TA 52 – Backa eller kreditera uttag pappersrecept – Apotek

Denna tillämpningsanvisning beskriver hur expedierande apotekspersonal kan backa eller kreditera ett uttag som registrerats i Nationella läkemedelslistan, där expedieringsunderlaget är ett pappersrecept. 

1. Verksamhetsbeskrivning

Syftet med denna tillämpningsanvisning är att beskriva hur expedierande apotekspersonal kan backa eller kreditera ett uttag registrerat i Nationella Läkemedelslistan vars expedieringsunderlag är i pappersformat och inte finns registrerat i Nationella läkemedelslistan (hädanefter kallat "uttag pappersrecept"). Backning av uttag pappersrecept är möjligt innan något läkemedel har lämnats ut till patient.  Kreditering av ett uttag pappersrecept utförs då en patient av olika anledningar har rätt att återlämna läkemedel som patienten fått expedierad på apotek.

Backning eller kreditering av uttag pappersrecept kan utföras av apotek som tillhör eller historiskt tillhörde samma apotek eller apoteksaktör som det apotek som registrerat uttaget.

(warning) En backning eller kreditering går inte att ångra, detta innebär att om en felaktig backning eller kreditering har genomförts måste ett nytt uttag pappersrecept registreras. 

1.1. Behörighetsroller

Följande behörighetsroller berörs av denna tillämpningsanvisning:

 • Farmaceut på apotek
 • Icke-legitimerad apotekspersonal

En definition av behörighetsrollerna finns på sidan Roller.

1.2. Termer och definitioner

En beskrivning av samtliga termer som används i denna tillämpningsanvisning går att hitta på sidan Termer och begrepp i Handboken.

1.3. Resurser 

I tabell 1 listas de informationsresurser, FHIR-Resurser och FHIR-Profiler som ska användas för denna tillämpningsanvisning. Se Generell beskrivning av FHIR för en mer generell beskrivning av FHIR-Resurser och FHIR-Profiler i Nationella läkemedelslistan.

Tabell 1. Informationsresurser

Informationsresurs

FHIR-Resurs

FHIR-Profil

ExpeditionBundleNLLDispatch
Uttag pappersrecept

MedicationDispense

NLLDispensePaperPrescription

HändelseProvenance

NLLProvenance

Specialiserad profil
NLLProvenanceMedicationDispense

Personal

PractitionerNLLPractitioner
PatientPatientNLLPatient

2. Delfunktioner och varianter av tillämpningsanvisningen

2.1. Förkrav

Innan delfunktionen (delfunktionerna) kan tillämpas måste följande krav vara uppfyllda:

2.2. Delfunktion 1 – Backa eller kreditera uttag pappersrecept

Variant 1.1 Backa eller kreditera uttag pappersrecept

Funktion för att backa eller kreditera ett tidigare registrerat uttag pappersrecept.

KRAV Krav-ID: 52:1:1.1

Beskrivning av tillämpning

Expedierande apotekspersonal backar eller krediterar ett uttag pappersrecept som registrerats i Nationella läkemedelslistan. I anropet anges om det är en backning eller kreditering som avses. Hela uttaget backas eller krediteras alltid det vill säga det går inte att backa eller kreditera delar av ett uttag pappersrecept. 

 • en backning görs då ingen vara utlämnats till patient och ingen rapportering till HKDB eller FOTA har skett
 • en kreditering görs då varan lämnats ut till patient, försäljningen har också rapporterats till FOTA samt till HKDB om uttaget gjorts inom förmån.

För att få utföra en backning eller kreditering ska apoteket tillhöra samma apotek eller historiskt tillhört samma apoteksaktör som det apotek där uttaget utfördes.

Information som krävs för att backa eller kreditera ett uttag pappersrecept och de kontroller som görs av informationen finns under kapitel 2.3. Efterfrågad information samt 3. Regler och kontroller

2.3. Efterfrågad information 

Informationsresurs Meddelandehuvud

Information i meddelandehuvudet ska för denna tillämpningsanvisning anges enligt regler tillämpningsmönster 2.3 Skapa eller uppdatera resurser som beskrivs i Informationsspecifikation – meddelandehuvud.

Informationsresurs Resurssamling

Om flera uttag pappersrecept backas eller krediteras samtidigt används en resurssamling för att hålla ihop de uttag pappersrecept som ska backas eller krediteras i en transaktion. Se informationsspecifikation Resurssamling-bundle.

Informationsresurs Uttag pappersrecept

Informationsresurs för Uttag pappersrecept innehåller information om uttaget samt om förskrivningen som expedieras.

Tabell 2. Attribut informationsresurs Uttag pappersrecept

Term

Villkor

Kommentar

Logiskt id för uttag pappersreceptFår inte ändrasAtt uttaget går att backa kontrolleras enligt R002
Uttagsversion för uttag pappersreceptIgnoreras

Sätts automatiskt av E-hälsomyndigheten
Expeditions-id

Ignoreras

Om flera uttag backas eller krediteras samtidigt kontrolleras att de ingick i samma expediering enligt R002.

Aktörens expeditions-id

Valfritt,
att det är samma id för alla uttag som backas eller krediteras samtidigt kontrolleras i VR165

När ett backat eller krediterat uttag pappersrecept visas hämtas värde från när uttaget registrerades. 

REKOMMENDERAS
Samma id som angavs vid expediering kan anges 

Aktörens expeditionsradnummer

Valfritt

När ett backat eller krediterat uttag pappersrecept visas, hämtas värde från när uttaget registrerades 

REKOMMENDERAS
Samma radnummer som angavs vid expediering kan anges 

Aktörens krediterande expeditionsradnummer

Ignoreras

När ett backat eller krediterat uttag pappersrecept visas, returneras värdet om angivet.

ExpeditionstidpunktIgnoreras

När ett backat/krediterat uttag pappersrecept visas hämtas värde från när uttaget registrerades.

Krediterande expeditions-id

Backa uttag:
Antingen anges Krediterande expeditions-id eller så kompletteras det enligt VR133 av EHM.

Kreditera uttag:
Obligatoriskt 

Om Krediterande Expeditions-id anges kontrolleras att

 • det är unikt VR189
 • samma expeditions-id är angivet för  alla ingående uttag i expedieringen kontrolleras enligt VR133.

Backa uttag

 • Uttag pappersrecept ska backas om det inte är rapporterat till FOTA eller HKDB.

Kreditera uttag

 • Vid kreditering ska samma krediterande Expeditions-id användas i rapportering till FOTA och HKDB. 

HamtaExpeditionsIdService

 • Krediterande expeditions-id hämtas med tjänsten HamtaExpeditionsIdService
Krediteringstidpunkt

Obligatoriskt.

Att det är samma tidpunkt för alla uttag som backas eller krediteras samtidigt kontrolleras i VR166

Handelsvara

Varunummer

n/a


Läkemedel

NPL-id

IgnorerasNPL-id sparas inte på uttag behöver därför ej anges vid backning eller kreditering.

NPL-pack-id

Får inte ändras


UttagstypObligatoriskt att ange en uttagstyp

Helförpackningsuttag

Får inte ändras


Dosdispenserat uttag

Får inte ändras

Utgående attribut

 • Dosdispenserade uttag kan inte registreras som uttag pappersrecept.
 • Inga dosdispenserade uttag pappersrecept förekommer i NLL.

Expedierad startförpackning

Får inte ändras

Kodvärde "TF" anges för uttag med startförpackning
Antal expedierade förpackningar

Ignoreras

Hela uttaget backas eller krediteras enligt R003

Expedierad mängd

Ignoreras

Hela uttaget backas eller krediteras enligt R003

Doseringsinstruktion

Får inte ändras

Giltiga tecken kontrolleras enligt FK004
FörmånsvalIgnoreras

Förmånsval sparas inte för uttag pappersrecept.

Generikautbyte utförtIgnoreras

Generikabyte utfört sparas inte för uttag pappersrecept.

UttagsstatusObligatoriskt, status borttaget ska anges kontrolleras i VR151
Accepterade varningarIgnoreras

Inte relevant vid backning och kreditering

Förskrivningsinformation
Information om förskrivningen
Utfärdande förskrivare (inbäddad resurs)Obligatoriskt

Se inbäddad informationsresurs Personal (Förskrivare).

Ufärdandedatum

Ignoreras

Utfärdandedatum sparas inte för uttag pappersrecept.

Typ av registreringsunderlagIgnorerasKostnadsställe (arbetsplatskod)Får inte ändras


Substitution tillåten

Ignoreras


Substitution tillåten sparas inte för uttag pappersrecept

Första uttag föreIgnorerasFörsta uttag före sparas inte för uttag pappersrecept.

Patientreferens

Får inte ändras

Obligatoriskt när patienten har personnummer.

Patient (inbäddad resurs)
Obligatorisk att ange om patientreferens saknas.

Inbäddad resurs för patient som saknar personnummer. Se profil för Patient – NLLPatient.

Födelsedatum

Får inte ändras


Förnamn

Får inte ändras


Efternamn

Får inte ändras


Fullständigt namn

Får inte ändrasFullständigt namn kan förekomma istället för förnamn och efternamn för uttag pappersrecept skapade före release 21.0 samt för uttag pappersrecept som skapas via 17.1-tjänster.

Kön

Ignoreras


Informationsresurs Händelse 

Händelsen anges enligt informationsspecifikation – Händelse – NLLProvenance och ska refereras i meddelandehuvud i attributet X-Provenance.

Tabell 3. Attribut informationsresurs Händelse

Kravterm

Villkor

Kommentar

Händelse-idKompletteras enligt Auto42

Händelsetidpunkt

Ignoreras
Sätts automatiskt till tidpunkt för registrering av backning eller kreditering.
Händelsetyp

Obligatorisk.
Giltiga värden "Kreditera" eller "Backa uttag"

Backning och kreditering får inte utföras i samma transaktion se R007
Händelseorsak

Ignoreras


Beskrivning händelseorsakObligatorisk om händelsetyp kreditera. Valfritt vid händelsetyp backa uttag.

Tillåtna tecken kontrolleras enligt FK004

Resursreferenser

Ignoreras


UtförareObligatoriskInbäddad resurs, se informationsspecifikation Personal – NLLPractitioner
UppdragsgivareIgnoreras

Informationsresurs Personal

Anges enligt informationsspecifikation Personal – NLLPractitioner. Utfärdande förskrivare är en inbäddad resurs i uttag pappersrecept. Expedierande apotekspersonal är en inbäddad resurs som utförare på händelsen. 

Tabell 4 - Attribut informationsresurs Personal

Term

Villkor

Personal

Utfärdande förskrivare

Utförare – Expedierande apotekspersonal 
Farmaceut på apotek eller icke-legitimerad apotekspersonal

Yrkeskod

Får inte ändras

Obligatoriskt att ange Yrkeskod eller utökad yrkeskod

Valideras mot säkerhetsintyget enligt VR146 och mot Legitimationsregistret (FORS) enligt VR145

Utökad yrkeskodFår inte ändras

Obligatoriskt att ange Yrkeskod eller utökad yrkeskod

Valideras mot säkerhetsintyget enligt VR146 och mot Legitimationsregistret (FORS) enligt VR145

Legitimationskod

Ignoreras

Obligatorisk för Farmaceut på apotek enligt VR145, om ingen legitimationskod angivits kompletteras legitimationskoden enligt VR162.

Valideras mot säkerhetsintyget enligt VR146

Valideras mot Legitimationsregistret(FORS) enligt VR145

Kommentar:

Anges inte för icke-legitimerad apotekspersonal eller farmaceut med förordnande.

Individuell förskrivarkod

Får inte ändras

Får inte anges
GruppförskrivarkodFår inte ändrasFår inte anges
Användar-idIgnorerasObligatoriskt
Efternamn

Får inte ändras

Obligatoriskt

FörnamnFår inte ändrasObligatoriskt
Fullständigt namn

Får inte ändras

Ignoreras

Telefon


Inga kontaktuppgifter till apotekspersonal kan sparas.

Tillgänglig för patient

IgnorerasIgnoreras

Telefonnummer

IgnorerasIgnoreras

Telefonnummer tillhör

IgnorerasIgnoreras

Rangordning

IgnorerasIgnoreras
Arbetsplats
Alla uppgifter om arbetsplatsen och dess kontaktuppgifter för apotek hämtas från Expeditionsställeregistret vid läsning utifrån angiven GLN-kod på arbetsplatsen.
Angivna värden ignoreras

Arbetsplats-id

Ignoreras

Obligatoriskt.
Apotekets GLN kod ska anges.

Att GLN-koden är giltigt valideras mot Expeditionsställeregistret enligt VR132 och mot intyget i VR158.

Arbetsplats-id typ

Ignoreras

Ignoreras.
Autokompletteras med "GLN" vid hämtning.

Arbetsplatsnamn

Får inte ändras

Ignoreras.
Autokompletteras från Expeditionsställeregistret hämtning.

Arbetsplatstyp

Ignoreras

Ignoreras.
Autokompletteras med "Apotek" vid hämtning.

AdressuppgiftAdressuppgift till förskrivarens arbetsplats får inte ändras

Alla uppgifter om arbetsplatsen och dess kontaktuppgifter för apotek hämtas från Expeditionsställeregistret vid läsning utifrån angiven GLN-kod på arbetsplatsen, angivna värden ignoreras

Adresstyp

IgnorerasIgnoreras.
Sätt till "besöksadress" vid hämtning

Adress

Får inte ändrasIgnoreras.
Autokompletteras från Expeditionsställeregistret
vid hämtning.

Postort

Får inte ändrasIgnoreras.
Autokompletteras från Expeditionsställeregistret
vid hämtning.

Postnummer

Får inte ändrasIgnoreras.
Autokompletteras från Expeditionsställeregistret
vid hämtning.

Landskod

Ignoreras

Ignoreras.

3. Regler och kontroller

3.1. Generella verksamhetsregler

Verksamhetsregler beskriver validering och verksamhetslogik som E-hälsomyndigheten ansvarar för. Generella verksamhetsregler är de som används i flera tillämpningsanvisningar. Reglerna finns beskrivna i Generella verksamhetsregler.

Tabell 5. Generella verksamhetsregler som används i denna tillämpningsanvisning

Regel-id

Regelnamn

VR102Kontroll av att dubblettanrop inte sker från anropande system
VR132Validering av anropande apotek mot Expeditionsställeregistret för uttag pappersrecept
VR133Hantera expeditions-id eller krediterande expeditions-id för uttag pappersrecept
VR145Validering av legitimation mot Legitimationsregistret för apotekspersonal vid hantering av uttag pappersrecept
VR146Validering av händelsens utförare mot intyget vid uttag pappersrecept
VR151Kontrollera uttagsstatus
VR158Validering av anropande apotek mot intyget för uttag pappersrecept
VR162

Komplettera legitimationskod från Legitimationsregistret utifrån personnummer i intyget för uttag pappersrecept

VR165Kontroll av aktörens expeditions-id för uttag pappersrecept
VR166Kontroll av expeditionstidpunkt för uttag pappersrecept
VR189Kontrollera att Expeditions-id eller Krediterande expeditions-id är unikt 

3.2. Automatiska kompletteringar 

Automatisk komplettering innebär att E-hälsomyndigheten tillför information för vissa attribut enligt specificerade regler. Reglerna finns beskrivna i Automatiska kompletteringar

Tabell 6. Automatiska Kompletteringar som används i denna tillämpningsanvisning

Id

Beskrivning

Auto42Uttag pappersrecept kompletteras med ett händelse-id

3.3. Specifika verksamhetsregler 

Verksamhetsregler beskriver validering och verksamhetslogik som E-hälsomyndigheten ansvarar för. 

Tabell 7- Specifika verksamhetsregler

Regel-id

Regelnamn

Beskrivning av regel

Felkod och felmeddelande
R002

Kontroll att uttag som ska backas eller krediteras finns och har rätt status och tillhörde samma expedition

Kontroller som utförs på uttag pappersrecept som backas eller krediteras:

 • Kontrollera att uttaget finns registrerat som pappersrecept i Nationella läkemedelslistan
  (identifieras med Logiskt id för uttag pappersrecept)
 • Kontrollera att uttagsstatus är expedierat
 • Vid backning eller kreditering måste alla uttag tillhört samma expediering

Kommentar
Hur länge ett uttag kan backas eller krediteras avgörs av respektive apoteksaktör.

2-25-114 Uttaget som ska backas kunde inte hittas.

2-25-115 Om flera uttag backas samtidigt måste de ha ingått i samma expedition.

2-25-116 Ett uttag kan bara backas en gång.

R003Hela uttaget backas eller krediteras

Backning och kreditering måste alltid omfatta hela uttaget, delar av ett uttag kan inte backas/krediteras.

Kommentar
En backning ska betraktas som en "rollback" av ett tidigare registrerat uttag. Om backning endast gäller 1 av t.ex. 4 expedierade förpackningar behöver apoteket göra en ny expediering för de 3 förpackningar som inte backas.

N/A
R004Apotek som får utföra backning eller kreditering

En backning eller kreditering av uttag får endast utföras från apotek som tillhör eller historiskt tillhörde samma apotek eller apoteksaktör som det apoteket som registrerade uttaget. Kontrolleras mot Expeditionsställeregistret.

2-25-119 Borttag endast tillåtet för den aktör som utfört ursprunglig expedition.
R007

Backa uttag och kreditera uttag kan inte utföras i samma transaktion

Olika händelsetyper kan inte utföras samtidigt.


2-25-120 Inte tillåtet att blanda skapa med borttag av LFPoster.

3.4. AFF-kontroller och kontrollsamlingar

Inga AFF-kontroller utförs vid backning eller kreditering av uttag pappersrecept.

3.5. Formatkontroller

E-hälsomyndigheten gör formatkontroller på vissa attribut i Nationella läkemedelslistan. Reglerna finns beskrivna i Formatkontroller.

Tabell 8. Formatkontroller som används i denna tillämpningsanvisning

Id

Beskrivning

FK004Enkel textvalidator

4. Presentationskrav

Inga specifika presentationskrav finns för denna tillämpningsanvisning.

Versionshistorik

VersionDatumKommentar
1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster
1.12022-03-30

Förtydligande i krav:

 • Förtydligat regel R002
 • Språkliga förbättringar för bättre läsbarhet

Nya regler

 • VR102 - Kontroll av att dubblettanrop inte sker från anropande system
 • VR165 - Kontroll av aktörens expeditions-id för uttag pappersrecept
 • VR166- Kontroll av expeditionstidpunkt för uttag pappersrecept
1.22022-05-25

Förtydliganden i krav

 • Språkliga förbättringar och ensning av dokument

Funktionella ändringar

 • Formatkontroll FK004 - Enkel textvalidator, tillagd för attributet doseringsinstruktion
 • Profilerat om hur landskod ska anges för uttag pappersrecept.

  • Landskod utfärdande utgår som attribut i Uttag pappersrecept – NLLDispensePaperPrescription .
  • Landskod i Personal -NLL Practioner ska användas istället.
1.32022-08-16

Förtydligat att dosdispenserat uttag är ett utgående attribut

 • Dosdispenserade uttag kan inte registreras som uttag pappersrecept.
 • Inga dosdispenserade uttag pappersrecept förekommer i NLL
1.4 2022-11-10

Förbättringar dokumentation

 • I kapitel 3.3 Specifika verksamhetsregler lagt till kolumn för felkod och felmeddelande
 • I kapitel 2.3 Efterfrågad information uppdaterat information om meddelandehuvud
 • Språkliga förbättringar
 • Tagit bort Auto41, ej tillämpbar i externt gränssnitt.
1.52023-05-04

Förbättringar dokumentation

 • Ändrat namn på kapitel Informationsresurs expediering till Informationsresurs resurssamling.
 • Lagt till symboler för krav.
 • Mindre språkliga förbättringar för ökad läsbarhet.
1.2023-11-09

Uppdateringar:

 • Vid backa uttag är det nu möjligt att antingen ange ett krediterande expeditions-d eller låta EHM autokomplettera.
 • VR189 har ersatt regel R008

Förbättringar dokumentation

 • Uppdaterat och förtydligat inledning
 • Förtydligat beskrivning i variant Variant 1.1 Backa uttag och kreditera uttag pappersrecept
 • Ensat ordning på attribut med uttag
 • Förtydligande av krav under hanterad information för följande attribut (ensat med backning  av  uttag)
  • Logiskt id för uttag
  • Uttagsversion för uttag pappersrecept
  • Aktörens Expeditions-id
  • Expeditionstidpunkt
  • NPL-id
  • Startförpackning
 • Mindre språkliga förbättringar
1.72024-02-22

Uppdateringar

 • Nytt attribut Aktörens krediterande expeditionsradnummer införs till release 21.9
 • Förändrad hantering av attribut vid backa uttag eller kreditera uttag
  • Typ av registreringsunderlag ärvs från registrerat uttag
  • Landskod ignoreras

 Förbättringar dokumentation

 • Under Informationsresurs personal, förtydligat hantering av legitimationskod, yrkeskod och utökad yrkeskod.
1.82024-05-06

Förändringar

 • Under Informationsresurs personal,  tillägg att legitimationskod inte anges för Farmaceut med förordnande.