TA 46 – Registrera och kontrollera uttag – Apotek


Denna tillämpningsanvisning beskriver hur registrering och kontroll av uttag görs i samband med expediering av förskrivningar utfärdade till person med personnummer. En expediering kan innehålla ett eller flera uttag som registreras i Nationella läkemedelslistan när anropet tas emot och godkänns. 1. Verksamhetsbeskrivning

Syftet med denna tillämpningsanvisning är att beskriva hur kontroll och registrering av uttag görs i samband med expediering av förskrivningar som har utfärdats på patients personnummer. En expediering kan innehålla ett eller flera uttag som registreras i Nationella läkemedelslistan när anropet tas emot och godkänns.

Varje uttag innehåller information om vilken förskrivning och förskrivningsversion som har expedierats, vilken artikel som har lämnats ut, expedierad mängd, dosering samt uppgifter om utförande apotek och apotekspersonal. För läkemedel och teknisk sprit är det obligatoriskt att ange en dosering, antingen används dosering från förskrivningen eller anges en unik uttagsdosering.

Kontroll av uttag ska göras innan slutgiltig expediering och registrering av uttag. I samband med kontroll och registrering av uttag genomförs automatiska format- och författningskontroller (AFF-kontroller). Syftet med AFF-kontrollerna är att säkerställa kvaliteten på uppgifter som sparas i Nationella läkemedelslistan, samt att i möjligaste mån tillse att lagstadgade krav på expedieringar uppfylls. Dessa kontroller är antingen avvisande eller ger en varning. Avvisande fel måste åtgärdas och varningar ska åtgärdas eller accepteras av expedierande apotekspersonal för att något uttag i expedieringen ska vara möjligt att registrera. 

Registrering av dispenserade uttag till patienter med dossamtycke (dospatienter) beskrivs i tillämpningsanvisning TA 50 – Kontrollera och godkänn produktionsuttag – Apotek.

Registrera och kontrollera uttag är förberett och anpassat för att svenska e-recept ska kunna expedieras i annat EU/EES land

1.1. Behörighetsroller 

Följande behörighetsroller berörs av denna tillämpningsanvisning:

 • Farmaceut på apotek
 • Icke-legitimerad apotekspersonal.

Definition av behörighetsrollerna finns på sidan Roller.

1.2. Termer och definitioner 

En beskrivning av samtliga termer som används i denna tillämpningsanvisning går att hitta på sidan Termer och begrepp i Handboken.

1.3. Resurser 

I tabell 1 nedan listas de informationsresurser, FHIR-resurser och FHIR-profiler som ska användas för denna tillämpningsanvisning.
Se Generell beskrivning av FHIR för en mer generell beskrivning av FHIR-resurser och FHIR-profiler i Nationella läkemedelslistan.

Tabell 1. Informationsresurser

Informationsresurs

FHIR-Resurs

FHIR-Profil

ResurssamlingBundleNLLDispatch
UttagMedicationDispense

NLLMedicationDispense

DoseringDosageNLLDosage
HändelseProvenance

NLLProvenance

Specialiserad profil
NLLProvenanceMedicationDispense

Personal

PractitionerNLLPractitioner
AFF-fel och varningarDetectedIssuesNLLDetectedIssues

2. Delfunktion och varianter av tillämpningsanvisningen

2.1. Förkrav

Innan delfunktionen (delfunktionerna) kan tillämpas måste följande krav vara uppfyllda:

2.2. Delfunktion 1 – Kontrollera uttag helförpackning

Variant 1.1 Kontrollera uttag helförpackning

KRAV Krav-ID: 46:1:1.1

Beskrivning tillämpning

Expedierande apotekspersonal kontrollerar uttag inför expediering för att bedöma och korrigera avvisande fel eller varningar innan en registring av uttag sker. Inga uppgifter sparas vid kontrollera uttag helförpackning. Hur en eller flera varningar accepteras beskrivs i Krav på anropsresultat och felhantering. Kontrollera uttag får utföras av icke legitimerad apotekspersonal även för läkemedel och teknisk sprit. Om expediering utförs på ett dosapotek ska dospatients dosunderlag ha status godkänt, vilket kontrolleras i en AFF-Kontroll.

Information som krävs för att kontrollera uttag helförpackning beskrivs i kapitel 2.4. Efterfrågad information samt 3. Regler och kontroller.

2.3. Delfunktion 2 – Registrera uttag helförpackning

Funktionalitet för att expediera och registrera ett eller flera uttag i en expediering. I samband med registrering av uttag kan expedierande apotekspersonal välja att frångå det automatiska regelverket för slutexpediering samt vid behov ange en avräknad mängd. Uttaget ska registreras av behörig apotekspersonal som sista steg i expedieringsprocessen innan varan lämnas ut och betalas.

Variant 2.1 Registrera uttag helförpackning

KRAV Krav-ID: 46:2:2.1

Beskrivning tillämpning

Expedierande apotekspersonal registrerar helförpackningsuttagen. Om inga fel eller varningar förekommer sparas uttag för de förskrivningar som ingår i expedieringen. Om fel eller varningar förekommer på någon av de ingående uttagen i expedieringen avvisas hela expedieringen och inget uttag registreras. Hur en eller flera varningar accepteras beskrivsKrav på anropsresultat och felhantering. Om expediering utförs på ett dosapotek ska dospatients dosunderlag ha status godkänt, detta kontrolleras med AFF-kontroller. Om expediering utförs på ett annat apotek kan dospatients dosunderlag bli automatiskt godkänt i samband med registrering enligt Dosunderlagsstatusar i Nationella läkemedelslistan

Information som krävs för Registrera uttag helförpackning och kontroller som görs av informationen beskrivs i kapitel 2.4. Efterfrågad information samt 3. Regler och kontroller

Ett registrerat uttag påverkar värden på förskrivningen som beräknas varje gång en förskrivning hämtas. Följande värden påverkas:

 • Kvarvarande mängd beräknas enligt VR013
 • Antal uttag kvar beräknas enligt VR014
 • Datum för nästa uttag inom förmån beräknas enligt VR027

Variant 2.2 Beslut slutexpediering

KRAV Krav-ID: 46:2:2.2

Beskrivning tillämpning

Expedierande apotekspersonal har möjlighet att manuellt ändra förskrivningens status eller hindra att förskrivningens status automatiskt uppdateras genom att i uttagets attribut Beslut slutexpediering ange ”Slutexpediera” eller "Slutexpediera inte". 

Förskrivningens  status uppdateras automatiskt enligt 12 %-regeln:

 • förskrivningens status ändras till slutexpedierad om mängd kvar efter uttaget är <=12 % av förskriven mängd per uttag och "Slutexpediera inte" inte är angivet.
 • förskrivningen har kvar status aktiv om mängd kvar efter uttaget är >12 % av förskriven mängd per uttag
 • förskrivningens status ändras till slutexpedierad om "Slutexpediera" anges
 • Status ändras alltid till slutexpedierad om kvarvarande mängd är mindre eller lika med 0, oavsett vad som finns angivet i "Beslut slutexpediering".

Regler kopplat till slutexpediering hanteras enligt VR135 och tar hänsyn till angivet värde på attributet "Beslut slutexpediering" på uttaget. Om uttaget leder till att förskrivningen ändrar status eller statusorsak skapas en ny version av förskrivningen enligt Auto19 och Auto08. Den nya versionen av förskrivningen är kopplad till samma händelse som uttaget.

Variant 2.3 Avräknad mängd

KRAV Krav-ID: 46:2:2.3

Beskrivning tillämpning

Avräknad mängd syftar till att beräkningar av kvarvarande mängd, antal uttag kvar samt nästa uttag inom förmån ska bli korrekta relativt den förskrivna artikeln. Avräknad mängd används när den expedierade mängden inte kan användas för att avräkna kvarvarande mängd på korrekt sätt. Exempelvis vid expediering av artikel med annan styrka eller enhet jämfört med förskriven artikel.

I samband med registrering av ett uttag kan ett värde i avräknad mängd anges som ett komplement till expedierad mängd. Om avräknad mängd är angivet används värdet vid avräkning av uttaget mot förskrivningen. Notera att den avräknade mängden kompletterar expedierad mängd. Expedierad mängd ska alltid anges och vara den mängd som har utlämnats av expedierad artikel (läkemedel eller handelsvara).

2.4. Efterfrågad information 

FHIR-operation

För variant 1.1 Kontrollera uttag helförpackning ska FHIR-operationen kontrollera uttag, $verify, användas. Beskrivning av attribut och information om hur anrop utförs beskrivs i informationsspecifikation för Kontrollera uttag eller förskrivning - $verify.

Tabell 2. Attribut kontrollera uttag

Term

villkor

Förskrivning

N/A
UttagSka anges om ett uttag registreras
Uttag pappersreceptN/A
ExpedieringSka anges om ett eller flera uttag registreras i en expediering (bundle).
AFF resultatReturneras alltid
AFF FelReturneras om Aff-fel förekommer vid ett lyckat anrop.

Informationsresurs Meddelandehuvud

Information i meddelandehuvudet ska för denna tillämpningsanvisning anges enligt tillämpningsmönster 2.3 Skapa eller uppdatera resurser som beskrivs i Informationsspecifikation – meddelandehuvud

Informationsresurs Resurssamling

Om flera uttag ingår i samma expediering används en resurssamling för att hålla ihop uttagen i en transaktion. Se informationsspecifikation Resurssamling-bundle.

Informationsresurs Uttag

Uttag anges enligt informationsspecifikation – Uttag – NLLMedicationDispense

Tabell 3. Attribut informationsresurs uttag

Term

Villkor

Kommentar

Logiskt id för uttagSätts automatiskt enlig Auto38.
UttagsversionSätts automatiskt enlig VR123.
Expeditions-id

Antingen anges expeditions-id eller sätts automatiskt enligt VR035 av eHM.

Ingår i dubblettkontroll VR168

Om expeditions-id anges kontrolleras att:

 • samma expeditions-id är angivet för alla ingående uttag VR035
 • expeditions-id är unikt för expedieringen kontrolleras i AFF.

Expeditions-id hämtas med tjänsten HamtaExpeditionsIdService. Detta id ska sedan användas i rapportering till FOTA, HKDB.

Tjänsten finns specificerad i bilaga GT - Funktionsspecifikation.

Aktörens expeditions-idObligatorisk
Kontrolleras i VR164 för uttag i samma expediering.

Aktörens expeditionsradnummerObligatorisk
Ingår i dubblettkontroll VR168
Ska vara unikt inom expeditionen, valideras i AFF.
ExpeditionstidpunktObligatorisk
Att datumet är rimligt kontrolleras enligt VR051.
Ska vara samma tidpunkt för alla uttag i expedieringen.
Krediterande expeditions-idIgnorerasAnvänds enbart vid backning/kreditering av uttag
KrediteringstidpunktIgnorerasAnvänds enbart vid backning/kreditering av uttag
Handelsvara

Varunummer

Obligatorisk för handelsvara. 
Valideras i AFF.

Läkemedel


NPL-id

Obligatorisk för läkemedel.
Valideras i AFF.
Används bara för validering, sparas inte på uttaget

NPL-pack-id

Obligatorisk för läkemedel.
Valideras i AFF.


Antal expedierade förpackningarObligatorisk. Angivet värde ska vara >= 1
Avräknad mängdValfri, anges om annan mängd än expedierad mängd ska avräknas mot förskrivningen.

Angivet värde ska vara >0.

Får inte anges om uttag expedieras med startförpackning kontrolleras enligt VR186

REKOMMENDATION

Se kapitel 4.1 Rekommendationer punkt 5.

Expedierad mängd

Valfritt, kompletteras enligt VR043 om inget värde anges.

Angivet värde ska vara >0.

Ska anges med expedierad artikels förpackningsenhet. 

Expedierad mängd ska anges vid bruten förpackning. 

Att expedierad mängd är rimlig i förhållande till antal förpackningar kontrolleras i AFF. 

UttagstypObligatoriskt att ange en uttagstypHelförpackningsuttag och dosdispenserade uttag kan inte blandas i en expediering VR153

Helförpackningsuttag

Kodvärde "SP" ska anges vid helförpackningsuttag om uttaget inte avser en startförpackningAtt förskrivningen avser en helförpackning valideras i R002.

Dosdispenserat uttag

Får inte anges.Dosdispenserade uttag hanteras i TA 50 – Kontrollera och godkänn produktionsuttag – Apotek

Expedierad startförpackning

Kodvärde "TF" ska anges vid uttag med startförpackning.Om startförpackning får anges valideras i AFF.

Startförpackning får bara anges på första uttaget, då läkemedel är förskrivet med startförpackning. Startförpackning kan bara förskrivas för helförpackning.
FörmånsvalObligatorisk.
Giltigt kodvärde valideras i VR036.
Om expediering får göras inom förmån valideras i AFF.
Generikautbyte utfört

Obligatorisk om expediering inom förmån, valideras i AFF.

Giltiga värden "True" eller "False"

Om expediering utom förmån är det valfritt att ange.

Beslut slutexpediering

Valfritt,
Giltiga värden "Slutexpediera" eller "Slutexpediera inte"

Används när farmaceut vill ändra status eller förhindra att den automatiska 12 % regeln slår till om mängd kvar efter transaktion är <=12 % av förskriven mängd per uttag, för mer information se VR135.

REKOMMENDATION

Se kapitel 4.1 Rekommendationer punkt 1 och 2.

Uttagsstatus

Obligatorisk.
Giltigt värde "Expedierat" kontrolleras i VR151.


UttagsnoteringValfri, tillåtna tecken kontrolleras enligt FK004.


Dosering

Valfritt att ange en unik uttagsdosering.


Struktur i uttag se informationsresurs Dosering.

En dosering finns alltid för läkemedel och teknisk sprit. För handelsvara kan dosering saknas både på expedierad förskrivningsversion och på uttaget.

Om ingen dosering anges för uttaget används dosering från expedierad förskrivningsversion.

Referens till förskrivning

Obligatorisk.
Referens till förskrivning och dess version ska anges, att det är senaste versionen kontrolleras i AFF.

Vid expediering ska man alltid utgå från senaste versionen av förskrivningen.

Uppgift om patient finns på expedierad förskrivning. Att det är en patient med personnummer kontrolleras i VR150

Accepterade varningar

Valfri.

Vid funktion för att kontrollera uttag returneras alla avvisande fel och varningar. Vid funktion för att registrera uttag kan varningar accepteras av farmaceut enligt VR037


Inbäddad resurs i uttag, se informationsspecifikation AFF fel och varningar – NLLDetectedIssue, samt instruktioner i Krav på anropsresultat och felhantering.

Informationsresurs Dosering

Se detaljerad information om doseringsparametrar och regler kring dosering i TA 22 – Dosering och administreringssätt. Om en uttagsdosering är angiven valideras att dosering är korrekt i AFF-Kontroller.

REKOMMENDATION Om dosering uppdateras i samband med ett uttag och ska gälla framöver rekommenderas att uppdatering av förskrivning sker innan expediering. Expediering sker därefter från den senaste förskrivningsversionen som har en uppdaterad dosering utan att ange någon unik dosering för uttaget.

Informationsresurs Händelse

Händelsen anges enligt informationsspecifikation – Händelse – NLLProvenance och ska refereras i meddelandehuvud X-Provenance, se Informationsspecifikation – meddelandehuvud

Tabell 4. Attribut informationsresurs händelse

Kravterm

Villkor

Kommentar

Händelse-idSätts automatiskt enligt Auto33.

Händelsetidpunkt

Sätts automatiskt enligt Auto07.
HändelsetypObligatorisk.
Giltigt värde "Expediera"
Ingår i dubblettkontroll VR168
HändelseorsakIgnoreras
Beskrivning händelseorsakFår inte anges.Notering kring uttag, hanteras i uttagsnotering
ResursreferenserKompletteras automatiskt enligt VR105.Vid händelsetyp " Expediera" kan förutom uttag förskrivning, läkemedelslista och dosunderlag uppdateras.
UtförareObligatoriskSe informationsresurs Personal (Farmaceut eller Icke-legitimerad apotekspersonal)
Uppdragsgivare

Får inte anges, valideras i VR107

Se informationsresurs Personal (Farmaceut)

En godkännande Farmaceut kan förekomma som uppdragsgivare för uttag expedierade på ett dosapotek för transformerat och migrerat data (se mer i VR152).

Informationsresurs Personal

Uppgifter om expedierande apotekspersonal samt arbetsplats, anges enligt informationsspecifikation Personal – NLLPractitioner.

Tabell 5. Attribut informationsresurs personal

Term

Villkor

Kommentar
PersonalUtförare
Farmaceut på apotek eller icke-legitimerad apotekspersonal, Europeisk Farmaceut

Yrkeskod

Obligatoriskt att ange Yrkeskod eller utökad yrkeskod enligt VR144

Valideras mot säkerhetsintyget enligt VR034 

Valideras mot  Legitimationsregistret (FORS) enligt VR033

n/a för Europeisk Farmaceut 
Utökad yrkeskod

Obligatoriskt att ange Yrkeskod eller utökad yrkeskod enligt VR144

Valideras mot säkerhetsintyget enligt VR034 

Valideras mot  Legitimationsregistret (FORS) enligt VR033

Obligatoriskt för Europeisk Farmaceut 
Legitimationskod

Obligatorisk för Farmaceut på apotek enligt VR033

Om ingen legitimationskod angivits kompletteras legitimationskoden enligt VR041

Valideras mot säkerhetsintyget enligt VR034

Valideras mot Legitimationsregistret(FORS) enligt VR033

Anges inte för:

 • Icke-legitimerad apotekspersonal
 • Europeisk Farmaceut 
 • Farmaceut med förordnande
Individuell förskrivarkodFår inte anges.
GruppförskrivarkodFår inte anges.
Användar-idObligatoriskn/a för Europeisk Farmaceut 
EfternamnObligatorisk
FörnamnObligatorisk
Telefon

Inga kontaktuppgifter får anges för apotekspersonal. Telefonnummer till arbetsplatsen hämtas från Expeditionsställeregistret utifrån angiven GLN-kod för arbetsplatsen vid läsning.


Tillgänglig för patient

Får inte anges.

Telefonnummer

Får inte anges.

Telefonnummer tillhör

Får inte anges.

Rangordning

Får inte anges.
Arbetsplats

Obligatoriskt att ange information om apotekspersonals arbetsplats.

Med undantag för arbetsplatsnamn som hämtas från Expeditionsställeregistret utifrån angiven GLN-kod för arbetsplatsen vid läsning.


Arbetsplats-id

Obligatorisk, angiven GLN-kod valideras mot intyget VR039 och mot Expeditionsställeregistret VR025


En godkännande Farmaceut kan förekomma som uppdragsgivare på Transformerat och Migrerat data.

Om en uppdragsgivare finns angiven kontrolleras att anropet kommer från ett dosapotek enligt VR152.

n/a för Europeisk Farmaceut 

Arbetsplats-id typ

Obligatorisk.
Giltigt värde "GLN-kod" 
n/a för Europeisk Farmaceut 

Arbetsplatsnamn

Får inte anges.


Hämtas från Expeditionsställeregistret vid läsning.

n/a för Europeisk Farmaceut 

Arbetsplatstyp

Obligatorisk.
Giltigt värde "Apotek" valideras enligt VR110.

Adressuppgift

Får inte anges för apotekspersonal, med undantag för Landskod. 

Adressuppgifter hämtas från Expeditionsställeregistret utifrån angiven GLN-kod för arbetsplatsen vid läsning.


Adresstyp

Får inte anges.

Adress

Får inte anges.

Postort

Får inte anges.

Postnummer

Får inte anges.

Landskod

Valfritt, Giltigt värde "SE".Obligatoriskt om anropet kommer från utländsk farmaceut. Giltigt värde kontrolleras i AFF

3. Regler och kontroller

3.1. Generella verksamhetsregler

Verksamhetsregler beskriver validering och verksamhetslogik som E-hälsomyndigheten ansvarar för. Generella verksamhetsregler är de som används i flera tillämpningsanvisningar. Reglerna finns beskrivna i Generella verksamhetsregler.

Tabell 6. Generella verksamhetsregler som används i denna tillämpningsanvisning

Regel-id

Regelnamn

VR025Validering av anropande apotek mot Expeditionsställeregistret
VR030Expediering och händelsetyper
VR033Validering av legitimation mot Legitimationsregistret 
VR034

Validering av händelsens utförare mot intyget

VR035Hantera expeditions-id och krediterande expeditions-id
VR036Giltiga värden i förmånsval
VR037Hantering av AFF-varningar vid expedition
VR038Expedition till unik person
VR039Validering av anropande apotek mot intyget
VR041Komplettera legitimationskod från Legitimationsregistret utifrån personnummer i intyget
VR043Expedierad mängd
VR051Kontroll av expeditionstidpunkt eller krediteringstidpunkt
VR085Identifiering av doseringstyp
VR099

Förändring av dosunderlagets status och version

VR102Kontroll av att dubblettanrop inte sker från anropande system
VR105Referens till de resurser som påverkats av händelsen
VR107Kontroll att uppdragsgivare är tillåtet att ange
VR110

Kontrollera arbetsplatstyp på Arbetsplats

VR123Uttagsversion
VR133Hantera expeditions-id eller krediterande expeditions-id för uttag pappersrecept
VR135

Regler för automatisk slutexpediering samt attribut Beslut slutexpediering

VR144Yrkeskod eller utökad yrkeskod måste anges
VR150Kontrollera att uttag som registreras sker till patient med personnummer
VR151

Kontrollera uttagsstatus

VR152Validering mot Expeditionsställeregistret att apotek är ett godkänt dosapotek vid expediering
VR153Helförpackningsuttag och dosdispenserade uttag får inte blandas i en expediering som registreras
VR164Kontroll av Aktörens expeditions-id
VR168Dubblettkontroll uttag
VR182Kontrollera att uttaget är av typ Helförpackning.
VR186Avräknad mängd får inte anges för uttag som expedierats med startförpackning

3.2. Automatiska kompletteringar

Automatisk komplettering innebär att E-hälsomyndigheten tillför information för vissa attribut enligt specificerade regler. Reglerna finns beskrivna i Automatiska kompletteringar

Tabell 7. Automatiska Kompletteringar som används i denna tillämpningsanvisning

Regel-id

Regelnamn

Auto06

Versionsnummer för patients läkemedelslista genereras
Auto07Komplettering av tidpunkt för händelse
Auto08Generera unikt OR-ordinations-id för ny version av en förskrivning
Auto19Förskrivningsversion genereras
Auto33Händelse kompletteras med unikt id
Auto38Uttag kompletteras med ett unikt logiskt id för uttag

3.3. Specifika verksamhetsregler 

Verksamhetsregler beskriver validering och verksamhetslogik som E-hälsomyndigheten ansvarar för. 

Inga specifika verksamhetsregler finns för denna tillämpningsanvisning,

3.4. AFF-kontroller och kontrollsamlingar

Automatiska format- och författningskontroller (AFF-kontroller) är valideringar som säkerställer kvaliteten på informationen i Nationella läkemedelslistan. AFF-kontrollerna och kontrollsviterna beskrivs detaljerat på sidan Automatiska format- och författningskontroller (AFF-kontroller).

Vid expediering körs EXP-kontrollerna.

3.5. Formatkontroller

E-hälsomyndigheten gör formatkontroller på vissa attribut i Nationella läkemedelslistan. Formatkontrollerna beskrivs detaljerat på sidan Formatkontroller.

Tabell 9. Formatkontroller som används i denna tillämpningsanvisning

Id

Beskrivning

FK004Enkel textvalidator

4. Presentationskrav

Följande presentationskrav gäller i denna tillämpningsanvisning.

Tabell 10. Presentationskrav 

Krav-id

Beskrivning av krav

46:P.1

Det ska framgå för expedierande apotekspersonal om man skapar en uttagsdosering eller uppdaterar doseringen på förskrivningen i samband med expediering. 

5. Rekommendationer

REKOMMENDATION

 1. Om kvarvarande mängd efter uttag, backning, kreditering eller uppdatering av uttag eller uppdatering av förskrivning blir mer än 0 och mindre än 12 % av förskriven mängd per uttag, bör expedierande apotekspersonal uppmärksammas på detta för att kunna ta ställning till om förskrivningen ska slutexpedieras eller inte (se verksamhetsregel VR135 på sidan Generella verksamhetsregler).
 2. Om förskrivningen blir  automatiskt slutexpedierad bör detta presenteras för expedierande apotekspersonal så att patient kan upplysas. 
 3. Om dosering uppdateras i samband med ett uttag och ska gälla framöver rekommenderas att uppdatering av förskrivning sker innan expediering. Expediering sker därefter från den senaste förskrivningsversionen som har en uppdaterad dosering utan att ange någon unik dosering för uttaget.
 4. För alla förskrivningar som skapats via en aktör ansluten via versionspaket 17.1 kommer uppgift om "Förmånsvillkor uppfyllda" endast att anges i doseringstexten. Det är alltid informationen i doseringstexten som gäller i dessa fall. En AFF-varning kommer dock enligt AFF P103 att slå till vid expediering av dessa förskrivningar. Expedierande apotekspersonal bör uppdatera förskrivningen med flagga för "Förmånsvillkor uppfyllda" innan expediering för att underlätta vid nästa expediering.
 5. Avräknad mängd ska användas exempelvis vid expediering av artikel med annan styrka eller enhet jämfört med förskriven artikel. Detta för att kvarvarande mängd på förskrivningen och beräkningen av datum för nästa uttag inom förmån ska bli rätt eftersom alla mängdberäkningar utförs med förskriven artikels förpackningsenhet.Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster
1.12022-03-30
 • Tagit bort VR040 beräkning av avräknad mängd i korrigeringspost
 • Förtydligat hur accepterade varningar hanteras VR037, informerat om att kontroll kommer införas som innebär att accepterade varningar enbart kan anges vid delfunktion 2- Registrera uttag
 • Förtydligat när regel VR152 tillämpas för dosapotek
 • Ny verksamhetsregler
  • VR164 Kontroll av aktören expeditions-id
  • VR168 Dubblettkontroll uttag
 • Förtydligat variant 2.2 Beslut slutexpediering
 • Språkliga förbättringar för bättre läsbarhet.
1.22022-05-25
 • Ny rekommendation för "Förmånsvillkor uppfyllda"
 • Språkliga förbättringar och ensat.
1.32022-11-10

Förbättringar dokumentation

 • I kapitel 3.3 Specifika verksamhetsregler lagt till kolumn för felkod och felmeddelande
 • I kapitel 2.4 Efterfrågad information uppdaterat information om FHIR-Operation och meddelandehuvud
 • Förtydligat hänvisning kring dosering under rubrik om informationsresurs dosering
1.42023-05-04

Förändringar

 • Generell verksamhetsregel VR182 tillagd, ersätter specifik verksamhetsregel R002.

Förbättringar dokumentation

 • Lagt till symboler för krav.
 • Flyttat stycke om rekommendationer i kapitel 4 till ny rubrik kapitel 5 rekommendationer.
 • Ändrat namn på kapitel Informationsresurs expediering till Informationsresurs resurssamling.
 • Mindre språkliga förbättringar för ökad läsbarhet.


1.52023-08-24

Förändringar

 • Ny verksamhetsregel VR186 Avräknad mängd får inte anges för uttag som expedierats med startförpackning

Förbättringar dokumentation

 • Språkliga förbättringar
 • I kapitel 2.4.1 Personal, förtydligat ledtexter för telefon, arbetsplats och adressuppgifter.
1.62023-11-09

Förändringar

 • Förbättrad hantering expeditions-id.  Nytt är att expeditions-id som hämtas via tjänsten HamtaExpeditionsIdService kan anges.
  • Om ett expeditions-id anges kontrolleras att det är unikt i AFF. Att alla uttag i expedieringen har samma Expeditions-id kontrolleras i VR035.
  • Om expeditions-id inte anges sätts det fortsatt automatiskt av eHM

Förbättringar dokumentation

 • Kapitel 5 Rekommendationer
  • Numrerat rekommendationer 
  • Förtydligat rekommendation om när en avräknad mängd ska anges, punkt 5.
1.7 2024-02-22

Förändringar

 • Registrera och kontrollera uttag är förberett för att  Svenska e-recept ska kunna expedieras i annat EU/EES land.
  • Lagt till roll Europeisk Farmaceut
  • Kommentar på attribut som hanteras annorlunda så som gruppförskrivarkod, individuell förskrivarkod, yrkeskod, användar-id, adressuppgifter

Förbättringar dokumentation

 • Under Informationsresurs personal, förtydligat hantering av legitimationskod, yrkeskod och utökad yrkeskod.
1.82024-05-06

 Förändringar

 • Under Informationsresurs personal,  tillägg att legitimationskod inte anges för Farmaceut med förordnande.