och framtida avslut ("utsättning"). För system ansluta via FHIR används istället händelsetypen Avsluta förskrivning för momentant avslut respektive Uppdatera förskrivning för att tillföra ett framtida datum för avslut, se avsnitt 4.4 Sammanställning scenarios för avslut av förskrivning.

3.3. Senaste datum för avslut av behandling

Senaste datum för avslut av behandling är det datum som används om förskrivarens avsikt är att patienten ska sluta att använda läkemedlet på grund av att den enskilda läkemedelsbehandlingen i förskrivningskedjan avslutas. Detta datum kan ligga utanför förskrivningens giltighetstid.

Regler

Senaste datum för avslut av behandling är valfri att ange och kan användas för alla patienter och typer av förskrivningar. Datumet kan anges när en ny förskrivning skapas (händelsetyp registrera, förnya eller ersätta förskrivning) , eller när en befintlig förskrivning uppdateras eller avslutas.

 • Om senaste datum för avslut av behandling anges när en förskrivning skapas eller uppdateras ska det anges till antingen samma datum som sista giltighetsdag eller till ett senare datum utanför förskrivningens giltighetstid
 • När en förskrivning avslutas momentant med senaste datum för avslut av behandling används händelsetypen avsluta förskrivning. Både senaste datum för avslut av behandling och sista giltighetsdag måste då anges till innevarande dags datum.
 • Senaste datum för avslut av behandling får vara högst fem år efter utfärdandedatum.
 • Senaste datum för avslut av behandling får inte anges samtidigt som senaste datum för uppföljning av behandling

Tolkning

Senaste datum för avslut av behandling är av förskrivare angivet datum för när patienten senast ska avsluta behandlingen. Detta datum ska användas när förskrivaren vill markera att patienten ska sluta med den enskilda läkemedelsbehandlingen  i aktuell förskrivningskedja. 

Det kan finnas olika Senaste datum för avslut av behandling på respektive förskrivning i en förskrivningskedja, då är det datumet på den senaste förskrivningen som är gällande. Sannolikt har förskrivaren under läkemedelsbehandlingen fattat beslut om att förkorta eller förlänga pågående behandling.

Innan funktionalitet för att uppdatera förskrivning är implementerad och Senaste datum för avslut av behandling behöver läggas till, eller ändras, kan användaren avsluta befintlig förskrivning och skapa en ny förskrivning med önskat datum. 

Jämförelse gamla tjänstegränssnittet (transformatorn)

Senaste datum för avslut av behandling är ett nytt datum som inte finns i det gamla tjänstegränssnittet. Under övergångsperioden, när vissa system är anslutna via FHIR och andra system är anslutna via det gamla tjänstegränssnittet, visas ett senaste datum för avslut av behandling som är inom förskrivningens giltighetstid i fältet utsättningsdatum för de system som fortfarande använder de gamla tjänsterna. Ligger datumet utanför förskrivningens giltighetstid visas det inte alls via de gamla tjänsterna.

3.4. Senaste datum för uppföljning av behandling

Senaste datum för uppföljning av behandling är det datum förskrivaren har angivit för när ett nytt ställningstagande till den enskilda läkemedelsbehandlingen senast bör göras. Detta datum påverkar inte förskrivningen i övrigt.

Regler

Senaste datum för uppföljning av behandling är valfri att ange och kan användas för alla patienter och typer av förskrivningar. Datumet kan anges när en förskrivning skapas, eller sättas vid en uppdatering.

 • Senaste datum för uppföljning av behandling får vara högst fem år efter utfärdandedatum.
 • Senaste datum för uppföljning av behandling får inte anges samtidigt som senaste datum för avslut av behandling

Tolkning

Senaste datum för uppföljning av behandling förmedlar vilket datum patientens läkemedelsbehandling senast bör följas upp.

Jämförelse gamla tjänstegränssnittet (transformatorn)

Senaste datum för uppföljning av behandling är ett nytt datum som inte finns i det gamla tjänstegränssnittet.

3.5. Första uttag före

Första uttag före är ett datum som förskrivaren kan ange för när ett första uttag från en förskrivning senast måste ske för att inte bli ogiltig för expediering. 

Regler

Första uttag före kan anges när en förskrivning skapas, eller sättas vid en uppdatering.

 • Första uttag före ska anges till ett datum som ligger inom förskrivningens giltighetstid.
 • Vid expediering av första uttaget på förskrivningen kontrolleras att expediering sker före eller senast samma dag som datumet i första uttag före.
 • Förskrivningen avslutas automatiskt av registervården om inget uttag skett senast angivet datum. Förskrivningsstatus sätts då till Avslutad och förskrivningsstatusorsak till Utgången.

Tolkning

Detta datum ska användas när ett första uttag måste skett före angivet datum för att förskrivningen ska vara fortsatt giltig.

Observera att datumet gäller till och med det datum som är angivet i Första uttag före.

Jämförelse gamla tjänstegränssnittet (transformatorn)

Första uttag före fungerar på samma sätt som i det gamla tjänstegränssnittet.

4. Datum som kan användas för att avsluta en förskrivning

Tillämpningsanvisningarna TA 31 – Avsluta förskrivning – Vård och TA 30 – Avsluta förskrivning – Apotek beskriver funktioner för att avsluta förskrivning. Det finns tre olika datum kopplat till avslut som kan sättas när en förskrivning avslutas:

 • sista giltighetsdag - avslutar förskrivnings giltighet för expediering. 
 • sista doseringsdag - avslutar patientens användning enligt förskrivningens dosering
 • senaste datum för avslut av behandling - avslutar patientens behandling.

Vilket eller vilka datum som anges beror på vad som ska förmedlas, med andra ord, vad som ska avslutas. En avslutad förskrivning är inte expedierbar.

Förutom att ange något av datumen för avslut ovan till dagens datum vid ett momentant avslut så kan ett framtida datum anges direkt när förskrivningen skapas, eller tillföras genom att uppdatera förskrivningen. Nationella läkemedelslistans registervård avslutar automatiskt förskrivningen när något av datumen för avslut passeras.

4.1. När förskrivningen endast har sista giltighetsdag

Genom att tidigarelägga sista giltighetsdag kan förskrivningens giltighetstid förkortas. När förskrivningen endast har sista giltighetsdag angiven innebär det att det inte finns ett beslut på att patienten ska sluta att använda läkemedlet. Patienten kan därmed fortsätta använda den mängd läkemedel hen har kvar hemma från förskrivningen enligt angiven dosering

4.2. När förskrivningen har en angiven sista doseringsdag (och sista giltighetsdag)

En angiven sista doseringsdag innebär att det finns ett beslut att patienten ska sluta använda läkemedlet enligt den specifika förskrivningen.

När en förskrivning både har en angiven sista doseringsdag och en sista giltighetsdag ska datumen synkroniseras när förskrivningen avslutas. Det innebär att när något av datumen ändras måste även det andra datumet ändras till samma datum. 

När en ny förskrivning skapas genom att förnya eller ersätta en förskrivning är det samtidigt ett beslut att tidigare förskrivning ska avslutas momentant. När en parallell förskrivning skapas innebär det ett beslut att tidigare förskrivning ska avslutas när första doseringsdag för den nya förskrivningen infaller. En sista doseringsdag sätts i dessa fall automatiskt på tidigare förskrivning. Om den nya förskrivningen skapades genom att förnya innebär det alltid att patienten ska fortsätta med oförändrad behandling, men utifrån en ny förskrivning. Vid ersätta eller registrering av parallell förskrivning kan behandlingen vara förändrad.

4.3. När förskrivningen har en angiven sista doseringsdag och senaste datum för avslut av behandling (och sista giltighetsdag)

När senaste datum för avslut av behandling anges innebär det ett medicinskt beslut om att patienten ska sluta med den enskilda läkemedelsbehandlingen i aktuell förskrivningskedja.  När en förskrivning har en angiven sista doseringsdag och ett angivet senaste datum för avslut av behandling (samt sista giltighetsdag) ska alla tre datumen harmoniera om senaste datum för avslut av behandling sätts om till ett datum som infaller före den angivna sista doseringsdagen (och sista giltighetsdag)

4.4. Sammanställning scenarios för avslut av förskrivning

Tabell 1 nedan är en sammanställning över de olika scenarios där en förskrivning kan avslutas momentant eller genom att tillföra ett datum som gör att avslut sker vid ett framtida tillfälle.

Villkor för samtliga scenarios är att förskrivningsstatus har någon av:  Aktiv, Parkerad eller Slutexpedierad.

Tabell 1. Scenarios för avslut av en förskrivning

Nr

Scenario

Datum som anges

Händelse som anges

Resultat

1

Avsluta förskrivningens giltighet momentant

- Avsluta förskrivningens expedierbarhet.

 • Sista giltighetsdag = dagens datum.

Avsluta förskrivning

 • Angivet datum uppdateras
 • Status = Avslutad
 • Statusorsak Giltighetstiden förkortad momentant
2

Framtida avslut - förkortad giltighetstid för förskrivningen

-Planerat avslut av förskrivningens expedierbarhet.


 • Sista giltighetsdag = framtida datum.

Registrera förskrivning

eller

Uppdatera förskrivning

 

 • Angivet datum uppdateras
 • Status = Aktiv vid Registrera och oförändrad vid Uppdatera
 • Statusorsak = Saknas vid Registrera och lämnas oförändrad vid Uppdatera

Förskrivningen avslutas

När angiven sista giltighetsdag har passerat sätts Förskrivningsstatus och Förskrivningsstatusorsak om av registervården. Status blir då Avslutad och Statusorsak Utgången.

3

Avsluta förskrivningens giltighet och dosering momentant

-Avsluta förskrivningens expedierbarhet, på grund av att dosering enligt denna förskrivning genast ska upphöra.

 • Sista giltighetsdag = dagens datum
 • Sista doseringsdag = dagens datum.
Avsluta förskrivning
 • Angivna datum uppdateras
 • Status = Avslutad
 • Statusorsak Dosering avslutad momentant
4

Avsluta förskrivningens giltighet och behandling momentant

-Avsluta förskrivningens expedierbarhet, på grund av att patientens behandling genast ska upphöra.

 • Sista giltighetsdag = dagens datum
 • Senaste datum för avslut av behandling = dagens datum.
Avsluta förskrivning
 • Angivna datum uppdateras
 • Status = Avslutad
 • Statusorsak Behandling avslutad momentant
5

Avsluta förskrivningens giltighet, dosering och behandling momentant

-Avsluta förskrivningens expedierbarhet, på grund av att dosering enligt denna förskrivning och behandling genast ska upphöra.

 • Sista giltighetsdag = dagens datum
 • Sista doseringsdag = dagens datum
 • Senaste datum för avslut av behandling = dagens datum.
Avsluta förskrivning
 • Angivna datum uppdateras
 • Status = Avslutad
 • Statusorsak Behandling avslutad momentant
6

Framtida avslut - förkortad giltighetstid och framtida avslut av dosering och/eller behandling

-Planerat avslut av behandling och/eller sista dosering, samt avslut av förskrivningens expedierbarhet.

 • Sista giltighetsdag = framtida datum
 • Sista doseringsdag = framtida datum
 • Senaste datum för avslut av behandling = framtida datum.

Registrera förskrivning

eller

Uppdatera förskrivning

 • Angivna datum uppdateras
 • Status = Aktiv vid Registrera och oförändrad vid Uppdatera
 • Statusorsak = Saknas vid Registrera och lämnas oförändrad vid Uppdatera

Förskrivningen avslutas

När angiven sista giltighetsdag har passerat sätts Förskrivningsstatus och Förskrivningsstatusorsak om av registervården. Status blir då Avslutad och statusorsak sätts beroende på vilka datum som finns till någon av: Dosering avslutad eller Behandling avslutad.

7

Avsluta förskrivning momentant på uppdrag av patient

-På apotek avsluta förskrivningen med händelseorsak "På patientens initiativ".

Inga datum får förändras

 

Avsluta förskrivning
 • Inga datum förändras
 • Status = Avslutad
 • Statusorsak Manuellt avslutad momentant

5. Ändra datum på en avslutad förskrivning

Om en förskrivning av helförpackat läkemedel är avslutad är det möjligt att ändra förskrivningens sista giltighetsdag och sista doseringsdag till dagens datum så länge dessa datum inte har passerats. Ändring av datumen sker genom att uppdatera förskrivningen. Det är däremot inte möjligt att ändra datumen på en avslutad förskrivning av dosdispenserade läkemedel.

Exempel på en situation när det kan vara aktuellt att vilja ändra förskrivningens sista giltighetsdag och sista doseringsdag är när personal på apotek avslutat en förskrivning på uppdrag av patienten. Förskrivaren kan då bekräfta att patienten inte längre ska använda det förskrivna läkemedlet, enligt denna förskrivnings dosering, genom att ange en sista doseringsdag.

För en förskrivning som redan är avslutad är det möjligt att ändra senaste datum för avslut av behandling till ett datum som redan infallit, så länge angivet datum inte inträffat före sista giltighetsdagenSenaste datum för avslut av behandling kan sättas till samma datum som sista giltighetsdag eller till ett datum som ligger efter sista giltighetsdag. Ändring av datumet görs genom att uppdatera förskrivningen. 

Exempel på en situation när det kan vara aktuellt att vilja ändra senaste datum för avslut av behandling trots att förskrivningen är avslutad är när förskrivaren tydligt vill markera att även läkemedelsbehandlingen avslutades. Det kan också vara aktuellt att ändra eller ange ett senaste datum för avslut av behandling för en redan avslutad förskrivning när förskrivningen har blivit utgången. Förskrivaren kan då förmedla ett beslut om att patienten ska sluta använda sitt uthämtade läkemedel genom att ange ett datum för detta – trots att avslutet infaller efter att förskrivningens giltighetstid passerat.

När en förskrivning som redan har status Avslutad har, eller tillförs, ett senaste datum för avslut av behandling som är senare än förskrivningens sista giltighetsdag uppdateras förskrivningsstatusorsaken automatiskt  av registervården då datumet passeras. Det sker om förskrivningen tidigare blivit avslutad med förskrivningsstatusorsak "Utgången" eller "Dosering avslutad" (när sista giltighetsdag respektive sista doseringsdag har passerats). När senaste datum för avslut av behandling sedan passeras så uppdateras förskrivningsstatusorsaken till "Behandlingen avslutad".

6. Datum som sätts automatiskt av Nationella läkemedelslistan

6.1. Schemastartdag

Schemastartdag används för att hålla reda på var i det aktuella doseringsschemat som patienten befinner sig, till exempel när en förskrivning förnyas. Schemastartdag är det datum när patienten började att använda läkemedlet enligt det aktuella doseringsschemat, det vill säga, doseringen har varit oförändrad sedan detta datum.

Regler

Schemastartdag finns endast när en förskrivning har ett doseringsschema med doseringstypen tillfällesdosering. Se Dosering och doseringsanvisning för mer information om dosering och olika typer av dosering.

När en förskrivning som uppfyller villkoren för schemastartdag har en ny dosering så ska även en ny första doseringsdag för start av den nya doseringen sättas. Detta gäller oavsett om hela förskrivningen är ny eller om det bara är själva doseringen som har uppdaterats. Schemastartdag sätts sedan automatiskt av Nationella läkemedelslistan till angiven första doseringsdag. När en ny förskrivning skapas vid händelsen förnya förskrivning så behålls den schemastartsdag som tidigare förskrivning hade. 

Vissa förutsättningar och villkor ska vara uppfyllda för att en schemastartdag ska sättas, se verksamhets­reglerna VR111 och VR112 i Generella verksamhetsregler. Ett exempel på förutsättning är att det endast får finnas ett doseringssteg, dvs. det får inte förekomma sekventiella doseringssteg.

Tolkning

Schemastartdag är datum för när doseringsschemat startar. Schemastartdag anger när patienten för allra första gången började dosera enligt det aktuella doseringsschemat, dvs doseringen har varit oförändrat sedan detta datum.

Med hjälp av schemastartdag säkerställs att läkemedlet administreras på korrekt dag och vid rätt tidpunkt, utan att själva schemat måste justeras vid varje förnyelse. Genom att beräkna hur många iterationer av schemat som gjorts sedan schemastartdagen går det att beräkna vilken dag i schemat som varje aktuellt datum motsvarar; exempelvis att ett visst datum kommer motsvara ”dag 4” i ett schema som är 5 dagar långt. Doseringsschemats längd innan det ska itereras räknas ut genom att addera alla sekventiella doseringsdelsteg.

I ett exempel tar patienten sitt läkemedel var tredje dag. Läkemedelsbehandlingen har pågått sedan 18 november 2018 och tre år senare, den 26 november 2021 skrivs patienten in på sjukhus.

Första doseringsdag på den allra första förskrivningen i historiken är 2018-11-20 och en schemastartdag sätts till samma datum (2018-11-20). Förskrivningen förnyas tre gånger och vid varje förnyelse följer schemastartdagen med (2018-11-20). Den 26 november 2021 skrivs patienten in på sjukhus. För att säkerställa att läkemedlet administreras på korrekt dag och vid rätt tidpunkt används schemastartdagen 2018-11-20 när journalsystemet ska läsa in doseringen.


I det aktuella fallet är det 1102 dagar mellan schemastartdagen (2018-11-20) och det aktuella datumet (2021-11-26). Summan av alla sekventiella doseringsdelsteg ger schemats längd som är 3 dagar. Det innebär att schemat har itererats 367,33 gånger. Om vi räknar bort antalet dagar som motsvarar kompletta iterationer (1102-1101=1) får vi en rest på 1 dag. Detta betyder att vi kommit en dag in på den senaste iterationen och därmed är schemat på dag 2. Eftersom patienten ska ta sitt läkemedel var tredje dag ska läkemedlet därmed inte administreras på inskrivningsdagen och inte heller den påföljande dagen (2021-11-27). Läkemedlet ska administreras först den 2021-11-28 som kommer att motsvara ”dag 1” i schemat.

Om man räknar ut detta i excel används formeln =DAGAR(B3;B2)-AVKORTA(DAGAR(B3;B2)/B4)*B4+1 alternativt =REST(DAGAR(B3;B2);B4)+1.

Där:

B3=aktuellt datum

B2=schemastartdagen

B4=schemalängd.

I formeln adderas en dag då både startdagen och slutdagen/aktuella dagen ingår i beräkningen.

7. Datum kopplat till utförda uttag

7.1. Nästa uttag inom förmån

Nästa uttag inom förmån anger datumet för när nästa uttag inom läkemedelsförmånen tidigast kan göras. Datumet beräknas utifrån förmånsrelaterad daglig mängd och tidigare uttag. Datumet ska ses som ett stöd för farmaceuten i bedömningen av ifall uttaget kan göras inom eller utom förmån. Patienten ska ha förbrukat 2/3 av expedierad mängd innan nästa förmånsberättigade uttag kan utföras.

Regler

Datumet beräknas när det finns ett tidigare uttag utfört och förmånsrelaterad daglig mängd är angiven. Förmånsrelaterad daglig mängd anges alltid av apotekspersonal innan första uttaget.

Tolkning

Om villkoren för att göra uttaget inom förmån inte uppfylls går det ändå att göra uttaget men då utom förmån.

Om inget datum finns beror det antingen på att det första uttaget inte är gjort ännu eller att ”förmånsrelaterad daglig mängd kan ej anges” har angivits vid expediering på apotek. I de fall uttag har gjorts och värde saknas i Nästa uttag inom förmån behöver farmaceuten göra en bedömning om patienten ska få ta ut läkemedlet inom förmån. Se AFF-kontrollerna H.010, H.303 och H.008 i Automatiska format- och författningskontroller (AFF-kontroller) och verksamhetsregeln VR027 i Generella verksamhetsregler.

Jämförelse gamla tjänstegränssnittet (transformatorn)

Nästa uttag inom förmån fungerar på samma sätt som i det gamla tjänstegränssnittet.

7.2. Datum för nästa uttag vid expedieringsintervall

Datum för nästa uttag vid expedieringsintervall är ett datum som beskriver när nästa uttag vid expedieringsintervall tidigast kan göras. Datumet beräknas av Nationella läkemedelslistan när en förskrivning av en helförpackning ska expedieras. Datumet ska ses som ett stöd för farmaceuten vid kontroll av expedieringsintervall.

Regler

Det finns ett antal villkor som styr när Datum för nästa uttag vid expedieringsintervall beräknas t.ex. att expedieringsintervallet inte är angivet med periodenhet månad. Se VR26 i Generella verksamhetsregler. Om villkoren inte är uppfyllda kommer inget Datum för nästa uttag vid expedieringsintervall att beräknas.

Tolkning

Datumet förmedlar när expedieringsintervallet har passerat och patienten kan göra nästa uttag.

Om datumet inte är beräknat innebär det att farmaceuten vid expediering behöver kontrollera expedieringsintervallet. Se AFF-kontrollerna H.104 och H.021 i Automatiska format- och författningskontroller (AFF-kontroller).

Jämförelse gamla tjänstegränssnittet (transformatorn)

Datum för nästa uttag vid expedieringsintervall är ett nytt datum som inte finns i det gamla tjänstegränssnittet.

8. Datumens förhållande till varandra

Inga datum på en förskrivning kan ligga före utfärdandedatum och endast senaste datum för avslut av behandling och senaste datum för uppföljning av behandling kan ligga efter förskrivningens sista giltighetsdag. Nationella läkemedelslistan kontrollerar att datumens förhållande till varandra är korrekta på förskrivningen. a. Utfärdandedatum

b. Första uttag före

c. Första doseringsdag

d. Schemastartdag

e. Sista doseringsdag

f. Sista giltighetsdag

g. Senaste datum för avslut av behandling

h. Senaste datum för uppföljning av behandling

1

Utfärdandedatum


Se ruta 2a.Se ruta 3a.Inget beroendeSe ruta 5a.Se ruta 6a.Se ruta 7a.Se ruta 8a.
2Första uttag föreFörsta uttag före kan vara samma datum som utfärdandedatum eller infalla efter utfärdandedatum.
Se ruta 3b.Inget beroendeInget beroendeFörsta uttag före kan vara samma datum som sista giltighetsdag eller infalla före sista giltighetsdag.Inget beroendeInget beroende
3Första doseringsdagFörsta doseringsdag kan vara samma datum som utfärdandedatum eller infalla efter utfärdandedatum.Första doseringsdag kan vara samma datum som första uttag före eller infalla före första uttag före.
Se ruta 4c.Se ruta 5c.Första doseringsdag kan vara samma datum som sista giltighetsdag eller infalla före sista giltighetsdag.Inget beroendeInget beroende
4SchemastartdagInget beroendeInget beroendeSchemastartdag sätts automatiskt av Nationella läkemedelslistan till samma datum som första doseringsdag, när vissa villkor är uppfyllda.
Inget beroendeInget beroendeInget beroendeInget beroende
5Sista doseringsdagSista doseringsdag kan vara samma datum som utfärdandedatum och som senast infalla 1 år + en dag efter utfärdandedatum.Inget beroendeSista doseringsdag kan vara samma datum som första doseringsdag eller infalla efter första doseringsdag om båda datum är angivna.Inget beroende
Sista doseringsdag måste vara samma datum som sista giltighetsdag.Se ruta 7e.Inget beroende
6Sista giltighetsdagSista giltighetsdag kan vara samma datum som utfärdandedatum och som senast infalla 1 år + en dag efter utfärdandedatum.Se ruta 2f.Se ruta 3f.Inget beroendeSista giltighetsdag måste vara samma datum som sista doseringsdag.
Se ruta 7f.Inget beroende
7Senaste datum för avslut av behandlingSenaste datum för avslut av behandling kan maximalt ligga 5 år efter utfärdandedatum.Inget beroendeInget beroendeInget beroendeSenaste datum för avslut av behandling kan vara samma datum som sista doseringsdag eller infalla efter sista doseringsdag om båda datumen är angivna.Senaste datum för avslut av behandling kan vara samma datum som sista giltighetsdag eller infalla efter sista giltighetsdag.
Senaste datum för avslut av behandling och senaste datum för uppföljning av behandling får inte anges samtidigt.
8Senaste datum för uppföljning av behandlingSenaste datum för uppföljning av behandling kan maximalt ligga 5 år efter utfärdandedatum.Inget beroendeInget beroendeInget beroendeInget beroendeInget beroendeSenaste datum för uppföljning av behandling och senaste datum för avslut av behandling får inte anges samtidigt.

Figur 2 – Matris över datumattributens förhållande till varandra.


9. Rekommendationer för presentation

De datum som finns i Nationella läkemedelslistan har olika innebörd och det är viktigt att den som utformar användargränssnitt i ett anslutande system förstår datumens betydelse och när användaren behöver ta del av de olika datumen. 

Detta avsnitt är tänkt att genom konkreta exempel ge en förståelse för hur datumen kan användas i praktiken.

9.1. Viktiga datum för att få en bild över läkemedelsanvändningen

Det är viktigt att ta del av första doseringsdagsista doseringsdag och senaste datum för avslut av behandling för att få en bild över när patienten ska börja och sluta använda sina förskrivna läkemedel. Dessa datum kan också synliggöra när olika förskrivningar hör ihop.

När expedierande apotekspersonal skriver ut en förskrivning som finns registrerad i Nationella läkemedelslistan på receptblankett returneras datumen Första doseringsdag, Sista doseringsdag, Senaste datum för avslut av behandling eller Senaste datum för uppföljning av behandling vid sidan av utskriften. Datumen behöver visas för farmaceuten som kan ta ställning till om informationen ska förmedlas till patienten. 

Rekommendationen är att dessa datum och användarnas behov av att kunna ta del av dem noggrant beaktas under utformningen av ett anslutande system, så att systemets användargränssnitt ger stöd till en användare som behöver skapa sig en bild av patientens läkemedelsbehandling.

Exempelsituation 1: Förskrivningen har ett framtida datum angivet för sista doseringsdag eller senaste datum för avslut av behandling som infaller om tre dagar. Ställningstaganden som kan behöva göras:

 • Förskrivaren: Ska jag verkligen förnya denna förskrivning när det finns ett beslut om att patienten ska sluta använda läkemedlet enligt denna förskrivning om tre dagar?
 • Expedierande apotekspersonal: Är det rimligt att lämna ut en till förpackning när patienten ska sluta använda läkemedlet enligt denna förskrivning om tre dagar?

Exempelsituation 2: I patientens Nationella läkemedelslista finns en förskrivning med ett framtida datum angivet för sista doseringsdag som infaller om tre dagar. Det finns också en annan förskrivning med samma substans som har en första doseringsdag som infaller om fyra dagar. Ställningstaganden som kan behöva göras:

 • Förskrivaren: Ska jag verkligen förnya denna förskrivning när det finns ett beslut om att patienten ska sluta använda läkemedlet enligt denna förskrivning? Kan den andra förskrivningen avse en fortsättning på samma behandling?
 • Expedierande apotekspersonal: Är det rimligt att lämna ut en till förpackning när patienten ska sluta använda läkemedlet om tre dagar? Kanske är det den andra förskrivningen som borde lämnas ut?
 • Patienten: Vilken förskrivning ska jag beställa från? Har jag läkemedel kvar hemma som räcker i tre dagar så behöver jag inte beställa mer från den äldre förskrivningen. 


9.2. Förskrivningsstatus Avslutad och Slutexpedierad kan innebära en aktuell behandling

En vy som är avsedd att visa ”läkemedel som det är troligt att patienten använder för tillfället” kan behöva inkludera vissa avslutade och slutexpedierade förskrivningar. Behovet styrs av vilka datum som finns angivna på förskrivningen, samt när det senaste uttaget har skett.

Rekommendationen är att användarnas behov av att kunna ta del av förskrivningar med status Avslutad och Slutexpedierad noggrant beaktas vid utformning av användargränssnittet, så att det säkerställs att dessa förskrivningar blir inkluderade i de vyer där de behöver förekomma.

Exempelsituation 1: I patientens Nationella läkemedelslista finns en förskrivning där sista giltighetsdag är passerad (förskrivningen har status Avslutad med orsak Utgången), men doseringen eller behandlingen är inte avslutad (sista doseringsdag och senaste datum för avslut av behandling saknas). Patienten gjorde sitt senaste uttag för en vecka sedan. Ställningstaganden som kan behöva göras:

 • Förskrivaren: Patienten har en mängd läkemedel hemma som denne fortfarande kan använda, behöver jag ta hänsyn till detta när jag nu ska förskriva? Kan det nya läkemedlet som jag tänkt förskriva nu interagera med läkemedlet på den avslutade förskrivningen? 

Exempelsituation 2: I patientens Nationella läkemedelslista finns en förskrivning där sista giltighetsdag är passerad (förskrivningen har status Avslutad med orsak Utgången), men doseringen eller behandlingen är inte avslutad (sista doseringsdag och senaste datum för avslut av behandling saknas). Patienten gjorde sitt senaste uttag för en vecka sedan. Det finns också en annan förskrivning med samma substans som går att expediera (förskrivningen har status Aktiv). Ställningstaganden som kan behöva göras:

 • Expedierande apotekspersonal: Är det rimligt att patienten nu gör ett uttag av läkemedel med samma substans som hämtades ut förra veckan från en annan förskrivning? Bör patienten använda dem samtidigt?


Motsvarande situationer finns även för förskrivning med status Slutexpedierad.Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster
1.12022-02-02

Ändring i regel för första doseringsdag. Regel i G.026 (G.308), som gällde för dosdispenserade förskrivningar är borttagen

Ensning, förtydliganden och språkliga förbättringar

1.22022-02-08Korrigerat en felaktig skrivning
1.32022-03-30

Ensning och förtydliganden.

Information om registervård kopplat till olika datum tillagt i avsnitt 3.5.1, samt kapitel 4 och 5.

Nytt avsnitt 4.4 Sammanställning scenarios för avslut av förskrivning

Nytt kapitel 8. Rekommendationer för presentation

1.42022-11-10Justering av text under 3.1, 3.2.1 och 4.2 för att omfatta även registrering av parallell förskrivning
1.52023-03-10Tillägg i kapitel 8. Rekommendationer för presentation om datum som returneras vid sidan av utskrift på receptblankett.
1.62023-08-24Nytt kapitel: 7. Datum kopplat till utförda uttag som beskriver attributen "Nästa uttag inom förmån" och "Datum för nästa uttag vid expedieringsintervall" 
1.72023-11-09Tillägg av ett stycke under rubriken Tolkning på attributet Senaste datum för avslut av behandling. Stycket beskriver hur man ska tolka datumet när det finns flera förskrivningar som har olika datum i samma förskrivningskedja. 
1.82024-02-22Tillägg av ett stycke under rubriken Tolkning på attributen Senaste datum för avslut av behandling och Sista doseringsdag. Stycket beskriver hur användaren kan hantera datumen om uppdatera-funktionalitet saknas.