TA 39 – Uppdatera förskrivning – Vård


Denna tillämpningsanvisning beskriver hur förskrivare kan uppdatera en förskrivning i Nationella läkemedelslistan.1. Verksamhetsbeskrivning

Syftet med denna tillämpningsanvisning är att beskriva hur förskrivare kan uppdatera en förskrivning i Nationella läkemedelslistan.

När en förskrivare tar beslut om att förändra en behandling och denna förändring påverkar information på en befintlig förskrivning kan funktionen Uppdatera förskrivning användas. 

Förändringen kan till exempel innebära en justering av doseringen utan att öka mängden läkemedel som ska hämtas ut eller att lägga till eller förändra ett datum för när patienten ska sluta använda sitt läkemedel. Uppdatering av en förskrivning kan också ske för att korrigera andra uppgifter som finns på en förskrivning.

Om förskrivningen som ska uppdateras är en parallell förskrivning så gäller särskilda regler för hantering, se detaljer under avsnitt 2.2. En förskrivning är parallell om den har någon av statusarna aktiv, parkerad eller slutexpedierad och är kopplad till en annan förskrivning i samma förskrivningskedja med någon av dessa statusar.

Vissa förändringar är inte möjliga att genomföra på en befintlig förskrivning. Det är till exempel inte möjligt att ändra antal uttag eller byta läkemedel. Sådana förändringar hanteras istället genom funktionen TA 26 – Ersätta förskrivning – Vård.

1.1. Behörighetsroller

Följande behörighetsroller berörs av denna tillämpningsanvisning:

 • Förskrivare.

En definition av behörighetsrollerna finns på sidan Roller.

1.2. Termer och definitioner

En beskrivning av samtliga termer som används i denna tillämpningsanvisning går att hitta på sidan Termer och begrepp i Handboken.

1.3. Resurser 

I tabell 1 nedan listas de informationsresurser, FHIR-Resurser och FHIR-Profiler som ska användas vid uppdatera förskrivning.

Se Generell beskrivning av FHIR för en mer generell beskrivning av FHIR-Resurser och FHIR-Profiler i Nationella läkemedelslistan.

Tabell 1. Informationsresurser

Informationsresurs

FHIR-Resurs

FHIR-Profil

FörskrivningMedicationRequest

NLLMedicationRequest

NLLPrescriptionBundle (resurssamling)

PersonalPractitioner

NLLPractitioner

PatientPatientNLLPatient
HändelseProvenance

NLLProvenance

Specialiserad profil: NLLProvenanceMedicationRequestOther

DoseringDosageNLLDosage
 

2. Delfunktion och varianter av tillämpningsanvisningen

2.1. Förkrav

Innan en delfunktion kan tillämpas måste följande krav vara uppfyllda:

2.2. Delfunktion 1 – Uppdatera förskrivning för patient med personnummer

En förskrivare har valt en befintlig förskrivning och ändrar den eller de informationsmängder som är tillåtna att förändra på förskrivningen. En ny version av förskrivningen skapas med den förändrade informationen.

I varianter under denna delfunktion kan resurssamling i vissa fall användas för att hantera flera förskrivningar i samma transaktion. Se Resurssamling - Bundle samt VR178 på sidan Generella verksamhetsregler för mer information om användning av resurssamling.

Vid uppdatering av en förskrivning som är parallell enligt VR169 och en ändring av datum för övergång i användning ska göras krävs att båda förskrivningarna anges i en resurssamling. Kontroll sker mellan Sista doseringsdag för den tidigare förskrivningen (Förskrivning A) och Första doseringsdag för den efterföljande förskrivningen (Förskrivning B) för att verifiera att uppdateringen inte skapar ett uppehåll eller överlapp i användningen (enligt R007). 

Om annan förändring för en parallell förskrivning än övergång i användning ska göras är det också möjligt att uppdatera en förskrivning i taget. 

REKOMMENDATION Vid hantering av parallella förskrivningar rekommenderas att resurssamling alltid används.

Variant 1.1 Uppdatera förskrivning för patient utan aktivt dosunderlag

Krav-ID: 39:1:1.1

Beskrivning av tillämpning

Användaren anger förändrad information på en förskrivning som avser en patient som saknar ett aktivt dosunderlag och väljer att uppdatera förskrivningen. En ny förskrivningsversion med den uppdaterade informationen skapas. 

Information som krävs för att uppdatera förskrivningen och kontroller som görs av informationen finns under avsnitt 2.4. Efterfrågad information samt 3. Regler och kontroller

Variant 1.2 Uppdatera förskrivning för patient med aktivt dosunderlag (dospatient)

Krav-ID: 39:1:1.2

Beskrivning av tillämpning

Användaren anger förändrad information på en förskrivning som avser en dospatient och väljer att uppdatera förskrivningen. En ny förskrivningsversion med den uppdaterade informationen skapas. Patientens dosunderlag ändrar status till ej godkänt för att se till att patientens förskrivningar ses över av expedierande apotekspersonal innan expediering sker, enligt VR099.

Information som krävs för att uppdatera förskrivningen och kontroller som görs av informationen finns under avsnitt 2.4. Efterfrågad information samt 3. Regler och kontroller

2.3. Delfunktion 2 – Kontrollera förskrivning

Variant 2.1 Kontrollera förskrivning

Krav-ID: 39:2:2.1

Beskrivning tillämpning

Med hjälp av funktionen Kontrollera förskrivning får förskrivaren möjlighet att bedöma och korrigera eventuella fel eller varningar innan uppdateringen genomförs. Genom att ange den information som krävs för uppdatering enligt Efterfrågad information tillsammans med FHIR-operationen $verify valideras förskrivningens information enligt regler i AFF-kontrollsamlingen KORR. Ingen information kompletteras eller sparas.

2.4. Efterfrågad information 

FHIR-operation

FHIR-operationen kontrollera förskrivning, $verify ska användas vid funktion i Variant 2.1 Kontrollera.
Beskrivning av attribut och information om hur anrop utförs beskrivs i 
informationsspecifikation för Kontrollera uttag eller förskrivning - $verify.

Tabell 2. Attribut kontrollera förskrivning

Term

villkor

Förskrivning

Obligatoriskt indata
UttagN/A
Uttag pappersreceptN/A
ExpedieringN/A
AFF resultatReturneras alltid
AFF FelReturneras om AFF-fel förekommer vid ett lyckat anrop.

Informationsresurs Meddelandehuvud

Information i meddelandehuvudet ska för denna tillämpningsanvisning anges enligt regler för tillämpningsmönster 2.3 Skapa eller uppdatera resurser som beskrivs i Informationsspecifikation – meddelandehuvud. 

Informationsresurs Förskrivning

Tabell 3. Informationsresurs Förskrivning

Term

Villkor helförpackningVillkor dosdispenserad (om avviker)

Kommentar

Förskrivnings-idFår inte ändras.

Förskrivningsversion

Obligatorisk. Senaste version måste anges.

Räknas sedan upp automatiskt enligt Auto19Referens till tidigare förskrivningFår inte ändras.

Förskrivningskedje-idFår inte ändras.

OR-ordinations-idFår inte ändras.

Kommer att fasas ut efter övergångsperioden.

Referens till tidigare OR-ordinations-idFår inte ändras.
Kommer att fasas ut efter övergångsperioden.

NEF-id
Originalordinations-id

Får inte ändras.


Kommer att fasas ut efter övergångsperioden.

Produktradnummer

Får inte ändras.

Kommer att fasas ut efter övergångsperioden.

Radnummer

Får inte ändras.


Kommer att fasas ut efter övergångsperioden.

Kombinerat NEF-id

Angivet värde ignoreras.


Beräknat värde som är en kombination av Originalordinations-id, Radnummer och Produktradnummer.

Förskrivningsstatus

Får inte ändras, enligt VR104.Förskrivningsstatusorsak

Får inte ändras. 

Kan automatiskt få förändrat värde när en avslutad förskrivning uppdateras enligt R003.UtfärdandedatumFår inte ändras.

Typ av registreringsunderlagFår inte ändras.

Aktuellt formatFår inte ändras.

Första doseringsdag

Obligatorisk för vissa doseringstyper om dospatient, se AFF G.118 (doseringskontroll V.114).

Får inte ändras vid Förskrivningsstatus Avslutad, enligt R002.

Valideras i AFF

För uppdatering av förskrivning som är parallell enligt VR169 gäller:

 • Vid uppdatering av endast den ena av två parallella förskrivningar tillåts inte ändring av datumet på Förskrivning B, enligt R004
 • Vid uppdatering av båda parallella förskrivningarna via resurssamling kontrolleras förändrat datum enligt R007

Obligatorisk. 

Valideras i AFF.

Om doseringsschemat ändras ska första doseringsdag också anpassas så att det speglar det datum då förändrat doseringsschema börjar gälla
Sista doseringsdag

Valfri. Valideras i AFF.

För uppdatering av förskrivning som är parallell enligt VR169 gäller:

 • Vid uppdatering av endast den ena av två parallella förskrivningar tillåts inte ändring av datumet på Förskrivning A, enligt R004
 • Vid uppdatering av båda parallella förskrivningarna via resurssamling kontrolleras förändrat datum enligt R007

Kan även ändras vid Förskrivningsstatus avslutad.
Notat förskrivareFår inte ändras.
Kommer att fasas ut efter övergångsperioden.
SchemastartdagFår inte ändras. Sätts automatiskt enligt VR112.

Patientreferens

Får inte ändras.


Logiskt id ska anges för en patientresurs registrerad i Nationella läkemedelslistan.
Utfärdande förskrivare

Får inte ändras.Se informationsresurs Personal (Utfärdande Förskrivare).
Förskriven handelsvara


Varunummer

Får inte ändras.

Valideras i AFF.Förskrivet läkemedel


NPL-id

Får inte ändras.

Valideras i AFF.NPL-pack-id

Får inte ändras.

Valideras i AFF.Beskrivning artikel

Får inte anges. 

Valideras i AFF.


Fritext, information om förskriven artikel i de fall en specificerad läkemedels- eller handelsvaruartikel saknas.

Finns med krav på presentation, men kommer inte kunna användas aktivt förrän efter en framtida release.

Dosering

Obligatorisk vid förskrivning av läkemedel och teknisk sprit.

Valideras i AFF.


Se informationsresurs Dosering.

Kan i vissa fall även ändras vid Förskrivningsstatus avslutad. Se AFF G.153.

Behandlingsinformation


Senaste datum för uppföljning av behandling

Valfri. Får vara högst 5 år efter utfärdandedatum. Får inte anges samtidigt som senaste datum för avslut av behandling.

Valideras i AFF.


Kan även ändras vid Förskrivningsstatus avslutad.

Senaste datum för avslut av behandling

Valfri. Får vara högst 5 år efter utfärdandedatum. Får inte anges samtidigt som senaste datum för uppföljning av behandling. 

Valideras i AFF.

För uppdatering av förskrivning som är parallell enligt VR169 gäller:

 • Vid uppdatering av endast den ena av två parallella förskrivningar tillåts inte ändring av datumet, enligt R004.
 • Vid uppdatering av båda parallella förskrivningarna via resurssamling kontrolleras förändrat datum enligt R008.

Kan även ändras vid Förskrivningsstatus avslutad.

Behandlingsändamål

Obligatorisk vid förskrivning av läkemedel och teknisk sprit.

Får inte ändras vid Förskrivningsstatus Avslutad enligt R002.

Valideras i AFF. 

Tillåtna tecken kontrolleras enligt FK004.Behandlingsorsak – kod

Obligatorisk vid förskrivning av läkemedel eller teknisk sprit.

Får inte ändras vid Förskrivningsstatus Avslutad enligt R002.

Valideras i AFF.Beskrivning annan behandlingsorsak – klartext

Obligatorisk att ange en beskrivning om behandlingsorsak "Annan" är angiven, vid övriga behandlingsorsaker får ingen beskrivning anges. 

Får inte ändras vid Förskrivningsstatus Avslutad enligt R002.

Valideras i AFF. 

Tillåtna tecken kontrolleras enligt FK004.Expedieringsdetaljer


Sista giltighetsdag

Obligatorisk.

För uppdatering av förskrivning som är parallell enligt VR169 gäller:

 • Vid uppdatering av endast den ena av två parallella förskrivningar tillåts inte ändring av datumet på Förskrivning B, enligt R004
 • Vid uppdatering av båda parallella förskrivningarna via resurssamling kontrolleras förändrat datum enligt R007

Valideras i AFF.


Kan även ändras vid Förskrivningsstatus avslutad.

Dosdispensering

Får inte ändras.Kostnadsställe (arbetsplatskod)

Får inte ändras.

Valideras i AFF.Substitution tillåten

Valfri. Får inte ändras vid Förskrivningsstatus Avslutad, enligt R002.

Valideras i AFF.Förskrivning enligt smittskyddslagen

Obligatorisk. Får inte ändras vid Förskrivningsstatus Avslutad, enligt R002.

Patient förmånsberättigad

Obligatorisk. Får inte ändras vid Förskrivningsstatus Avslutad, enligt R002.

Förmånsvillkor uppfyllda

Obligatorisk om förmånsbegränsning finns på artikeln. Får inte ändras vid Förskrivningsstatus Avslutad, enligt R002.

Valideras i AFF.Apotekets kommentar

Får inte ändras, enligt VR086.

Förskrivarens kommentar

Valfri. Får inte ändras vid Förskrivningsstatus Avslutad, enligt R002.

För patient som har skyddade personuppgifter ignoreras ett eventuellt angivet värde enligt R001.

Tillåtna tecken kontrolleras enligt FK004.Leveransmeddelande

Får inte ändras.

Valideras i AFF.


Kommer att fasas ut efter övergångsperioden.

Expedieringsdetaljer – helförpackning
Expedieringsdetaljer för helförpackning får inte anges vid dosdispenserad förskrivning, enligt VR140.

Expedieringsintervall

Valfri. Får inte ändras vid Förskrivningsstatus Avslutad enligt R002.

Valideras i AFF.

Får inte anges.

Expedieringsintervallsenhet

Valfri. Får inte ändras vid Förskrivningsstatus Avslutad enligt R002.

Valideras i AFF.

Får inte anges.

Antal förpackningar per uttag

Får inte ändras.Får inte anges.

Startförpackning

Valfri. Får inte ändras vid förskrivningsstatus Avslutad enligt R002.

Valideras i AFF.

Får inte anges.

Förskrivet antal uttag

Får inte ändras.Får inte anges.

Första uttag före

Valfri. Får inte ändras vid Förskrivningsstatus Avslutad enligt R002.

Valideras i AFF.

Får inte anges.

Förmånsrelaterad daglig mängd

Får inte ändras enligt VR086.Får inte anges.

Förmånsrelaterad daglig mängd kan ej anges

Får inte ändras enligt VR086.Får inte anges.

Förskriven mängd

Angivet värde ignoreras. Beräknas enligt VR011.Får inte anges.

Förskriven mängd per uttag

Angivet värde ignoreras. Beräknas enligt VR012.Får inte anges.

Nästa uttag inom förmån

Angivet värde ignoreras. Beräknas enligt VR027.Får inte anges.

Antal uttag kvar

Angivet värde ignoreras. Beräknas enligt VR014Får inte anges.
Kvarvarande mängdAngivet värde ignoreras. Beräknas enligt VR013.Får inte anges.

Beslut slutexpediering

Får inte anges.

Mottagande apotek

Får inte ändras.Expedieringsdetaljer – dosdispenseradExpedieringsdetaljer för dosdispensering får inte anges vid helförpackningsförskrivning, enligt VR140.

Bytes ej

Får inte anges.Får inte ändras, enligt VR086.

Akut förändring

Får inte anges.

Obligatorisk. Valideras i VR125. Får inte ändras vid Förskrivningsstatus Avslutad, enligt R002.


AFF-varningFår inte anges.

Metadata förskrivning


TestförskrivningIgnoreras
Värde ärvs från senaste version.
 

Informationsresurs Dosering

För läkemedel och teknisk sprit är dosering obligatoriskt och valideras genom AFF-kontroller.

Se detaljerad information om doseringsparametrar och regler kring dosering i TA 22 – Dosering och administreringssätt.

Informationsresurs Händelse

En händelse måste alltid innehålla information om den som utför händelsen. 

Informationen hanteras i profilen händelse och ska refereras i meddelandehuvud X-Provenance, se Informationsspecifikation – meddelandehuvud.

Tabell 4. Informationsresurs Händelse

Term

Villkor

Kommentar

Händelse-idSätts automatiskt enligt Auto33.

Händelsetidpunkt

Sätts automatiskt enligt Auto07.
HändelsetypObligatorisk. Giltigt värde "Uppdatera förskrivning".
Händelseorsak

Obligatorisk. Anges ur värdemängden Ändringsorsak.

Valideras i AFF.


Beskrivning händelseorsakMåste anges om händelseorsak "Annan" är angiven. Tillåtna tecken kontrolleras enligt FK004.

Resursreferenser

Sätts automatiskt enligt VR105.


UtförareObligatorisk. Se informationsresurs Personal (Förskrivare).
UppdragsgivareFår inte anges, valideras enligt VR107.
 

Informationsresurs Personal

Referens till informationsresurs Personal finns både på Förskrivning och på Händelse, se respektive informationsresurs ovan. Här beskrivs reglerna för informationen på möjliga förekomster vid denna tillämpningsanvisning.

Tabell 5. Informationsresurs Personal

Term

Villkor förskrivning

Villkor händelse

Kommentar

PersonalUtfärdande förskrivareUtförare (Förskrivare)
YrkeskodFår inte ändras.

Obligatoriskt att ange Yrkeskod eller Utökad yrkeskod, enligt VR144.

Valideras mot säkerhetsintyget enligt VR034

Valideringar mot Legitimationsregistret sker i AFF-kontroll.


Utökad yrkeskodFår inte ändras.

Obligatoriskt att ange Yrkeskod eller Utökad yrkeskod, enligt VR144.

Valideras mot säkerhetsintyget enligt VR034

Valideringar mot Legitimationsregistret sker i AFF-kontroll.


LegitimationskodFår inte ändras.

Obligatoriskt för sjuksköterska som saknar individuell förskrivarkod, om ingen legitimationskod angivits kompletteras legitimationskoden enligt VR041.

Valideras mot säkerhetsintyget enligt VR034

Valideringar mot Legitimationsregistret sker i AFF-kontroller.


Individuell förskrivarkodFår inte ändras.

Obligatoriskt att ange antingen Individuell förskrivarkod eller Gruppförskrivarkod.

Valideras mot säkerhetsintyget enligt VR034

Valideringar mot Legitimationsregistret sker i AFF-kontroller.


GruppförskrivarkodFår inte ändras.

Obligatoriskt att ange antingen Individuell förskrivarkod eller Gruppförskrivarkod.

Valideras mot säkerhetsintyget enligt VR034

Valideringar mot Legitimationsregistret sker i AFF-kontroll.


Användar-idFår inte ändras.Får inte anges.
FörnamnFår inte ändras.Obligatorisk. Tillåtna tecken valideras enligt FK003
EfternamnFår inte ändras.Obligatorisk. Tillåtna tecken valideras enligt FK003
TelefonFår inte ändras.Obligatoriskt att ange ett telefonnummer till förskrivares arbetsplats som är tillgängligt för patient enligt VR159. Telefonnummer till förskrivaren är valfritt att ange. 

Högst två telefonnummer kan anges, enligt VR160. Struktur upprepas för varje telefonnummer.

Telefonnummer

Får inte ändras.

Obligatorisk.


Rangordning

Får inte ändras.Obligatorisk.

Tillgänglig för patient

Får inte ändras.

Obligatorisk.


Telefonnummer tillhör

Får inte ändras.

Obligatorisk.

Person – anger att telefonnummer tillhör individ.

Arbetsplats – anger att telefonnummer tillhör arbetsplats.


ArbetsplatsFår inte ändras.

Obligatoriskt att ange information om förskrivares arbetsplats. 


Arbetsplatstyp

Får inte ändras.Obligatorisk. "Vårdenhet" eller "Enskild förskrivare" ska anges, valideras enligt VR110.

Arbetsplats-id

Får inte ändras.

Valfri. Vårdenhetens HSA-id eller ett organisationsnummer kan anges.


Arbetsplats id typ

Får inte ändras.

Obligatorisk om Arbetsplats-id anges. Giltiga värden är "HSA-id" eller "Organisationsnummer".


Arbetsplatsnamn

Får inte ändras.Obligatorisk.
AdressuppgiftFår inte ändras.

Obligatoriskt att ange adressuppgift till förskrivarens arbetsplats. En besöksadress ska anges om möjligt, i andra hand kan en postadress anges.

Endast en adress av varje adresstyp kan anges, enligt VR184.


Adresstyp

Får inte ändras.Obligatorisk.

Adress

Får inte ändras.Obligatorisk.

Postnummer

Får inte ändras.Obligatorisk.

Postort

Får inte ändras.Obligatorisk.

Landskod

Får inte ändras.Får inte anges.
 


3. Regler och kontroller 

3.1. Generella verksamhetsregler

Verksamhetsregler beskriver validering och verksamhetslogik som E-hälsomyndigheten ansvarar för. Generella verksamhetsregler är regler som används i flera tillämpningsanvisningar och finns beskrivna i Generella verksamhetsregler.

Tabell 6. Generella verksamhetsregler i den här tillämpningsanvisningen

Regel-id

Regelnamn

VR015Definition dospatient
VR034Validering av händelsens utförare mot intyget
VR041Komplettera legitimationskod från Legitimationsregistret utifrån personnummer i intyget
VR085Identifiering av doseringstyp
VR086Attribut som aldrig får anges eller ändras av vården
VR099Förändring av dosunderlagets status och version
VR104Kontroll av rätt angiven Förskrivningsstatus för angiven händelsetyp

VR105

Referens till de resurser som påverkats av händelsen
VR106Attribut är inte tillåtet att ange eller förändra
VR107Uppdragsgivare inte tillåten
VR110Kontrollera arbetsplatstyp på arbetsplats

VR111

Definition av villkor för när schemastartdag kan sättas

VR112

Hantering av schemastartdag vid repeterande tillfällesdosering
VR115Kontroll av rätt angivet aktuellt format för angiven händelsetyp

VR124

Kontroll av expedieringsintervallsenhet

VR125

Hantering av akutflaggan

VR140Attribut som inte får anges vid helförpackning respektive dosdispenserad förskrivning
VR144Yrkeskod eller utökad yrkeskod måste anges

VR159

Ett telefonnummer på förskrivarens arbetsplats måste anges

VR160

Antalet telefonnummer till en förskrivare begränsas

VR169Definition parallell förskrivning
VR174Kontroll av Första och Sista doseringsdag på parallella förskrivningar
VR178Kontroll av giltigt anrop vid användning av resurssamling
 

3.2. Automatiska kompletteringar 

Automatisk komplettering innebär att E-hälsomyndigheten tillför information för vissa attribut vid vissa tillfällen. En detaljerad beskrivning av alla automatiska kompletteringar finns i Automatiska kompletteringar.

Tabell 7. Automatiska kompletteringar i den här tillämpningsanvisningen

Id

Regelnamn

Auto06

Versionsnummer för patients läkemedelslista genereras

Auto07

Komplettering av tidpunkt för händelse

Auto08

Generera unikt OR-ordinations-id för ny version av en förskrivning

Auto19

Förskrivningsversion genereras

Auto33

Händelsen kompletteras med ett händelse-id
 

3.3. Specifika verksamhetsregler 

Verksamhetsregler beskriver validering och verksamhetslogik som E-hälsomyndigheten ansvarar för. 

Tabell 8. Specifika verksamhetsregler i denna tillämpningsanvisning

Regel-id

Regelnamn

Beskrivning av regel

Felkod och felmeddelande
R001Förskrivarens kommentar uppdateras inte om patienten har skyddade personuppgifter

Om patienten har skyddade personuppgifter enligt definition i VR175 ignoreras eventuellt ändrat värde i Förskrivarens kommentar, och befintligt värde kvarstår.

Anmärkning
Informationen i fältet Förskrivarens kommentar filtreras bort vid läsning för vården om personen har skyddade personuppgifter. För att inte riskera att användaren omedvetet skriver över ett befintligt värde som denne inte känner till så tillåts inte uppdatering av detta attribut vid skyddade personuppgifter. Filtrering vid läsning av förskrivarens kommentar och vissa andra fält sker enligt FIL017. Se Ändamål, åtkomsttyper, resurser och behörigheter

N/A

R002

Uppdatering av förskrivning med status Avslutad

När en förskrivning med Förskrivningsstatus Avslutad uppdateras kontrolleras att ingen information utöver följande har förändrats:

 • sista giltighetsdag
 • sista doseringsdag
 • senaste datum för avslut av behandling
 • senaste datum för uppföljning av behandling
 • dosering, vid förskrivning som avser helförpackning - samtliga attribut som beskrivs i TA 22 – Dosering och administreringssätt

Anmärkning
En förskrivning som har avslutats kan fortfarande avse en aktuell behandling om förskrivaren inte markerat att patienten ska sluta att använda förskriven artikel enligt doseringen på förskrivningen, dvs. det saknas ett datum för Sista doseringsdag eller ett Senaste datum för avslut av behandling. Om förskrivningen är utgången eller har avslutats på patientens initiativ kan förskrivaren ha skäl att göra vissa uppdateringar kopplat till dosering eller behandlingen, trots att förskrivningen har status Avslutad.

2-25-104  Fält [attributnamn] får inte uppdateras av [VARD,APOTEK] vid ([SCENARIO])
R003Förändring av statusorsak på förskrivning med status avslutad

Förskrivningsstatusorsak sätts automatiskt när senaste datum för avslut av behandling eller sista doseringsdag uppdateras på en avslutad förskrivning, enligt nedan regler:

1. Om senaste datum för avslut av behandling har ändrats och det nya värdet är dagens datum sätts Förskrivningsstatusorsak till ”Behandling avslutad momentant”.

2. Om senaste datum för avslut av behandling inte har ändrats, men sista doseringsdag har ändrats och det nya värdet är dagens datum sätts Förskrivningsstatusorsak till ”Dosering avslutad momentant”.

3. I övriga fall behåller förskrivningen befintlig Förskrivningsstatusorsak.

N/A
R004

Datum på en parallell förskrivning som endast kan ändras via resurssamling


När en förskrivning som är parallell enligt definition i VR169 uppdateras och endast den tidigare av de två parallella förskrivningarna (Förskrivning A) anges så sker följande kontroller beroende på vilken av de två parallella förskrivningarna som ska uppdateras:

 • Om det är den första av de två parallella förskrivningarna (Förskrivning A) som uppdateras kontrolleras att Sista doseringsdag och Sista giltighetsdag inte har ändrats.
 • Om det är den senare av de två parallella förskrivningarna (Förskrivning B) som uppdateras kontrolleras att Första doseringsdag inte har ändrats.
 • Senaste datum för avslut av behandling får inte uppdateras, gäller båda parallella förskrivningar.

Kommentar:

Om båda parallella förskrivningarna uppdateras via resurssamling är uppdatering av datumen möjlig. Kontroll sker då enligt R007 för Första och Sista doseringsdag, och enligt R008 för Senaste datum för avslut av behandling.

2-25-711 Sista doseringsdag får inte uppdateras på parallell förskrivning med pågående användning.

2-25-712 Sista giltighetsdag får inte uppdateras på parallell förskrivning med pågående användning.

2-25-713 Första doseringsdag får inte uppdateras på parallell förskrivning med framtida användning.

R007Kontroll av Första och Sista doseringsdag vid uppdatering av parallella förskrivningar via resurssamling

När förskrivningen som ska uppdateras är parallell enligt definition i VR169 och ingår i en resurssamling där även den andra parallella förskrivningen ingår och har händelsetyp Uppdatera förskrivning angiven, då sker kontroller mellan de parallella förskrivningarna för att säkerställa att ändringen inte skapar ett uppehåll eller överlappning i användningen. 

Kontroll av första och sista doseringsdag och hur de förhåller sig mellan Förskrivning A och förskrivning B sker enligt regler i VR174

2-25-730 Sista doseringsdag måste ha ett värde.

2-25-726 Första doseringsdag på förskrivning med framtida användning ska vara senare än dagens datum.

2-25-727 Första doseringsdag på förskrivning med framtida användning ska vara senare än den tidigare förskrivningens första doseringsdag.

2-25-728 Första doseringsdag på förskrivning med framtida användning ska ligga en dag efter Sista doseringsdag på tidigare förskrivning.

2-25-729 Första doseringsdag måste ha ett värde.

R008Kontroll av Senaste datum för avslut av behandling vid uppdatering av parallella förskrivningar via resurssamling

När förskrivningen som ska uppdateras är parallell enligt definition i VR169 och ingår i en resurssamling där även den andra parallella förskrivningen ingår och även den har händelsetyp Uppdatera förskrivning angiven kontrolleras följande:

Om tidigare förskrivning (Förskrivning A) har ett angivet värde för Senaste datum för avslut av behandling kontrolleras att samma värde finns angivet på förskrivning med framtida användning (Förskrivning B).

2-25-818 Förskrivning med framtida användning måste ha samma Senaste datum för avslut av behandling som tidigare förskrivning.

3.4. AFF-kontroller och kontrollsamlingar

Automatiska format- och författningskontroller (AFF-kontroller) är valideringar som säkerställer kvaliteten på informationen i Nationella läkemedelslistan. AFF-kontrollerna och kontrollsamlingarna beskrivs detaljerat på sidan Automatiska format- och författningskontroller (AFF-kontroller).

Vid ändra och uppdatera förskrivning körs KORR-kontrollerna.

3.5. Formatkontroller

E-hälsomyndigheten gör formatkontroller på vissa attribut i Nationella läkemedelslistan. Nedan listas de formatkontroller som används i den här tillämpningsanvisningen. Formatkontrollerna beskrivs detaljerat på sidan Formatkontroller i Nationella läkemedelslistan.

Tabell 9. Formatkontroller som används i denna tillämpningsanvisning

Regel-id

Regelnamn

FK003Tillåtna tecken i namnfält
FK004Enkel textvalidator
 

4. Presentationskrav

Inga specifika presentationskrav finns för denna tillämpningsanvisning.

4.1. Rekommendationer

REKOMMENDATION

Uppdatering av förskrivning med förskrivningsstatus Avslutad

 • Om uppdatering av dosering ska ske på en förskrivning med förskrivningsstatus Avslutad bör detta endast tillåtas om förskrivningen är den senaste förskrivningen i sin förskrivningskedja, eller om eventuell senare förskrivning har status Makulerad. Syftet med detta är att hindra att användare av misstag uppdaterar doseringen på en äldre förskrivning i samma kedja, och inte på den senaste. Behov att uppdatera doseringen på en Avslutad förskrivning kan finnas när användningen fortfarande pågår, dvs det saknas en passerad sista doseringsdag eller senaste datum för avslut av behandling. Förskrivningen kan då avse ett läkemedel som patienten har hemma och fortfarande ska använda även om själva förskrivningen har status Avslutad.Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster. 
1.12022-03-30

Ny regel R003 Förändring av statusorsak på förskrivning med status avslutad, referens till regeln på attribut Förskrivningsstatusorsak.

"Enskild förskrivare" tillkommit som nytt möjligt värde för arbetsplatstyp.

Tydliggjort att eventuellt angivet värde ignoreras för dessa attribut som kompletteras automatiskt: Förskriven mängd, Förskriven mängd per uttag, Nästa uttag inom förmån, Antal uttag kvar, Kvarvarande mängd.

1.22022-05-25Mindre justeringar för ensning.
1.32022-11-10Ändringar införda för parallella förskrivningar:

 • Text om parallella under verksamhetsbeskrivning
 • R004 - Datum som inte får ändras om förskrivningen är den framtida av två parallella vid enskilt anrop (ej anropslista).
 • R007 - Kontroll av ändrade datum för övergång i användning vid uppdatering av parallella via anropslista. 
 • Nya verksamhetsregler VR169 (definition parallella) samt VR178 (regler anropslista)
 • Referens till nya regler på attributen Första doseringsdag, Sista doseringsdag och Sista giltighetsdag.

Ny regel R001, vid uppdatering av förskrivning för patient med skyddade personuppgifter.

Förbättringar dokumentation

 • I kapitel 3.3 Specifika verksamhetsregler:
  • Lagt till kolumn för felkod och felmeddelande
 • I kapitel 2.4 Efterfrågad information uppdaterat information om FHIR-Operation
 • I avsnitt meddelandehuvud ersatt regler med hänvisning till tillämpningsmönster i Informationsspecifikation meddelandehuvud.
 • Kommentar tillagd för attributet första doseringsdag.
1.42022-11-24Lagt in felkod och felmeddelande för verksamhetsregel R002
1.52023-05-04
 • Förtydligat i R002 att dosering på en avslutad förskrivning endast kan ändras på förskrivning som avser helförpackning.
 • Länk till information om användning av resurssamling, samt rekommendation om dess användning vid parallella förskrivningar inlagt under Delfunktion 1.

1.62023-08-24
 • Ny kontroll i R004 som innebär att för en förskrivning som är parallell kan Senaste datum för avslut av behandling endast uppdateras via resurssamling.
 • Ny regel R008 som kontrollerar Senaste datum för avslut av behandling vid uppdatering av parallella förskrivningar. Om tidigare förskrivning har ett angivet datum ska det som anges på förskrivningen med framtida användning stämma överens med detta datum.
 • Stycke tillagt under nytt avsnitt 4.1 Rekommendationer gällande Uppdatering av förskrivning med förskrivningsstatus Avslutad.
1.72023-11-09
 • På raden för Dosering i tabell 3 Informationsresurs förskrivning förtydligat kommentar med referens till AFF G.153 som definierar när ändring får ske.
 • Lagt till Kombinerat NEF-id under rubrik NEF-id.
1.82024-02-22
 • Ensat regler i tabell 5 Informationsresurs Personal
1.92024-05-06
 • R007: justering av lydelse då logiken har flyttats till VR174.
 • Nytt attribut testförskrivning tillagt.