TA 27 – Ersätta förskrivning – Apotek


Denna tillämpningsanvisning beskriver hur expedierande apotekspersonal på dosapotek kan ersätta en förskrivning i Nationella läkemedelslistan.1. Verksamhetsbeskrivning

Syftet med denna tillämpningsanvisning är att beskriva hur expedierande apotekspersonal på dosapotek kan ersätta en förskrivning i Nationella läkemedelslistan.

Expedierande personal på dosapotek kan på uppdrag av en förskrivare ersätta en förskrivning för en patient med dossamtycke (dospatient).

När en förskrivare ska förändra en pågående behandling eller förändra annat innehåll i en förskrivning som avser läkemedel eller annan vara ska det vara möjligt för expedierande apotekspersonal att på uppdrag av förskrivaren ersätta en befintlig förskrivning. Den nya förskrivningen som skapas då man använder funktionen avser antingen en förändring av pågående användning eller återinsättning av ett läkemedel som patienten tidigare har använt. Patienten får tillgång till en ny förskrivning med ytterligare uttag.

Om förskrivningen som ska ersättas avser ett läkemedel med sjuställig ATC-kod krävs att den nya förskrivningen har samma ATC-kod. Då en förskrivare väljer att ersätta en förskrivning avslutas den befintliga förskrivningen samtidigt som det skapas en ny förskrivning. Båda förskrivningarna kommer ingå i samma förskrivningskedja vilket ger en bättre spårbarhet och historik över hur förskrivningar inom samma behandling har förändrats över tid.

När förskrivningen som ska ersättas är en parallell förskrivning gäller särskilda regler för hantering, se variant 1.2. En förskrivning är parallell om den har någon av statusarna aktiv, parkerad eller slutexpedierad och är kopplad till en annan förskrivning i samma förskrivningskedja med någon av dessa statusar.

1.1. Behörighetsroller

Följande behörighetsroller berörs av denna tillämpningsanvisning:

 • Farmaceut på apotek

 • Icke-legitimerad apotekspersonal.

En definition av behörighetsrollerna finns på sidan Roller.

1.2. Termer och definitioner

En beskrivning av samtliga termer som används i denna tillämpningsanvisning går att hitta på sidan Termer och begrepp i Handboken.

1.3. Resurser 

I tabell 1 nedan listas de informationsresurser, FHIR-resurser och FHIR-profiler som ska användas vid ersätta förskrivning. Se Generell beskrivning av FHIR för en mer generell beskrivning av FHIR-resurser och FHIR-profiler i Nationella läkemedelslistan.

Tabell 1. Informationsresurser för Ersätta förskrivning apotek

Informationsresurs

FHIR-Resurs

FHIR-Profil

FörskrivningMedicationRequest

NLLMedicationRequest

Personal

Practitioner

NLLPractitioner

PatientPatientNLLPatient
HändelseProvenance

NLLProvenance

Specialiserad profil 
NLLProvenanceMedicationRequestOther

DoseringDosageNLLDosage
 

2. Delfunktion och varianter av tillämpningsanvisningen

2.1. Förkrav

Innan en delfunktion kan tillämpas måste följande krav vara uppfyllda:

2.2. Delfunktion 1 – Ersätt förskrivning för patient med personnummer – med aktivt dosunderlag (dospatient)

Expedierande personal på dosapotek har för en dospatient valt en befintlig förskrivning som efter överenskommelse med en förskrivare ska ersättas i samma kedja. Om befintlig förskrivning är aktiv innebär det att en pågående enskild läkemedelsbehandling, eller användning av annan vara, ska förändras. Om befintlig förskrivning är avslutad innebär en ersättning att en avslutad användning återupptas. Användaren anger information för en ny förskrivning och anger att den avser ersätta patientens befintliga förskrivning.

I varianter under denna delfunktion kan resurssamling i vissa fall användas för att hantera flera förskrivningar i samma transaktion. Se Resurssamling - Bundle samt VR178 på sidan Generella verksamhetsregler för mer information om användning av resurssamling.

REKOMMENDATION Vid hantering av parallella förskrivningar rekommenderas att resurssamling alltid används.

Variant 1.1 Ersätt förskrivning

Krav-ID: 27:1:1.1

Beskrivning av tillämpning

Användaren har valt en befintlig förskrivning att ersätta för en patient som är aktiv dospatient. Användaren anger information för en ny förskrivning och att den avser ersätta patientens befintliga förskrivning. Patientens dosunderlag ändrar status till Ej godkänt för att se till att patientens förskrivningar ses över igen innan expediering sker, enligt VR099.

För att kunna markera avslut av en dosdispenserad förskrivning som en akut förändring måste tidigare förskrivning avslutas innan den ersätts, det kan ske i samma transaktion som ersättningen genom att använda resurssamling. 

Information som krävs för att skapa förskrivningen och kontroller som görs av informationen finns under avsnitt 2.4 Efterfrågad information samt 3. Regler och kontroller.

Variant 1.2 Ersätt parallell förskrivning

Krav-ID: 27:1:1.2

Beskrivning av tillämpning

För en patient med aktivt dosunderlag har användaren valt två förskrivningar som är parallella enligt definition i VR169 som ska ersättas med en ny förskrivning. Användaren anger information för ny förskrivning (Förskrivning C) och att den ska ersätta patientens befintliga förskrivningar.

Om resurssamling inte används får den första parallella förskrivningen (Förskrivning A) automatiskt status avslutad och den senare parallella förskrivningen (Förskrivning B) får antingen status avslutad eller makulerad, beroende på om uttag har gjorts eller inte. De befintliga förskrivningarna (A och B) ersätts av den nya aktiva förskrivningen (C) i samma kedja. Patientens dosunderlag ändrar status till Ej godkänt för att se till att patientens förskrivningar ses över av expedierande apotekspersonal innan expediering sker, enligt VR099.

För att kunna markera avslut av en dosdispenserad förskrivning som en akut förändring måste tidigare förskrivningar avslutas innan de ersätts, det kan ske i samma transaktion som ersättningen genom att använda resurssamling. 

Information som krävs för att skapa förskrivningen och kontroller som görs av informationen finns under avsnitt 2.4 Efterfrågad information samt 3. Regler och kontroller.

2.3. Delfunktion 2 – Kontrollera förskrivning

Variant 2.1 Kontrollera förskrivning

Krav-ID: 27:2:2.1

Beskrivning tillämpning

Med hjälp av funktionen Kontrollera förskrivning får expedierande apotekspersonal möjlighet att bedöma och korrigera eventuella fel eller varningar innan ersättning genomförs. Genom att ange den information som krävs för Ersätta förskrivning enligt 2.4 Efterfrågad information tillsammans med FHIR-operationen $verify valideras förskrivningens information enligt regler i AFF-kontrollsamlingen REG. Ingen information kompletteras eller sparas.

2.4. Efterfrågad information 

FHIR-operation

FHIR-operationen kontrollera förskrivning $verify ska användas vid funktion i Variant 2.1 Kontrollera förskrivning.
Beskrivning av attribut och information om hur anrop utförs beskrivs i 
informationsspecifikation för Kontrollera uttag eller förskrivning - $verify.

Tabell 2. Attribut kontrollera förskrivning

Term

villkor

Förskrivning

Obligatoriskt indata
UttagN/A
Uttag pappersreceptN/A
ExpedieringN/A
AFF resultatReturneras alltid
AFF FelReturneras om AFF-fel förekommer vid ett lyckat anrop.

Informationsresurs Meddelandehuvud 

Information i meddelandehuvudet ska för denna tillämpningsanvisning anges enligt regler i tillämpningsmönster 2.3 Skapa eller uppdatera resurser som beskrivs i Informationsspecifikation – meddelandehuvud.

Informationsresurs Förskrivning

Tabell 3. Informationsresurs Förskrivning

Term

Villkor helförpackning

Villkor dosdispenserad (om avviker)

Kommentar

Förskrivnings-idSätts automatiskt enligt Auto01.

FörskrivningsversionSätts automatiskt enligt Auto19.

Referens till tidigare förskrivning

Obligatorisk. Referens till den version av tidigare förskrivning som ska ersättas. Kontroller sker mot angiven version.

Förutsättningar för att ersätta tidigare förskrivning kontrolleras enligt AFF G.141.

Om tidigare förskrivning som refereras är en parallell förskrivning enligt VR169 och förskrivningen inte anges i en resurssamling:

 • kontrolleras att referensen avser senaste versionen av den första parallella förskrivningen (Förskrivning A), enligt VR170
 • sparas Referens till tidigare förskrivning enligt Auto22.

I annat fall kontrolleras Referens till tidigare förskrivning enligt VR183 och AFF U.102.


I AFF-validering kontrolleras att angiven version av tidigare förskrivning uppfyller förutsättningar för att få ersättas; att rätt förskrivningsversion är angiven, och att den har giltig status.
Förskrivningskedje-id

Obligatorisk. Måste avse samma förskrivningskedja som förskrivning i Referens till tidigare förskrivning.

Valideras i AFF.OR-ordinations-idSätts automatisk enligt Auto08.

Kommer att fasas ut efter övergångsperioden.

Referens till tidigare OR-ordinations-idSätts automatiskt enligt Auto22.
Kommer att fasas ut efter övergångsperioden.

NEF-id 

Originalordinations-id

Sätts automatiskt enligt Auto20 när värde saknas.


Kommer att fasas ut efter övergångsperioden.

Bör inte anges vid ersätta förskrivning.

Produktradnummer

Valfri.

Från NEF-recept. Kommer att fasas ut efter övergångsperioden

Bör inte anges vid ersätta förskrivning.

Radnummer

Valfri.


Från NEF-recept. Kommer att fasas ut efter övergångsperioden.

Bör inte anges vid ersätta förskrivning.

Kombinerat NEF-id

Angivet värde ignoreras.


Beräknat värde som är en kombination av Originalordinations-id, Radnummer och Produktradnummer.

FörskrivningsstatusObligatorisk. Giltigt värde är "Aktiv", valideras enligt VR104.

FörskrivningsstatusorsakAngivet värde ignoreras.

Utfärdandedatum

Obligatorisk.

Valideras i AFF.Typ av registreringsunderlag

Obligatorisk. Giltigt värde är "Elektroniskt".Aktuellt format

Obligatorisk. Giltigt värde är "Elektroniskt". Valideras enligt VR115.Första doseringsdag

Obligatorisk för vissa doseringstyper, se AFF G.118 (doseringskontroll V.114).

Valideras i AFF.

Obligatorisk.

Valideras i AFF.


Sista doseringsdag

Valfri. 

Valideras i AFF.Notat förskrivare

Får inte anges.

Valideras i AFF.


Kommer att fasas ut efter övergångsperioden.
SchemastartdagFår inte anges. Sätts automatiskt enligt VR112 om villkor för Schemastartdag uppfylls enligt VR111.

Patientreferens

Obligatorisk. Måste avse patient med dossamtycke (dospatient), enligt VR100.

Valideras i AFF.


Logiskt id ska anges för en patientresurs registrerad i Nationella läkemedelslistan.
Utfärdande förskrivareObligatorisk. 
Se informationsresurs Personal (Utfärdande förskrivare).
Förskriven handelsvara


Varunummer

Obligatorisk för handelsvara. Får inte anges för läkemedel. Valideras i AFF.

Förskrivet läkemedel


NPL-id

Obligatorisk för läkemedel. Får inte anges för handelsvara.

Valideras i AFF.


Om förskrivningen som ska ersättas avser ett läkemedel med sjuställig ATC-kod krävs att den nya förskrivningen har samma ATC-kod.

NPL-pack-id

Obligatorisk för läkemedel. Får inte anges för handelsvara.

Valideras i AFF.Beskrivning artikel

Får inte anges. 

Valideras i AFF.


Fritext, information om förskriven artikel i de fall en specificerad läkemedels- eller handelsvaruartikel saknas.

Finns med krav på presentation, men kommer inte kunna användas aktivt förrän efter en framtida release.

Dosering

Obligatorisk vid förskrivning av läkemedel och teknisk sprit. Valideras i AFF.


Se informationsresurs Dosering.
Behandlingsinformation


Senaste datum för uppföljning av behandling

Valfri. Får vara högst 5 år efter utfärdandedatum. Får inte anges samtidigt som Senaste datum för avslut av behandling. 

Valideras i AFF.Senaste datum för avslut av behandling

Valfri. Får vara högst 5 år efter utfärdandedatum. Får inte anges samtidigt som Senaste datum för uppföljning av behandling. 

Valideras i AFF.


REKOMMENDATION Om den förskrivning som ska ersättas har Senaste datum för avslut av behandling angivet bör användaren uppmärksammas på detta, för att aktivt kunna ta ställning till om det tidigare beslutet kvarstår och datumet ska läggas in även på den nya förskrivningen.

Behandlingsändamål

Valfri.

Valideras i AFF.

Tillåtna tecken kontrolleras enligt FK004.Behandlingsorsak – kod

Får inte anges. Valideras enligt VR087.Beskrivning annan behandlingsorsak – klartext

Får inte anges. Valideras enligt VR087.Expedieringsdetaljer


Sista giltighetsdag

Om värde saknas sätts det till ett (1) år, enligt Auto03

Angivet värde valideras i AFF.Dosdispensering

Obligatorisk. 

Valideras i AFF.Kostnadsställe (arbetsplatskod)

Obligatorisk. 

Valideras i AFF.


Nollor accepteras, förskrivningen kan då inte expedieras inom förmånen. 

Substitution tillåten

Valfri. 

Valideras i AFF.Förskrivning enligt smittskyddslagen

Obligatorisk.

Patient förmånsberättigad

Obligatorisk.

Förmånsvillkor uppfyllda

Obligatorisk om förmånsbegränsning finns på artikeln. 

Valideras i AFF.Apotekets kommentar

Valfri.

Tillåtna tecken kontrolleras enligt FK004.Förskrivarens kommentar

Valfri.

Tillåtna tecken kontrolleras enligt FK004.


REKOMMENDATION Om den förskrivning som ska ersättas har Förskrivarens kommentar angivet bör användaren uppmärksammas på detta, för att aktivt kunna ta ställning till om kommentaren ska läggas in även på den nya förskrivningen. Kommentaren kan innehålla information som är viktig för patientsäkerheten, tex att patienten inte själv får hämta ut läkemedlet.

Leveransmeddelande

Får inte anges.

Valideras i AFF.


Kommer att fasas ut efter övergångsperioden.
Expedieringsdetaljer – helförpackning
Expedieringsdetaljer för helförpackning får inte anges vid dosdispenserad förskrivning, enligt VR140.

Expedieringsintervall

Valfri. 

Valideras i AFF.

Får inte anges.

Expedieringsintervallsenhet

Valfri. 

Valideras i AFF.

Får inte anges.

Antal förpackningar per uttag

Obligatorisk. Angivet värde ska vara större än 0.

Valideras i AFF.

Får inte anges.

Startförpackning

Valfri. 

Valideras i AFF.

Får inte anges.

Förskrivet antal uttag

Obligatorisk. Angivet värde ska vara större än 0. 

Får inte anges.

Första uttag före

Valfri. 

Valideras i AFF.

Får inte anges.

Förmånsrelaterad daglig mängd

Valfri. Angivet värde ska vara större än 0.

Valideras i AFF.

Får inte anges.

Förmånsrelaterad daglig mängd kan ej anges

Giltigt värde är "false" om ett värde angivits i Förmånsrelaterad daglig mängd.Får inte anges.

Förskriven mängd

Angivet värde ignoreras.
Beräknas enligt VR011.


Förskriven mängd per uttag

Angivet värde ignoreras.
Beräknas enligt VR012.


Nästa uttag inom förmån

Angivet värde ignoreras.
Beräknas enligt VR027.


Antal uttag kvar

Angivet värde ignoreras.
Beräknas enligt VR014.


Kvarvarande mängd

Får inte anges
Beräknas enligt VR013.


Beslut slutexpediering

Får inte anges.

Mottagande apotek

Får inte anges.Expedieringsdetaljer – dosdispenseradExpedieringsdetaljer för dosdispensering får inte anges vid helförpackningsförskrivning, enligt VR140.

Bytes ej

Får inte anges.Valfri.

Akut förändring

Får inte anges.

Obligatorisk. Valideras enligt VR125.


AFF-varningFår inte anges.

Metadata förskrivning


TestförskrivningIgnoreras
Värde ärvs från förskrivning som ersätts.
 

Informationsresurs Dosering

För läkemedel och teknisk sprit är dosering obligatoriskt och valideras genom AFF-kontroller. Se detaljerad information om doseringsparametrar och regler kring dosering i TA 22 – Dosering och administreringssätt.

Informationsresurs Händelse

En händelse måste alltid innehålla information om den som utför händelsen. Ersätta förskrivning på apotek utförs alltid på uppdrag av förskrivare och information om uppdragsgivare ska anges.

Informationen hanteras i profilen händelse och ska refereras i meddelandehuvud X-Provenance, se Informationsspecifikation – meddelandehuvud.

Tabell 4. Informationsresurs Händelse

Term

Villkor

Kommentar

Händelse-idSätts automatiskt enligt Auto33.

Händelsetidpunkt

Sätts automatiskt enligt Auto07.
HändelsetypObligatorisk. Giltigt värde är "Ersätta förskrivning".
Händelseorsak

Obligatorisk. Valideras mot värdemängden Ändringsorsak.

Valideras i AFF.


Beskrivning händelseorsak

Måste anges om Händelseorsak "Annan" är angiven.

Tillåtna tecken kontrolleras enligt FK004.


Resursreferenser

Sätts automatiskt enligt VR105.


Utförare

Obligatorisk.


Se informationsresurs Personal (Farmaceut eller Icke-legitimerad apotekspersonal).
Uppdragsgivare

Obligatorisk, enligt VR101. Informationen för Uppdragsgivare ska stämma överens med Utfärdande förskrivare på förskrivningen enligt VR108.

Se informationsresurs Personal (Förskrivare).
 

Informationsresurs Personal

Referens till informationsresurs Personal finns både på Förskrivning och på Händelse, se respektive informationsresurs ovan. Här beskrivs reglerna för informationen på möjliga förekomster i denna tillämpningsanvisning.

Tabell 5. Informationsresurs Personal

Term

Villkor förskrivning

Villkor händelse

Kommentar

PersonalUtfärdande förskrivare

Utförare

(Farmaceut eller icke-legitimerad apotekspersonal)

Uppdragsgivare

(Förskrivare)


Yrkeskod

Obligatoriskt att ange Yrkeskod eller Utökad yrkeskod. 

Validering mot Legitimationsregistret sker i AFF-kontroll. 

Obligatoriskt att ange Yrkeskod eller Utökad yrkeskod.

Valideras mot säkerhetsintyget enligt VR034

Valideras mot Legitimationsregistret enligt VR033.

Obligatoriskt att ange Yrkeskod eller Utökad yrkeskod.

Validering mot Legitimationsregistret sker i AFF-kontroll.

Valideras mot Utfärdande förskrivare enligt VR108

Information för Utfärdande förskrivare och Uppdragsgivare ska stämma överens enligt VR108.
Utökad yrkeskod

Obligatoriskt att ange Yrkeskod eller Utökad yrkeskod.

Validering mot Legitimationsregistret sker i AFF-kontroll. 


Obligatoriskt att ange Yrkeskod eller Utökad yrkeskod.

Valideras mot säkerhetsintyget enligt VR034

Valideras mot Legitimationsregistret enligt VR033.

Obligatoriskt att ange Yrkeskod eller Utökad yrkeskod.

Validering mot Legitimationsregistret sker i AFF-kontroll.

Valideras mot Utfärdande förskrivare enligt VR108


Legitimationskod

N/A

Obligatorisk för Farmaceut på apotek enligt VR033, om ingen legitimationskod angivits kompletteras det enligt VR041

Valideras mot säkerhetsintyget enligt VR034

Valideras mot Legitimationsregistret enligt VR033

N/A


Anges inte för icke-legitimerad apotekspersonal eller farmaceut med förordnande.
Individuell förskrivarkod

Obligatoriskt att ange antingen Individuell förskrivarkod eller Gruppförskrivarkod om förskrivningen avser läkemedel eller teknisk sprit.

Validering mot Legitimationsregistret sker i AFF-kontroll. 

Får inte anges.

Obligatoriskt att ange antingen Individuell förskrivarkod eller Gruppförskrivarkod.

Validering mot Legitimationsregistret sker i AFF-kontroll

Valideras mot Utfärdande förskrivare enligt VR108


Gruppförskrivarkod

Obligatoriskt att ange antingen Individuell förskrivarkod eller Gruppförskrivarkod om förskrivningen avser läkemedel eller teknisk sprit.

Validering mot Legitimationsregistret sker i AFF-kontroll. 

Får inte anges.

Obligatoriskt att ange antingen Individuell förskrivarkod eller Gruppförskrivarkod.

Validering mot Legitimationsregistret sker i AFF-kontroll

Valideras mot Utfärdande förskrivare enligt VR108


Användar-idFår inte anges.Obligatorisk.Får inte anges.
Förnamn

Obligatorisk.

Tillåtna tecken kontrolleras enligt FK003.

Obligatorisk.

Tillåtna tecken kontrolleras enligt FK003.

Obligatorisk.

Tillåtna tecken kontrolleras enligt FK003.

Valideras mot Utfärdande förskrivare enligt VR108


Efternamn

Obligatorisk.

Tillåtna tecken kontrolleras enligt FK003.

Obligatorisk.

Tillåtna tecken kontrolleras enligt FK003.

Obligatorisk.

Tillåtna tecken kontrolleras enligt FK003.

Valideras mot Utfärdande förskrivare enligt VR108


TelefonObligatoriskt att ange ett telefonnummer till förskrivares arbetsplats som är tillgängligt för patient enligt VR159. Telefonnummer till förskrivaren är valfritt att ange. 

Får inte anges. Hämtas från Expeditionsställeregistret utifrån angiven GLN-kod för arbetsplats. Inga personliga kontaktuppgifter får anges för apotekspersonal.

Obligatoriskt att ange ett telefonnummer till förskrivares arbetsplats som är tillgängligt för patient enligt VR159. Telefonnummer till förskrivaren är valfritt att ange.

Valideras mot Utfärdande förskrivare enligt VR108

Högst två telefonnummer kan anges, enligt VR160. Struktur upprepas för varje telefonnummer.

Telefonnummer

Obligatorisk.

Får inte anges.Obligatorisk.

Rangordning

Obligatorisk.Får inte anges.Obligatorisk.

Tillgänglig för patient

Obligatorisk.

Får inte anges.Obligatorisk.

Telefonnummer tillhör

Obligatorisk.

Person – anger att telefonnummer tillhör individ.

Arbetsplats – anger att telefonnummer tillhör arbetsplats.

Får inte anges.

Obligatorisk.

Person – anger att telefonnummer tillhör individ.

Arbetsplats – anger att telefonnummer tillhör arbetsplats.


Arbetsplats

Obligatoriskt att ange information om förskrivares arbetsplats.

Uppgifter om arbetsplats och dess kontaktuppgifter hämtas från Expeditionsställeregistret, därför anges endast arbetsplats-id (GLN-kod).

Obligatoriskt att ange information om förskrivares arbetsplats.

Valideras mot Utfärdande förskrivare enligt VR108


Arbetsplatstyp

Obligatorisk. Giltigt värde är "Vårdenhet", valideras enligt VR110.

Obligatorisk. Giltigt värde är "Apotek", valideras enligt VR110.

Obligatorisk. Giltigt värde är "Vårdenhet", valideras enligt VR110.

Arbetsplats-id

Valfri.

Vårdenhetens HSA-id eller ett organisationsnummer ska anges.

Obligatorisk. Angiven GLN-kod valideras mot intyget enligt VR039 och mot Expeditionsställeregistret enligt VR025.

Vid dosdispenserad förskrivning måste GLN-koden tillhöra samma apoteksaktör som dospatientens dosproducent. Valideras i AFF.

Valfri.

Vårdenhetens HSA-id eller ett organisationsnummer ska anges.

Anmärkning
Ett Arbetsplats-id för förskrivarens arbetsplats ska anges om det är möjligt. HSA-id anges för vårdgivare som är HSA-ansluten, saknas HSA-id anges istället ett organisationsnummer om sådant finns.

Arbetsplats id typ

Obligatorisk om Arbetsplats-id anges. Giltiga värden är "HSA-id" eller "Organisationsnummer".

Obligatorisk. Giltigt värde är "GLN-kod".

Obligatorisk om Arbetsplats-id anges. Giltiga värden är "HSA-id" eller "Organisationsnummer".

Arbetsplatsnamn

Obligatorisk.Får inte anges.Obligatorisk
Adressuppgift

Obligatoriskt att ange adressuppgift till förskrivarens arbetsplats. En besöksadress ska anges om möjligt, i andra hand kan en postadress anges.

Endast en adress av varje adresstyp kan anges enligt VR184.

Får inte anges. Hämtas från Expeditionsställeregistret utifrån angiven GLN-kod.

Obligatoriskt att ange adressuppgift till förskrivarens arbetsplats. En besöksadress ska anges om möjligt, i andra hand kan en postadress anges.

Endast en adress av varje adresstyp kan anges enligt VR184.

Valideras mot Utfärdande förskrivare enligt VR108


Adresstyp

Obligatorisk.Får inte anges.Obligatorisk.

Adress

Obligatorisk.Får inte anges.Obligatorisk.

Postnummer

Obligatorisk.Får inte anges.Obligatorisk.

Postort

Obligatorisk.Får inte anges.Obligatorisk.

Landskod

Får inte anges.Får inte anges.Får inte anges.


3. Regler och kontroller

3.1. Generella verksamhetsregler

Verksamhetsregler beskriver validering och verksamhetslogik som E-hälsomyndigheten ansvarar för. Generella verksamhetsregler används i flera tillämpningsanvisningar och finns beskrivna i Generella verksamhetsregler.

Tabell 6. Generella verksamhetsregler som används i denna tillämpningsanvisning

Regel-id

Regelnamn

VR011Beräkning av förskriven mängd
VR012Beräkning av förskriven mängd per uttag
VR013Beräkning av kvarvarande mängd
VR014Beräkning av antal uttag kvar
VR027Beräkning av datum för nästa uttag inom förmån

VR025

Validering av anropande apotek mot Expeditionsställeregistret
VR033Validering av legitimation mot Legitimationsregistret
VR034Validering av händelsens utförare mot intyget
VR039Validering av anropande apotek mot intyget
VR041Komplettera legitimationskod från Legitimationsregistret utifrån personnummer i intyget
VR079Originalordinations-id, produktradnummer och radnummer måste vara angiven i en giltig kombination och vara unikt
VR085Identifiering av doseringstyp
VR087Attribut som aldrig får anges eller ändras av apotek
VR099Förändring av dosunderlagets status och version

VR100

Kontrollera att patienten är en aktiv dospatient

VR101

Kontrollera att en uppdragsgivare finns
VR103Filtrering av behandlingsorsak och beskrivning annan behandlingsorsak när skapad eller förändrad förskrivningsresurs returneras till apotek
VR104Kontroll av rätt angiven förskrivningsstatus för angiven händelsetyp
VR105Referens till de resurser som påverkats av händelsen
VR108Information om utfärdande förskrivare ska överensstämma med förskrivarinformation på händelsen
VR110Kontrollera arbetsplatstyp på arbetsplats

VR111

Definition av villkor för när schemastartdag kan sättas

VR112

Hantering av schemastartdag vid repeterande tillfällesdosering
VR115Kontroll av rätt angivet aktuellt format för angiven händelsetyp
VR124Kontroll av expedieringsintervallsenhet

VR125

Hantering av akutflaggan

VR140Attribut som inte får anges vid helförpackning respektive dosdispenserad förskrivning
VR144Yrkeskod eller utökad yrkeskod måste anges

VR159

Ett telefonnummer på förskrivarens arbetsplats måste anges

VR160

Antalet telefonnummer till en förskrivare begränsas

VR169Definition parallell förskrivning
VR170Den först skapade förskrivningen av två parallella måste anges
VR178Kontroll av giltigt anrop vid användning av resurssamling
VR183Kontroll av referens till tidigare förskrivning
VR184Antalet adresser per adresstyp begränsas
 

3.2. Automatiska kompletteringar 

Automatisk komplettering innebär att E-hälsomyndigheten tillför information för vissa attribut vid vissa tillfällen. En detaljerad beskrivning av alla automatiska kompletteringar finns i Automatiska kompletteringar.

Tabell 7. Automatiska kompletteringar i denna tillämpningsanvisning

Regel-id

Regelnamn

Auto01

Förskrivnings-id kompletteras med unikt id

Auto02

Komplettering av lagringstidpunkt

Auto03

Komplettering av sista giltighetsdag om ett värde saknas

Auto06

Versionsnummer för patients läkemedelslista genereras

Auto07

Komplettering av tidpunkt för händelse

Auto08

Generera unikt OR-ordinations-id för ny version av en förskrivning

Auto19

Förskrivningsversion genereras

Auto20

Komplettering av originalordinations-id om värde saknas

Auto21

Justering av sista doseringsdag och sista giltighetsdag på tidigare förskrivning vid förnya och ersätt
Auto22Komplettera ny förskrivning med Tidigare-OR-ordinations-id och Referens till tidigare förskrivning
Auto24Förskrivningsstatus och förskrivningsstatusorsak sätts på ny förskrivning
Auto25Aktuellt format sätts till elektroniskt
Auto28Förskrivningsstatus och förskrivningsstatusorsak sätts om på tidigare förskrivning vid ersätta förskrivning

Auto33

Händelsen kompletteras med ett händelse-id
 

3.3. Specifika verksamhetsregler 

Verksamhetsregler beskriver validering och verksamhetslogik som E-hälsomyndigheten ansvarar för. 

Tabell 8. Specifika verksamhetsregler i denna tillämpningsanvisning

Regel-id

Regelnamn

Beskrivning av regel

R001

 

Information på tidigare förskrivning som uppdateras automatiskt

Information på tidigare förskrivning uppdateras automatiskt enligt nedan. Ingen övrig information ändras på den tidigare förskrivningen.

Term

Regel

FörskrivningsstatusSätts till "Avslutad" enligt Auto28
FörskrivningsstatusorsakSätts till "Ersatt" enligt Auto28
FörskrivningsversionSätts enligt Auto19
OR-ordinations-idSätts enligt Auto08
Sista doseringsdag

Sätts enligt Auto21

Sista giltighetsdag

Sätts enligt Auto21

R002Automatiskt avslut eller makulering av framtida parallell förskrivning

När den förskrivning som refereras till i Referens till tidigare förskrivning (Förskrivning A) är parallell enligt definition i VR169 och endast den nya förskrivningen (Förskrivning C) anges i anropet makuleras eller avslutas den andra parallella förskrivningen (Förskrivning B) automatiskt.

En ny version av framtida förskrivning (Förskrivning B) skapas där information uppdateras enligt följande regler:

AttributRegel - förskrivning med framtida användning (Förskrivning B)
Förskrivningsstatus

Kontrollera om uttag finns på förskrivningen. Backade uttag räknas inte som uttag.

 • Om inga uttag finns så sätts status till Makulerad
 • Om uttag finns så sätts status till Avslutad
FörskrivningsversionSätts enligt regel Auto19
Sista doseringsdag

Sätts till dagens datum om status sätts till Avslutad, annars kvarstår befintligt värde

Sista giltighetsdag

Sätts till dagens datum om status sätts till Avslutad, annars kvarstår befintligt värde

FörskrivningsstatusorsakSätts till Ersatt om status sätts till Avslutad, annars sätts den till null
OR-ordinations-idÖvergångslösning. Sätts enligt regel Auto08


3.4. AFF-kontroller och kontrollsamlingar

Automatiska format- och författningskontroller (AFF-kontroller) är valideringar som säkerställer kvaliteten på informationen i Nationella läkemedelslistan. AFF-kontrollerna och kontrollsamlingarna beskrivs detaljerat på sidan Automatiska format- och författningskontroller (AFF-kontroller).

Vid ersätta förskrivning körs REG-kontrollerna.

3.5. Formatkontroller

E-hälsomyndigheten gör formatkontroller på vissa attribut i Nationella läkemedelslistan. Formatkontrollerna beskrivs detaljerat på sidan Formatkontroller i Nationella läkemedelslistan.

Tabell 9. Formatkontroller som används i denna tillämpningsanvisning

Regel-id

Regelnamn

FK003Tillåtna tecken i namnfält
FK004Enkel textvalidator
 

4. Presentationskrav

Följande presentationskrav gäller vid denna tillämpningsanvisning.

Tabell 10. Presentationskrav 

Krav-id

Beskrivning av krav

Kommentar

27:P.1 

Innan två parallella förskrivningar ersätts av en ny ska det vara tydligt för användaren hur de parallella förskrivningarna påverkas.

Parallella förskrivningar kan inte hanteras enskilt.

Antingen anger anropande system via en Resurssamling hur respektive parallell förskrivning ska hanteras innan de ersätts, eller så hanteras de parallella förskrivningarna automatiskt enligt regler i denna tillämpningsanvisning.

  
Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster.
1.12022-02-02Avsnitt med rubriken Krav vid implementation av ersätta förskrivning tillagd.
1.22022-03-30

Tydliggjort att eventuellt angivet värde ignoreras för attribut som kompletteras automatiskt: Förskriven mängd, Förskriven mängd per uttag, Nästa uttag inom förmån, Antal uttag kvar.

1.32022-05-25Mindre justeringar för ensning.
1.42022-11-10


Krav för parallella förskrivningar införda:

 • Stycke om parallella under verksamhetsbeskrivning
 • Ny variant 1.2 
 • Ny lokal regel R002
 • Nya generella verksamhetsregler VR169, VR170, VR178
 • Ändring av regler för Referens till tidigare förskrivning
 • Justerat namn på Auto22

Förbättringar dokumentation

 • I kapitel 2.4 Efterfrågad information uppdaterat information om FHIR-Operation och meddelandehuvud
1.52023-05-04
 • Stycket Krav vid implementation och krav-id 27:1:1 utgår då denna kontroll nu sker i AFF-kontroll G.154. Kontroll att handelsvara inte kan ersättas med ett läkemedel eller tvärt om. 
 • Länk till information om användning av resurssamling, samt rekommendation om dess användning vid parallella förskrivningar inlagt under Delfunktion 1.

 • Förtydliganden under variant 1.1 och 1.2 kopplat till markering av akut förändring på dosdispenserade förskrivningar vid ersätta.

 • Beskrivning av attributet Referens till tidigare förskrivning förtydligat avseende vilka regler som gäller vid resurssamling.
1.62023-08-24
 • Nytt presentationskrav 27:P.1 för att tydliggöra hantering av parallella förskrivningar. Kravet var tidigare del av presentationskrav 14:P.5 i TA 14 – Hämta förskrivningar och uttag – Apotek.
 • VR184 tillagd och refereras under avsnitt Informationsresurs Personal - Adressuppgift, begränsar adresser till en per adresstyp.
1.72023-11-09
 • Ändrat i kolumn för dosdispenserade förskrivningar på attributen: Förskriven mängd per uttag, Antal uttag kvar, Förskriven mängd, Nästa uttag inom förmån från "Får inte ändras" till "Angivet värde ignoreras". 
 • Lagt till term Kombinerat NEF-id under rubrik NEF-id.
1.82024-02-22
 • Förtydligat regler i tabell 5 Informationsresurs Personal
 • Förskrivarens kommentar: Rekommendation tillagd. 
 • Typ av registreringsunderlag: Giltigt värde valideras nu som schemavalidering och inte längre i en AFF-kontroll.
 • Förskrivet antal uttag: Tagit bort "Valideras i AFF", kontroll sker i schemavalidering.

 • Akut förändring: tagit bort felaktigt "Valideras i AFF".
1.92024-05-06
 • Tillägg av "farmaceut med förordnande" under kommentar för Legitimationskod.
 • NPL-id: Kommentar tillagd om kontroll av ATC-kod mellan befintlig och ny förskrivning.
 • Nytt attribut testförskrivning tillagt.